Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

20 Ağustos 2004

CUMA

Sayı : 25559

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

— Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Tebliğler

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/17)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/18)

— Niğde Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/4)

— Uşak Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/3)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

19 Ağustos 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-11527

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Ağustos 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu’nun dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan             

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

19 Ağustos 2004

B.01.0.KKB.01-06-238-2004-925

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19 Ağustos 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-11527 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Ağustos 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme

Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü personelinin yer değiştirme suretiyle atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapılmasını sağlayarak, hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde görev yapan gençlik ve spor il müdürü, şube müdürü, spor eğitim merkezi müdürü, gençlik merkezi müdürü ve ilçe müdürleri hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarih ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Taşra Teşkilatı: Gençlik ve Spor il ve ilçe müdürlüklerini,

Hizmet Bölgeleri: Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen il gruplarını,

Hizmet Alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

Zorunlu Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu çalışılması gereken süreyi,

Üst Bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki bölgeleri,

Alt Bölge: Bulunulan hizmet bölgelerinin altındaki bölgeleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Temel İlkeler

Madde 5 — Yer değiştirme suretiyle atamalarda;

a) Kadro imkanları göz önünde bulundurulur.

b) Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerin gruplandırılması suretiyle oluşturulan hizmet bölgeleri arasında atamalar yapılır.

c) Yapılacak atamalarda aile birliğinin bozulmamasına özen gösterilir.

d) Hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği esas alınarak adil ve dengeli dağılım sağlanır.

e) Herhangi bir hizmet bölgesine ait kadroda görev yapmak, bu kadroda bulunanlar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Hizmet Bölgeleri

Madde 6 — Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik gösteren illerin gruplandırılması suretiyle oluşturulan hizmet bölgelerine giren il merkezleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Zorunlu Çalışma Süreleri

Madde 7 — Zorunlu çalışma süreleri, hizmet bölgeleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir:

 

Hizmet Bölgesi

Zorunlu Çalışma Süresi (Yıl)

6

2

5

3

4

4

3

5

2

6

 

1

7

 

Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bu Yönetmelikte belirlenen özel durumlar haricinde her bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz. Ancak, bulunduğu hizmet bölgesinde öngörülen zorunlu çalışma süresini dolduranlardan bir üst hizmet bölgesine ait hizmet alanlarında boş kadro bulunmaması sebebiyle ataması yapılamayanlar (1 inci bölge dahil) diğer hizmet bölgelerindeki boş kadrolara atanabilirler. Zorunlu çalışma süreleri aynı hizmet bölgesindeki hizmet alanları arasında bölünebilir. Bu bölünme sonucu, aynı hizmet alanındaki çalışma süresi iki yıldan az olamaz, ancak 5 ve 6 ncı bölgelerde görev yapanlardan zorunlu hizmet süresinin yarısını tamamlayanların istekleri halinde aynı bölge içinde diğer hizmet alanlarına nakilleri yapılabilir.

5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini doldurdukları halde, başka bölgelerden tekrar bu bölgelere atanmak veya bu bölgelerde kalmak için talepte bulunanların talepleri öncelikle değerlendirilir.

Atamalar en alt hizmet bölgesinden başlamak suretiyle sırayla 12 nci madde hükümleri hariç diğer hizmet bölgelerine yapılır.

Atanma Dönemleri

Madde 8 — Bu Yönetmeliğin 11, 12 ve 13 üncü maddeleri dışındaki yer değiştirme suretiyle atamalar her yılın Haziran-Eylül döneminde yapılır.

Yer Değiştirme Halleri

Madde 9 — Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulan personelin görev yerleri;

a) Memurun isteği,

b) Hizmet gereği,

c) Unvan değişikliği,

d) Zorunlu çalışma süresinin doldurulması,

e) Savaş, sıkıyönetim, doğal afetler gibi olağanüstü durumların gerçekleşmesi halinde,

değiştirilebilir.

Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

Madde 10 — Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelenmesi halinde zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir:

A Mazeret grubu: Sağlık durumu,

B Mazeret grubu: Eş durumu.

Bu mazeret gruplarında yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır. Sağlık durumu nedeniyle başka hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan memurlar, mazeretlerinin devam ettiğini, her yılın Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek zorundadırlar. Mazeretlerinin ortadan kalkması halinde İdare, memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışmasını tamamlattırır.

Mazeretlerin Belgelendirilmesi

Madde 11 — Memurların mazeret durumlarından dolayı yapılabilecek yer değiştirmelerde;

a) (A) mazeret grubuna dayanarak yer değiştirme talebinde bulunulabilmesi için; kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağının, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi esastır.

b) (B) mazeret grubuna dayanarak yer değiştirme talebinde bulunulabilmesi için; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı örneği ile belgelemesi gerekir. Ayrıca eşlerden birinin nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

Aynı kurumda çalışıp da her ikisinin de yer değiştirmeye tabi olması halinde eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da eşlerden birinin yer değiştirmeye veya bu Yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olmaması hallerinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir.

Eşi 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurumda memur kadrosunda çalışanların eşlerinin atama ve nakilleri ilgili kurumla koordine edilerek yürütülür.

Hizmet Gereği Yer Değiştirmeler

Madde 12 — Haklarında adli, idari soruşturma yapılmış ve bu soruşturma neticesinde o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olanlar veya sicil raporları sonuçlarına göre görevini ifada yetersizlikleri, başarısızlıkları ve olumsuzluğu tespit edilenler, ilgili Bakanın talebi halinde, zorunlu çalışma sürelerinin tamamlanması beklenmeden de alt hizmet bölgelerine atanabilirler.

Bulunduğu hizmet bölgesinde olağanüstü gayret ve çalışmaları tespit edilenlerden olumlu sicili bulunanlar ilgili Bakanın talebi halinde, 7 nci madde de öngörülen hükümler ile zorunlu çalışma sürelerinin tamamlanmasına bakılmaksızın daha üst hizmet bölgesine atanabilirler. Bu şekilde ataması yapılanların atandıkları bölgede geçen hizmet süreleri alt hizmet bölgelerinde geçmiş sayılır.

Unvan Değişikliği Halinde Yer Değiştirme

Madde 13 — İl müdürü, şube müdürü, spor eğitim merkezi müdürü, gençlik merkezi müdürü ve ilçe müdürü olarak ilk defa atanacak olan personelin ilk görev yerleri 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir. Bu bölgelerdeki zorunlu hizmet süresini tamamlamadan 10 uncu maddede yer alan hükümlerden yararlanamazlar.

Diğer hizmet bölgelerindeki kadrolara atanabilmek için ilgililerin aynı görevde 2 yıl çalışmış olmaları gerekir. Ancak farklı unvanlarla bu hizmet bölgelerinde 4 yıl görev yapmış olanlar için bu şart aranmaz.

5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde boş kadro bulunmadığı takdirde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere de atama yapılabilir.

657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca tekrar memurluğa dönmek isteyenlerin atamaları, memurluktan ayrıldığı bölgesine öncelikle yapılır.

Kurum Değişikliği Halinde Atanma

Madde 14 — Başka kurumdan naklen atanmak isteyen memurların eski kurumlarındaki çalıştıkları hizmet bölgeleri değerlendirilerek, kadrolarına uygun atamaları yapılır.

Olağanüstü Hallerde Yer Değiştirme

Madde 15 — Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü hallerde yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yapılabilir.

Bölge Hizmetlerinden Sayılacak Süreler

Madde 16 — Bölge hizmetlerinden sayılacak süreler şunlardır:

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

c) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgisi olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

e) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekaleten yürütülmesi veya aynı Kanunun Ek-9 uncu maddesine göre görevin geçici olarak yürütülmesi halinde, bu sürelerin tamamı,

f) Hizmetin gereği olarak Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde başarılı geçen sürelerin tamamı.

Çalışma sürelerinin hesabında göreve başlayış tarihi ile ilişiğin kesildiği tarih esas alınır. Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen süreler memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer bentlerde belirtilen süreler ise bu sürelerin geçtiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler

Madde 17 — Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler şunlardır:

657 sayılı Kanunun değişik 108 inci maddesinin 1-4 üncü fıkraları uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.

Bütün Bölge Hizmetlerinin Tamamlanması

Madde 18 — Bütün hizmet bölgelerindeki sürelerini tamamlayanların yer değişiklik istekleri, hizmet gereği dikkate alınarak öncelikle yerine getirilebilir.

Emeklilik Hakkını Kazanma Durumu

Madde 19 — Bulunduğu bölgede çalışma süresini tamamlamış olması nedeniyle atamaya tabi olacaklardan emeklilik hakkını kazanmış olanlar veya emeklilik hakkını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına ilişkin en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar. Emekli olma talebinden sarfı nazar etmeleri halinde ise yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar ve ikinci kez bu madde hükmünden yararlanamazlar.

Yer Değiştirme Suretiyle Atama Yapılamayacak Yerler

Madde 20 — Bu Yönetmeliğe tabi personel;

a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyebilecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu ile bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu ile bağlı diğer ilçelere,

atanamazlar.

Ancak son genel nüfus sayımına göre;

a) Ek-1 sayılı cetvelde 4, 5 ve 6 ncı bölgeler kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000’i aşan yerlere,

b) Diğer il ve ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’i aşan yerlere, yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Atama İşlemi

Madde 21 — Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini dolduran ve yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulması gereken personel ile bu Yönetmeliğin çeşitli hükümlerinden yararlanmak talebinde bulunan personelin durumunu;

a) Hizmet gereği,

b) Kadro ve ihtiyaç durumu,

c) Memurun başarı kriteri,

d) Memurun daha önce görev yaptığı hizmet bölge ve alanları,

e) İstek formları ile mazeret grubu belgelerini,

bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda dikkate alarak değerlendirir ve hazırladığı teklifleri atamaya yetkili amirin onayına sunar.

Başvuru Şekilleri

Madde 22 — Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar, Mart ayı sonuna kadar başvuruda bulunurlar. Bu başvurular sicil amirleri kanalı ile Nisan ayı sonuna kadar her unvandaki personel için ayrı ayrı olmak şartı ile görüşleri ile birlikte Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Hizmet bölgelerindeki süreleri tamamlamadıkları halde bu Yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarını belgeleyenler süre kaydına bağlı olmaksızın başvuruda bulunabilirler.

Bu talepler atama istek formu doldurmak ve atanmak veya görevde kalmak istenilen hizmet bölge ve alanlarını belirtmek suretiyle yapılır. Talepte bulunulmaması atamaya engel teşkil etmez.

İstek Üzerine Alt Hizmet Bölgesine Atanma

Madde 23 — Memurlar istekleri ve İdarenin uygun görmesi üzerine bulundukları hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atanabilirler. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır.

Gerçek Dışı Beyan

Madde 24 — Mazeret gruplarına dayanarak ataması yapılanların, mazeret durumlarına ilişkin belgelerinin gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde atamaları iptal edilerek yer değiştirme dönemi beklenmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atamaları yapılır. Ayrıca haklarında adli ve idari soruşturma başlatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 25 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19/4/l983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 15 gün içerisinde mevcut personelin durumunu değerlendirmek üzere kurul oluşturulur.

Kurul tarafından 1 yıl içinde, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda değerlendirmeler yapılarak, memurların istekleri doğrultusunda alt hizmet bölgelerine veya başarı kriterlerine göre diğer bölgelere atamaları konusunda rapor hazırlanarak atamaya yetkili makama sunulur.

Atamaya yetkili makamca gerekli değerlendirmeler yapılarak atama işlemleri tamamlanır.

Yürürlük

Madde 26 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

EKLER İÇİN BAKINIZ.doc

—— • ——

Doğuş Üniversitesinden:

Doğuş Üniversitesi Lisansüstü

Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Madde 1 — 2547 sayılı Kanunun 65 inci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan ve 1/7/1996 tarih ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ve değişiklikleri esas alınarak, Doğuş Üniversitesi (DOÜ) Senatosunca hazırlanan bu Yönetmelik, Doğuş Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenler. Doğuş Üniversitesinde lisansüstü eğitim ve öğretimi yüksek lisans ve doktora programlarından oluşur.

Program Açma

Madde 2 — Doğuş Üniversitesinde, ikinci eğitim-öğretim programları da dahil, Türkçe ve İngilizce tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programları, ilgili Enstitü Kurulunun önerisi üzerine, Üniversite Senatosu kararı ve Mütevelli Heyetinin uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulu'nun onayı ile açılır.

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü

Madde 3 — Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların programa kabulleri; lisans/yüksek lisans başarı notu ortalaması, programın niteliğine göre türü Senatoca belirlenen LES puanı ve sınav/mülâkat puanı birlikte değerlendirilerek belirlenir. Yüksek Lisans adayları ile yüksek lisans diplomalı doktora adaylarının son iki yıl içinde katıldığı sınavda elde ettiği LES puanının en az 45 olması gerekir. Lisans diplomalı Doktora adaylarında aranan minimum LES puanı 55 dir. Adayların sıralamaya esas teşkil edecek olan başarı notları LES puanına % 50, lisans/yüksek lisans başarı notuna % 10, sınav/mülâkat'a % 40 ağırlık verilerek hesaplanır. Sınav/Mülakatın nasıl uygulanacağına, ilgili anabilim dalının önerisine göre Enstitü Kurulunca karar verilir.

Öğretim dili İngilizce olan lisansüstü programlara başvuran adaylar, İngilizce yeterlik düzeylerini aşağıdaki koşullardan biri ile sağladıklarını kanıtlamak zorundadırlar:

a) Doğuş Üniversitesince yapılacak Lisansüstü İngilizce Yeterlik sınavından, yüz tam not üzerinden, en az 60 almak,

b) Son beş yıl içinde yapılmış Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS), ile son iki yıl içinde yapılmış Üniversitelerarası Dil Sınavı (ÜDS)'nın herhangi birinden en az 60 almış olmak,

c) Uluslararası kurumlarca yapılan aşağıda belirtilen sınavların birinden son iki yıl içinde hizalarında gösterilen taban başarı puanını almış olmak.

 

SINAV TÜRÜ

TABAN BAŞARI NOTU

 

TOEFL

550

 

Bilgisayarlı TOEFL

213

 

IELTS

6,5

 

FCE, CPE, CAE

PASS

 

Lisans/Yüksek Lisans öğrenimlerini İngilizce yapmış adaylardan ayrıca yabancı dil yeterliği aranmaz. Yukarıdaki şartlardan hiçbirini sağlayamayan adaylar bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programına tabi tutulurlar.

Uluslararası Sınavlar

Madde 4 — GRE, GMAT ve benzeri uluslararası sınavlar, LES yerine geçebilir. Bu sınavlardan alınması gereken asgari puanlar Yüksek Öğretim Kurulunca saptanmış bulunan asgari puanlardan az olmamak üzere Doğuş Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir ve Enstitü Müdürlüklerince adaylara duyurulur.

Kontenjanlar, Akademik Takvim, Dönem ve Yarıyıl Sistemleri

Madde 5 — DOÜ Enstitülerinde açılan yüksek lisans ve doktora programları ile bu programlara kabul edilecek öğrenci sayıları, başvuru için gerekli başvuru belgeleri ve sınav tarihleri Enstitülerce belirlenerek, DOÜ Senatosunca kabul edilen Lisansüstü Akademik Takvimine göre ilân edilmek üzere, DOÜ Rektörlüğüne iletilir.

Yüksek Lisans ve doktora programlarında, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve DOÜ Senatosunun onayı ile, onbir haftadan oluşan dönem sistemi veya ondört haftadan oluşan yarıyıl sistemi uygulanır.

İngilizce Yeterlik ve Sınav/Mülakat Komisyonları ve Kabul Kararı

Madde 6 — İngilizce yeterlik sınavı, bilim sınavı ve mülâkat, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca seçilen "İngilizce Yeterlik Sınav Komisyonu" ile " Sınav/Mülakat Komisyonu" tarafından yapılır. Komisyonlar üç asil ve bir yedek üyeden oluşur. Komisyonlar, yapılan sınav sonuçlarını bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen esaslar içinde değerlendirerek, Enstitü Müdürlüğüne teslim ederler. Komisyonlarca yapılan sınav sonuç değerlendirmeleri ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve yüksek lisans programlarına kabul edilecek öğrenciler belirlenerek süresi içinde ilân edilir.

Bilimsel Hazırlık Programı

Madde 7 — Lisans öğrenimini, başvurdukları yüksek lisans, yüksek lisans öğrenimini ise başvurdukları doktora programından farklı alanlarda yapmış olanlar, Anabilim Dalı Başkanlığının önerdiği ve ilgili Enstitü Kurulunun onayladığı bilimsel hazırlık programı derslerine kaydolurlar. Bilimsel hazırlık dersleri, kredili derslerle eş zamanlı olarak alınabilir. Her altı saatlik bilimsel hazırlık dersi bir dönem veya yarıyıl sayılır ve bu dönemler ve yarıyıllar, bu Yönetmeliğin 22, 28 ve 32 nci maddelerinde yazılı eğitim-öğretim sürelerinden sayılmaz. Ancak bilimsel hazırlık dersleri için bu şekilde hesaplanan süre 3 dönem ya da 2 yarıyıldan fazla olamaz.

Hazırlık programı derslerinden bazılarını lisans ya da yüksek lisans öğreniminde görmüş olan öğrenciler, bu derslerden muaf olmak isteyebilirler. Muafiyet isteğinin karşılanması için, dönem başında muafiyet istenen derslerin mezun olunan yüksek öğretim kurumundan onaylı içeriklerinin veya okunulan dönem/yarıyıla ilişkin program katalogu ile öğrenci transkriptinin ilgili Enstitü müdürlüğüne verilecek başvuru dilekçesine eklenmesi gerekir. Başvurular ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Gereken durumlarda, öğrenci söz konusu ders veya derslerden muafiyet sınavına alınır. Sınavda başarılı olan öğrenciye bu ders (ler)'den muafiyet tanınır. Hazırlık programı dersleri kredisiz olup, ders değerlendirmeleri "başarılı/başarısız" şeklinde yapılır. Başarısız olanlara en çok iki ek sınav hakkı tanınır. Bu tür sınavlar, diğer derslerle birlikte, sınav dönemlerinde yapılır. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişkisi kesilir.

Ders Plânları

Madde 8 — Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile doktora programlarında okutulacak zorunlu ve seçime bağlı dersler ile bunların kredi saatleri, derslerin hangi dönem veya yarıyılda açılacağı, derslere ilişkin önkoşullar ilgili Anabilim Dalınca hazırlanır, önce Enstitü Kurulunca daha sonra DOÜ Senatosunca onaylanarak yürürlüğe konur.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 9 — Lisans ya da yüksek lisans diplomasına sahip olup belirli bir konu veya konularda bilgilerini artırmak isteyenler ilgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile, yüksek lisans ve doktora derslerine özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Bu adaylarda LES puanı aranmaz. Özel öğrenci statüsünde olanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrenciler bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen eğitim-öğretim ücretine tabidirler.

Özel öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesi bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen esaslar içinde yapılır. Bu öğrencilere başarılı oldukları dersler için bir belge verilir. Özel öğrenciler, bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen esaslar içinde, ilgili enstitünün yüksek lisans ya da doktora programına kayıt hakkını elde etme durumlarında, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ancak özel öğrenciler bir yüksek lisans ve doktora eğitim-öğretim programından mezuniyet için gerekli toplam kredi saatinin %50'den fazlasına kayıt yaptıramazlar.

Yatay Geçiş Yolu ile Öğrenci Kabulü

Madde 10 — Doğuş Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarına, aşağıdaki koşullarla, yatay geçiş yolu ile kayıt yaptırılabilir.

a) Daha önce kayıtlı olduğu benzer içerikli bir yüksek lisans ya da doktora programında kredileri toplamı en az dokuz tutan derslerin her birindeki başarısının, tam notun en az %75'i kadar olması,

b) Bu derslerden, kredi toplamları en az altı tutan derslerin, yatay geçiş için başvurduğu yüksek lisans ya da doktora programındaki derslerle eşdeğer olması,

c) İngilizce yüksek lisans programına ya da doktora programına kabul edilebilmek için, bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen, yabancı dil ile ilgili koşulu sağlamış olması.

Yatay geçişle gelen öğrencilere DOÜ'nin ilgili yüksek lisans ya da doktora programından mezun olmak için gerekli toplam kredi saatinin en çok yarısı kadar muafiyet verilebilir. Yatay geçiş hakkı kabul edilerek, DOÜ yüksek lisans ya da doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin, muaf olacakları derslerin, dönem sisteminde her dokuz, yarıyıl sisteminde ise her oniki kredisi için, yasal öğrenim süresinden bir dönem/yarıyıl düşülür. Yatay geçiş kontenjanları, Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü alınarak ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca saptanır ve intibak işlemleri aynı kurul tarafından sonuçlandırılır.

Program Değiştirme

Madde 11 — Aşağıdaki koşulların sağlanması halinde öğrencinin isteği, danışmanın önerisi, Anabilim Dalı Başkanının ilgili Enstitü Müdürlüğüne yazılı başvurusu ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile aynı daldaki tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile yüksek lisans programları ve doktora programları arasında geçiş yapılabilir:

a) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programı yasal süre içinde tamamlayabilecek durumda olması,

b) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçişte genel not ortalamasının en az 3.00 olması,

c) Lisans derecesi ile kabul edildiği doktora programından tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçişte en az 21 kredilik dersin başarıyla tamamlamış olması,

d) Tezli/tezsiz yüksek lisans programından doktora programına geçişte, yüksek lisans diploması için gerekli toplam kredinin en az %50'sinin tamamlanmış ve genel not ortalamasının en az 3,50 olması gerekir.

Eğitim-Öğretim Ücretleri ve Ödeme Şekli

Madde 12 — Yüksek lisans ve doktora derslerinin kredi başına, bilimsel hazırlık programı derslerinin ise ders saati başına ücretleri, bu ücretlerin ödeme şekli, DOÜ Yönetim Kurulunun önerisi üzerine DOÜ Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Programa Kayıt, Derse Yazılma, Ekleme-Bırakma, Dersten Çekilme

Madde 13 — Doğuş Üniversitesinin yüksek lisans ya da doktora programlarından birine kabul edilen öğrenciler, belirlenen süre içinde gerekli belgelerle birlikte ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvururlar. Adayların kesin kayıtları söz konusu belgelerin eksiksiz olarak tesliminden sonra, Enstitü Yönetim Kurulunca yapılır. İlân edilen süre içinde, istenen geçerli belgelerle birlikte başvurmayan adaylar programa kayıt hakkını kaybederler.

Öğrenciler, dönem veya yarıyıl başlarında, belirlenen süre içinde, danışmanlarınca onaylanan derse yazılma formu ile eğitim-öğretim ücretinin yatırıldığını gösterir makbuzu ilgili Enstitü Müdürlüğüne teslim ederek, derslere yazılmak zorundadırlar.

Üst üste iki dönem/yarıyıl derslere yazılmayan öğrencinin Estitü ile ilişkisi kesilir.

Birinci eğitim-öğretim haftası "ders bırakma-ekleme" haftasıdır. Öğrenciler bu hafta içinde, daha önce yazıldıkları bazı dersleri bırakabilir ve/veya yeni derslere kaydolabilir. Bırakılan derslerin ücreti eklenen veya ileride alınacak derslerin ücretine mahsup edilir. Eklenen dersler için ücret yeniden hesaplanır.

Öğrenciler, dersten çekilme formunu danışmanına onaylatıp ilgili enstitü öğrenci bürosuna kaydettirmek suretiyle, dördüncü hafta başından yedinci hafta sonuna kadar almakta oldukları bir veya daha fazla dersten çekilebilir. Bu tür dersler için, öğrenciye (W) notu verilir. Dersten çekilme durumunda, ücret iadesi yapılmaz.

Kayıt Dondurma ve İzinli Sayılma

Madde 14 — Öğrencinin başvurmasına ve Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilecek bir özür'e dayalı olarak, öğrencinin kaydı, dönem sisteminde bir defada üst üste iki, toplam olarak ise en çok üç dönem için dondurulabilir. Yarıyıl sistemi uygulanan programlarda, kayıt dondurma işlemi en çok iki yarıyıl için yapılır. Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu dönem/yarıyıl başında asgari ders yükü ücretini yatırarak yapmak zorundadır. Kayıt dondurma başvurusunun ardışık iki dönemi/yarıyılı kapsaması durumunda, iki dönem/yarıyılı kapsayacak ücret yatırılır. Dondurulan süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Öğrenimlerine devam etmekte iken hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet, askerlik tecilinin kaldırılması ve Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilecek önceden görülemeyen ve bilinemeyen diğer nedenlerle, bir öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir defada en çok bir yıla kadar izin verilebilir. Bu durumda öğrenci yarıyıl/dönem başından itibaren izinli sayılır ve bu dönem/yarıyıl'ın ödenmiş ücreti, izni izleyen dönem/yarıyıl ücretine mahsup edilir. Bu şekilde verilen izinler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Derslerin Kredi Yükü, Derslere Devam ve Başarı Değerlendirme

Kredi Yükü

Madde 15 — Tezli/tezsiz yüksek lisans ya da doktora programına devam eden öğrencinin, bir yarıyıldaki ders yükü en az altı, en çok onbeş; bir dönemdeki ders yükü ise en az altı en çok dokuz kredidir. Asgari ders yükünün altına danışman onayı ile öğrenim süresi boyunca en çok iki dönem/yarıyıl inilebilir.

Derslere Devam

Madde 16 — Her bir yüksek lisans/doktora dersine, bir yarıyılda veya dönemde, en az %70 oranında devam etmek zorunludur. Derse devamsızlığı %30'u aşan öğrenciler, söz konusu derslerden başarısız sayılır ve kendilerine (IA) notu verilir.

Başarı Değerlendirme

Madde 17 — Bir yüksek lisans/doktora dersinin başarı notu: dönem/yarıyıl içi sınavlar, ev ödevleri ve diğer dönem/yarıyıl içi çalışmalar ile dönem/yarıyıl sonu sınavına göre saptanır.

Bunların nasıl değerlendirileceği yarıyıl/dönem başında öğretim üyesi tarafından duyurulur. Ancak dönem/yarıyıl içi çalışmalar ile dönem/yarıyıl sonu sınavı değerlendirmelerinin her birinin ağırlığı % 40'dan az % 60'dan fazla olamaz.

Dersi veren öğretim üyesi sınıfın genel başarı düzeyini dikkate alarak, öğrenciye aşağıdaki başarı notlarından birini verir.

 

Başarı Notu

A+

A

B+

B

C+

C

F

 

Katsayı

4.00

3.75

3.50

3.00

2.50

2.00

0

 

Madde 18 — DOÜ'de, madde 17'de belirtilen başarı notu harfleri dışında, bir ders için, öğrenciye verilecek diğer harf notları ve anlamları şöyledir:

T: Transfer kredisi verilen dersi gösterir; not ortalamalarına katılmaz.

NC: Dersin kredisiz olduğunu gösterir.

S: Kredisiz bir ders, proje, tez'den başarılı olunduğunu gösterir.

U: Kredisiz bir ders, proje, tez'den başarısız olunduğunu gösterir.

I: Bir dersten başarılı olmak için, devam dışında, öğretim üyesi tarafından dönem/yarıyıl başında belirtilen koşulları zamanında yerine getirmemiş öğrencilere verilir. İzleyen dönem/yarıyıl sonuna kadar telâfi edilmeyen (I) notu (F) notuna dönüşür.

IA: Öğrencinin devamsızlık nedeniyle başarısız olduğunu gösterir.

R: Tekrar edilen dersleri gösterir.

W: Öğrencinin, Madde 13'de belirtilen süre içinde, dersten çekilmiş olduğunu gösterir.

NP: Öğrencinin dönem/yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir.

L: Öğrencinin kayıt dondurmuş olduğunu gösterir.

EL: Öğrencinin yarıyıl içinde izinli sayıldığını gösterir.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması

Madde 19 — Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (GNO) her dersten elde edilen başarı notu ağırlık katsayılarının derslerin kredisi ile çarpılıp toplanması ve toplam krediye bölünmesi ile hesaplanır.

Bir lisansüstü programından mezun olabilmek için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. GNO'su 3.00'ün altında kalan öğrenciler, azami öğrenim süresi içinde, (F) aldıkları derslerden başlayarak, (C) ve/veya (C+) not aldıkları dersleri tekrarlamak suretiyle, GNO ortalamasını 3.00 veya üzerine çıkarmak zorundadırlar. Bu şekilde tekrarlanan dersler için, ortalama hesabında son alınan notlar geçerlidir.

Tekrarlanan lisansüstü dersleri için, öğrenci, kredi başına göre hesaplanan eğitim-öğretim ücretini öder.

Başarı Notlarının Duyurulması, İtiraz Hakkı, Not Durum Belgesi

Madde 20 — Bir dersin başarı notu, dersi veren öğretim üyesi tarafından, yarıyıl/dönem sonu sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde, Enstitü Müdürlüğüne iletilir. Başarı durumu listelerinin bir kopyası, Enstitü Müdürlüğünce, öğrencilerin kolayca erişebileceği şekilde ilân edilir.

Yarıyıl/Dönem sonu sınavına girmediği için (NP) notu alan öğrenciler, sınav sonuçlarının ilân tarihinden itibaren, en geç bir hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak mazeretlerini bildirmek zorundadırlar. Mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilenlerin notu (I) notuna dönüştürülür. Süresi içinde başvurmayan veya mazeretleri kabul edilmeyen öğrencilerin notu (F)'e dönüşür.

Öğrencilerin güncelleştirilmiş not durum belgeleri, sınavların bittiği günü izleyen en geç otuz gün içinde Enstitü Müdürlüğünce, öğrencilere ve danışmanlarına teslim edilir.

Öğrenci, sınav sonuçlarına, sınavın ilân tarihinden itibaren bir hafta içinde, Enstitü Müdürlüğüne dilekçeyle başvurarak maddi hata yönünden itirazda bulunabilir. Enstitü Müdürlüğünün yazılı talebi üzerine, dersin öğretim üyesi, öğrencinin dönem/yarıyıl içi ve dönem/yarıyıl sonu notlarını yeniden inceleyerek, maddi hata olup olmadığını Enstitü Müdürlüğüne bir hafta içinde yazılı olarak bildirir. Öğrenci bu sonuca bir hafta içinde Rektörlüğe verilen bir dilekçeyle itiraz edebilir. Bu durumda kesin karar dersin konusu ile ilgili öğretim elemanlarından oluşturulan üç kişilik bir komisyonun yapacağı inceleme sonunda hazırlayacağı rapora göre Üniversite Yönetim Kurulu tarafından verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 21 — Doğuş Üniversitesinde tezli yüksek lisans programının amacı, öğrenciye bilimsel araştırma yaparak yeni bilgiler edinme, edindiği bilgileri değerlendirme, yorumlama, uygulamaya koyabilme ve geliştirme yeteneğini kazandırmaktır.

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmibir krediden az olmamak üzere, en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Programdaki önkoşullu derslerin alınabilmesi için, öğrencinin bu derslerin önkoşulu olan derslerden başarılı olmuş olması gerekir.

Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın veya dördüncü dönemin başından itibaren, her yarıyıl veya dönem tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Öğrencinin alacağı seçime bağlı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, bu dersler ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

Madde 22 — a) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi yarıyıl sisteminde dört yarıyıl; dönem sisteminde altı dönemdir. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, öğrencinin durumu dikkate alınarak, akademik danışmanının önerisi, Enstitü Yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Yüksek lisans çalışmasını süresi içinde tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin, danışman görüşü de alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu süre tamamlanmadan, Yüksek Lisans Programıyla ilişkisi kesilir.

b) Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin yüksek lisans programı ile ilişkisi kesilir.

c) Tez sınavına girebilmek için kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlamış olmak gerekir. 6 ncı Yarıyıl/9 uncu Dönem sonunda tezini teslim edemeyen ya da teslim edip de tez sınavında başarısız olan öğrenciye hiçbir şekilde ek süre verilemez.

d) Eğitim-Öğretim ücretinin hesaplanmasında, tez çalışması altı kredi saati kabul edilir. Bu ücret yarıyıl sisteminde 3 ve 4 üncü yarıyıl başlarında iki eşit taksit halinde; dönem sisteminde ise 4, 5 ve 6 ncı dönem başlarında üç eşit taksit halinde ödenir.

Tez Danışmanı Atanması

Madde 23 — a) Tezli Yüksek Lisans Programında, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı, teze yazılan her öğrenci için, derse yazılma haftasını izleyen en geç iki hafta içinde, bir tez danışmanı belirler. Tez danışmanı öğrenci ile görüştükten sonra tez konusunu en geç iki hafta içinde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayına sunar. Anabilim Dalı Başkanının onay yazısı ilgili Enstitünün Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Tez çalışmasının birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci bir tez danışmanı atanabilir.

b) Tez danışmanı, DOÜ öğretim üyeleri arasından seçilir.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

Madde 24 — a) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini DOÜ Senatosu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve danışmanın sunuş yazısıyla birlikte ilgili Enstitü Müdürlüğüne teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri DOÜ içindeki başka bir Anabilim Dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, üç kişiden oluşur.

c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi en az 45 en çok 90 dakika süreli tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açıktır.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında, salt çoğunlukla "Kabul", "Ret" veya "Düzeltme" kararı verir ve jüri üyelerince ortaklaşa düzenlenen, karara ilişkin rapor Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığına bir gün içinde teslim edilir. Enstitü Anabilim Dalı Başkanı bu kararı, raporun kendisine teslimini izleyen üç gün içinde, Enstitü Müdürlüğüne teslim eder. Yasal öğrenim süresi olan 3 yılı doldurmuş bir öğrenciye "düzeltme" kararı verilemez. Tezi reddedilen öğrencinin yüksek lisans programı ile ilişkisi kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, yasal öğretim süresi olan 3 yılı aşmaması koşuluyla, en çok üç ay içinde, gerekli düzeltmeleri yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 25 — Tez sınavında başarılı olan ve yönetmelikte belirlenen diğer koşulları yerine getiren öğrenci, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş üç kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim eder. Tezin, tez sınavını yapan jüri tarafından şekil yönünden bir kez daha gözden geçirilmesi ve onaylanmasından sonra Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrenciye yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diplomasında, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın adı ve varsa anadalı ile verilen ünvan yazılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 26 — Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mesleki uygulamalarda karşılaşılacak sorunları çözme yetenek ve becerisini edindirmektir.

Tezsiz yüksek lisans programı, otuz krediden az olmamak üzere en az on ders ile kredisiz proje dersinden oluşur.

Programdaki önkoşullu derslerin alınabilmesi için, öğrencinin bu derslerin önkoşulu olan derslerden başarılı olmuş olması gerekir.

Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredi saatinin (2/3)'ü oranında derse yazılmaları ve devam etmeleri durumunda, dönem/yarıyıl projesi dersine yazılma hakkını elde ederler. Dönem/yarıyıl projesi dersi kredisiz olup "başarılı veya başarısız" olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyıl/dönemde, yarıyıl/dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl/dönem sonunda projesini Enstitü Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Öğrenci, projesini, Enstitü Yönetim kurulunca, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisine göre belirlenecek üç kişilik bir jüri önünde sözlü olarak sunar.

Öğrencinin alacağı seçime bağlı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden ve/veya, Enstitü Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile başka bir yükseköğretim kurumunda verilen derslerden seçilebilir.

Eğitim-Öğretim ücretinin hesaplanmasında, proje dersi bir saat olarak kabul edilir.

Danışman Atanması

Madde 27 — Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı, her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı bir öğretim görevlisini birinci dönem/yarıyıl'ın sonuna kadar danışman olarak atar. Gerekli görüldüğünde, dönem/yarıyıl projesi için Enstitü Yönetim Kurulunca ayrı bir danışman atanabilir.

Süre

Madde 28 — Tezsiz yüksek lisans programının tamamlanma süresi, en fazla altı yarıyıl veya dokuz dönemdir. Bu süre içinde, genel ağırlıklı not ortalaması 3.00'ün altında kalan veya yüksek lisans programını bu süre içinde başarı ile tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencinin, danışmanın da görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Enstitü ile ilişkisi kesilir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 29 — Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye Yüksek Lisans diploması verilir. Yüksek lisans diplomasında, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın adı ve varsa anadal ile verilen ünvan belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 30 — DOÜ doktora programlarının amacı, öğrenciye bağımsız bilimsel araştırma yapma , bilimsel bulgular elde etme, bunları yorumlama ve yeni sentezlere ulaşma becerisi kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda yazılacak tezin yeni bir bilimsel bilgi üretme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama koşullarından birini sağlaması zorunludur.

Doktora programı lisans mezunları için 42 krediden az olmamak üzere en az 14 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve doktora tezinden; yüksek lisans mezunlarına uygulanacak doktora programı ise 21 krediden az olmamak üzere en az 7 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve doktora tezinden oluşur.

Doktora derslerinin en çok %50'si Doğuş Üniversitesi yüksek lisans dersleri ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile diğer üniversitelerin lisans üstü derslerinden seçilebilir.

Doktora öğrencileri, lisans dersleri karşılığında doktora kredisi alamazlar.

Doğuş Üniversitesi doktora programları yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları Doğuş Üniversitesinin teklifi; Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre

Madde 31 — a) Doktora programını tamamlama süresi lisans diplomalı öğrenciler için 10 yarıyıl/15 dönem; yüksek lisans diplomalı öğrenciler için 8 yarıyıl/12 dönemdir.

b) Doktora derslerini başarıyla tamamlamanın azami süresi lisans diplomalı öğrenciler için 6 yarıyıl/9 dönem; yüksek lisans diplomalı öğrenciler için 4 yarıyıl/6 dönemdir. Bu süreler içinde bütün dersleri en az 3.00 GNO ile tamamlayamayan öğrencilerin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin (a) bendinde belirtilen azami süre içinde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili Anabilim Dalı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini bitirmesi için en fazla 4 yarıyıl/6 dönem ek süre verilebilir.

Tez Danışmanı

Madde 32 — Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için bir tez danışmanını ve danışmanın öğrenciyle mutabık kalarak belirlediği tez konusunu yüksek lisanslı öğrenciler için en geç 3 üncü Yarıyıl/4 üncü Dönem, lisans diplomalı öğrenciler için ise en geç 5 inci Yarıyıl/7 nci Dönem başına kadar ilgili Enstitü Başkanlığına önerir. Tez danışmanı DOÜ'nin tam günlü öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez danışmanı ve tez konusu önerileri ilgili Enstitünün Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır.

Öğrenciler yukarıda belirtilen Yarıyıl/dönem başından itibaren her yarıyıl/dönem doktora tezine kayıt yaptırmak zorundadır.

Yeterlik Sınavı

Madde 33 — a) Yeterlik sınavının amacı öğrencinin doktora yaptığı ana bilim dalı ile yakın ve ilgili bilim dallarında bağımsız araştırma yapacak düzeyde bilgi derinliğine ulaşıp ulaşmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yazılı ve sözlü kısımlardan oluşur ve Kasım ve Mayıs aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavında üst üste iki kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans diplomalı öğrenciler en geç 7 nci Yarıyıl/10 uncu Dönem içinde, yüksek lisans diplomalı öğrenciler ise en geç 5 inci Yarıyıl/7 nci Dönem içinde birinci yeterlik sınavına girmek zorundadır.

b) Yeterlik sınavları Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve ilgili Enstitünün Yönetim Kurulunca onaylanan, görev süresi üç yıl olan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir. Farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, yürütmek ve değerlendirmekle görevli üç kişilik Sınav Jürileri , Doktora Yeterlik Komitesi tarafından oluşturulur. Sınav jürilerine gerektiğinde Doğuş Üniversitesi dışından da üye atanabilir. Sınav Jürilerinin kararları salt çoğunlukla alınır.

c) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da gene Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular, anadilleri dışındaki bir yabancı dilden ya da Türkçe'den sınava tabi tutulurlar. Bu sınavlar Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu sınavlarda başarısız olan öğrenciler en geç bir yıl içinde tekrar sınava girip başarılı olmak zorundadır. Aksi takdirde enstitü ile ilişkileri kesilir.

Tez İzleme Komitesi

Madde 34 — Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üç kişilik bir Tez İzleme Komitesi kurulur. Tez danışmanı Komitenin doğal üyesidir. Diğer iki üyeden biri ilgili Anabilim Dalı içinden diğeri ise dışından seçilir. Tez İzleme Komitesi'nde gerektiği takdirde izleyen yarıyıllarda değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması

Madde 35 — Doktora yeterlik sınavını başaran aday, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amaç, kapsam ve yöntemi ile uygulayacağı çalışma planı ve takvimini içeren tez önerisini, Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci tez önerisinin yazılı bir özetini, sözlü savunmadan en az onbeş gün önce Tez İzleme Komitesi üyelerine teslim eder.

Tez önerisinin kabulü ya da reddi konusunda salt çoğunlukla karar verilir ve Tez İzleme Komitesinin kararı ilgili Enstitü Müdürlüğüne üç gün içinde bir tutanakla bildirilir. Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu talep edebilir. Bu durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi de seçilebilir.

Öğrenci doktora programına aynı danışmanla devem etmek isterse en geç üç ay, yeni bir danışman ve yeni bir tez konusu ile devam isterse en geç altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına girer. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, Tez İzleme Komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde birer kere toplanır. Öğrenci bu toplantılardan en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ile izleyen yılda yapılacak çalışmanın planı belirtilir. Bu raporu değerlendiren Tez İzleme Komitesi, öğrencinin tez çalışmasını "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirir. Komite tarafından üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişkisi kesilir.

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması

Madde 36 — Doktora programındaki bir öğrenci tezini Doğuş Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun şekilde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Doktora tez jürisi beş kişiden oluşur. Bunların üçü Tez İzleme Komitesinde yer alan üyelerden, en az biri ise başka bir üniversiteden seçilir.

Doktora Tez Jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tezin sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra, Jüri, tez hakkında "kabul", "ret", veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından üç gün içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne iletilir. Ret durumunda öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Düzeltme kararı halinde istenen düzeltmelerin yapılması için öğrenciye en çok altı aylık ek süre verilir. Öğrenci bu ek süre içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora Diploması

Madde 37 — Tez sınavında başarılı olan öğrenci, tezinin ciltlenmiş ve tez jürisi üyelerince imzalanmış 5 kopyasını tez savunmasını izleyen 30 gün içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne teslim eder.

İlgili Enstitü kurulu tezi şekil yönünden inceler ve uygun bulduğu takdirde Senatoya sunulmak üzere Rektörlüğe iletir.

Doktora unvanı DOÜ Senatosunca tevdi edilir.

Doktora diplomasına öğrencinin doktora çalışmasını yaptığı Anabilim Dalındaki programın adı ve tezin başlığı yazılır.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yönetmelikte Belirtilmeyen Konular

Madde 38 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda, Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilip yayımlanan ve bu Yönetmeliğin birinci maddesinde anılan, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 39 — 29/1/2001 tarih ve 24302 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Doğuş Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 40 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 41 — Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Selçuk Üniversitesinden:

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde eğitim-öğretim, sınav, sınıf geçme ve değerlendirme usullerini, öğretim düzeyini, kayıt-kabul şartlarını ve öğrencilerle ilgili diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde uygulanan eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme ile ilgili esasları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte adı geçen;

a) İlgili Kurul: Fakülte Kurulunu,

b) İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulunu,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, Bölüm Başkanının önerisi üzerine, Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

d) Ders Kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir saat teorik ders veya iki saat uygulama, laboratuvar, klinik ve benzeri çalışmaları ifade eden ölçü birimini,

e) Zorunlu ve Seçmeli Dersler: Zorunlu dersler öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programı gereğince almak zorunda oldukları dersleri (Seçmeli dersler, öğrencinin istekleri de göz önüne alınarak belirlenen derslerdir),

f) Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim-Öğretim Programı (VEHİP): Beşinci eğitim-öğretim yılında (9 ve 10 uncu yarıyıllar) uygulanan programı,

g) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayılı Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yer alan dersleri,

h) Ortak Seçmeli Dersler: 2547 sayılı Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yer alan dersleri,

i) YANO: Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalamasını,

j) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları, Kayıt ve Kayıt Yenileme

Eğitim-Öğretim Esasları

Madde 5 — Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde eğitim-öğretim örgün biçimde yapılır. Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile yoğunlaştırılmış yaz programı ve eğitim kursları açılabilir.

Akademik Takvim

Madde 6 — Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinin akademik takvimi Fakülte Kurulu tarafından tespit edilerek en geç Mayıs ayı içinde Rektörlüğe sunulur ve Senato tarafından karara bağlanır.

Eğitim-Öğretim Dönemleri

Madde 7 — Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde eğitim ve öğretim dönemleri yarıyıl esasına göre düzenlenir ve eğitim-öğretim süresi 1 yılda “Güz ve Bahar” olmak üzere 2 yarıyıldan oluşur. İlk 4 yıl (8 yarıyıl)’da her bir yarıyıl en az 14 haftadan, 5 inci yıl (VEHİP’in yer aldığı 9 ve 10 uncu yarıyıllar)’da ise her bir yarıyıl en az 20 haftadan oluşur. Dersler, Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun kararı ile yıllık olarak da düzenlenebilir.

Öğretim Düzeyi

Madde 8 — Veteriner Fakültesinde yapılan eğitim-öğretim iki aşamadan oluşur.

a) Ön Lisans Aşaması: Veteriner Hekimliği Temel Bilimlerini kapsar. Eğitim-öğretim programının ilk 2 yılından (dört yarıyıl) ibarettir.

b) Yüksek Lisans Aşaması: Bu aşama, Hastalıklar ve Klinik Bilimleri, Zootekni ve Hayvan Besleme Bilimleri ile uygulamalı, poliklinik ve gerekli laboratuvar çalışmalarını içine alır. Son üç eğitim-öğretim yılından (6 yarıyıl) ibarettir. Beşinci eğitim-öğretim yılı olan 9 ve 10 uncu yarıyıllar "Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim-Öğretim Programı (VEHİP) " adını alır.

Üniversiteye Giriş ve Kayıt Şartları

Madde 9 — Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesine alınacak öğrenci sayısı ve giriş şartları, konuya ilişkin Fakülte Yönetim Kurulu önerisinin Rektörlüğe sunulması ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirlenir. Fakülteye kayıtlar Rektörlükçe belirlenen tarihlerde yapılır. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesine kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, (Yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanması gerekir),

b) Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda, o öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesine merkezi yerleştirme sistemi ile kayıt hakkı kazanmış olmak,

c) Kayıt için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek.

Kayıt İşlemleri

Madde 10 — Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesine haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. Adaylar kayıt için aşağıdaki belgelerin aslını getirmek zorundadırlar.

A- Türk uyruklu adaylardan istenen belgeler:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu diplomasının aslı, (Yeni tarihli ve resimli çıkış belgesi ile kayıt yapılabilir. Ancak, öğrenci birinci yarıyıl sonuna kadar lise diplomasının aslını getirmek zorundadır),

b) ÖSYM "ÖSS-Sınav Sonuç Belgesi",

c) Nüfus cüzdanının onaylı sureti,

d) Askerlik yaşına ulaşmış erkek öğrencilerden askerlik tecil belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

e) Yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm boyutunda 12 adet fotoğraf (Renkli gözlük takılmayacak, baş açık olacak, erkekler sakallı olmayacak),

f) Yeni tarihli ikamet belgesi,

g) Öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz.

B- Yabancı uyruklu adaylardan istenen belgeler:

a) Ortaöğretim belgesi, (Ortaöğretim belgesinin aslı, noterden onaylı tercümesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığından alınan denklik belgesinin aslı),

b) ÖSYM "YÖS-Sınav Sonuç Belgesi",

c) "Öğrenim Vizesi" bulunan pasaportun fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi ile İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikâmet tezkeresinin fotokopisi (Ortaöğretimini Türkiye'de tamamlayıp ara vermeden yüksek öğrenime başlama hakkı kazanan yabancıların çocukları, pasaportlarında "Öğrenim Vizesi" aranmadan mevcut ikâmet tezkereleri ile kayıt yaptırabilirler),

d) Yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm boyutunda 12 adet fotoğraf (Renkli gözlük takılmayacak, baş açık olacak, erkekler sakallı olmayacak),

e) Öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz,

f) Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) kayıt belgesi (ÖSYM-YÖS "Türk Dili" bölümünde yetersiz not alan yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER'e kayıt yaptırdıklarını gösteren belgeyi sunarlar. Bu öğrencilerin Veteriner Fakültesindeki kayıtları bir eğitim-öğretim yılı için dondurulur. Bu öğrenciler TÖMER kurslarını en geç bir sonraki eğitim-öğretim yılı başına kadar tamamlayarak TÖMER diplomasını Veteriner Fakültesine teslim etmek zorundadırlar. Kur sertifikaları TÖMER diploması yerine geçmez).

Kayıt Yenileme

Madde 11 — Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve varsa danışmanına onaylatmak zorundadır.

Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci, kayıt sırasında birinci yarıyıl programında yer alan derslere aynı zamanda ders kaydını yaptırmış olur.

Belirtilen sürelerde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, Kanunda belirtilen eğitim-öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin kaydının yenilenmesine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

Geçersiz Kayıtlar

Madde 12 — Süresi içinde kaydını yaptıran öğrencilerin sundukları belgelerin sahte veya tahrif edilmiş olduğu ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olursa olsunlar, tespit edildiği andan itibaren fakülte ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler fakülteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Ayrıca ÖSYM sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlemler başlatılır.

Muafiyet

Madde 13 — Veteriner Fakültesine kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için eğitim-öğretimin başlangıcını izleyen bir ay içinde başvurdukları takdirde, muafiyet istekleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

Yatay Geçiş İşlemleri

Madde 14 — Başka bir Üniversitenin Veteriner Fakültesinden Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesine yatay geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenci sayıları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, Rektörlüğe sunulur ve Senato tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun “Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülür.

Eğitim-Öğretim Süresi

Madde 15 — Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde eğitim-öğretim süresi 5 yıl (10 yarıyıl)’dır. Bu sürenin son 1 yılı (9 ve 10 uncu yarıyıllar) Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim-Öğretim Programı (VEHİP)’na ayrılmıştır. İlk 4 yılı oluşturan 8 yarıyılda her bir eğitim-öğretim yarıyılı en az 14 haftadan, son bir yılı oluşturan 9 ve 10 uncu yarıyıllarının her biri ise en az 20 haftadan oluşur.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Madde 16 — Fakülte Kurulunun önerisi, Senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile birinci sınıfa kayıt yaptıran öğrencilere, kayıtlarını dondurmak şartı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim ve sınav esasları Senato tarafından kabul edilecek yönerge ile belirlenir.

Ek Süreler

Madde 17 — Veteriner Fakültesi öğrencileri, Veteriner Hekimliği Eğitim-Öğretim Programını en fazla 8 yıl (16 yarıyıl)’da bitirmek zorundadırlar. Yasal süreler sonunda (8 yıl) eğitim-öğretimini tamamlayamamış öğrencilere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi gereğince ek sınav hakkı tanınır. Bu maddeye göre; kendilerine tanınan süre sonunda, mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün derslerden biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir.

Bu sınavlar sonunda başarısız olduğu ders sayısını 5’e indiren öğrencilere, bu 5 ders için 3 yarıyıl, ek sınav hakkını kullanmadan 5 derse kadar başarısız olan öğrencilere 4 yarıyıl, 3 ya da daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız olarak, bu derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.

Bu sürelerin hesaplanmasında, öğrencilerin hastalık veya başka nedenlerle yukarıda belirtilenden daha uzun süre eğitim-öğretimlerine devam edebilmeleri için, mazeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından geçerli sayılarak kabul edilmesi gerekir. Bu durumda mazeretleri ile geçen süreler dikkate alınmaz.

Haklı ve geçerli bir mazeret olmaksızın bu sürelerde eğitim-öğretimlerini tamamlayamayan ya da tamamlayamayacakları Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen öğrencilerin fakülte ile ilişikleri kesilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ders Türleri, Ders Programları ve Öğrencilerin Ders Yükü

 

Ders Türleri

Madde 18 — Veteriner Fakültesi eğitim-öğretim programında okutulan dersler; zorunlu, seçmeli, ortak zorunlu ve ortak seçmeli dersler olmak üzere 4 gruptur.

a) Zorunlu dersler: Anabilim dalları ve bağlı olduğu bölümler tarafından belirlenir. Zorunlu dersler, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdir. Anabilim dalları ve bağlı olduğu bölümler tarafından belirlenen dersler ve VEHİP’de yer alan dersler zorunlu derslerdir.

b) Seçmeli dersler: Öğrencinin zorunlu dersler dışında, alan içinden ve alan dışından isteği doğrultusunda aldığı ders/derslerdir. Öğrenci bu dersi/dersleri, kayıtlı olduğu programdaki "seçmeli ders" adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi, aynı yıldaki başka programların "seçmeli" veya "zorunlu" dersleri arasından da seçebilir. Ancak 5 yıllık eğitim-öğretim süresi boyunca başka programlardan sadece 1 ders seçmeli ders olarak seçilebilir. Öğrenci her yarıyıl 1 kredilik seçmeli ders almak zorundadır. Öğrenci tarafından seçilen ders o öğrenci için zorunlu ders olarak kabul edilir ve zorunlu ders işlemleri uygulanır. Seçmeli derslerin en az kaç öğrenci için açılacağı Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir.

c) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen derslerin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunca öngörülen Bilgisayar dersleri) kayıt işlemleri, hangi sınıflarda okutulacağı, öğrencilerin bu derslere devamı, sınavları, başarı durumlarının tespiti ve muafiyet konularında Senatonun kararları doğrultusunda işlem yapılır. Bu derslerden alınan notlar YANO ve GANO hesaplamasına katılır.

d) Ortak seçmeli dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen (Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar) derslerdir. Öğrenciler bu iki dersten birini seçebilirler. Ortak seçmeli derslerin kayıt işlemleri, hangi sınıflarda okutulacağı, öğrencilerin bu derslere devamı, sınavları, başarı durumlarının tespiti ve muafiyet konularında Senatonun kararları doğrultusunda işlem yapılır. Kredisiz olan bu derslerden alınan notlar YANO ve GANO hesaplamasına katılmaz.

Ders Programlarının Düzenlenmesi ve Ders Saatlerinin Dağılımı

Madde 19 — Veteriner Fakültesi eğitim-öğretim programında zorunlu, ortak zorunlu, seçmeli ve ortak seçmeli dersler, seminer, staj, uygulama, klinik ve laboratuvar çalışmaları yer alabilir. Eğitim-öğretim programında ortak zorunlu ve ortak seçmeli dersler dışında, teorik ve uygulamalı derslerin tamamı haftanın normal çalışma günlerinde yapılır. Ortak zorunlu ve ortak seçmeli kapsamına giren dersler Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Haftalık ders programları, haftalık ders saati sınırı, derslerin yarıyıl dağılımı ve teorik/uygulama oranları her eğitim-öğretim yılı veya yarıyılı başında Fakülte Kurulu tarafından düzenlenir ve Dekanlık tarafından ilân edilir.

Veteriner Fakültesi eğitim-öğretim programındaki ilk 4 yıl (8 yarıyıl)’da teorik ve uygulamalı derslerin toplamı haftada 15 saatten az, 30 saatten çok olamaz. Ortak zorunlu, seçmeli, klinik uygulama, staj, seminer vesair dersler bu sınırlamalar dışındadır. Beşinci sınıfta uygulanan VEHİP bir yarıyılda en az 20 hafta olmak koşulu ile teorik ve uygulamalı derslerin toplamı (% 50’si pratik olmak üzere) haftada 40 saatten az olamaz.

Eğitim-öğretim programlarında yer alacak zorunlu teorik ve uygulamalı derslerin yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, Anabilim Dalı/Dallarının ve ilgili Bölümün önerisiyle Fakülte Kurulu tarafından düzenlenerek Rektörlüğe sunulur ve Senato tarafından onaylanır. Seçmeli dersler Anabilim Dalının ve ilgili Bölümün önerisiyle ve Fakülte Kurulunun onayıyla açılır ve/veya kaldırılır. Fakülte Kurulu, Anabilim Dalı/Dallarının ve ilgili Bölümün görüşlerini de alarak gerekli gördüğü taktirde zorunlu dersi/dersleri kaldırabilir ve/veya açabilir. Fakülte Kurulu eğitim-öğretim programında yer alan derslerin haftalık ders saatlerini, ilgili Anabilim Dalı/Dallarının ve ilgili Bölümün görüşlerini değerlendirerek uygun gördüğü taktirde arttırma ve azaltma yetkisine sahiptir.

Fakülte Kurulu, haftalık ders programı içinde sürekli olarak verilen teorik dersler, uygulama dersleri, klinik uygulamalar ve laboratuvar çalışmaları için Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde özel düzenlemeler yapabilir ve yaz stajları planlayabilir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen derslerin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Yüksek Öğretim Yürütme Kurulunca öngörülen Bilgisayar dersleri) haftalık ders saatleri Senato kararı doğrultusunda belirlenir.

Yaz Stajı

Madde 20 — Altıncı yarıyılı tamamlayan öğrencilere VEHİP’e kadar (9 uncu yarıyıla kadar) eğitim-öğretim döneminin dışında fakülte içi ya da dışında, kendi seçtikleri ilgili yerlerde, en az iki aylık staj yaptırılır. Bu staj sonundaki değerlendirme başarılı/başarısız şeklindedir. Başarısız olan öğrenciler aynı süreyi başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Staj sonucu not olarak değerlendirmeye alınmaz.

Derslerin Kredi Değeri

Madde 21 — Haftada bir saat teorik ders veya iki saat uygulama ya da iki saat klinik uygulama bir kredidir. Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, klinik uygulamalarının haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Beşinci sınıfta (9 ve 10 uncu yarıyılda) öğrencilere verilen VEHİP’de yer alan derslerin her biri 1 (bir) kredi olarak değerlendirilir.

Alınan derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTSDE -ECTSDS-)'ne karşılık gelen kredi değerleri gerektiğinde bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde ayrı bir yönergeyle düzenlenir.

Zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler kredilidir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendi çerçevesinde isteğe bağlı seçmeli ders olarak verilen "Beden Eğitimi" ve "Güzel Sanatlar" dersleri kredisizdir.

Derslere Devamın Belirlenmesi

Madde 22 — Öğrencilerin derslere ve uygulamalara devamı ile öğretim elemanlarınca uygun görülen çalışmalara ve sınavlara katılmaları zorunludur. Teorik ve uygulamalı bir dersin hem teoriğinden hem de uygulamasından devam almak zorunludur. Bir dersin gerek teorik gerekse uygulamasından devam alamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler ve dersi/dersleri devam almak şartı ile tekrar ederler. Devam durumu, VEHİP’de yer alan derslerin dışında, dersi veren öğretim üyeleri tarafından, yarıyıl sonu sınavları öncesinde Dekanlığa verilir ve Dekanlık tarafından (yarıyıl sonu sınavından/sınavlarından en az 5 işgünü önce) ilân edilir. Varsa itirazlar bu süre içinde değerlendirilir. VEHİP’de ise, devam durumu haftalık olarak (haftayı takip eden 2 iş günü içerisinde) Dekanlığa bildirilir ve Dekanlık tarafından ilân edilir. Teorik derslerden bir kez devam alan öğrenciler için, o dersten/derslerden başarısız olması durumunda devam şartı aranmaz. Ancak herhangi bir yarıyılda uygulaması olan en fazla 3 dersten başarısız olan öğrenci, bu derslerin açıldığı ilk yarıyılda, daha önce devam almış olsa bile bu derslerin uygulamasından devam almak zorundadır.

Notunu yükseltmek amacıyla aynı dersi tekrar almak isteyen öğrenciler için o derse devam şartı aranır.

Ders Alma

Madde 23 — Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür.

a) Birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri kayıtlı olduğu programda belirtilen bütün dersleri almakla yükümlüdürler.

b) Öğrenci, alt sınıflarda hiç alamadığı veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl derslerini alır. İlgili yarıyıla ait derslerin kredi değerlerinin toplamı, ortak zorunlu dersler hariç 30 krediyi, bir yılda ise 60 krediyi geçemez.

c) Ortak zorunlu dersler hariç, 1 inci yarıyılda birden fazla dersten başarısız olan öğrenci 5 inci yarıyıldan, 2 nci yarıyılda birden fazla dersten başarısız olan öğrenci 6 ncı yarıyıldan, 3 üncü yarıyılda birden fazla dersten başarısız olan öğrenci 7 nci yarıyıldan, 4 üncü yarıyılda birden fazla dersten başarısız olan öğrenci 8 inci yarıyıldan, 5 inci yarıyılda birden fazla dersten başarısız olan öğrenci 9 uncu yarıyıldan, 6 ncı yarıyılda birden fazla dersten başarısız olan öğrenci 10 uncu yarıyıldan ders alamaz. Yıllık program uygulandığı durumlarda, 1 inci sınıfta birden fazla dersten başarısız olan öğrenci 3 üncü sınıftan, 2 nci sınıfta birden fazla dersten başarısız olan öğrenci 4 üncü sınıftan, 3 üncü sınıfta birden fazla dersten başarısız olan öğrenci 5 inci sınıftan ders alamaz.

d) Ortak zorunlu ve VEHİP’de yer alan dersler hariç, bir yarıyılda dört ve daha fazla dersten başarısız olan öğrenci/öğrenciler, bir üst yarıyıldan ders almaksızın başarısız oldukları dersleri, derslerin açıldığı ilk yarıyılda teorik ve uygulama devamı alarak tekrar etmek zorundadır/lar. Birinci ve 3 üncü, 2 ve 4 üncü, 3 ve 5 inci, 4 ve 6 ncı, 5 ve 7 nci, 6 ve 8 inci yarıyıllar itibari ile öğrenci/öğrenciler toplam 4 veya daha fazla dersten başarısız oldukları durumda, bir üst yarıyıldan ders alamaz ve başarısız olduğu dersleri, derslerin açıldığı ilk yarıyılda teorik ve uygulama devamı alarak tekrar eder/ler. VEHİP’de ise 9 uncu yarıyılda 5 den fazla dersten devamsız ya da başarısız olan öğrenci/öğrenciler 10 uncu yarıyıldan ders alamazlar.

e) Öğrenci, ortak zorunlu dersler hariç birinci sınıf derslerinin tümünü vermeden dördüncü sınıftan, ikinci sınıf derslerinin tümünü vermeden beşinci sınıftan ders alamaz.

f) Öğrenci 3 üncü yarıyıldan itibaren danışmanın olumlu görüşü ile, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve GANO’sunun en az 3.00 (BB) olması şartı ile bulunduğu yarıyıl/yıl programında bulunan derslerin toplam kredisinin %20’sine kadar bir üst yarıyıl/yıldan ders alabilir. Üst yarıyıldan aldığı ders/derslerin ders başarı notu/notları ve kredi değerleri, derslerin ait olduğu yarıyıla dahil edilir.

g) Kayıt dondurma, uzaklaştırma veya herhangi bir sebeple dönem kaybeden öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan/yıldan devam ederler, bir üst yarıyıl/yıldan ders alamazlar.

h) Programdan kaldırılan herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci/öğrenciler için, Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde öngörülen hükümler uygulanır.

Ders Transfer Etme

Madde 24 — Öğrenciler, Fakülte Dekanlığından önceden izin almak koşuluyla, Selçuk Üniversitesinin diğer fakülte/yüksekokullarından, yurt içi yüksek öğretim kurumlarından, denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı ülkelerdeki yüksek öğretim kurumlarından ders alabilirler ve bu derslerin kredilerini transfer ettirebilirler. Ders transferlerinde, diğer üniversitelerden alınan derslerin notları bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesine göre harf notuna karşılık gelen puan aralıkları veya katsayılar esas alınarak değerlendirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav, Değerlendirme Esasları ve Diplomalar

 

Sınav Türleri, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Madde 25 — Sınavlar; ara, yarıyıl sonu, bütünleme, mazeret, ek ve tek ders sınavlarından ibarettir.

Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-sözlü ve uygulamalı yapılabilir. Sınavların hangi şekilde yapılacağına, ilgili Anabilim Dalı/Dallarının görüşü alınarak, Fakülte Kurulu karar verir. Bu sınavların yapılacağı yer ve tarihler Dekanlık tarafından belirlenir ve sınavlardan en az 5 iş günü önce ilân edilir. Öğrenciler sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenebilecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

Gerekli durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile, ortak zorunlu ve ortak seçmeli kapsamına giren derslerin sınavları milli ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Küsuratlı sayılar (..,50 ve sonrası) en yakın tam sayı ile belirtilir. Sınav sonuçları, o dersin sınav tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Dekanlığa bildirilir ve ilân edilir. Not çizelgeleri dışındaki sınav belgeleri öğrenci işleri bürosunca en az 2 yıl saklanır.

Ara Sınavlar

Madde 26 — Ara sınavları tarih ve yerleri, her yarıyılın başında Dekanlık tarafından ilân edilir. Her ders için bir yarıyılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve değerlendirme özellikleri Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir.

Klinik uygulama ve VEHİP’de yer alan derslerin ara sınavları yapılmaz. Klinik uygulamalar o yarıyılda verilen ilgili derslerin uygulamalarıdır.

Aynı günde o yarıyıl derslerinden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. Fakülte Kurulu kararı ile ara sınav ağırlığının % 40'ın üzerinde belirlendiği durumlarda en az iki ara sınav yapılır.

Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazeretle ara sınavlara katılamayan öğrenciler için bir mazeret sınavı yapılabilir. Mazeret sınavının hangi tarihte yapılacağı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Dekanlık tarafından ilân edilir.

Yarıyıl Sonu Sınavı (Genel Sınav)

Madde 27 — Bir dersin yarıyıl sonu sınavı (Final Sınavı), o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda, Dekanlık tarafından ilân edilen yer ve tarihte yapılır. Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için;

a) Kayıt yenilemiş olmak,

b) Teorik derslerin % 70’ine devam etmiş olmak,

c) Uygulamalı derslerin % 80’ine katılmış olmak,

d) Uygulamalı dersin/derslerin uygulama sınavı/sınavları pratik olarak yapılır. Uygulamalı derslerin uygulama sınavlarında başarılı olmak zorunludur. Öğrencinin bir dersin uygulamasından başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 50 puan alması gereklidir. Uygulaması olan bir dersin uygulama sınavında başarılı olanlar, aynı dersin teorik sınavına girme hakkı kazanırlar. VEHİP’de yer alan dersler hariç uygulama sınavından alınan notun yarıyıl sınav notuna katkı oranı (%30 ile %60 arasında olmak şartı ile) Anabilim Dalı/Dalları tarafından belirlenir.

Öğrencinin her dersin yarıyıl sonu sınavında (genel sınavda) başarılı sayılabilmesi için 100 tam not üzerinden en az 60 alması zorunludur. Ders başarı notu, YANO ve GANO 33 üncü maddede belirtildiği gibi hesaplanır.

Bütünleme Sınavı

Madde 28 — Dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanıp da girmeyen veya sınava girip de başarısız olan öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavının yapılış ve değerlendirme şekli 27 nci maddenin (d) bendi ile 33 üncü maddede belirtildiği gibidir.

Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim-Öğretim Programı derslerinin yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciye/öğrencilere de bütünleme sınav hakkı verilir.

Yarıyıl sonu sınavları ile bütünleme sınavları arasındaki süre 5 mesai gününden az olamaz ve bütünleme sınav tarihleri Dekanlık tarafından ilân edilir. VEHİP’de yer alan derslerin bütünleme sınavları için Fakülte Kurulu tarafından özel bir program düzenlenir.

Ek Sınav

Madde 29 — Ek sınav, 27 nci maddede belirtilen şartlara göre sınava girme hakkını kazanan ve aşağıda (a), (b), (c) ve (d) bendinde tanımlanan öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tanınan sınav hakkıdır.

a) Yasal öğrenim süresini tamamlamış son sınıf öğrencilerine tanınan sınav hakları: Yasal süreler sonunda (8 yıl) eğitimini tamamlayamamış öğrencilere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi gereğince ek sınav hakkı tanınır. Bu maddeye göre; kendilerine tanınan süre sonunda, mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün derslerden biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir.

Bu sınavlar sonunda başarısız olduğu ders sayısını 5’e indiren öğrencilere, bu 5 ders için 3 yarıyıl, ek sınav hakkını kullanmadan 5 derse kadar başarısız olan öğrencilere 4 yarıyıl, 3 ya da daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız olarak, bu derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.

Tek dersten başarısız olan öğrencilere mezun olabilmeleri için, sınırsız sınav haklarına ek olarak bu sınavları takiben 1 ay içinde Fakülte Dekanlığı tarafından “tek ders” sınav hakkı tanınır. Tek ders sınavında daha önce aldığı ara sınav notu/not ortalaması hesaba katılmaksızın 100 üzerinden en az 60 alan öğrenci başarılı olmuş sayılır.

Ancak açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam 3 eğitim-öğretim yılı girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan bir daha yararlanamaz. Sınırsız sınav hakkını kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi gereğince, belirlenen öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Ancak sınav hakkı dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

b) Ara sınıflardaki başarısız öğrencilere tanınan sınav hakları: Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen, birinci sınıfta en fazla 1 dersten, ara sınıflarda ise en fazla 3 dersten başarısız olan öğrencilere, müracaat ettikleri tarihten itibaren 3 yıl içinde kullanmak şartı ile başarısız olduğu dersin/derslerin her birinden birer sınav hakkı verilir.

Mazeret Sınavı

Madde 30 — Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, ek sınav ve sınırsız sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve 39 uncu maddede belirtilen geçerli mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, Dekanlık tarafından tespit ve ilân edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

Sınav Notuna İtiraz

Madde 31 — Sınav evrakı ve not çizelgelerinin Dekanlığa verilmesinden sonra maddi hata hariç not değiştirilmez.

Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilânından itibaren 5 iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak başvurmak zorundadırlar. Dekanlık tarafından, gerektiğinde dersin sorumlu öğretim elemanın/öğretim elemanlarının görüşü de alınarak sınav kağıtlarında veya sınav not çizelgelerinde maddi bir hata tespit edilirse, bu hata Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir. Sınav sonucu en geç on beş gün içinde ilân edilir.

Sınavlarda Kopya

Madde 32 — Sınavlarda kopya çekenler, kopyaya teşebbüs edenler veya yardım edenler ile sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği veya yardım ettiği anlaşılan öğrenciler sınavdan sıfır (0) almış sayılırlar ve haklarında “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” esaslarına göre işlem yapılır.

Ders Başarı Notu

Madde 33 — Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında o dersten en az 60 (altmış) alması kaydıyla, ara sınav not ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun % 60’ının toplamının en az 60 (CC) olması gerekir. Öğrencinin ilgili yarıyıla ait kayıt yaptırdığı tüm derslerin YANO’su en az 2.00 ise DC ve DD notu başarılı, 2.00’ın altında ise DC ve DD notu başarısız nottur.

Beşinci sınıfta (9 ve 10 uncu yarıyılda) öğrencilere verilen VEHİP’de yer alan derslerin ara sınavı yapılmaz. Bu dönemde yer alan derslerden başarılı olabilmek için öncelikle 9 ve 10 uncu yarıyıllarda okutulan derslerin her birinden (teorik ve pratik) devam almış olmak zorunludur. Bir öğrencinin VEHİP’de yer alan derslerden başarılı olabilmesi için, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında her bir dersin uygulama sınavından en az 50 almak şartı ile uygulamadan aldığı notun % 50’si ile teorik sınavından aldığı notun % 50’sinin toplamının 100 üzerinden en az altmış (60) olması gereklidir. Bu not ders başarı notu olarak kabul edilir. Dokuzuncu ve 10 uncu yarıyıllarda VEHİP’de verilen derslerin, ders başarı notları ile YANO elde edilerek, transkripte eklenir.

Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için 100’lük sisteme göre verilen puanlar, harf cinsinden ifade edilir ve bu notlar "Ders Başarı Notu" olarak adlandırılır. Ders başarı notu, o dersin ara sınavı ile yarıyıl sonu sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir.

Harf notlarının, 100 (yüz) puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

PUANLAR

NOTLAR

 

 

(100’lük

(Notun Harf Cinsinden

KATSAYILAR

 

SİSTEM)

Değeri)

 
 

90-100

AA

4,00

 

85-89

BA

3,50

 

75-84

BB

3,00

 

70-74

CB

2,50

 

60-69

CC

2,00

 

55-59

DC

1,50

 

50-54

DD

1,00

 

40-49

FD

0,50

 

0-39

FF

0.00

   

G

 
   

K

 

DC ve DD notları : Öğrencinin ilgili yarıyıla ait kayıt yaptırdığı tüm derslerin YANO’su en az 2.00 ise DC ve DD notu başarılı, 2.00’nin altında ise DC ve DD notu başarısız nottur.

FD ve FF: Başarısız.

M: Nakil yoluyla gelen öğrencilerin muaf olduğu dersler için verilen nottur.

G: Geçer (Kredisiz derslerden başarılı).

K: Geçmez (Kredisiz derslerden başarısız).

F notu: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması nedeni ile genel sınava girme hakkı yok, başarısız.

M (Muaf) notu: nakil yoluyla gelen öğrencilerin muaf olduğu derslere verilir. Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre notu belirtilir.

G notu: kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

K notu: kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

Ağırlıklı Başarı Not Ortalamaları

Madde 34 — Öğrencilerin ağırlıklı başarı not ortalamaları yarıyıl sonunda öğrenci işleri bürosu tarafından hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencinin yarıyıl ağırlıklı başarı not ortalaması (YANO) ve genel ağırlıklı başarı not ortalaması (GANO) olmak üzere iki ortalama elde edilir. Yıllık olan derslerin notu dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla katılarak ağırlıklı başarı not ortalaması belirlenir.

Bir yarıyılın ağırlıklı başarı not ortalamasını hesaplamak için, öncelikle, bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerden elde ettiği notlar ile o derslerin kredi değerlerinin çarpımından oluşan toplam kredi bulunur. Daha sonra bütün derslerden alınan toplam kredi, derslerin kredi değerleri toplamına bölünür (YANO).

Genel ağırlıklı başarı not ortalamasının hesaplanması ise, YANO’nun hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır (GANO).

Derslerden Başarılı Olma Durumu

Madde 35 — a) Öğrenci/öğrencilerin herhangi bir dersten başarılı olabilmesi/olabilmeleri için o dersin başarı notunun en az (CC) olması gerekir.

b) DC ve DD notları: Öğrencinin ilgili yarıyıla ait kayıt yaptırdığı tüm derslerin YANO’su en az 2.00 ise DC ve DD notu başarılı, 2.00’ın altında ise DC ve DD notu başarısız nottur.

c) Öğrenci (FD) ve (FF) aldığı derslerden her koşulda başarısız sayılır.

d) Son sınıftaki öğrenciler daha önce geçer not aldıkları son dört yarıyıl (5, 6, 7 ve 8 inci yarıyıl) derslerinin verildiği yarıyılda, devam şartı aranmaksızın açılan sınavlarına (ara sınav ve yıl sonu sınavı) girerek notlarını yükseltebilirler. Öğrenci/öğrenciler tekrar sınavına girmek istedikleri dersleri dilekçe ile (o yarıyılın ilk 2 haftası içinde) Dekanlığa bildirir/ler. Bu durumda alınan son ders başarı notu geçerli olur.

Ders Tekrarı

Madde 36 — a) Bir dersten başarısız olan öğrenci ya da dersi alması gereken yarıyılda alamayan öğrenci/öğrenciler bu dersi/dersleri tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadırlar.

b) Ortak zorunlu dersler hariç, 1 inci yarıyılda birden fazla dersten başarısız olan öğrenci 5 inci yarıyıldan, 2 nci yarıyılda birden fazla dersten başarısız olan öğrenci 6 ncı yarıyıldan, 3 üncü yarıyılda birden fazla dersten başarısız olan öğrenci 7 nci yarıyıldan, 4 üncü yarıyılda birden fazla dersten başarısız olan öğrenci 8 inci yarıyıldan, 5 inci yarıyılda birden fazla dersten başarısız olan öğrenci 9 uncu yarıyıldan, 6 ncı yarıyılda birden fazla dersten başarısız olan öğrenci 10 uncu yarıyıldan ders alamaz. Yıllık program uygulandığı durumlarda, 1 inci sınıfta birden fazla dersten başarısız olan öğrenci 3 üncü sınıftan, 2 nci sınıfta birden fazla dersten başarısız olan öğrenci 4 üncü sınıftan, 3 üncü sınıfta birden fazla dersten başarısız olan öğrenci 5 inci sınıftan ders alamaz.

c) Ortak zorunlu ve VEHİP’de yer alan dersler hariç, bir yarıyılda dört ve daha fazla dersten başarısız olan öğrenci/öğrenciler, bir üst yarıyıldan ders almaksızın başarısız oldukları dersleri, derslerin açıldığı ilk yarıyılda teorik ve uygulama devamı alarak tekrar etmek zorundadır. Birinci ve 3 üncü, 2 ve 4 üncü, 3 ve 5 inci, 4 ve 6 ncı, 5 ve 7 nci, 6 ve 8 inci yarıyıllar itibari ile öğrenci/öğrenciler toplam 4 veya daha fazla dersten başarısız oldukları durumda, bir üst yarıyıldan ders alamaz ve başarısız olduğu dersleri, derslerin açıldığı ilk yarıyılda teorik ve uygulama devamı alarak tekrar eder/ler. VEHİP’de ise 9 uncu yarıyılda en fazla 5 dersten başarısız olan öğrenci/öğrenciler 10 uncu yarıyıldan ders alamazlar.

d) Öğrenci, ortak zorunlu dersler hariç birinci sınıf derslerinin tümünü vermeden dördüncü sınıftan, ikinci sınıf derslerinin tümünü vermeden beşinci sınıftan ders alamaz.

e) Herhangi bir yarıyılda uygulaması olan en fazla 3 dersten başarısız olan öğrenci, o dersin/derslerin açıldığı ilk yarıyılda, bu derslerin uygulamalarına devam etmek şartı ile bir üst yarıyıldaki dersleri alabilirler.

Kayıt Dondurma

Madde 37 — Kayıt, devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birisini Senato kararıyla belirlenen haklı ve geçerli nedenler 39 uncu madde çerçevesinde yerine getiremeyen öğrencilerin öğrenim hakları Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla saklı tutulur ve bu öğrenciler mazeret nedeniyle ayrıldıkları yerden öğrenimlerine devam ederler.

İlişik Kesme

Madde 38 — Aşağıda belirtilen durumlarda Fakülte Kurulu kararıyla öğrencinin fakülte ile ilişiği kesilir.

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi ile belirlenen öğrenim süresi içinde, öğrencinin öğrenimini tamamlayamaması veya tamamlayamayacağının belirlenmesi,

b) Öğrencinin yasal öğrenim süresi sonunda başarısız olduğu derslerden devam koşulunu yerine getirmemiş olması,

c) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde "Yükseköğretim Kurumundan çıkarma" cezası almış olması,

d) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması.

Mazeretler

Madde 39 — Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen, haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Dekanlığa başvurmak zorundadırlar. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek haklı ve geçerli mazeretler aşağıda gösterilmiştir.

a) Veteriner Fakültesi öğrencileri, eğitim-öğretim süresinde sağlık raporlarını Selçuk Üniversitesi sağlık kurumlarından veya resmî yataklı ya da resmî hasta kabul yetkisi olan yataklı özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alabilirler. Bu kurumlardan alınan raporlar geçerli olup ayrıca Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinden onaylatılmasına gerek yoktur. Bunların dışında özel doktor ve muayenehanelerden, özel sağlık kuruluşlarından, sağlık ocakları ve benzeri yerlerden alınan raporlar geçersiz sayılır.

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin d/2 bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısı ile öğrenime Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetlerden dolayı öğrencinin öğrenimine ara vermiş olması.

d) Birinci derecede kan ve sıhri hısımlarının ağır hastalığı ya da ölümü halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunun belgelenmesi ve bu durumun Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi.

e) Ekonomik nedenlerden dolayı, öğrencinin eğitim-öğretimine ara verme talebinin, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi.

f) Öğrencinin tutukluluk hali.

g) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu Disiplin Yönetmeliği maddeleri göz önüne alınarak, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya kaydının silinmesini gerektirmeyen mahkumiyet hali.

h) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.

i) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilen diğer haller.

Yukarıda belirtilen sebepler nedeniyle ara sınava girememiş öğrencilere mazeretin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde “Mazeret sınavı” açılır. Ara sınav haricinde diğer sınavların Mazeret sınav hakkı yoktur.

Diploma Hakkı

Madde 40 — Veteriner Fakültesi eğitim-öğretim programının ilk iki yılında (4 yarıyıl) öngörülen dersleri başarı ile tamamlayanlara ve GANO’su 2.00 veya daha yüksek olan öğrencilerden isteyenlere "Ön Lisans Diploması" verilebilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların fakülte ile ilişiği kesilir.

Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim programında öngörülen tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler ise "Yüksek Lisans Diploması" almaya hak kazanırlar.

Diplomada öğrencinin adı ve soyadı, numarası, doğum tarihi ve yeri, ana ve baba adı, bitirdiği öğretim yılı, dönemi, programı, öğretim süresi, ön lisans/yüksek lisans derecesi ve unvanı gibi bilgiler bulunur. Diplomalar Rektör ve Dekan tarafından imzalanır ve Rektörlükçe soğuk damgası ile mühürlenir.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar isteyen öğrencilere diplomasını alırken iade etmek üzere geçici olarak mezuniyet belgesi verilir.

Mezuniyet Tarihi ve Derecesi

Madde 41 — Öğrencilerin mezuniyet tarihi o sınav dönemindeki sınavların son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. VEHİP’de verilen derslerin kredisi de mezuniyet derecesinin hesaplamasında dikkate alınır. Mezuniyet derecesi, GANO’ya (dersin kredisi ile alınan not çarpılıp, toplam kredi sayısına bölünerek) göre ve 4.00 üzerinden hesaplanır. İsteyen öğrenciye, not ortalaması ile birlikte mezuniyet derecesini gösteren bir belge (Transkript) verilir.

Yarıyıl Onur Öğrencileri

Madde 42 — Bir yarıyıl sonunda programın gerektirdiği asgari ders yükünü alan ve YANO’su 3.51 ve üstünde (AA) olan öğrenciler "Yarıyıl Yüksek Onur Öğrencisi"; YANO’su 3.01-3.50 (BA) olan öğrenciler ise "Yarıyıl Onur Öğrencisi" sayılırlar. Adı geçen belgeler o yarıyıl sonunda öğrenciye/öğrencilere verilir.

Diploma Onur Öğrencileri

Madde 43 — Eğitim ve öğrenimini tamamlayan ve GANO 3.51 ve üstü (AA) olan öğrenciler "Mezuniyet Yüksek Onur Öğrencisi" olarak; GANO 3.01-3.50 (BA) olan öğrenciler ise, "Mezuniyet Onur Öğrencisi" olarak mezun olurlar. Adı geçen belgeler mezuniyet diploması ile birlikte öğrenciye/öğrencilere verilir.

Diğer Hükümlerin Uygulanması

Madde 44 — Bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hükümlerde "Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırma, Geçici Madde, Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 45 — 8/8/1999 tarihli 23780 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelikte belirtilen 9 ve 10 uncu yarıyıllarda uygulanacak olan VEHİP, 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle kayıt yaptıran tüm öğrenciler ile birlikte halen 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerine de uygulanır ve 4 ve 5 inci sınıf öğrencilerine ise, tek yarıyıl (10 uncu yarıyıl) intörn programı uygulanır.

Yürürlük

Madde 46 — Bu Yönetmelik, 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 47 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

Niğde Valiliğinden:

İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 30/6/2004

Karar No      : 2004/4

Mahalli Çevre Kurulu 30/6/2004 tarihinde toplanarak, Niğde İl sınırları içerisinde hava kirliliğinin azaltılması ve hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla, Çevre ve Orman Bakanlığının 27/4/2004 tarihli ve 2004/4 sayılı Hava Kirliliği Kontrolü Genelgesi ve 2872 sayılı Çevre Kanununa bağlı olarak yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 45 ve 52 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan yakıt programının aşağıdaki gibi olmasına;

Madde 1 — a) Isınmada Kullanılacak Yerli Kömür Özellikleri:

 

- Alt Isıl Değeri

: 3500 (-200) kcal/kg en az (orjinalde)

 

- Toplam kükürt

: en fazla %2.3 (kuru bazda)

 

- Boyut

: 18-150 mm 18 mm altı en fazla %10 tolerans

 

150 mm üstü %10 tolerans

Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde toplam kükürt oranları en az 3500 kcal/kg olması durumunda daha üst kalori için her 1000 kcal/kg başına % 0.2 (satışa sunulan) değerini geçmeyeceğine ve satışa sunulan kömürlerin elenmiş olmasına,

b) Briket Kömür Özellikleri:

Briket kömürlerde TS 12055 "Kömür Briketi-Isınmada Kullanılan" standardına uyulmasına;

 

Özellik :

Sınıf I

Sınıf II

 

Alt Isıl Değeri(1) (kcal/kg) en az:

5000

4000

 

Baca gazından geçen kükürt oranı (%) m/m en fazla:

0.8

1.0

 

Düşme sağlamlığı (%) m/m en az:

90

80

 

Aşınma sağlamlığı (%) m/m en az:

75

65

 

Kırılma sağlamlığı: yastık veya yumurta en az:

80

60

 

Tabanı düzgün şekilli en az:

130

100

 

Suya dayanım(2) (%) en az:

70

70

 

Isı verimi(%) en az:

75

75

 

Duman emisyon oranı (g/kg) en fazla:

8

12

(1) Bu özellik satışa sunulan briket bazındadır.

(2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.

Bağlayıcı: Melas, Nişasta

c) Isınma Amaçlı İthal Kömür Özellikleri

 

Alt Isıl Değeri (orijinalinde)

: En az 6200 kcal/kg (-400 kcal/kg tolerans)

 

Kükürt (kuru bazda)

: % 0.9 (max)

 

Uçucu Madde (kuru bazda)

: % 12-28 (+1 tolerans)

 

Toplam Nem (orijinalinde)

: % 10 (max)

 

Kül (kuru bazda)

: % 14 (max) (+1 tolerans)*

 

Şişme İndeksi

: 1 (max)

 

Boyut

: 18-150 mm (18 mm altı en fazla % 10 tolerans

   

150 mm üstü % 10 tolerans olmasına)

* Eğer kül oranı max. %14+2 ise kömürdeki kalori değeri min. 6000 kcal/kg olacaktır.

d) Sanayi Amaçlı İthal Edilen Kömürlerin Özellikleri:

Alt Isıl Değeri                                     : 6000 kcal /kg (satışa sunulan) (500 kcal/kg tolerans)

Toplam kükürt                                     : %1 (kuru bazda) + (%0,1 tolerans)

Uçucu madde                                      : %36 (kuru bazda) + (%1 tolerans)

Toplam nem                                         : %10 (satışa sunulan) + (%1 tolerans)

Boyut                                                    : 050 mm olmasına,

Madde 2 — Niğde İli Bor İlçesi Sınırları İçerisinde Isınma ve Sanayi Amaçlı Olarak Kullanılacak Katı ve Sıvı Yakıtların Standartları.

Niğde İli Bor İlçesi sınırları içerisinde 2004-2005 yılı içerisinde diğer bir kurul kararına kadar geçerli olmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen yakıtların kullanılmasına;

a) Isınmada Kullanılacak Yerli Kömür Özellikleri:

 

- Alt Isıl Değeri

: 4000 (-200) kcal/kg en az (Satışa sunulan)

 

- Toplam kükürt en fazla

: %2 max (kuru bazda)

 

- Boyut

: 18-150 mm 18 mm altı en fazla %10 tolerans

 

150 mm üstü %10 tolerans

Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde toplam kükürt oranları en az 4000 kcal/kg olması durumunda daha üst kalori için her 1000 kcal/kg başına %0,1 (satışa sunulan) değerini geçmeyeceğine ve satışa sunulan kömürlerin elenmiş olmasına,

b) Briket Kömür Özellikleri:

Briket kömürlerde TS 12055 "Kömür Briketi-Isınmada Kullanılan" standardına uyulmasına;

 

Özellik

 

Sınıf I

Sınıf II

 

Alt Isıl Değeri(1) (kcal/kg) en az

:

5000

4000

 

Baca gazından geçen kükürt oranı (%) m/m en fazla

:

0.8

1.0

 

Düşme sağlamlığı (%) m/m en az

:

90

80

 

Aşınma sağlamlığı (%) m/m en az

:

75

65

 

Kırılma sağlamlığı: yastık veya yumurta en az

:

80

60

 

Tabanı düzgün şekilli en az

:

130

100

 

Suya dayanım(2) (%) en az

:

70

70

 

Isı verimi (%) en az

:

75

75

 

Duman emisyon oranı (g/kg) en fazla

:

8

12

(1) Bu özellik satışa sunulan briket bazındadır.

(2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.

Bağlayıcı: Melas, Nişasta

c) Isınma Amaçlı İthal Kömür Özellikleri:

 

Alt Isıl Değeri (orijinalinde)

: En az 6200 kcal/kg (-400 kcal/kg tolerans)

 

Kükürt (kuru bazda)

: % 0.9 (max)

 

Uçucu Madde (kuru bazda)

: %12-28 (+1 tolerans)

 

Toplam Nem (orijinalinde)

: %10 (max)

 

Kül (kuru bazda)

: %14 (max) (+1 tolerans)*

 

Şişme İndeksi

: 1 (max)

 

Boyut

: 18-150 mm (18 mm altı en fazla %10 tolerans

   

150 mm üstü % 10 tolerans olmasına)

* Eğer kül oranı max. %14+2 ise kömürdeki kalori değeri min. 6000 kcal/kg olacaktır.

c) Sanayi Amaçlı İthal Edilen Kömürlerin Özellikleri:

Alt Isıl Değeri : 6000 kcal/kg (satışa sunulan) (500 kcal/kg tolerans)

Toplam kükürt : %1 (kuru bazda) + (%0,1 tolerans)

Uçucu madde : %36 (kuru bazda) + (%1 tolerans)

Toplam nem : %10 (satışa sunulan) + (%1 tolerans)

Boyut : 050 mm olmasına,

Madde 3 — Çevre ve Orman Bakanlığının 1/2/2001 tarihli ve 2001/4 sayılı Genelgeleri gereği İlimizde, petrol kokunun ısınma amaçlı kullanımının yasaklanmasına, yakıt olarak sadece çimento fabrikaları ve reküperasyonlu kireç fabrikalarında kullanılmasına, petrol kokunu ısınma amaçlı olarak toptan veya perakende satışını yapan, bulunduran işyerleri ve kullanıcıları hakkında herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın, petrol kokunun yed-i emine alınarak yasal işlem yapılmasına,

Madde 4 — Konut ve sanayide mevcut sıvı yakıtlı kazanlarda kükürt oranı düşük (%1,5) olan 4 no’lu fuel-oil veya özel kalorifer yakıtı kullanılmasına, desülfürizasyon tesisini kurmadan 6 no’lu fuel-oil kullananlara yasal işlem uygulanmasına,

Madde 5 — Sanayi tesislerinde, sokak aralarında ve caddelerde çöp ve atık maddelerin, yanık yağ ve lastiklerin, derilerin yakılmasının yasaklanmasına,

Okullarda ve resmi binalarda da yukarıda belirtilen özelliklere sahip kaliteli yakıtların kullanılmasına,

Madde 6 — İlimizde hava kirliliğinin önlenmesi ile ilgili olarak bu kararla alınacak tedbirleri ve satışa sunulacak yakıtların özellikleri, pazarlanması ve tüketimi ile ilgili olarak yapılacak denetimlerde aşağıdaki kurallara uyulmasına,

a) İlimizde, yakıt dağıtımı yapacakların (İl içerisinde perakende satış yapan işyerleri hariç), İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden "Kömür Satış İzin Belgesi" almaları zorunluluğu getirilmesine,

"Kömür Satış İzin Belgesi" almak için dilekçe ve ekinde;

(1) Firmanın, Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

(2) İmza sirküleri,

(3) Vergi levhası,

(4) Varsa bayilerinin, iletişim bürolarının adı-adresi,

(5) İthal kömür için, Çevre ve Orman Bakanlığından alınmış kontrol belgesinin noter onaylı örneği,

(6) Yakıtın menşeini belirtir yazı, analiz raporu,

(7) Yerli kömür için, kömürün çıkarıldığı İl Valiliğinden alınan Uygunluk Belgesinin noter onaylı örneği,

(8) Ek-I’de örneği sunulan taahhütname ile beraber başvuruda bulunması,

b) Tüketicilerin ve bayilerin, tüketim ve/veya pazarlama maksadıyla ihtiyaç duydukları yakıtların; Kömür Satış İzin Belgesi almış satıcılardan alma ve yapılan denetimlerde fatura-perakende satış fişi, sevk irsaliyesi ve yakıtın menşei belgesini ibraz etme zorunluluğu getirilmesine,

c) Kömür nakliyecilerinin ve satıcılarının taşıdıkları ve sattıkları kömürlerin menşei ve özelliklerini belirten belgeleri bulundurmaya ve gerektiğinde yetkililere ibraz etmeye yükümlü olmalarına,

d) Kömür satışı yapanların, sattıkları her parti kömür ile birlikte "kömürlü soba ve kalorifer kullanım kılavuzunu" müşteriye verme zorunluluğu getirilmesine,

Madde 7 — a) Niğde İlinde hava kirliliğinin azaltılması için;

(1) Isınma amacıyla yerli ve ithal kömür kullanılması halinde "Kalorifer Kazanı Yakma Talimatnamesine" uygun Ateşçi Belgesi bulunan personel tarafından kalorifer kazanlarının yakılmasına,

(2) Kükürt oranının yukarıda belirtilen değerlerin altına çekilmesi amacı ile soba ve kalorifer kazanlarında yakılan kömürlere %4 oranında sönmüş kireç katılarak yakılmasına,

(3) Kusurlu yakma sistemlerinin kullanılmamasına ve yakma sistemlerinin sahiplerince yıllık bakım, onarımlarının ve baca temizliklerinin 1/10/2004 tarihine kadar yaptırılmasına,

(4) Merkezi kalorifer sistemi kullanan ve bacalarından çıkan is ve duman ile havayı kirlettiği tespit edilen binalara ve sanayi tesislerine emisyon azaltıcı sistemler ve tutucu cihazlar (filtre ve benzeri) kullanma zorunluluğu getirilmesine.

b) Sıcaklık şartları ve yakma şartları ile ilgili olarak;

(1) Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 0C‘nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmamasına,

(2) Kalorifer ve sobaların işyerlerinde bina iç ortam sıcaklığı 18 OC, konutlarda 20 OC den yukarı olmayacak şekilde yakılmasının sağlanmasına,

(3) Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzlerin yurtları, kreşler, terminaller, kolluk binalarında kalorifer ve sobalar iç ortam sıcaklığı 20 0C den fazla olmayacak ve hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılmasına,

Madde 8 — Niğde İl sınırları içerisinde kullanımına izin verilen ithal ve yerli kömürlerin torba olarak satışa sunulmasına,

Sanayicilerin tesislerinde kömür özelliklerini Valiliğimiz İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirme zorunluluğu getirilmesine,

Tozumayı önleyici tedbirlerin alınması şartıyla sanayi amaçlı tüketilecek yerli ve ithal kömürlerin torbalanması şartının aranmamasına,

Madde 9 — Yakıtlarla ilgili alınan bu kararların Niğde Merkez dışındaki ilçelerde, kirlilik yükü ve coğrafi konumları dikkate alınarak, kaymakamlıklar tarafından uygulanmasına,

Madde 10 — Valiliğimiz İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden "Kömür Satış İzin Belgesi" almaksızın kömür dağıtımı yapanlar hakkında ilgili mevzuatlar dahilinde yasal işlem yapılmasına,

Madde 11 — Yakıtların özelliklerine uygun olarak satışının ve kullanılmasının denetlenmesi işinin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Belediye Zabıta Ekipleri elemanlarınca yapılmasına,

Madde 12 — Yukarıda belirlenen kurallara ve tedbirlere uymayan bütün kamu kurum ve kuruluşların, özel kuruluş ve işyerlerinin yöneticileri ve şahıslar hakkında; 5442 sayılı İl İdare Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 1580 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına,

Denetlemeler esnasında İl Mahalli Çevre Kurulu kararına uymayanlar hakkında, 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 ve 20 nci maddelerinde belirtildiği üzere ceza verilmesine, tekrarı halinde cezanın katlanarak verilmesine,

Madde 13 — Anız Yakılması

Çevre ve Orman Bakanlığının 16/6/2004 tarihli ve 2004/6 sayılı Genelgesinde; tarım alanları ile birlikte yol kenarları ve boş alanlardaki kuru otların yakılması yasaklanmıştır.

Bu nedenle, İlimizde anız yakılmasının engellenmesi ve yasağa uymayanlar hakkında; 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 4195 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri gereği yasal işlem yapılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 14 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 15 — Bu Kararı Niğde Valisi yürütür.

EK- 1

 

 

VALİLİK MAKAMINA

(İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)

                                              NİĞDE

TAAHHÜTNAME

 

1- Niğde İl sınırları içerisinde satacağımız kömürlerin, Niğde İl Mahalli Çevre Kurulunun 30/6/2004 tarih ve 2004/4 nolu Kararında belirtilen özelliklere haiz olacağına,

2- Yetkililer tarafından istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak vereceğime,

3- Yetkililerce istenmesi durumunda satışını yaptığım kömürden alınacak olan numunelerin analizleri için yapılacak giderlerin tarafımdan karşılanacağına,

4- Sevk edilecek her parti kömür için sevk irsaliyesi, fatura ve kömürün analiz sonuçlarına dair belgeyi yakıt taşıma aracında bulunduracağıma,

5- Satışını yaptığım her parti kömüre ait sevk irsaliyesi ve faturanın üzerine "satışını yaptığım kömür Niğde Valiliğinden almış olduğum .... tarih ve ...... nolu Kömür Satış İzin Belgesinde belirtilen özelliklere haizdir." Metnine yer vereceğime,

6- Yapılacak denetimlerde menşei belgesiz, sevk irsaliyesiz, faturasız veya Mahalli Çevre Kurulunda belirlenen özelliklere uygun olmayan kömürü sattığım, naklettiğim veya başka kişi/kuruluşlara naklettirdiğimin tespiti durumunda hakkımda yasal işlem yapılacağını tebliğ aldığımı,

7- Yapılacak denetimlerde bir ay içerisinde 2 (iki) kez menşei belgesiz, sevk irsaliyesiz, faturasız veya Mahalli Çevre Kurulunda belirlenen özelliklere uygun olmayan kömürü sattığım, naklettiğim veya başka kişi/kuruluşlara naklettirdiğimin tespiti durumunda "Kömür Satış İzin Belgesinin" iptalini itirazsız kabul edeceğime,

8- Yukarıda belirtilen maddelerin tarafımıza yapılmış tebliğ ve uyarı niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt ederiz.

—— • ——

Uşak Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 29.06.2004

Karar No      : 2004/3

İl Mahalli Çevre Kurulu 29/6/2004 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Madde 1 — Yakıt Özellikleri

a) Isınma Amaçlı Yerli Kömürlerde Aranacak Özellikler

 

Alt Isıl Değer (orijinalde)

: En az 4000 kcal/kg (-200 kcal/kg tolerans)

 

Toplam Kükürt ( Kuru Bazda )

: % 2 max.

 

Boyut

: 18-150 mm

 

(18 mm altı ve 150 mm üstü için max. %10 tolerans)

Stokerli sistemlerde piyasada fındık kömür tabir edilen 10-18 mm boyutlarındaki yıkanmış ve elenmiş kömür kullanılabilir. Torba üzerinde sadece stokerli yakma sisteminde kullanılacağı yazılı olarak belirtilmelidir.

b) Isınma Amaçlı İthal Edilecek Kömürlerde Aranacak Özellikler

 

Alt Isıl Değer (Orijinalde)

: En az 6200 kcal/kg (-400 kcal/kg tolerans )

 

Kükürt (Kuru Bazda)

: % 0.9 (max.)

 

Uçucu Madde (Kuru Bazda)

: % 12-28 (+ 1 tolerans)

 

Toplam Nem (Orijinalde)

: % 10 (max.)

 

Kül (Kuru Bazda)

: % 14 (max.) (+ 1 tolerans)*

 

Şişme İndeksi

: 1 (max)

 

Boyut

: 18-150 mm

   

(18 mm altı ve 150 mm üstü için max %10 tolerans)

* Eğer kül oranı max. %14+2 ise kömürdeki kalori değeri min. 6000 kcal/kg olacaktır.

Stokerli sistemlerde piyasada fındık kömür tabir edilen 10-18 mm boyutlarındaki yıkanmış ve elenmiş kömür kullanılabilir. Torba üzerinde sadece stokerli yakma sisteminde kullanılacağı yazılı olarak belirtilmelidir.

c) Sanayi Amaçlı İthal Edilecek Kömürlerde Aranacak Özellikler

 

Alt Isıl Değer (orijinalde)

: min.6000 kcal/kg (-500 kcal/kg tolerans)

 

Toplam Kükürt (Kuru Bazda)

: max. % 1 (+ % 0,1 tolerans)

 

Uçucu Madde (Kuru Bazda)

: max. % 36 (+% 1 tolerans)

 

Boyut

: 0-50 mm

d) Kömür Briketlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

 

Özellik

I. Sınıf

II. Sınıf

 

Alt Isıl Değer (1) (Kcal/kg) en az

: 5000

4000

 

Baca Gazına Geçen Kükürt Oranı (%),m/m, en fazla

: 0,8

1.0

 

Düşme Sağlamlığı (%) m/m, en az

: 90

80

 

Aşınma Sağlamlığı (%) m/m, en az

: 75

65

 

Kırılma Sağlamlığı -Yastık veya Yumurta Şeklindeki Briketlerde (Kgf), enaz

: 80

60

 

-Tabanı Düzgün Geometrik Şekilli Briketlerde (Kg/cm2), enaz

: 130

100

 

Suya Dayanım(2) (%), en az

: 70

70

 

Isıl Verimi (%), en az

: 75

75

 

Duman Emisyon Oranı (g/kg), en fazla

: 8

12

(1) Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.

(2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.

 

- Briket kömürde; TS 12055 "Kömür Briketi Isınmada Kullanılan" standardına uyulmalıdır.

 
 

e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kullanacağı Kömür Özellikleri

 
 

Alt Isıl Değer (Orijinalde)

: En az 6200 Kcal/kg (-400 kcal/kg tolerans )

 

Kükürt (Kuru Bazda)

: % 0.9 (max.)

 

Uçucu Madde (Kuru Bazda)

: % 12-28 (+ 1 Tolerans)

 

Toplam Nem (Orijinalde)

: % 10 (max.)

 

Kül (Kuru Bazda)

: % 14 (max.) (+ 1 Tolerans)*

 

Şişme İndeksi

: 1 (max)

 

Boyut

: 18-150 mm

   

(18 mm altı ve 150 mm üstü için max %10 Tolerans)

* Eğer kül oranı max. %14+2 ise kömürdeki kalori değeri min. 6000 Kcal/kg olacaktır.

- Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde toplam kükürt oranları fazla her 1000 Kcal/kg için % 0,1 den fazla artırılamaz.

Madde 2 — Sıvı Yakıt

Konutlarda ve sanayide % 1,5’den fazla kükürt içeren 6 nolu fuel-oil’in kullanılmamasına, %1,5 kükürt içeren kalorifer yakıtı (Tüpraş 615) kullanılmasına,

Madde 3 — Genel Kurallar

a) Uşak İli Merkez İlçe Belediye sınırları içerisinde bulunan (Bölme Beldesi dahil) Sanayi kuruluşları, Mesken, Ticari İşletmeler ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan katı ve sıvı yakıtların tüketilmesi, depolanması ve pazarlanmasının yasaklanmasına,

b) Hava Kirliliği ihtimali olan ilçelerde, kirlilik yükü ve coğrafi konumları göz önüne alınarak, alınan bu kararlar çerçevesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararlarının oluşturularak uygulanmasına,

c) Isınma ve sanayi amaçlı olarak petrokok kullanımının yasaklanmasına,

d) 1 inci maddede belirtilen standartlara uymayan katı ve sıvı yakıtlar ile yanık yağ, lastik, çöp, plastik, elyaf artığı vb. hava kirliliğine neden olabilecek maddelerin yakılmasının yasaklanmasına,

Madde 4 — Kömür Satışı ve Tüketimi Yapacakların Uyması Gereken Kurallar

İlimizde ısınma ve sanayi amaçlı kullanılacak, kriterlere uygun yerli, ithal ve briket kömür satışı yapacak olan kişi ve tüzel kişilerce;

a) İlimizde satışı yapılacak olan kömürlerin 15/07/2004 tarihinden itibaren torbalanarak satılmasına (torbalanarak satılacak kömür ambalajı üzerinde bulunması gerekli olan bilgiler, EK-1 de belirtilmiştir),

b) Yerli kömürün çıkarıldığı ilin Valiliğinden kömürlere uygunluk belgesinin alınması, İlimizde de kömürün çıkarıldığı ilin vermiş olduğu uygunluk belgesi olan kömürlerin satılmasına ve tüketilmesine,

c) İlimiz Merkez Belediye Sınırları içerisinde kömür satışı yapacak olan gerçek ve tüzel kişilerin EK-2’deki belgelerle Uşak Valiliğinden " Kömür Satış İzni " almak üzere müracaat etmelerine,

d) Emisyon iznine tabi olan/olmayan tesislerde Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’ndeki hüküm ve sınırlara uygun faaliyet gösterilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, uygun yakma teknolojisine sahip olduğunun belgelenmesi, emisyon izni almış olması ve/veya emisyon ölçüm raporunu Valiliğe sunmuş olması ve çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması kaydı ile sanayi tesislerinde her boyutta yerli kömür kullanmalarına,

e) Sanayicilerin tesislerinde kullanacağı kömür özelliklerini Valiliğe bildirmeleri gerekmektedir. Tozumayı önleyici her türlü tedbirin kömürü satan taşıyan ve sanayi tesisi sahibi tarafından alınması koşulu ile sanayi amaçlı tüketilecek yerli ve ithal kömürlerin torbalanmadan satılmasına,

f) Stokerli sistemlerin kullanıldığı binalarda filtre kullanılmasına,

g) İlimiz Belediye sınırları içerisinde, Belediye Başkanlığının kömür satışı için belirlediği yer dışında, araç üzerinde kömür satışının yapılmamasına,

h) İlimizde satışa sunulacak ve tüketilecek, ithal kömürlerde Çevre ve Orman Bakanlığından alınan kontrol belgesinin aranmasına,

ı) Yukarıda kriterleri belirlenen katı veya sıvı yakıtların dışında yakıt kullanmak isteyen sanayi kuruluşlarının yakma teknolojileri ve arıtma sistemleri ile ilgili gerekli belgeleri yetkili merciye vermeleri, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri aşmamak üzere yetkili makamdan izin belgesi almalarına,

j) Tüketicilerin kömürlerini satış izin belgesi olan bayilerden almalarına, aldıkları kömüre ait irsaliye, fatura ve/veya perakende satış fişi almalarına ve denetleme sırasında bunları ibraz etmekle yükümlü olmalarına,

Madde 5 — Denetim

a) Uşak’a izinsiz kömür (ısınma ve sanayi amaçlı) giriş çıkışlarını kontrol etmek üzere Belediye Başkanlığınca kurulmuş olan sabit kontrol noktasının çalışmasının devam etmesine, ayrıca kontrollerin daha etkinleştirilmesi için yeni kontrol noktalarının oluşturulmasına,

(1) İlimiz sınırları içerisinde bulunan kantarlarda yasak olan kömürlerin tartılmasının yasaklanmasına ve bunun kantarlara bildirilmesine,

(2) Şehir içi ve şehir dışı yollarda; Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Defterdarlık ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce gezici denetim ekibi oluşturulmasına ve 24 saat esasına göre denetimlerin yapılmasına,

(3) Isınma ve sanayi amaçlı katı ve sıvı yakıt nakliyesi yapan araçlardan;

- Menşei belgesi

- Kantar fişi

- Sevk irsaliyesi veya fatura istenmesine,

Bu belgelerin kontrol noktalarında denetlenerek menşei belgesine "Kontrol Edilmiştir" kaşesi vurulmasına, tarih ve saat yazılarak araç şoförüne verilmesine, "Kontrol Edilmiştir" kaşesi vurulmamış evrakla, ilimize giren kömürlere kaçak yakıt muamelesi yapılmasına,

(4) Transit geçiş yapacak araçlardaki menşei belgesine "Transit Geçiş" kaşesi vurulmasına, tarih ve saat yazılmasına, "Transit Geçiş" kaşeli araçların şehir merkezinde yakalanması halinde yasal işlem yapılmasına,

b) Kalorifer ateşçisinin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir kuruluştan ve/veya Makine Mühendisleri Odası tarafından ateşçi diplomasına haiz olmasına, en fazla 2 apartmana (birbirine komşu) ait kaloriferi yakmasına, yapılan denetimlerde aksi tespit edildiğinde apartman yönetimi ve kaloriferci (ateşçi) hakkında yasal işlem uygulanmasına,

c) Isı Yalıtım Yönetmeliği uygulamaları konusunda Belediye Başkanlığı ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Mimarlar Odası, Makine Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından işbirliği yapılmasına,

Madde 6 — Düzenleyici Hükümler

Sıcaklık şartları ve yakma şartları ile ilgili olarak;

a) Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 0C’nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmamasına,

b) Kalorifer ve sobaların işyerlerinde bina iç ortam sıcaklığı 18 0C, konutlarda 20 0C’den yukarı olmayacak şekilde yakılmasının sağlanmasına,

c) Yanma saatlerinin Sabah 06:30’dan önce, Akşam 18:00’den sonra olmasına,

d) Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzlerin yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binalarında kalorifer ve sobaların iç ortam sıcaklığı 20 0C’den fazla olmayacak ve hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılmasına,

e) İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarına, işyerlerine ve meskenlere ait bacaların bakım ve temizlikleri ile kalorifer kazanlarının bakımlarının 1 Ekim tarihine kadar yaptırılmasına,

f) İhbarda bulunmak isteyenlerin;

 

Alo Zabıta

153

 

Polis İmdat

155

 

Jandarma İmdat

156

 

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

2273724

nolu telefonları aramalarına,

Madde 7 — Cezai İşlemler

a) Belediye Başkanlığınca; oluşturulan sabit denetim istasyonları ve mobil ekipleri tarafından kontrol edilen katı ve sıvı yakıt taşıyan araçlardan istenen belgelerin bulunmaması veya kullanımına müsaade edilmeyen katı veya sıvı yakıtın tespiti halinde, ilgilisi hakkında yasal işlemler yapılıncaya kadar araçların otoparka çekilmesine, işlem sonucunda araçların şehir dışına çıkışının sağlanmasına, bu süre içerisinde otopark, analiz ve diğer gider masraflarının araç sahibi tarafından sağlanmasına,

b) Yasaklanmış katı ve sıvı yakıtları toptan ve perakende depolayan, satışını yapan kişi ve kuruluşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi gereği yasal işlem yapılmasına,

c) Yasaklanmış katı ve sıvı yakıt kullanan veya depolayan ve ateşçi belgesi olmayan kaloriferci çalıştıran apartman ve/veya site yönetimi hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 8 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 — Bu Kararı Uşak Valisi yürütür.

EK-1

 

TORBALANARAK SATILACAK KÖMÜR AMBALAJI

ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKLİ BİLGİLER

 

YERLİ KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ

 

 

BELGE ALAN

 
 

ÜRETİCİ FİRMA ADI

:

 

SATICI FİRMA ADI

:

     
 

KÖMÜRÜN MENŞEİ/CİNSİ

:

     
 

KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ

 
 

Alt ısıl Değeri

:

 

Toplam Kükürt Değeri

:

 

Nem

:

 

Boyut

:

 

Diğer Özellikler

:

 

AĞIRLIK

 
 

KAÇINCI DERECE İLLERDE KULLANILACAĞI

 
     
 

UYGUNLUK BELGESİNİ VEREN VALİLİK

 
     
 

Yakılacak Yakma Sistemleri

: Soba /Kalorifer/Stokerli

     
 

Torbalayan Firma Adı

:

 

Adres, Tel:, Fax:, E-mail

:

İTHAL KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ

 

İTHAL EDEN FİRMA ADI

:

 

SATICI FİRMA ADI

:

     
 

KÖMÜRÜN MENŞEİ/CİNSİ

:

     
 

KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ

 
 

Alt ısıl Değeri

:

 

Kükürt Değeri

:

 

Ucucu Madde

:

 

Nem

:

 

Boyut

:

 

Diğer Özellikler

:

 

AĞIRLIK

 
     
 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ALINAN

 
 

KONTROL BELGESİ SAYISI

 
     
 

Yakılacak Yakma Sistemleri

: Soba /Kalorifer/Stokerli

     
 

Torbalayan Firma Adı

:

 

Adres, Tel:, Fax:, E-mail

:

 

EK-2

 

KÖMÜR SATIŞ İZİN BELGESİ MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER

- Firma adı-adresi, tesis adreslerini, içeren başvuru dilekçesi,

- Noter onaylı Taahhütname (Örneği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınacaktır.),

- İlgili meslek kuruluşundan oda sicil kaydı, faaliyet belgesi,

- Ticaret Sicil Gazetesi örneği,

- İmza Sirküleri (Noter onaylı),

 

KÖMÜR SATIŞ İZNİ MÜRACAATINDA DOLDURULACAK TAAHHÜTNAME

- Uşak İl Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilen özelliklerde yakıt satacağımı, aynı kararda belirtilen tüm şartları yerine getireceğimi,

- ‘Uygunluk Belgesi’ alan işletmelerden kömür sevk edeceğimi,

- MÇK kararlarında belirtilen özelliklerde olmayan yakıt sattığımın tespiti halinde tüketicilerin bütün zararını tazmin edeceğimi,

- Taşıma aracından, depodan, tüketici depolarından alınacak numunelerin analiz giderlerini karşılayacağımı, uygun olmayan yakıtları Uşak ili dışına çıkarılmak üzere geri aldıracağımı,

- Sevk edeceğim her parti kömür için tüketiciye verilmek üzere kantar fişi, sevk irsaliyesi ve menşei belgesini nakil aracımda bulunduracağımı,

- Uygulamalar esnasında doğabilecek aksaklıkların giderilmesi yönünde yetkililere gerekli kolaylığı sağlayacağımı,

- İl Mahalli Çevre Kurulunda belirlenen kriterlere uymayan yakıt depoladığımın ve pazarladığımın tespiti halinde uygulanacak cezai işlemlere itiraz etmeyeceğimi,

Kabul ve taahhüt ederim.

Sayfa Başı