Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

9 Nisan 2004

CUMA

Sayı : 25428

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2004/7067 Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'na Ek “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol C’nin Değiştirilmesine Dair Ek Protokol 2’nin Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/7004    Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Ekli Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Beşir ATALAY’a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Memik ÖZKÖK'ün Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Mahmut ACAR'ın Seçilmesine Dair Karar

 

Atama Kararları

2004/6999 Türk Telekomünikasyon Kurumunda Boş Bulunan Üyeliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

— Ulaştırma Bakanlığına Ait Atama Kararı


Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 2004/7004

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esaslar’ın yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı’nın 10/2/2004 tarihli ve 161 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun geçici 4 üncü maddesi ile 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Baka

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Baka

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

B. ATALAY

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

8/3/2004 Tarihli ve 2004/7004 Sayılı Kararnamenin Eki

ESASLAR

Amaç

Madde l- Bu Esasların amacı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca yapılacak alımlarda uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Esaslar, M.K.E.K.'nun; savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili mevzuat uyarınca gizlilik içinde yürütülmesi gerektiği, her bir ihale için ihale yetkilisince onaylanan ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri dışında kalınarak yapılacak; uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, roket, füze gibi araç, silah, silah malzeme ve teçhizatı ve sistemleri ve harp malzemeleri ile bunların araştırma-geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon, yazılım ve mühimmat ihaleleri ile bunlarla ilgili sefer stoklan, bakım, işletme ve idameye yönelik mal ve hizmetler, Devlet güvenliği ve istihbaratı kapsamındaki hizmet, malzeme, teçhizat ve sistem alımlarını kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu Esaslar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü ve geçici 4 üncü maddeleri ile 4964 sayılı Kanunun geçici l inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Esaslarda geçen;

Araç : İdari görevlerde kullanılan araçlar hariç olmak üzere; karada, denizde, hava veya uzayda personel ve malzeme taşımak üzere dizayn edilmiş, tahrik sistemi bulunan veya çekilebilen araçlar ile belirli bir muharebe görevine tahsis edilmiş zırhlı ve zırhsız araçları,

Gizlilik içinde yürütülmesi gereken alımlar : Kanuni veya idari düzenlemeler uyarınca hakkında gizlilik karan verilen veya yürütülmesi özel güvenlik önlemlerini gerektiren veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasının gerekli olduğu kapsam maddesindeki alımları,

Harp malzemesi : Kapsam maddesinde belirtilen malzemeler ile bunlarla birlikte kullanılan veya bunları destekleyen veya birliklerin harbe hazırlık durumunu etkileyen malzemeleri,

Modernizasyon : M.K.E.K. envanterinde mevcut olup, silah malzeme ve teçhizatı ve sistemleri, mühimmat ve harp malzemelerinin üretiminin yapıldığı makine ve teçhizatın ve yazılımlarının, teknolojik gelişmelere bağlı olarak araştırma ve/veya geliştirme yoluyla kullanım ömrünün ve performansının artırılmasını,

Mühimmat : Askeri amaçlarla kullanılmak üzere yapılan patlayıcı, kimyasal, biyolojik, radyolojik madde veya maddelerle, bunların doldurulmasında kullanılan metal gövdeler, mekanik düzenler ve parçaların birleştirilmesiyle oluşan sistem veya tam atımlar ile bunların eğitim maksatlı kullanılan benzerlerini,

Silah : Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden araç ve aletlerin tümünü,

Silah malzemesi : Ana silah sistemini oluşturan; sistemler, alt sistemler, cihazlar, destek teçhizatları ile personel veya mürettebat tarafından kullanılan silahlar ve bunların tamamlayıcı ve bütünleme ihtiyacı parçalan ile malzemeleri ve bunların doğal bağlantılı kullanımını sağlayacak ve idame ettirecek hususları,

Üretim : M.K.E.K.'nun, savunma ve güvenlikle ilgili her türlü uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, roket, füze gibi araç, silah, silah malzeme ve teçhizatı ile mühimmatın; gerekli makine ve ekipman, malzeme, gayri maddi haklar, vb. kullanılarak kullanıma hazır hale getirilmesi sürecini,

Silah teçhizatı : Taşınabilir veya mobil özelliği olan her türlü silaha ait araç, gereç, set ve avadanlıkları,

Yazılım : Her türlü bilgisayar programını,

Standardizasyon : İşletme-idame maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi ve/veya envanterde bulunan sistemlere uyum sağlanması amacıyla kalite ve/veya marka ve/veya model ve/veya üretici firma birliğinin sağlanması işlemini,

AR-GE : Araştırma ve Geliştirmeyi,

Araştırma : Belirli bir konuda bilimsel nitelikli bilgi üretilmesi ya da üretilmiş bilginin denemeli uygulaması ile problemin çözümünde etkili olabilecek nitelikte geçerliliği denenmiş, somut ürünler geliştirmeyi veya erişilen en son teknoloji seviyesini daha da yükseltmeyi amaçlayan faaliyetleri,

Geliştirme : Bir araştırma sonucu elde edilen bilimsel nitelikli bilgi veya prototipler ya da mevcut sistemlerin iyileştirilmesini kapsamak üzere, bilimsel bilginin; faydalı sistem, araç, gereç, teçhizat, malzeme ya da metotların meydana getirilmesi yolunda düzenli bir şekilde kullanılması faaliyetlerini,

Bakım : Silah, cephane, malzeme, donatım ve tesislerin normal çalışmalarını devamlı olarak sürdürebilmelerini sağlamak üzere alınan, muayene, deneme, temizlik, parça değiştirme, onarım, yenileştirme, vb. bütün önlemler ve hizmetleri,

Eğitim : M.K.E.K.'nun bu Esaslar kapsamında yürüteceği tedarik, üretim, araştırma-geliştirme, modernizasyon, yazılım, bakım, işletme ve idame faaliyetlerine yönelik olarak, M.K.E.K. personelinin bilgi ve yeteneğini arttıracak faaliyetlerin tümünü,

Sefer stokları : Saptanmış muayyen ikmal seviyelerine göre; barışta tedarik edilerek depolanan ve sarf edilmeyen ancak depolanan malzemenin evsafını korumak için gerektiği zaman değiştirilen; seferde ikmal maddelerinin ikmal akışında meydana gelebilecek gecikmelerde ve/veya olağanüstü yıpranma ve/veya aşınma hallerinde emirle sarf edilen ve kapsamda belirtilen malzemeler ile akaryakıt, madeni yağ gibi malzemeleri,

İşletme ve idame : Kapsam maddesinde yer alan mal ve hizmetlerin her zaman istenilen düzeyde görevlerini yapabilmeleri için yürütülen faaliyetleri,

İhale/Alım Onay Belgesi : Tedarik edilecek mal ve hizmetler için, ihale/alım ön hazırlıkları yapıldıktan sonra ve ihaleye/alıma çıkılmadan önce, ihaleyi/alımı yapacak alım organı tarafından hazırlanan, işin özelliğine göre gerekli bilgi ve belgeleri içeren ve M.K.E.K. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan belgeyi,

İhale/Alım Yetkilisi veya Yönetim Kurulu : M.K.E.K. Yönetim Kurulunu,

T.S.K.: Türk Silahlı Kuvvetleri'ni,

M.K.E.K.-İdare : Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü'nü,

TÜBİTAK-SAGE : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu - Savunma Sanayi Araştırma Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı'nı,

ifade eder.

Temel ilkeler

Madde 5- M.K.E.K., yapacağı tüm tedariklerde, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik ve kamuoyu denetiminin sağlanmasından, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasından ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olup, bu çerçevede tedarikler esas olarak, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) fıkrası esaslarına göre yapılır.

Ancak M.K.E.K. Yönetim Kurulu tarafından gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine karar verilen mal ve hizmet tedariklerinde bu Esaslar hükümleri uygulanır.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı ve hizmet alımı bir arada ihale edilemez.

Ödeneği olmayan veya devlet/firma kredisi kullanılan tedariklerde ise kaynağı planlanmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

Yaklaşık maliyet

Madde 6- İhale öncesi her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir, dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez.

İsteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. Ancak, yaklaşık maliyetin sınai ve teknolojik zorunluluklar nedeni ile belirlenemediği hallerde, bu hususa onay belgesinde yer verilerek yaklaşık maliyet belirlenmeksizin alıma çıkılabilir.

Yasaklar ve ceza

Madde 7- Bu Esaslara göre yapılacak tedariklerde, 4734 sayılı Kanunun 11, 17, 58, 59, 60 ve 61 inci maddelerinde yer alan ceza ve ihalelerde yasaklamaya ilişkin hükümler ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25 inci maddesinde yer alan yasak fiil ve davranışlara ilişkin hükümler uygulanır.

Şartnameler

Madde 8- İhale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin M.K.E.K.'nca hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımlarının özelliği nedeniyle M.K.E.K. tarafından hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal ve/veya hizmet alımlarının teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir.

Teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde belirlenir.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır.

Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

Onay belgesinde belirtilmek suretiyle teknik şartname düzenlenmesine gerek kalmaksızın uluslararası kabul gören stok numarası, parça numarası, TSE tarafından belirlenen standart numaraları ile alıma çıkılabileceği gibi özelliği nedeni ile onay belgesinde ihale konusu işin tek kaynaktan ve/veya üretici firma kodu ve/veya prospektüsü ile alınabileceği durumlar ile AR-GE projelerinde ise idari ve/veya teknik şartname düzenlenmeyebilir.

İdari şartnamelerde, alımların konusuna göre, asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,

b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi,

c) İsteklilere talimatlar.

d) Teminatlara ait şartlar.

e) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları.

f) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kim tarafından ödeneceği.

g) Anlaşmazlıkların çözümü.

İlan süreleri, kuralları ve ilanlarda bulunması zorunlu hususlar ile ilanın uygun olmaması

Madde 9- Açık İhale Usulünde ilan yapılması zorunludur. Diğer ihale usullerinde ise ilan yapılması zorunlu değildir.

a) İlan süreleri ve kuralları: İhale konusu alımlar işin özelliğine göre; bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle aşağıdaki şekillerden biri veya birkaçı ile ilan edilmek suretiyle duyurulur:

1) Resmi Gazete'de ve/veya ulusal/yerel gazetelerde ilan vermek veya Kamu İhale Bülteninde yayımlatmak,

2) İhale konusu işle iştigal ettiği bilinen firmalara yazı ile duyurmak,

3) Belediye ve ticaret odaları aracılığıyla duyurmak,

4) Bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile ilan etmek.

b) İlanlarda bulunması zorunlu hususlar: İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

1) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

2) İhale/alım konusu mal veya hizmetin adı, niteliği, türü, miktarı,

3) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri ve şekli, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,

4) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve öngörülmüş ise, hangi bedelle alınacağı,

5) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

6) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği,

7) İstenecek ise; teklif edilen bedelin en az %3 'ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek oranda geçici teminat verileceği,

8) Tekliflerin geçerlilik süresi.

9) Kısmi teklif verilip verilemeyeceği,

10) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde M.K.E.K.'nun serbest olduğu,

Bu maddenin (a) ve (b) bentlerine uygun olmayan ilânlar geçersizdir ve ilân yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

c) Düzeltme ilanları: İlânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, maddi hatalı hususlar için, o ihale için belirlenmiş olan ilan süresinin son dörtte birlik süresine kadar, düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir. Düzeltme ilanı metni ayrıca, ihale dokümanını alan tüm isteklilerin varsa fakslarına bildirilir.

Uygulanacak ihale usulleri

Madde 10- Bu Esaslara göre yapılacak ihalelerde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü :

Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip ihale fiyat üzerinde görüşme yapılarak sonuçlandırılır.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü :

Belli istekliler arasında ihale usulü, ilansız yapılabilecek yeterlik değerlendirmesi sonucunda davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi, ulusal menfaat ve güvenilirliğin gerektirdiği durumda ve/veya AR-GE projelerinin gerçekleştirilmesinde bu usul kullanılır.

Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip ihale, fiyat üzerinde görüşme yapılarak sonuçlandırılır.

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen usullere göre yapılan ihalelerde nispi ağırlık yöntemi kullanılmaz, idari ve teknik şartname gereklerini karşılayan istekliler tespit edilir, müteakiben bu istekliler arasında ihale fiyat üzerinde görüşme yapılarak sonuçlandırılır.

Doğrudan temin

Madde 11- Bu Esaslar kapsamında, aşağıda belirtilen nitelikteki alımlar doğrudan temin suretiyle yapılabilir:

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yansından fazlası kamuya ait bulunan kuruluşlardan, M.K.E.K. iştiraklerinden, T.S.K.'ni güçlendirmek amacı ile kurulan vakıflar ile bunların ortak oldukları her çeşit kuruluşlardan, özel kanunlarla kurulmuş ve bu kanunlarla kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliği haiz kuruluşlar ile TÜBİTAK-SAGE gibi araştırma-geliştirme kuruluşlarından alınabilecek mal ve hizmetler.

b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edildiği alımlar,

c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olduğu alımlar,

d) Mevcut mal, teçhizat, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için, ilk tedarikin yapıldığı gerçek veya tüzel kişilerden alınacak mal ve hizmetler.

e) Savunma ve güvenlik ile ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine, ivedi olarak tedarik edilmesi zorunlu olan mal ve hizmetler.

f) Sözleşmesi feshedilen işlerden, ihtiyaç sahibi birim tarafından acilen tedariki istenilen mal veya hizmetler.

g) Borsaya tabi mallar.

h) Tabii afet, kaza, vb. olağanüstü haller sebebiyle, ihtiyaç duyulacak mal ve hizmetler.

ı) M.K.E.K. tarafından yapılacak AR-GE faaliyetleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmetler.

k) Tedarikçi adayı firmaların üretim yeteneklerinin kanıtlanmasına veya yeni ürünlerin müşterilere kabul ettirilmesine yönelik olarak ihtiyaç duyulacak mal ve hizmetler.

l) Bu Esaslar kapsamında olup, yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen ve 67 nci maddeye göre de her yıl güncellenen parasal limiti aşmayan mal ve hizmetler.

Doğrudan temin usulünün uygulanması halinde, teklifini hazırlaması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek veya teklif alınacak istekli ile M.K.E.K. arasında, ihtiyaçları en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde, ihale yetkilisi tarafından belirlenecek komisyon marifetiyle görüşme yapılır.

Mutabık kalınan hususlar bir tutanağa bağlanarak, alım yetkilisinin onayına sunulur.

Onay alındıktan sonra, sözleşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

Teminatlar

Madde 12- a) Bu Esaslara göre yapılacak alımlarda, ilke olarak, isteklilerden, teklif ettikleri bedelin % 3 'ü oranında geçici teminat alınır. Ancak;

1) Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yansından fazlası kamuya ait bulunan kuruluşlardan, M.K.E.K. iştiraklerinden, T.S.K.'ni güçlendirmek amacı ile kurulan vakıflar ile bunların ortağı oldukları her çeşit kuruluşlardan yapılacak alımlarda,

2) Özel kanunlarla kurulmuş ve bu kanunlarla kendilerine kamu görevi verilmiş, tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardan yapılacak alımlarda,

3) Kendi alanında tekel durumunda olan isteklilerden yapılacak alımlarda,

4) Bedeli belli olmayan veya tahmin edilemeyen veya özelliği nedeni ile bedel tespitine gerek görülmeyen işlerde,

5) Yurt dışından yapılacak alımlarda, geçici teminat istenmeyebilir.

Geçici teminatın alınmaması kararını, ihale onayının alınması sırasında, ihale yetkilisi verir.

b) Esas olarak, kendisi ile sözleşme akdedilecek olan istekliden, yükümlülüklerini sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesini sağlamak amacıyla, sözleşme konusu işin yapılma süresi ve M.K.E.K. için arz ettiği öneme göre, sözleşme tutarının %6'sından az, %10'undan fazla olmamak üzere, ihale onay belgesinde belirtilmek koşulu ile, uygun görülecek oranda kesin teminat alınır. Ancak özellikli durumlarda, İhale/Alım Onay Belgesinde gerekçesi belirtilmek suretiyle Yönetim Kurulunca kesin teminat alınmamasına karar verilebilir.

c) Geçici ve kesin teminat olarak 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde sayılan kıymetler alınır.

d) Yüklenicilere verilecek avansların, malzemelerin, takım, aparat, mastar, kalıp ve tezgahların garantisi olarak veya satıcılardan alınacak malzeme, tezgah ve tesislerin garantisi olarak istenen teminatların, kabulü, değiştirilmesi, iadesi ve irat kaydedilmesi ile ilgili hususlar, bu Esaslara dayanılarak çıkarılacak yönergeyle belirlenir.

e) Bu Esaslar kapsamında yapılacak tedariklerde, istekliler tarafından M.K.E.K.'na tevdi edilecek teminat mektuplarının kapsam ve şekli M.K.E.K. tarafından belirlenir.

Teminat mektupları süresiz olarak verilebilir. Ayrıca, istekli/yüklenicinin işin kabulü yapılıncaya kadar veya ihale sonuçlanıncaya kadar sürenin belirli devrelerle herhangi bir bildirime gerek kalmadan uzatılacağı kaydı bulunan banka teminat mektupları da verilebilir.

Geçici teminatlarla ilgili bankalar veya özel finans kuruluşlarınca düzenlenecek süreli teminat mektuplarında süre; tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmalı aynı zamanda, teminat mektubunda İdarenin ikazına lüzum kalmaksızın belirli devreler halinde tekliflerin geçerlilik süresinin 30 gün sonrasını kapsayacak şekilde otomatik olarak uzatılacağı hükmü yer almalıdır.

Kesin teminatlarla ilgili bankalar veya özel finans kuruluşlarınca düzenlenecek süreli teminat mektuplarında süre; garanti süresi öngörülmüşse garanti süresinin bir ay sonrasını kapsayacak şekilde veya M.K.E.K.'nun ikazına lüzum kalmaksızın belirli devreler halinde otomatik olarak uzatılacağı hükmü yer almalıdır. Garanti süresi öngörülmemiş ise, kesin kabulün bir ay sonrasını kapsayacak şekilde süreli olması veya kesin kabulün bir ay sonrasını kapsayacak şekilde M.K.E.K.'nun ikazına lüzum kalmaksızın belirli devreler halinde otomatik olarak uzatılacağı hükmü yer almalıdır.

Kesin teminat mektubu alman alımlarda/ihalelerde kesin kabulü müteakip teminatın yansı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise kesin kabulü müteakip tamamı yükleniciye iade edilir.

Avans teminat mektupları; mahsup süresi göz önüne alınarak M.K.E.K.'nca belirlenir.

İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

Avans verilmesi

Madde 13- Yükleniciye avans verilip verilmeyeceği, verilecekse oranı ve şartları ihale onay belgesinde ve sözleşmede belirtilir.

İhale dokümanında değişiklik yapılması veya açıklanması

Madde 14- İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, ihale yetkilisinden onay alınarak, önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

İlân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında zeyilname ile değişiklikler yapılabilir.

Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi, zeyilname ile 20 güne kadar ertelenebilir. Ayrıca; ihale yetkilisince istekli/isteklilerin talebi üzerine ihale tarihi daha ileri bir tarihe uzatılabilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

Madde 15- Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, telefonu, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak kaşelenir/mühürlenir.

Teklifler ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, alımı yapan M.K.E.K. birimine verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

Madde 16- İdari Şartnamede belirtilmek kaydıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesindeki ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliklerinin belirlenmesiyle ilgili hususlar isteklilerden istenilebilir. M.K.E.K. bu hususlarla ilgili süre ve şartları kendisi belirleyebilir.

Tekliflerin geçerlilik süresi

Madde 17- Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. M.K.E.K.'nca ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve ihale koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. Ancak bu sürenin bitimine rağmen ihalenin sonuçlandırılamayacağının ihale komisyonunca belirlenmesi halinde ihale yetkilisinin onayı ve isteklinin kabulü ile bu süre en fazla 90 günlük süreler halinde yeteri kadar uzatılabilir.

Teklif mektuplarının alınması ve açılması

Madde 18- Zarfın üzerinde teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan M.K.E.K. biriminin açık adresi yazılı değilse veya zarfın içinde teklif mektubu ile geçici teminat bulunmuyorsa, bu tür teklifler hiçbir şekilde değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İhale tarihinde isteklilerin katılabileceği oturumda, değerlendirilmeye alman teklif mektupları, isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile mektup muhteviyatı yazılarak bir zarf açma tutanağı düzenlenir. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir.

Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler bu tutanakta belirtilir. Ayrıca değerlendirilmeye alınmayan teklif mektupları da, söz konusu tutanakta yer alır. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır.

Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler teklif mektubu ve geçici teminat hariç, idari şartnamede belirtilmek kaydıyla düzeltilip tamamlattırılabilir.

Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

Madde 19- İhale komisyonunun talebi üzerine M.K.E.K., tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama hiçbir şekilde fiyat üzerinde görüşme yapılıncaya kadar teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Fiyat üzerindeki görüşmede istekliler daha önce verdikleri teklif fiyatlarını artıramazlar.

İhale kararının ihale yetkilisine sunulmadan önceki herhangi bir safhasında isteklinin yasaklandığının tespiti halinde istekli değerlendirme dışı bırakılır.

İsteklilerin teklifinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir.

Bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir veya imza karşılığı tebliğ edilir.

İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen 5 gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır.

İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Aşırı düşük teklifler

Madde 20- İhale komisyonu teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya M.K.E.K.'nun tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder ve imalat sürecinin, verilen hizmetin ekonomik olması; seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, teklif edilen mal ve hizmet işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.

Uygun cevap alınması halinde, aşırı düşük teklifler değerlendirme dışı bırakılma nedeni değildir.

Fiyat farkı verilebilmesi

Madde 21- Yükleniciye fiyat farkı verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları, ihale/alım onay belgesinde ve sözleşmede belirtilir.

İhalenin/alımın karara bağlanması ve onaylanması

Madde 22- Bu Esaslarda fiyat üzerinde görüşme yapılacağı belirtilen ihalelerde/alımlarda teklifi uygun görülen istekli/istekliler ilk fiyat teklifleri üzerinden indirim yapmak için ihale komisyonunca fiyat görüşmelerine davet edilirler.

Yapılacak davet tebligatında; davet günü, saati ve yeri belirtilir.

İhale komisyonlarınca alman ihale/alım kararları, ihale yetkilisince karar tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

Kesinleşen ihale/alım kararının bildirilmesi

Madde 23- İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen 5 gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli de dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine bildirilir.

Mektubun postaya verilmesini takip eden 7 nci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi kabul edilir. İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. Ancak, geçici teminat alınmayan alımlarda sonuç alım üzerinde kalan istekliye iadeli taahhütlü mektupla veya imza karşılığı tebliğ, diğer isteklilere ise elektronik ortamda ilan edilir.

Uyulması gereken diğer kurallar

Madde 24- Bu Esaslar kapsamında mal veya hizmet alımları için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

a) Yıllara sari alımları içeren projelerin plânlanan sürede tamamlanarak, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibarıyla ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. Ancak; ertesi malî yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

b) İdarelerce, ihalede isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet, fiyat görüşmeleri sırasında İhale Komisyonu başkanı tarafından açılarak komisyonun diğer üyelerinin bilgisine sunulur. Ancak isteklilere ihale sonuçlanana kadar duyurulmaz.

Bu maliyete ilişkin herhangi bir bilgiye onay belgesi ekindeki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez.

c) İhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz.

d) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.

İhalelerde esas alınacak para birimi

Madde 25- İhale ve alımlarda esas alınacak para birimi ihale/alım onay belgesinde belirtilir.

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yabancı para birimi cinsinden teklif edilen fiyatlar, tekliflerin açıldığı tarihteki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir.

İhale sonucunun ilânı

Madde 26- Bu Esaslara göre yapılan ilanlı ihalelerde; sözleşme bedeli 1.000.000 (birmilyon) ABD Doları veya çapraz kurdan karşılığını aşması halinde ihale sonucu, sözleşmenin istekli ve M.K.E.K. yetkililerince imzalanmasını müteakip en geç 15 gün içerisinde elektronik ortamda (internet) yayımlanmak suretiyle ilân edilir.

Internet'ten yapılacak ilânlarda aşağıda belirtilen hususlara yer verilir:

a) İhaleyi yapan idare,

b) İhale tarihi,

c) İhale usulü,

d) İhale konusu işin adı, niteliği, türü, miktarı ve yeri,

e) İhaleye katılan istekli sayısı,

f) Üzerine ihale yapılan isteklinin adı veya ticaret unvanı,

g) Sözleşme bedeli.

İşin özelliği nedeniyle yukarıda belirtilen hususların bazıları çıkartılabilir, ihtiyaç duyulması halinde ilave maddeler eklenebilir.

Sözleşme

Madde 27- Yapılan bütün ihaleler/alımlar fiyat üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için tespit edilen toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme veya işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için tespit edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenir.

İhale ve alımlar sonucu yapılacak sözleşmelerin onay belgesinde ve idari şartnamesinde aksi belirtilmedikçe noter tasdiki/tescili zorunlu değildir.

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

Madde 28- Bu Esaslara göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı, idarenin adı ve adresi,

b) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi,

c) Sözleşmenin bedeli ve süresi,

d) Ödeme yeri ve şartları, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse avansın şartları ve miktarı ile yıllara sari alımlarda avans teminat mektubunun iade şartları,

e) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı,

f) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

g) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar,

h) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar,

ı) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar,

k) Teslim etme ve teslim alma, şekil ve şartları,

l) Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve/veya gecikme halinde uygulanacak cezalar,

m) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları,

n) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

o) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları,

p) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar,

r) Anlaşmazlıkların çözümü.

İşin özelliği nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde yukarıda belirtilen hususlara ilave maddeler, idarî şartnamede bulunması kaydıyla eklenebilir.

Bu Esasların 11 inci maddesine göre yapılan alımlarda yukarıdaki hususların yer alıp almayacağına M.K.E.K. 'nca karar verilir.

Sözleşme kapsamında yapılacak işin artışı ve eksilişi

Madde 29- Bu Esaslar dahilinde yapılacak sözleşmelerde idari şartnamesinde belirtilmek kaydıyla sözleşme ile alınacak mal veya hizmetin %20'si oranına kadar az veya fazla alım işlemi, sözleşmesi gereğince fiyat farkı verilen durumlar hariç sözleşme birim fiyatı değişmeksizin ve ek sözleşme yapılmadan ihale yetkilisinden alınacak onay ile yapılabilir.

Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler

Madde 30- Hizmet alımlarında bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşleri alınarak yerli malı olarak belirlenen mallan teklif eden yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.

Mücbir sebepler

Madde 31- Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,

e) Tedarike konu işin özelliği nedeni ile idari şartnamede belirtilmek kaydıyla, M.K.E.K.'nca ilave edilecek diğer haller.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, M.K.E.K. tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi veya cezasız süre uzatımı gibi hususlar idari şartnamede belirtilmek kaydıyla M.K.E.K.'nca düzenlenebilir.

Diğer hususlar

Madde 32- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 53 üncü maddesinde yer alan Kamu İhale Kurumu geliri, bu Esaslara göre yapılan alım ve ihalelerde alınmaz.

Bu Esasların uygulanmasına ilişkin hususlar M.K.E.K. tarafından çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Bu Esaslar kapsamında yapılacak ihale ve alımlarda, ceza ve yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 33- 24/12/2002 tarihli ve 2002/5144 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

Başlanmış olan ihaleler ve alımlar

Geçici Madde l- Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği veya alım yapılacağı yazılı olarak duyurulmuş veya ilanı yapılmış bulunan işler, tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

Madde 34- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35- Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

8 Nisan 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-5107

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Nisan 2004 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan        

 —————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

8 Nisan 2004

B.01.0.KKB.01-06-86-2004-374

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 8 Nisan 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5107 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Nisan 2004 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararı

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2004/10

Uyuşturucu madde satmak suçundan, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 12.02.2002 günlü, Esas No:2001/412, Karar No: 2002/29 sayılı ilâmıyla Türk Ceza Yasası'nın 403. maddesinin beş ve altıncı fıkraları ile 59. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, 6 yıl 8 ay ağır hapis ve 27.583.333 TL ağır para cezası ile cezalandırılmasına, aynı Yasa'nın 31., 33., 36. ve 40. maddelerine dayanılarak ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, cezası süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, suç eşyasının zoralımına, gözetimde ve tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından düşülmesine karar verilen ve cezası kesinleşen, Gaziantep İl'i, Şahinbey İlçesi, Çukur Mahallesi, Cilt No: 22, Hane No: 90, Birey Sıra No: 3'de nüfusa kayıtlı, Süleyman ve Hatice'den olma 01.01.1937 doğumlu, 13844171188 T.C. Kimlik Numaralı Memik ÖZKÖK'ün kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu'nun 25.02.2004 günlü, A.T. No: 130/20022004/9629/598-582 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

8 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/9

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 159. maddesi ve 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yasası’nın 5. ve 6. maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca gösterilen üç aday arasından, Yargıtay Üyesi Mahmut ACAR seçilmiştir.

8 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Karar Sayısı : 2004/6999

Telekomünikasyon Kurulunda boş bulunan üyeliklere ekli listede adları yazılı kişilerin atanmaları; Ulaştırma Bakanlığının 4/3/2004 tarihli ve 237 sayılı yazısı üzerine, 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Kanunun 8 inci ve 27/1/2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

B. ATALAY

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

8/3/2004 Tarihli ve 2004/6999 Sayılı Kararnamenin Eki

 

LİSTE

Adı ve Soyadı

Atama Yapılan Üyelik

1 - T. Ayhan Beydoğan

Telsiz Hizmetleri Temsilcisi

2 - Murat Atalı

Telekomünikasyon Sektörü Temsilcisi

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5695

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Antalya Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne Ahmet YILDIRIM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

8 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

B. YILDIRIM

Başbakan

Ulaştırma Bakanı

Sayfa Başı