Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

5 Temmuz 2004

PAZARTESİ

Sayı : 25513

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2004/7468 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Sınırları Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2004/7469 Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolu’nun Onaylanması Hakkında Karar

 

Yönetmelik

— Çankaya Üniversitesi Sürekli Eğitim, Danışma, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SEDAM) Yönetmeliği


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

Karar Sayısı : 2004/7468

26 Mayıs 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 5/5/2004 tarihli ve 5168 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Sınırları Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 26/5/2004 tarihli ve DHGY/213626 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

K. TÜZMEN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

O. PEPE

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

B. ATALAY

S.GÜÇLÜ

R.AKDAĞ

M.H.GÜLER

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

R.AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7469

4 Mayıs 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolu”nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 2/6/2004 tarihli ve İEGY/209687 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

K. TÜZMEN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

O. PEPE

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

B. ATALAY

S.GÜÇLÜ

R.AKDAĞ

M.H.GÜLER

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

R.AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Yönetmelik

Çankaya Üniversitesinden:

Çankaya Üniversitesi Sürekli Eğitim, Danışma, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SEDAM) Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Çalışma Alanı

Amaç

Madde 1 — Çankaya Üniversitesi Sürekli Eğitim, Danışma, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SEDAM)'ın amacı Üniversitenin kamu sektörü, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak; Üniversitenin faaliyette bulunduğu tüm alanlarda kurs, seminer, sertifika programları, konferans ve benzeri faaliyetlerle eğitim ve uygulama yapmak, araştırma, danışmanlık ve proje hizmetlerini yürütmektir.

Kapsam ve Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi gereğince Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş bulunan Çankaya Üniversitesi Sürekli Eğitim, Danışma, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SEDAM) çalışmalarına ilişkin esasları düzenler.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte adı geçen:

Üniversite: Çankaya Üniversitesini,

Mütevelli Heyet: Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

Rektör: Çankaya Üniversitesi Rektörünü,

Senato: Çankaya Üniversitesi Senatosunu,

Yönetim Kurulu: SEDAM Yönetim Kurulunu,

Müdür: SEDAM Müdürünü,

Müdür Yardımcısı: SEDAM Müdür Yardımcısını,

ifade eder.

Çalışma Alanı

Madde 4 — SEDAM, belirlenen amaçlar doğrultusunda kamu sektörü ve özel sektördeki, gerçek ve tüzel kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda kurs, seminer, konferans ve benzeri eğitim uygulama programları düzenler. Araştırma, danışmanlık ve proje hizmetlerini yürütür.

İKİNCİ BÖLÜM

Organlar ve İşleyiş

SEDAM’ın Çalışma Şekli

Madde 5 — SEDAM aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Yönetim Kurulu

b) Müdür

Yönetim Kurulunun Kuruluşu ve İşleyişi

Madde 6 — Yönetim Kurulu Rektörün Üniversite öğretim elemanları arasından önerip Mütevelli Heyet Başkanı tarafından görevlendirilecek üç kişi ile SEDAM Müdürü ve yardımcısından oluşur. SEDAM Müdürü Yönetim Kurulunun başkanıdır.

Üyelerin görev süresi iki yıldır ve tekrar seçilebilirler.

Yönetim Kurulunun Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7 — SEDAM Yönetim Kurulu; a) Ayda en az bir kere toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

b) Yönetim Kurulu kararlarını salt çoğunlukla alır.

c) Müdür tarafından hazırlanacak önceki yıla ait faaliyet raporu ile sonraki yıla ait çalışma raporunu ve bütçeyi onaylar.

d) Müdür tarafından önerilen kurs ve diğer faaliyetlere ilişkin plan ve programları değerlendirerek incelenmek üzere Rektörlüğün onayına sunar. Rektörlük, Mütevelli Heyet Başkanına bilgi verir.

e) Kamu sektörü ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılacak protokoller çerçevesinde ortak projeler yürütülmesini sağlar.

f) Kamu sektörü ve özel sektör kuruluşlarındaki gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık ve/veya bunlar adına araştırma ve bilirkişilik gibi hizmetlerin yapılmasını gerçekleştirir.

SEDAM Müdürü

Madde 8 — SEDAM Müdürü, Rektörün, Çankaya Üniversitesi öğretim elemanları veya Üniversite dışında bu alanda öne çıkmış, yükseköğrenim görmüş kişiler arasından seçilir ve Mütevelli Heyeti tarafından iki yıl için atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdürün Rektör tarafından önerilip, Mütevelli Heyet Başkanı tarafından atanacak bir yardımcısı bulunur, Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

SEDAM Müdürünün Görevleri

Madde 9 — a) SEDAM’ı temsil etmek,

b) Merkez demirbaşlarının takibi ve korunması için tedbirler almak,

c) Merkezde görev yapacak her türlü idari, teknik ve eğitici personelin görevlendirilmesi ve ödenecek ücretle ilgili olarak Yönetim Kurulunun olurunu aldıktan sonra, önerilerini Rektör onayına sunmak,

d) Merkeze bağlı idari, teknik ve eğitici personelin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak,

e) Merkezin ilgili kamu sektörü ve özel sektör kuruluşları ile iletişimini ve işbirliğini sağlamak ve güçlendirmek için girişimlerde bulunmak,

f) Yönetim Kurulu kararlarının yazıldığı karar defterinin usulüne göre ve eksiksiz olarak tutulmasını sağlamak,

g) Kursiyerlerin katılım, ücret ve ders bilgilerinin izlenmesini, sertifikaya hak kazananlar ile başarısız olanların bilgilerinin doğru ve güvenli bir ortamda saklanmasını sağlamak,

h) SEDAM WEB sayfasının güncellenmesini ve kurs ilanlarının ön bilgilerinin hazırlanmasını ve Rektörlüğe sunulmasını gerçekleştirmektir.

SEDAM’ın Görevleri

Madde 10 — a) SEDAM; özel kurs, seminer ve benzeri etkinlikler düzenleyebileceği gibi, KPDS, TOEFL ve benzeri yabancı dil kursları, sertifika programları (Bilgisayar programcılığı, bilgisayarlı muhasebe, işletme, uluslar arası ticaret, Auto-CAD, genel matematik, Türkçe ve benzeri) kamu sektörü ve özel sektör kuruluşlarına yönelik hizmetiçi eğitim programları yürütür.

b) Kamu sektörü ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılacak protokoller çerçevesinde ortak projeler yürütür.

c) Kamu sektörü ve özel sektör kuruluşlarındaki gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık, bunlar adına araştırma ve bilirkişilik gibi hizmetleri yapar.

Çalışma ve Proje Grupları

Madde 11 — SEDAM’ın amaçları doğrultusunda yürütmekle yükümlü olduğu kurs ve sertifika programları dışında kalan her türlü danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetler ayrı birer proje olarak tanımlanır. Projeler çerçevesinde yürütülecek etkinlikler için proje grup veya grupları yönetim kurulu kararı ile kurulabilir.

Proje Başvuru Şekli

Madde 12 — Her bir proje için proje önerisi olan kişi veya kişiler, ayrıntılı iş tanımı ile birlikte SEDAM’a başvururlar. SEDAM Müdürlüğü proje ile ilgili görüşünü de ekledikten sonra, en kısa zamanda konuyu Rektörlüğe sunar.

Rektörlükçe onaylanan proje, Mütevelli Heyetçe de onaylandıktan sonra SEDAM Müdürü tarafından uygulanır.

Sekreterya

Madde 13 — Sekreterya, SEDAM’ın faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere tüm yazışmaların yapıldığı, kayıtların tutulduğu, kurs sonucunda verilmesi gereken başarı belgeleri ile sertifikaların hazırlandığı birimdir. SEDAM’a görevlerini yerine getirebilmesi için gereken diğer işlemleri yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırma, Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 14 — 27/12/1999 tarih ve 23919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Çankaya Üniversitesi Sürekli Eğitim, Danışma, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı