Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

28 Haziran 2004

PAZARTESİ

Sayı : 25506

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2004/7445 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

 

Tebliğ

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 278)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2004/7445

6 Ocak 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 29/4/2004 tarihli ve 5161 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ile eki “Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 24/5/2004 tarihli ve İEGY/209386 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

H.ÇELİK

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

K. TÜZMEN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A.AKSU

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

B. YILDIRIM

E. MUMCU

S.GÜÇLÜ

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

Sayfa Başı


Tebliğ

Maliye Bakanlığından:

Milli Emlak Genel Tebliği

(Sıra No: 278)

24.12.2003 tarihli ve 5027 sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun Kamulaştırma bedellerinin sertifika ile ödenmesi başlıklı 46 ncı maddesinde;

"Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından, 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca kamulaştırılan taşınmazların sahiplerine kabul etmeleri halinde, kamulaştırma bedeli yerine, Hazineye ait taşınmazların satış işlemlerinde ödeme aracı olarak kabul edilmek üzere, taşınmazın bedelini gösteren ve üçüncü kişilere devredilebilen bir belge verilebilir.

Belgenin işleme tabi tutulacağı tarihteki bedeli, belgede yazılı bedele, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren kanuni faiz uygulanmak suretiyle tespit edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir."

hükmü yer almaktadır.

Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1- Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılan taşınmazların sahiplerinin kabul etmeleri halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedeli ile varsa işlemiş faizi ayrı ayrı belirtilmek suretiyle, kamulaştırmaya ait bilgi ve belgelerin onaylı birer örneği, sertifika talepleri ile birlikte ilgili idare/kurum tarafından Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Kamulaştırma bedeline ilişkin açılmış davalar varsa, sertifika düzenlenebilmesi için davadan feragat edilmesi veya temyizden vazgeçilmesi gerekmektedir.

3- Kamulaştırmaya konu alanda taşınmazı bulunan maliklerin istemeleri halinde, Bakanlığımızca düzenlenen ve taşınmazın bedeli ile varsa o tarihe kadar işlemiş faizini gösteren belge (Kamulaştırma Sertifikası- EK:1) verilecektir.

4- Kamulaştırma sertifikası, tam mülkiyette taşınmazın malikine, paylı (müşterek) mülkiyette hissedarlarına, elbirliği (iştirak halinde) mülkiyette ise hissedarlardan birisinin adı belirtilerek vd. ibaresiyle düzenlenecektir.

5- Kamulaştırma sertifikasına konu edilecek taşınmazın tapu kaydında herhangi bir takyidatın bulunmaması gerekmektedir.

6- Hazineye ait taşınmazların satış ihalelerine katılan ve adına geçici ihale yapılan belge sahipleri, bu belgeyi ihale bedelinin ödenmesinde, ödeme aracı olarak kullanabileceklerdir.

7- Belgenin işleme tabi tutulacağı tarihteki (ihale tarihi) bedeli, belgede yazılı taşınmazın bedeline, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren kanuni faiz uygulanmak suretiyle tespit edilecek, varsa belgede yazılı işlemiş faizler ilave edilecektir.

8- Düzenlenen bu belgeler, satış gelirleri özel ödenek kaydedilen taşınmazlar için ödeme aracı olarak kullanılamayacaktır. Bu taşınmazların satış ihalelerine ilişkin şartname ve ilanlarında, bu belgelerin ödeme aracı olarak kullanılamayacağı belirtilecektir.

9- Satışı yapılan taşınmazın bedelinin belge ile ödenmesinin istenilmesi halinde, ihale bedeline bakılmaksızın geçici ihale kararı onay için Bakanlığa gönderilecektir.

10- Bakanlığımızca düzenlenen kamulaştırma sertifikaları, noter huzurunda bu belgelerin arkasına devre ilişkin şerh konulmak suretiyle üçüncü kişilere devredilebilir.

Tebliğ olunur.

EK: l

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

Sayı :

İş bu belge; ........... İli, ........... İlçesi ........... Mahallesinde /Köyünde bulunan ........... pafta, ........... ada, ........... parselde kayıtlı ....... m2 yüzölçümlü (hisseli/tam) ........... taşınmaz ........... tarafından kamulaştırıldığından, taşınmazın bedeli olarak belirlenen ....................., (rakam ve yazı ile) TL bedelini göstermek üzere düzenlenerek maliki/alacaklısı verilmiştir.

..../...../..... tarihi itibarıyla işlemiş faiz miktarı ........... (rakam ve yazı ile) TL'dir.

İmza

İsim

Unvan

Mühür

NOT : Bu belge noter aracılığıyla devredilebilir.

Sayfa Başı