Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

23 Haziran 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25501

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7427 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2004/7450 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2004/7451 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2004/7453 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Tohumluk Olmayan Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkkında Karar

2004/7455  Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmı İçin Verilen Devlet Garantisinin Durdurulmasına İlişkin Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Yağlı Güreş Müsabaka Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Güreş Federasyonu Karakucak Güreş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine İlişkin Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği

— Motorlu Araçların ve Römorklarının Yan Koruması (Yan Koruyucular) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (89/297/AT)

 

Tebliğler

— Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında,Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: TAU/2004-003)

— Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Avrupa Teknik Onayı İçin Ortak Usul ve Genel Formata Dair Tebliğ (No: TAU/2004-4)

— Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2004-5)

— Eskişehir İlinde Umuma Mahsus Yerlerde Alkollü İçeceklerin İçilmesinin Yasaklanmasına Dair Karar

— Erzincan Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/5)

— Karaman İli Sınırları İçerisinde Anız Yakılmasının Önlenmesi Hakkında Karar (No: 2003/2)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Danıştay Kararı

— Danıştay Başkanlar Kurulunun 2004/13 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7427

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2/4/2004 tarihli ve 4875 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

H.ÇELİK

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

K.TÜZMEN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A. AKSU

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

B.YILDIRIM

E. MUMCU

S.GÜÇLÜ

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

2/6/2004 Tarihli ve 2004/7427 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 — 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 26 ncı madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

“Madde 26 — Milli güvenliği ilgilendiren konularda ve güvenlik kuruluşları tarafından şüpheli görülen ve ticari olmayan her türlü maddenin analiz edilmesine yönelik Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığının hizmetlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”

Madde 2 — Bu Karar 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7450

Ekli “Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 7/6/2004 tarihli ve 9372 sayılı yazısı üzerine, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun değişik 5 inci ve 6326 sayılı Petrol Kanununun değişik 13 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan V.

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

K. TÜZMEN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

O. PEPE

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

B. ATALAY

S. GÜÇLÜ

R.AKDAĞ

M. H. GÜLER

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

R. AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Madde 1 —23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı Kararnamenin eki Kararın değişik 11 inci maddesindeki “Motorin” ibaresi “Motorinler” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 2 —Aynı Kararın değişik 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 13 — Bu Karar kapsamında akaryakıt olarak sayılan petrol ürünleri aşağıda gösterilmiştir.

Benzinler [Kurşunsuz, Süper ve 98 Oktanlı Kurşunsuz Benzin]

Motorinler [Motorin (Gasoil 0,2) ve 350 ppm Kükürtlü Motorin (EN 590 (1))]

Gazyağı

Marine Diesel

Jet Yakıtı

Kalorifer Yakıtı

Fuel-Oiller (Fuel Oil 6 ve %1.0 Kükürtlü Fuel Oil)

LPG (Tüplü, Sanayi, Dökme, Otogaz)”

Madde 3 —Bu Karar yayımlandığı gün saat 24:00’ten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 4 — Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7451

Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu’nun 8/6/2004 tarihli ve 2004/29 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115 ve 121 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdüllatif ŞENER

 

 

 

Başbakan V.

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

C.ÇİÇEK

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

H.ÇELİK

G. AKŞİT

A. BABACAN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

B.ATALAY

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Madde 1 — 31/12/1999 tarihli ve 23923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/12/1999 tarihli ve 99/13819 sayılı Kararnamenin eki Dahilde İşleme Rejimi Kararının 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci fıkra çerçevesinde ibraz edilen gümrük beyannamesinde kayıtlı bulunan aracı ihracatçı, beyanname konusu eşya nedeniyle daha önce alınmayan vergiden belge sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. İnceleme veya soruşturma sonucunda, iştiraki tespit edilen belge sahibi firma ve/veya sahte gümrük beyannamesinde kayıtlı aracı ihracatçı firmaya ait Dahilde İşleme İzin Belgelerine (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olması da dahil) 1 (bir) yıl süreyle indirimli teminat uygulanmaz.”

Madde 2 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7453

Ekli “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Tohumluk Olmayan Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 15/6/2004 tarihli ve 33585 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdüllatif ŞENER

 

 

 

Başbakan V.

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

C. ÇİÇEK

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

H.ÇELİK

G. AKŞİT

A. BABACAN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

B.ATALAY

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Tohumluk Olmayan Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Madde 1 — Aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu belirtilen tohumluk olmayan mısır ithalatında, 400.000 ton tarife kontenjanı açılmış olup, söz konusu kontenjan ihtiyaç duyulması halinde ithal edilmek üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmiştir.

 

 

Uygulanacak

Tarife

 

 

Gümrük

Kontenjanı

G.T.P.

Madde İsmi

Vergisi (%)

Dönemi Sonu

1005.90

Diğerleri

25

31/8/2004

Madde 2 — 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı madde kapsamı listede gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu madde için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

Madde 3 —Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.

Madde 4 —Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenen ithal lisansı, 31/8/2004 tarihine kadar geçerli olup, bu süre uzatılmaz.

Madde 5 —İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

Madde 6 —Bu Kararda yer almayan hususlarda,İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 7 —Bu Karar 31/8/2004 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 —Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7455

Sivil hava araçları üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasının ticari olarak temin edilemeyen kısmı için verilen Devlet garantisinin durdurulmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 24/5/2004, 31/5/2004 tarihli ve 30441, 32497 sayılı yazıları üzerine, 26/6/2003 tarihli ve 4911 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

H.ÇELİK

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

K.TÜZMEN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A.AKSU

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

B.YILDIRIM

E. MUMCU

S.GÜÇLÜ

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

2/6/2004 Tarihli ve 2004/7455 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 — 26/6/2003 tarihli ve 4911 sayılı Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılanması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Türk ticari hava taşıma işletmelerine verilmekte olan Devlet garantisi;

a) MNG Havayolları ve Taşımacılık A.Ş. için 25/3/2004, Sık-Ay Hava Taşımacılık A.Ş. ve Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. için 26/3/2004, Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. için 30/3/2004, Fly Havayolları A.Ş. için 19/4/2004, Hürkuş Havayolu Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. için 26/4/2004, Onur Air Taşımacılık A.Ş. için 7/5/2004, Atlasjet Uluslararası Havacılık A.Ş. için, 10/5/2004 ve İnter Ekspres Hava Taşımacılık A.Ş. için 4/6/2004 tarihi itibarıyla,

b)Devlet garantisi bedelini ödemeyen Anadolu Havacılık A.Ş. için ise, 1/5/2004 tarihi itibarıyla,

durdurulmuştur.

Söz konusu ticari hava taşıma işletmeleri, kendileri için Devlet garantisinin durdurulduğu tarihe kadar geçen süreye ilişkin Devlet garantisi bedelini,Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Devlet Garantisi Hesabına yatıracaklardır.

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

22 Haziran 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-8823

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Programı Çalışmalarına katılmak üzere, 22 Haziran 2004 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

22 Haziran 2004

B.01.0.KKB.01-06-187-2004-702

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 22 Haziran 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8823 sayılı yazınız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Programı Çalışmalarına katılmak üzere, 22 Haziran 2004 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına,Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

22 Haziran 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-8824

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

AB Genişlemesinin ve Türkiye’nin Üyeliğinin Getirebileceği Muhtemel Sorunlar başlıklı uluslararası konferansa katılmak üzere, 23 Haziran 2004 tarihinde Macaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına,Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

22 Haziran 2004

B.01.0.KKB.01-06-188-2004-703

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 22 Haziran 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8824 sayılı yazınız.

AB Genişlemesinin ve Türkiye’nin Üyeliğinin Getirebileceği Muhtemel Sorunlar başlıklı uluslararası konferansa katılmak üzere, 23 Haziran 2004 tarihinde Macaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına,Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

22 Haziran 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-8825

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

4. Çevre ve Sağlık Bakanları Konferansı’na katılmak üzere, 23 Haziran 2004 tarihinde Macaristan’a gidecek olan Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

22 Haziran 2004

B.01.0.KKB.01-06-189-2004-704

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 22 Haziran 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8825 sayılı yazınız.

4. Çevre ve Sağlık Bakanları Konferansı’na katılmak üzere, 23 Haziran 2004 tarihinde Macaristan’a gidecek olan Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Yağlı Güreş Müsabaka Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 1/6/1998 tarihli ve 23359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yağlı Güreş Müsabaka Yönetmeliğinin değişik 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü ve beşinci fıkralar yürürlükten kaldırılmıştır.

"Büyükler güreşinde 96 kg. ve 120 kg’larda serbest ve greko-romen stilinde Avrupa şampiyonalarında birinci olanlar, Dünya şampiyonalarında ve Olimpiyatlarda ise ilk üç dereceye girenler ile Federasyon Teknik Kurulunca milli takıma girebileceği belirtilen sporcular Federasyondan izin almak kaydıyla Tarihi Kırkpınar güreşlerinde başa güreşirler."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 20 nci maddesinin (b), (c), (e) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"b)Bütün boylarda ilk turda kura çekilir. Tarihi Kırkpınar iki veya üç günlük güreşlerde baş, başaltı ve büyük ortada her turda kura çekilir. Geleneksel, birinci sınıf ve mahalli güreşlerde; başaltı ve daha alt boylarda kuraları birinci turda ilk kura numaraları ile eşleme yapılır. (Yağlı Güreş Yürütme Kurulu veya Merkez Hakem Kurulunun belirleyeceği güreşlerde ilk 16’ya kalan güreşlerde her tur için kura çekilir.)

Tarihi Kırkpınar güreşleri iki ve üç günlük süreli güreşler hariç diğer geleneksel, birinci sınıf ve mahalli güreşlerde güreş süreleri (sporcu sayısı, hava şartları ve benzeri durumlarda); Federasyon temsilcisi, kule baş hakemi ve meydan baş hakemlerinin kararı ile tespit edilir.

Şöyle ki; 4-8-16-32-64 ve 128 gibi sayılara getirilirler. (Boylarda 27 kişi varsa, bu boyda 22 kişi güreşir, 5 kişi tur atlar, ikinci tura 16 kişi ile başlanır. Yarı final ve final müsabakalarının çekişmeli geçmesi için; yarı final müsabakalarında bölgeler göz önünde bulundurularak karşılıklı kura çekilir. Kura çekiminde, numaratör ve teknolojinin yeniliklerinden faydalanılır.

Tarihi Kırkpınar güreşlerinde; başaltında 1 ve 2 nci olanlar ile büyük orta ve diğer boylarda 1, 2 ve 3 üncü olanlar bir üst boyda güreşirler.

Bir üst boya çıkamayan güreşçiler; Yağlı Güreş Yürütme Kurulu veya Merkez Hakem Kurulunun kararı ile yıl boyunca sergiledikleri performanslarına bakılarak bir üst boya çıkarılır. (Başaltı güreşlerde Merkez Hakem Kurulunun kararı uygulanmaz.)

Tarihi Kırkpınar, geleneksel, birinci sınıf ve mahalli yağlı pehlivan güreşlerinde dereceye giren sporcular diskalifiye veya doping sebebiyle derece ve sıralamasının iptali halinde alttaki sıralamada bulunan güreşçiler yukarıya doğru Yağlı Güreş Yürütme Kurulu kararı ile kaydırılmak suretiyle sıralama yeniden düzenlenir.

Tarihi Kırkpınar, geleneksel ve büyük organizasyonlarda güreşecek güreşçiler, hangi boyda güreşmişse, aynı boyda güreşebilirler. Organizasyona katılan güreşçi sayısı, aynı tarihte birden fazla organizasyon yapılması ve/veya benzeri sebepler yüzünden güreşçilerin hangi boyda güreşeceği Yağlı Güreş Yürütme Kurulu veya Merkez Hakem Kurulu tarafından değiştirilebilir."

"c) Bütün boylarda ihtar, müsabaka sonuna kadar geçerlidir. Normal sürede sonuçlanmayan müsabakalarda puanlamaya gidilir. Puanlamada da beraberlik bozulmamışsa altın puan uygulamasına geçilir.

Minik ve teşvik boylarında müsabaka süresi; 10 dakika, puanlama süresi 4 dakika, 1 dakika altın puan, tozkoparanda müsabaka süresi; 15 dakika, puanlama süresi 4 dakika, 2 dakika altın puan, deste ve küçük orta boylarında müsabaka süresi; 25 dakika, puanlama süresi 5 dakika, 2 dakika altın puan, büyük orta ve başaltı boylarında müsabaka süresi; 30 dakika, puanlama süresi 6 dakika, 4 dakika altın puan, baş güreşleri müsabaka süresi; 40 dakika, puanlama süresi 7 dakika, 5 dakika altın puan uygulaması yapılır. Uzatma güreşinde güreşçilerin birisi mavi, diğeri kırmızı paça bağı bağlar."

Tarihi Kırkpınar ile 2 veya 3 günlük güreşlerde (bir günlük güreşler hariç); boylarında ilk turda güreşçi sayısına göre 4 ve 4 lerin katlarına getirilir. Güreşçiler (A) ve (B) grubu olarak baş, başaltı ve büyük orta’da bir önceki yılın Tarihi Kırkpınar güreşlerinde ilk 16 güreşçi (A) grubunu oluşturur. Bir üst boya terfi edenlerin veya katılamayanların yerine güreşecek pehlivanların boy ayrımını hakemler tespit eder. Bunların dışındaki güreşçiler (B) grubudur. İlk turda (A) grubu sayısına denkleştirmek için (B) grubu pehlivanlar kendi aralarında bir tur müsabaka yaparlar.

Tarihi Kırkpınar ile 2 veya 3 günlük güreşlerde seri başı uygulama ve tespit etme kuralları şunlardır;

1) Altın Kemer alan güreşçiler,

2) Tarihi Kırkpınar baş güreşlerinde son üç yılda birinci olan pehlivanlar,

3) 1 yıl önceki Tarihi Kırkpınarda yarı final yapan pehlivanlar.

Seri Başı Uygulaması; Tarihi Kırkpınar 2 ve 3 günlük güreşlerde son 8 kişiye kadar tek numaraların olduğu torbadan kura çekilir. Kura çekimi seri başı güreşçilerden başlar. Seri başı güreşçilerin kura çekiminden sonra tek ve çift numaralarının olduğu torbalar birleştirilir, kura çekimi tek torbadan devam eder."

"e) Tarihi Kırkpınar geleneksel, birinci sınıf ve mahalli yağlı pehlivan güreşlerinde yarı finalde rakiplerine yenilen her iki güreşçi, o boyda 3 üncü ilan edilir. Klasman sıralamasında buna uygun olarak 4 üncülük derecesi belirtilmez. Sıralama 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 5 inci şekilde yapılır."

"h) Müsabakada puanlama süresince ve uzatma altın puanda eşitlik bozulmamış ise hakemler tarafından ataklar yazılacak ve anons edilerek son dakika içindeki ataklara bakılarak atak olan güreşçi galip ilan edilir. Bu durumda da netice alınmamışsa hakemler karar vermekte tereddüt ediyorsa iki kule hakemi, bir meydan hakemi güreşi ayırmak için son uzatmaya, puanlama ve güreşin normal süresine bakarak galip olan güreşçiyi ilan ederler."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 2- 2004 Tarihi Kırkpınar güreşlerinde 2000-2001-2002 ve 2003 yılı Kırkpınar güreşlerinde ilk üç sırada yer alan başaltı güreşçileri başta güreşebilirler.

2002 yılından itibaren gençler serbest stilde Dünya ve Avrupa şampiyonasında 120 kg.da birinci olanlar başa güreşirler."

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Güreş Federasyonu Karakucak Güreş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 17/1/1998 tarihli ve 23233 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Güreş Federasyonu Karakucak Güreş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"Organizasyon Kurulu, 20 gün evvel bağlı bulunduğu gençlik ve spor il müdürlüğüne müracaatını yapmak, il müdürlükleri ise üç gün içerisinde organizasyon kurulunun bu isteklerini Güreş Federasyonuna göndermek zorundadır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu kişilere bir günlük masraf için ödenecek miktar birinci derecede Devlet memuruna ödenen günlük harcırah yevmiyesinin 8 katından fazla olamaz."

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:

4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında, kaçak veya kaçak şüphesi ile eşya yakalanması halinde muhbir ve el koyanlara ikramiye ödenmesinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2— Bu Yönetmelik, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 35 inci maddesi gereğince; gümrük kaçağı eşya, uyuşturucu madde ve silah—mühimmat yakalamaları ile müşterek operasyonlarda ve kontrollü teslimat uygulamalarında yapılacak ikramiye ödemelerinin usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;

a) Kanun : 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu,

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını ve Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığını,

c) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını,

d) Merkez birimi: Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanlığını,

e) Birim: Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının kaçakçılıkla mücadele ile görevli birimlerini,

f) Muhbir: Kaçakçılığı, faillerini, kaçak eşyanın bulunduğu, saklandığı veya satıldığı yerleri yetkili birimlere haber veren, böylelikle yapılan incelemeye ilişkin ilk fiilin etrafıyla ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden ve verdiği bilgiler resmi makamlarca kayıt altına alınan kişiyi,

g) El koyan: Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlü olan ve kaçak eşyanın yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılan mülkî amirleri, Gümrük, Gümrük Muhafaza, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı amir ve memurlarını,

h) Kaçak eşya: Kanunda zoralımı öngörülen her türlü madde, ürün ve değeri,

ı) Kaçak silah-mühimmat: 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesine aykırı davranışlar nedeniyle yakalanan silâh ve mermiler ile 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesine muhalefet suçlarından dolayı yakalanan maddeleri,

j) Uyuşturucu madde: 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun uyarınca uyuşturucu madde olarak tanımlanan her türlü maddeyi,

k) Kontrollü teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti, toplanması, kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın zoralımı amacıyla, yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından Türkiye’ye getirilerek dağıtılacak veya Türkiye’de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya Türkiye’den transit geçecek, uyuşturucu ve psikotrop maddeler, 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tablo değişikliklerinde yer alan maddelerin ve bunlara bağlı fonlar veya kara para veya kara paraya kaynaklık edecek diğer her türlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakillerini,

l) FOB kıymet: Eşya için fiilen ödenen veya ödenecek ya da ödenebilecek bedeli,

m) CIF kıymet: FOB kıymet üzerine Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderlerinin ilavesi ile oluşan kıymeti,

n) Mahkumiyete ilişkin mahkeme kararı: Mahkumiyet kararları ile ön ödeme nedeniyle kamu davasının açılmaması durumunda eşya hakkında verilen zoralım kararını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İkramiye Taleplerinin Yapılması

Kaçak Eşyaya İlişkin İkramiye Taleplerinin Yapılması

Madde 5 – Gümrük kaçağı eşya yakalamalarında ikramiye ödenmesine ilişkin talepler; 11 inci maddenin (a) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak müdahil gümrük idarelerine yapılır.

Müdahil gümrük idaresi, mahkumiyete ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının kendilerine intikali sonrasında en geç bir ay içerisinde gerekli dosya incelemesini yapar ve dosya muhteviyatı belgelerin tamam olması halinde, dosyayı uygun görüşüyle birlikte yazılı olarak Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderir.

Kaçak Silah ve Mühimmata İlişkin Taleplerin Yapılması

Madde 6 – Kaçak silah ve mühimmat yakalanması durumunda ikramiye ödenmesine ilişkin talepler, 11 inci maddenin (b) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak, İçişleri Bakanlığınca el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birimlerine, Gümrük Müsteşarlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresine yapılır.

Söz konusu birimler, yapacakları inceleme sonucunda, dosyada eksiklik olması durumunda bunların tamamlanmasını sağlar ve dosyayı uygun görüşüyle birlikte el koyanın bağlı olduğu merkez birimine gönderir.

Uyuşturucu Maddelere İlişkin İkramiye Taleplerinin Yapılması

Madde 7 – Uyuşturucu madde yakalanması durumunda ikramiye ödenmesine ilişkin talepler, 11 inci maddenin (c) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte; olaya İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birimlerine, Gümrük Müsteşarlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresine yazılı olarak yapılır.

Söz konusu birimler, yapacakları inceleme sonucunda, dosyada eksiklik olması durumunda bunların tamamlanmasını sağlar ve dosyayı uygun görüşüyle birlikte el koyanın bağlı olduğu merkez birimine gönderir.

Müşterek Operasyonlar

Madde 8 – Müşterek operasyonlarda ikramiye talebi, operasyonu yürüten asli birim tarafından, 5, 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili birimlere yapılır.

İhbarın Birden Fazla Birime Yapıldığı Durumlar

Madde 9 – İhbarın birden fazla birime yapıldığı durumlarda, ikramiye talebi operasyonu koordine eden birim tarafından, 5, 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili birimlere yapılır.

Kontrollü Teslimat Yakalamalarında Uygulanacak Usul ve Esaslar

Madde 10 – Kontrollü teslimat yakalamalarında, ikramiye talebi, kontrollü teslimata son verilen yerdeki birim tarafından yapılır.

Kontrollü teslimat yakalamalarında, el koyanlara sadece Türkiye Gümrük Bölgesinde el konulan kaçak eşya değeri dikkate alınarak ikramiye ödenir. Muhbir ikramiyelerinin hesaplanmasında yurtdışında el konulan kaçak eşya değeri de ikramiye hesaplanmasına dahil edilir.

Yurtdışında el konulan kaçak eşya, silah-mühimmat ve uyuşturucu maddeler için, ilgili devletin yetkili makamlarından yazılı resmi bilgi gelmiş olması şartı aranır. Bu eşya için ikramiye talep dosyalarının düzenlenmesinde de 10 uncu maddede sayılan belgelere emsal belgelerin, ilgili devletin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olması yeterli sayılır.

Yapılan ihbar üzerine yurtdışında ele geçirilen kaçak eşya, silah-mühimmat ve uyuşturucu maddeler için de muhbirlere yukarıdaki usul ve esaslara göre ikramiye ödenir.

Kaçak eşya, silah-mühimmat veya uyuşturucu maddeye ait bölüm veya parçaların birden fazla yerde ele geçirildiği kontrollü teslimat veya yurtdışı yakalamalarında; ikramiye talep dosyası, ilgili merkez birimince doğrudan hazırlanabileceği gibi, merkez birimince uygun görülecek bir birime de hazırlatılabilir.

İkramiye Taleplerinde Yer Alması Gereken Belgeler

Madde 11 – İkramiye talep edilmesi durumunda;

a) Kaçak eşya ikramiyeleri için gerekli belgeler:

1) Olay tutanağı onaylı örneği,

2) Yetkili birimlerce düzenlenmiş kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı,

3) Kaçak eşya ile ilgili mahkumiyete veya eşyanın zoralımına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı örneği,

4) Dörder nüsha onaylı İkramiye Talep Formu (Ek-1),

5) İkişer nüsha müsadir ikramiyesi talebine ilişkin onaylı A cetveli (Ek-2),

6) İkişer nüsha müsadir ikramiyesi talebine ilişkin onaylı B cetveli (Ek-3),

7) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu belirtir resmi bir yazı; muhbirli ise ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,

b) Kaçak -mühimmat ikramiyeleri için gerekli belgeler:

1) Olay tutanağı onaylı örneği,

2) Silah-mühimmatın olay tarihi itibariyle Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş olan değer tespit listelerine göre hazırlanmış kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı aslı,

3) Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için, kamu davası açıldığına ilişkin Cumhuriyet savcılığınca tanzimli iddianamenin onaylı örneği, ikinci yarı ikramiyesi için mahkumiyete veya zoralım kararına ilişkin kesinleşen mahkeme kararının onaylı örneği,

4) Sahipsiz olarak yakalananlarda kesinleşmiş zoralım kararının onaylı örneği,

5) Dörder nüsha onaylı İkramiye Talep Formu (Ek-1),

6) İkişer nüsha müsadir ikramiyesi talebine ilişkin onaylı A cetveli (Ek-2),

7) İkişer nüsha müsadir ikramiyesi talebine ilişkin onaylı B cetveli (Ek-3),

8) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu belirtir resmi bir yazı; muhbirli ise ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,

c) Uyuşturucu madde ikramiyeleri için gerekli belgeler:

1) Olay tutanağı onaylı örneği,

2) Yakalanan uyuşturucu maddenin cinsi, net ağırlığı veya yüzdesini belirtir “Ekspertiz Raporu”,

3) Sahipli yakalamalarda, ilk yarı ikramiyesi için, kamu davası açıldığına ilişkin Cumhuriyet savcılığınca düzenlenen iddianamenin onaylı örneği, ikinci yarı ikramiyesi için mahkumiyete veya zoralım kararına ilişkin kesinleşen mahkeme kararının onaylı örneği,

4) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş zoralım kararının onaylı örneği,

5) Dörder nüsha onaylı İkramiye Talep Formu (Ek-1),

6) İkişer nüsha müsadir ikramiyesi talebine ilişkin onaylı A cetveli (Ek- 2),

7) İkişer nüsha müsadir ikramiyesi talebine ilişkin onaylı B cetveli (Ek-3),

8) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu belirtir resmi bir yazı; muhbirli ise ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı.

İkramiye Talep Formları müşterek operasyonlarda, operasyona katılan her birimin mensupları için ayrı ayrı düzenlenir. Tek bir birim tarafından gerçekleştirilen el koymalarda, o birim el koyanları adına tek bir form düzenlenir.

Muhbir İkramiyesinin Ödenmesi

Madde 12 – Muhbir ikramiyeleri, birimin veya ilgili merkez biriminin yetkilendireceği mutemetler aracılığı ile hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılır.

İkramiye Ödemesi Yapılmayacak Haller

Madde 13 – a) Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca gümrük komisyonları tarafından karara bağlanan hallerde,

b) Kanunun 31 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca eşyanın zoralımına karar verilmediği hallerde,

ikramiye ödemesi yapılmaz.

Ortak Hükümler

Madde 14 – a) Kaçak eşya, silah mühimmat veya uyuşturucu maddenin sahibinin belirlenememesi ya da söz konusu eşya veya madde ile ilgili sahiplik iddiasında bulunan kişinin olmaması durumunda, eşya sahipsiz yakalanmış sayılır.

b) Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere, yüzde ellisi el koyanlara verilir.

c) İhbarsız yakalama olaylarında ikramiyenin tamamı el koyanlara ödenir.

d) Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlü olanlara muhbir ikramiyesi ödenmez.

e) El koyma ikramiyesine, ancak kaçak eşyanın yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılanlar hak kazanır. Bizzat ve fiilen katılanların tespitine yönelik olarak, merkez birimlerince gerekli incelemeler yapılabilir. Bu durumda, kimlere ikramiye ödeneceğine ilişkin olarak merkez birimlerince verilen karar esas alınır.

f) El koyanlara ödenecek ikramiye eşit miktarda paylaştırılarak ödenir. Yıllık ödenecek ikramiye tutarını dolduran kişilerin payına düşen ikramiye, aynı olayda el koyan durumundaki diğer kişilere paylaştırılamaz.

g) Muhbirin birden fazla olduğu durumlarda, muhbir ikramiyesi muhbirlere eşit miktarda paylaştırılarak ödenir.

h) İhbarın birden fazla birime yapılmış olması veya birden fazla muhbirin olması durumunda, muhbir ikramiyesinden yararlanacaklar, kaçak eşyaya el koyarak olayı adli mercilere intikal ettiren birimce belirlenir.

i) El koyanlara ödenecek ikramiyenin yıllık tutarı, (2000) gösterge rakamının hesaplamanın yapıldığı tarihte geçerli memur aylık katsayısı ile çarpımının otuz katını geçemez. Bu tutarın hesaplanmasında, el koyanın aynı yıl içerisinde almayı hak ettiği kaçak eşya, kaçak silah-mühimmat ve uyuşturucu madde ikramiyelerinin tamamı esas alınır.

Cezai Müeyyideler

Madde 15 – İkramiye taleplerinde yanlış ya da sahte bilgi, belge ibraz edenler ile ikramiyelerin ödenmesinde belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesine rağmen ödemeyi kasıtlı olarak geciktirenler hakkında yasal işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İkramiyelere İlişkin Genel Hükümler

İkramiye Tutarlarının Belirlenmesi

Madde 16 — a) Bu maddenin (b) ve (c) bentlerindeki durumlar dışındaki ikramiye tutarının belirlenmesinde çıkış kaçağı eşyanın FOB, giriş kaçağı eşyanın CIF kıymeti esas alınır.

Sahipsiz yakalanan kaçak eşyanın değeri, mahallin en büyük mülkî amirinin görevlendireceği Maliye Bakanlığı, Müsteşarlık ve Sanayi ve Ticaret Odası temsilcilerinden oluşan üç kişilik heyet tarafından belirlenir ve buna ilişkin olarak kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı tanzim edilir.

Sahipli yakalamalarda kaçak eşyanın değeri, müdahil gümrük idaresince belirlenerek kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı düzenlenir.

Mahkumiyete ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararlarının neticesinde kaçak eşya değerinin yukarıdaki fıkralar uyarınca belirlenen ilk değerden farklı olması durumunda, ikramiye ödemesinde mahkeme kararındaki değere esas olan giriş kaçağı eşyada CIF kıymet, çıkış kaçağı eşyada FOB kıymet esas alınır.

b) Silah-mühimmat yakalamalarında ödenecek ikramiye tutarının belirlenmesinde, olay tarihine göre kaçak silah-mühimmatın Milli Savunma Bakanlığınca her yıl belirlenen değeri esas alınır. Ateşli silah, mermi ve her türlü patlayıcı maddeler için ödenecek ikramiyenin değeri, ekspertiz raporunu veren laboratuar tarafından tanzim edilecek kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı baz alınarak İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulan durumlarda İçişleri Bakanlığı merkez birimlerince, Müsteşarlıkça el konulan durumlarda ise müdahil gümrük idaresince belirlenir.

c) Uyuşturucu madde yakalamalarında ödenecek ikramiye tutarının belirlenmesinde, her türlü uyuşturucu maddenin birim miktarı için, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sabit bir rakamın her yıl bütçe kanunlarında belirlenen ikramiye katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değeri esas alınır.

Uyuşturucu maddenin birim miktarının belirlenmesinde, maddenin saf haldeki miktarı esas alınır.

Yakalanan uyuşturucu madde, birim kabul edilen miktardan az veya fazla ise yakalanan miktarın birim kabul edilen miktara oranı üzerinden hesaplama yapılır.

İkramiye tutarı; uyuşturucu maddenin cinsi, birim miktarı ve saflık derecesine ilişkin ekspertiz raporu üzerinden, İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri tarafından el konulması durumunda İçişleri Bakanlığı merkez birimlerince, Müsteşarlık birimlerince el konulması durumlarda ise müdahil gümrük idaresince hesaplanır.

İkramiye Ödeme Zamanları, Oranları ve Ödemeyi Yapacak Birim

Madde 17 — a) Kaçak eşya ikramiyesi, sahipli yakalanmışsa, 16 ncı maddenin (a) bendine göre belirlenen değerinin yüzde ellisi, sahipsiz yakalanmışsa değerinin yüzde yirmi beşi, mahkumiyete ilişkin hükmün kesinleşmesini takip eden üç ay içinde müdahil gümrük idaresince ödenir.

b) Kaçak silah-mühimmat sahipli yakalanmışsa, 16 ncı maddenin (b) bendine göre belirlenen değerinin yüzde yirmi beşi kamu davasının açılmasını, yüzde yetmiş beşi ise mahkumiyete ilişkin hükmün veya zoralım kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde; sahipsiz yakalanmışsa değerinin yüzde ellisi zoralım kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, el koyanların bağlı olduğu kurum bütçesinden ödenir.

c) Uyuşturucu madde sahipli yakalanmış ise 16 ncı maddenin (c) bendine göre belirlenen değerinin yarısı kamu davasının açılmasını, diğer yarısı mahkumiyete ilişkin hükmün veya kamu davasının açılmadığı hallerde eşya hakkında verilen zoralım kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde; sahipsiz yakalanmış ise değerinin tamamı eşya hakkında verilen zoralım kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, el koyanların bağlı olduğu kurum bütçesinden ödenir.

d) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen usullere göre yapılacak ikramiye ödemelerinden peşin ödemelerde yakalama tarihi, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen usullere göre yapılacak diğer ödemelerde ise mahkeme karar tarihi esas alınmak suretiyle sıralı ödeme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 18 — 24/1/1987 tarihli ve 19351 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Yakalanan Ateşli Silah, Mermi ve Patlayıcı Maddelerin Muhbir ve Müsadirlerine, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Değişik 60 ıncı Maddesine Göre Ödenecek İkramiye Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 19 — Bu Yönetmelik, 1/1/2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı ve İçişleri Bakanı yürütür.

 

EK-1

İKRAMİYE TALEP FORMU

Olay Tarihi:

Olay Özeti:

Suç Duyurusunda Bulunulan Cumhuriyet Savcısı:

 

Kurum Adı

İkramiye Talep Edenin Adı/Soyadı

Görev Yeri

Görevi

Sicil No

Banka Hesap No

Bu Yıl Aldığı Kaçak İkramiyesi Tutarı

İmzası

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

11

1

11

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

EK-2

MÜSADİR İKRAMİYESİ TALEBİNE İLİŞKİN (A) CETVELİ

1- Kaçak Eşyanın Türü

:

2- Kaçak Eşyanın Kıymeti

:

3- Olay Yeri ve Tarihi

:

4- Kaçak Eşyanın Sahipli Olup Olmadığı

:

5- Müsadereye Ait Kararın Tarih ve Sayısı

:

6- Kesin İlamın Tarih ve Sayısı

:

7- Takiple İlgili Yazının Makamı, Tarih ve Numarası

:

8- Sabit Gösterge Rakamı

:

9- Katsayı

:

10- İkramiyenin Hesabı

:

11- Muhbir Var/Yok

:

12- Muhbirin Alacağı İkramiye Tutarı

:

13- Müsadirin Alacağı İkramiye Tutarı

:

14- İkramiye Tavanı

:

(2000 gösterge rakamı*30*Mem.Aylık Katsayı)

 

15- İkramiyenin 1. Dilim/2.Dilim/Tamamı

:

16- Toplam İkramiye Tutarı

:

17- Ödenecek İkramiye Tutarı

:

 

 

Müsadirin Adı Soyadı

Daha Önce Ödenmişse Ödenen İkramiye Tutarı

 

Ödenecek İkramiye Tutarı

     
     
     

 

 

EK- 3

MÜSADİR İKRAMİYESİNE İLİŞKİN (B) CETVELİ (İCMAL)

 

SIRA NO

OLAY YERİ VE TARİHİ

EŞYANIN TÜRÜ

EŞYANIN KIYMETİ

SAHİPLİ SAHİPSİZ

MÜSADEREYE AİT KESİN MAHK. KARARI

CIF/FOB KIYMETİ

MUHBİRİN/MÜSADİRİN ALACAĞI İKRAMİYE TUT.

ÖDEME ŞEKLİ (1.,2. DİLİM TAMAMI)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

1

14

1

1

1

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

1

1

1

16

1

1

1

1

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

1

1

1

18

1

1

1

1

1

1

1

1

19

1

1

1

1

1

1

1

1

20

1

1

1

1

1

1

1

1

21

1

1

1

1

1

1

1

1

 

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 31/05/2002 tarihli ve 24771 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 99 — 330 ilâ 346 ncı maddelerinde açıklanan müşterek hükümler ile, 291 inci madde hükmü aynı zamanda geçici depolama yeri işlemlerinde de uygulanır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 286 ncı maddesinin (p) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5) Sıvıların tanklara sevkini veya tanklardan çıkarılmasını sağlayan borular mümkünse toprak üstünde yahut üstü açık hendek içinde ve her tarafı kolaylıkla görülebilecek şekilde döşenmiş olmak, bu boruların antrepo içindeki yollardan geçirilmesi zorunlu olduğu takdirde üzerlerine konacak demir kapakları istenildiği zaman kolaylıkla açılıp, borular görülebilecek şekilde yapılmak veya boruların geçtiği mahal itibariyle bunun çevre, güvenlik gibi nedenlerle mümkün bulunmaması halinde ise boruların detay krokisini vermek,"

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1- 18/4/2003 tarihli ve 25083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin değişik 24 üncü maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Madde 24- EUR.1 Dolaşım Sertifikaları:

a) 23 üncü madde hükümlerine istisna olarak,

1) Hata, ihmal veya özel durum nedeniyle ihraç anında düzenlenmemiş olması;

veya

2) Bir EUR.1 Dolaşım Sertifikasının düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususu, gümrük idarelerine veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluşa tatmin edici bir şekilde ispat edilmesi,

halinde ait olduğu ürünün ihracından sonra düzenlenebilir.

b) Bu durumda ihracatçı;

1) Eşyanın cinsi, nevii, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işaretlerini, çıkış işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek yazılı talepte bulunur.

2) Söz konusu eşya için ihraç sırasında EUR.1 Dolaşım Sertifikası verilmediğini veya EUR.1 Dolaşım Sertifikasının ithalatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte yazılı olarak beyan eder.

3) Usulüne uygun olarak doldurulmuş EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve Başvuru Formunu imzalayıp talep yazısına ekler.

Bu şartları yerine getiren ihracatçının talebi ilgili gümrük idareleri veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluş tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelenmesi ve kontrolü sonucunda, ihracatçının beyanına tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde EUR.1 Dolaşım Sertifikası verilir ve vize edilir.

İhracattan sonra verilen EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna,

"SONRADAN VERILMISTIR", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "VYSTAVENO DODATEČNĔ", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI", "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS", "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL", "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE", "EMITIDO A POSTERIORI", "IZDANO NAKNADNO", "VYDANÉ DODATOČNE", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND", “EMIS A POSTERIORI”, “ИЗДАДЕН В ПОСЛЕДСТВИЕ”, “ÙTGEFIĞ EFTIR À”, “UTSTEDT SENERE”

ibarelerinden biri yazılır.*

İhracatçı ülke gümrük idarelerince düzenlenen ve bu ibarelerden birini taşıyan EUR.1 Dolaşım Sertifikaları, ithalatçı ülke gümrük idarelerince kabul edilir.”

Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 26 ıncı maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Madde 26- EUR.1 Dolaşım Sertifikasının çalınma, kaybedilme ve hasar görmesi hallerinde ihracatçı, ilk sertifikayı düzenleyen gümrük idaresine veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluşa başvurarak Sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir.

Gümrük idareleri, kendilerinde bulunan ve ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait belgelere ve ilk sertifikaya uygun olarak düzenlendiğini tespit ettikten sonra ikinci nüsha Sertifikanın vize işlemini yaparlar.

Ancak, gümrük vizesi kutusuna vize tarihi olarak hüküm ifade etmek üzere, ilk Dolaşım Sertifikasının vize tarihi ve seri numarası yazılır.

Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha Sertifikaların (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna,

"İKİNCİ NÜSHADIR", "DUPLICADO", "DUPLIKÁT", "DUPLIKAT", "DUPLIKAAT", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICATE", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUBLIKĀTS", "DUBLIKATAS", "MÁSODLAT", "DUPLICAAT", "SEGUNDA VIA", "DVOJNIK", "KAKSOISKAPPALE", “DUPLICAT”, “ДУЪЛИКΑТ”, “EFTIRRIT”

ibarelerinden biri yazılır.”

Madde 3- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (Ek IV) ekte yer alan şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4- Bu Yönetmelik, 1/5/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK IV

Fatura Beyanı

Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir:

Türkçe Metin

İşbu belge (Gümrük Onay No:...1) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin ...... 2 tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder.

İspanyolca Metin

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

Çekçe Metin

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Danimarkaca Metin

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Almanca Metin

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Estonca Metin

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

YunancaMetin

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

İngilizce Metin

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Fransızca Metin

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

İtalyanca Metin

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Letonca Metin

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

Litvanca Metin

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés.

Macarca Metin

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Hollandaca Metin

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Lehçe Metin

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Portekizce Metin

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Slovence Metin

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Slovakça Metin

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Fince Metin

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

İsveççe Metin

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Maltaca Metin

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

......................................................... 3

(Yer ve Tarih)

.......................................................... 4

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır.)

 

------------------------------------

* * “Sonradan verilmiştir” ibaresi kural olarak, Anlaşmaya taraf ülkelerin resmi dillerinden birinde veya İngilizce olarak yazılmakla birlikte, Romanya’yla gerçekleştirilen tercihli ticaret çerçevesinde Fransızca ve Almanca dillerinde de yazılabilir.

1 “Fatura Beyanı” bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi anlamında, onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış ihracatçının onay numarası, bu boşluğa yazılacaktır. Fatura Beyanı onaylanmış ihracatçı tarafından yapılmadığı takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal edilmeli veya bu bölüm boş bırakılmalıdır

2 Ürünlerin menşei belirtilmelidir.

2 Ürünlerin menşei belirtilmelidir.

3 Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.

4 Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (e) bendine bakınız. İhracatçının imzalaması istenmediği hallerde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına gelir.

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine İlişkin Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1- 17/5/1998 tarihli ve 23345 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine İlişkin Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliği"nin değişik 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Madde 23- EUR.1 Dolaşım Sertifikaları:

a) 22 nci madde hükümlerine istisna olarak,

1) Hata, ihmal veya özel durum nedeniyle ihraç anında düzenlenmemiş olması;

veya

2) Bir EUR.1 Dolaşım Sertifikasının düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususu, gümrük idarelerine veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluşa tatmin edici bir şekilde ispat edilmesi,

halinde ait olduğu ürünün ihracından sonra düzenlenebilir.

b) Bu durumda ihracatçı;

1) Eşyanın cinsi, nevii, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işaretlerini, çıkış işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek yazılı talepte bulunur.

2) Söz konusu eşya için ihraç sırasında EUR.1 Dolaşım Sertifikası verilmediğini veya EUR.1 Dolaşım Sertifikasının ithalatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte yazılı olarak beyan eder.

3) Usulüne uygun olarak doldurulmuş EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve Başvuru Formunu imzalayıp talep yazısına ekler.

Bu şartları yerine getiren ihracatçının talebi ilgili gümrük idareleri veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluş tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelenmesi ve kontrolü sonucunda, ihracatçının beyanına tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde EUR.1 Dolaşım Sertifikası verilir ve vize edilir.

İhracattan sonra verilen EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna,

"SONRADAN VERILMISTIR", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "VYSTAVENO DODATEČNĔ", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI", "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS", "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL", "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE", "EMITIDO A POSTERIORI", "IZDANO NAKNADNO", "VYDANÉ DODATOČNE", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND"

ibarelerinden biri yazılır.

İhracatçı ülke gümrük idarelerince düzenlenen ve bu ibarelerden birini taşıyan EUR.1 Dolaşım Sertifikaları, ithalatçı ülke gümrük idarelerince kabul edilir.”

Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 25 inci maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Madde 25- EUR.1 Dolaşım Sertifikasının çalınma, kaybedilme ve hasar görmesi hallerinde ihracatçı, ilk sertifikayı düzenleyen gümrük idaresine veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluşa başvurarak Sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir.

Gümrük idareleri, kendilerinde bulunan ve ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait belgelere ve ilk sertifikaya uygun olarak düzenlendiğini tespit ettikten sonra ikinci nüsha Sertifikanın vize işlemini yaparlar.

Ancak, gümrük vizesi kutusuna vize tarihi olarak hüküm ifade etmek üzere, ilk Dolaşım Sertifikasının vize tarihi ve seri numarası yazılır.

Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha Sertifikaların (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna,

"İKİNCİ NÜSHADIR", "DUPLICADO", "DUPLIKÁT", "DUPLIKAT", "DUPLIKAAT", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICATE", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUBLIKĀTS", "DUBLIKATAS", "MÁSODLAT", "DUPLICAAT", "SEGUNDA VIA", "DVOJNIK", "KAKSOISKAPPALE"

ibarelerinden biri yazılır.”

Madde 3- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (Ek IV) ekte yer alan şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4- Bu Yönetmelik, 1/5/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK IV

Fatura Beyanı Metni*

Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.

Türkçe Metin

İşbu belge (Gümrük Onay No:...1) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin ...... 2 tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder.

İspanyolca Metin

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

Çekçe Metin

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Danimarkaca Metin

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Almanca Metin

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Estonca Metin

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

YunancaMetin

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

İngilizce Metin

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Fransızca Metin

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

İtalyanca Metin

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Letonca Metin

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

Litvanca Metin

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés.

Macarca Metin

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Hollandaca Metin

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Lehçe Metin

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Portekizce Metin

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Slovence Metin

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Slovakça Metin

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Fince Metin

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

İsveççe Metin

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Maltaca Metin

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Romence Metin

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizatia vamala nr ... 1 ) declara ca, exceptand cazul in care in mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferentiala ... 2.

Bulgarca Metin

Износителят на продуктите, покрити от иастояшия локумент ( митническо разрешение No... (1)), декпарира, освен ако не е яснo указано противното, че тези продукти са от.…………..преференциален произход ( 2 )

İzlandaca Metin

Útflytjandi framleiğsluvara sem skjal şetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ... (1)), lısir şví yfir ağ vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getiğ, af ... fríğindauppruna (2).

Norveçce Metin

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ... (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelse (2).

......................................................... 3

(Yer ve Tarih)

 

.......................................................... 4

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır.)

 

-------------------------------

* Fatura Beyanı Metni, Anlaşmaya taraf ülkelerin resmi dillerinden birinde veya İngilizce olarak düzenlenmekle birlikte, Romanya’yla gerçekleştirilen tercihli ticaret çerçevesinde Fransızca ve Almanca dillerinde de düzenlenebilir.

1 “Fatura Beyanı”, onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış ihracatçının izin numarası, bu boşluğa yazılacaktır. Fatura Beyanı, onaylanmış ihracatçı tarafından yapılmadığı takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal edilmeli veya bu bölüm boş bırakılmalıdır.

2 Ürünlerin menşei belirtilmelidir.

3 Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.

4 İhracatçının imzalamasının istenmediği hallerde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına gelir.

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğünün, serbest rekabet ilkeleri göz önünde tutularak Yönetmelik kapsamındaki işlerin en iyi şekilde, en uygun şartlarla ve ekonomik gereklere uyularak yapılmasını sağlayacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin (g) bendi limitleri dahilinde, Kamu İhale Kurumunca belirlenen mal ve hizmet alımlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan tanımlara ilave olarak bu Yönetmelikte geçen;

İdare: Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası Anonim Şirketinin Genel Müdürlüğünü,

İhale yetkilisi: Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası Anonim Şirketi Yönetim Kurulunca belirlenen idarenin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi ve kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılan görevlilerini,

ifade eder.

Temel İlkeler

Madde 5 — İdare, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alımı bir arada ihale edilemez.

Yetki limitlerinin altında kalmak amacıyla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eden mal ve hizmet alımları kısımlara bölünemez.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü temel usuldür.

İKİNCİ BÖLÜM

İhale Komisyonları, Kuruluşu ve Çalışma Esasları

İhale Komisyonları

Madde 6 — İhale yetkilisi;

Başkan: Muhasebe Müdürü,

Üye: İhale konusu işin uzmanı iki kişi,

Üye: Diğer Servis Müdürü (Teknik, Ziraat, Personel),

Üye: Ticaret Şefi,

olmak üzere en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyelerde dahil olmak üzere görevlendirir.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

Komisyonların Toplanması

Madde 7 — Komisyonlar, ilgili birimce hazırlanan bir gündemle toplantıya çağrılır. Gündemde toplantının yapılacağı yer, gün ve saat ile görüşülecek konular belirtilir.

Yaklaşık Maliyet

Madde 8 — Mal veya hizmet alımları ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

İhale Dokümanının Verilmesi

Madde 9 — İhale dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak isteyenlerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyeti de göz önüne alınarak rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir. İdare gerektiğinde ihale dokümanını bedelsiz olarak ta verebilir.

İhaleye Katılamayacak Olanlar

Madde 10— Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar:

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak,

yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç),

g) İhale konusu işin yüklenicileri ile danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler,

h) Bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler,

i) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Şartnameler

Madde 11 — İhale konusu mal ve hizmet alımı işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır.

İhale konusu mal ve hizmet alımlarının teknik kriterlerine, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir.

Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır.

Bu şartnamelerde, teknik özelliklere ve tanımlara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirlenemez ve belirli bir marka ve modele yönelik özellik ve tanımlara yer verilmez.

Ancak, teknik veya sözleşmeden doğan zorunluluklar nedeni ile yapılacak alımlar ile belli bir marka makine, araç veya cihaza yedek olarak alınacak parçaların alımları bu kuralın dışındadır.

Şartnamelere, isteklinin idareye taşıt, makine, teçhizat veya demirbaş vereceği, vakıflara ve derneklere teberruda bulunacağı, ücreti istekli tarafından ödenmesi kaydıyla personel istihdam edileceği gibi ihale konusu işin yerine getirilmesi için zorunlu olmayan hükümler, konulamaz.

Dış mal ve hizmet alımlarında şartnameler ve diğer gerekli belgeler yabancı dilde de düzenlenebilir.

Şartnamelerde Yer Alması Gerekli Hususlar

Madde 12 — Şartnamelerde, işin niteliğine göre özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da belirtilmesi gereklidir:

1) İşin adı, niteliği, miktarı, hizmetlerde iş tanımı,

2) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

3) İhale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,

4) Tekliflerin hangi tarihten itibaren kaç gün opsiyonlu olacağı,

5) İsteklilerde aranan koşullar ve belgeler, özel ve tüzel kişileri temsilen ihaleye katılacak olanların noterden tasdikli temsil yetki belgelerini göstermeleri gerektiği,

6) Şartname ve eklerinin okunup, incelendiği ve bütün hükümlerinin aynen kabul edildiği anlamını taşımak üzere her sayfasının isteklinin kendisi veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanarak ihale evrakına ekleneceği,

7) Verilen tekliflerin geri alınamayacağı ve değiştirilemeyeceği,

8) Şartname eki örneğe uygun geçici teminat miktar ve oranı, geçerlilik süresi ve teminat olarak kabul edilebilecek değerler,

9) İhale kesinleşip karar tebliğ edildikten sonra sözleşme akdi geçici teminatın kesin teminata çevrilmesi ve idarece gerek duyulan hallerde mal bedeli karşılığı teminatın ibrazı için tanınacak süreler ve bu sürelere uyulmadığı takdirde geçici teminatın gelir kaydedileceği ve ayrıca nam ve hesaba ihaleye çıkılarak her türlü zarar ve ziyanın talep edileceği,

10) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekli ve şartları,

11) İşe başlama ve işi bitirme tarihleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar ve süre uzatımında göz önüne alınacak hususlar,

12) Ödeme yeri ve şartları, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

13) Kesin teminat ve varsa mal bedeli karşılığı teminat oran ve miktarları ile şartları ve bunların ne şekilde iade edileceği,

14) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar,

15) İhalenin yabancı isteklilere de açık olup olmadığı,

16) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,

17) Malzeme, yakıt veya birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle bir fiyat farkı ödenecek ise fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

18) Program veya güzergah değişikliği halinde ne şekilde işlem yapılacağı,

19) Yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi

20) Şartname hükümlerine uyulmadığı ve/veya işin tamamlanamayacağı anlaşıldığı takdirde, protesto keşidesine, hüküm istihsaline veya herhangi bir yasal girişime gerek duyulmaksızın idarece sözleşmenin tek taraflı olarak fesh edilebileceği ve fesih halinde yapılacak işlemler,

21) İdarece uygun görülecek durumlarda, sözleşmenin feshine gidilmeyerek taahhüdün yapılmayan kısmının istekli nam ve hesabına başka istekliye veya isteklilere yaptırılabileceği ve doğacak fiyat farkı ile her türlü zarar ve ziyanın faizleriyle birlikte istekliden talep ve tahsil edileceği,

22) Fesih hallerinde ve gerekse feshe gidilmeden, istekli nam ve hesabına yapılacak ihalelerde hangi ihale usulünün uygulanacağını tespite idarenin yetkili olacağı,

23) İş, sosyal sigortalar, vergi, resim ve harç mevzuatı ile ilgili her türlü sorumluluğun kime ait olacağı,

24) İsteklinin taahhüt ettiği işi veya tahakkuk etmiş alacaklarını idarenin yazılı olurunu almadan üçüncü kişilere devir ve temlik edemeyeceği,

25) Taahhüt konusu işle ilgili her türlü işlem ve uyumsuzluklarda idarenin belge, kayıt ve hesaplarının taraflarca tek esas ve delil kabul edileceği,

26) Mücbir sebepler olarak kabul edilecek haller,

- Doğal afetler.

- Kanuni grev.

- Genel salgın hastalık.

- Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

- Gerektiğinde Şirketimizce belirlenecek benzeri diğer haller.

27) İşin ifasında aksamalar olduğu takdirde uygulanacak diğer cezai şartlar,

28) Denetim muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

29) Kısmi teklif kabul edilip edilmeyeceği,

30) Anlaşmazlık hallerinde hangi mahkemelerin yetkili olacağı,

31) İş bu şartname konusu mal ve hizmet alımının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmadığı ve Teşekkülün ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbest olduğu,

32) Mal ve hizmet alımlarında, işin bir garanti süresi bulunmakta ise, garanti süresi kadar taahhütname verileceği,

33) İdarece gerekli görülen diğer hususlar.

Dış alım şartnamelerinde, uluslararası kural ve esaslar da göz önünde bulundurulur.

Sözleşmeler

Madde 13— Sözleşmeler ihale dokümanına paralel olarak düzenlenir.

Sözleşmeler ihaleyi yapan idare ile yüklenici tarafından imzalanır. İhale yetkilisinin Yönetim Kurulu olduğu durumlarda sözleşmeler ilgili Genel Müdür Yardımcısı ile Genel Müdür tarafından imzalanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale İlanı, Usulleri, Teklifler

İhalenin İlanı

Madde 14 — İhaleye konulacak iş, her türlü işlemleri tamamlandıktan sonra uygulanacak ihale usulü, ilan gerektiriyorsa Resmî Gazete veya Kamu İhale Bülteninde, ayrıca gerekli görülmesi halinde mahalli bir gazetede de ilan edilir.

Yarar umulduğu takdirde internet, Belediye yayın araçları, ilan tahtası ve benzeri gibi diğer ilan usullerine başvurulur.

Ayrıca ihale konusu işle ilgilendiği bilinen repertuara kayıtlı kişi ve kuruluşlara da mektupla duyuru yapılabilir.

Gazete ilanları;

a) Yurt içi mal ve hizmet alım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az on (10) gün önce,

b) Yurt dışı mal ve hizmet alım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmi (20) gün önce,

ilan edilerek duyurulur.

Yurtdışı ihalelerde 20 günlük ihale süresini 10 güne kadar kısaltmaya Genel Müdür yetkilidir.

Gazete ilan limitleri her yıl İdarece tespit edilerek duyurulur.

İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar

Madde 15 — İhale dokümanında bulunmayan hususlara ilanlarda yer verilmez.

İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

b) İhalenin adı, niteliği ve miktarı,

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,

d)İhale Konusu işe başlama ve bitirme tarihi,

e)Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenen belgelerin neler olduğu,

f)Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler,

g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanamayacağı,

h) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,

i) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

k) Teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği,

l) Tekliflerin geçerlilik süresi,

m)İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği,

n) Mezkur alımın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmadığı.

Düzeltme İlanı

Madde 16 — İlan yapıldıktan ve şartnameler isteklilere verilmeye başlandıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılması zorunlu olursa, bu değişiklikler yeniden ve aynı yollarla ilan edilir. Gerektiğinde düzeltme ilanında ihale tarihi yeniden belirlenir.

Yabancı Ülkelerde Yapılacak İlanlar

Madde 17 — İdarece yabancı ülkelerdeki isteklilerin de girmesinde yarar görülen ihaleler ile yurt dışında ilan yolu ile yapılacak ihalelerde yeterli rekabeti sağlamak için yabancı ülkelerde de ilan verilebilir. İlk ilanın, ihale tarihinden en az 20 gün önce yayınlanmasına dikkat edilir. İlanlar o ülkenin dili ile yapılır. Yabancı ülkelerdeki ilanlar İdarece verilir.

Yasak Fiil ve Davranışlar

Madde 18 — İhalelerde aşağıda belirtilen fiil ve davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek,

e) 12 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre 4734 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Uygulanacak İhale Usulleri

Madde 19 — İdarede mal ve hizmet alımları ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır:

a) Açık ihale usulü,

b) Sınırlı ihale usulü,

c) Açık eksiltme usulü.

d) Pazarlık usulü.

Yukarıdaki usullerden hangisinin uygulanacağı konusunda ihale yetkilisi karar verir.

Yönetim Kurulunun onay yetkisine giren işlerin ihale şekli, ilgili Genel Müdür Yardımcılarının uygun mütalaası ile Genel Müdür tarafından tespit edilir.

Açık İhale Usulü

Madde 20 — Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Açık ihale usulünde ihale duyurusu ilan yoluyla yapılır. İlan yapıldıktan sonra gerek görülmesi durumunda ihaleye katılımın arttırılması amacıyla isteklilere her türlü yöntemle ihale ilanı konusunda bilgi verilebilir.

Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılma şartı olarak istenen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

Yukarıdaki hususlar şartnamelerde ayrıca belirtilir.

Teklif zarfları ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler, uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır.

Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Teklif fiyatlarını kapsayan zarfların açılmasından sonra bir açılış zaptı düzenlenir. Açılış zaptında aşağıdaki hususların bulunması zorunludur:

a) İhalenin tarihi,

b) İhalenin konusu,

c) Teklifte bulunanların isim veya unvanları,

d) Teklif mektubunun haberleşme kayıt tarihi ve numarası,

e) Verilen teminatın cinsi ve tutarı,

f) Üzerinde silinti, kazıntı ve düzeltme bulunan tekliflerin hangi isteklilere ait olduğu,

g) Değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin hangi isteklilere ait olduğu ve reddedilme sebebi,

h) Komisyon üyelerinin adı, soyadı, unvanı ve imzaları.

Sınırlı İhale Usulü

Madde 21 — Mal ve hizmet alımı ile ilgili işlerden ; üretimde süreklilik esas olduğundan ve zaman kaybına tahammül olmadığında kullanılan ekipman ve donanımların temininde özellik arz eden ve belirli firmalar veya kuruluşlarca yapılabilen işler , acil işler komisyon kararını onaylamaya yetkili merciin oluru da alınmak suretiyle yapılacak ihalelerde, sınırlı ihale usulü uygulanır. Bu durumda en az üç istekliden şartname gönderilerek teklif mektubu istenir.

Sınırlı ihale usulü için alınan teklifler açık ihale usulünde olduğu gibi işlem görür ve sonuçlandırılır.

Genellikle acil işler sınırlı ihale usulü ile ihale edileceğinden gazete ile ilan şartı aranmaz.

Açık Eksiltme Usulü

Madde 22 — Açık ihale usulü veya sınırlı ihale usulü ile yapılan ihalelerde tekliflerin kabul edilmeyecek düzeyde olması veya ihalenin herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde, ihale yetkilisinin onayı ile ihaleye açık eksiltme usulü ile devam edilir. Bu usule göre yapılacak ihalelerde daha önce yazılı olarak sunulmuş tekliflerdeki en düşük fiyattan başlamak üzere, ihale komisyonu önünde sıra ile ve sözlü olarak pey sürmek suretiyle yapılır.

İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi, son ve kesin pey olarak kabul edilir.

Açık eksiltmeye katılacak olanlar, sıra ile pey sürmeye davet edilir. Sürülen ilk peyler ihale kağıdına yazılır ve pey sahipleri tarafından imzalanır. İlk peyler bu suretle belirlendikten sonra komisyon başkanı mektupla veya faksla yapılmış teklifler varsa bunları okuyarak bu teklifleri de ihale kağıdına yazar. Bundan sonra istekliler sıra ile pey sürmeye devam ederler. Pey sürmekten çekilen isteklilerin bu durumu ihale kağıdına yazılır ve kendilerine imza ettirilir.

İlgilinin imzadan çekinmesi halinde ihale kağıdına açıklama yapılır.

İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

Peyler sürüldüğü sırada, yapılan indirimlerin işi uzatacağı anlaşılırsa, pey sürmekte olan isteklilerden son tekliflerini yazılı olarak bildirilmeleri istenir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Son pey veya yazılı son tekliflerin alınmasından sonra ihale konusu işin isteklilere ihale edilip edilemeyeceği komisyonca karara bağlanır.

Onay ile ilgili hükümler saklıdır.

Açık eksiltme usulü ile devam edilen ihalelerde teşekkül eden en son teklif, opsiyon süresi de belirtilmek suretiyle ve ihale günü itibariyle teklif sahibine yazılı olarak teyit ettirilir.

Pazarlık Usulü

Madde 23 — Pazarlık usulü ile yapılan mal ve hizmet alım ihalelerinde teklif alınması belli bir kurala bağlı olmadığı gibi gazete ile ilan ettirilmesi şartı da aranmaz.

Bu ihaleler işin nitelik ve gereğine göre ihale komisyonu veya bu komisyonca yetkili kılınan görevliler tarafından bir veya daha fazla istekliden yazılı teklif alınmak ve bedel üzerinden anlaşmak suretiyle yapılır.

Aşağıda belirtilen işler pazarlık usulü ile yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya sınırlı ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması veya tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması,

b) Sözleşmenin feshi üzerine acil yapılması gereken işler veya şartname ve sözleşme gereğince, sözleşme feshedilmeden idarenin istekli adına ve hesabına işi dilediğine yaptırılabileceğinin sözleşmeye konulmuş bulunduğu işler,

c) Acil yapılması gereken ve açık ihale usulü, sınırlı ihale usulü ile yapmaya zaman bakımından elverişli olmayan işler,

d) Tek kişi veya isteklinin elinde bulunan taşınır veya taşınmaz mal, hak ve hizmetlerin alımı veya kiralanması ve ilgili birimlerin ihtiyaç göstermesi halinde, gelişmiş teknolojileri Sanayiimize kazandırabilmek veya kişi ve kurumların talebi üzerine Sanayiimizce üretilecek makine ve tesislerle ilgili olarak Patent veya Know-How satın alınması veya kiralanması,

e) Özellikleri nedeniyle ancak belirli uzman veya sanatçılara yaptırılabilecek eğitim, araştırma, proje, keşif, planlama, montaj, onarım, danışmanlık, kontrol, muayene, fotoğraf, film, baskı ve sergileme gibi hizmetlerle, güzel sanatlara ilişkin çalışmayı ve düşünsel çalışmaları gerektiren işler,

f) Belirli bir kimse veya istekli tarafından üretilmekte olup yerine diğer bir malın konulmasında yarar bulunmayan ve taşıdığı teknik nitelikleri nedeni ile benzerlerinden üstünlüğü belirgin olan mallar ile spesiyal malların alımı,

g) Diğer ihale usulleri ile sonuçlandırılamayan işler.

İhtiyaçların İhale Usulleri Dışında Temini

Madde 24 — Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulur.

a)İhtiyaçların sadece gerçek ve tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b)Sadece gerçek ve tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c)Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

d)Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin ve diğer idarelerin ‘’Kamu İhale Kanunu’nun 67 nci maddesi uyarınca güncellenen parasal limitleri aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.

e)İdarelerin ihtiyaçlarına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

f)Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

g) Milletler arası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda , Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan yada avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.

h) Merkezde ve taşra teşkilatımızda devamlılık göstermeyen müteferrik mal ve hizmet alımları, yetkililerce görevlendirilen mutemetler aracılığı ile ve Kamu İhale Kurumunca saptanacak güncellenen parasal limitleri içerisinde kalmak kaydı ile piyasadan doğrudan doğruya hiçbir şekle bağlı olmadan sağlanabilir.

Fabrika merkezinde bulunan Ziraat Bölge Şeflikleri müteferrik ihtiyaçlarını fabrikadan sağlarlar.

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın , ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

Ayrıca İdarenin İhtiyacı olan mal ve hizmetlerden,

a) Hükümetçe temel mal ve hizmet olarak ilan edilen mal ve hizmetler,

b) Fiyatları hükümetçe belirlenmiş olan mal ve hizmetler,

c) Aşağıda sayılan;

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının,

2) Belediyelerin,

3) Sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne ait kurum ve kuruluşlar ile bunlara ait birimlerinin,

4) Özel kanun ve kararnameler ile kurulmuş kurum ve kuruluşların,

ürettikleri mal ve hizmetler yetki limitlerine bağlı olmaksızın ve ihale komisyonlarından geçirilmeden, hükümetçe saptanmış fiyatlar üzerinden veya bu şekilde saptanmış bir fiyat yoksa pazarlık usulü ile sağlanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Süreci ile İlgili Hükümler

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 25 — Tekliflerin değerlendirilmesinde, ihale komisyonu tarafından, öncelikle belgelerin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatın usulüne uygun olmadığının tespit edildiği durumlarda, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge ve bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

İhale komisyonu, teklif mektuplarını inceleyerek , yapılan değerleme sonucunda ihaleyi, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlarda dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.

İhale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek , ihale yetkilisinin onayına sunar. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Aşırı Düşük Teklifler

Madde 26 — İhale komisyonu verilen teklifleri bu Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenlerle ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu, yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği

Madde 27- İhale komisyonunun kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir.

Ayrıca, isteklilerin talepte bulunması halinde idare, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden istekliye bildirecektir.

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

Madde 28 — Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Yabancı isteklilerinde katılabileceği ihalelerde teminat mektupları döviz cinsinden de verilebilir.

Her ne surette olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Geçici Teminat

Madde 29 — İhalelerde, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirilmesi şartıyla danışmanlık hizmetlerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.

Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla geçici teminat mektuplarında sure belirtilir.

Kamu kurum ve kuruluşları, sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamuya ait bulunan kurum ve kuruluşlar, Belediyeler, özel kanun ve kararnameler ile kurulmuş kuruluşlar ile fiyatları Hükümetçe saptanan mal ve hizmetleri üretip satan kuruluşlarla yapılacak işlerde geçici teminat aranmayabilir.

Ayrıca mal ve hizmet alımlarında derhal ve çok kısa zamanda yapılması gereken işlerde geçici teminatın aranmamasına ihale yetkilisi karar verebilir.

İhale kendisinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları, kararın ihale yetkilisi tarafından onaylanmasından sonra iade edilir.

Kesin Teminat

Madde 30 — Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan isteklilerden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde geçici teminatın aranmayabileceği belirtilen durumlarda kesin teminatın da aranmamasına ihale yetkilisi karar verebilir.

Yüklenici, ihale kararının tebliğinden itibaren kendisine tanınan süre içinde geçici teminatını kesin teminata çevirmek zorundadır.

Mal Bedeli Karşılığı Teminat

Madde 31 — Hizmet alımı ihalelerinde, naklettirilecek malın değerinin nakliye ücretinden çok fazla veya işlenmek üzere verilen malzeme için ödenecek işleme ücretinin malzeme bedeline oranla çok düşük olması gibi durumlarda, mal veya malzemenin teslim edilmemesi, zarara uğratılması, bozulması gibi durumlarda kesin teminatın mal veya malzeme bedelini karşılamasının mümkün olmaması halinde, ihaleyi alan yükleniciden kesin teminattan ayrı olarak mal bedeli karşılığı teminat alınıp alınmayacağına, alınacaksa ne miktarda alınacağına ihale yetkilisi karar verir ve ihale şartnamesinde belirtilir.

İşin bitiminde yüklenici aldığı malı tam olarak teslim etmiş ise mal bedeli karşılığı teminat Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi beklenmeksizin iade edilir.

Kesin Teminatın Geri Verilmesi

Madde 32 — Kesin teminat;

a) Taahhüt konusu işin şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak tamamlandığı, (malzeme alımlarında, işin bir garanti süresi bulunmakta ise, sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla, garanti süresi kadar taahhütname alındıktan sonra, kesin teminat iade edilecektir)

b) Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun bulunmadığı,

c) Yüklenicinin işi bitirip idare ile ilişkisini kesmesi ve taahhüt konusu işle ilgili olarak Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği belirlendikten sonra işçi çalıştırılması durumunda,

İdarede Genel Müdür Yardımcısı veya bulunmadığı takdirde Muhasebe Müdürünün oluru ile geri verilir.

İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması

Madde 33 — İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararda isteklilerin adları veya ticaret unvanları teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, ihale kararını onaylar veya gerekçelerini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale, kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

İhale kararları, ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına ekler.

Genel Müdür veya Yönetim Kurulunun yetki limitleri içindeki kararlar, ilgili Genel Müdür Yardımcılarının uygun görüşü alındıktan sonra onaya sunulur.

Yetki limitleri Merkez tarafından belirlenir.

Kararların Kaydedilmesi

Madde 34 — Komisyon kararları onaya sunulmadan önce karar defterine kaydedilerek kayıt günü itibariyle tarih ve numara alınır.

Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi ve Sözleşmeye Davet

Madde 35 — İhale kararının onaylanmasından sonra ve opsiyon süresi içinde ihale kendisinde kalan teklif sahibine;

a) İşin şartname ve teklif esasları dahilinde kendisine ihale edildiği,

b) Şartnamede belirtilen süreler içinde sözleşme yapmak üzere gelmesi ve kesin teminatı getirmesi, taahhütlü mektup, telgraf, faks veya hukuken geçerli bir yolla bildirilir.

İhale sonucu ihaleye teklif veren bütün isteklilere yazılı olarak bildirilir.

Muayene ve Teslim Alma Esasları

Madde 36— Satın alınan mal ve hizmetler gerekli hallerde sözleşmede belirlenen teslim yerinde muayene edilerek teslim alınır. Gerektiğinde muayeneler idarenin dışındaki uzman kuruluş veya laboratuarlara da yaptırılabilir.

Mal veya hizmetin sözleşmedeki niteliklere ve sevk kağıdındaki miktara uygun olduğu anlaşılırsa muayene ve teslim alma kurulları ambar giriş raporlarını ve düzenleyecekleri teslim alma protokollerini imza eder.

Yerlerinde alınması gereken mal veya hizmetin kesin tesellümlerinin bu yerlerde yapılmasının mümkün olmaması halinde (bazı kimyasal ve fiziksel analizlerin gerekmesi gibi) tesellüm işlemi teslim alma yerinde idare tarafından görevlendirilen kişi veya kişilerce geçici olarak yapılır ve durum orada düzenlenecek bir geçici muayene protokolü ile belirlenir. Kesin tesellüm ise mal veya hizmetin sevk edildiği taşra birimlerinde ve gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra yapılır.

Satın alınan mal veya hizmetin şartname ve sözleşmeye uymaması halinde durum ayrıntılı bir raporla tespit edilerek görevliler tarafından imza edilir. Yüklenici veya yetkili temsilcisine de imza ettirilir. Yüklenici veya temsilcisinin imzadan kaçınması halinde durum bir tutanakla tespit edilir.

Kabul ve tolerans sınırları dışında olup, reddedilmesine karar verilen mal veya hizmetlerle ilgili red işlemleri yasal süreleri içerisinde mutlaka tamamlanır.

Uyuşmazlık konusu mal veya hizmetler uyuşmazlıkların çözümüne kadar ambar kayıtlarına alınmayıp, emin bir yerde saklanır veya ilgili yerlere teslim edilir.

Dış alımlarda uluslararası kurallar göz önünde bulundurulur.

Yüklenici veya yetkili temsilcisi muayene ve analiz sonuçlarına itiraz ettiği takdirde bu işlemler taraflarca kabul edilecek uzman bir kuruluşta tekrarlanır. Gerektiğinde bu işlemler yurt dışında da yaptırılabilir.

Teslim alma protokol ve tutanakları, mal ve hizmetin ödemesini yapacak olan Merkez veya taşra birimlerine bekletilmeden gönderilir. Merkezce siparişe bağlanan mal ve hizmetlere ait teslim alma protokol ve tutanaklarının birer kopyası ödeme nerede yapılırsa yapılsın Merkeze gönderilir.

Yurtdışı İhaleler

Madde 37 — Sadece yurtdışından yapılacak mal ve hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile ilanın şekil ve şartları ihale yetkilisince belirlenir.

Şartnameler ile diğer gerekli belgeler yabancı dilde de düzenlenebilir. Gerektiğinde şartnameler bedelsiz verilebilir. Şartnameler ve diğer ihale dokümanları ile ödeme, muayene ve teslim alma, taşıma işlemlerinde uluslararası kural ve esaslar göz önünde bulundurulur.

Yurtdışı ihaleler sadece Merkez tarafından yapılır.

Teminat olarak bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen değerlere ilaveten idare hesaplarına yatırılacak nakit konvertibl dövizler ile yüklenicinin ülkesindeki muteber bir bankanın kontr-garantisine istinaden bir Türk Bankası tarafından konvertibl döviz cinsinden düzenlenen teminatlar da kabul edilir.

Yüklenicinin Ölümü

Madde 38— Yüklenicinin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı varsa sair alacakları, borçları düşüldükten sonra varislere verilir. Bu durumda varislerden veraset ilamı istenir.

İdare varislerden istekli olanlara, kesin teminat verilmek şartı ile sözleşmeyi devredip etmemekte serbesttir.

Sözleşmenin Feshi

Madde 39-a)Yüklenicinin sözleşmeyi Feshetmesi Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceği gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde , ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

b)İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi Aşağıda belirtilen hallerde

1)Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirememesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulamak üzere idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durum devam etmesi.

2) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 18 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

c)Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Ceza ve Yasaklama

Madde 40 — Bu Yönetmelikte belirtilen mal ve hizmet alımlarında ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen hükümler uygulanır.

Yönetmeliklerde Hüküm Bulunmayan Konular

Madde 41 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunundaki hükümler ile Borçlar Kanununun hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilanı yapılmış işler ilgili kanun ve usullere göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

Madde 42 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 43 — Bu Yönetmelik hükümlerini Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Motorlu Araçların ve Römorklarının Yan Koruması (Yan Koruyucular) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (89/297/AT)

MADDE 1 — 13/1/2002 tarihli ve 24639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Yan Koruması (Yan Koruyucular) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (89/297/AT) 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 — MARTOY’a göre Ulusal Tip Onay Belgesi alacak yeni tip “Tam Araç” bu Yönetmelik şartlarını sağlamalıdır. Yeni bir tip “Tamamlanmış Araç” ise ECER-73 veya bu Yönetmelik hükümlerine uygun yan koruma donanımlarına sahip olmalıdır. Tip onayı belgeleri var ise ilave bir hüküm aranmaz.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: TAU/2004-003)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Genel Esaslar

Amaç

Madde 1 —Bu Tebliğin amacı; 08/09/2002 tarih ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Madde 4’de tanımlanan "Teknik Şartnameler" in yayımlanma ve iptaline ilişkin hususları açıklığa kavuşturmaktır.

Kapsam

Madde 2 —Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında, CE işaretinin malzemelere iliştirilmesini temin edecek Teknik Şartnameleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 —Bu Tebliğ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne (89/106/EEC) dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel Esaslar

Madde 4 —Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında ortaya konan, Teknik Şartnamelerin yayımlanma esasları Yönetmelik ile belirlenmiştir.

Bunun dışında, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Madde 6, fıkra 4/c’de belirtilen "ulusal düzeydeki standartlar" ile tüm Teknik Şartnamelerin iptaline ilişkin hususlar ve Yönetmelik Madde 6’da ortaya konan CE işaretinden muaf olarak, CE işareti taşımasına gerek olmadan piyasaya sürülebilen yapı malzemelerine ilişkin uygulamalar bu Tebliğ ile ortaya konmaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Standartların Yayımlanması

Uyumlaştırılmış Standartların Yayımlanması

Madde 5 —Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, uyumlaştırılmış standartların referans numaralarını, yürürlük tarihini ve CE işareti taşımanın zorunlu kılındığı tarihi, bir tebliğ ile yayımlayacaktır. Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi itibariyle, kapsadığı yapı malzemelerinin CE işareti taşımasına imkan veren uyumlaştırılmış standartlar ile, CE işareti taşımasını zorunlu kılan uyumlaştırılmış standartlardan, TSE tarafından 01/06/2004 tarihine kadar yürürlüğe konulmuş olanlarının listesi, bu Tebliğ EK-1’de yayımlanmaktadır.

Ulusal Düzeydeki Standartların Yayımlanması

Madde 6 —Yönetmelik Madde 6 da, uyumlaştırılmış standartların bulunmadığı durumda, temel gerekleri karşılayacak şekilde hazırlanan ulusal düzeydeki standartların AB Komisyonuna iletileceği ve Komisyon tarafından söz konusu standardın "uygunluğun ön kabulü"nden faydalanıp faydalanamayacağının Yapı Daimi Komitesi’nin görüşü doğrultusunda üye ülkelere bildirileceği ve AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanacağı belirtilmiştir.

Buna göre, AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanan ulusal standartlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teknik Şartnamelerin İptal Edilmesi

Uyumlaştırılmış Standartlar ve Avrupa Teknik Onaylarının İptali

Madde 7 —Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yönetmelik Madde 6’da anılan uyumlaştırılmış standartlar ve Avrupa Teknik Onay’larının ya da bunların oluşturulması için AB Komisyonu tarafından verilen talimatların, Yönetmelik Madde 5 ve 6’nın hükümlerini karşılamakta yetersiz olduğu kanısındaysa; bu görüşünü AB Komisyonu’na iletir. AB Komisyonu görüşünü gerekçesi ile birlikte Yapı Daimi Komitesi’ne iletir. Yapı Daimi Komitesi’nden gelen görüş doğrultusunda AB Komisyonu, söz konusu standart ve onayların yürürlükten kaldırılıp, kaldırılmayacağı konusunu Üye Ülkelere bildirir.

Ulusal Düzeydeki Standartların İptali

Madde 8 —Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bir standardın, Yönetmelik Madde 5 ve 6 daki "uygunluğun ön kabulü"nden yararlanma şartlarını artık taşımadığı fikrinde ise, standart iptal teklifini AB Komisyonu’na bildirir. Komisyon, Yapı Daimi Komitesi’nin görüşü doğrultusunda, söz konusu standardın "uygunluğun ön kabulü"nden faydalanmaya devam edip etmeyeceğini üye ülkelere bildirir ve etmeyecekse, AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanan standart numarasını geri çeker.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

CE İşareti Taşımadan Piyasaya Arz Edilebilecek Yapı Malzemeleri

Madde 9 —AB Komisyonu, Yapı Daimi Komitesi’nin görüşünden faydalanarak sağlık ve emniyet açısından büyük öneme haiz olmayan malzemeleri liste halinde hazırlayarak düzenli aralıklarla revizyondan geçirecektir. Bu tür malzemelerin piyasaya arz edilebilmesi için üreticinin yerleşik teknolojik kurallara uygun olarak yaptığı uygunluk beyanı yeterli olacaktır. Söz konusu yapı malzemeleri CE işareti taşımayacaktır.

Bu yapı malzemelerinin listesi için, AB Resmî Gazetesin’de yayımlanma zorunluluğu yoktur. Bu amaçla, AB Komisyonu, internet sitesi gibi diğer duyuru olanaklarından faydalanmaktadır. Bakanlık da, eş değerde bir duyurma yöntemi ile bu listeyi duyuracaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici Madde, Yürürlük ve Yürütme

Geçici Madde 1 —Yönetmelik ile belirlenen bir geçiş sürecinin başlatılması halinde, bu sürecin bitimine kadar Ek-1 deki ‘uyulması zorunlu olan standartlar’ ve Madde-5’de belirtildiği gibi tebliğ ile yayımlanacak olan yeni standartlar Yönetmeliğin uygulanması için zorunlu olacaktır. Geçiş süreci boyunca Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) hükümlerine uymayı tercih eden üreticiler Ek-1 deki Standartlara; Yönetmeliğin yürürlüğünden önce geçerli olan hükümlere uymayı tercih eden üreticiler ise halihazırda yürürlükte olan standartlara göre üretim yapabileceklerdir.

Yürürlük

Madde 10 —Bu Tebliğ, 08.06.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 —Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

 

 

EK-1: UYGULAMADA BULUNACAK UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLARIN DURUMU

 

 

YÜRÜRLÜKTE OLAN

TS

REFERANS NUMARASI

STANDART NUMARASI

STANDART ADI

ZORUNLU UYGULAMA TARİHİ

AB RESMİ GAZETESİNDE YAYIM TARİHİ

A)

Uyulması zorunlu olan Standartlar

1

TS 11140

EN 12004

EN 12004

:2001/A1:2002

Yapıştırıcılar-Karo yapıştırıcılar-Tarifler ve özellikler

08.06.2004

C212

06.09.2002

2

TS EN 681-1

EN 681-1

:1996/A2:2002

Elostamerik contalar-Su ve drenaj uygulamalarında kullanılan - malzeme özellikleri-Bölüm 1: Lastik

08.06.2004

C212

06.09.2002

3

TE EN 682-2

EN 681-2

:2000/A1:2002

Elastomerik contalar-Pis su ve drenaj uygulamalarındaki boru bağlantılarında kullanılan malzeme özellikleri- Bölüm 2: Termoplastik elastomerler

08.06.2004

C212

06.09.2002

4

TS EN 683-3

EN 681-3 :2000/A1:2002

Elastomerik contalar-Pis su ve drenaj uygulamalarındaki boru bağlantılarında kullanılan malzeme özellikleri-Bölüm 3: Gözenekli lastik malzemeler

08.06.2004

C212

06.09.2002

5

TS EN 681-4

EN 681-4

:2000/A1:2002

Elastomerik contalar-Pis su ve drenaj uygulamalarındaki boru bağlantılarında kullanılan malzeme özellikleri- Bölüm 4: Dökme poliüretan sızdırmazlık elemanları

08.06.2004

C212

06.09.2002

6

TS EN 682

EN 682:2002

Elastomerik contalar-Gaz ve hidrokarbon sıvıların taşınmasında kullanılan boru ve ekleme parçaları contalarının malzeme özellikleri

08.06.2004

C154

28.06.2002

7

TS EN 588-2

EN 588-2:2001

Drenaj ve kanalizasyon sistemleri için lifli çimentodan yapılmış borular- Bölüm 2: Muayene bacaları ve muayene odaları

08.06.2004

C154

28.06.2002

8

TS EN 934-2

EN 934-2:2001

Kimyasal katkılar-Beton, harç ve şerbet için-Bölüm 2: Beton katkıları- Tarifler ve özellikler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme

08.06.2004

C40

14.02.2002

9

TS EN 934-4

EN 934-4:2001

Kimyasal katkılar-Beton, harç ve şerbet İçin- Bölüm 4: Öngerme çeliği için şerbet katkıları- Tarifler ve özellikler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme

08.06.2004

C40

14.02.2002

10

TS EN 1125

EN 1125: 1997/A1

: 2001

Yapı madeni eşyaları- çıkış cihazları- elle veya dokuma yastığıyla çalıştırılan acil durum cihazları- özellikleri ve deney metodları

08.06.2004

C40

14.02.2002

11

TS 9893

EN 12416-2

EN 12416-2: 2001

Sabit yangın söndürme sistemleri- Toz sistemleri- Bölüm 2: Tasarım, Yapım ve bakım

08.06.2004

C40

14.02.2002

12

TS 451

EN 12859

EN 12859 :2001

Alçı bloklar- Tarifler, özellikler ve deneyler-Deney metodları

08.06.2004

C358

15.12.2001

13

TS EN 12860

EN 12860 :2001

Jips esaslı yapıştırıcılar-Jips bloklar için- Terimler, tarifler, özellikler ve deney metodları

08.06.2004

C358

15.12.2001

14

TS EN 13162

EN 13162 :2001

Isı yalıtım ürünleri- Binalarda kullanılan- Fabrika yapımı asbest ürünleri- Özellikler

08.06.2004

C358

15.12.2001

15

TS EN 7316

EN 13163

EN 13163 :2001

Isı yalıtım mamülleri- Binalar için- Fabrikasyon olarak imal edilen- Genleştirilmiş polistiren köpük- Özellikler

08.06.2004

C358

15.12.2001

16

TS 11989

EN 13164

EN 13164 :2001

Isı yalıtım mamülleri- Binalar için fabrikasyon olarak ekstrüzyonla imal edilen polistiren köpük (XPS)- Özellikler

08.06.2004

C358

15.12.2001

17

TS EN 13165

EN 13165 :2001

Binalar için ısı yalıtım mamülleri- Hazır rijit poliüretan (PUR) köpük mamüller- Özellikler

08.06.2004

C358

15.12.2001

18

TS EN 13166

EN 13166 :2001

Isı yalıtım ürünleri- Binalarda kullanılan- Fabrika yapımı fanolik köpük ürünleri- Özellikler

08.06.2004

C358

15.12.2001

19

TS EN 13167

EN 13167 :2001

Isı yalıtım ürünleri- Binalarda kullanılan- Fabrika yapımı cam

yünü ürünleri- Özellikler

08.06.2004

C358

15.12.2001

20

TS EN 13168

EN 13168:2001

Isı yalıtım mamülleri- Binalarda kullanılan-Fabrika yapımı rende yongası (WW) mamülleri-Özellikler

08.06.2004

C358

15.12.2001

21

TS 304

EN 13170

EN 13170 :2001

Isı yalıtım mamülleri- Binalar için- Fabrika yapımı genleştirilmiş meşe mantarı levhaları (ICB)- Özellikler

08.06.2004

C358

15.12.2001

22

TS EN 13171

EN 13171 :2001

Isı yalıtım mamülleri- Binalarda kullanılan- Fabrika yapımı odun lifli (WF) mamuller- Özellikler

08.06.2004

C358

15.12.2001

23

TS 5105

EN 12839

EN 12839 :2001

Öndökümlü beton mamuller- Çit elemanları

08.06.2004

C40

14.02.2002

24

TS EN 12416-1

EN 12416-1 :2001

Sabit yangın söndürme sistemleri- Toz sistemleri- Bölüm 1: Bileşenlerin özellikleri ve deney metodları

08.06.2004

C202

18.07.2001

25

TS EN 12259-4

EN 12259-4

:2000/A1:2001

Sabit yangın söndürme sistemleri- Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar- Bölüm 4: Su motorlu alarmlar

08.06.2004

C358

15.12.2001

26

TS EN 12094-13

EN 12094-13 :2001

Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı söndürme sistemlerinin bileşenleri- Bölüm 13: Tek yönlü vanalar ve geri dönüşsüz vanalar için özellikler ve deney metodları

08.06.2004

C202

18.07.2001

27

TS EN 12050-1

EN 12050-1 :2001

Atık su terfi tesisleri- Binalar ve yerleşim yerleri için- İnşa ve deney prensipleri- Bölüm 1: Dışkı ihtiva eden atık sular için terfi tesisleri

08.06.2004

C202

18.07.2001

28

TS EN 13249

EN 13249 :2000

Jeotekstiller ve jeotekstille ilgili mamuller- Yollar ve trafiğe açık diğer alanların (Demiryolları ve asfaltlı ortamlar hariç) yapımında kullanım için gerekli özellikler

08.06.2004

C180

26.06.2001

29

TS EN 13250

EN 13250 :2000

Jeotekstiller ve jeotekstille ilgili mamuller-Demiryolu inşaatlarında kullanmak için- Özellikler

08.06.2004

C180

26.06.2001

30

TS EN 13251

EN 13251 :2000

Jeotekstiller ve jeotekstille ilgili mamuller- Toprak işleri- Alt yapı tesisatlarında kullanmak için- Özellikler

08.06.2004

C180

26.06.2001

31

TS EN 13252

EN 13252 :2000

Jeotekstiller ve jeotekstille ilgili mamuller- Drenaj sistemlerinde kullanım için gerekli özellikler

08.06.2004

C180

26.06.2001

32

TS EN 13253

EN 13253 :2000

Jeotekstiller ve jeotekstille ilgili mamuller- Erozyon kontrol (Sahil koruması ve kıyı kaplamaları) işlerinde kullanım için gerekli özellikler

08.06.2004

C180

26.06.2001

33

TS EN 13254

EN 13254 :2000

Jeotekstiller ve jeotekstille ilgili mamuller- Su tutucu yapıların (Gölet ve barajlar) yapımında kullanım için gerekli özellikler

08.06.2004

C180

26.06.2001

34

TS EN 13255

EN 13255 :2000

Jeotekstiller ve jeotekstille ilgili mamuller- Kanalların yapımında kullanım için gerekli özellikler

08.06.2004

C180

26.06.2001

35

TS EN 1337-7

EN 1337-7 :2000

Yapısal mesnetler- Bölüm 7: Küresel ve silindirik PTFE yatakları

08.06.2004

C180

26.06.2001

36

TS EN 12050-2

EN 12050-2 :2000

Atık su terfi tesisleri- Binalar ve yerleşim yerleri için- İnşa ve deney prensipleri- Bölüm 2: Dışkı ihtiva etmeyen atık sular için terfi tesisleri

08.06.2004

C180

26.06.2001

37

TS EN 12050-3

EN 12050-3 :2000

Atık su terfi tesisleri- Binalar ve yerleşim yerleri için- İnşa ve deney prensipleri- Bölüm 3: Sınırlı uygulamalar için dışkı ihtiva eden atık su terfi tesisleri

08.06.2004

C180

26.06.2001

38

TS EN 12050-4

EN 12050-4 :2000

Atık su terfi tesisleri- Binalar ve yerleşim yerleri için- İnşa ve deney prensipleri- Bölüm 4: Dışkı ihtiva eden ve etmeyen atık sular için tek yönlü vanalar

08.06.2004

C180

26.06.2001

39

TS EN 12094-5

EN 12094-5 :2000

Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı söndürme sistemlerinin bileşenleri- Bölüm 5: CO2 ‘li sistemler için yüksek ve düşük basınçlı ayırma vanaları ve bunların tahrik edicileri için özellikler ve deney metodları

08.06.2004

C202

18.07.2001

40

TS EN 12094-6

EN 12094-6 :2000

Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı söndürme sistemlerinin bileşenleri- Bölüm 6: CO2 ‘li sistemler için, elektrikle çalışmayan devre dışı bırakma düzenlerine ait kurallar ve deney metodları

08.06.2004

C202

18.07.2001

41

TS EN 12094-7

EN 12094-7 :2000

Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı söndürme sistemlerinin bileşenleri- Bölüm 7: CO2 sistemlerindeki püskürtücüler için özellikler ve deney metodları

08.06.2004

C202

18.07.2001

42

TS EN 197-1

EN 197-1 :2000

Çimento- Bölüm 1: Genel çimentolar- Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri

08.06.2004

C202

23.01.2001

43

TS ENV 459-1

EN 459-1:2001

Yapı Kireci-Bölüm 1:Tarifler, özellikler ve uygunluk kriterleri

08.06.2004

C 40

14.02.2002

44

TS EN 179

EN1154:1996/A1:2002

Tehlike kaçış kapı müştemilatı- Özellikler ve deney metodları

08.06.2004

C 40

14.02.2002

45

TS EN 13169

EN 13169:2001

Isı yalıtım malzemeleri- Binalar için- Genleştirilmiş perlitten

fabrika imal edilmiş mamuller (EPB)- Özellikler

08.06.2004

C 120

22.05.2003

46

TS EN 523

EN 523:2003

Çelik Şerit Kılıflar-Öngerilmeli donatılar için terimler-Özellikler-Kalite kontrol

08.06.2004

C 67

17.03.2004

47

TS EN 13986

EN 13986:2002

İnşaatlarda kullanılan ahşap esaslı levhalar- Karakteristikler,uygunluğu, değerlendirilmesi ve işaretleme.

08.06.2004

C 47

27.02.2003

48

TS EN 13043

EN 13043:2002

Agregalar-Yollar, Hava Alanları ve Trafiğe Açık Diğer Alanlarda Kullanılacak Yüzey İşlemleri ve Bitümlü Karışımlar İçin

08.06.2004

C 47

27.02.2003

49

TS EN 13242

EN 13242:2002

Agregalar-Yollar ve İnşaat Mühendisliği Yapılarında Kullanım İçin Hidrolik Bağlayıcı ve Bağlayıcısız Malzemeler

08.06.2004

C 75

27.03.2003

50

TS EN 13383-1

EN 13383-1:

2002

Koruma Tabakası Taşları Bölüm 1: Özellikler

08.06.2004

C 212

06.09.2002

51

TS EN 13564-1

EN 13564-1:2002

Taşkın önleme cihazları - Binalarda kullanılan - Bölüm 1: Kurallar

08.06.2004

C 320

20.12.2002

52

TS prEN 1344

EN 1344:2002

Kilden mamul döşeme kaplama elemanları - Özellikler ve deney metotları

08.06.2004

C 320

20.12.2002

53

TS prEN 1341

EN 1341:2001

Dış zemin döşemeleri için tabiî kaplama taşları - Özellikler ve deney metotları

08.06.2004

C 154

28.06.2002

54

TS 2809

EN 1342

EN 1342:2001

Dış zemin döşemeleri için tabiî parke taşları - Özellikler ve deney metotları

08.06.2004

C 154

28.06.2002

55

TS prEN 1343

EN 1343:2001

Bordür Taşları-Doğal Taştan-Dış Kaplamalar İçin-Özellikler

08.06.2004

C 154

28.06.2002

56

TS EN 13256

EN 13256:2000

Jeotekstiller ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Tüneller ve Yer Altı Yapılarının Yapımında Kullanım İçin Gerekli Özellikler

08.06.2004

C 180

26.06.2001

57

TS EN 13265

EN 13265:2000

Jeotekstiller ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Sıvı Atık Depolama Projelerinde Kullanım İçin Gerekli Özellikler

08.06.2004

C 180

26.06.2001

58

TS EN 13257

EN 13257:2000

Jeotekstiller ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Katı Atık Depolama Alanlarında Kullanım İçin Gerekli Özellikler

08.06.2004

C 180

26.06.2001

59

TS EN 12101-3

EN 12101-3:2002

Duman ve Isı Kontrol Sistemleri-Bölüm 3: Güçlendirilmiş Duman ve Isı Boşaltma Vantilatörleri

08.06.2004

C 67

17.03.2004

60

TS EN 671-1

EN 671-1:2001

Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Hortum Sistemleri-Bölüm 1-Yarı Sert Hortumlar İçin Makaralar

08.06.2004

C 202

18.07.2001

61

TS EN 671-2

EN 671-2:2001

Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Hortum Sistemleri Bölüm 2: Yassı Hortumlu Hortum Sistemleri

08.06.2004

C 202

18.07.2001

62

TS EN 13160-1

EN 13160-1:2003

Sızıntı Algılama (dedektörleri) sistemleri

Leak detection systems ­Part 1: General principles

08.06.2004

C 67

17.03.2004

63

TS EN 12259-1

EN 12259-1

:1999 + A1: 2001

Sabit Yangın Söndürme Sistemleri- Sprinkler ve Su Püskürtme Elemanları- Bölüm 1: Sprinkler

08.06.2004

C 40

14.02.2002

64.

TS 706

EN 12620

EN 12620:2002

Beton agregaları

08.06.2004

C 320

20.12.2002

65.

TS 1114 EN 13055-1

EN 13555-1:2002

Hafif Agregalar – Bölüm 1: Beton, harç ve şerbette kullanım için

08.06.2004

C212

06.09.2002

66.

TS 7043 EN 13450

EN 13450:2002

Demiryolu balastları için agregalar

08.06.2004

C47

27.02.2003

1 Söz konusu standartlar Haziran 2004’e kadar TSE tarafından yürürlüğe konulmuş olan uyumlaştırılmış standartlardır. TSE Standardı haline gelmiş olan yukarıdaki standartlarla çelişen herhangi bir ulusal standart bulunmamaktadır.

 

YÜRÜRLÜKTE OLAN TS

REFERANS NUMARAS

STANDART NUMARASI

STANDART ADI

ZORUNLU UYGULAMA TARİHİ

AB Resmi Gazetesinde Yayım tarihi

B)

CE İşaretlemesini mümkün kılan standartlar

1

TS EN 1154

EN 1154 :1996/A1:2002

Bina donanımı- Kontrollü kapı kapama cihazları- Özellikler ve deney metotları

01.10.2004

C 165

14.02.2002

2

TS EN 1155

EN 1155 :1997/A1:2002

Yapı madeni eşyaları- İki tarafa açılır kapanır kapılar için elektrikle tahrikli, açık tutma cihazları- Özellikler ve deney metotları

01.10.2004

C 165

16.07.2003

3

TS EN 1158

EN 1158 :1997/A1:2002

Bina donanımı- Kapı düzenleme cihazları – Özellikler ve deney metotları

01.10.2004

4

TS EN 12259-5

EN 12259-5

:2000

Sabit yangın söndürme sistemleri- Sprinkler ve su püskürtme elemanları- Bölüm 5: Su Akış Dedektörleri

01.09.2005

C 47

27.02.2003

5

TS EN 54-4

EN 54-4

:1997/A1:2002

Otomatik yangın algılayıcıların (detektörlerin) bileşenleri- Bölüm 4: Güç kaynakları

31.12.2005

C 165

16.07.2003

6

TS EN 13241-1

EN 13241-1

:2003

Industrial, commercial and garage doors and gates Product standard Part 1: Products without fire resistance or smoke control characteristics

01.05.2005

C 67

17.03.2004

7

TS EN 40-7

EN 40-7

:2002

Aydınlatma direkleri - Bölüm 7: Aydınlatma direklerinde polimer kompozitlerle güçlendirilmiş fiber özellikleri

01.10.2004

C 165

16.07.2003

8

TS prEN 54-12

EN 54-12

:2002

Otomatik Yangın Algılama Sistemleri Kısım 12: Optik Duman Algılayıcıları

31.12.2005

C 165

16.07.2003

9

TS prEN 54-3

EN 54-3

:2001/A1:2002

Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri Kısım 3: İşitilebilir Yangın Alarm Cihazları

03.06.2005

C 320

20.12.2002

10

TS EN 54-5

EN 54-5

:2000/A1:2002

Otomatik Yangın Algılama Sistemlerinin Parçaları Kısım 5 :Isı Algılayıcılar-Statik Elemanlı Nokta Tipi Algılayıcılar

03.06.2005

C 320

20.12.2002

11

TS EN 54-7

EN 54-7

:2000/A1:2002

Otomatik Yangın Algılama Sistemleri Kısım 7- Nokta Tipi Duman Algılayıcıları Işık Dağıtma, Işık Geçiren veya İyonizasyon Tipi

03.06.2005

C 320

20.12.2002

12

TS EN 771-1

EN 771-1

:2003

Kagir Birimler-Özellikler-Bölüm 1: Kil Kagir Birimler

01.12.2005

C 271

12.11.2003

13

TS 808

EN 771-2

EN 771-2

:2003

Kagir Birimler- Özellikler- Bölüm 2: Kireç Kumtaşı Kagir Birimler

01.12.2005

C 271

12.11.2003

14

TS EN 771-3

EN 771-3

:2003

Kâgir birimler - özellikler - Bölüm 3: Beton kâgir birimler (yoğun ve hafif agregalı)

01.12.2005

C 271

12.11.2003

15

TS EN 845-1

EN 845-1

:2003

Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Bölüm1: Bağlar, Gergiler, Askılar Ve Konsol Tutucular

01.02.2005

C 271

12.11.2003

16

TS EN 845-2

EN 845-2:2003

Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Bölüm 2: Lentolar

01.02.2005

C 271

12.11.2003

17

TS EN 845-3

EN 845-3:2003

Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Bölüm 3: Yataklama Derzi İçin Hasır Çelik Donatı

01.02.2005

C 271

12.11.2003

18

TS EN 998-1

EN 998-1:2003

Specification for mortar for masonry ­

Part 1: Rendering and plastering mortar

01.02.2005

C 271

12.11.2003

19

TS EN 998-2

EN 998-2:2003

Kagir Harcı-Özellikler-Bölüm 2: Kagir Harcı

01.02.2005

C 271

12.11.2003

20

TS EN 14037-1

EN 14037-1

:2003

Ceiling mounted radiant panels supplied with water at temperature below 120 °C ­Part 1: Technical specifications and requirements

01.02.2005

C 67

17.03.2004

21

TS EN 1433

EN 1433:2002

Yaya ve Araç Trafiğine Açık Alamlar İçin Drenaj Kanalları-Sınıflandırma tasarım ve Deney İçin Gerekli Özellikler İşaretleme ve Uygunluk Değerlendirmesi

01.08.2004

C 75

27.03.2003

22

TS 821

EN 1916

EN 1916:2002

Borular ve Birleşim Özel Parçaları-Beton, Betonarme ve Çelik Lif Takviyeli

10.2004

C 47

27.02.2003

23

TS EN 1917

EN 1917:2002

Beton Muayene Bacaları ve Odaları-Donatısız, Çelik Lifli ve Donatılı

23.11.2004

C 320

20.12.2002

24

TS EN 12380

EN 12380:2002

Air admittance valves for drainage systems ­Requirements, tests methods and evaluation of conformity

01.10.2004

C 165

16.07.2003

25

TS EN 13101

EN 13101:2002

Metro giriş basamakları-Şartlar,işaretleme,deney ve uygunluk değerlendirme

01.08.2004

C 165

16.07.2003

26

TS EN 13502

EN 13502:2002

Chimneys ­Requirements and test methods for clay/ceramic flue terminals

01.08.2004

C 320

20.12.2002

27

TS EN 1857

EN 1857:2003

Chimneys ­Components ­Concrete flue liners

01.05.2005

C 67

17.03.2004

28

TS EN 1858

EN 1858:2003

Chimneys ­Components ­Concrete flue blocks

01.05.2005

C 67

17.03.2004

29

TS EN 12446

EN 12446:2003

Chimneys ­Components ­Concrete outer wall elements

01.02.2005

C 67

17.03.2004

30

TS EN 1520

EN 1520:2002

Boşluklu Yapılı Prefabrik Donatılı hafif Beton Bileşenler

01.09.2004

C 165

16.07.2003

31

TS EN 1338

EN 1338:2003

Parke Taşları-Beton

01.03.2005

C 271

12.11.2003

32

TS prEN 1339

EN 1339:2003

Beton Plaklar-Önyapımlı

01.03.2005

C 271

12.11.2003

33

TS 436

EN 1340

EN 1340:2003

Bordür Taşları-Beton

01.02.2005

C 67

17.03.2004

34

TS EN 1457

EN 1457 :1999/A1:2002

Bacalar- Kil veya Seramik Baca Elemanları- Özellikler ve Deney Metotları

01.08.2004

C 75

27.03.2003

35

TS EN 12101-2

EN 12101-2

:2003

Duman ve Isı Kontrol Sistemleri - Bölüm 2:Doğal Duman ve Isı Boşaltma

Havalandırıcıları İçin Özellikler

01.09.2005

C 67

17.03.2004

36

TS EN 12094-1

EN 12094-1

:2003

Fixed firefighting systems ­Components for gas extinguishing systems

­Part 1: Requirements and test methods for electrical automatic control

and delay devices

01.05.2006

C 67

17.03.2004

37

TS EN 12094-2

EN 12094-2

:2003

Fixed firefighting systems ­ Components for gas extinguishing systems­

Part 2: Requirements and test methods for non-electrical automatic

control and delay devices

01.05.2006

C 67

17.03.2004

38

TS EN 12094-3

EN 12094-3: 2003

Fixed firefighting systems ­ Components for gas extinguishing systems ­Part 3: Requirements and test methods for manual triggering and stop devices

01.09.2005

C 67

17.03.2004

39

TS EN 12094-9

EN 12094-9

:2003

Fixed firefighting systems ­ Components for gas extinguishing systems­ Part 9: Requirements and test methods for special fire detectors

01.09.2005

C 67

17.03.2004

40

TS EN 12094-10

EN 12094-10:

2003

Fixed firefighting systems ­Components for gas extinguishing systems ­Part 10: Requirements and test methods for pressure gauges and pressure switches

01.05.2006

C 67

17.03.2004

41

TS EN 12094-11

EN 12094-11

:2003

Fixed firefighting systems ­ Components for gas extinguishing systems ­Part 11: Requirements and test methods for mechanical weighing devices

01.09.2005

C 67

17.03.2004

42

TS EN 12094-12

EN 12094-12

:2003

Fixed firefighting systems ­Components for gas extinguishing systems ­Part 12: Requirements and test methods for

pneumatic alarm devices

01.09.2005

C 67

17.03.2004

43

TS EN 1423

EN 1423 :1997/A1:2003

Yol İşaretleme Malzemeleri-Dökülerek Uygulanan Malzemeler-Cam Kürecikler, Kayma Önleyici Agregalar ve Bunların Karışımları

01.02.2006

C 67

17.03.2004

44

TS EN 12676-1

EN 12676-1: 2000/A1:2003

Göz Kamaşmasını Önleyici Sistemler- Yollar İçin- Bölüm 1: Performans ve Özellikler

01.02.2005

C 271

12.11.2003

45

TS EN 13813

EN 13813:2002

Mastar ve Döşeme Mastarları-Mastar-Özellikler ve Şartlar

01.08.2004

C 320

20.12.2002

46

TS EN 12259-2

EN 12259-2 :1999/A1:2001

Sabit yangın söndürme sistemleri- Sprinkler ve su püskürtme elemanları- Bölüm 2: Islak tip alarm vana tertibatları

01.09.2005

C358

15.12.2001

47

TS EN 12259-3

EN 12259-3

:2000/A1:2001

Sabit yangın söndürme sistemleri- Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar-Bölüm 3: Kuru tip alarm vana tertibatları

01.09.2005

C358

15.12.2001

48

TS EN 40-5

EN 40-5:

2002

Aydınlatma Direkleri- Bölüm 5- Sigorta ve kablo bağlantı hücreleri ve kablo yolları

01.02.2005

C 212

06.09.2002

49

TS EN 40-6

EN 40-6:2002

Aydınlatma Direkleri- Bölüm 6- Proje yükleri

01.02.2005

C 212

06.09.2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İtalik karakterler TSE tarafından henüz türkçeye çevrilmemiş uyumlaştırılmış standart isimlerini belirtmektedir.

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Avrupa Teknik Onayı İçin Ortak Usul ve Genel Formata Dair Taslak Tebliğ

(Tebliğ No: TAU/2004-4)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 ― Bu tebliğ ile, 08/09/2002 tarih ve 24870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Madde 8’de belirtilen şartlar dahilinde ve Madde 9 kapsamında görevlendirilen kuruluşlarca verilecek Avrupa Teknik Onayı (ETA) talebinin yapılması ve onayın hazırlanıp verilmesinde, Yönetmelik Ek-II/3’de öngörüldüğü şekli ile, izlenecek ortak prosedürü ortaya koyan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun 94/23/EC sayılı Kararı ve buna dayanarak hazırlanan 97/571/EC sayılı AB Komisyonu Kararı ile benimsenen genel formatın kamuoyuna duyurulması amaçlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 ― Bu tebliğ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca, Avrupa Teknik Onayı vermekle görevlendirilen Onaylanmış Kuruluşların ve bunlara onay başvurusunda bulunanların; Avrupa Teknik Onayı başvurularının yapılması, hazırlanması, verilme usulleri ile verilecek Avrupa Teknik Onayının genel formatı hususlarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 ― Bu tebliğ, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 08/09/2002 tarih ve 24870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 ― Bu tebliğde geçen;

Avrupa Teknik Onayı (ETA) :Tabi olduğu bir uyumlaştırılmış AB standardı ve/veya ulusal standart bulunmayan yada AB Komisyonu tarafından standart hazırlanması öngörülmeyen malzemelere ilişkin olarak, Açıklayıcı Dokümanlar çerçevesinde, Avrupa Teknik Onay Organizasyonu’nca (EOTA) oluşturulan ortak esaslara göre, bunlar yok ise Açıklayıcı Dokümanlar dikkate alınarak verilen kullanıma uygunluk belgesini,

Onay Kuruluşu: Belirli yapı malzemeleri kapsamında Avrupa Teknik Onayı vermek üzere Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,

Avrupa Teknik Onay Organizasyonu (EOTA) : Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde Avrupa Teknik Onayı vermek üzere görevlendirilmiş kuruluşların oluşturdukları teşkilatı,

Avrupa Teknik Onayı Ortak Esasları (ETAG) :Bir malzeme veya malzeme grubuna ilişkin AB Yapı Daimi Komitesi’nce, Açıklayıcı Dokümanlar çerçevesinde belirlenen ortak esasları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Avrupa Teknik Onayı Başvurusu Yapma, Hazırlama ve Vermeye İlişkin Ortak Prosedür Kuralları

Genel Esaslar

Madde 5 ― Genel Esaslara ait açıklamalar;

1. EOTA Sekreteryası, yayımlanmış Avrupa Teknik Onaylarının güncelleştirilmiş listesini tutarak arşivler. Liste yılda en az bir defa yayımlanır.

2. EOTA Teknik Kurulu, ETA’nın verilmesini koordine etmek ve düzenlemek için ihtiyaç duyulan komiteleri oluşturmaktan sorumludur.

3. ETA vermek üzere görevlendirilen kuruluşlar, kendi resmi dillerinde ve kendileri tarafından yayımlanan ETA’ların basımını yaparlar.

4. Direktif ile ilgili olarak ortaya çıkan zorluklar, EOTA’nın İdari Komisyonu tarafından çözülememesi halinde, çözüm için AB Komisyonu'na gönderilecektir.

ETA başvurusu ile ilgili kurallar

Madde 6 ― ETA başvurusu ile ilgili olarak ;

1. ETA başvurusu, üretici veya Topluluk içinde yerleşik bir temsilci tarafından yapılabilir (bundan sonra “Başvuran” olarak anılacaktır). Temsilci, üreticinin çıkarları doğrultusunda hareket etmek üzere bizzat üretici tarafından atanmış olmalıdır.

2. Başvuru, EOTA kuruluşları arasından, kapsamı itibariyle görevlendirilmiş olanlara yapılmalıdır. Bununla birlikte, aynı yapı malzemesi için birden fazla kuruluşa başvuru yapılmasına izin verilmez.

3. Başvuran başvurusu ile, başvurusunu yaptığı onay kuruluşuna, AB Komisyonu’nu, diğer EOTA kuruluşlarını ve EOTA Sekreteryası’nı, başvurusunun içeriği hakkında bilgilendirmek üzere yetki verir.

4. Başvurusunu teslim etmeden önce Başvuran, onay kuruluşu tarafından istenen bilgileri temin ettikten sonra, talebi halinde aşağıdaki hususlarda bilgi alabilir:

- Onay prosedürü

- Malzemenin özelliğine göre onay prosedürünü tamamlamak üzere, onay kuruluşunun ihtiyacı olan tahmini takvim

- Onay prosedürünün gerektirdiği işlemlerin tahmini bedeli ve ödeme şartları

Malzemenin dahil olduğu alanın ETA için uygun olduğunun hali hazırda onaylanmadığı veya malzemenin uyumlaştırılmış veya tanınmış ulusal standartlardan önemli ölçüde farklılık gösterdiği hallerde, yukarıda tanımlanan bilgiler, sadece 7.2'de tarif edilen sürece göre, bir ETA’nın yayımlanmasının mümkün olduğu kararından sonra Başvuran’a verilecektir.

Başvuran, karar hakkında bilgilendirilecektir.

6.5. Başvuru, onay kuruluşu ile aksi biçimde bir anlaşmaya varılmadıkça, onay kuruluşunun yerleşik olduğu Üye Ülkenin dilinde, ve bir standart formatta (EK-1) teslim edilmelidir.

6.6. Başvuru, başvuruya esas konu ve kullanım amacının detaylarını açıklayacak şekilde, yapı malzemesinin tarifi, özellikleri, çizimleri ve test raporlarını da içermelidir.

6.7. Başvuruda, Başvuran’ın kullanacağı tüm üretim mahalleri beyan edilmelidir. ETA’nın yayımlanması göz önüne alınarak, Başvuran bütün mahallerin onay kuruluşu ya da temsilcisi tarafından çalışma saatleri süresince incelenebilmesini temin etmelidir.

6.8. Onay kuruluşu, iki ay içinde, başvurunun kabulünü ve onay prosedürünün başlatıldığının teyidini ortaya koymalıdır. (EK-2)

Eğer başvuru kabul edilmiyor ise, onay kuruluşu sebeplerini açıklamalıdır. Başvuran, o zaman başka bir onay kuruluşuna başvurabilir.

6.9. Onay kuruluşu, yapı malzemesinin kullanım amacına uygunluğunun değerlendirilebilmesi için hangi doküman, test sonuçları ve hesaplamaların teslim edilmesi gerektiği hususunda Başvuran’ı bilgilendirmelidir.

Gerekli dokümanların ve değerlendirme işinde onay kuruluşunun ihtiyaç duyacağı desteğin temin edilmesi Başvuran’ın görevidir.

6.10. EOTA kuruluşları, faaliyetleri esnasında edindikleri bütün kritik bilgilerin, gizliliğini temin etmek için gerekli önlemleri almalıdırlar.

6.11. Başvuran, ulusal kurallara göre temin edilmeleri gereken destekleyici dokümanların sağlanması ve onay işleminden ortaya çıkan bütün masrafları ödeyeceğini hukuken bağlayıcı bir yolla beyan etmelidir.

6.12. Başvuran bu Tebliğde tanımlanan yükümlülüklerini yerine getirmezse, onay kuruluşu, makul bir zaman sürecinden sonra başvuruyu iptal edebilir.

ETA’nın verilmesi ile ilgili kurallar

Madde 7 ― ETA yapı malzemesine ilişkin olarak sadece Yönetmelik Ek-1’de (Direktif Ek-1) ve Yönetmelik Madde 5, fıkra 3’de (Direktif Madde 3.3) tanımlanan ve Açıklayıcı Dokümanlarda tarif edilen Temel Gereklere konu hususlar ile ilgilenir. CE işareti sadece bu hususlarla ilgilidir.

EOTA üyeleri arasındaki bir anlaşmadan sonra, eğer başka hususların dikkate alınması da söz konusu olur ise, bu hususlara ilişkin değerlendirme, Temel Gereklere konu olan hususlardan açıkça ayırt edilecektir. Bu değerlendirmeler gönüllülük esasına bağlı olacaktır.

ETA’nın formatı AB Komisyonu tarafından kabul edilen “genel format”a uygun olmalıdır (bakınız İkinci Bölüm).

7.1 ETAG’a göre ETA’nın verilmesi (Yönetmelik Madde 8.c, Direktif Madde 9.1. çerçevesinde)A

7.1.1. ETA’nın içerik ve biçimi, ilgili ETAG gereklerini karşılamalıdır.

7.1.2. Onay kuruluşu yayımlanmakta olduğu ETA’yı;

- Diğer bütün EOTA kuruluşlarına

- AB Komisyonuna bir kopya verecek olan Genel Sekreterya’ya

gönderir.

7.1.3. EOTA tarafından her bir ETAG için ayrı ayrı kararlaştırılan geçiş dönemi süresince, onay kuruluşlarınca yayımlanan ETA’ların karşılaştırılabilmesi için, ekli dokümanları (test sonuçları) ile birlikte taslak ETA, ön danışma amacıyla iki aylık süre için, ilgili EOTA kuruluşlarının (konunun görev kapsamlarına tekabül ettiği üye ülkelerce görevlendirilmiş Onay Kuruluşları) ve Genel Sekreterya’nın görüşlerine sunulur.

7.1.4. AB Komisyonu, 8.1 şıkkında belirtilen hususlar kapsamında ve Daimi Komite’nin tavsiyesinden sonra, bir ETAG’daki kusur yüzünden, verilen bir ETA’da kusur saptarsa, onay kuruluşları yukarıdaki ETAG’a göre ETA yayımlamayacaktır.

7.1. ETAG olmaksızın ETA’nın verilmesi (Yönetmelik Madde 8.d., Direktif Madde 9.2. çerçevesinde)

7.1.1. ETA’nın içeriği ve formatı AB Komisyonu tarafından kabul edilen ve bu Tebliğ İkinci Bölüm’de ortaya konan “genel format”a uygun olmalıdır.

7.1.1. 6.4 şıkkına göre yapılan bir talep veya mensup olduğu ürün grubu çerçevesinde ilk defa bir ETA başvurusu yapılan yapı malzemesi için başvuru alan bir onay kuruluşu, prensipte o yapı malzemesine ETA verilmesini kabul edebilmesi ve önerilen uygunluk teyit sistemi esasına ilişkin olarak, Teknik Kurul’a ön danışma için başvurmalıdır.

Eğer Teknik Kurul’da, Yönetmelik Madde 8.a (Direktif Madde 8.2a) kapsamına giren başvurular hakkında uzlaşma sağlanırsa, ETA’larını yayımlama yetkisi almak için, EOTA Başkanının onayı ile, istendiği şekliyle, gerekli bilgiler AB Komisyonuna gönderilir. Eğer Teknik Kurul’da uzlaşma sağlanamazsa, AB Komisyonuna sunulup sunulmayacağı kararı için İdari Komisyona gönderilecektir.

Yönetmelik 8.b (Direktif Madde 8.2b) kapsamına giren ETA’lar için başvurular olması halinde, AB Komisyonu, EOTA değerlendirmesi ve ilgili bilgileri esas alarak, bir ürün ailesine mensup yapı malzemesinin, uyumlaştırılmış standartlar veya kabul gören ulusal standartlardan büyük ölçüde sapma gösterip göstermediğini ve buna göre ETA verilip verilemeyeceğini teyit eder.

7.1.1. Eğer 7.2.2'ye göre anlaşma sağlanırsa, başvurunun yapıldığı onay kuruluşu, başvurunun gereğinin takip edilebilmesi için, diğer ilgili onay kuruluşları ile test programı, performans gereklilikleri ve öngörülen uygunluk sistemi yaklaşımını da içerecek biçimde, başvuruya ilişkin kullanıma uygunluk yaklaşımının açıklandığı bir ön tartışma yapmalıdır.

Onay kuruluşu diğer EOTA kuruluşları tarafından oluşturulan görüşleri dikkate almak zorundadır.

7.1.1. Bir ETA başvurusu, hakkında 7.2.3.'de ortaya konan süreç hali hazırda tamamlanmış bir ürün ailesine mensup bir yapı malzemesi için yapıldığı taktirde, ETA buna dayandırılmalıdır.

7.1.1. Onay Kuruluşu, yayımlamadan önce, iki ay içerisinde görüşlerini almak üzere, Başvuran tarafından sağlanan ispat belgeleri ile birlikte, ETA taslağını, ilgili EOTA kuruluşları ve Genel Sekreterya’ya yollar.

Bütün ilgili EOTA kuruluşları Yönetmelik Ek 2.2 cümle 2 (Direktif Ek 2.2, cümle 3) dikkate alınarak yazılı onay verdiğinde, ETA onay kuruluşu tarafından yayımlanır.

ETA’nın dağıtımı 7.1.2.'ye göre yapılır.

Çözülemeyen itirazlar var ise, sorun Teknik Kurulun gündemine alınır.

Teknik Kurulda uzlaşma sağlanırsa, ETA onay kuruluşu tarafından yayımlanır.

Uzlaşma sağlanamazsa, konu müteakip harekete karar verecek olan İdari Komisyonun gündemine alınır.

Eğer İdari Komisyon uzlaşmaya varamazsa, konu AB Komisyonu aracılığı ile (Yönetmelik Madde 4’de tanımlanan)Yapı Daimi Komitesi'ne havale edilir.

ETA’nın iptali

Madde 8 ― ETA’nın iptali ile ilgili işlemler:

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, ETA’nın iptaline ilişkin işlemleri …….sayılı “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanmasına Dair Tebliğ” ile açıklamaktadır

ETA’nın değiştirilmesi

Madde 9 ― ETA’nın değiştirilmesine dair açıklamalar:

9.1. Verilmiş bir ETA’nın değiştirilebilmesi için, yeni başvuru süreci aynen izlenir. Başvuru, değişikliğe konu olan onayı yayımlanmış olan onay kuruluşuna yapılmalıdır.

9.2. 7.1 ve 7.2'de belirtilen hükümler, onay prosedürünün sadece değişiklik ile doğrudan ilişkili kalemlerini ilgilendirecek şekilde uygulanmalıdır.

9.3. Bir önceki ETA’nın yerini alan yeni bir ETA yayımlanır.

Geçerliliğin uzatılması

Madde 10 ― Geçerliliğin uzatılması prosedürü aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır;

10.1. Yönetmelik Madde 8, fıkra 4 (Direktif Madde 8.4.) uyarınca; bir ETA’nın geçerlilik süresi, AB Komisyonunun, ilgili onay kuruluşları ve/veya EOTA, orijinal ETA’nın yayımlandığındaki şartların değiştiği konusunda uyarmadığı sürece, (normal şartlar altında) beş yıl daha uzatılabilir. Başvurular yazılı olarak verilecektir ve geçerliliğin bitiş süresinden en az altı ay önce onay kuruluşu tarafından alınmış olmalıdır.

Prosedüre ilişkin olarak, 7.1 ve 7.2'de belirtilen koşullardan uygun olanı takip edilir.

10.2. Uzatma için başvuru, bir ETA’nın geçerliliğin uzatılması için ETAG’da belirtilen ilgili teknik dokümanlarla birlikte verilmelidir. Eğer böyle bir ETAG yoksa, onay kuruluşu EOTA kuruluşlarına danıştıktan sonra, hangi teknik dokümanların sunulmasının gerektiği konusunda Başvuran’ı bilgilendirecektir.

10.3. Bu uzatmalar, onları yayımlayan kuruluşun sorumluluğundadır ve orijinal değerlendirme gibi eksiksiz olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ETA Genel Formatı

Madde 11 ― ETA Genel Formatı, ilgili yapı malzemesinden /malzemelerinden veya ETA’yı yayımlayan EOTA kuruluşundan bağımsız olarak, ETA’nın sunumunun esas itibariyle aynı olmasının temin edilmesi amaçlanmış olup; bu amaçla Genel Format, genel içerikler, ortak bölümler ve bunların numaralandırılmasını, genel başlıkları, ortak ifadeleri ortaya koyar ve çeşitli bölümlerin ve ETA’nın belirli ifadelerinin nasıl tanzim edileceği hakkında (italik karakterler ile) genel bilgi verir. (EK-3)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 12 ― Bu tebliğ, 08.06.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük

Madde 13 ― Bu tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

------------------------------------------

1  European Technical Approval

2 European Organisation for Technical Approvals

3 European Technical Approval Guideline

 

 

EK-1

ETA Başvurusu

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (Direktif 89/106/EEC) Bölüm III

1. Başvurunun yapıldığı kuruluş:

(Yönetmelik Bölüm III Madde 9’a (Direktif Bölüm 3 Madde 10) göre, görevlendirilen onay kuruluşunun ismi)

...............................................................................................

2. Başvuran:

(Üretici veya topluluk içinde yerleşik yetkili temsilcisi; başvuru temsilci tarafından yapıldığında, yetkilendirme belgesi ile birlikte verilmelidir.)

...............................................................................................

3. Yapı malzemesinin cinsi, sınıfı, tipi:

...............................................................................................

4. Malzemenin, onayda geçecek şekilde, ticari ismi/isimleri:

...............................................................................................

5. Yapı malzemesinin tanımı ve kullanım amacı:

(Başvuruya ilave dokümanlar eklenecektir; ETA talebinin yapılması ve onayın hazırlanıp verilmesi hakkında bu Tebliğ İkinci Bölüm 6.6 şıkkındaki ortak usule ilişkin kurallara bakınız.)

...............................................................................................

6. Yapı malzemesinin üretildiği üretim tesisleri:

...............................................................................................(kanuni adresleri)

7. Başvuran’ın beyannamesi:

Bu başvuru ile;

·– yukarıda 3 ve 4'de belirtilen yapı malzemesinin ETA için diğer herhangi bir EOTA kuruluşuna bir başvuru da bulunmadığımı,

·– yukarıda 3 ve 4'de belirtilen yapı malzemesinin ETA için,

............................................................................................... (diğer EOTA kuruluşunun adı)

kuruluşuna başvuru yaptığımı ve bu başvurunun kabul edilmediğini,

- diğer EOTA kuruluşları ve AB Komisyonuna başvurunun bildirilmesini kabul ettiğimi,

- yukarıda l'de yazılı onay kuruluşunun ulusal kurallarına göre, onay prosedüründen ortaya çıkan ücretleri ödeyeceğimi, (Direktif Ek 2.6, Yönetmelik Ek 2.6)

- onay işlemine gerekli desteği vereceğimi,

- ETA’nın yayımlanması dikkate alınarak, çalışma saatleri içinde herhangi bir zamanda üretim mahallerinin onay kuruluşu veya onun temsilcisi tarafından denetlenmesini temin edeceğimi,

beyan ediyorum.

 

(Yer ve tarih)

(Yetkili imza)

-------------------------

· Uygun kutuyu işaretleyiniz.

 

 

EK- 2

(Görevlendirilmiş onay kuruluşunun adı ve adresi)

ETA Verilmesi İçin Yapılan Başvurunun

Kabul Edildiğine İlişkin Teyit Belgesi

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (Direktif 89/106/EEC)

 

l. .../.../...... tarih ve ......... sayılı başvurunun 3 ve 4’ncü maddelerine göre;

..............................................................................................................................................................................

yapı malzemesi için bir ETA verilmesi amacıyla;

..............................................................................................................................................................................

tarafından yapılan başvuru, işbu belge ile kabul edilmiş ve onay işlemleri başlatılmıştır.

2. Onay prosedürü için aşağıdaki referans numarası verilmiştir:

..............................................................................................................................................................................

3. Onay süreci aşağıdaki yasal dayanaklara göre yürütülmektedir:

- ............................................................................................................................(Yönetmeliğin ilgili maddesi)

- Bu Tebliğ, (Resmi Gazete referansı verilerek)

- (gerektiğinde söz konusu onay kuruluşunun statüsünü belirleyen, kanunlar, sözleşme metinleri vb.)

4. Onay prosedürünün masrafları

.............................................................................................................................................................................

[onay kuruluşunun (referansı ile birlikte) tarife ücretleri, veya yürürlükteki diğer kurallar ve yasal dayanaklar]

göre hesaplanır.

 

(Yer ve tarih)

(Yetkili imza)

 

EK-3

-----------------------------

Avrupa Teknik Onayı (ETA)

------------------------------

............................................................................................

(ETA’yı yayımlayan onay kuruluşunun isim, adres ve logosu;)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Madde 9’a göre görevlendirilmiş ve bildirilmiştir.

 

EOTA Üyesi

(EOTA logosu şeklinde sunulacaktır)

EUROPEAN ORGANISATION FOR TECHNICAL APPROVALS

Avrupa Teknik Onay Organizasyonu

ETA- ........ (EOTA numaralandırma sistemine göre numara)

Ticari ismi: ........ (Ticari isim(ler)ini, eğer varsa, veya yapı malzemesi(leri)nin Topluluk içinde (yada diğer Avrupa Ekonomik Alanı “EEA” ülkelerinde) pazarlamasında kullanılan diğer referanslarını verin. Ticari isim(ler)i yada diğer referansları yapı malzemesi(leri)nin performansı yada kullanım amacına ilişkin yanlış anlamaya yol açmamalıdır.)

Onay sahibi: ........ (Başvuran’ın ismini ve adresini verin)

Yapı malzemesi(leri)nin cinsi, sınıfı, tipi ve kullanım amacı: ........ (Yapı malzemesi(leri)nin cinsi, sınıfı, tipi ve ETA kapsamındaki kullanım amacının yanında gerekli ise ana performans sınıflarını (Yönetmelik madde 5 ve madde 7’ye uygun olarak), öncelikle ETA’yı yayımlayan kuruluşun resmi dilinde ve daha sonra İngilizce çevirisi ile belirtin.)

Geçerlilik süresi: .../.../......’den, .../.../......’e kadardır. (Yönetmelik Madde 8’e göre).

Üretim tesis(ler)i:: ........ (Üretim tesislerini belirtin. Eğer çok sayıda üretim tesisi/mahalli varsa burada atıf verilecek bir ekte belirtilmelidir.)

İşbu ETA, dokümanın bir parçası olan ........ eklerini de kapsayan ........ sayfadan oluşmaktadır. (Toplam sayfa sayısını (eğer bulunuyorsa ana bölümde ve eklerde bulunan metin ve çizimler dahil olmak üzere) ve ek sayısını belirtin.)

I-YASAL DAYANAK VE GENEL ŞARTLAR

1. İşbu ETA ........ (onay kuruluşunun ismi) tarafından aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak yayımlanmıştır:

- Üye Ülkelerin Yapı Malzemeleriyle ilgili Kanunları, Düzenlemeleri ve İdari Hükümlerinin Uyumlaştırılması hakkında 21 Aralık 1988 tarihli ve 89/106/EEC sayılı Konsey Direktifi,

- 08.09.2002 tarih ve 24870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC),

- Bu Tebliğ, (Resmi Gazete referansı verilerek)

- ETAG ........ (ETA , İkinci Bölüm 7.2.’ye göre herhangi bir ETAG’a dayanılarak hazırlanmadığı sürece, ETA’nın kendisine dayanılarak verildiği ETAG’ın, sayı ve başlığını belirtin,)

2. ........ (yayımlayan onay kuruluşunun adı) bu ETA’nın koşullarının yerine getirilip getirilmediği incelemekle yetkilendirilmiştir. İnceleme üretim tesislerinde yapılabilir. (ör: bu ETA’nın üretimle ilgili öngördüğü süreçlerin yerine getirilip getirilmediğine ilişkin olarak) Buna rağmen, malzemelerin ETA’ya uygunluğunun ve kullanım amacına uygunluğunun nihai sorumluluğu ETA sahibine aittir.

3. İşbu ETA yukarıda belirtilen üretici ve mümessillerinden, ya da ETA kapsamında belirtilen üretim tesislerinden başkasına verilemez. (uygun görülür ise iptal edilebilir)

4. İşbu ETA ........ (yayımlayan onay kuruluşunun adı) tarafından Direktif Madde 5.1.’e göre iptal edilebilir.

5. ETA’nın çoğaltılması/basımı, elektronik ortamda iletimi de dahil olmak üzere tam haliyle yapılmalıdır. Buna rağmen, kısmi basımı ....’nın (yayımlanan onay kuruluşunun adı) yazılı izni ile yapılabilir. Bu durumda kısmi basımı (reklam broşürlerindeki metinler ve çizimler, vb.) ETA ile çelişmemeli veya yanlış kullanılmamalıdır.

6. ETA onay kuruluşunun resmi dilinde yayımlanmaktadır. Bu metin, EOTA'ya iletim için gönderilen metine tamamen karşılık gelmelidir. Başka dillere çeviriler de bu şekilde olmalıdır.

II-ETA’YI İLGİLENDİREN ÖZEL KOŞULLAR

1. Yapı Malzemesi(leri)nin tanımı ve kullanım amacı

Yapı Malzemesi(leri)nin teknik tarifini ve kullanım amacının

- Bir sayfa (ya da daha az) metin ve bir sayfada genel çizimleri II.1’in metninde referans verilen Ek 3.1 olarak, ya da,

- 2 sayfa metin olarak

belirlenmesi gerekir.

Yapı Malzemesi(leri)nin cinsi, sınıfı, tipi ve formunu (uygun performans seviyelerini de içerecek şekilde), yapısında bulundurduğu malzemeleri, montaj prosedürleri ile birlikle parçaları ve ETA ile kapsanan yapı malzemesi(leri)nin kullanım amac(lar)ının karşılık geldiği yapı işlerinin tipleri burada tarif edilmelidir.

Yapı malzemelerinin, Yönetmelikte ifade edildiği manada, kullanım amacı için hedeflenen çalışma (kullanım) ömrü belirtilmelidir.

2. Yapı Malzemesi(leri)nin özellikleri ve doğrulama metodları

Yapı Malzemelerinin tam ve ölçülebilir özellikleri, parametreleri, bileşiği oluşturan malzeme ve bileşimleri, uygun olduğu takdirde, ilgili ürün grupları için komisyon tarafından hazırlanan ETAG dikkate alınarak, ya da Yönetmelik Madde 8.d.’deki prosedüre dayanan yapı malzemeleri için doğrudan Yönetmelik Ek-1 Temel Gerekler ve Açıklayıcı Dokümanlar ve uygun olduğu takdirde Açıklayıcı Dokümanlar 1.2 bendindeki performans seviye ya da sınıfları dikkate alınarak belirtilmelidir. Ayrıca,varsa, ek gereklerin de dikkate alınması uygun olur (ör: malzemelerin tabi olduğu diğer Direktifler açısından). Gerekli olduğu taktirde, malzeme(ler)in tanımlanmasında belirleyici özelliklerini de içerecek şekilde hizmet yönlerinin de (alanı) vurgulanması gerekir.

Yapı Malzemesinin kompozisyonu yada parametreleri gizlilik gerektiren muamele ihtiyacı doğuruyorsa (ör: belirli malzemelerin kimyasal bileşimi), bunlar ETA’nın içinde belirtilmemeli ama yayımlanan onay kuruluşu tarafından ETA’nın teknik dokümantasyonunda saklanmalı ve sadece uygunluğun teyidi için görevli uygunluk değerlendirme kuruluşlarına, gerekli olan test muayene ve belgelendirme işlemleri için verilmelidir.

Dayanıklılık, malzeme özellikleri ve performanslarına dair hükümlerin verilmesini sağlayan prosedür özetlenmelidir. ETAG ve/veya uyumlaştırılmış, kabul edilmiş ulusal yada diğer standartlara (test metodları, hesaplama yöntemleri vb.) atıf yapılmalı ve sonuçlardan elde edilen ilgili değer ve parametreler uygun olduğu taktirde ve yapı malzemesinin kullanımı ve yapı malzemesinin içerisinde kullanıldığı yapı işleri veya kısımlarının tasarımı için gerekli olduğu taktirde belirtilmelidir. Gerekli ve uygun olduğu zamanlarda ETA’nın eklerine atıf yapılmalıdır.

3. Uygunluğun değerlendirilmesi ve CE işaretlemesi

3.1. Uygunluk teyit sistemi

Komisyon tarafından belirlendiği şekilde, gerekli görülen uygunluğun teyidi sistemi belirtilir. (Yönetmelik Ek-3). Eğer ETA birden fazla yapı malzemesini kapsıyorsa, her biri için gerekli uygunluk teyit sistemi ayrıca ele alınmalıdır.

3.2. Sorumluluklar (Görevler)

3.2.1. Üreticinin görevleri

3.2.1.1. Fabrika üretim kontrolü

Testlerin tipi ve minimum sıklığını kapsayacak şekilde, üretici tarafından yapılması gereken, kalıcı üretim iç kontrolünün metot ve kapsamı belirtilmelidir. Eğer ETA birden fazla yapı malzemesini kapsıyorsa her biri ayrıca ele alınmalıdır.

3.2.l.2. Üreticinin diğer görevleri (sadece tâbî olduğu uygunluk teyit sistemi gerektirdikleri)

Üreticinin diğer görevleri, gerekli uygunluk teyit sistemine dayanarak belirtilmelidir (ör:başlangıç tip deneyi). Eğer ETA birden fazla yapı malzemesini kapsıyorsa her biri ayrıca ele alınmalıdır.

3.2.2. Uygunluğun teyidinde rol alan kuruluşların görevleri

Uygun olan, test tipleri ve sıklığı, muayene ve gözetim dahil olmak üzere, uygunluğun teyidinde rol alan kuruluşların çeşitli görevleri, gerekli uygunluk teyit sistemine dayanarak belirtilmelidir. Eğer ETA birden fazla yapı malzemesini kapsıyorsa her biri ayrıca ele alınmalıdır.

3.3. CE işaretlemesi

CE işaretlemesi (ürünün kendisine – eğer gerekli ise ürün üzerindeki yerini belirtin, yada bir ürünün üzerine, paketine, yanındaki ticâri belgeye) ........ na eklenmelidir. CE işareti, aşağıdaki bilgilerle birlikte bulunmalıdır;

Komisyon tarafından CE işareti ile ilgili olarak oluşturulan genel şartlar belirterek, CE markası ile birlikte verilmesi gereken bilgiler; örneğin:

- Üretici ve tesisin adı veya belirleyici markası,

- Uygunluk teyit kuruluşunun numarası,

- Ürünün kimliği (ticari ismi),

- ETA numarası,

- Uygun malzeme karakteristikleri/performansları ve seviyeleri/sınıfları (aynı tasarımın altındaki tüm malzemeler, üretim tesisinden bağımsız olarak, aynı uygun ürün özelliklerini ve performans değerlerini karşılamalıdır),

- Üretim yılı ve gerekli olursa, üretim tarihi ve üretim numarası.

 

4. Yapı malzemelerinin kullanım amacına uygunluğuna ilişkin süreçler

4.1. Üretim

Temel gereklerin yerine getirilmesi ile ilgili olduğu ve yapı malzemesi(leri)nin yapı işlerine dahil edildiklerinde kullanım amacına uygunluğu ile ilişkili olduğu taktirde, üretim tesisinin teknik montajı (örneğin, kaynaklı ve yapıştırmalı imalatlar için) ile personel vasıfları için koşullar belirlenmeli ve fabrikada montaj ile özel üretim teknikleri belirtilmelidir.

Eğer üretimi ilgilendiren hükümler gizliliği gerektiriyorsa, bunlar ETA’nın içinde belirtilmemeli ama yayımlanan onay kuruluşu tarafından ETA’nın teknik dokümantasyonunda saklanmalı ve sadece uygunluğun teyidi için görevli uygunluk değerlendirme kuruluşlarına, gerekli olan test muayene ve belgelendirme işlemleri için verilmelidir.

4.2. Yapı malzemelerinin yerine uygulanması

Yapı malzemelerinin filen uygulanması/montajı ile ilgili olan şartlar belirtilmelidir. Yapı malzemelerinin kalıcı olarak içerisine yerleştirildiği yapı işlerinin kullanım amacına uygunluğu ile ilgili olduğu takdirde, uygulamada yer alan personel ve işçilik için özel talimatlar verilmelidir. Yapı malzemelerinin içerisinde kullanılması amaçlanan yapı işlerinin veya bunların kısımlarının tasarımında ihtiyaç duyulduğu taktirde, ayrıca parametreleri (tasarım değerleri vb.) ve metotları belirtilmelidir. Uygun olduğu müddetçe, standartlar, ETAG ve ETA’nın eklerine atıf yapılmalıdır. İlgililere bu şartlarla ilgili bilgiyi temin etmenin malzemelerin üreticisinin sorumluluğunda olduğu açık hale getirilmelidir.

5. Üretici için tavsiyeler

5.1. Paketleme, nakliye ve depolama ile ilgili tavsiyeler

Yapı işlerine dahil edildiğinde kullanım amacına uygunluğun temin edilebilmesi ile ilgili olduğu taktirde hükümler getirilmelidir. İlgililere bu şartlarla ilgili bilgiyi temin etmenin malzemelerin üreticisinin sorumluluğunda olduğu açık hale getirilmelidir.

5.2. Kullanım, bakım, onarımı ile ilgili tavsiyeler

Yapı işlerine dahil edildiğinde kullanım amacına uygunluğun temin edilebilmesi ile ilgili olan "işletmeye uygun durumu”, bakım, onarım ve uyarılarla ilgili şartlar belirtilmelidir. İlgililere bu şartlarla ilgili bilgiyi temin etmenin malzemelerin üreticisinin sorumluluğunda olduğu açık hale getirilmelidir.

 

-------------------------

4 üretim tesis(ler)i sadece teknik nedenlerle belirtilmelidir;. ör: II.4. l Üretim’de öngörülen süreçler sebebiyle. Pratik sebeplerden uygun olduğunda veya onay sahibi isterse, yayınlayan onay kuruluşu tarafından saklanmak ve sadece uygunluk teyit sürecine müdahil olabilecek diğer onaylanmış kuruluşlara iletilmek üzere, üretim tesisleri Avrupa Teknik Onayı (ETA)’nın basılmamış bir eki olarak oluşturulabilir.

 

 

EK-3.1

YAPI MALZEMESİ(LERİ)NİN TARİFİ

........ (Eğer uygunsa, malzeme(ler)i genel olarak tarifleyen bir sayfalık çizimler; kısım II.1’in içindeki yorumlara da bakınız)

 

EK-3.2 ...'e (gerektiği kadar)

Uygun olduğunda ayrıca ekler verilmelidir, örnek olarak:

- Yapı Malzemesi(leri)nin ayrıca tarifi ve içerikleri, imalat detayları, nakliyesi, taşınması, depolanması, yerine yerleştirilmesi (uygunsa çizimlerle birlikte),

- Malzeme özelliklerinin tayini için gerekli metotlar ETAG veya standartlara atıf yapmak mümkün olmadığında testler, hesaplama yöntemleri veya başka metotlar),

- ETAG veya standartlara atıf yapmak mümkün olmadığı takdirde ve içerisinde kullanıldıkları yapı işlerinin kullanım amacına uygunluğu ile ilgili olduğu taktirde, kullanıldıkları işlerin kısımlarının tasarım metotları

- ETAG veya standartlara atıf yapmak mümkün olmadığı takdirde ve içerisinde kullanıldıkları yapı işlerinin kullanım amacına uygunluğu ile ilgili olduğu taktirde, malzeme(ler)in yerine uygulanması/işlenmesi ile ilgili talimatlar.

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2004-5)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, yapı malzemelerinin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya piyasada iken gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar ile alınacak önlemleri, piyasa gözetimi ve denetimi konularında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları ile üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Tebliğ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın sorumluluk alanına giren yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile alınacak önlemleri, görevlendirilen denetim elemanlarının görev, yetki ve yükümlülükleri ile üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Tebliğ, 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanun uyarınca, 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe ve 08/09/2002 tarih ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (89/106/EEC) dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Tebliğin uygulanmasında 08/09/2002 tarih ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde (89/106/EEC) belirtilen tanımlarla birlikte aşağıdaki tanımlar geçerlidir. Bu Tebliğde geçen;

a) Kanun: 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunu,

b) 2001/3529 sayılı Yönetmelik: 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliği,

c) Temel Gerekler: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Ek-1 de belirtilen, ürünün; mekanik dayanım ve stabilite, yangın durumunda emniyet, hijyen, sağlık ve çevre kullanım emniyeti, gürültüye karşı koruma, enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası konularında ulusal mevzuatla belirlenen asgari koşulları,

d) Şahit Numune: Test ve muayene yapılmasının gerekli olduğu hallerde, test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşuna gönderilen numunenin zayi olması veya test sonuçlarına yönelik herhangi bir itiraz olması durumunda başvurulmak üzere denetim elemanı tarafından alınan numuneyi,

e) Duyusal İnceleme: Yapı malzemesinin herhangi bir test veya muayene işlemine tabi tutulmasından önce, denetim elemanının beş duyusunu kullanarak yapacağı incelemeyi,

f) Denetim Elemanı: Bakanlık ve Valilikler (Bayındırlık ve İskan İl Müdürlükleri) tarafından piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere görevlendirilen işin niteliğine uygun uzman personeli,

g) Yetkili Makam: Piyasa Gözetim ve Denetimi faaliyetlerini yürütecek olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığını ve illerde Valilikleri (Bayındırlık ve İskan İl Müdürlükleri),

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Genel Esaslar

Madde 5 — Piyasa gözetimi ve denetimi; yapı malzemesinin standartlara uygun üretimi, piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya yapı malzemesi piyasada iken, ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, yapı malzemelerinin Temel Gereklere uygun olup olmadığını denetlemek veya denetlettirmek; Temel Gereklere uygun olmayan yapı malzemelerinin uygun hale getirilmesini temin etmek, gerektiğinde yaptırımlar uygulanmasını sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından yapılacak ve yaptırılacak her türlü faaliyeti kapsar.

Teknik düzenlemeler ve şartnamelere uygun yapı malzemelerinin Temel Gerekleri yerine getirdiği kabul edilir. Teknik düzenleme ve şartnamelerin bulunmadığı hallerde yapı malzemelerinin Temel Gereklere uygun olup olmadığı; Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen ulusal Standardlar, yoksa Temel Gerekleri karşılayan uluslar arası Standardlar dikkate alınarak değerlendirilir.

Bakanlığın sorumluluğuna giren piyasa gözetimi ve denetimi, 2001/3529 sayılı Yönetmelik, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) ile bu Tebliğ uyarınca aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetimi, İllerde Valilikler tarafından görevlendirilecek denetim elemanları aracılığıyla yürütülür, piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda gerekli önlemler alınır ve yaptırımlar uygulanır.

Bu işlemlerin sonuçları ile ilgili tüm bilgi ve belgeler Bakanlığa iletilir. Bakanlık bu bilgi ve belgeleri değerlendirerek veri tabanı oluşturur, gerekli yerlere bildirimlerde bulunur.

b) Yetkili Makam yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetimini re’sen veya şikayet üzerine denetim elemanları aracılığıyla yapar veya yaptırır. Denetim elemanları ve diğer kamu kuruluşlarının yaptıkları denetimler sonucunda ortaya çıkan yapı malzemesine ilişkin mevzuata ve Temel Gereklere göre uygunsuzluklar; meydana gelen bir kaza veya afetin nedenleri araştırılırken ortaya çıkan bilgiler; yapı işlerinde görev alanlar, tüketici, kullanıcı, rakip üreticiler, dağıtıcılar, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlar, diğer kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından yapı malzemesinin teknik düzenlemeye ve şartnameye uygunsuzluğu veya güvensizliği konusunda yapılan ihbarlar, şikayetler ve bu çerçevede elde edilen bilgiler piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla kullanılabilir.

Yetkili Makama ulaştırılacak bilgi, ihbar ve şikayetler en geç on işgünü içerisinde değerlendirmeye alınarak gerekli işlemlere başlanır.

Yetkili Makam tarafından ihbar ve şikayet sahibine konu ile ilgili yapılan işlemler hakkında yazı yazılır, ayrıca telefon, faks, e-posta gibi araçlar ile bilgi verilir ve bu bilgiler web sayfasında yayımlanır.

c) Piyasa gözetimi ve denetimi konusunda Yetkili Makam tarafından görevlendirilecek denetim elemanları denetleme, inceleme, araştırma yapmak ve gerektiğinde konuyla ilgili diğer görevleri yerine getirmekle görevli, sorumlu ve bu konuda eğitimli uzman personeldir.

d) Yapı malzemelerinin;

1) Mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar, şantiye mahalleri ve nakil araçları gibi her türlü mekan ve ortamda depolandığı ve/veya satıldığı, kullanıldığı yerlerde,

2) Gerekli durumlarda, yapım mahallerinde,

3) Girdi olarak kullanıldığı yer ve tesislerde,

re’sen veya şikayet üzerine denetimi yapılabilir.

Gerekli hallerde yapı malzemelerinin üretildikleri, işlendikleri, ambalajlandıkları, montaj veya dolum yapıldıkları yerlerde de denetim yapılabilir.

Denetimler, denetim yapılan yerlerde çalışmaları ve yapılan ticari faaliyetleri engellemeyecek şekilde yapılmalıdır.

e) Gözetim ve denetlemede üreticinin muhatap alınması esastır. Bu husus, dağıtıcının 4703 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında düzenlenen yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Dağıtıcının iş yerinde yapılan denetimde, üreticinin adı ve adresi tespit edilir. Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda güvenli olmadığı belirlenen yapı malzemelerine ilişkin olarak üreticinin tespit edilemediği durumlarda, üç gün içinde üreticinin veya yapı malzemesini tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir,

f) Gözetim ve denetleme görevi, üretici veya dağıtıcıya ait bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi ile malların duyusal incelemesinin yapılması ve gerektiğinde her türlü test ve muayenenin yapılması veya yaptırılması suretiyle yerine getirilir,

g) Gözetim ve denetim yapılmış yapı malzemeleri gerekli görüldüğü taktirde yeniden denetlenebilir,

h) Piyasa gözetimi ve denetiminde gerekli görülen durumlarda, test ve muayene laboratuarları dahil olmak üzere Bakanlığın imkanlarından veya gözetim ve denetime konu yapı malzemesine ilişkin uygunluk değerlendirmesi işlemlerinde yer almayan ancak bu konuda yeterliliği olan test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının imkanlarından yararlanılabilir. Ancak, test ve kontrol sonucuna göre karar verme yetkisi, Yetkili Makama aittir.

ı) Bakanlık, bir yapı malzemesinin hem Bakanlığın hem de diğer yetkili kuruluşların sorumluluğunda bulunması halinde, bu yapı malzemesine ait piyasa gözetimi ve denetiminin gerektiğinde ilgili tüm taraflarca ortaklaşa ve eş zamanlı olarak yürütülmesini temin etmek üzere gerekli önlemleri alır.

Denetime İlişkin Hükümler

Madde 6 — Piyasa gözetimi ve denetimi, aşağıdaki hususlardan bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılmalıdır.

a) Teknik düzenleme ve şartnamenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinde inceleme,

b) İlgili bir teknik düzenleme ve şartnamenin bulunmadığı hallerde, bu tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kriterler çerçevesinde yapı malzemesinin güvenli olduğunu gösteren bilgi ve/veya belgeler üzerinde inceleme,

c) Duyusal inceleme ve muayene,

d) Test ve muayene.

Denetim elemanı, yapı malzemesinin test ve muayenesini gerekli gördüğü takdirde, her türlü testi yaptırmak üzere denetlenen yapı malzemesinden numune alabilir. Numune, miktarı ile alınma şekli ve usulleri yapı malzemesinin teknik düzenleme ve şartnamesi veya standardında belirtildiği şekilde; teknik düzenleme ve şartname veya standardında belirtilmediği veya ilgili teknik düzenleme ve şartname veya standardı bulunmadığı hallerde, TS 2756 Muayene ve Deney İçin Numune Alma Metotları Standardında belirtildiği şekilde veya genel kabul gören usullerle alınabilir. Numune miktarı, her koşulda, yapı malzemesinin yapısına ve özelliğine göre, test ve muayenelerin gerektirdiği ölçüyü aşmamak üzere, (şahit numune alınması fiilen mümkün olmayan haller hariç) biri şahit numune olmak üzere 3 takımı geçmeyecek şekilde alınır.

Denetleme sırasında alınan numuneler için bir Numune Alma Tutanağı düzenlenir. Tutanağa numunesi alınmış olan yapı malzemesinin bulunduğu yer ve miktarı ile cinsi/tipi/ sınıfı, varsa üretim tarihi ve seri numarası, faturaların tarih ve numaraları ile üreticinin adı ve adresi, iş yeri sicil ve vergi numarası yazılır, numune alma tarihi atılır ve tutanakta numune alma gerekçesi belirtilir. Numuneler özelliklerine göre mühürleri bozulmadan açılmayacak şekilde denetim elemanı tarafından üretici veya dağıtıcı ile birlikte mühürlenir ve üzerlerine tutanakla bağlantılarını açık olarak gösteren ve tarafların isim, unvan ve imzalarını taşıyan etiketler konulur. Alınan numunelerin başka yere taşınması veya korunması güç yahut sakıncalı ise, durum tutanağa yazılarak numune, yed-i emin sıfatıyla üretici veya dağıtıcıya saklanmak üzere bırakılabilir.

Alınan numunelerin bir takımı ile birlikte Numune Alma Tutanağının bir nüshası üreticiye veya dağıtıcıya verilir. Test ve muayene yapılması için alınan numunenin bir takımı ile birlikte tutanağın bir nüshası, belirlenen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşuna gönderilir. Denetim elemanı alınan şahit numuneyi yetkili makama teslim eder. Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşu tetkikleri teknik düzenleme, şartname ve standartlara göre en kısa zamanda yapar, sonucunu bir raporla tespit eder ve bu raporu iki nüsha halinde Yetkili Makama sunar.

Test ve muayene sonucunda, teknik düzenleme ve şartnamesi bulunan yapı malzemesinin teknik düzenleme ve şartnamesine uygun olduğu üreticiye bildirilir. Üretici bu bildirinin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde numuneleri geri alabilir veya aldırabilir. Bu süre içinde alınmayan yapı malzemeleri, Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne devredilir veya bu Genel Müdürlük ile yapılan mutabakat çerçevesinde Bakanlıkça tasarruf edilir.

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen faaliyetlerin masrafları yetkili makam tarafından karşılanır. Ancak, bu kapsamda yapı malzemesinin teknik düzenleme ve şartnamesine uygun ve/veya güvenli olmadığı hallerde masraflar üreticiye aittir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygunsuzluk Halinde Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Yaptırımlar, Rapor, Tutanak ve Kayıtlar

Teknik Şartname ve Düzenlemeye Uygunsuzluk Sonucunda Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Yaptırımlar

Madde 7 — Denetim elemanı, yapı malzemesinin teknik düzenleme ve şartnamesine uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla, öncelikle yapı malzemesinin, ilgili teknik düzenleme ve şartnamede öngörülen işaret veya belgeleri taşıyıp taşımadığına bakar. Bu işaret ve/veya belgeleri taşımadığı ve/veya ilgili teknik düzenleme ve şartnamenin diğer kriterlerine uymadığı tespit edilen yapı malzemeleri hakkında, teknik düzenleme ve şartnameye uygunsuzluk nedeniyle Aykırılık Tutanağı düzenlenir. Bu uygunsuzluğun Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin Temel Gereklerine aykırı olmaması koşuluyla, Yetkili Makam, uygunsuzluğun giderilmesi amacıyla belirli bir süre vererek üreticiyi yazılı olarak uyarır. Verilen süre sonucunda uygunsuzluğun devamı halinde üreticiye, Kanun’un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

Uygunluk işaretinin veya uygunluk teyit ve değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edildiğinin veya usulüne uygun olmadan kullanıldığının Usulsüzlük Tespit Tutanağı ile tespit edilmesi halinde, Kanun’un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

Güvensizlik Sonucunda Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Yaptırımlar

Madde 8 — Bu Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında düzenlenen ilgili teknik düzenleme ve şartnameye uygunsuzluk hali ile bu Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında düzenlenen uygunluk işaretinin veya uygunluk teyit ve değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edilmesi veya usulüne uygun olmadan kullanılması halinin, yapı malzemesinin güvensizliğine dair ciddi şüphelere yol açtığı durumlarda, Güvensizlik Şüphe Tutanağı düzenlenir ve duyusal inceleme ve/veya test veya muayeneye başvurulur. Bu durum, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş yapı malzemeleri ile ilgili teknik düzenleme ve şartnamesi bulunmayan yapı malzemeleri için de geçerlidir.

Bu Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında düzenlenen ilgili teknik düzenleme ve şartnameye uygunsuzluk hali ile bu Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında düzenlenen uygunluk işaretinin veya uygunluk teyit ve değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edilmesi veya usulüne uygun olmadan kullanılması halinin yapı malzemesinin güvensizliğine dair kesin belirti ortaya çıkardığı durumlarda, Güvensizlik Belirti Tutanağı düzenlenir ve 2001/3529 sayılı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümleri uygulanır. Bu durum, güvenli olmadığına dair kesin belirti bulunan ilgili teknik düzenleme ve şartnameye uygunluğu belgelenmiş yapı malzemeleri ile ilgili teknik düzenleme ve şartnamesi bulunmayan yapı malzemeleri için de geçerlidir.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen işlemler sonucunda yapı malzemesinin güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde Güvensizlik Tespit Tutanağı düzenlenir, 2001/3529 sayılı Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri uygulanır ve dağıtıcının Kanun’un 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesinde belirtilen yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla üreticiye;

Güvensizlik hali tespit edilen yapı malzemesinin ilgili teknik düzenleme ve şartnamelere uygun olmadığı durumlarda, Kanun’un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (f) bentlerinde belirtilen idari para cezaları uygulanır.

Rapor, Tutanak ve Kayıtlar ile Bilgi Değişimi

Madde 9 — Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında düzenlenecek rapor ve tutanaklar aşağıda belirtilmiştir:

a) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında geçen Numune Alma Tutanağı,

b) 7 nci maddenin birinci fıkrasında geçen Aykırılık Tutanağı,

c) 7 nci maddenin ikinci fıkrasında geçen Usulsüzlük Tespit Tutanağı,

d) 8 inci maddenin birinci fıkrasında geçen Güvensizlik Şüphe Tutanağı,

e) 8 inci maddenin ikinci fıkrasında geçen Güvensizlik Belirti Tutanağı,

f) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında geçen Güvensizlik Tespit Tutanağı,

g) İhtiyaç duyulabilecek diğer rapor ve tutanaklar.

Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile uyum içinde olması ve kullanım kolaylığı sağlaması için yukarda bahsedilen tutanakları içeren bir form şeklinde düzenlenen Piyasa Gözetim ve Denetim Tutanağı (EK-1) de yer almaktadır.

Bakanlık yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin yıllık kayıtları tutar. Bu kayıtlar, denetlenen firmanın adı, denetlenen yapı malzemesinin adı, denetlenen yapı malzemesinin yerli veya ithal olduğu, ithal yapı malzemesinin GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numaraları, denetimin hangi teknik düzenleme ve şartname çerçevesinde yapıldığı, denetimin re’sen veya şikayet üzerine olduğu, denetimin şekli, denetim sonucu uygulanan önlem ve yaptırımlara ilişkin bilgileri içerir. Bakanlık denetim kayıtlarını da içeren Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyet Raporunu yasal süresi içerisinde hazırlayarak muhafaza eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki, Yükümlülük ve Sorumluluklar

Denetim Elemanının Görev, Yetki, Yükümlülük ve Sorumlulukları

Madde 10 — Bu Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi çerçevesinde denetim elemanının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Denetim Elemanının Görev ve Yetkileri:

1) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, görev alanına giren konularda piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak,

2) Kanunda belirtilen ceza ve önlemler hariç olmak üzere, denetim faaliyeti sırasında, ilgililerin cezai sorumluluğunu gerektiren eylemlerini tespit ettiğinde, durumu Yetkili Makamlara yazılı olarak bildirmek,

3) Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde inceleme ve araştırma yapmak, görüş ve önerilerini yetkili makama sunmak,

4) Denetlenecek yapı malzemelerinden numune almak,

5) Yürüttüğü denetim görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgeleri gizli de olsa, denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylanmış örneklerini almak, fabrika, mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar ve inşaat mahalli vb. gibi yerler ile denetime konu olan diğer yerlerde inceleme ve sayım yapmak, bunları araştırmak, mühürlemek, bu konularda her derecede yetkili ve ilgiliden her türlü yardım ve bilgi talep etmek,

6) Üretici veya dağıtıcının piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetini engellemesi durumunda, güvenlik güçlerinden yardım istemek ve onların nezaretinde denetim yapmak,

7) Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında işin niteliğine göre, gerekli gördüğü durumlarda, yetkili makamın onayıyla, refakat etmek üzere uzman kişileri davet etmek, bunların görüş ve önerilerinden yararlanmak, bilirkişi incelemesi yaptırmak ve rapor istemek.

b) Denetim Elemanının Yükümlülük ve Sorumlulukları:

1) Yetkili Makam tarafından verilen kimlik ile görevlendirme belgesini, denetimden önce üretici veya dağıtıcıya ibraz etmek,

2) Denetlediği üretici veya dağıtıcı kuruluşların yönetim ve yürütme işlerine karışmamak,

3) Piyasa gözetimi ve denetimi görevini, mevzuata uygun olarak bağımsız ve tarafsız olarak yürütmek,

4) Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında elde ettiği her türlü bilgi ve belgelere ilişkin olarak bu Tebliğin 12 nci maddesinde düzenlenen gizlilik ilkesine riayet etmek.

Üreticinin veya Dağıtıcının Yükümlülük ve Sorumlulukları

Madde 11 — Üreticinin veya dağıtıcının yükümlülük ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Üretici ve dağıtıcı, Kanun’un 5 inci maddesi ve 2001/3529 sayılı Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen yükümlülüklerin yanı sıra denetim görevinin gereği gibi yürütülmesi için denetim elemanına görevi süresince uygun bir çalışma yeri sağlar. Uygun yer bulunamadığında veya denetime uygun koşullar oluşturulmadığında, denetim elemanının isteği üzerine yapı malzemesine ait tüm dosya ve belgeleri denetim elemanının çalışma yerine getirerek kendisine teslim eder,

b) Dağıtıcı ve satıcıdan numune alınması halinde, numunenin bedeli üretici tarafından karşılanır,

c) İlgili teknik düzenleme ve şartnamede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son yapı malzemesi yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik düzenleme ve şartnamede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde on yıl boyunca muhafaza eder ve istenilmesi halinde denetim elemanına ibraz eder,

d) Denetim elemanının talep ettiği tüm bilgi ve belgeleri gizli de olsalar denetim elemanına sunar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Komisyonu

Komisyonun Teşkili

Madde 12 — Komisyon, Bakanlık Müsteşarı başkanlığında, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünden sorumlu Müsteşar Yardımcısı,Yapı İşleri Genel Müdürü, Afet İşleri Genel Müdürü, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü, Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Yerel Yönetimler ve Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Yapı Malzemeleri Daire Başkanından oluşur.

Komisyonun Görevleri

Madde 13 — Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Bakanlıkça gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi politikasını belirlemek,

b) Piyasa gözetimi ve denetiminin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini temin etmek üzere personel, personel eğitimi, ekipman ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla önerilerde bulunmak,

c) Uygulamada Valilikler ve ilgili birimler arasında eşgüdüm ile karşılaşılan sorunların çözümlenmesini ve uygulama birliğini sağlamak,

d) İlgili birimler tarafından gerçekleştirilecek denetimleri izlemek, değerlendirmek ve aksaklıkları tespit ederek gerekli önlemleri almak,

e) Gerekli hallerde, teknik düzeydeki çalışmaları gerçekleştirmek üzere Komisyona bağlı alt komitelerin oluşturulmasına karar vermek,

f) Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulan Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu’nda Bakanlığı temsil edecek asil ve yedek üyeleri belirlemek.

Çalışma Usul ve Esasları

Madde 14 — Komisyon ayda bir toplanır. Gerekli hallerde Komisyon üyelerinden herhangi birinin talebi üzerine Başkan, Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Komisyon üyelerinin izinli, raporlu ve görevli olmaları halinde, konuyla ilgili Yardımcısı katılır. Müsteşarın izinli, raporlu ve görevli olarak toplantıya katılamaması halinde, toplantıya Müsteşar Yardımcısı başkanlık eder.

Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Komisyon Başkanı’nın oyu iki sayılır.

Komisyon Başkanınca gerekli görülmesi halinde, yetkili diğer birimleri de toplantıya davet edilebilir. Ancak Komisyon üyeleri dışında toplantıya katılanların oy hakkı yoktur.

Komisyonun sekreterlik hizmetleri, Yapı Malzemeleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Komisyon üyeleri, toplantıda görüşülmesini istedikleri konuları ve bu konularla ilgili özet bilgileri, gündeme dahil edilmesi ve diğer Komisyon üyelerinin bilgilendirilmesine imkan tanıyacak şekilde, toplantıdan en az bir hafta önce, olağanüstü hallerde ise en az bir gün önce sekreterlik bildirir.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Bilgilerin Gizliliği

Madde 15 — Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti sırasında elde edilen tüm bilgiler, özellikle de ticari ve teknik sır niteliği taşıyan bilgiler; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığına ve çevreye ciddi ve acil bir tehdit getirmesi ve suç teşkil etmesi durumları hariç gizli tutulur. Bakanlık ve Valilikler piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sırasında gerçek veya tüzel kişilerin uzmanlığından faydalanılmasının gerektiği hallerde, bu kişilerce de bu maddede belirtilen gizlilik ilkesine riayet edilmesini temin etmek üzere gerekli tüm önlemleri alır.

Önlemler ve Ceza Hükümlerinin Uygulanmasında Yetki

Madde 16 — Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, aynı fiil için başka Kanunlarda idari para cezası öngörülmediği takdirde, Kanun’da belirtilen idari para cezaları uygulanır.

Piyasaya arzın geçici olarak durdurulması kararı, denetim elemanının önerisi üzerine, yetkili makam tarafından verilir. Yapı malzemesinin Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin temel gereklerine aykırı olduğunun Güvensizlik Belirti Tutanağı ile tespit edilmesi halinde, denetim elemanı piyasaya arzı geçici olarak durdurabilir. Bu durum Bakanlığa derhal bildirilir.

Yapı malzemesinin piyasaya arzının yasaklanması, piyasaya arz edilmiş yapı malzemelerinin toplatılması ve yapı malzemesinin kısmen veya tamamen bertaraf edilmesi kararı yetkili makam tarafından verilir ve uygulanır.

Kanun’un öngördüğü idari para cezaları, denetim elemanlarının önerileri üzerine, yetkili makam tarafından verilir.

Yetki ve Bildirim

Madde 17 — Bakanlık, bu Tebliğ kapsamında yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine dair gerekli talimatları vermeye, gerektiğinde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda alınan önlemler hakkında diğer yetkili kuruluşlar ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile bilgi alış verişinde bulunmaya ve diğer yetkili kuruluşlarla imkanların ve denetim elemanlarının ortak kullanılabilmesini temin etmek üzere gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

Piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde Bakanlık tarafından alınan önlemlerin Komisyona ve AB üyesi ülkelere bildirimi Bakanlıkça yapılacaktır.

Uygulama

Madde 18 — Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

Yürürlük

Madde 19 — Bu Tebliğ, 08.06.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 — Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

—— • ——

Eskişehir Valiliğinden:

Umuma Mahsus Yerlerde Alkollü İçeceklerin İçilmesinin Yasaklanmasına Dair Karar

1 —Eskişehir İli hudutları dahilinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi uyarınca, umuma mahsus yerlerde alkollü içeceklerin içilmesi yasaklanmıştır.

2 — Bu Karara uymayanlar hakkında, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

3 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

4 — Bu Kararı Eskişehir Valisi yürütür.

—— • ——

Erzincan Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 6/5/2004

Karar No : 2004/5

1 —Doğal dengenin ve kamu mallarının korunması amacıyla 5442 sayılı İlİdaresi Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, Erzincan İli hudutları dahilinde anız yakılması yasaklanmıştır.

2 — Bu Karara uymayanlar hakkında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

3 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

4 — Bu Kararı Erzincan Valisi yürütür.

—— • ——

Karaman Valiliğinden:

Anız Yakılmasının Önlenmesi Hakkında Karar

Karar Tarihi : 20/5/2003

Karar No : 2003/2

1 —Doğal dengenin ve kamu mallarının korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, Karaman İli hudutları dahilinde anız yakılması yasaklanmıştır.

2 — Bu Karara uymayanlar hakkında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

3 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

4 — Bu Kararı Karaman Valisi yürütür.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Danıştay Kararı

Danıştay Başkanlar Kurulundan:

Karar No : 2004/13

Başkanlar Kurulu 16/6/2004 günü toplandı.

9.6.2004 günlü ve 25487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5183 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi ile 2575 sayılı Kanuna eklenen 26/A maddesi ile idari dava dairesine dönüştürülen ve görev alanı olarak da, "Kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümlemek" olarak belirlenen İkinci Dairenin bakacağı dava ve işleri belirlemek, idari dava dairelerindeki iş dağılımını dengelemek ve dosyaların süratle sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla;

1 —Beşinci Dairede görülmekte olan işlerden; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile bu bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli kamu personeline ilişkin mevzuattan kaynaklanan dava ve temyiz başvuruları ile Onikinci Dairede görülmekte olan kamu personelinin sicillerine ilişkin dava ve temyiz başvurularının Danıştay İkinci Dairesinde görülmesine,

2 —Onikinci Dairede görülmekte olan işlerden, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen öğretim elemanları, memur ve diğer personelin disiplin işlerine ilişkin dava ve temyiz başvurularının Sekizinci Dairede görülmesine,

3 —Devredilmesi öngörülen iş ve konulara ilişkin uyuşmazlık dosyalarının, ayrıca bir karar verilmesine gerek olmadan ilgili dairelere devredilmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 53'üncü maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi, 54'üncü maddesi uyarınca kararın düzeltilmesi istemlerinin, dosya devri yapılan dairelerce sonuçlandırılmasına,

4 —Kararın, Resmî Gazete’de yayımlanmasına ve yayımını izleyen aybaşından itibaren uygulanmasına,

2575 sayılı Danıştay Kanununun 37'nci maddesi gereğince oybirliği ile karar verildi.

Sayfa Başı