Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

25 Haziran 2004

CUMA

Sayı : 25503

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM Kararı

812  T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 2000 ve 2001 Yıllarına Ait Hesap ve İşlemlerinin Tasvip Edilmediğine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2004/7423 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Konularında İşbirliğine Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere 

 

Yönetmelikler

— Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Hacettepe Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (HÜSAM) Yönetmeliği

— İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

DÜZELTME (Eskişehir İlinde Umuma Mahsus Yerlerde Alkollü İçeceklerin İçilmesinin Yasaklanmasına Dair Karar ile İlgili)


YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 2000 ve 2001 Yıllarına Ait Hesap ve İşlemlerinin Tasvip Edilmediğine İlişkin Karar

 

Karar No. 812

Karar Tarihi: 15.6.2004

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 2000 ve 2001 yıllarına ait bilanço ve gelir-gider hesabının tasvip edilmesine ilişkin Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 25.2.2004 tarihli 46 ve 47 sayılı raporlarına, 3346 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre yapılan itiraz ve itiraz olunan hususlara dair Komisyonun görüşü üzerine açılan genel görüşme sonunda, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 2000 ve 2001 yıllarına ait hesap ve işlemlerinin tasvip edilmemek suretiyle ilgili yönetim kurulunun ibra edilmemesine, Genel Kurulun 15.6.2004 tarihli 101 inci Birleşiminde karar verilmiştir.

 

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2004/7423

14 Ağustos 2003 tarihinde Brasilia’da imzalanan ve 5/5/2004 tarihli ve 5165 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Konularında İşbirliğine Dair Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 26/5/2004 tarihli ve ALGY/204167 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

H. ÇELİK

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı V.

A. BABACAN

K. TÜZMEN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A. AKSU

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

B. YILDIRIM

E. MUMCU

S. GÜÇLÜ

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

24 Haziran 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-8952

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Haziran 2004 tarihinde Libya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına,Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

24 Haziran 2004

B.01.0.KKB.01-06-192-2004-710

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24 Haziran 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8952 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Haziran 2004 tarihinde Libya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına,Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Ege Üniversitesinden:

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

 

Madde 1 – a) Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan ve 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin 31’inci maddesine dayanarak hazırlanan bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulun lisansüstü eğitimle ilgili diğer kararları da dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Yönetmelik Ege Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenler.

b) Lisansüstü Eğitim; Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Öğretim Programlarına Öğrenci Kabulü

Madde 2 – Lisansüstü öğretim programlarına aşağıdaki koşullar ve kurallara göre öğrenci alınır.

A - Yüksek Lisans Programına Öğrenci Kabulü

a) Yüksek Lisans programlarına, yabancı dil sınavı ve mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınır. Yüksek Lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler enstitüyü oluşturan anabilim dallarının önerileri, ilgili Fakülte, Yüksekokul veya Konservatuvar yetkili kurullarının görüşleri, dekanlık veya müdürlük kanalı ile alınarak ilgili enstitü kurulunca karara bağlanır ve Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru tarihleri, başvuru koşulları, adayların mülakata ve yabancı dil sınavına alınacakları yer ve tarihler belirtilir.

b) Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir. Adaylar ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavında (LES) başvurduğu programın puan türünde en az 45 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından LES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören Graduate Record Examination (GRE) ya da Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavında en az LES sınavına eşdeğer bir puan almış olmalıdır. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır.

Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar LES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını, değerlendirilmesinde yarar gördükleri diğer bilgi ve belgelerle ilanda istenen ek bilgileri ekledikleri bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvururlar. Dilekçede kayıt yaptırılmak istenen yüksek lisans programı ve sınavına girilecek yabancı dil belirtilir. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

c) Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış adaylar, Ege Üniversitesi Yabancı Diller bölümünde "Merkezi Yabancı Dil Sınavı"na alınırlar. Geçerli dillerinden birinde (Fransızca-İngilizce-Almanca) yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için, yüz üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak anılan dillerde, aşağıdaki yabancı dil başarı belgelerinden birine sahip olan adaylar ile, lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, ilgili yabancı dil sınavına girmekten muaf tutulurlar:

(1) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tesbit Sınavını (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını (ÜDS) en az 50 not düzeyinde başaranlar.

(2) Eğe Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünden son üç yılda alınmış Yabancı Dil Yeterlik Belgesine sahip olanlar.

(3) İngilizce için TOEFL (Testing Of English as a Foreing Language) sınavından eski en az 477 puan, yeni 153 puan veya Cambridge FCE (First Certificate in English) sınavından en az C ya da IELTS (International English Language Testing System) sınavından en az 5,5 puan almış olanlar.

(4) Fransızca için CEFLE (Certificat Europeen de Français Language Etrangere) belgesine sahip olanlar.

(5) Almanca için ZDF (Zertificat Deutsch als Fremdsprache) belgesine sahip olanlar. d) Yabancı Dil Sınavını başarı ile geçen adaylar için Enstitü Yönetim Kurulu; ilgili anabilim dalı kurulunun önerisini de dikkate alarak her anabilim dalı için en az üç, en çok yedi üyeden oluşan bir "aday değerlendirme jürisi" seçer. Ayrıca iki yedek üye tespit eder. Jüri adayların bilimsel düzeylerini aşağıdaki şekilde belirler.

(1) Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde tek tek mülakata alınırlar. Mülakat 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya mülakat notu verilir.

(2) Bir "adayın bilimsel başarı düzeyi"notu, başvurduğu programın puan türünden LES puanının veya Üniversitelerarası Kurul kararı ile buna eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu puanın en az 60 olması gerekir.

(3) Jüri başkanı, mülakat ve bilimsel düzey notlarını içeren tutanağı anabilim dalı başkanlığına sunar. Anabilim dalı başkanı adayları bilimsel düzey puanlarına göre sıralayan bir liste hazırlar ve bu liste ile jüri tutanağını; mülakat tarihini izleyen ikinci günün akşamına kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

e) Bilimsel başarı düzeyi en az 60 olan adaylar, aldıkları notlara göre en yüksekten başlayarak sıralanmak suretiyle kontenjan doluncaya kadar başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilirler ve bu liste enstitüde ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde sonraki adaylar ilanda yedek olarak bekletilir.

f) Yabancı Dil Sınavını başarmış ve bilimsel düzeyi yeterli görülen yüksek lisans adaylarının listesi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve bu liste enstitüde ilan edilir. Kayıt işlemleri enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve denetlenir. Bir adayın asli öğrenci olarak kayıt işlemi dosyasında bulunması gerekli belgeleri teslim etmesi ve öğretime katkı payını ödemesi ile tamamlanır.

B - Doktora Programına Öğrenci Kabulü

a) Doktora öğretim programlarına, yabancı dil sınavı ve mülakat yapılarak aşağıdaki esaslara göre güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınır. Doktora öğretimi programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, enstitüyü oluşturan anabilim dallarının önerileri ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar yetkili kurulunun görüşleri, dekanlık veya müdürlük kanalı ile alınarak, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların yabancı dil sınavına ve mülakata alınacakları yer ve tarihler belirtilir.

b) Doktora programlarına başvurmak isteyen adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği veya Veteriner Fakülteleri diplomasına ya da Eczacılık ile Fen Fakülteleri mezunu olup Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekmektedir.

Lisans diploması ile doktora programına başvuran bir aday, Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavında (LES), başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan almış olmalıdır.

Yüksek Lisanslarını tamamlamış olan adaylar, Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavında (LES), başvurduğu programın puan türünde en az 45 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan almış olmalıdır.

Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır.

Adaylar ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar LES veya eşdeğer sınav sonuç belgelerini, lisans veya yüksek lisans diplomalarını, lisans ve yüksek lisans öğrenim kademelerinde okudukları derslerin başarı notları ile not ortalamalarını belirten onaylı listeleri ve değerlendirilmesinde yarar gördükleri diğer kişisel bilgi ve belgeleri ekledikleri dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvururlar. Bu dilekçelerinde girmek istedikleri doktora programını ve sınavına girecekleri yabancı dili de belirtirler.

c) Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış lisans veya yüksek lisans mezunu adaylar, Ege Üniversitesi Yabancı Diller bölümünde "Merkezi Yabancı Dil Sınavı"na alınırlar. Geçerli dillerden birinde (İngilizce-Fransızca-Almanca) yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için, yüz üzerinden en az 70 not alması gerekir. Ancak anılan dillerde aşağıdaki yabancı dil başarı belgelerinden birine sahip olan adaylar ile, lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler yabancı dil sınavına girmekten muaf tutulurlar:

(1) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tesbit Sınavını (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını (ÜDS) en az 50 not düzeyinde başaranlar.

(2) Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünden son üç yılda alınmış Yabancı Dil Yeterlik Belgesine sahip olanlar.

(3) İngilizce için TOEFL (Testing Of English as a Foreing Language) sınavından eski en az 477 puan, yeni 153 puan veya Cambridge FCE (First Certificate in English) sınavından en az C ya da IELTS (International English Language Testing System) sınavından en az 5,5 puan almış olanlar.

(4) Fransızca CEFLE (Certificat Europeen de Français Language Etrangere) belgesine sahip olanlar.

(5) Almanca için ZDF (Zertificat Deutsch als Fremdsprache) belgesine sahip olanlar.

Yabancı dil düzeyini belgeleyemeyen ya da yapılan yabancı dil sınavını başaramayan adaylar mülakata alınmazlar.

Bilim dalı bir yabancı dil ve edebiyatı olan bir öğretim programına başvuran adaylar, bu yabancı dil dışındaki başka bir yabancı dilden sınava girmek zorundadır.

d) Enstitü yönetim kurulu; ilgili anabilim dalı kurulunun önerisini de dikkate alınarak her anabilim dalı için en az üç, en çok yedi üyeden oluşan bir "aday değerlendirme jürisi" seçer. Ayrıca iki yedek üye belirler. Jüri adayların bilimsel düzeylerini aşağıdaki esaslar çerçevesinde saptar:

(1) Yabancı dilden başarılı olan adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde tek tek mülakata alınır. Mülakat, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya mülakat notu verilir.

(2) Bir "adayın bilimsel başarı düzeyi notu"; LES veya Üniversitelerarası Kurul kararı ile buna eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT puanının %50’si ile;

a) Yüksek lisans diplomasıyla başvuranlar adaylar için, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’u ve mülakat notunun %25’nin,

b) Lisans diplomasıyla başvuran adayları için, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplanması ile elde edilir. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için bilimsel düzey notunun en az 65 olması gerekir.

(3) Jüri başkanı, mülakat ve bilimsel düzey notlarını içeren tutanağı anabilim dalı başkanlığına sunar. Anabilim dalı başkanı adayları bilimsel düzey puanlarına göre sıralayan bir liste hazırlar ve bu liste ile jüri tutanağını; mülakat tarihini izleyen ikinci günün akşamına kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

e) Yabancı dilden başarılı ve bilimsel düzeyi en az 65 olan adaylar, aldıkları bilimsel düzey puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanmak suretiyle kontenjan doluncaya kadar başvurdukları doktora öğretim programına yerleştirilirler ve bu liste Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde sonraki adaylar yedek öğrenci adayı olurlar. Sıralamada eşitlik halinde, yabancı dil başarı düzeyi yüksek olan adaya öncelik verilir.

f) Doktora öğrenciliği hakkını kazanan adayın, kayıt işlemleri enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür. Bir öğrencinin kayıt işlemi, dosyasında bulunması gerekli belgeleri teslim etmesi ve öğretime katkı payını ödemesiyle tamamlanır.

g) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından belirlenir. Ancak bu esaslar; tezli yüksek lisans yapmış adayların doktora programlarına kabul esaslarına aykırı olamaz.

C - Sanatta Yeterlik Programına Öğrenci Kabulü

a) Sanatta Yeterlik programlarına güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınır. Sanatta Yeterlik öğretimi yapılacak anasanat ya da sanat dallarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, Enstitü bünyesinde yer alan anasanat dallarının görüşleri alınarak enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi ile adayların yabancı dil sınavına ve mülakata alınacakları tarihler belirtilir.

b) Bir lisans veya yüksek lisans programını bitirmiş olanlar Sanatta yeterlik öğrenimine başvurabilirler. Yurtdışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır.

Başvuracak adaylardan Lisans Diplomasına sahip olanların Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavının (LES) sözel kısmından en az 55, Yüksek Lisans Diplomasına sahip olanların ise 45 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan almış olması gerekir.

Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış lisans veya yüksek lisans mezunu adaylar Ege Üniversitesi Yabancı Diller bölümünde "Merkezi Yabancı Dil Sınavı"na alınırlar. Geçerli dillerden birinde (İngilizce-Fransızca-Almanca) yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için yüz üzerinden en az 70 not alması gerekir. Ancak anılan dillerde aşağıdaki yabancı dil başarı belgelerinden birine sahip olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler ilgili yabancı dil sınavına girmekten muaf tutulurlar:

(1) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tesbit Sınavı’nı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını (ÜDS) en az 50 not düzeyinde başaranlar.

(2) Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünden son üç yılda alınmış Yabancı Dil Yeterlik Belgesine sahip olanlar,

(3) İngilizce için TOEFL (Testing Of English as a Foreing Language) sınavından eski en az 477 puan, yeni 153 puan veya Cambridge FCE (First Certificate in English) sınavından en az C ya da IELTS (International English Language Testing System) sınavından en az 5,5 puan almış olanlar.

(4) Fransızca için CEFLE (Certificat Europeen de Français Language Etrangere) belgesine sahip olanlar.

(5) Almanca için ZDF (Zertificat Deutsch als Fremdsprache) belgesine sahip olanlar.

Yabancı dil düzeyini belgeleyemeyen ya da yapılan yabancı dil sınavını başaramayan adaylar mülakata alınmazlar.

c) Başvuru: Adaylar ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar LES ya da eşdeğer sınav sonuç belgelerini, lisans diplomasıyla başvuranlar lisans diplomaları ve lisans öğrenim kademesinde okudukları derslerin başarı notları ve not ortalamalarını belirten onaylı listeleri, yüksek lisans kademesini bitirerek başvuran adaylar, yüksek lisans diplomaları ve lisans ve yüksek lisans öğrenim kademesinde okudukları derslerin başarı notları ile not ortalamalarını gösteren onaylı listeleri ve diğer belgelerini ekledikleri dilekçeyle Enstitü Müdürlüğüne başvururlar. Bu dilekçelerinde girmek istedikleri sanatta yeterlik programı ile sınavına girecekleri yabancı dili de belirtirler.

d) Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili anasanat dalının önerisini de dikkate alarak her ana sanat dalı için en az üç, en çok yedi üyeden oluşan bir aday değerlendirme sınavı jürisi seçer. Ayrıca yedek üye belirler. Jüri, adayların bilimsel ve sanatsal düzeylerini aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirler:

(1) Yabancı dilden muaf ya da başarılı olan adaylardan önceden duyurulan gün ve saatlerde, girmek istedikleri ana sanat dalında yeteneklerini gösterecek 30 dakikalık bir etkinlik yapmaları istenir. Bu etkinlikler 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya yetenek notu verilir.

(2) Adaylardan başvurdukları ana sanat dalına ilişkin olarak, o güne kadar gerçekleştirdikleri etkinlikleri gösteren bir dosya istenir. Bu dosyanın içinde bulunan etkinlikler de 100 tam not üzerinden değerlendirilerek, adaya bir etkinlik dosyası notu verilir.

(3) Doğrudan sanatta yeterlik programına müracaat eden adayın bilimsel ve sanatsal düzeyi, LES veya eşdeğer kabul edilen sınavlardan alınan puanının %50’si ile yetenek ve etkinlik dosyası not ortalamalarının %25’i ve lisans eğitimi not ortalamasının %25’i toplanarak hesaplanır.

Yüksek lisans sonrası sanatta yeterlik programına müracaat eden adayların bilimsel ve sanatsal düzeyi, LES veya eşdeğer kabul edilen sınavlardan alınan puanının %50’si, ile yetenek ve etkinlik dosyası not ortalamalarının %25’i lisans eğitimi not ortalamasının %15’i ve yüksek lisans not ortalamasının %10’u toplanarak hesaplanır.

Bir adayın başarılı sayılabilmesi için bilimsel ve sanatsal düzey notunun en az 65 olması gerekir.

(4) Jüri başkanı yetenek gösterisi ve etkinlik dosyasının değerlendirilmesinden meydana gelen bilimsel ve sanatsal düzey notlarını içeren tutanağı ana sanat dalı başkanlığına sunar. Ana sanat dalı başkanı, adayları bilimsel ve sanatsal düzey puanlarına göre sıralayan bir liste hazırlar. Bu liste ile jüri tutanağını mülakat tarihini izleyen ikinci günün akşamına kadar Enstitü Müdürlüğüne iletir.

e) Yabancı dilden başarılı ve bilimsel-sanatsal düzeyi en az 65 olan adaylar, aldıkları bilimsel-sanatsal düzey puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanmak suretiyle kontenjan doluncaya kadar başvurdukları sanatta yeterlik öğretim programına yerleştirilir. Oluşan liste Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde, sonraki adaylar yedek öğrenci adayı olurlar. Sıralamada eşitlik halinde yabancı dil başarı düzeyi yüksek olan adaya öncelik verilir.

f) Sanatta yeterlik öğrenciliği hakkını kazanan adayın kayıt işlemleri, Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bir öğrencinin kayıt işlemi, dosyasında bulunması gerekli belgeleri teslim etmesi ve öğretime katkı payını ödemesiyle tamamlanır.

g) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların Sanatta Yeterlik programlarına kabulüne ilişkin esaslar; ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Konservatuvar Yetkili Kurulunun görüşü alınarak Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Ancak bu esaslar, tezli yüksek lisans yapmış adayların doktora programlarına kabul esaslarına aykırı olamaz.

D - Temel Tıp Bilimlerinde Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü

a) Temel Tıp Doktora öğretim programlarına, yabancı dil sınavı ve mülakat yapılarak aşağıdaki esaslara göre güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınır. Temel Tıp Doktora öğretimi programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler; enstitüde yer alan temel tıp anabilim dallarının önerileri Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunun görüşleri, dekanlık kanalı ile alınarak, Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonra, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların yabancı dil sınavına ve mülakata alınacakları yer ve tarihler belirtilir.

b) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve tıpta uzmanlık sınavından en az 50 temel tıp puanına veya lisansüstü eğitimi giriş sınavı (LES) sayısal kısmından en az 45 standart puana veya GRE ya da GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puana sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise, yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, lisansüstü eğitimi giriş sınavının sayısal kısmından en az 45 LES standart puanına ya da GRE ya da GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır.

Adaylar ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar TUS, LES veya belirtilen eşdeğer sınav sonuç belgelerini, lisans veya yüksek lisans diplomalarını, lisans ve yüksek lisans öğrenim kademelerinde okudukları derslerin başarı notları ile not ortalamalarını belirten listeleri ve değerlendirilmesinde yarar gördükleri diğer kişisel bilgi ve belgeleri ekledikleri dilekçe ile, Enstitü Müdürlüğüne başvururlar. Bu dilekçelerinde girmek istedikleri temel tıp doktora programı ile sınavına girecekleri yabancı dili de belirtirler.

c) Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış lisans veya yüksek lisans mezunu adaylar, Ege Üniversitesi Yabancı Diller bölümünde "Merkezi Yabancı Dil Sınavı"na alınırlar. Geçerli dillerden birinde (İngilizce, Fransızca-Almanca) yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için yüz üzerinden en az 70 not alması gerekir. Ancak anılan dillerde aşağıdaki yabancı dil başarı belgelerinden birine sahip olan adaylar ile lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler ilgili yabancı dil sınavına girmekten muaf tutulurlar:

(1) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tesbit Sınavını (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını (ÜDS) en az 50 not düzeyinde başaranlar.

(2) Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünden son üç yılda alınmış Yabancı Dil Yeterlik Belgesine sahip olanlar.

(3) İngilizce için TOEFL (Testing Of English as a Foreing Language) sınavından eski en az 477 puan, yeni 153 puan veya Cambridge FCE (First Certificate in English) sınavından en az C ya da IELTS (International English Language Testing System) sınavından en az 5,5 puan almış olanlar.

(4) Fransızca için CEFLE (Certificat Europeen de Français Language Etrangere) belgesine sahip olanlar.

(5) Almanca için ZDF (Zertificat Deutsch als Fremdsprache) belgesine sahip olanlar.

Yabancı dil düzeyini belgeleyemeyen ya da yapılan yabancı dil sınavını başaramayan adaylar mülakata alınmazlar.

d) Enstitü Yönetim Kurulu; ilgili anabilim dalının önerisini de dikkate alarak her anabilim dalı için en az üç, en çok yedi üyeden oluşan bir "aday değerlendirme jürisi" seçer. Ayrıca iki yedek üye belirler. Jüri adayların bilimsel düzeylerini aşağıdaki esaslar çerçevesinde saptar:

(1) Yabancı dilden başarılı olan adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde tek tek mülakata alınır. Mülakat, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya mülakat notu verilir.

(2) Bir adayın bilimsel düzey notu, lisans diploması ile başvuranlar için TUS, LES veya eşdeğer sınav puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin; yüksek lisans diploması ile başvuranlar TUS, LES veya eşdeğer sınav puanının %50’si, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’u, lisans kademesi not ortalamasının %15’i ve mülakat notunun %25’nin toplanması ile elde edilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için, bilimsel düzey notunun en az 65 olması gerekir.

(3) Jüri başkanı, mülakat ve bilimsel düzey notlarını içeren tutanağı anabilim dalı başkanlığına sunar. Anabilim dalı başkanı adayları bilimsel düzey puanlarına göre sıralayan bir liste hazırlar ve bu liste ile jüri tutanağını; mülakat tarihini izleyen ikinci günün akşamına kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

e) Yabancı dilden başarılı ve bilimsel düzeyi en az 65 olan adaylar; aldıkları bilimsel düzey puanlarına göre, en yüksekten başlayarak sıralanmak suretiyle kontenjan doluncaya kadar başvurdukları temel tıp doktora öğretim programına yerleştirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde, sonraki adaylar yedek öğrenci adayı olurlar. Sıralamada eşitlik halinde yabancı dil başarı düzeyi yüksek olan adaya öncelik verilir.

f) Temel tıp doktora öğrenciliği hakkını kazanan adayın, kayıt işlemleri enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür. Bir öğrencinin kayıt işlemi, dosyasında bulunması gerekli belgeleri teslim etmesi ve öğretime katkı payını ödemesiyle tamamlanır.

g) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların temel tıp doktora programlarına kabülüne ilişkin esaslar; ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunun görüşü alınarak, Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Ancak bu esaslar; tezli yüksek lisans yapmış adayların doktora programlarına kabul esaslarına aykırı olamaz.

E - Bir Lisansüstü Programa Başvuracak Adayların Mezun Olmaları Gereken Programlar

a) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir, ancak Ege Üniversitesi Senatosu belirlenen programlar dışından da öğrenci kabulüne karar verebilir.

b) Belirli bir lisansüstü öğretim programına başvurabilecek adayların hangi lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olmaları gerektiği konusunda Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen öğretim programları ile Ege Üniversitesi Senatosunca uygun görülen diğer öğretim programlarının adları, ilgili enstitünün yönergesinde belirtilir.

F - Yabancı Uyruklu Adaylar ve Yurt Dışında İkamet Eden Türk Vatandaşı Adaylar

a) Kendi hesabına Lisansüstü Eğitim yapmak üzere gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının LES ya da eşdeğer sayılan GRE veya GMAT sınavlarından başvurdukları enstitü programının gerektirdiği puanı almış olmaları gerekmektedir. Puanları yeterli olan adayların lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri, ilgili anabilim dalı kurulunca incelenerek bilimsel düzeyi yeterli görünenler başvurdukları lisansüstü programa kabul edilirler. Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’dir. Yabancı uyruklu adaylar, ilgili enstitü yönetim kurulunun seçeceği üç kişilik jüri tarafından yapılacak Türk Dili Sınavında 100 üzerinden en az 70 notla başarılı olmak zorundadır. Ancak, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ya da Ankara Üniversitesi, Dil Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen Türkçe kurslarını ya da sınavını başardıklarını belgeleyenler, bu sınavdan muaf tutulurlar. Geçerli belgesi bulunmayan ve yapılan sınavda başarısız olanlar Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar. Bir yıl içinde aynı usülle yapılacak Türk Dili Sınavlarında da başarılı olamayan yabancı uyruklu adaylar, yüksek lisans ve doktora öğrenimine kayıt haklarını kaybederler.

Hükümet burslusu olanlar ise, ilgili anabilim dalı kurulu görüşü ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile, gerekirse bir uyum programı da hazırlanarak uygun programa yerleştirilir.

Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylar; anılan Türkçe sınavından muaf tutulurlar.

b) Yabancı dilde öğretim yapan anabilim dallarına başvuran yabancı uyruklu adaylar, eğer öğretim göreceği dil anadilinden farklı bir dil ise, Türkçe sınavına ek olarak o öğretim dili için de, 2 nci maddenin (A) bendinin (c) alt bendi hükümlerine göre sınava alınırlar. Bu sınavda başarısız olanlara ilgili dili geliştirmeleri için bir yıl süre tanınır. Bu süre içinde dil sınavında başarılı olamayan yabancı uyruklu aday, başvurduğu lisansüstü öğretim programına kayıt hakkını kaybeder.

c) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları da son beş yılda yurt dışında ikamet ettiklerini belgelemeleri şartıyla, yabancı uyruklu adaylarınki gibi değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

G - Kontenjanların İlanı

a) Ege Üniversitesi lisansüstü öğretim enstitüleri öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programlarının adlarını, başvuru koşullarını, son başvuru tarihini, yabancı dil sınavı ve mülakat tarihlerini, istenen belgeleri ve diğer hususları ilan vererek duyururlar. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

b) Lisansüstü öğretim programlarına öğrenci kabulü için yapılacak ilanlar, hem Türkiye çapında yüksek tirajlı bir gazetede en az bir defa, hem de Enstitü web sayfasında yayınlanacaktır. Gerekli hallerde bir enstitü, en çok satış yapan bir yerel gazetede de ayrıca ilan yayınlayabilir.

H - Öğretmen Yetiştirme Programlarına Öğrenci Kabulü

a) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü öğretim programlarına kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamalarına ilişkin esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

b) Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar ile, bunların uygulanmasına ilişkin özel hükümler, ilgili enstitünün yönergesinde belirtilir.

İ- Diğer Üniversitelerin Araştırma Görevlilerini Yetiştirme

a) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine atanmış olan ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün teklifi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve Yüksek Öğretim Kurulunun kararı ile, lisansüstü öğretim yapmak üzere Ege Üniversitesinde görevlendirilen araştırma görevlileri, yeniden sınav ve değerlendirme yapılmasına gerek kalmaksızın, bir lisansüstü programa kayıt yaptırabilirler.

b) Bu araştırma görevlileri ile ilgili işlemler "Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütülür ve tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili ödeneklerinden desteklenir.

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

Madde 3 – a) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksiklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir.

I. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar.

II. Lisans derecesini Ege Üniversitesi dışındaki yüksek öğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları.

III. Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

IV. Lisans veya yüksek lisans derecelerini Ege Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları.

b) Bilimsel Hazırlık Programına madde 2 deki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

c) Bilimsel Hazırlık Programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

d) Bilimsel Hazırlık Programında alınacak dersler ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu yönetmelik ve yönerge hükümleri uygulanır.

Öğrenci, en çok üç derse, bu derslerin Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Programı çerçevesinde açılması halinde kayıtlanarak da Bilimsel Hazırlık Programını tamamlayabilir.

e) Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

f) Bu madde kapsamına giren bir öğrencinin bilimsel hazırlık programı, yukardaki esaslar dikkate alınarak anabilim dalı başkanı tarafından hazırlanır ve anabilim dalı kurulunun uygun görüşü ile birlikte öğrencinin kayıt tarihini izleyen 15 gün içinde ilgili enstitüye gönderilir.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 4 – a) Bir yükseköğretim kurumu öğrencisi veya mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu adaylar, ilgili anabilim dalının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvurdukları anabilim dalına "özel öğrenci" olarak kayıt yaptırırlar.

b) Özel öğrenciler, devam ettikleri derslerde, kayıtlı normal öğrencilerin uyması gereken usul ve esaslara uymak zorundadır.

c) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

d) Derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde, Enstitü Müdürlüğünce durumlarını belirten bir belge verilebilir.

e) Özel öğrenci statüsündekiler, daha sonra herhangi bir lisansüstü programa kayıt yaptırmaya hak kazandıklarında; özel öğrenci olarak aldıkları dersler, öğrencinin başvurusu, anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni kayıt yaptırdıkları lisansüstü programın ders kredisinden sayılabilir.

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

Madde 5 – a) Ege Üniversitesindeki aynı enstitüsünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyıl tamamlanmış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlanmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler bakımından en az %70 ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve laboratuvar olanaklarının bulunması gerekir.

b) Üniversitemizin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlandığı derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Enstitü Müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığına göndererek bu maddenin (a) bendindeki koşullar bakımından anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise, öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister.

c) Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır.

Lisansüstü Programlara Kayıt

Madde 6 – Madde 2 deki giriş sınavlarında başarılı olup adları, ilgili öğretim programının kontenjanı dikkate alınarak Enstitü Müdürlüğünce yapılan ilandaki asil aday listesinde yer alan öğrenci adayları; kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, ilan tarihini izleyen yedi gün içinde müdürlüğe teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Yedi gün içinde kaydını yaptırmayanlar yerine yedek listedeki öğrenci adayları sıra ile davet edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ders Sınavları ve Değerlendirme

Madde 7 – a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile bir haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik derslerinin sınavları, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Öğrencinin yazıldığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az %80 oranında devam etmesi gerekir.

c) Bir yüksek lisans dersinin başarı notu, arasınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyılsonu veya yılsonu sınav notunun %60’ı toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için, bu notun en az 70 olması gerekir.

Öğrenci başarısız olduğu derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda veya yaz döneminde tekrar kayıtlanabileceği gibi seçmeli dersler yerine danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Öğrenci kayıtlı bulunduğu yüksek lisans programında zorunlu görülen toplam en az krediyi o programda belirtilen süre içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrencinin ilgili öğretim programından kaydı silinir.

d) Bir doktora veya sanatta yeterlik dersinin başarı notu, arasınav not ortalamasının %40 ı ile yarıyılsonu sınav notunun %60 ı toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 75 olması gerekir.

Öğrenci başarısız olduğu derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda veya yaz döneminde tekrar kayıtlanabileceği gibi seçmeli dersler yerine danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ancak yüksek lisans mezunu olan bir doktora öğrencisi, kayıtlı bulunduğu programın gerektirdiği en az 21 kredilik dersin sınavlarını dördüncü yarıyılın sonuna kadar, lisans mezunu olan bir doktora öğrencisi ise kayıtlı bulunduğu programın gerektirdiği en az 42 kredilik dersin sınavlarını altıncı yarıyılın sonuna kadar başarmış olmalıdır. Aksi halde öğrencinin ilgili öğretim programından kaydı silinir.

e) Lisansüstü derslerin sınav notlarının 100 tam not üzerinden belirlenmesi esas olmakla beraber istenildiğinde bir öğrencinin öğrenim durumu belgesi, aşağıdaki eşdeğerlik çizelgesi dikkate alınarak harfli sisteme göre düzenlenebilir.

Tam Not 100 Esasına Göre Harfli Not Sistemine Göre Tam Puan 4,00 Esasına Göre

Kazanılan Not

Karşılığı

Katsayı

90-100

AA

4,00

85-89

BA

3,50

80-84

BB

3,00

75-79

CB

2,50

70-74

CC

2,00

65-69

DC

1,50

64-0

FF

0,00

Harfli sisteme göre belge düzenlenirken devamsızlık DZ, kredisiz ders, seminer ve tez çalışmalarında başarılı olma hali OL (olumlu), başarısızlık hali OZ (olumsuz), tezi tamamlayarak sınavında başarılı olma hali BŞ (başarılı) işaretiyle belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Öğretimi

Madde 8 – a) Yüksek Lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile kabul edilen yönergede belirlenir.

b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin vermek, ilgili Enstitü Yönetim Kurullarının yetkisindedir ve yönergelerinde belirtilen esaslara göre düzenlenir.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİMİ

Amaç ve Kapsam

Madde 9 – a) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu derslerin toplam kredisinin, 21 kredilik ders yükü içindeki payı, ilgili Enstitünün yönergesinde belirtilir.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin en çok yedi kredisi, 21 kredilik ders yükünden sayılabilir.

Her yarıyılın ilk iki haftası içinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapılabilir.

Süre

Madde 10 – a) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde 4 üncü madde uyarınca "özel öğrenci" olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini (hazırlık sınıfı dahil) normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrencilere ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlama olanağı verilebilir.

b) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin kaydı silinir.

c) Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez danışman raporları ile başarısızlığı saptanan öğrencinin kaydı silinir.

d)Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını bu maddenin (a) bendinde belirtildiği üzere dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile, tezini tamamlaması ve jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez Danışmanı

Madde 11 – a) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı ilk yarıyılın başında her öğrenci için bir tez danışmanı saptar ve bunu ilgili Enstitüye önerir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez danışmanı da önerilebilir. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışmanlığa atanan öğretim üyesi, danışmanı olduğu öğrencinin raporu ile birlikte tez konusu önerisini 2 nci yarıyıl içinde, enstitü anabilim dalı başkanlığı kanalıyla ilgili Enstitüye gönderir.

b) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa, tez konusu ile ilgili bilim dalında doktora yapmış öğretim görevlileri arasından seçilir.

c) Tez danışmanı, bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilen görevleri ile birlikte öğrencinin öğrenimi süresince 2547 sayılı kanunun amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

(1) Alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle,

(2) Öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle,

(3) Gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmakla,

(4) Sosyal, kültürel ve diğer problemleriyle ilgilenmek ve yol göstermekle,

(5) Gerekli gördüğü hallerde uyarmakla,

(6) Her yarıyıl sonunda, öğrencinin başarı düzeyi hakkında ilgili anabilim dalı başkanının onaylayacağı bir raporu enstitü müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

d) Bir öğrencinin tez danışmanı, anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

e) Tez Danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak "Uzmanlık Alan Dersi" adlı bir ders açabilir. Uzmanlık alan dersi, öğrencinin kredisine dahil edilmez. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık Alan dersine ilişkin ilkeler, Senatoca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulunca uygulanır.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

Madde 12 – a) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili Enstitünün yönergesinde belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, bir öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yüksek öğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Öğretim üyesi olması şartı ile ikinci danışman jüri üyesi olarak atanabilir.

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Süresi 45 ila 90 dakika olan tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 13 – a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir.

b) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen ünvan bulunur.

Yüksek lisans diploması; enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİMİ

Amaç ve Kapsam

Madde 14 – a) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektedir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla, en az on adet ders ile, dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili enstitünün yönergesinde belirlenen esaslara bağlı olarak, tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz, ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programına giriş koşulları ilgili enstitünün yönergesinde belirtilir.

Tezsiz yüksek lisans öğretim programı, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu derslerin toplam kredisinin, 30 kredilik ders yükü içindeki payı, ilgili enstitünün yönergesinde belirtilir.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Her yarıyılın ilk iki haftası içinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapılabilir.

Tez Danışmanı Atanması

Madde 15 – Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa, ilgili öğretim programını kapsayan bilim dalında doktora yapmış olan bir öğretim görevlisini, ilk yarıyılın başında belirler. Danışman, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen görevleri yapar.

Süre

Madde 16 – Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla 6 yarıyıldır. İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin kaydı bu süreden önce silinebilir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 17 – a) Kredili derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir.

b) Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen ünvan bulunur.

Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Öğretimi

Amaç ve Kapsam

Madde 18 – a) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,

1)Bilime yenilik getirme,

2)Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

3)Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

b) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için ise, en az 42 kredilik 14 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

c) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

d) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

e) Her yarıyılın ilk iki haftası içinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapılabilir.

f) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Ege Üniversitesi Senatosunun teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenir.

Süre

Madde 19 – a) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir. Başarısızlığı tez danışmanı raporu ve Anabilim dalı kurulu kararı ile saptanan bir öğrencinin kaydı, yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için sekiz, lisans derecesiyle kabul edilenler için onuncu yarıyılın tamamlanması beklemeden de Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile silinebilir.

b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin kaydı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

c) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin (a) bendinde belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

d) Doktora çalışmasında başarılı olan öğrencilere ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile, daha kısa sürede mezun olma olanağı verilebilir. Bununla birlikte, bir öğrencinin doktora öğrenim süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmişse altı, lisans derecesiyle kabul edilmişse sekiz yarıyıldan az olamaz. Bu sürenin, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde en az üç, lisans derecesi ile kabul edilenlerde ise en az dört yarıyılı tez hazırlama süresi olarak kullanılmış olmalıdır.

Tez Danışmanı

Madde 20 – a) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, ilk yarıyılın başında her öğrenci için bir tez danışmanı saptar ve bunu ilgili Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

b) Tez danışmanı, bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilen görevleri ile birlikte öğrencinin öğrenimi süresince 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

1) Öğrencinin alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle,

2) Yeterlik sınavını başarmasının ardından, tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle,

3) Gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmakla,

4) Sosyal, kültürel ve diğer problemleriyle ilgilenmek ve yol göstermekle,

5) Gerekli gördüğü hallerde uyarmakla,

6) Her yarıyıl sonunda, öğrencinin başarı düzeyi hakkında ilgili anabilim dalı başkanının onaylayacağı bir raporu enstitü müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

c) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir.

d) Bir öğrencinin tez danışmanı anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilebilir.

e) Tez Danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak "Uzmanlık Alan Dersi" adlı bir ders açabilir. Uzmanlık alan dersi öğrencinin kredisine dahil edilmez. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, Senatoca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulunca uygulanır.

Yeterlik Sınavı

Madde 21 – a) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

b) Yeterlik sınavları, öğrencinin ders aşamasını tamamladığı tarihi izleyen ilk üç ay içinde yapılır. Ancak, derslerini tamamlamış olduğu halde doktora yeterlik sınavına girebilmek için gerekli olan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrencilere derslerini tamamladığı tarihten itibaren bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin d bendinin 2 Nolu alt bendinin son paragrafında belirtilen bir takvim yılı süre ile izin verilir. Bu süre sonunda belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinir, başarılı olan öğrenciler yabancı dilden başarılı olduğu tarihten itibaren ilk üç ay içinde yeterlik sınavına girmek zorundadır.

c) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, düzenlemek ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için adayların İngilizce, Fransızca, Almanca dilleri veya senatoca belirlenen İtalyanca, İspanyolca ve Rusça dil sınavlarından birinde başarılı olmaları gerekir. Bilim dalı bir yabancı dil ve edebiyatı doktora öğretim programına kayıtlı öğrenciler, bu yabancı dil dışındaki bir yabancı dilden sınava girmek zorundadırlar.

1 - Türk Uyruklu Doktora Adayları:

Türk Uyruklu doktora adaylarının yeterlik sınavına, girebilmeleri için,

(1) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) en az "50" puan almış olmaları,

(2) İngilizce için TOEFL (Test Of English as a Foreing Language) eski "477" yeni "153" puan veya Cambridge FCE (First certificate in English)’den en az "C" düzeyi tutturmaları; IELTS her bölümünden en az "5.5 puan" almış olmaları,

(3) Almanca için ZDF (Zertificat Deutsch als Fremdsprache) belgesi; Fransızca için CEFLE (Certificat Europeen de Français Language Etrangere) Belgesi almış olmaları gerekir.

2 - Yabancı Uyruklu Doktora Adayları:

Yabancı uyruklu doktora öğrencileri kendi anadilleri dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulur. Yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıda sayılan sınavları başarmış veya Muafiyet Belgelerini getirmiş olanların dışında;

(1) Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Enstitüsünün ya da Ankara Üniversitesi Dil Öğretim Merkezi’nin (TÖMER) açacağı Türkçe ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavında başarılı olanlar,

(2) Yabancı Dil kapsamında olup ancak TÖMER’in açamadığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavları için Ege Üniversitesi Yönetim Kurulunca en az biri, söz konusu olan yabancı dilin öğretim üyesi olmak üzere, oluşturulacak 3 kişilik jüri tarafından yapılan sınavda başarılı olanlar,

(3) Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrencilerden Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini ülkemizde tamamlayan yabancı uyruklular ile, Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini Türk Dili ve Edebiyatı alanında tamamlayanlardan "Rusça ve KPDS Yabancı Dil Belgesine" sahip olanlar,

yeterlik sınavına girebilirler.

Belirlenen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri için bir takvim yılı süreyle, ücreti adaylar tarafından karşılanmak üzere Yabancı Diller Bölümünde Yabancı Dil Hazırlık Programı açılabilir. Bu programa katılmak zorunlu olmayıp isteyen öğrenci yabancı dilini kendi olanakları ile de geliştirebilir. Bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin kayıtları silinir. Bu programda geçirilen süre bu Yönetmeliğin 19/a maddesindeki öğrenim süresine dahil edilmez.

e) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların herbirinden en az 75 puan alması gerekir. Doktora Yeterlik Komitesi sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde, ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

f) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

g) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, Madde 19-b’de öngörülen sürelerden sonra da fazladan ders(ler) almasını isteyebilir. Ancak, bu toplam altı kredilik üç dersten fazla olamaz. Fazladan alınacak ders(ler)i iki yarıyılda tamamlayamayan öğrenciye iki yarıyıl ek süre verilir. Fazladan alınan dersleri belirlenen bu süreler içinde tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

h) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş; öğrencinin dilekçesi, danışmanın görüşü ve Anabilim Dalının oluru ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir.

Tez İzleme Komitesi

Madde 22 – a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

b) Tez İzleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

c) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisinin Savunması

Madde 23 – a) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisi ile ilgili yazılı raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

b) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya red edileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirir.

c) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise, altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

d) Tez önerisi kabul edilen ancak tez hazırlama süresi içerisinde tez konusunu değiştirmek isteyen bir öğrenci, danışmanın da gerekçeli raporu ile en geç üç ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan yeni tez önerisini, Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci yeni tez önerisi ile ilgili raporu, sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu yeni tez önerisini kabul veya red edeceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeni tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde, ilgili enstitüye tutanakla bildirir.

Bu yeni tez önerisinin red edilmesi durumunda, bu maddenin (c) fıkrası hükümleri uygulanır.

Ancak ilk tez önerisinin savunulması sürecinde, tez önerisi ilkinde reddedilen bir öğrenciye bu maddenin (c) fıkrası hükümleri uygulanamaz. Yeni tez önerisi reddedilen bu tür bir öğrencinin, programdan kaydı silinir. Yeni tez önerisi, ilk tez önerisinin kabul edilmiş olduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde Tez İzleme Komitesine sunulmak zorundadır ve bir öğrenci tez hazırlama süresi içinde ancak bir defa böyle bir yeni tez konusu önerisinde bulunabilir. Yeni tez önerisinin kabulü ile ilgili işlemlerden dolayı, öğrencinin öğrenim süresi ile ilgili herhangi bir uzatma yapılmaz.

e) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak- Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak belirlenir. Öğrencinin tez çalışması hakkındaki raporu ve Tez İzleme Komitesinin bu rapor hakkındaki kararı, toplantı tarihini izleyen yedi gün içinde anabilim dalı başkanı tarafından enstitüye bildirilir.

Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı silinir.

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması

Madde 24 – a) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Ege Üniversitesi senatosu tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Öğretim üyesi olması şartı ile, ikinci danışman jüri üyesi olarak atanabilir.

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi 60-120 dakikadır.

Doktora tez sınavı, dinleyicilere açık olup bu sınavda jüri üyelerinin akademik kıyafet giymeleri zorunludur.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde, ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Doktora Diploması

Madde 25 – a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.

b) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ensitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Diploma enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması Öğretimi

Amaç ve Kapsam

Madde 26 – a) Sanatta Yeterlik çalışması özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek öğretim programıdır. Hangi dallarda Sanatta Yeterlik Programı açılabileceği, Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenir.

b) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulama ile, tez veya sergi, proje ve resital konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için ise, en az 42 krediden az olmamak şartıyla 14 adet ders ve uygulama ile, tez veya sergi, proje ve resital konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

Sanatta yeterlik öğretim programı, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu derslerin toplam kredisinin, ders yükü içindeki payı, ilgili enstitünün yönergesinde belirtilir.

c) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile, diğer yüksek öğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Her yarıyılın ilk iki haftası içinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapılabilir.

Süre

Madde 27 – a) Sanatta Yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Başarısızlığı danışmanın raporu ve anasanat dalı kurulu kararı ile saptanan bir öğrencinin kaydı, yukarıda belirtilen süreler dolmadan enstitü yönetim kurulu kararı ile silinebilir.

b) Sanatta yeterlik programı için, gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde, kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin kaydı silinir.

c) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını bu maddenin (a) bendinde belirtildiği üzere, sekiz yarıyıl sonuna (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on yarıyıl sonuna) kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilir.

d) Sınavında ve Sanatta Yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrencilere, ilgili anasanat dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile daha kısa sürede mezun olma olanağı verilebilir. Bununla birlikte, bir öğrencinin doktora öğrenim süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmişse altı, lisans derecesiyle kabul edilmişse sekiz yarıyıldan az olamaz.

Tez Danışmanı Atanması

Madde 28 – a) Enstitü Anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama seçimiyle tez ve sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak öğretim üyesini veya ilgili dalda doktora yapmış öğretim görevlisini, Konservatuar Müdürlüğü kanalı ile, Sosyal Bilimler Enstitüsüne önerir. Danışman önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla kesinleşir. Danışmanın en geç birinci yarıyıl sonuna kadar atanması zorunludur.

b) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa, ilgili dalda doktora yapmış öğretim görevlileri arasından seçilir.

c) Bir öğrencinin tez danışmanı, anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Sanatta Yeterlik Çalışmasının Sonuçlanması

Yeterlik Sınavı

Madde 29 – a) Sanatta yeterlik sınavına girebilmek için, adayların geçerli dillerden birinde (İngilizce-Fransızca-Almanca) veya senatoca belirlenen İtalyanca, İspanyolca ve Rusça dil sınavlarından birinde başarılı olmaları gerekir.

1 - Türk Uyruklu Sanatta Yeterlik Adayları:

Türk Uyruklu Sanatta Yeterlik adaylarının yeterlik sınavına girebilmeleri için,

(1) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı ÜDS’den veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı KPDS’den en az "50" almış olmaları,

(2) İngilizce için TOEFL (Test Of English as a Foreing Language) eski "477" yeni "153" puan veya Cambridge FCE (First certificate in English)’den en az "C" düzeyi tutturmaları; IELTS her bölümünden en az "5.5 puan" almış olmaları,

(3) Almanca için ZDF (Zertificat Deutsch als Fremdsprache) belgesi ; Fransızca için CEFLE (Certificat Europeen de Français Language Etrangere) belgesi almış olmaları gerekir.

2 - Yabancı Uyruklu Sanatta Yeterlik Adayları:

Yabancı uyruklu doktora öğrencileri, kendi anadilleri dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulur. Yabancı uyruklu öğrencilerden, yukarıda sayılan sınavları başarmış veya muafiyet belgelerini getirmiş olanların dışında;

(1) Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Ensitüsünün ya da Ankara Üniversitesi Dil Öğretim Merkezinin (TÖMER) açacağı Türkçe ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavında başarılı olanlar,

(2) Yabancı Dil kapsamında olup, ancak açılamayan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavları için Ege Üniversitesi Yönetim Kurulunca en az biri, söz konusu olan yabancı dilin öğretim üyesi olmak üzere, oluşturulacak üç kişilik jüri tarafından yapılan sınavda başarılı olanlar,

(3) Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrencilerden, Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini ülkemizde tamamlayan yabancı uyruklular ise, Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini Türk Dili ve Edebiyatı alanında tamamlayanlardan "Rusça ve KPDS Yabancı Dil Belgesine" sahip olanlar,

yeterlik sınavına girebilirler.

Belirlenen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri için bir takvim yılı süreyle, ücreti adaylar tarafından karşılanmak üzere Yabancı Diller Bölümünde Yabancı Dil Hazırlık Programı açılabilir. Bu programa katılmak zorunlu olmayıp isteyen öğrenci, yabancı dilini kendi olanakları ile de geliştirebilir. Bu süre sonunda, belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin kayıtları silinir. Bu programda geçirilen süre, öğrenim süresine dahil edilmez.

b) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sanatta Yeterlik Komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

d) Sanatta yeterlik programında tez hazırlayan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise, çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, Ege Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak sunmak zorundadır.

e) Jüri, ilgili Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yüksek öğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

f) Jüri üyeleri, sözkonusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren engeç bir ay içinde, kişisel raporlarını hazırlamış olarak toplanır ve öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınavın süresi 60-120 dakikadır.

Sanatta yeterlik sınavı dinleyicilere açık olup, bu sınavda jüri üyelerinin akademik kıyafet giymeleri zorunludur.

g) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital konser, temsil hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya"düzeltme" kararı verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde, ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Sanatta Yeterlik Diploması

Madde 30 – Sanatta Yeterlik Çalışmasında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenciye, sanat dalının özelliğine göre ünvanını belirleyen bir diploma verilir.

Diploma enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır. Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 31 – Ege Üniversitesinin her lisansüstü öğretim enstitüsü, bu yönetmeliğe aykırı olmamak koşuluyla, kendi özelliklerine ilişkin bir lisansüstü eğitim ve öğretim yönergesi hazırlayarak Senatonun onayına sunabilir.

Madde 32 – Mazeret sınavları, makbul sayılan mazeretler ve "Öğrenime ara verme" izinleri gibi, bu Yönetmelikte açıkça hüküm bulunmayan konularda "Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" nin ilgili hükümleri uygulanır.

Ek Madde 1 – Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik olarak iki tür program düzenlenebilir.

a) Birleştirilmiş Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

İlgili alanın bulunduğu fakülte (alan fakültesi) ile eğitim fakülteleri ve ilgili enstitü anabilim dallarınca ortak yürütülen birleştirilmiş lisans, artı tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler ilk yedi yarıyıldaki derslerini, alan fakültesinden alırlar. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler, lisans kademesinin son yarıyılında o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını eğitim fakültesinden alırlar ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere o alanın adını anadal, eğitimi de yandal olarak belirten lisans diploması verilir.

Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler, ilgili enstitüye bağlı bir anabilim dalı olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler. Lisansüstü kademede iki yarıyıla eşdeğer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere, ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

b) Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencileri; lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu programları başarıyla bitiren öğrencilere, bu Yönetmeliğin 17-b maddesi uyarınca, Yüksek Lisans Diploması verilir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen sınavla, öğrenci seçilir ve yerleştirilir.

Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacı ile düzenlenen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile, bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. Bu program ayrı bir yönerge ile yürütülür.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 33 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 3/10/1996 tarih ve 22776 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – 1/7/1996 tarih ve 22683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihte, bir doktora programına kayıtlı olup da yeterlik sınavına girmemiş veya girip de başaramamış olan öğrenciler ile, sanatta yeterlik programlarına kayıtlı olan öğrenciler, yabancı dil ile ilgili olarak bu Yönetmelikle getirilen hükümlere tabidirler.

Yürürlük

Madde 34 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Hacettepe Üniversitesinden:

Hacettepe Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (HÜSAM) Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 – Merkezin amacı, Türkiye’nin küresel, bölgesel, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerini kapsayan tarihi, kültürel, siyasi, ekonomik, hukuki, sosyolojik, jeopolitik ve stratejik yapısına yönelik bilimsel yöntemlerle araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler ve eğitim yapmaktır.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik Hacettepe Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (HÜSAM)’nin amaçlarını, organlarını, yönetim yapısını, kadrolarını ve Merkezin çalışmaları ile ilgili esasları kapsar.

Hukuki Dayanak ve Kuruluş

Madde 3 – 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ve 03/07/2002 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile YÖK Başkanlığı’nın 17/07/2002 tarih ve 14643 sayılı yazısı uyarınca Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, amaç maddesinde belirtilen bilimsel araştırma ve çalışmalarda bulunmak üzere "Hacettepe Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (HÜSAM)" kurulmuştur.

Faaliyet

Madde 4 – Merkezin kuruluş amacını gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir.

A – Araştırma Faaliyetleri

a) Türkiye gündeminde yer alan ve alacak olan ülkeler ile başta Ermenistan, Rusya, İran, Irak ve Yunanistan olmak üzere kuşak ülkeler ile ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Japonya ve Çin gibi menfaat ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkelere yönelik araştırma ve incelemeler hazırlayıp bunları resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin istifadesine sunmak,

b) Amaç maddesi kapsamında yer alan ülkelerin Türkiye ile ilişkileri ve bu ilişkilerin politik ve ekonomik alanda nasıl bir seyir izlediği ve gelecekte de nasıl bir seyir izleyebileceği konularında araştırmalar yapmak, döküman ve belgeleri toplamak ve gerektiğinde ilgili yerlere sunmak,

c) Yapılacak çalışmalarda ilgili ülkelerin ekonomik, politik ve sosyo-kültür yapılarına ilişkin değerlendirmelere ve bu ülkelerde meydana gelen değişmelere yer vermek,

d) Projeler hazırlayarak, bu projelerin uygulanmasında gerekli olduğu hallerde diğer kurumlar ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak,

e) Araştırmalarla, adı geçen ülkelerin küresel ve bölgesel alanda oynadıkları rolleri değerlendirmek ve yapılacak araştırmalar ile, gelecekteki durumla ilgili öngörülerde bulunmak,

f) Çalışma konuları ile ilgilenen Türkiye ve diğer ülkelerdeki bilim adamları ile işbirliği yapmak,

g) Söz konusu ülkelerdeki üniversite ve stratejik araştırmalar merkezleri ile, işbirliği olanaklarını araştırmak ve koordinasyon kurmak,

h) Türk-Ermeni ilişkileri ve Ermeni tarihi, kültürü, siyaseti, ekonomisi, dili ve edebiyatı üzerine yürütülen çalışmaları izlemek belge ve dökümanları toplamak ve değerlendirmeler yapmaktır.

B – Eğitim Faaliyetleri

a) Amaç maddesinde yer alan ülkelerdeki üniversite ve stratejik araştırma merkezleri ile ortak sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetler düzenlemek ve belgelerle Türkiye aleyhtarı önyargıları gidermek,

b) Araştırma faaliyetleri başlığı altında yer alan konularda kamu kurum ve kuruluşları ile her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,

c) Belirtilen konularda teori, metod ve uygulama alanları temelinde yayın yolu ile tanıtım yapmak,

d) Türk kültürü araştırmalarına ve eğitimine ağırlık vererek tanıtım faaliyetleri yolu ile Türkiye’ye yönelik olumsuz önyargıları gidermek,

C – Arşivleme

Kapsamlı bir arşivleme çalışması yapmak.

Organlar

Madde 5 – Merkezin organları:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu’dur.

Merkez Müdürü

Madde 6 – Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür, yeniden görevlendirilebilir.

Merkez Müdürünün kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından 3 yıl için görevlendireceği en fazla iki yardımcısı bulunur. Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir.

Merkez Müdürünün Görev ve Yetkileri

Madde 7 — Merkez Müdürü; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Merkez Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygular. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar.

Müdür görevinden ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse, yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 8 – Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün önerisi alınarak Rektör tarafından 3 yıl için seçilen, konu ile ilgili 4 öğretim elemanı ile Merkez Müdürü ve 2 yardımcısından oluşur. Yönetim Kurulunun başkanı Merkez Müdürüdür.

Merkez Yönetim Kurulu akademik bir organ olup, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az 4 kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Merkez Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 9 – Merkez Yönetim Kurulu; Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar.

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

b) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlar.

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurar ve bunların görevlerini düzenler.

d) Merkez Müdürünün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar alır.

Merkez Danışma Kurulu

Madde 10 — Merkez Danışma Kurulu; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak üzere oluşturulan kuruldur. Danışma Kurulu konuyla ilgili öğretim elemanları ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bu konuda değerli hizmetler vermiş olan kişiler arasından Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için seçilen uzmanlardan oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir.

Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Danışma Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder.

Diğer Hükümler

Madde 11 – Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlar ile karşılanır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Konular

Madde 12 – Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 19/01/2000 tarihli ve 23938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İTÜ Fakültelerine ve bölümlerine kayıtlı lisans öğrencilerine, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre yedi yıldır. (İngilizce geliştirme öğretimi süresi hariç) Azami süre sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav (Ek Sınav l ve Ek Sınav 2) hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı bu derslerin sınavlarının açılacağı ilk iki yarıyıl sonu sınav döneminde kullandırılır. (daha önce hiç alınmamış veya alınıp da bir kez sınava girme hakkı elde edilememiş dersler için ek sınav hakları kullanılamaz.) Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını (daha önce hiç alınmayan veya alınıp da sınava girme hakkı elde edilemeyen dersler de dahil olmak üzere) beş veya dört derse indirenlere üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş veya dört derse indirenlere dört yarıyıl, üç veya daha az derse indirenlere ise "bitirme çalışması dersi hariç"; (bitirme çalışması dersinden başarılı oluncaya kadar sınavlara sınırsız girme hakkından yararlanılamaz.) başarısız oldukları (FF aldıkları) derslerden açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


DÜZELTME

23/6/2004 tarihli ve 25501 sayılı Resmî Gazete’nin 72 nci sayfasında yayımlanan, Eskişehir Valiliğine ait “Umuma Mahsus Yerlerde Alkollü İçeceklerin İçilmesinin Yasaklanmasına Dair Karar”ın 1. maddesinin ikinci ve üçüncü satırında sehven “... umuma mahsus yerlerde alkollü içeceklerin içilmesi yasaklanmıştır.” ibaresi, “... gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethane, terk edilen yapılar, inşaatlar, banka ATM’leri, köprüaltları, mezarlıklar, gezinti yerleri ile umuma mahsus park ve bahçelerde alkollü içeceklerin içilmesi Valilik Makamının 21/4/2004 tarihli olurları ile yasaklanmıştır.” şeklinde düzeltilmiştir.

Sayfa Başı