Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

6 Ağustos 2004

CUMA

Sayı : 25545

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sınır Tespit Kararları

— Sınır Tespitine Dair İki Adet Karar

Yönetmelikler

— Tuzla Liman Yönetmeliği

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü Kooperatifler Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği

— Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Av Koruma Görevlileri Kıyafet Yönetmeliği

— Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Tebliğ

— Kaçak veya Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı Durumunda Uygulanacak Usul ve Esaslar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sınır Tespit Kararları

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6182

1 — Kütahya İli Merkez İlçesine bağlı Bozcahöyük Köyünün Seyitömer Belediyesi sınırları içerisine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

5 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        A. AKSU

           Başbakan                                     İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6183

1 — Bayburt İli Merkez İlçesine bağlı Kemertaş Köyünün Akşar Belediyesi sınırları içerisine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

5 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        A. AKSU

           Başbakan                                     İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Ulaştırma Bakanlığından:

Tuzla Liman Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Liman Sınırları

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Tuzla Limanının sınırlarını, yanaşma, bağlama ve demir yerlerini, ticaret eşyası ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddelerin boşaltma ve yükleme yöntemleriyle yer ve zamanlarını, gemilerin limanda kalabilecekleri sürelerle, çevre kirliliğinin önlenmesi ve limanda genel güvenlik ve disiplinin sağlanmasına ilişkin diğer hususları düzenler.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 618 sayılı Limanlar Kanunu, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 4745 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

İdare: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını,

Liman: Tuzla Limanının sınırları içinde yer alan liman, rıhtım, iskele, tersane ve benzeri kıyı tesislerini,

Tersane: Her türlü deniz aracının inşa, tadil, bakım, onarım ve donatımının ve ağır çelik konstrüksiyonunun yapıldığı kıyı tesislerini,

Liman Başkanlığı: Tuzla Liman Başkanlığını,

ifade eder.

Liman Sınırları

Madde 4 — Tuzla Limanı; Pendik Burnu (Enlemi: 40° 52¢ 18² Kuzey, Boylamı: 29° 13¢ 48² Doğu) ile denizdeki (A) noktası (Enlemi: 40° 48¢ 24² Kuzey, Boylamı: 29° 09¢ 00² Doğu) mevkii ve Yelkenkaya Fenerini (Enlemi: 40° 45¢ 24² Kuzey, Boylamı: 29° 21¢ 15² Doğu ) birleştiren hatlar arasında kalan deniz ve kıyı alanıdır.(EK-1)

 

İKİNCİ BÖLÜM

Gemilerin Yanaşma, Bağlama ve Demir Yerleri

 

Uyulacak Kurallar

Madde 5 — Limana gelen Türk ve yabancı bayraklı gemiler ile deniz araçları aşağıdaki esaslara uyarlar:

a) Gemiler, Liman Başkanlığınca verilecek ordinonun numarasına göre iskele ve rıhtımlara yanaştırılır veya şamandıralara bağlanırlar. Askeri gemiler, öncelikle askeri rıhtımlara, uygun olmaması halinde ticari rıhtımlara yanaştırılırlar.

Yanaşma yerleri dolu olduğu taktirde bu gemiler sıra beklemek üzere demir yerlerinde kalırlar. Akaryakıt yüklü tankerler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli madde yüklü gemiler tehlikeli madde demir yerinde demirlerler. Gemiler Liman Başkanlığının izni olmadıkça demir yerlerini değiştiremezler. Gemiler ve deniz araçları, Limandaki yanaşma ve bağlama yerlerine giriş ve çıkışı engelleyecek şekilde demirleyemezler, mendirekler içinde salma suretiyle demirde yatamazlar.

b) Boy ve su kesimleri nedeniyle ilk boşalan rıhtıma alınmasına olanak bulunmayan bir geminin yerine boy ve su kesimi uygun olan sıradaki gemi alınır.

c) Limana gelen yolcu ve turist gemileri su derinliklerinin uygun olması halinde sıra beklemeden uygun olan rıhtıma yanaştırılırlar. Bu gemilerden düzenli sefer yapmayanların limana gelişleri en az kırk sekiz saat önce Liman Başkanlığına ve ilgili diğer kuruluşlara, kaptan, donatan ya da acenteleri tarafından yazılı olarak bildirilir.

d) Limanda şamandıralara bağlı veya demirli gemiler, hava şartları veya zorunlu sebeplerle yerlerini değiştirmek zorunda kalırlarsa, Liman Başkanlığının izni ile uygun görülen yere bağlanırlar.

e) İstanbul Tersanesi Komutanlığı Güvenlik Bölgesine (40° 51¢ 28"Kuzey-029° 16¢ 06"Doğu, 40° 51¢ 21"Kuzey-029° 16¢ 15"Doğu, 40° 51¢ 10"Kuzey-029° 15¢ 57"Doğu, 40° 51¢ 19"Kuzey-029° 15¢ 17"Doğu, 40° 51¢ 36"Kuzey-029° 14¢ 58"Doğu, 40° 52¢ 10"Kuzey-029° 15¢ 18"Doğu, 40° 52¢ 12"Kuzey-029° 15¢ 24"Doğu mevkilerini birleştiren hatlar arasında kalan deniz ve kıyı alanı) (EK-1) İstanbul Tersanesinde onarımı yapılacak sivil gemiler haricindeki her tonajdaki sivil gemilerin, motorlu-motorsuz küçük deniz araçlarının girmesi, demirlemesi, şamandıraya bağlanması yasaktır.

Bağlama Yerleri

Madde 6 — Bağlama yerleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Tuzla Aydınlı Koyu; sadece burada bulunan tersanelerin tesislerinde söküm dışında bakım, onarım yapacak gemiler ile inşa edilecek ve donatılacak gemi ve deniz araçlarına ayrılmıştır.

b) Pendik Tersane Koyu; İstanbul Tersanesince yeni inşa edilecek gemiler ile donatılacak, bakım ve onarımları yapılacak gemilere ayrılmıştır.

c) Tuzla Aydınlı Koyu içinde bulunan tersanelerin mendirek üzerindeki müşterek rıhtımı ve depolama sahası İdarenin iznine tabi malları yüklemek ve boşaltmak için ayrılmıştır.

Demir Yerleri

Madde 7 — Demir yerleri koordinatları aşağıda belirtilmiştir (EK-1):

a) Gemilerin bekleme demir yeri:

400 50¢ 00² N, 290 14¢ 00² E

400 50¢ 50² N, 290 14¢ 00² E

400 50¢ 50² N, 290 15¢ 33² E

400 50¢ 27² N, 290 15¢ 36² E

400 50¢ 00² N, 290 15¢ 00² E

koordinatları ile belirlenen deniz sahasıdır.

Bu demir yerinde Liman Başkanlığından demirleme müsaadesi alınmış gemiler ve deniz araçlarının seyir ve hareketlerine engel olacak bakım ve onarım işleri haricindeki küçük onarımları, gürültü ve kirliliğe yol açmayacak ve azami yedi günü geçmeyecek şekilde yapılabilir.

b) Tehlikeli yük taşıyan-gasfree işlemi yapacak gemilerin demir yeri:

400 50¢ 00² N, 290 13¢ 00² E

400 50¢ 50² N, 290 13¢ 00² E

400 50¢ 00² N, 290 13¢ 48² E

400 50¢ 50² N, 290 13 48² E

koordinatları ile belirlenen deniz sahasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Limanda Seyir Güvenliği

 

Uyulacak Kurallar

Madde 8 — Limanda seyreden, yatan bütün gemiler ve deniz araçları; uluslararası kurallarla birlikte bu Yönetmelikte yer alan kurallara ve İdare tarafından seyir, can ve mal güvenliği bakımından mevcut mevzuata dayanılarak belirlenmiş veya belirlenecek her türlü seyir kurallarına, yapılacak uyarı ve denetimlere uymak zorundadırlar.

Rıhtımlara yanaşma, yükleme ve boşaltma, kılavuzluk, römorkaj ve benzeri her türlü faaliyeti düzenlemeye Liman Başkanlığı yetkilidir.

Kılavuzluk Hizmetleri ve Römorkör Alma Zorunluluğu

Madde 9 — Limanda seyir güvenliği kapsamında yapılan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri ilgili mevzuatına ve aşağıdaki esaslara uygun olarak yerine getirilir:

a) Limandaki iskele ve rıhtımlara yanaşacak, şamandıralara bağlanacak veya buralardan ayrılacak 1000 GRT ve daha büyük Türk ticaret gemileri ile 500 GRT üzerindeki yabancı bayraklı gemiler kılavuz kaptan almak zorundadırlar. Bu gemiler, liman sınırları içine girdikten sonra demirli gemilere yaklaşmadan önceki en uygun yerde kılavuz kaptan alır ve Limandan ayrılırken aldıkları kılavuz kaptanı demirli gemilerden neta oldukları en uygun yerde bırakırlar.

500 GRT üzerindeki yabancı bayraklı yatlar limana ilk yanaşma ve ayrılmalarında, kaptan değişmemek şartıyla ve yılda bir kez kılavuz kaptan alırlar. Yat kaptanının değişmesi halinde yatlar süreye bakılmaksızın limana giriş-çıkışlarında kılavuz kaptan alırlar.

1000 ton tam yük deplasman ve daha büyük askeri gemiler, limana her giriş-çıkışlarında ve buralardaki iskele ve rıhtımlara yanaşıp-kalkmalarında kılavuz kaptan almak zorundadırlar.

Gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük cinsi, limanların altyapı durumu ve manevraya elverişliliği ile bu limanda yer alan tesislerin risk durumları gözönüne alınarak, yukarıda belirtilen kılavuz alma tonaj limitinde düzenleme yapmaya İdare yetkilidir.

Liman Başkanlığınca, deniz trafiği ve seyir güvenliğinin gerektirdiği hallerde kılavuz kaptan alma ve çıkartma yerlerinde değişiklik yapılabilir ve bu uygulamalar denizcilere ve ilgililere duyurulur.

b) Limandaki iskele ve rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlayan ya da buralardan ayrılan 2000-5000 GRT arasındaki gemiler, 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör; 5001-15000 GRT arasındaki gemiler, 18 ton çekme kuvvetinde iki römorkör; 15001-30000 GRT arasındaki gemiler, 27 ton çekme kuvvetinde iki ya da 18 ton çekme kuvvetinde üç römorkör; 30000 GRT'dan büyük gemiler, 30 ton çekme kuvvetinde iki ya da 20 ton çekme kuvvetinde üç römorkör almak zorundadırlar.

Gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük cinsi, limanların altyapı durumu ve manevraya elverişliliği ile bu limanda yer alan tesislerin risk durumları gözönüne alınarak, römorkör adedi, çekme gücü ile römorkör alma tonaj limitinde değişiklik yapmaya İdare yetkilidir.

Harp ve yardımcı harp gemilerine römorkör, talep edildiğinde verilir.

c)İskele, rıhtım ve havuz bordalarına yanaşan, havuzlara giren veya buralardan ayrılan 1000 GRT’dan büyük gemiler manevra sırasında yanaşma yerine 50 m uzaklık içinde pervanelerini çalıştıramazlar. Yanaşmış durumdayken baş/kıç iter ve pervane çalıştırmak yasaktır.

Kılavuz Kaptan ve Römorkör Alma Zorunluluğunun İstisnaları

Madde 10 — Tersanelere bakım onarım için gelenler hariç, şehir hatlarında çalışan yolcu gemileri, araba vapurları ve liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçlarına bu Yönetmeliğin 9 uncu madde hükümleri uygulanmaz. Liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçları bu amaç için kullanıldıklarını Liman Başkanlığından belgelemek zorundadırlar.

Yolcu Gemilerinin Yükümlülüğü

Madde 11 — Liman içinde yolcu taşıyan gemiler, giriş yerlerinde açıklıkla görülecek şekilde azami yolcu sayısı ile sahip oldukları can kurtarma araç ve gereçlerinin sayı ve cinslerini belirten bir levha bulundururlar.

Deniz Uçaklarının Yükümlülüğü

Madde 12 — Deniz uçakları 29/04/1978 tarihli ve 16273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünde yer alan hususlara uyarlar. İniş/kalkış amacı ile deniz sahasının kullanılması Liman Başkanlığının iznine bağlıdır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tehlikeli, Kirletici Maddeler ve Atıkların Taşınması

 

Uyulacak Kurallar

Madde 13 — Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler ile denize dökülmeleri durumunda doğal çevre üzerinde zararlara yol açabilen petrol, atık ve benzeri maddelerin Liman içerisinde yüklenip-boşaltılması, taşınması, ambalajlanması, etiketlenmesi, aşağıda belirtilen kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde, Liman Başkanlığı kontrol ve denetiminde, liman işletmesi tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla özel tekne, özel ambalaj ve konteynerlerle yapılır.

a) 2872 sayılı Çevre Kanunu,

b) Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük,

c) Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileri ile Taşınması Hakkında Tüzük,

d) Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) eki VI ve VII nci ayrım ile Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) ve ekleri,

e) Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınması ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi.

f) Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya Karada Çıkıp Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik,

g) Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği,

ğ) Gemilerden Atık Alım Hizmeti Yönetmeliği

Liman Başkanlığına Bildirme Zorunluluğu

Madde 14 — Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan geminin donatanı, kaptanı veya acentesi, geminin Limana varışından kırksekiz saat önce yükün sınıfını, miktarını, istif durumunu, ambalaj şekillerini, yanıcı ise yanma derecesini, diğer limanlara boşaltılacakların miktarını, Uluslararası Tehlikeli Yükler Kodu (İ.M.D.G. Kodu)’na göre düzenlenmiş bir liste ile Liman Başkanlığına bildirir.

Kalkış limanından hareketi ile varış limanı arasındaki seyir süresi kırksekiz saatten az olan gemiler için bu bildirim, kalkıştan hemen sonra yapılır.

Liman İşletmelerince Alınacak Tedbirler

Madde 15 — Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler için ayrılmış rıhtım, iskele, depo ve antrepolar liman işletmelerince belirlenir. Tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerin yüklenip-boşaltılması, bu iş için ayrılmış rıhtım-iskelede yapılır. Ayrıca, liman işletmeleri bu maddelerin gemiler ile depolanma sahaları arasında taşıyıcılarda bekletilme süresini, liman alanına alınabilecek tehlikeli maddelerin azami miktarını belirler, gerekli yangın, çevre ve güvenlik tedbirlerini alırlar.

Dökme akaryakıt yükleme-boşaltma yapacak gemiler için ayrılmış rıhtım-iskelede, bu iş için uygun nitelikte (boru hattı, depolama tankı, boşaltma istasyonu, köpüklü yangın söndürme devresi ve benzeri gibi) tesisat ve teçhizat tesis edilir. Limanda, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddelerin yüklenip-boşaltılması için ayrılmış ve bu iş için gerekli donanıma sahip rıhtım-iskele mevcut değilse yükleme-boşaltma yapılamaz.

Liman işletmeleri, tehlikeli maddelerin bu maddeler için ayrılmış iskele-rıhtımda boşaltıldığı liman sahasında depolanmasını temin edemiyorlarsa, yükün alıcısı bu maddenin en kısa zamanda liman dışına naklini sağlar.

Tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler için ayrı bir demir yeri belirlenir. Demir yeri diğer gemilerden neta edilir. Tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler, Liman Başkanlığının izni olmadan kendilerine tahsis edilen sahalar dışına çıkamaz, demirleyemez, iskele ve rıhtımlara yanaşamazlar.

Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması, güneşin doğuşu ile batışı arasında süre içinde yapılır. Parlama ve patlama noktası 60° C nın altında bulunan tehlikeli maddeler kendilerine ayrılmış liman sahalarında, gündüz süresinde yüklenip boşaltılabilirler.

Yanaşmış durumdaki dökme akaryakıt yükleyecek veya boşaltacak gemiler, yangına karşı gerekli önlemleri ve can, mal ve çevre güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak şartıyla, işlerine gece de devam edebilirler.

Konteynerler içerisinde limanlarda yükletilip-boşaltılan tehlikeli maddeler için liman işletmeleri tarafından ayrılmış konteyner istif sahası temin edilir. Bu istif sahasına tehlikeli madde dışında diğer konteynerler istiflenmez. İstif sahasında (yangın, çevre emniyeti ve benzeri) gerekli emniyet tedbirleri alınır.

Tehlikeli maddelerin gemilere yüklenip-boşaltılmasında veya limbo edilmesinde gemi ilgilileri ile yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar, özellikle sıcak mevsimlerde ısıya ve diğer her türlü tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini alırlar. Yanıcı maddeler kıvılcım yaratıcı kaynaklardan uzak tutulur ve Limanda belirlenecek tehlikeli alan içinde kıvılcım yaratıcı araç, alet çalıştırılmaz.

Tehlikeli maddeler, yeterli şekilde ambalajlanır ve ambalaj üzerinde tehlikeli maddeyi tanımlayan bilgiler ile risk ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler bulundurulur.

Tehlikeli madde ile ilgili olan liman işletme ve gemiadamları, elleçleme ve depolama esnasında koruyucu elbise giyerler.

Tehlikeli madde sahasında yangınla mücadele edecek kişiler, itfaiyeci teçhizatı ile donatılır ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma hazır halde bulundurulur.

Liman işletmeleri bu hususları, önceden hazırladıkları ve Liman Başkanlığınca onaylanmış bir talimatla ilgililere duyurur.

Tersaneler bölgesinde, gemilerin ana ve yardımcı makinaları için yakıt tanklarında bulunan parlayıcı maddeler dışında, limana patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin taşınması yasaktır.

Liman tesislerinde çıkabilecek yangınları söndürme işlemleri, ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulan gerekli araç - gereçlerle donatılmış yangın söndürme ekipleri ile yapılır.

Tehlikeli Madde Taşıyan Gemilerin Yükümlülüğü

Madde 16 — Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler, gündüz B (Burak) flaması çekerler ve geceleyin her yönden (360 derece) görülebilen bir kırmızı fener bulundurmak zorundadırlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Limanda Disiplin

 

Uyulacak Kurallar

Madde 17 — Limandaki gemiler aşağıdaki esaslara uyarlar:

a) Gemilerin ve deniz araçlarının, liman içindeki iskele ve rıhtımlara yanaşmaları, şamandıralara bağlamaları veya buralardan ayrılmaları Liman Başkanlığının iznine bağlıdır.

b) İskele ve rıhtımlarda işlerini bitiren gemiler bulundukları yeri derhal terk ederler. c) Yirmidört saat içinde yeniden sefer almayacak yolcu gemileri yolcularını çıkardıktan sonra demir yerlerine giderler veya yolcu alacaklar ise kendilerine ayrılan rıhtım yahut şamandıralara bağlarlar. Rıhtımlarda yirmidört saatten fazla kalacak programlı yolcu gemileri için Liman Başkanlığından önceden izin alınması zorunludur.

d) Limanda yatan, seyreden makinalı-makinasız gemilerle tüm araçlar 29/04/1978 tarihli ve 16273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü hükümleri uyarınca zorunlu fener ve işaretleri taşırlar.

e) Limana girmekte olan gemi, limandan çıkmakta olan gemiye yol vermek zorundadır.

f) Tersane ve havuzlardan indirilecek gemiler, Liman Başkanlığının belirleyeceği yerlere yanaşmak, bağlamak ve demirlemek zorundadır. Tersane onarım ve bakım yerleri ve havuzlardan indirilecek veya buralara alınacak gemiler, diğer tesislere engel teşkil etmemek kaydıyla, bu yerlerin önlerine ve rıhtımlarına yanaşabilirler veya kıçtan kara olabilirler.

g) Tersanelerde inşa edilen gemilerin, tersane ve seyir tecrübelerine çıkmaları, tersane ve gemi donatanının gerekli güvenlik önlemlerini alması koşulu ile Liman Başkanlığının izniyle yapılabilir.

h) Limanda demir yerinde ve yanaşma-bağlama yerlerinde bulunan gemiler, uluslararası çağırma ve emniyet VHF devresi; Kanal-16(156.8 Mhz)’da sürekli dinlemede olacaklardır.

Dalyanlarda Alınacak Önlemler

Madde 18 — Dalyanların denizden tarafa olan sınırının uygun yerlerine gece süresince beyaz fener takılır.

Tersanelerde Yangına Karşı Önlem Alma Yükümlülüğü

Madde 19 — Tuzla Aydınlı Koyunda mevcut tersane onarım ve bakım yerleri ile diğer kuruluşlar kendi bünyelerinde yangına karşı güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdürler. Tuzla limanında römorkörcülük faaliyetinde bulunan kuruluş, Liman Başkanlığının talimatları doğrultusunda söndürme faaliyetlerine katılır.

Yasak İşler

Madde 20 — Limanda aşağıda sayılan işlerin yapılması yasaktır:

a) Gemilerin demirleme sahaları ile yanaşma ve bağlama yerlerine giriş yolu üzerinde ve hareket alanlarında, olta ve ağ balıkçılığı yapmak, yelkenle ve kürekle seyretmek, yüzmek yasaktır. Ancak, sportif amaçlı yelken, kürek ve yüzme yarışları Liman Başkanlığının izni ile yapılır.

Tuzla Aydınlı Koyu ile Pendik Tersanesi Koyunda ve mendirek ağızlarında denize girmek, yüzmek ve avlanmak yasaktır.

b) Liman Başkanlığı sorumluluk sınırları içinde su sporları yapan makineli tekneler sahile 200 metreden fazla yaklaşamazlar. Aralarında en az 100 metre mesafeyi korurlar ve giriş-çıkış koridorunda 3 milden fazla hız yapamazlar. Spor, gezinti ve diğer tekneler limanda bağlama ve yanaşma yerlerinde gemilerin hareketlerini engelleyecek şekilde seyredemezler. Spor, gezinti ve benzeri tekneler, Tuzla Aydınlı Koyuna ve Pendik Tersanesi Koyuna giremez ve bu koylara girecek veya buralardan ayrılacak gemilerin hareketlerini engelleyecek şekilde seyredemezler. Liman sınırları içinde 10 milden fazla hız yapılamaz.

c) Liman sınırları içinde, atık alım tesisleri dışında denize, pasakül, moloz, safra, çöp ve benzeri evsel ve endüstriyel nitelikte atıklar ile ekolojik dengeyi ve çevre sağlığını bozacak maddeler ile atık yağ ve benzeri kirletici maddeler basılmaz. Limanda bağlı veya demirli gemilerde deterjan gibi köpüren maddelerle yıkanarak temizlik yapılmaz. Limanda bağlı yada demirli gemilerden, pis sıvı atıklarını biriktirecek tankları olmayanların tuvalet, mutfak ve benzeri yerleri Liman Başkanlığı tarafından mühürlenir. Limanda bulunan gemiler, hava kirliliği yaratmayacak şekilde gerekli önlemleri alırlar.

d) Limandaki gemilerde telsiz telefon gibi (MF ve HF) kısa mesafe konuşmak amacıyla yapılmış telsizler dışında telsiz kullanılmaz.

e) Limanda yanaşma ve bağlama yerlerindeki gemiler (tersane ve onarım yerleri hariç), sessizliği bozucu işler yapamazlar, zorunluluk olmadıkça düdük çalamazlar.

Liman içinde seyreden motorlu araçların susturucu ile donatılmış bulunmaları zorunludur.

f) Demirli, iskele ve rıhtımlara aborda olmuş veya şamandıraya bağlanmış havuz bordalarına aborda olmuş veya kıçtan kara bağlanmış gemilerin bordalarına üst üste ikiden çok araç yanaşamaz.

g) Liman içinde bağlamış veya yanaşmış gemiler, seyir ve hareketlerine engel olacak onarım ya da bakım işleri yapamazlar. Bunun dışında kalan ve elektrik kullanımını gerektiren küçük onarımlar, önceden Liman Başkanlığına bilgi verilerek ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılır. Bu hüküm, tersanelerde bakım ve onarım için bulunan gemileri ve deniz araçlarını kapsamaz.

h) Limandaki gemilerin güvertelerinde açıkta ateş yakılamaz.

ı) Limanda tank ve sintine yıkanamaz, tersane ve tesis rıhtımları ile ilgili yerler kirletilemez. Liman Başkanlığından izin alınması şartıyla gemilerin zorunlu sörvey testleri için balast değişimi ile hidrostatik test işlemleri yapılabilir.

Gemilerden Atıkların Alınması ve Bertaraf Edilmesi

Madde 21 — Limana gelen gemiler, her türlü katı ve sıvı atıklarını Gemilerden Atık Alım Hizmeti Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta bu konuda yer alan hükümlere uygun bir şekilde atık kabul tesislerine verirler.

Limanda bulunan tersane onarım-bakım yerleri ve havuzlar, kendi havuz rıhtım ve kızaklarına alınmış veya bağlanmış gemi ve deniz araçlarından dökülen, arta kalan her türlü atıklarını toplamaya ve bunları ilgili mevzuata uygun şekilde bertaraf etmeye zorunludur.

Liman Başkanlığının İznine Bağlı İşler

Madde 22 — Liman içinde Liman Başkanlığından izin alınmadıkça düzenli yada düzensiz yük ve yolcu taşımacılığı yapılamaz.

Limanda limbo yapılması Liman Başkanlığının iznine bağlıdır. Şamandıra atılması, kablo döşenmesi veya kaldırılması, dalış ve benzeri işler Liman Başkanlığının izniyle yapılır. Bu gibi işlerle uğraşan araçlar uluslararası kurallara uygun fener ve işaretleri taşırlar.

Demir Yerinin Bildirilmesi ve Demirleme Düzeni

Madde 23 — Kaptan, donatan ya da acentalar, gemilerin demirledikleri yeri ve saati en kısa zamanda Liman Başkanlığına bildirir.

Gemiler demir yerlerine, o alandaki rıhtım ve iskelelere yanaşıp-kalkacak gemilerin manevralarına engel olmayacak biçimde demirler. Tersane ve havuzlara alınacak ya da buralardan indirilecek gemilere çapariz verecek şekilde liman içinde, mendirek ağzı ve dışına demirlenemez. Demir tarayan ve kestiren gemiler bu yere hemen bir şamandıra atarak mevkiini bir rapor ile Liman Başkanlığına bildirir.

Gemiler şamandıraların yakınlarına ve şamandıra çizgileri arasına demirleyemezler. Zorunlu hallerde demirlediği taktirde, şamandıra ve zincirlerinde bir hasar meydana gelirse gemi kaptanı durumu Liman Başkanlığına bir raporla bildirmek zorundadır.

Usulsüz Demirleme, Yanaşma ve Bağlama Durumu

Madde 24 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak gerekli izni almaksızın rıhtım ve iskelelere yanaşan, şamandıralara bağlayan, demir yerlerine demirleyen gemiler, Liman Başkanlığı tarafından kaldırtılır ve bu iş için yapılan giderler ilgili geminin donatanı veya acentasından alınır.

Hareket Zorunluluğu

Madde 25 — Liman Başkanlığı tarafından yapılan bildirimi aldıktan sonra;

Limanda demirleyen gemiler, en geç dört saat içinde, Limanda yanaşmış ve bağlamış gemiler ise, en geç iki saat içinde hareket edebilecek durumda bulunurlar.

Tersanelerde onarım ve bakıma alınmış gemiler ile inşa halindeki gemilere bu madde hükmü uygulanmaz.

Yükleme ve Boşaltma Hizmetleri

Madde 26 — Liman Başkanlığı tarafından verilen sıra ordinosuna göre, limandaki şamandıralara, iskele ve rıhtımlara bağlanmış gemiler ile demir yerlerindeki gemilerin yükleme-boşaltma hizmetleri liman işletmesince düzenlenir.

Limanda Gemilere Yakıt İkmali

Madde 27 — Limanda bulunan gemilere yakıt ikmali Liman Başkanlığı tarafından uygun görülen iskele, rıhtım ve demir yerinde yapılır. Tersanelere ve tersanedeki gemilere ise yakıt ikmali, 100 gross tonilatodan küçük tonajlı akaryakıt gemilerince gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla yapılır.

Yakıt ikmali esnasında gemilerde, iskele ve rıhtımlarda yangına müdahale personeli hazır bulundurulur. Yangına ve yakıt taşması - dökülmesi sonucu deniz kirliliğini önlemeye yönelik gerekli tedbirler alınır.

Denize akaryakıt dökülmesi halinde bunu sınırlandırma, toplama, gerektiğinde kimyasal yolla ortadan kaldırma konusunda liman işletmeleri gerekli tedbirleri alır.

Hizmet Araçlarının Civarında Seyreden Gemiler

Madde 28 — Limanda şamandıra atan, kablo döşeyen-toplayan, dalgıçlık ve benzeri işlerle uğraşan araçların ve çalışmakta olan yüzer vinçlerin civarından geçen gemiler bu araçların işlerine engel olmayacak biçimde ve zarar vermeyecek hızda seyretmek zorundadırlar.

Şamandıra Civarından Geçiş

Madde 29 — Şamandıraya bağlamak üzere gelen veya şamandıradan ayrılan gemiler ve liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçları dışındaki gemiler şamandıralar ve şamandıra hatları arasında geçiş yapamazlar.

Hastalık, Yaralanma ve Ölüm Olaylarının Bildirimi

Madde 30 — Liman sınırları içinde demirli veya seyir halinde bulunan gemilerin kaptanları, gemilerde baş gösterebilecek her türlü hastalığı derhal Sahil Sağlık Denetleme Merkezine, ölüm ve yaralanma gibi olayları da ilgili makamlara duyurulmak üzere Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.

Gümrüklü Yolcu ve Gemiadamları

Madde 31 — Yabancı limanlara gidecek veya yabancı limanlardan gelerek iskele, rıhtım ve demir yerinde bulunan gemilerin içindeki yolcu ve gemiadamları, 4458 sayılı Gümrük Kanununa uygun olarak gümrük kapılarından giriş-çıkış yapmak zorundadırlar.

Gümrük Denetimine Tabi Gemiler ile Gümrük Hizmet Noktaları Arasında Taşıma

Madde 32 — Gümrük hizmet noktaları ile gümrük denetimine tabi gemiler arasında hizmet verecek deniz araçları, Liman Başkanlığı ile gümrük idaresince birlikte belirlenen yerlerden gemilere hareket ederler.

Yolcularla Görüşme

Madde 33 — Yolcuları uğurlayanlar, gümrük ve emniyet denetiminden sonra, karşılayanlar ise, bu denetimden önce yolcularla görüşemezler.

Kaza, Arıza ve Suç Bildirimi

Madde 34 — Limana gelen gemilerin kaptanları, donatanları ve acentaları seyir sırasında ve limanda meydana gelen deniz kazalarını, önemli makine arızalarını, genel seyir güvenliği bakımından saptadıkları sakıncalı hususları ve gemide işlenen suçları, gereken işlem için ilgili makamlara duyurulmak üzere Liman Başkanlığına mümkün olduğu taktirde önce telsizle, limana varıştan itibaren en geç altı saat içerisinde bir ön raporla ve yirmidört saat içinde de düşüncelerini kapsayan açıklamalı bir raporla bildirmek ve suç kanıtlarını muhafaza etmekle yükümlüdürler. Kılavuz kaptan, gemi kaptanı ve gemi adamları bu hususlarda yapılması gereken soruşturmaya esas olmak üzere, liman makamlarınca yapılacak çağrıya uymak ve sorulacak soruları cevaplandırmak zorundadırlar.

Deniz kazasına uğrayan veya neden olan bir geminin kaptanı, limana gelişinden itibaren en geç dört saat içinde geminin sefer belgelerini Liman Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.

Limanda bir deniz kazası olduğunda tesis ve tersane yetkilileri kazayı ayrıntıları ile belirten bir olay raporunu en kısa zamanda Liman Başkanlığına bildireceklerdir.

Kılavuz Kaptanların Yükümlülüğü

Madde 35 — Kılavuz kaptanlar, kılavuzlamakta oldukları gemilerin seyir teçhizatında gördükleri eksiklik ve aksaklıkları, deniz kazalarını ve yolları üzerinde seyir güvenliği bakımından tespit ettikleri hususları yazılı bir raporla derhal Liman Başkanlığına bildirirler.

Liman içinde yanlış seyreden veya kurallara uymayan gemileri gören kılavuz kaptanlar bu gemileri Liman Başkanlığına bildirir ve bunu izleyen yirmidört saat içinde yazılı bir rapor verirler. Liman Başkanlığı duruma müdahale etmek suretiyle, bu gemiler ve kaptanları hakkında yasal işlemlerin yapılmasını sağlar.

Liman Başkanlığınca Yapılacak Bildirimlere Uyma Yükümlülüğü

Madde 36 — Limanda düzen, güvenlik, trafik, can ve mal ile çevre güvenliği bakımından alınması gerekli önlemler hakkında Liman Başkanlığı tarafından verilen talimatları gemi kaptanları, her çeşit deniz araçlarını yönetenler ve diğer ilgililer derhal yerine getirirler.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 37 — Kabotaj hattında çalışan 150 GRT ve daha küçük Türk bayraklı gemiler dışında, Limana gelecek veya Limandan hareket edecek gemilerle transit gemilerin donatan, kaptan veya acentaları, gemilerin gelişlerinden yirmidört saat önce bildirimlerini Liman Başkanlığı, Sahil Sağlık Denetleme Merkezi, emniyet, gümrük idareleri ve liman işletmesi ile Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesine verirler. Gemilerin geliş gün ve saatlerindeki değişiklikleri derhal Liman Başkanlığına bildirirler.

Limana gelen gemilerin yanaşma yeri, limana varış sırasına göre Liman Başkanlığı tarafından saptanır.

Tankerler ile Yakıt Tanklarında Sıcak İşlemle Bakım Yapılacak Gemilerin Onarıma Alınma Koşulu

Madde 38 — Tankerler ile yakıt ve servis tanklarında sıcak/soğuk işlemle bakım ve onarım yapılmak üzere ordino talebinde bulunan gemiler, yetkili kuruluşlarca verilmiş gaz temizliği(gasfree) ve firefree yapıldığını ve çıkan atık maddelerin belirli bir alma tesisine boşaltıldığını belirten, esasları ilgili mevzuatında yeralan belgeleri Liman Başkanlığına vermedikçe onarıma alınmaz, havuz ve kızaklama işlemleri yapılmaz.

Gasfree belgesinde, tankların muayene ve temizlik amacıyla insan girmesine müsait olduğu veya tankerde sıcak çalışmaya müsaade edilip edilmeyeceği belirtilir.

Tankerlerin tanklarında veya her türlü geminin yakıt ve servis tanklarında ateşli işler yapıldığı sürece çıkması muhtemel yangına karşı söndürme teçhizatı ile donatılmış görevli bulundurulur ve gemilerde yapılacak işin mahiyeti göz önünde bulundurulmak suretiyle saatlik, yarım günlük, günlük veya günaşırı gaz ölçümleri gemi ve tersane yetkililerince yaptırılır. Liman Başkanlığı tarafından yapılacak denetimlerde bu belgeler gösterilmek üzere hazır olarak bulundurulur.

Gaz temizliği işlemi Liman Başkanlığının izni ile gasfree demir yerinde yapılır.

Fare ve Haşere Mücadelesi

Madde 39 — Gemilerde fare ve haşere mücadelesi, Sahil Sağlık Denetleme Merkezinin gözetim ve denetiminde, Liman Başkanlığının göstereceği uygun yerde yapılır.

Yanaşma Alanlarının Güvenliği

Madde 40 — Yolcu ve yük gemileri rıhtım ve iskelelere yanaşırken görevli olmayanlar yanaşma alanlarını işgal edemezler, yanaşan gemilerin yolcuları tamamen çıkmadan gemilere giremezler.

İlgililer bu konuda gerekli güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdürler.

Eksik Belgeli Gemiler

Madde 41 — Yasa, tüzük ve Türkiyenin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde yer alan hükümlerin gerektirdiği belgeleri bulunmayan veya durumları ile donatımları belgelerine uymayan gemilerin limandan hareketine izin verilmez.

Vardiya Zorunluluğu

Madde 42 — Limanda ve demirde bulunan gemilerde güverte ve makine personelinden en az birer vardiyanın bulunması zorunludur.

Bu zorunluluğun yerine getirilmesinden gemilerin kaptanı ve donatanları sorumludur.

Bayrak Çekme Zorunluluğu

Madde 43 — Limanda bulunan gemiler, sabah saat 08.00’ den güneşin batışına kadar ulusal bayraklarını çekmek zorundadır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Denetimler

 

Denetim

Madde 44 — Sahil Sağlık Denetleme Merkezi, emniyet, gümrük idareleri ve Liman Başkanlığı tarafından limanda bulunan gemilerde gerektiğinde ve günün her saatinde denetim yapılabilir.

Denetim sırasında durumlarının mevzuat hükümlerine uygun olmadığı ve belgeleri bulunmadığı anlaşılan, kamu malına veya 3 üncü şahıslara zarar verdiği mahkemece tespit olunan gemiler seferden alıkonur, kaptan ve donatanları hakkında yasal işlem yapılır.

Tarımsal Karantina ve Hayvan Sağlığı

Madde 45 — Tarımsal karantina, hayvan sağlığı ve su ürünleri bakımından yapılacak denetimler özel mevzuatına tabidir.

Emniyet ve Gümrük Denetimleri

Madde 46 — Gerekli görülen durumlarda emniyet ve gümrük denetimleri; kılavuz kaptan alma yerlerinde, gemiye çıkacak görevliler tarafından geminin gideceği limana kadar yolda, limanda veya kendilerine ayrılmış demir yerlerinde yapılır.

Yabancı gemilere giriş ve çıkışlar emniyet ve gümrük idarelerinin iznine bağlıdır.

Sağlık Denetimleri

Madde 47 — Sağlık denetimleri, Sahil Sağlık Denetleme Merkezi ile Liman Başkanlığının birlikte belirleyeceği yerlerde yapılır.

Yakıt, su, kumanya ve çeşitli malzeme gereksinimlerini sağlamak veya kötü hava koşulları nedeniyle Limana gelen gemiler, limandaki yerlerinde, Sahil Sağlık Denetleme Merkezinin sıhhi gözetimi altında pratika almaksızın kırksekiz saat kalabilir. Bu süreden fazla limanda kalmak isteyen gemiler, pratika almak zorundadır.

Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Davranış

Madde 48 — Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığı saptanan geminin donatanı, kaptan ve görevli gemiadamları ile gerçek ve tüzel kişiler hakkında 618 sayılı Limanlar Kanunu, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Yeni Yapılacak Kıyı Tesisleri

Madde 49 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra Tuzla Liman sınırları içinde yapılacak liman, tersane, iskele, rıhtım ve benzeri kıyı tesisleri hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İstisnai Hükümler

Madde 50 — Bu Yönetmelik hükümleri, İstanbul Tersanesi Komutanlığı Güvenlik Bölgesi içinde uygulanmaz. Bu Yönetmeliğin 8, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 47 ve 48 inci madde hükümleri Türk ve yabancı harp gemilerine uygulanmaz.

Kaldırılan Hükümler

Madde 51 — 25/02/1983 tarih ve 17970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Tuzla Liman Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 52 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 53 — Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü

Kooperatifler Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 9/12/2000 tarihli ve 24255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü Kooperatifler Kontrolörleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Mahkeme ve Başsavcılıklara intikal eden, anılan mercilerin görev alanları dahilindeki konular, bu mercilerden yazılı bilgi (mahkeme ve başsavcılık yazısı, dava dilekçesi iddianame, mahkeme kararı gibi) alınmak kaydıyla incelenmez."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve

Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, sınai mülkiyet haklarının tescil işlemleri ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsünce verilmiş kararlara yapılacak itirazları incelemek ve nihai karara bağlamakla görevli Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun teşkili ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Enstitü: Türk Patent Enstitüsü'nü,

Başkan: Türk Patent Enstitüsü Başkanını,

Başkan Yardımcısı: Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısını,

Kurul: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunu,

Kurul Başkanı: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Başkanını

ifade eder.

İtiraz Sahipleri

Madde 4 — Enstitü'nün almış olduğu kararlara başvuru sahipleri ve ilgili üçüncü şahıslar itiraz edebilir ve görüş bildirebilir.

Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Usulü

Madde 5 — Kurul, Enstitü Başkanı ve itiraz ile ilgili olarak alınmış olan kararlarda görevli bulunmayan en az iki uzman üye olmak üzere en az üç kişiden oluşur.

Enstitü Başkanı Kurulun da başkanı olup, gerektiğinde yerine başkan yardımcılarından birini Kurul Başkanı olarak görevlendirebilir.

Kurul en az üç üyenin katılımı ile toplanır.

Kurulda görev alacak uzman kişiler, Enstitü bünyesinden olmak üzere, Kurul Başkanı tarafından liste halinde belirlenir.

Kurul Başkanı; itirazın mahiyetine göre, listede yer alanlar arasından, incelenecek konuda uzman ve itirazın yapıldığı karara katılmamış olan uzman kişileri itirazı birlikte incelemek ve değerlendirmek üzere Kurul Üyesi olarak görevlendirir.

Başkan, konunun önemi ve ivediliğine göre, Kuruldaki uzman sayısını artırabilir.

Kurul Başkanı, aynı konuda daha önce Enstitü kararına katılmış olanlardan da görüş isteyebilir.

Karar Nisabı

Madde 6 — Kararlar, Kurul Başkanı ve toplantıya katılan üyelerin katılımıyla ve salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının oyu çift sayılır.

Kararlara İtiraz

Madde 7 — Kurul kararları Enstitünün nihai kararı olup, itiraz edilemez. Ancak itiraz sahipleri gerekçelerini belirtmek suretiyle maddi hataların düzeltilmesini isteyebilirler.

Kurul, itiraza konu maddi hataların düzeltilmesi işlemini onbeş gün içinde karara bağlar ve sonuç ilgilisine tebliğ edilir.

Kurul kararlarına karşı kararın ve varsa maddi hataların düzeltilmesine ilişkin kararın bildirilmesinden itibaren görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilir.

Kararların Saklanması

Madde 8 — Kurul kararları, numara sırasıyla bir dosyada saklanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 9 — 14/4/1995 tarihli ve 22258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin

Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin

Uygulanmasına Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3 — Bu Yönetmelik; 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 4041 sayılı Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla uygun bulunarak, 20/6/1996 tarihli ve 22672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan CITES Sözleşmesine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

Sözleşme (CITES): 20/6/1996 tarihli ve 22672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, 22/12/1996’da ülkemizde yürürlüğe giren Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeyi,

Sekreterya: Sözleşme Sekreteryasını,

Yönetim Mercii: Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen, CITES Belgesi düzenlemek ve bu kapsamda gerekli işlemleri yürütmekle yükümlü olan kurumları,

Bilimsel Mercii: Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki görevleri yapmakla sorumlu olan, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığını (TÜBİTAK),

Yetkili İdare: Sözleşmeye taraf olmayan devletlerle yapılan ticarette, muhatap alınan resmi kurum ya da kuruluşu,

Ticaret: Yönetmelik kapsamında yer alan bir türe ait örneğin ithalatı, ihracatı, transiti, yeniden ihracatı ve denizden girişini,

Yeniden ihracat: Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ithal edilmiş olan bir türe ait örneğin ihraç edilmesini,

Denizden giriş: Herhangi bir devletin yetki alanı dışındaki deniz üstü, deniz içi, deniz tabanı ve hava sahası ortamlarından elde edilen bir türe ait örneğin ülkeye sokulmasını,

Tür: Birbirlerine benzeyen, sadece kendi aralarında verimli gen alışverişi yapabilen (üreyebilen) bireylerin oluşturduğu populasyonu,

Populasyon: Biyolojik ve coğrafik olarak ayrı özellikteki bireylerin topluluğunu,

Alt Tür: Bir tür içinde, bazı ayırıcı karakterler ile birbirinden ayrılan bireylerden oluşan topluluğu,

Örnek: Yönetmelik kapsamında yer alan canlı veya ölü hayvan veya bitki türünü, bunların kolayca tanınabilir herhangi bir parçasını ya da türevini,

Suni Yolla Üretilmiş Bitki: Anaç materyalden, kültür ortamında üretilen bitkiyi,

Kontrol Altında Üretilen Hayvan: Kontrollü bir çevrede doğan ya da başka yolla üretilen hayvanları,

Menşe Ülke: Yönetmelik kapsamında yer alan bir türe ait örneğin, doğal ortamından alındığı, denizden giriş yaptığı, suni veya kontrol altında üretildiği ülkeyi,

Zati Eşya veya Ev Eşyası Sayılan Örnek: Ticari amaç için kullanılmayacak olan, özel bir şahsa ait eşyaların bir kısmını oluşturan veya oluşturması amacını taşıyan, Yönetmelik kapsamında yer alan türlere ait ölü örnekleri, parçaları ve türevleri,

Orman Ürünleri: Her çeşit ağaç, ağaççık ve çalılardan elde edilen oduna müteallik üründür. Tomruk, direk, sanayi odunu, kağıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık, çubuk, çıra, kök, yakacak odun ve benzerleri gibi,

Transit Geçiş: Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde hareketini,

CITES Belgesi: Yönetmeliğin I, II ve III sayılı listelerinde yer alan bir türe ait örneğin ihracat, ithalat, yeniden ihracatı ve denizden girişinde, yönetim merciileri tarafından düzenlenen, bu kapsamda yapılan işlemler sırasında taraf devletlerin yönetim merciileri ve gümrük idarelerince aranan, Sözleşme hükümlerine uygun formatta düzenlenen ve Ek-I’de yer alan formu,

ifade eder."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 — Yönetmeliğin I, II ve III sayılı listelerinde yer alan bir türe ait örneğe, CITES Belgesi düzenlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılmasında;

a) Karasal omurgasızlar, yumuşakçalar, denizlerde ve iç sularda bulunan bitkilerde dahil su ürünleri ile bunların yumurtaları, deniz memelileri, tüm canlı bitkiler için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,

b) Kuşlar, deniz memelileri hariç memeliler, sürüngenler, iki yaşamlılar, eklem bacaklılar, orman ürünleri ve mevcut mevzuatla (a) bendinde belirtilen Yönetim Merciinin görevleri dışında kalan türler için Bakanlık,

yetkilidir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — I sayılı liste kapsamındaki bir türe ait örneğin ihraç edilebilmesi için; I-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, I-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için Bakanlıktan Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES Belgesinin alınması zorunludur. CITES Belgesi;

a) Yönetim mercii tarafından, ihraç edilecek türün hayvan ve bitki varlığının korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerinin ihlal edilmeksizin elde edilmiş olduğunun tespit edilmesi,

b) Bilimsel merciin sözkonusu ihracatın, türün neslinin devamına zarar vermeyeceğine ilişkin yazılı görüşünün alınması,

c) Canlı örneğin yaralanmadan, sağlığı zarar görmeden ve kötü muameleye maruz kalmadan sevk edileceğinin Yönetim Merciine taahhüt edilmesi,

d) İthalatçı ülkenin yönetim mercii tarafından düzenlenen CITES Belgesinin, ilgili Yönetim Merciine ibraz edilmesi,

durumunda verilir."

MADDE 5 — AynıYönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ile (a) ve (e) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"I sayılı liste kapsamındaki bir türe ait örneğin ithal edilebilmesi için; I-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, I-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için Bakanlıktan, EK-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES Belgesinin alınması zorunludur. CITES Belgesi;

a) İhracat ya da yeniden ihracatını yapan ülkenin yönetim mercii tarafından düzenlenmiş CITES Belgesinin ilgili Yönetim Merciine ibraz edilmesi,"

"e) Türe ait örneğin ticari amaçlarla kullanılmayacağının, ithalatçı tarafından Yönetim Merciine taahhüt edilmesi,"

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin madde başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"I Sayılı Listede Yer Alan Türlere Ait Yeniden İhracat"

"I sayılı liste kapsamındaki bir türe ait yeniden ihraç edilebilmesi için; I-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, I-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için Bakanlıktan, Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES Belgesinin alınması zorunludur. CITES Belgesi;"

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"I sayılı liste kapsamındaki bir türe ait örneğin denizden girişi için; I-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, I-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için Bakanlıktan, Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES Belgesinin alınması zorunludur."

MADDE 8 — AynıYönetmeliğin13 üncü maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"I Sayılı Listede Yer Alan Kontrol Altında Üretilen Hayvanlar ve Suni Yolla Üretilen Bitkilerin Ticareti

Madde 13 — İlgili Yönetim Mercii tarafından tescil edilmiş olması kaydıyla I sayılı liste kapsamındaki bir hayvan türünün ticari amaç için kontrol altında üretilen örneği ile, I sayılı liste kapsamındaki bir bitki türünün ticari amaç için suni yolla üretilmiş örneği, II sayılı liste kapsamındaki bir türün örneği gibi işlem görür."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"II sayılı liste kapsamındaki bir türe ait örneğin ihracatı için; II-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, II-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için Bakanlıktan, Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES Belgesinin alınması zorunludur."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"II sayılı liste kapsamındaki bir türe ait örneğin ithali için; II-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, II-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için Bakanlıktan, Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES Belgesinin alınması zorunludur.

İthalata ilişkin CITES Belgesi, ihracat ya da yeniden ihracat yapan ülkenin Yönetim Mercii tarafından düzenlenmiş CITES Belgesinin ilgili Yönetim Merciine ibraz edilmesi halinde düzenlenir."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin madde başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"II Sayılı Listede Yer Alan Türlere Ait Yeniden İhracat"

"II sayılı liste kapsamındaki bir türe ait yeniden ihracat yapılabilmesi için; II-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, II-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için Bakanlıktan, Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES Belgesinin alınması şarttır. CITES Belgesi;"

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"II sayılı liste kapsamındaki bir türe ait örneğin denizden girişi için; II-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, II-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için Bakanlıktan, Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES Belgesinin alınması zorunludur. CITES Belgesi;"

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"III sayılı liste kapsamındaki bir türe ait örneğin ihracatı için, III-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, III-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için Bakanlıktan, Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES Belgesinin alınması zorunludur. CITES Belgesi;"

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"III sayılı liste kapsamındaki bir türe ait örneğin ithalatı için, sözkonusu örnek, ilgili türü III sayılı liste kapsamına dahil etmiş olan bir ülkeden ithal edilecekse, III-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, III-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için Bakanlıktan, Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES Belgesinin alınması zorunludur. CITES Belgesi ancak, ihracat veya yeniden ihracat yapan ülkenin Yönetim Mercii tarafından düzenlenmiş CITES Belgesinin ilgili Yönetim Merciine ibraz edilmesi halinde verilir;"

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"III Sayılı Listede Yer Alan Türlere Ait Yeniden İhracat

Madde 20 — III sayılı liste kapsamındaki bir türe ait yeniden ihracatının yapılabilmesi için; III-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, III-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için Bakanlıktan, örneğin ülkemizde işlem gördüğüne veya yeniden ihraç edildiğine dair bir CITES Belgesi alınır."

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Her CITES Belgesinde, belgeyi düzenleyen Yönetim Merciinin adı ile mavi renkli mühürünün ve ilgili Yönetim Mercii tarafından verilen bir kontrol numarasının bulunması esastır. Kontrol numarası, CITES Belgesinin Kontrol numarası isimli bölümüne 13 haneli olarak yazılır ve aşağıdaki bilgileri kapsar.

 

A: Türkiye’nin uluslar arası trafik kodunu,

B: Belgeyi düzenleyen Yönetim Merciinin Bakanlık kodunu,

C: Belgenin düzenlendiği ayı,

D: Belgenin düzenlendiği yılın son iki rakamını,

E: "---" (tire),

F: Belgenin düzenlendiği yıl içindeki sıra sayısını,

ifade eder.

Kontrol numarasında, "B" ile tanımlanan bölümde;

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı: 12

Çevre ve Orman Bakanlığı: 18

ile tanımlanır."

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, ithalata ilişkin düzenlenen CITES Belgesinin geçerlilik süresi 12 ay, ihracata ve yeniden ihracata ilişkin düzenlenen CITES Belgesinin geçerlilik süresi 6 aydır. Bu süreler uzatılamaz."

MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kontrol Altında Üretilen Hayvanlar veya Suni Yolla Üretilen Bitkilere Ait Örnekler

Madde 23 — İhracatçı ülkenin Yönetim Mercii, bir hayvan türüne ait örneğin üretildiğine veya bir bitki türüne ait örneğin suni yolla üretildiğine, örneğin bu şekilde üretilmiş bir hayvan veya suni yolla üretilmiş bir bitkinin parçası olduğuna veya bunlardan elde edilmiş olduğu sonucuna varmış ise, Yönetim Merciinin bu hususta vereceği bir belge, Yönetmeliğin 3, 4 ve 5 inci Bölümlerinde yer alan hükümler uyarınca istenen CITES Belgesi yerine geçer. Ancak, Yönetim Merciinin gerekli görmesi halinde, yukarıda belirtilen durumlarda da CITES Belgesi düzenlenebilir."

MADDE 19 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yönetmelik kapsamında yer alan bir türe ait örneğin, ülkeden transit geçişinde, örneklerin gümrük işlemleri sırasında Yönetmeliğin 3, 4 ve 5 inci Bölümlerinde yer alan kurallar uygulanmaz. Ancak, bu örneklerin transit geçişinde gümrük idaresi görevlilerince, ihracatçı veya yeniden ihraç eden ülkenin ilgili Yönetim Mercii tarafından düzenlenmiş CITES Belgesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanunun transit rejimi hükümleri gereğince istenen belgeler aranır. İhracatçı veya yeniden ihraç eden ülkenin ilgili yönetim mercii tarafından düzenlenmiş CITES Belgesinde belirtilen son varış yeri, türe ait örneğin taşınması ile ilgili diğer belgelerde belirtilen son varış yerine uygun olmak zorundadır."

MADDE 20 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Üretilen hayvanlar ile suni yolla üretilen bitkiler konusunda ticaret için, Yönetim Mercii tarafından tescil edilmiş olan tüm kişi, kurum ve kuruluşlar, Yönetmelikle ilgili işletmelerinde yürütülen işler ve stok miktarları hakkında kayıt tutulmak zorundadır."

MADDE 21 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 37 — İhracatın veya yeniden ihracının, Sözleşmeye taraf olmayan devlete yapıldığı veya ithalatın böyle bir devletten yapıldığı durumlarda, Sözleşmeye taraf olmayan devletin yetkili idaresi tarafından verilmiş benzer bir belge ya da resmi yazı, CITES Belgesi yerine kabul edilir. Bu belge, yetkili idarenin ismini, damgasını, imzasını ve ticarete konu olan örneğe ilişkin yeterli bilgiyi ihtiva eder."

MADDE 23 — Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak;

a) CITES Belgesi olmaksızın veya sahte ve geçersiz CITES Belgesi ile bir türe ait örneğin ihracı, ithali, yeniden ihracı ya da denizden girişinin yapılması,

b) CITES Belgesinin alınmasında yalan beyanda bulunulması,

c) CITES Belgesinde tahrifat yapılması,

durumlarında CITES Belgesi iptal edilir. Suçun niteliğine göre Türk Ceza Kanunu, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Gümrük Kanununun ilgili maddelerindeki cezalar uygulanır."

Yürürlük

MADDE 24 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Av Koruma Görevlileri Kıyafet Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmaları, geliştirilmeleri ile avlanmalarının kontrol altında ve düzenli olarak yapılabilmesini, bu kapsamdaki av suçlarının takibi görevlerinde çalışacak personelin; çağdaş, sade ve görevin özelliklerine uygun bir kıyafette olmalarını, kılık kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde Av Koruma Memuru olarak eğitilen ve görevlendirilen her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurlar ile yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ve avlaklarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 20 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Çevre ve Orman Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

Av Koruma Memuru: 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen memurları,

Saha Bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Av Koruma Görevlilerinin Giyecekleri Elbiselerin Rengi, Biçimi ve Evsafı

Madde 5 — Av koruma görevlileri görevlerini yaparken, rengi, biçimi ve evsafı tespit edilen resmi elbiselerini giymek ve bu konuda konulmuş esaslara uymakla yükümlüdürler. Resmi elbiseler ve işaretleri eskimiş olsa bile satılmaları ve başkaları tarafından giyilmeleri yasaktır.

Av koruma görevlilerinin giydikleri resmi elbiseler birim amirleri tarafından devamlı kontrol edilir. Renk ve biçimi tespit edilen elbiselerin, temiz, lekesiz, sökük ve yırtık olmadan gerekli işaretleri de taşır şekilde kullanılmaları esastır.

Av Koruma Görevlilerinin Resmi Kıyafetleri ile İlgili Hususlar

Madde 6 — Av koruma memurlarına görevleri esnasında, giyecekleri elbiseler Bakanlık tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu ve 4915 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde ve miktarda verilir.

Av koruma memurlarının giyecekleri elbiselere ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

a) Av koruma memuru kışlık, harici ve takım elbisesi:

Erkek av koruma memurları, ceket, pantolon ve şapkadan oluşan, nefti yeşil yünlü kumaştan takım; bayan av koruma memurları ise yine aynı renk ceket, şapka, pantolon veya etek giyerler. (Şekil 1-2) Astarlar, kumaş ile aynı renktedir.

Av koruma memurları, takım elbiselerinin içine krem rengi gömlek giyip, erkekler bordo kravat, bayanlar ise bordo fular takar.

Ceket; üst cepleri dışarıda ve pilelidir. Alt ceplerin sadece kapakları dışarıdadır. Ceket ön düğmeleri numunesi verilen büyük boy kabartmalı ve dört adet; cep düğmeleri numunesi verilen küçük boy, kabartmalıdır. Ceket kolları, bitiminde on santimetre üstten koyu yeşil biyelidir. Sol göğüs üstünde madeni av koruma kokardı, sağ cep üzerinde isimlik bulunur. Şapka ve sağ kol üzerinde doğa koruma ve milli park amblemli madeni kokart takılır. (Şekil 4)

Takım elbise; pantolonu tek pileli, belden dar, arka ceplerin kenarları dört santimetre eninde, düz kapaklı ve kemer astarı elbise kumaşı rengindedir. Pantolon paçası dublesiz ve yirmi dört santimetre genişliğinde, boyu ayakkabı üzerine düşecek şekildedir. (Şekil 6)

Şapka; tepe kenarı telli, madeni doğa koruma ve milli park kokartlı ve fiber güneşliklidir. Ön kayışı siyah olup, kayış bitimlerinde küçük kabartmalı düğme bulunur. (Şekil 22)

Ayakkabı; yüzü siyah renkli deri, ökçesi ve tabanı siyah lastik malzemeden yapılmış iskarpindir. Ön kısmı bombeli ve maskaratsız olup, beş delikli bağcıklı ve birinci sınıf malzemeden yapılır.

Gömlek; krem rengi, kravat yakalı ve uzun kollu olup, poplin kumaştandır.

Kravat ve fular; mat bordo renkli, polyester kumaştandır.

b) Av-Koruma Memuru yazlık harici elbisesi:

Yazlık harici elbise; krem rengi gömlek, nefti yeşil pantolon ve bereden ibarettir. (Şekil 3)

Yazlık harici gömlek; krem rengi, beş santimetre eninde abbaş yakalı, kısa kollu olup, pamuklu kumaştandır. Önde beş küçük boy kabartmalı düğme bulunur. Sol göğüs üstten ceplidir. Kolları üç santimetre üstten siyah biyelidir. Sol göğüs üstünde Av koruma, sağ kolda doğa koruma ve milli park amblemli ip örgü kokart yer alır. Sağ göğüste cep yoktur. Sağ tarafa, sol cep üst hizasında madeni isimlik takılır. (Şekil 5)

Pantolon; kışlık harici takım elbise pantolonu ile aynı şekilde pamuklu kumaştandır.

Bere; nefti yeşil renkli olup, önünde doğa koruma ve milli park kokardı bulunur. (Şekil 23)

Ayakkabı; kışlık harici takım elbise ayakkabısı şeklinde ve kösele tabanlıdır.

c) Av Koruma Memuru kışlık iş elbisesi:

Kışlık iş elbiseleri; mont, pantolon, triko kazak, gömlek, bot, bere ve evrak/eşya çantasından ibarettir. (Şekil 8)

Mont; nefti yeşil renkli, kalın yünlü kumaştan, astarı, aynı renk ince polyester kumaştan ve kapitone dikişli olacaktır. Yaka dil uzunluğu sekiz buçuk santimetre olup, onaltı santimetre eninde ve iki yan dış ceplidir. Üstte cep bulunmaz. Metal fermuar, dört santimetre kumaş pot kapaklıdır. Fermuar bitiminde üstte, altta ve cep kapaklarında çıtçıt bulunur. Kol manşetleri ve kemer beş-altı santimetre enindedir ve lastikle daraltılmıştır. ( Şekil 9)

Montun içine giyilen triko kazak; ince yünlü, standart örgülü, açık nefti yeşil renkli ve bisiklet yakalıdır. Sol göğüste ip örgü doğa koruma ve milli park amblemi bulunur. Kazak içine giyilen gömlek krem renginde, kravat yakalı ve ince yünlü kumaştandır. (Şekil 10)

Av Koruma Memurunun kışlık iş pantolonu; nefti yeşil renkli ve golf pantolonu şeklindedir. Kemer ve paça manşet genişlikleri beşer santimetre, paça manşetleri cırt cırtlı, yan dikiş üzerinde siyah renkli biye bulunur. Pantolon boyu bot üst hizasını örtecek uzunluktadır. Pantolon gerekirse yandan körüklü cepli yapılabilir. ( Şekil 11)

Bere; gizli dikişli, sökülebilir kulaklıklıdır.

Ayakkabı; siyah renkli, uzun konçlu, bağcıklı bottur. Diğer özellikleri kışlık harici iskarpindeki gibidir.

Av Koruma Memuru yazlık ve kışlık iş elbiseleri ile birlikte, evrak, dürbün, pusula, altimetre ve benzeri eşyasını koyacağı omuza askılı siyah renkli kumaş çanta taşır. (Şekil 21)

d) Av koruma memuru yazlık iş elbisesi:

Yazlık iş elbisesi; gömlek, bere, golf pantolon ve bottan ibarettir. ( Şekil 7)

Gömlek; kısa kollu, krem renkli, spor yakalı ve göğüs cepleri dıştan dikişlidir. Sol göğüste ip örgü av koruma kokardı ve isimlik bulunur. Kollarda üç santimetre üstten siyah biye, omuzda, aynı renkte üç santimetre eninde apolet ile apolet bitimlerinde kabartmalı küçük düğme yer alır. (Şekil 12)

Bere, pantolon ve botlar kışlık iş elbisesi ile aynı şekildedir. Pantolon pamuklu kumaştandır.

e) Av Koruma Memuru palto ve yağmurluğu:

Palto; nefti yeşil kaşe kumaştan, boyu ceket boyundan on santimetre uzun, astarı kumaş ile aynı renkte ve kapitone dikişlidir. Astar altında sentetik elyaftan vatka, iç kısımda astarın tamamını kapsayacak şekilde sökülüp takılabilen fermuarlı miflon bulunur. Yakada sökülüp takılabilen oniki – ondört santimetre eninde gri renkli peluş kürk kullanılır. Yakanın ön kısmı devrik ve ucuna kadar beş santimetre kapaklı fermuarlıdır. Alt ve üstte bulunan cepler dışta ve pilelidir. Cep kapaklarında birer adet büyük boy kabartmalı düğme vardır. Kollarda onbir - oniki santimetre üstten siyah biye, sol göğüste doğa koruma ve milli park kokardı ve sağ göğüste isimlik bulunur. (Şekil 20)

Yağmurluk; yeşil renkli, başlıklı, palto boyunda ve impertex kumaştandır.

Saha Bekçilerinin Yazlık ve Kışlık Kıyafetleri

Madde 7 — Saha bekçilerine yazlık ve kışlık iş elbisesi olmak üzere iki çeşit elbise verilir.

a) Kışlık iş elbisesi; mont, golf pantolon, gömlek, triko kazak, bot ve kepten ibarettir. (Şekil 14)

Mont, gömlek ve trikonun şekli av koruma memurlarınınki gibidir. Mont ve triko; füme yeşil, gömlek açık yeşildir. Mont sol göğsünde doğa koruma ve milli park kokardı, sağ göğsünde isimlik bulunur. Pantolon biyesi açık yeşildir. Kep elbise kumaşı ile aynı renktedir ve önünde ip örgü doğa koruma ve milli park kokardı bulunur. Kep gizli dikişli sökülebilir kulaklıklıdır. (Şekil 15-16-17)

b) Yazlık iş elbisesi; açık yeşil spor yakalı gömlek, golf pantolon ve kepten ibarettir. (Şekil 13)

Yazlık iş gömleği; av koruma memurlarının gömleği ile aynı şekilde apoletsizdir. Kol biyeleri açık yeşildir. Sol göğüste doğa koruma ve milli park kokardı, sağ göğüste isimlik bulunur. (Şekil 18)

Av Koruma Görevlilerinin Takacağı Amblem ve Armalar

Madde 8 — Av koruma görevlilerinin takacağı, av koruma ile doğa koruma ve milli park kokartları, metal ve ip örgüdür. Kokartların çapı beş buçuk santimetre, kalınlığı iki milimetredir. Doğa koruma ve milli park amblemi, sarı metalden beyaz zemin üzerinedir. Av koruma amblemi, sarı metalden yeşil zemin üzerine doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü – av koruma ibaresi yazılıdır. ( Şekil 25 )

Kumaş üzerine ip örgü amblemler de orijinal renkleri taşır ve beş buçuk santimetre çapındadır. Amblemler elbise üzerine dikilerek taşınır.

Sağ göğüse takılacak bir buçuk santimetre ve sekiz buçuk santimetre ebatlarındaki siyah bakalit üzerine, büyük harf ve sarı renkle isim ve sicil numarası yazılır.

Av Koruma Memurları ve Saha Bekçilerine Giyim Eşyası Verilme Zamanı ve Miktarı

Madde 9 — Av koruma memurları ve saha bekçilerine giyim eşyası verilme zamanı ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.

 1. Av Koruma Memurlarının giyim eşyası miktarları:

 2.  

  CİNSİ

  MİKTARI

  KULLANMA SÜRESİ

  ÖZELLİK

   

  Takım Elbise

  1

  2 yıl

   
   

  Ayakkabı

  1 çift

  1 yıl

  Yazlık ve kışlık

   

  Bot

  1 çift

  1 yıl

  Yazlık ve kışlık

   

  Gömlek

  2 adet

  1 yıl

   
   

  Yazlık İş Gömleği

  2 adet

  1 yıl

   
   

  Kışlık Yünlü Gömlek

  2 adet

  1 yıl

   
   

  Triko

  2 adet

  1 yıl

  Yünlü

   

  Şapka

  1 adet

  2 yıl

   
   

  Bere

  2 adet

  2 yıl

   
   

  Palto

  1 adet

  3 yıl

  Kaşe kumaş

   

  Yağmurluk

  1 adet

  3 yıl

  İmperteks

   

  Yazlık Harici Gömlek

  1 adet

  1 yıl

  Pamuklu

   

  Kışlık İş Pantolonu

  2 adet

  2 yıl

  Yünlü

   

  Yazlık İş Pantolonu

  2 adet

  2 yıl

  Pamuklu

   

  Kravat

  1 adet

  1 yıl

   
   

  Mont

  1 adet

  2 yıl

  Yünlü

   

  Çanta

  1 adet

  2 yıl

  Branda kumaş

 3. Saha Bekçilerinin giyim eşyası miktarları:

 

CİNSİ

MİKTARI

KULLANIM SÜRESİ

ÖZELLİĞİ

 

Mont

1 adet

2 yıl

Yünlü

 

Yazlık gömlek

2 adet

1 yıl

Yünlü

 

Kışlık triko

1 adet

1 yıl

 
 

Yazlık gömlek

2 adet

1 yıl

 
 

Kışlık golf pantolon

2 adet

1 yıl

Yünlü

 

Yazlık golf pantolon

2 adet

1 yıl

Pamuklu

 

Bot

2 çift

1 yıl

Yazlık ve kışlık

 

Kep

2 adet

1 yıl

 
 

Yağmurluk

1 adet

2 yıl

 

c) Av Koruma Görevlilerine koruma hizmeti sırasında giyilmek üzere iki yılda bir kolsuz, nefti yeşil renkli yelek verilir. Yelek ; polyester, yağmur geçirmez kumaştan, içi kapitone dikişli ve önden fermuarlıdır. Arkasında, omuz hizasında sarı renkli, fosforlu doğa koruma ve milli parklar – av koruma yazısı, sekiz santimetre genişliğinde sarı fosforlu bant bulunur. Önünde, koltuk altı hizasında on santimetre genişliğinde sarı fosforlu bant ve sol göğüs üstünde doğa koruma ve milli park kokardı bulunur. (Şekil 19)

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Elbiselerin Kullanım Yeri ve Zamanı

Madde 10 — Kışlık harici merasim elbisesi ile yazlık harici elbise, bayram ve tatil günlerinde, merasimlerde ve özel günlerde giyilecektir.

Yazlık ve kışlık iş elbiseleri görevde bulunulan zamanda, arazi ve büro hizmetleri sırasında sürekli olarak giyilecektir.

Elbiselerin verilme tarihleri ve şekli Bakanlıkça belirlenir. İş elbiseleri, mont ve paltodaki cepler arazi şartlarında daha iyi kullanılması için körüklü olabilir.

16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümleri saklıdır.

Av koruma memurları ve saha bekçilerinin giyim eşyalarının özellikleri ayrıca ekte yer alan şekillerle de gösterilmiştir.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 3/11/2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5) Abone bağlantı bedeli: Sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedeli,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14 — Teklifle birlikte verilecek geçici teminat ve lisans almaya hak kazanılması halinde verilecek kesin teminat olarak;

a) ABD Doları olarak Kurum adına keşide edilmiş blokeli çek,

b) Kurum adına banka veya özel finans kurumu hesaplarında bloke edilmiş ABD Doları tevdiat veya ABD Doları nakit,

c) ABD Doları olarak düzenlenmiş banka veya özel finans kurumu teminat mektubu,

verilebilir.

Teminat mektupları banka veya özel finans kurumlarından alınır. Yabancı bankalardan sağlanan teminatlarda Türk banka veya özel finans kurumlarından bir veya birkaçının kontrgarantisi aranır. Teminatlarla ilgili tüm masraflar teklif sahipleri tarafından karşılanır. Verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kurum yetkilidir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer alan “aşamalarının” ibaresinden sonra gelmek üzere “her birinin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Dağıtım lisansı sahibi şirket, doğal gaz şehir içi dağıtım faaliyeti ile bu konudaki eğitim hizmetleri dışında başka faaliyette bulunamayacağından, şirketin ana sözleşmesinin ilgili kısmının buna uygun şekilde düzenlenmesi,"

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 36 — Dağıtım şirketi, sorumluluk alanında bulunan tüketicileri talep etmeleri halinde, dağıtım şebekesine bağlamakla yükümlüdür. Ancak bağlantı yapma yükümlülüğü, dağıtım şirketinin tasarrufu altındaki sistemin bağlantı yapmaya imkan veren kapasitede olmasına ve bağlantının teknik ve ekonomik olarak mümkün olması yanında talep sahibinin ilgili mevzuatta öngörülen işlemleri yapmasına bağlıdır. Dağıtım şirketinin, sorumluluk alanı dışına bağlantı yapabilmesi Kurul izni ile mümkündür.

Dağıtım şirketine yapılacak bağlantı talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Dağıtım şirketi, bağlantı talebini en geç on beş gün içinde değerlendirir ve talebi uygun bulması durumunda bağlantının gerçekleştirilmesi için gereken işlemleri yapar, uygun bulmaması halinde ise gerekçelerini yazılı olarak talep sahibine bildirir. Talebi uygun bulunan talep sahibi ile bağlantı anlaşması imzalanır.

Bağlantı hattı, servis hattı ve sayacın mülkiyetinin dağıtım şirketine devriyle ilgili hususlar talep sahibi ile dağıtım şirketi arasında yapılacak Bağlantı Anlaşmalarında yer alır.

Abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere dağıtım şirketince tahsil edilir. Servis hattı, abone bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç otuz gün içerisinde tamamlanır. Aynı adresle ilgili daha önce bağlantı bedeli alınmış ise bu bedel tekrar alınamaz. Ancak, yapı veya tesisin genişletilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ilave maliyetlerin bedeli ilgili mevzuata göre mülk sahibi gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanır.

Münferit bağlantı veya servis hattı olan mal ve/veya hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanıcılarının bu hatları üzerinden başka bir müşteriye bağlantı yapılması durumunda, hattın bedelini ödemiş olan müşteriye taraflarca belirlenecek katılım payı ödenir.

Bağlantı talebi reddedilen talep sahibi, dağıtım şirketinin kararının kendisine ulaştığı tarihten itibaren altmış gün içinde Kuruma yazılı olarak başvurarak bağlantının teknik ve ekonomik olarak mümkün olup olmadığının tespitini isteyebilir. Kurul, dağıtım şirketinin konu hakkındaki savunmasını aldıktan sonra, bu maddede belirtilen esasların ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, dağıtım şirketi Kurulun bu konuda vereceği karara uymak zorundadır.

Serbest tüketicilerin bağlantı hattı, bedeli kendilerine ait olmak üzere, dağıtım şirketinin uygun göreceği yerden şebekeye bağlanacak şekilde, serbest tüketicinin seçimine bağlı olarak dağıtım şirketine veya sertifika sahibi kişilere yaptırılır.

Bağlantı ve servis hatlarının test ve kontrolü dağıtım şirketince tamamlanır ve işletmeye alınır.

Dağıtım şirketi, işlettiği tüm servis ve bağlantı hatlarının bakım, onarım ve iyileştirilmesinden sorumludur. Dağıtım şirketi bu kapsamdaki işlemler için bir bedel alamaz."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İç Tesisat Onayı ve İşletmeye Alınması

Madde 37 — İç tesisatların projelendirilmesi ve yapımı, bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcileri tarafından sertifika sahiplerine yaptırılır. Sertifika sahibi firma ile başvuru sahipleri arasında yapılacak işin kapsamı ve koşullarını belirleyen bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşmenin bir sureti sertifika sahibinin projenin onayı için dağıtım şirketine vereceği müracaat dosyasında yer alır. İç tesisat ve/veya dönüşüm projesinin dağıtım şirketince onaylanmasından sonra iç tesisatı yapacak olan firma sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini sigortalatır ve bununla ilgili belgeler dağıtım şirketine teslim edilmeden iç tesisatın yapımına başlanmaz.

Sigortanın bu maddede yer alan iç tesisatın devreye alınması işleminden başlamak üzere bir yıl boyunca yapılan iç tesisat ile ilgili çıkabilecek tüm sorunları da kapsaması zorunludur.

Dağıtım şirketi, yaptırılan iç tesisatı ilgili mevzuat hükümlerine göre, tesisatın kontrol ve onayı için kendisine yapılan müracaat tarihinden itibaren en geç on gün içinde kendi teknik personeline veya iç tesisatı yapan firma dışında kendi adına çalışan sertifika sahiplerine kontrol ve test ettirir ve uygun bulması halinde onaylar. Uygun bulmaması halinde ise, tespit edilen hata ve eksiklikler giderildikten sonra, kontrol ve testlere ilişkin işlemler yeniden yapılır.

İç tesisatın işletmeye alınması; ilk abonelik sözleşmesinin imzalanmasından sonra sistemin yakıcı cihaz dahil çalışır durumda olması şartıyla, dağıtım şirketi yetkilisi, iç tesisatı yapan firma yetkilisi ve müşterinin birlikte imzaladığı bir tutanakla kayıt altına alınır. Bu işlemlerle ilgili dağıtım şirketlerinin alacağı bedellerin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, her yıl tarife önerisi ile birlikte dağıtım şirketi tarafından Kuruma önerilir ve Kurul tarafından belirlenir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Müşteri Sözleşmeleri

Madde 38 — Abonelik sözleşmesi; iç tesisatın onayını müteakip gerekli belgelerin dağıtım şirketine ibrazından ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş güvence bedelinin tahsilinden sonra imzalanır. Abonelik sözleşmesi, doğal gazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileriyle yapılır. İlk abonelikte 37 nci madde çerçevesinde abonenin doğal gazı en geç beş gün içinde kullanıma açılır. İlk abonelikten sonra aynı adreste yapılacak tüm yeni abonelik işlemlerinde ise; doğal gazın kullanıma açılması iç tesisatın dağıtım şirketi veya kendi adına çalışan sertifikalı şirketlerce kontrol edilmesinden sonra yapılır.

Dağıtım şirketi, sözleşmenin imzalanmasından önce, uygulanacak fiyatlandırma esasları ve sözleşme hükümleri hakkında talep sahibini doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirir. Dağıtım şirketi abonelerini konut, ticari, sanayi ve benzeri olmak üzere gruplandırabilir ve bu abone grupları ile standart tip sözleşme yapar.

Teslim ve/veya taşıma hizmeti sözleşmeleri; dağıtım şirketinin, faaliyet konusuna göre serbest tüketici ve tedarikçilerle yaptığı sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerde, ilgili mevzuat çerçevesinde taraflarca serbestçe belirlenen hükümler yer alır.

Dağıtım şirketi ile aboneler veya serbest tüketiciler arasında yapılacak sözleşmelerde, ilgili mevzuata aykırı hükümler yer alamaz."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Güvence Bedeli

Madde 39 — Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli alabilir. Ancak ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz.

Güvence bedeli, doğal gazı fiilen kullanmak üzere sözleşme yapan kişilerden veya bunların yetkili temsilcilerinden alınır.

Güvence bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, her yıl tarife önerisi ile birlikte dağıtım şirketi tarafından Kuruma önerilir ve Kurul tarafından belirlenir.

Mal ve/veya hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanan aboneler ile serbest tüketiciler güvence bedeli olarak nakit yerine banka kesin teminat mektubu da verebilir.

Abonelik sözleşmesi sona eren veya müşterinin muvafakati ile mekanik sayacı ön ödemeli sayaç ile değiştirilen abonenin, dağıtım şirketinde bulunan güvence bedeli, tüm borçların ödenmiş olması ve nakit olarak alınan güvence bedellerinin ise ilgili mevzuat çerçevesinde güncelleştirilmesi kaydıyla, talep tarihinden itibaren beş gün içerisinde aboneye veya onun yetkili temsilcisine iade edilir. Serbest tüketicilerden güvence bedeli alınıp alınmayacağı ve koşulları imzalanacak sözleşmeler kapsamında serbestçe belirlenir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değiştirilmesi durumunda dağıtım şirketi ilave bir bedel alamaz."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinde yer alan "100 mbar’ın üzerinde doğal gaz kullanan ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan "mühürleme," ibaresinden sonra gelmek üzere "pil değiştirme," ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan "üç aydan" ibaresi "bir yıldan", "üç aylık" ibaresi "bir yıllık" olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

"a) Mal üretim amaçlı doğal gaz kullanan müşteriler için; tüketim miktarının hesaplanmasında, öncelikle sözleşmelerinde bulunan sayacın ölçüm yapmadığı veya yanlış ölçüm yaptığı döneme denk gelen aylık kullanım miktarları esas alınır. Aylık kullanım miktarının sözleşmelerde belirtilmediği durumlarda ise sayacın test ve kontrol sonucunda belirlenen ölçüm toleransı dışındaki sapma yüzdesi esas alınarak sayacın doğru ölçüm yaptığı en son çeyrek döneme ilişkin tüketim değerleri ve üretim kapasitesindeki değişimler dikkate alınır.

d) Bu madde hükümleri otomatik hacim düzeltici arızası için de uygulanır. Otomatik hacim düzelticisinin, müşterinin kusuru dışında herhangi bir nedenle arızalanması halinde, dağıtım şirketi tarafından yapılacak geriye dönük doğal gaz tüketim hesabında; sayaçtan okunan hacim değerlerinin ilgili mevzuata göre belirlenen K faktörü ile düzeltilmesi esas alınır."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (d), (e), (f) ve (g) bentleri eklenmiş ve ikinci fıkrada yer alan “(c) bendi” ibaresi “(c) ve (f) bentleri” olarak değiştirilmiştir.

"b) Müşterinin; faturasını son ödeme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödememesi halinde en az üç gün önceden haber verilmek suretiyle,"

"d) Abonenin diğer bir adreste bulunan doğal gaz aboneliği ile ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde,

e) Müşteriden kaynaklanan nedenlerle sayacın en az iki fatura dönemi okunamamasından dolayı dağıtım şirketince bırakılan bildirime üç iş günü içinde cevap verilmemesi halinde,

f) 63 üncü maddedeki hallerde,

g) Diğer mevzuattan kaynaklanan zorunlu hallerde"

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinde yer alan "44 üncü madde" ibaresi “44 üncü maddenin (f) bendi hariç diğer” olarak ve aynı maddenin son cümlesinde yer alan "Sayaç açma kapama bedelleri" ibaresi "Sayaç açma kapama bedeli" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 46 — Müşteri sözleşmesi;

a) Müşterinin veya müşteri nam ve hesabına yetkili temsilcisinin dağıtım şirketine başvurusu üzerine,

b) Müşterinin dağıtım şirketine olan borcunu son ödeme tarihinden itibaren üç ay süre ile ödememesi halinde,

c) Müşterinin vefatının tespiti halinde,

d) Müşterinin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde,

dağıtım şirketince en geç üç gün içinde sona erdirilir.

Hesap tasfiyesinden sonra beş yıl içinde geri alınmayan müşteri alacakları irat kaydedilmek üzere dağıtım şirketi tarafından Hazineye aktarılır.

Sözleşmesi sona erdirilen müşterinin kapama vanası mühürlenir ve doğal gazı kullanıma kapatılır. Müşteri sayacının kapama anındaki son ölçüm değeri bir tutanakla tespit edilir, bu değer üzerinden tahakkuk işlemi yapılarak müşteri hesabı tasfiye edilir.

Müşterinin alacağı varsa, doğal gazın kullanıma kapatılmasını müteakip en geç on gün içinde müşteriye ödenir.

Abonenin, sözleşmesini sona erdirmeksizin ikamet ettiği adresten ayrılması durumunda, söz konusu adrese taşınan gerçek ve tüzel kişi ile yeni bir abonelik sözleşmesi yapılır. Ayrıca aynı adreste başka abonelerin daha önceki dönemlere ilişkin tüketimlerinden kaynaklanan borçları, yeni abonenin üstlenmesi talep edilemez."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 48 — Dağıtım şirketi, mekanik sayaç kullanan abonelerin sayaç endekslerini müşteri bazında bir önceki okuma tarihine göre artı-eksi iki günden fazla sapma olmayacak şekilde, aylık okur. Dağıtım şirketi, doğal gaz satış miktarını son okuma tarihindeki ile bir önceki okuma tarihi arasındaki iki endeksin farkını alarak bu Yönetmeliğin 41 inci maddesine göre hesaplar ve tahakkuk bu değer üzerinden yapılır. Ancak, dağıtım şirketi, 50 metreküpe ulaşmayan aylık tüketimleri o dönem için faturalandırmama hakkına sahiptir. Doğal gaz kullanım faturaları metreküp ve kWh enerji miktarı bazında müşteriye fatura edilir. Tüketim faturalarında okuma periyotlarına göre hesaplanacak gün bazında ağırlıklı ortalama perakende satış fiyatı kullanılarak tahakkuk yapılır.

Dağıtım şirketi, ihbarname ve/veya faturayı, son ödeme tarihinden en az yedi gün önce abone adresine bırakır.

Sayacın okunamaması durumunda dağıtım şirketi tarafından müşteri adresine bırakılacak endeks bildirim belgesi en geç üç gün içerisinde müşteri tarafından doldurulup dağıtım şirketine ulaştırılır. Müşterinin kusuru dışında sayaç endeksinin belirlenememiş olması durumunda fatura bedeli, sayacın okunamadığı aylardaki perakende satış fiyatlarının ortalaması alınarak hesaplanan ortalama perakende satış fiyatı ile hesaplanır ve okunamayan ay sayısı kadar taksitlendirilir.

Dağıtım şirketi, ön ödemeli sayaç kullananlar için, kolaylıkla ulaşılabilecek ve şehir yerleşiminin yoğun olduğu yerlerde yeterli sayıda doğal gaz yükleme merkezleri kurmak zorundadır.

Doğal gaz yükleme merkezleri, asgari 08.00—18.00 saatleri arasında hizmet verir. Acil durumlar göz önünde bulundurularak nöbetçi doğal gaz yükleme merkezlerinin yirmi dört saat çalışacak şekilde hizmet vermesi sağlanır."

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 51 — Dağıtım şirketi, kendi hatasından kaynaklanan eksik faturalandırma halinde, tüketim bedelini cari perakende satış fiyatını kullanarak hesaplar, eksik faturalandırmanın yapıldığı ay sayısı kadar eşit tutarda taksitlendirir ve bu durumda gecikme cezası uygulanmaz.

Fazla faturalandırma halinde ise, tahsil edilen fazla bedel, tespit edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde müşteriye, bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesine göre belirlenecek gecikme zammı ile birlikte nakit olarak ödenir veya müşterinin kabul etmesi halinde bir sonraki faturasından mahsup edilir."

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 53 — Müşterinin;

a) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın doğal gaz kullanması,

b) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğal gaz bağlantısı yapması,

c) Kendi adına sözleşme yapmadan daha önce aynı adresteki müşteri adına doğal gaz kullanması,

d) İç tesisatta onaysız tadilat yaparak doğal gaz kullanması,

hallerinde dağıtım şirketi tarafından usulsüz doğal gaz kullanım işlemi yapılır ve müşterinin doğal gazı kesilir.

Ancak, (c) bendindeki hallerde, usulsüz doğal gaz kullanımı tespitinden önce dağıtım şirketine başvuruda bulunulmuş olması ve bunun belgelenmesi durumunda, usulsüz doğal gaz kullanımına ilişkin yaptırım hükümleri uygulanmaz.

Usulsüz doğal gaz kullanımının tespiti halinde dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenir ve gerekli müdahale yapılır. Doğal gazın kesilmesine neden olan usulsüzlüğün ortadan kalkması halinde, dağıtım şirketi tarafından bu Yönetmeliğin 45 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır."

MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin (e) bendinde yer alan "ve tapu kayıtlarına" ibaresi metinden çıkarılmıştır.

"a) Lisans aldığı tarihten itibaren en geç on sekiz ay içinde ISO 9001 kalite sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve OHSAS 18001 iş sağlığı ve iş güvenliği değerlendirme serileri sistemini kurarak işler hale getirir,"

MADDE 19 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"Geçici Madde 7 — 4646 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel alınmış kanuni bir hak, belge, izin veya yetkilendirmeye müsteniden doğal gaz dağıtım faaliyeti yapan şehir içi doğal gaz dağıtım tüzel kişilerince, 31/12/2003 tarihinden önce bağlantıyı oluşturan unsurlar için her ne ad altında ve tutarda olursa olsun bir bedel alınmış ise aynı bağımsız bölüm, bina veya tesis için bağlantı bedeli alınamaz. Bu hüküm abone bağlantı bedelinin unsurlarından olan sayaç ve sayaç bağlantı elemanları için de uygulanır."

"Geçici Madde 8 — Dağıtım şirketleri, bu Yönetmeliğin 37 nci ve 48 inci maddeleri kapsamındaki mevcut uygulamalarını 1/10/2004 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler."

MADDE 20 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kaçak veya Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı Durumunda

Uygulanacak Usul ve Esaslar

Madde 1 — Kaçak veya usulsüz doğal gaz kullanıldığı belirlenen kullanım yerinde, dağıtım şirketinin en az iki yetkilisi ile kaçak veya usulsüz doğal gaz kullananın (kullanıcı) veya yetkili temsilcisinin imzalayacağı bir tutanakla durum tespit edilir ve tutanağın bir sureti kullanıcıya bırakılır.

Ancak kullanıcının tutanağın düzenlenmesi sırasında kullanım yerinde bulunmaması veya tutanağı imzalamaktan imtina etmesi durumunda, düzenlenen tutanak kullanım yerine bırakılır. Tutanakta kaçak veya usulsüz doğal gaz kullanım şekli ve tespit edilen diğer hususlar açıkça belirtilir.

Dağıtım şirketinin tespitlerini somut bilgi ve belgelere dayandırması ve tüketici haklarını ihlal etmemesi esastır.

Madde 2 — Kaçak olarak doğal gaz kullanma süresi; kontrol, mühürleme, sayaç açma-kapama, sayaç değiştirme, sayaç sökme-takma, pil değiştirme, doğal gaz kullanım sözleşmesi imzalanması, varsa daha önce kaçak doğal gaz kullanıldığına ilişkin tutanak ve hatlara bağlantı yapılması işlemlerinden en son yapılanın işlem tarihi ile kaçak tespitinin yapıldığı tarihe kadar olan süredir. Bu süre bir yılı aşamaz.

Madde 3 — Kaçak olarak kullanılan doğal gaz tüketim miktarı, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 42 nci maddesi (a) ve (b) bentleri hükümlerine göre hesaplanır.

Madde 4 — Kaçak olarak kullanılan doğal gaz tüketim bedeli; kaçak doğal gaz kullanım miktarı ve faturalandırmanın yapıldığı tarihteki cari perakende satış fiyatı esas alınarak hesaplanır. Dağıtım şirketi, müşterilerle yapacağı anlaşma ve sözleşmelerde kaçak doğal gaz kullanım miktarının % 200’üne kadar, tekerrürü halinde ise % 300’üne kadar "kaçak doğal gaz kullanım bedeli" uygulanabileceğine ilişkin hükümlere yer verebilir.

Dağıtım şirketi, usulsüz doğal gaz kullanımının tespit edilmesi durumunda, tespitin yapıldığı tarihte geçerli olan sayaç açma-kapama bedelinin 3 katına kadar "usulsüz doğal gaz kullanım bedeli" tahsil edilebileceğine ilişkin hükümlere anlaşma ve sözleşmelerde yer verebilir.

Kaçak veya usulsüz doğal gaz kullananların dağıtım şirketinin mülkiyetinde bulunan cihaz ve tesislere verdiği zarar ve ziyan rayiç bedel üzerinden tahsil edilir.

Madde 5 — Kaçak olarak doğal gaz kullananlar, tahakkuk ettirilen bedeli ödeme bildiriminde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür.

Kaçak tahakkukuna ilişkin ödeme bildirimine, tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde dağıtım şirketine itiraz edilebilir. Bu itiraz, dağıtım şirketi tarafından en geç 10 (on) işgünü içinde sonuçlandırılır. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

İtirazın haklı bulunması durumunda tahsil edilen fazla bedel, tespit edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde müşteriye, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte ödenir.

Madde 6 — 24/04/2003 tarih ve 134 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 7 — Bu Usul ve Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 — Bu Usul ve Esasları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Sayfa Başı