Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

9 Mart 2004

SALI

Sayı : 25397

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Azami Tasarım Hızı ve Yük Platformu ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (74/152/AT)

— Motorlu Araçların Uzun Huzme ve/veya Kısa Huzme Olarak Çalışan Farları ve Motorlu Araçlar ve Römorklarının Onaylanmış Lamba Ünitelerinde Kullanılan Işık Kaynakları (Filamanlı Lambalar ve Diğerleri) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (76/761/AT)

— Araçlarda Kullanılan Sıkıştırma Ateşlemeli Motorlardan Çıkan Gaz ve Partikül Kirleticilerin Emisyonlarına ve Araçlarda Kullanılan Doğal Gaz veya Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ile Çalışan Pozitif Ateşlemeli Motorlardan Çıkan Gaz Halindeki Kirleticilerin Emisyonlarına Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (88/77/AT)

 

Tebliğler

— Eksimer Laser Cerrahisi Uygulanacak Cerrahi Müdahale Birimleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği (Tebliğ No: 2004/11)

— İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/12)

— Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/10)

— Revize Edilen TS 341 Yemeklik Zeytinyağı Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/21)

— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 33 )

— Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) İletim Lisansı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

— Van Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/8)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

8 Mart 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-3356

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Mart 2004 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı Ali Babacan’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

8 Mart 2004

B.01.0.KKB.01-06-62-2004-289

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 8 Mart 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-3356 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Mart 2004 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Azami Tasarım Hızı ve Yük Platformu ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (74/152/AT)

MADDE 1 — 2/6/2002 tarihli ve 24773 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Azami Tasarım Hızı ve Yük Platformu ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (74/152/AT) 8 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Onay Kuruluşu, yük platformlarının takılmasını yasaklayamaz veya traktörlere bir veya birden fazla platformun takılmasına zorunluluk getiremez."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Motorlu Araçların Uzun Huzme ve/veya Kısa Huzme Olarak Çalışan Farları ve Motorlu Araçlar ve Römorklarının Onaylanmış Lamba Ünitelerinde Kullanılan Işık Kaynakları (Filamanlı Lambalar ve Diğerleri) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (76/761/AT)

MADDE 1 — 11/9/2000 tarihli ve 24167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Uzun Huzme ve/veya Kısa Huzme Olarak Çalışan Farları ve Motorlu Araçlar ve Römorklarının Onaylanmış Lamba Ünitelerinde Kullanılan Işık Kaynakları (Filamanlı Lambalar ve Diğerleri) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (76/761/AT) 4 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) MARTOY: Avrupa Topluluğunun 70/156/AT Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin Resmî Gazete’de yayımlanan şekliyle son seviyesini,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Bu Yönetmeliğin uygulama tarihinden önce ithal edilmiş veya Türkiye’de imal edilmiş motorlu araçların üzerindeki farlara ve lamba ünitelerinde kullanılan ışık kaynaklarına (filamanlı lambalar ve diğerleri) bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin Ek I’inin madde 5.2.1 ve madde 6.2.1’inde yer alan ülkeler ve kod numaraları listelerine "Türkiye 37" ilave edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Araçlarda Kullanılan Sıkıştırma Ateşlemeli Motorlardan Çıkan Gaz ve Partikül Kirleticilerin Emisyonlarına ve Araçlarda Kullanılan Doğal Gaz veya Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ile Çalışan Pozitif Ateşlemeli Motorlardan Çıkan Gaz Halindeki Kirleticilerin Emisyonlarına Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (88/77/AT)

MADDE 1 — 24/6/2003 tarihli ve 25148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçlarda Kullanılan Sıkıştırma Ateşlemeli Motorlardan Çıkan Gaz ve Partikül Kirleticilerin Emisyonlarına ve Araçlarda Kullanılan Doğal Gaz veya Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ile Çalışan Pozitif Ateşlemeli Motorlardan Çıkan Gaz Halindeki Kirleticilerin Emisyonlarına Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (88/77/AT) 10 uncu maddesinin (b) , (c), (e) ve (i) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Onay Kuruluşu, Geçici Madde 1’de anılan uygulama tarihlerinden itibaren motordan çıkan gazların ve partikül kirleticilerin emisyonlarının ve duman opasitesinin bu Yönetmeliğin Ek I’inin madde 6.2.1’indeki Çizelgelerin B1 satırında belirtilen sınır değerlere uygun olmaması durumunda, sıkıştırma ateşlemeli veya gaz yakıtlı motorların tipleri veya sıkıştırma ateşlemeli veya gaz yakıtlı motorla tahrik edilen aracın tipi için;

1) AT tip onayını veya MARTOY'un 12 nci maddesinde belirtilen dokümanı vermez.

2) Ulusal tip onayı belgesini vermeyi reddeder."

"c) Onay Kuruluşu, Geçici Madde 1’de anılan tarihlerden itibaren, üçüncü ülkelere ihraç edilmesi tasarlanan araçlar ve motorlar ve kullanımdaki araçlara ait değiştirilebilen motorlar hariç olmak üzere, motordan çıkan gazların ve partikül kirleticilerin emisyonlarının ve duman opasitesinin bu Yönetmeliğin Ek I’inin madde 6.2.1’indeki Çizelgelerin B1 satırında belirtilen sınır değerlere uygun olmaması durumunda;

1) MARTOY uyarınca yeni araçlara ve yeni motorlara verilen uygunluk belgelerini bu Yönetmeliğin amacı bakımından artık geçerli kabul etmez.

2) Sıkıştırmalı ateşlemeli veya gaz yakıtlı motorlarla tahrik edilen yeni araçların tescilini, satışını, hizmete girmesini veya kullanımını ve sıkıştırmalı ateşlemeli veya gaz yakıtlı yeni motorların satışını ve kullanımını yasaklar."

"e) Onay Kuruluşu, 1/10/2009 tarihinden itibaren, üçüncü ülkelere ihraç edilmesi tasarlanan araçlar ve motorlar ve kullanımdaki araçlara ait değiştirilebilen motorlar hariç olmak üzere, motordan çıkan gazların ve partikül kirleticilerin emisyonlarının ve duman opasitesinin bu Yönetmeliğin Ek I’inin madde 6.2.1’indeki çizelgelerin B2 satırında belirtilen sınır değerlere uygun olmaması durumunda;

1) MARTOY uyarınca yeni araçlara ve yeni motorlara verilen uygunluk belgelerini bu Yönetmeliğin amacı bakımından artık geçerliliğini kabul etmez.

2) Sıkıştırmalı ateşlemeli veya gaz yakıtlı motorlarla tahrik edilen yeni araçların tescilini, satışını, hizmete girmesini veya kullanımını ve sıkıştırmalı ateşlemeli veya gaz yakıtlı yeni motorların satışını ve kullanımını yasaklar."

"i) 1/1/2007 tarihinden itibaren yeni araç tipleri ve 1/1/2008 tarihinden itibaren bütün araç tipleri, kullanımda egzoz emisyonlarını izlemek üzere araç üzerinde teşhis sistemi (OBD) veya araç üzerinde ölçme sistemi ile donatılmalıdır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin (88/77/AT) yayımlanan son seviyesi, yeni tip onayı alacak araçlarda 1/1/2007 tarihinde, bu tarihten önce tip onayı almış araçlarda 1/1/2008 tarihinde zorunlu olarak uygulamaya girer. Anılan tarihlere kadar bu Yönetmelik kapsamındaki araçlar bu Yönetmeliğin 91/542/AT seviyesinde belirtilen emisyon değerlerini veya BM/AEK’nun R 49.02 A sayılı Teknik Düzenlemede istenilen kirletici gaz emisyon seviyelerini sağlayacaktır. Ayrı teknik ünite olarak AT tip onayı belgesi alacak karayolunda kullanılan araçların sıkıştırma ateşlemeli (dizel) motorları ve doğal gaz veya LPG kullanan pozitif ateşlemeli motorlar ve bu motorların takıldığı araçlar, kirletici gaz emisyon seviyeleri bakımından anılan tarihten sonra 10 uncu maddede belirtilen uygulama takvimine uygun olarak Ek I’in madde 6.2.1’indeki Çizelgelerin B1 veya B2 satırında veya C satırında belirtilen sınır değerleri sağlamak zorundadır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin Ek I’nin madde 3.2.1’i ve madde 3.3.1’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3.2.1- Dizel motoru veya motor grubu tarafından yayılan gaz emisyonu ve partikül kirleticiler bakımından ve gaz yakıtlı motor veya motor grubu tarafından yayılan gaz kirleticilerin emisyonunun seviyesi bakımından bir aracın onayı için başvuru, araç imalatçısı veya yetkili temsilcisi tarafından yapılmalıdır."

"3.3.1- Onaylanmış dizel motoru veya motor grubu tarafından yayılan gaz emisyonu ve partikül kirleticiler bakımından ve onaylanmış gaz yakıtlı motoru veya motor grubu tarafından yayılan gaz kirleticilerin emisyonunun seviyesi bakımından bir aracın onayı için başvuru, araç imalatçısı veya yetkili temsilcisi tarafından yapılmalıdır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin Ek I’inin madde 3.3.1’i altında yer alan 3.2.2 ve 3.2.2.1 madde numaraları, 3.3.2 ve 3.3.2.1 şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Sağlık Bakanlığından:

Eksimer Laser Cerrahisi Uygulanacak Cerrahi Müdahale Birimleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

MADDE 1 — 16/3/2002 tarihli ve 24697 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Eksimer Laser Cerrahisi Uygulanacak Cerrahi Müdahale Birimleri Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen başvuru ve açılma izin işlemleri sonucunda uygun görülen sağlık kuruluşu için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından EK-l'de yer alan "Eksimer Laser Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesi" ve EK-2'de yer alan "Eksimer Laser Cerrahi Müdahale Uygulama Birim Sorumlusu" belgeleri düzenlenir."

MADDE 2 — Aynı Tebliğin EK-1’inde yer alan "Eksimer Laser Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesi" ve EK-2'sinde yer alan "Eksimer Laser Cerrahi Müdahale Uygulama Birim Sorumlusu" belgesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

“

EK–1

T.C.

................................... VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

Belge Tarihi :

Belge No :

 

EKSİMER LASER CERRAHİ MÜDAHALE

UYGULAMA İZİN BELGESİ

 

SAĞLIK KURULUŞUNUN

 

Adı :

İzin Belgesi No :

Adresi :

 

SORUMLU HEKİMİN

 

Adı ve Soyadı :

Eksimer Laser Uygulama

Yetki Belgesi Tarih/Sayı :

 

Yukarıda adı ve adresi belirtilen özel sağlık kuruluşuna ait eksimer laser uygulanacak

cerrahi müdahale biriminin sorumlu hekimi ................................... sorumluluğunda eksimer

laser cerrahi müdahale uygulaması İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür.

 

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

”

“

EK–2

 

 

T.C.

.................................... VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

EKSİMER LASER CERRAHİ MÜDAHALE UYGULAMA

BİRİM SORUMLUSU

 

 

Belge Tarihi :

Belge No :

 

 

SORUMLU HEKİMİN

Adı ve Soyadı :

Unvanı :

Baba Adı :

Doğum Yeri :

Doğum Tarihi :

Mezun Olduğu Fakülte :

Mezuniyet Tarihi :

Diploma No :

Uzmanlık Diploma No :

 

GÖREV YAPACAĞI ÖZEL KURULUŞUN

 

Adı :

Adresi :

 

 

Yukarıda açık kimliği yazılı hekimin belirtilen özel sağlık kuruluşunun eksimer laser cerrahi müdahale uygulama biriminin sorumlu hekim görevini yürütmesi Yönetmelik hükümlerine göre uygun görülmüştür.

 

 

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

”

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından:

Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği (Tebliğ No:2004/11)

Amaç

Madde l —Bu Tebliğin amacı, Enerji içeceklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Tebliğ sıvı ve toz formdaki Enerji içeceklerini kapsar, sporcu içeceklerini kapsamaz.

Hukuki dayanak

Madde 3 —Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Tebliğde geçen;

Enerji içeceği: Bileşimindeki yararlanılabilir karbonhidrat içeriği nedeniyle insan vücuduna enerji sağlayan ve ürün özelliklerinde limitleri belirlenen maddeleri, vitamin ve mineralleri de içerebilen içecekleri ifade eder.

Ürün özellikleri

Madde 5 —Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:

a) Enerji içeceklerinin karbonhidratlardan sağlanan enerji değeri 100 ml de 45 kcal den az olmamalıdır.

b) Enerji içecekleri özel beslenme amaçlı gıdalar kapsamında değerlendirilmez.

c) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin kafein miktarı 350 mg/L'den fazla olmamalıdır.

d) Bu Tebliğ kapsamında yer alan enerji içeceklerinin bileşiminde;

-Inositol 200 mg/L

-Glukoronolakton 2500 mg/L

-Taurin 4000 mg/L

den fazla olmamalıdır.

e) Alkol miktarı hacmen % 0.05 den fazla olmamalıdır.

f) Doping maddesi içermemelidir.

Ambalajlama ve etiketleme - işaretleme

Madde 6 —Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Etiketleme bölümüne ilaveten;

a) Enerji içeceklerinin etiketinde, besin öğesi tablosu yer almalıdır.

b) Enerji içeceklerin etiketinde kafein miktarı litrede miligram olarak yer almalıdır.

c) Kafein miktarı 150 mg/L’den fazla olan ürünlerde, etiket üzerinde farklı ve dikkat çekici renkte ve büyüklükte "Yüksek miktarda kafein içerir." ifadesi yer almalıdır.

d) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketinde uyarı başlığı altında, tüketici tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde farklı ve dikkat çekici renkte ve büyüklükte şu ifadeler yer almalıdır;

"Alkol ile karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir."

"Çocuklar, 18 yaş altı kişiler, gebe ve emzikli kadınlar ile yaşlı kişiler için tavsiye edilmez."

"Diabetikler, yüksek tansiyonu olanlar, metabolik hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlar ile kafeine hassas kişiler için tavsiye edilmez."

"Sporcu içeceği değildir, yoğun fiziksel aktîvite sırasında veya sonrasında tüketilmemelidir."

e) Etiket üzerinde ürün adı ile aynı yüzde, farklı ve dikkat çekici renkte ve büyüklükte "Günlük 500 ml'den fazla tüketilmesi tavsiye edilmez.." ifadesi yer almalıdır.

f) Bilimsel gelişmeler ışığında, yukarıda belirtilen uyarılar genişletilebilir.

Katkı maddeleri

Madde 7 —Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan katkı maddeleri, “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin” Gıda Katkı Maddeleri bölümüne uygun olmalıdır.

Bulaşanlar

Madde 8 —Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanları, "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin" Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır.

Hijyen

Madde 9 —Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin" Hijyen bölümündeki genel kurallara uygun hazırlanmalıdır.

Taşıma ve depolama

Madde 10 —Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin, taşınması ve depolanması sırasında "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin" Taşıma ve Depolama bölümündeki kurallara uyulmalıdır.

Numune alma ve analiz nıetodları

Madde 11 —Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden numune alınmasında "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin" Numune Alma ve Analiz Metodları bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune uluslararası kabul görmüş metodlara göre analiz edilmelidir.

Tescil ve denetim

Madde 12 —Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 13 —Bu Tebliğe ait hükümler; 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca denetlenir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 14 —Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından 06/03/2002 tarih ve 24687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan "Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği" (Tebliğ No: 2002/24) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Halen faaliyet gösteren, bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

Madde 15 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 —Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/12)

MADDE 1- 01/03/2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ’in değişik Ek-1 listesinde yer alan “İthal Edilecek Gıda Maddelerinin Kontrolü İçin Tespit Edilen Gümrük Müdürlükleri” listesi yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

EK-1

İthal Edilecek Gıda Maddelerinin Kontrolü İçin Tespit Edilen Gümrük Müdürlükleri

 

 

İLİ

GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ

Adana

- Adana Gümrük Müdürlüğü

Ağrı

- Gürbulak Gümrük Müdürlüğü

Ankara

- Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü

Antalya

- Antalya Gümrük Müdürlüğü

Artvin

- Hopa Gümrük Müdürlüğü

Balıkesir

- Bandırma Gümrük Müdürlüğü

Bursa

- Bursa Gümrük Müdürlüğü

- Gemlik Gümrük Müdürlüğü

Çanakkale

- Çanakkale Gümrük Müdürlüğü

Edirne

- Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

Eskişehir

- Eskişehir Gümrük Müdürlüğü

Erzurum

- Erzurum Gümrük Müdürlüğü

Gaziantep

- Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

Giresun

- Giresun Gümrük Müdürlüğü

Hatay

- İskenderun Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

- Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

- İstanbul Gıda Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü

- Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

- Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

- Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

İzmir

- İzmir Gümrük Müdürlüğü

- İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü

- Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü

- Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

Kayseri

- Kayseri Gümrük Müdürlüğü

Kocaeli

- Derince Gümrük Müdürlüğü

- Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü

Konya

- Konya Gümrük Müdürlüğü

Mersin

- Mersin Gümrük Müdürlüğü

- Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

Rize

- Rize Gümrük Müdürlüğü

Samsun

- Samsun Gümrük Müdürlüğü

Tekirdağ

- Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

- Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Trabzon

- Trabzon Gümrük Müdürlüğü

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığından:

Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/10)

Amaç

Madde 1– Bu Tebliğin amacı, “Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Karar”ın uygulanmasına ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2– Bu Tebliğ, uygulamada görev alan kurum ve kuruluşların belirlenmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde; Adıyaman, Bingöl, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Malatya, Mardin, Muş, Siirt ve Van illerinde tütün üretimiyle iştigal eden ve alternatif ürün yetiştirmeyi tercih eden üreticilerin seçiminin esasları, ödeme tutarının tespitine ilişkin kriterleri, ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Hukukî dayanak

Madde 3– Bu Tebliğ, 13/7/2001 tarihli ve 24461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6/7/2001 tarihli ve 2001/2705 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Karar”ın 5 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4– Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Devlet Bakanlığı: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığını,

c) Müsteşarlık : Hazine Müsteşarlığını,

d) Kararname : “Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Karar”ı,

e) Bakanlık Merkez Teşkilatı : Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nü ( TÜGEM),

f) TEKEL : Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

g) Banka : T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

h) İl/İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığının İl/İlçe Tarım Müdürlüklerini,

ı) İl Tütün Komisyonu: İllerde Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında; Bakanlık, Defterdarlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Odası, Ziraat Odası ve varsa TEKEL’in ildeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,

j) İlçe Tütün Komisyonu: Kaymakam başkanlığında; Bakanlık, Mal Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve varsa Sanayi ve Ticaret Odası, Ziraat Odası ile TEKEL’in ilçedeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,

k) Tespit Komisyonu : İllerde/İlçelerde, İl/İlçe Müdürlüğü teknik elemanı başkanlığında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün il/ilçe’deki temsilcisi, varsa Ziraat Odası Temsilcisi ve Köy/Mahalle Muhtarlarından oluşur (gerektiğinde Çevre ve Orman Bakanlığı’nın temsilcisi de katılır).

l) Üretici : Fiilen tarımsal üretim kaynaklarını kullanan, tarımsal faaliyet içinde tütün üretimiyle iştigal eden, 2001 yılı kota sahibi olan ve 2001 veya 2002 veya 2003 yılında ve/veya yıllarında tütün ürettiği belgelenen ve 2004 yılında tütün üretiminden vazgeçip alternatif ürün yetiştirecek ve desteklemeden yararlandırılacak gerçek kişileri.

m)Tapu Sureti : Aslı görülmek suretiyle İl/İlçe Müdürlüğü tarafından onaylanan tapu fotokopisini,

n)Çiftçi Belgesi : Maliye Bakanlığının 2/12/2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 237 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca Ziraat Odası bulunan yerlerde, bu Oda tarafından verilen; Ziraat Odası bulunmayan yerlerde ise İl/İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeyi,

o) Ödeme: Girdi, bakım ve hasat ödemesini,

p)Taahhütname I : Başvuru sahibi üreticilerin tütün üretiminden vazgeçerek, alternatif ürün veya ürünlere geçiş yapacağını taahhüt eden ve (EK 1)’de örneği yer alan belgeyi,

r )Taahhütname II : Arazi sahibinin kiracıya, ortakçıya veya yarıcıya verdiği arazi için alternatif ürün programı desteğinden yararlanmayacağını taahhüt eden ve (EK 7)’de örneği yer alan belgeyi,

s)Taahhütname III : Başvuru sahibi üreticinin, aynı aileden eş veya çocuklardan birinin adına kota miktarlarını tek taraflı olarak kullanabileceğini taahhüt ettiği ve (EK 8)’de örneği yer alan belgeyi,

ifade eder.

Alternatif ürün programının uygulamasında görevli kurum ve kuruluşlar

Madde 5– Uygulama, teknik olarak TÜGEM ile İl/İlçe Müdürlükleri tarafından, ödemeler ise İl/İlçe Tütün Komisyonları kararları doğrultusunda Müsteşarlık tarafından Banka aracılığı ile yapılır.

Ödeme yapılacak üreticiler

Madde 6– Ödemeler, bu Tebliğin 2 nci maddesinde belirtilen il sınırları içerisinde faaliyet gösteren 2001 ürün yılı için kota sahibi olan, 18/6/2002 tarihli ve 24789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/36 no’lu Tebliğ ile 14.05.2003 tarih ve 25108 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/15 no’lu Tebliğ uyarınca Alternatif Ürün Programından yararlanan üreticiler hariç, 2001 veya 2002 veya 2003 yılında ve/veya yıllarında tütün üreten üreticilerden, 2004 yılında tütün üretiminden vazgeçerek alternatif ürün ekimini/dikimini tercih edenlere yapılır.

Alternatif ürün programına ilişkin duyurunun yapılması

Madde 7– İl/İlçe Müdürlükleri vasıtasıyla alternatif ürün programı çalışmasının yapılacağı konusunda üreticiler bilgilendirilir. Alternatif Ürün Programı kapsamındaki desteklemelerden faydalanmak isteyen üreticilerin başvuru süresi Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Bakanlıkça genelge ile duyurulur.

Alternatif ürün ekimini/dikimini tercih eden üreticilerin belirlenmesi

Madde 8– Program kapsamındaki illerde, tütün üretiminden vazgeçerek alternatif ürün ekimini/dikimini tercih eden üreticiler, alternatif ürün ödemelerinden yararlanabilmek amacıyla, aşağıda belirtilen belgeleri üretimin yapıldığı yerdeki İl/İlçe Müdürlüklerine teslim ederler.

a) T.C. Kimlik Numarasını gösterir Nüfus Cüzdanı veya Nüfus Cüzdanı ve T.C. Kimlik Numarasının İl/İlçe Müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi (kota birleştirilmesi durumunda vukuatlı nüfus kayıt örneği),

b) Yılı içinde alınmış Çiftçi Belgesinin İl/İlçe Müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi, asıl nüsha üzerine görünür şekilde “Alternatif Ürün Programı Ödemesinde Esas Alınmıştır” ibaresi konularak üreticiye iade edilir. Üreticinin Çiftçi Belgesinin aslını 5 yıl süreyle saklaması zorunludur.

c) Vergi kimlik numarasını gösterir belge,

d) Alternatif Ürün Programından Yararlanma Başvuru Formu (EK 2),

e) Alternatif Ürün Tercih ve Onay Formu (EK 3),

f) Tarım arazisinin aidiyetini gösterir belge;

1) Tarım arazisi başvuru sahibi üreticiye ait ise; tapu sureti,

2) Tarım arazisini tapu hissedarlarından birinin kullanması durumunda ise; tarım arazisine ait tapu sureti ile birlikte, diğer hissedarlara ait bilgileri içeren (EK 2)’nin onaylı sureti,

3) Tarım arazisinin maliki ölmüş ise intikali gösterir tapu belgesi; tapuda mirasçıları adına intikal yaptırılmamış ise intikal işlemlerinin yaptırılması gerekmekte olup, veraset ilamı kabul edilmeyecektir,

4) Tarım arazisi başka bir gerçek veya tüzel kişiye ait ise; kiracılık, yarıcılık, ortakçılık ve benzer suretle tarımsal üretimle iştigal eden üreticilerden, kira sözleşmesi ve kiraladığı veya yarıcılık yaptığı arazinin sahibine ait tapu sureti. Ayrıca, arazi sahibinden, arazisinin kiralanan kısmı kadar Alternatif Ürün Programı desteğinden yararlanmayacağına dair taahhütname (EK 7),

5) Tarım arazisi Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise; bu arazinin zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri Millî Emlâk Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi,

6) Tarım arazisinin tapusu padişahlık döneminden kalma ve taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmış ise; bu arazi, 4071 sayılı “3 Mart 1340 (1924) tarihli ve 431 sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyetlerine Devri Hakkında Kanun” uyarınca, Hazine adına tescil edilmiş olduğundan, tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri Millî Emlâk Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi,

7) Tapusu padişahlık döneminden kalma ve taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmamış ise; bu tip taşınmaz mallar üzerinde üretim yapanların taşınmaz mala ilişkin yoklama kaydı, tapu kaydı veya vergi kayıtlarını ibraz etmeleri ve bu belgelerin muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından onaylı suretleri,

8) Tarım arazisinin mülkiyeti vakıflara ait ise; ilgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi ve onaylı tapu sureti,

9) Tarım arazisi köy tüzel kişiliğine ait ise; muhtar ve ihtiyar heyetinden alınacak köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir tapu kaydı, bu araziye ilişkin kira sözleşmesi,

10) Mülkiyeti ihtilaflı veya dava konusu olan tarım arazisinin, kadastro sırasında tapu kaydı uygulanarak tapu maliki ve mirasçıları adına tespit işlemi yapılmış ise; malların Kadastro Beyannamesi veya Tapulama Tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs veya mirasçısı tarafından halen kullanıldığına ilişkin olarak İl/İlçe Müdürlüğü tarafından görevlendirilen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu,

11) Mülkiyeti ihtilaflı veya dava konusu olan tarım arazisinin, kadastro sırasında tapu kaydının bulunmaması nedeniyle vergi kaydına göre veya herhangi bir belgeye dayanmadan zilyetliğe istinaden tespit yapılmış ise; bu malların kadastro beyannamesi veya tapulama tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs tarafından halen kullanıldığına ilişkin olarak İl/İlçe Müdürlüğü tarafından görevlendirilen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu,

12) Tapunun niteliğini gösteren tahsis bölümünde tarla, bağ veya benzeri bir ibare bulunan yerlerde; İl/İlçe Müdürlüğü tarafından üretimin yapıldığı mahalde inceleme yapılarak söz konusu arazide tütün üretimi yapıldığının tespit edildiğine dair keşif raporu,

13) Tarım arazisinin sahibi ölmüş ve mirasçıları bulunamıyor ise; üreticinin uzun süreden beri söz konusu tarım arazisini ektiğini, arazi mahallinde ikamet ettiğini ve tarım arazisinde tütün üretimiyle iştigal ettiğini gösterir İl/İlçe Müdürlüğü tarafından görevlendirilen teknik eleman ve Köy İhtiyar Heyetince hazırlanan müştereken imzalanmış keşif raporu,

14) Kadastro geçmeyen tarım arazisinin sahibi ise; kadastro geçmemiş birimlerde (köy, mahalle) tespit komisyonlarınca hazırlanan ve üreticinin uzun süreden beri tarım arazisinde fiilen tütün üretimi yaptığını gösterir Tespit Komisyonu ve çiftçi tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu,

g) Vukuatlı nüfus kayıt örneklerine göre, aynı aileden eş veya çocuklardan birinin başvuru yapması halinde; aynı tapu üzerinde, TEKEL tarafından her bir aile ferdi için verilen kotaların birleştirilerek kullanılabilmesi için başvuru yapan üreticinin diğer aile fertlerinin desteklemeden yararlanmayacağını gösterir taahhütname (EK8),

Ödemenin tespitine ilişkin esaslar

Madde 9– Üreticiler, seçmiş oldukları alternatif ürün ve/veya ürünleri İl/İlçe Müdürlüğüne bildirir. Dekar başına ödeme tutarı, ABD Doları bazında Bakanlık ve Müsteşarlıkça tespit edilir ve Bakanlıkça çıkartılan iç genelge ile İl/İlçe Tütün Komisyonlarına duyurulur. İl Tütün Komisyonları bulunduğu ilin ortalama tütün verimini tespit eder, İl/İlçe Müdürlükleri İl Tütün Komisyonları’nca tespit edilen ortalama tütün verimine göre 2001 yılı kota miktarını baz alarak arazi büyüklüklerini ve her üreticiye verilecek ödeme tutarını hesaplar. İl/İlçe Müdürlükleri üretici bazında ödeme miktarlarını İl/İlçe Tütün Komisyonuna gönderir.

Yukarıda bahsi geçen ödeme, bankanın üreticinin hesabına alacak kaydını yaptığı tarihteki T.C. Merkez Bankası ABD Doları döviz alış kuru esas alınmak suretiyle Türk Lirası olarak yapılır. İl/İlçe Müdürlükleri’nin çıkış sonrasında yapacağı kontroller neticesinde, tek yıllık ve/veya çok yıllık tarla bitkilerinde ödeme tutarı tespit edilir. Bu tespit meyvelerde ise dikim sonrası yapılır.

Ödemenin denetimine ilişkin görev ve yetkiler

Madde 10– Uygulamaya yönelik işlemler için yapılacak olan denetimler Bakanlık tarafından yürütülür. Kararname kapsamında Alternatif Ürün Programına yönelik işlemlere ilişkin yapılacak gerekli denetimler Bakanlık adına Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır. Bakanlık müfettişlerinin denetimi, örnekleme yöntemiyle belirlenecek il, ilçe, köy/mahallede tütün üretimiyle iştigal eden üreticiler üzerinden yapılır. Bu denetimler sırasında, tütün üretimi ile iştigal eden üreticilerin müracaatları sırasında beyan ettikleri bilgilerde gerçeğe aykırı beyan veya verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi durumunda, haklarında ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

Haksız yere ödeme yapılmasına neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyenler, kullananlar ve beyanda bulunanlar hakkında gerekli cezaî ve diğer kanunî işlemler yapılır. Haksız yere Alternatif Ürün Programından yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 6183 sayılı “Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri çerçevesinde geri alınır.

Komisyonlar ve proje uygulama birimleri

Madde 11– Uygulamanın etkin şekilde ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi amacıyla oluşturulan İl/İlçe Tütün Komisyonları ve İl/İlçe Müdürlükleri’nin çalışma şekilleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İl Tütün Komisyonları; merkez ilçe ve bağlı köylerde İlçe Tütün Komisyonlarının yapmakla yükümlü oldukları görevleri yaparlar.

b) İl/İlçe Müdürlükleri her üretici adına alternatif ürün dosyası açar. Üreticiden alınan tapu suretlerinin doğruluğunu tespit etmek için, Tapu Sicil Müdürlüğü’nden resmi yazı ile toplu olarak onaylarını ister ve Tapu Sicil Müdürlüklerinin onayladığı tapu suretlerini üretici dosyasına koyar.

c) Alternatif Ürün Programından Yararlanma Başvuru Formu (EK 2) ile diğer ekleri üreticiden alan İl/İlçe Müdürlükleri, müracaattaki bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırarak en geç 20 gün içerisinde, üreticinin Alternatif Ürün Tercih ve Onay Formunu (EK 3) onaylar veya reddeder. İl/İlçe Müdürlükleri onaylanan belgeleri İl/İlçe Tütün Komisyonlarına aktarır. İl/İlçe Tütün Komisyonları tüm icmalleri İlçe merkezinde her köyün/mahallenin icmalini kendi köyünde/mahallesinde 7 gün süreyle askıda bırakır. Askı süresi boyunca her hangi bir itiraz bulunmaması halinde tarla/bahçe kontrollerine başlanır. İtiraz olması durumunda 7 gün içerisinde İl/İlçe Tütün Komisyonu değerlendirmesi sonucunda icmaller düzeltilemez veya bilgi ve belgelerle ilgili aykırılık, şikayet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle icmaller oluşturulamaz ise durum İl Tütün Komisyonuna intikal ettirilir. İl Tütün Komisyonunca çözümlenemeyen vakalar Bakanlık Teftiş Kuruluna gönderilir.

d) Başvurusu kabul edilen üreticiler için İl/İlçe Müdürlükleri’nce çiftçi eğitim çalışmalarına başlanır.

Ödeme ve hakediş denetimine ilişkin görev ve yetkiler

Madde 12– Ödeme için alternatif ürünlerin çıkış/dikim zamanları dikkate alınarak yapılan tarla/bahçe kontrollerini müteakiben İl/İlçe Müdürlüklerince Alternatif Ürün Kontrol ve Onay Formu (EK 4) düzenlenir. Buna göre İl/İlçe Tütün Komisyonları, üretici bazında Alternatif Ürün Programı Ödeme Hakediş Belgesi (EK 5) düzenler.

İlçe Tütün Komisyonları, Ödeme Hakediş İcmal Listelerini (EK 6) kontrol amacıyla İl Tütün Komisyonlarına gönderir. İl Tütün Komisyonlarınca ilçelerden gelen Ödeme Hakediş İcmal Listesindeki bilgilerin karşılaştırılması sonucunda, eksiklik ve/veya usulsüzlük tespit edilmemesi halinde, ödemeye ilişkin komisyon kararının bir nüshası İlçe Tütün Komisyonlarına gönderilir. İl Tütün Komisyonları en geç 10 gün içerisinde Ödeme Hakediş İcmal Listelerinin bir nüshasını istatistiki bilgi için TÜGEM’e gönderir. TÜGEM ön denetimin başlatılması için Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verir. Bu tarihten itibaren en fazla 40 gün içerisinde, Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek müfettişler tarafından örnekleme yöntemiyle ön denetim yapılır ve varsa kendisine intikal eden şikayet veya itirazları da sonuçlandırıp tamamlar. Teftiş Kurulu Başkanlığı ön denetimlerle ilgili sonucu bir yazı ile İl/İlçe Tütün Komisyonlarına ve bilgi için TÜGEM’e bildirir.

İl Tütün Komisyonları Ödeme Hakediş İcmal Listeleri (EK 6) ile Alternatif Ürün Programı Ödeme Hakediş Belgelerinin (EK 5) asıllarını ve bilgisayar formatında bir örneğini (CD, disket, vb.), ödemelerin yapılmasını teminen Müsteşarlığa, bilgi için de bir nüshasını TÜGEM’e de gönderir.

Ön denetim yapılan veya yapılmayan İl/İlçelerde daha sonra tespit edilebilecek usulsüz işlemlerle ilgili sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön denetimin yanında mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

İl/İlçe Tütün Komisyonları, mevcut bilgi ve belgeler ışığında usulsüzlük tespit etmeleri halinde; durumu, İlçe Tütün Komisyonları İl Tütün Komisyonlarına, İl Tütün Komisyonları da TÜGEM’e, Müsteşarlığa ve Bankaya bildirir.

Ödeme için gerekli finansman

Madde 13– Program kapsamındaki illerde, tütün üretiminden vazgeçerek alternatif ürün ekimini/dikimini tercih eden üreticilere yapılacak ödemeler ve program kapsamında yapılacak diğer ödemeler için gerekli finansman uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kaynaklardan ve/veya bütçenin ilgili harcama kalemlerinden karşılanır.

Ödemeye ilişkin esaslar

Madde 14– TEKEL, 2003 yılı, kampanya döneminin bitiminden sonra, üretici bazında; üretimin yapıldığı il veya ilçe belirtilmek suretiyle, ekim alanını, alım miktarını, ortalama alım birim fiyatını, maliyeti, toplam ödeme tutarını ve gerekli bilgileri İl Müdürlüklerine iletir. 4733 sayılı Kanun hükümlerine göre TEKEL ile sözleşme yapan tütün üreticilerine ilişkin listeler de TEKEL tarafından İl Müdürlüklerine gönderilir. Ödemelere ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık ile Banka arasında yapılan protokolle belirlenir. Bankaya hizmetleri karşılığında, bu Tebliğ kapsamında üreticilere yapılan ödemelerin % 0,5’i kadar, komisyon ödenir.

Müsteşarlık, iletilen Alternatif Ürün Programı Ödeme Hakediş Belgeleri için hesaplanan tutarı ödemeye esas olmak üzere Bankaya aktarır. Gerekli tutarın Bankaya aktarılmasını müteakiben Banka tarafından üreticilere ödeme yapılır. Ödemeye ilişkin icmal bilgilerine ait doğacak ihtilafların çözümünde İl/İlçe Tütün Komisyonları yetkilidir. İhtilafların çözümünü müteakiben ilgili bilgi ve belgeler İl Tütün Komisyonlarınca bilgi için TÜGEM’e ve Müsteşarlığa gönderilir.

Alternatif ürün desteğinden faydalanamayacak üreticiler

Madde 15– Alternatif ürün desteğinden faydalanamayacak olanlar:

a) Tütün ekimi yapan ve alternatif ürün desteğinden faydalanmak üzere müracaat eden üreticilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar,

b) Medeni Kanun’un 708 inci ve 999 uncu maddeleri, 6831 sayılı Orman Kanunu, 3402 sayılı Kadastro Kanun’unun 16/b maddesi ve 4342 sayılı Mera Kanun’u hükümleri uyarınca Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu yararına olan taşınmaz mallar ile kadastro geçmemiş birimlerde (köy/mahalle) tarım arazisi vasfı olmayan alanlar üzerinde tarımsal üretimde bulunanlar. ( Bu araziler, kadastro çalışmaları sırasında kamu yararına tahsis edilmiş bulunan kamu orta malı niteliği (mera, yaylak ve kışlak gibi) tespit edilen taşınmaz mallardır.)

c) Kamulaştırılan yerlerde tütün üretimi yapan üreticiler,

d) Tütün üretimiyle iştigal eden özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşları,

e) Hazine arazilerinde ecri misil ödeyerek üretim yapan üreticiler,

f) 2001 yılı için kota verilen üreticilerden;

1) 2002 ve 2003 yıllarında Alternatif Ürün Programından yararlananlar,

2) 2001 veya 2002 veya 2003 yıllarında tütün üretimi yapmayan üreticiler

alternatif ürün desteğinden faydalanamazlar.

Yürürlük

Madde 16– Bu Tebliğ yayımı tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17– Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı ile Tarım ve Köyişleri Bakanı birlikte yürütür.

ALTERNATİF ÜRÜN PROGRAMINDAN YARARLANMA EK 2

BAŞVURU FORMU

………………………..TARIM İL /İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

İl

 

İlçe

 

Köy

 

Hissedarlar Adına Başvuran Çiftçinin Adı/Soyadı

 

Toplam Arazi Miktarı (Da)

 

ALTERNATİF ÜRÜN PROGRAMINA katılmak istiyorum/ Hissedarlar adına hareket edebileceğimi ve yükümlülüğe girdiğim hissedarlara ait bilgiler aşağıdadır.

Adına Katıldığı Hissedarların (Varsa)

Adı Soyadı Yakınlık Derecesi İmzası Onaylayan (Köy Muhtarı) Aza Aza

 

Kota Birleştirilmesi Var □ Yok □ Arazi Durumu Mal Sahibi □ Kiracı □

 

BAŞVURANIN

ADI SOYADI TARİH İMZA

 

EKLER: 1- T.C. Kimlik numarası olan Nüfus Cüzdanının fotokopisi veya Nüfus cüzdanı ve T.C Kimlik Numarasının fotokopisi (İl/İlçe PUB tarafından onaylanacak)

2- Çiftçi Belgesi (Tebliğde belirtilen)

3- Vergi Kimlik Numarası

4- Taahhütname I (EK 1)

5- Alternatif Ürün Tercih ve Onay Formu (EK 3)

6- Tarım Arazisinin aidiyetini gösterir belge

7- Taahhütname II (EK 7) (Arazi kiralanması durumunda)

8- Taahhütname III (EK 8) (Kota birleştirilmesi durumunda vukuatlı nüfus cüzdan örneği)

EK 3

ALTERNATİF ÜRÜN

TERCİH VE ONAY FORMU

Arazi Bilgileri

Kimlik Bilgileri

İl

T.C. Kimlik No

İlçe

Adı ve Soyadı

Köy / Mezra

 

Baba Adı

 

 

Toplam Arazi Miktarı (Da)

 

Ana Adı

 

Doğum Tarihi

 

Doğum Yeri

 

Yeni Ekilecek/Dikilecek Ürüne İlişkin Bilgiler

Sıra No

Arazi mülkiyeti (şahıs,kira vs. belirtilecek)

Tapulu Arazinin Parsel No.

Mevkii

Büyüklüğü (da)

Yeni Ürün ve Planlanan Ekim/Dikim Zamanı

Çiftçinin Adı ve soyadı Tarih İmzası İmza (Köy Muhtarı)

Kontrol eden Kontrol eden Onaylayan(İl /İlçe Müdürü)

İsim, İmza, Tarih İsim, İmza, Tarih İsim, İmza, Tarih

 

EK 4

ALTERNATİF ÜRÜN KONTROL VE ONAY FORMU

Arazi Bilgileri

Başvuru sahibinin

İl

T.C. Kimlik No

İlçe

Adı ve Soyadı

Köy / Mezra

 

Baba Adı

 

Toplam Arazi Miktarı (Da)

 

Ana Adı

 

Doğum Tarihi

 

Doğum Yeri

 

Kontrol dönemi

 

Kontrol Tarihi

(Birden Fazla Kontrol Gerektiğinde)

Kontrol sonucu durum olumlu mu?

Hayır ise neden?

ÜRÜN

1. Kontrol

2. Kontrol

3. Kontrol

Evet

Hayır

 

 

Tek/Çok Yıllık bitkilerde toprak yüzeyine çıkış

Ağaç ürünlerinde dikim

Yukarıda belirtilen ve çiftçi tarafından taahhüt edilmiş olan uygulamaların yerinde kontrolleri sonucu tamamlanmış olduğunu tespit ettik. Bu belgede imzası bulunan çiftçinin “ALTERNATİF ÜRÜN PROGRAMI” kapsamında değerlendirmeye alınması uygundur.

Ekim Alanı Kontrol Edilen Çiftçinin İmzası Tarih

 

Kontrol eden Kontrol eden Onaylayan(İl /İlçe Müdürü)

İsim, İmza, Tarih İsim, İmza, Tarih İsim, İmza, Tarih

EK 5

 

ALTERNATİF ÜRÜN PROGRAMI

ÖDEME HAKEDİŞ BELGESİ

 

Arazi Bilgileri

Başvuru Sahibinin Kimlik Bilgileri

İli

 

T.C. Kimlik No

 

İlçe

 

Adı ve Soyadı

 

Köy/Mezra

 

Ana Adı

 

Toplam Arazi Miktarı (Da)

 

Baba Adı

 

Doğum Yeri

 

Doğum Tarihi

 

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan …………….’ya aşağıda belirtilen ürün ve konular için toplam olarak……………..ABD Doları ödeyiniz.

Yeni Ekilen Ürün

Parsel No

Ödenecek Miktar

(ABD Doları/da)

Toplam(ABD Doları)

(Alan x Dekara Ödenecek Miktar)

C i n s i

Alan (da)

 

TOPLAM

 

 

KOMİSYON BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE

 

 

EK 6

 

ÖDEME HAKEDİŞ İCMAL LİSTESİ

İLİ :

İLÇESİ :

 

ADI SOYADI

KÖYÜ

T.C.KİMLİK NO

HAKEDİŞ

(ABD DOLARI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM HAKEDİŞ MİKTARI:

 

KOMİSYON BAŞKANI ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE

 

 

 

EK 7

 

TAAHHÜTNAME II

 

 

 

 

......................İli, .........................İlçesi, ..........................Köyü .........................mevkiinde bulunan hissedarı/ sahibi olduğum ......................ada .............parsel numarasında kayıtlı tarım arazisinin ..................... dekarını ...........................oğlu/ kızı .................. kiraya vermem nedeniyle kira süresince bu alandan Alternatif Ürün Programı desteğinden yararlanmayacağımı, yararlandığım takdirde ilk talepte ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile 6183 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

 

 

Adres :

 

Adı Soyadı

 

 

İmza

 

Pul

 

Muhtar

Aza

Aza

 

 

 

 

EK 8

 

TAAHHÜTNAME III

 

 

......................İli, .........................İlçesi, ..........................Köyünden aşağıda adı, soyadı ve kota miktarları yazılı, eş ve çocuklarımın kotalarını tek taraflı olarak kullanabileceğimi ve herhangi bir usulsüzlük halinde ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile 6183 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde geri ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı Yakınlık Derecesi Kota Miktarı İmzası

 

1.

2.

3.

4.

.

.

.

Adres :

 

Adı Soyadı

 

 

İmza

 

Pul

 

Muhtar

Aza

Aza

 

 

 

 

 

 

 

EK 1

 

TAAHHÜTNAME-I

 

 

 

......................İli, .........................İlçesi, ..........................Köyü .........................mevkiinde bulunan ve tapunun (........parsel numarasında/aşağıda belirtilen parsel numaralarında*) kayıtlı gayrimenkul üzerinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından uygun görüldüğü takdirde, “Alternatif Ürün Programı” kapsamındaki desteklemeden faydalanmak için proje kapsamında yer alan menkul ve gayri menkulleri amacı dışında kullanmayacağımı, kararnamede ve uygulama Tebliğinde belirtilen tüm hususlara uyacağımı, uymadığım takdirde 13/07/2001tarihli ve 24461Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 06/07/2001 tarihli ve 2001/2705 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklemesine Dair Karar”a göre tarafıma ödenecek destekleme miktarını herhangi bir usulsüzlük halinde gecikme zammı ile 6183 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde geri ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

 

Sıra No

Parsel No

1

..........................

2

.........................

3

..........................

...

.........................

 

 

 

 

Adres :

 

Adı Soyadı

 

 

İmza

 

Pul

 

 

* Birden fazla parsel bulunması durumunda.

 

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

Revize Edilen TS 341 Yemeklik Zeytinyağı Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/21)

MADDE 1- Türk Standartları Enstitüsü tarafından revize edilen ve ilişikte yer alan TS 341 Yemeklik Zeytinyağı Standardı dış ticarette zorunlu uygulamaya konulmuştur.

MADDE 2- 16/6/1996 tarihli ve 22668 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon: 96/12 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

ICS 67.200.10 TÜRK STANDARDI TS 341/Nisan 2003

Yemeklik zeytinyağı

0 Konu, tarif, kapsam

0.1 Konu

Bu standard, yemeklik zeytinyağının tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma, muayene ve deneyleriyle piyasaya arz şekline dairdir.

0.2 Tarifler

0.2.1 Zeytinyağı

Zeytin ağacı (Olea europaea sativa Hoffm. et Link) meyvelerinden TS 95911)’e uygun yerlerde üretilen yağ.

0.2.1.1 Naturel zeytinyağı

Zeytin ağacı meyvesinden doğal niteliklerinde değişikliğe neden olmayacak bir sıcaklıkta, çeşitli mekanik veya fiziksel işlemler uygulanarak üretilen ve doğal halde gıda olarak tüketilebilen yağ.

0.2.1.1.1 Naturel sızma zeytinyağı

Serbest yağ asitliği, oleik asit cinsinden her 100 gramda 1,0 gramdan fazla olmayan yağ.

0.2.1.1.2 Naturel birinci zeytinyağı

Serbest yağ asitliği, oleik asit cinsinden her 100 gramda 1,0 g’dan az, 2,0 g’dan fazla olmayan yağ.

0.2.1.1.3 Naturel ikinci zeytinyağı

Serbest yağ asitliği, oleik asit cinsinden her 100 gramda 2,0 g’dan az, 3,3 g’dan fazla olmayan yağ.

0.2.1.2 Rafine zeytinyağı

Naturel halinde gıda olarak tüketilemeyen ham zeytinyağının, doğal trigliserit yapısında değişikliğe yol açmayan yöntemlerle rafine edilmeleri sonucu elde edilen, rafinasyon artığı madde ihtiva etmeyen ve gıda olarak tüketilebilen yağ.

0.2.1.3 Riviera zeytinyağı

Naturel zeytinyağı ile rafine zeytinyağı karışımından meydana gelen ve özellikleri naturel zeytinyağı ile rafine zeytinyağı arasında değişen ve gıda olarak tüketilebilen mamul.

0.3 Kapsam

Bu standard, yemeklik zeytinyağını kapsar.

NOT: Bu standard metninde bundan sonra "yemeklik zeytinyağı" terimi yerine "zeytinyağı" ifadesi kullanılmıştır.

1 Sınıflandırma ve özellikler

1.1 Sınıflandırma

1.1.1 Sınıflar

Zeytinyağı elde ediliş şekillerine ve üretimde uygulanan yöntemlere göre;

- Naturel,

- Rafine,

- Riviera,

olmak üzere üç sınıfa ayrılır.

1.1.2 Türler

1.1.2.1 Naturel zeytinyağı, ihtiva ettiği serbest yağ asitleri oranına göre:

- Naturel sızma zeytinyağı

- Naturel birinci zeytinyağı

- Naturel ikinci zeytinyağı

olmak üzere üç türe ayrılır.

1.1.2.2 Rafine zeytinyağı bir türdür.

1.1.2.3 Riviera zeytinyağı bir türdür.

2. Özellikler

1.2.1 Duyusal Özellikler

1.2.1.1. Naturel zeytinyağının duyusal özellikleri

Naturel zeytinyağı, yeşilden sarıya değişebilen renklerde, kendine özgü tat ve kokuda olmalı, gözle görülebilir yabancı madde içermemelidir.

1.2.1.2. Rafine zeytinyağının duyusal özellikleri

Rafine zeytinyağı, berrak tortusuz; sarıdan, sarının en açık rengine kadar değişebilen tonda, şeffaf görünümde ve kendine özgü tat ve kokuda olmalı, gözle görülebilir yabancı madde içermemelidir.

1.2.1.3. Riviera zeytinyağının duyusal özellikleri

Riviera zeytinyağı, yeşilden sarıya değişebilen renklerde ve kendine özgü tat ve kokuda olmalı, gözle görülebilir yabancı madde içermemelidir.

1.2.2 Diğer fiziksel ve kimyasal özellikler

Zeytinyağının diğer fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 1'de verilen değerlere uygun olmalıdır.

Çizelge 1 – Zeytinyağının diğer fiziksel ve kimyasal özellikleri

 

Özellikler

Değerler

Naturel

Rafine

Riviera

Sızma

Birinci

İkinci

Bağıl yoğunluk (20oC/20oC)

0,910 - 0,916

Kırılma indisi, nD 20°C

1,4677 - 1,4700

İyot sayısı

78 - 88

Sabunlaşma sayısı, mg KOH/g

184 - 196

Sabunlaşmayan madde, g/kg, en çok

15

Yağ asitleri bileşimi, % (m/m) (metil esteri olarak)

 

- Miristik asit (C14:0), en çok

0,05

- Palmitik asit (C16:0)

7,5 - 20,0

- Palmitoleik asit (C16:1)

0,3 - 3,5

- Heptadekanoik asit(C17:0), en çok

0,3

- Heptadesenoik asit (C17:1), en çok

0,3

- Stearik asit (C18:0)

0,5 - 5,0

- Oleik asit (C18:1)

55,0 - 83,0

- Linoleik asit (C18:2)

3,5 - 21,0

- Linolenik asit (C18:3), en çok

0,9

- Araşidik asit (C20:0), en çok

0,6

- Gadoleik asit (C20:1), en çok

0,4

- Behenik asit (C22:0), en çok

0,2

- Lignoserik asit (C24:0), en çok

0,2

Trans yağ asitleri, % (m/m) (metil esteri olarak)

 

- C 18:1T, en çok

0,05

0,20

0,20

- C 18:2T + C 18:3T, en çok

0,05

0,30

0,30

Trigliseritlerin 2-konumunda stearik ve palmitik asit toplamı, % (m/m), metil esteri olarak, en çok

1,5

1,8

1,8

Sterol bileşimi (Toplam sterolün kütlece yüzdesi)

 

- Kolesterol, en çok

0,5

- Brassikasterol, en çok

0,1

- Kampesterol, en çok

4,0

- Stigmasterol, en çok

Kampesterol için bulunan değer

- Delta-7-stigmastenol, en çok

0,5

- Beta-sitosterol + delta-5 avenasterol + delta-5,23-

stigmastadienol + kloresterol + sitostanol +

delta 5,24-stigmastadienol, en az

93

- Eritrodiol + uvaol (toplam steroller içerisinde),

% (m/m), en çok

4,5

- Toplam sterol, mg/kg, en az

1000

1000

1000

Stigmastadienler, mg/kg, en çok

0,15

50

50

- R1 1) oranı, en az

-

12

12

Gerçek ve teorik ECN 42 2) trigliserit içeriği arasındaki en büyük fark

0,2

0,3

0,3

Mumsu maddeler (C40+C42+C44+C46), mg/kg, en çok

250

350

350

Bellier indisi, en çok

17,0

Yarı kuruyan yağ

Bulunmamalı

Prina yağı

Bulunmamalı

Pamuk yağı

Bulunmamalı

Kolza (Rapiska) yağı

Bulunmamalı

Mineral yağ

Bulunmamalı

Serbest yağ asitleri (oleik asit cinsinden),

% (m/m), en çok

1,0

2,0

3,3

0,3

1,5

Peroksit sayısı, milieşdeğer O2/kg), en çok

20,0

5,0

15,0

UV ışınında özgül soğurma, 270 nm’de, en çok

%1

(E )

1 cm

0,25

0,25

0,30 3)

1,10

0,90

D E (270 nm yakınında UV ışınında özgül soğurmadaki değişim), en çok

0,01

0,16

0,15

Rutubet ve uçucu madde, % (m/m), en çok

0,2

0,1

0,1

Sabun

Bulunmamalı

Çözünmeyen safsızlıklar, (m/m) %, en çok

0,1

0,05

0,05

Tokoferol, mg/kg, en çok

Katılmasına izin verilmez

200

200

Demir, mg/kg, en çok

3,0

3,0

3,0

Bakır, mg/kg, en çok

0,1

0,1

0,1

1) R1 oranı: Stigmasta-3,5-dien / kampesta-3,5-dien’dir ve stigmastadien içeriği 4 mg/kg’dan fazla olan yağlara uygulanır.

2) Eş değer karbon sayısı 42 olan trigliserit

3) 270 nm dalga boyunda UV ışınında özgül soğurma 0,25’den çok olan naturel yağların aktif alüminyum oksitten geçirildikten sonra ölçülen UV ışınında özgül soğurması 0,11'e eşit veya daha az ise, yine naturel yağ olarak kabul edilir.

1.3 Özellik, muayene ve deney madde numaraları

Zeytinyağının özellikleri ile bunların muayene ve deneylerine ait madde numaraları Çizelge 2'de verilmiştir.

Çizelge 2 - Özellik, muayene ve deney madde numaraları

Özellikler

Özellik madde no

Muayene ve

deney madde no

Piyasaya arz

3

2.2.2

Duyusal

1.2.1

2.2.1

Bağıl yoğunluk

1.2.2

2.3.2

Kırılma indisi, nD 20°C

1.2.2

2.3.3

İyot sayısı

1.2.2

2.3.4

Sabunlaşma sayısı

1.2.2

2.3.5

Sabunlaşmayan madde

1.2.2

2.3.6

Yağ asitleri bileşimi

1.2.2

2.3.7

Trans yağ asitleri

1.2.2

2.3.8

Trigliseritlerin 2-konumundaki stearik ve palmitik asit toplamı

1.2.2

2.3.9

Steroller

1.2.2

2.3.10

ECN 42 trigliserit

1.2.2

2.3.11

Mumsu maddeler

1.2.2

2.3.12

Bellier indisi

1.2.2

2.3.13

Yarı kuruyan yağlar

1.2.2

2.3.14

Prina yağı

1.2.2

2.3.15

Pamuk yağı

1.2.2

2.3.16

Kolza (Rapiska) yağı

1.2.2

2.3.17

Mineral yağ

1.2.2

2.3.18

Serbest yağ asitleri

1.2.2

2.3.19

Peroksit sayısı

1.2.2

2.3.20

UV ışınında özgül soğurma

1.2.2

2.3.21

Rutubet ve uçucu madde

1.2.2

2.3.22

Eterde çözünmeyen yabancı madde ve kül

1.2.2

2.3.23

Sabun

1.2.2

2.3.24

Tokoferoller

1.2.2

2.3.25

Demir

1.2.2

2.3.26

Bakır

1.2.2

2.3.27

Stigmastadienler

1.2.2

2.3.28

2 Numune alma, muayene ve deneyler

2.1 Numune alma

Numune partiden TS 7060 EN ISO 5555’e göre alınır. Ambalâj büyüklüğü, sınıfı, türü, parti veya seri kod numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan zeytinyağı bir parti sayılır.

2.2 Muayeneler

2.2.1 Duyu ile muayene

Zeytinyağının renk, görünüş ve berraklığı TS 894'e göre (20°C - 30°C arasında) bakılarak, tadı ve kokusu ise tadılarak ve koklanarak muayene edilir ve sonucun Madde 1.2.1'e uygun olup olmadığına bakılır.

2.2.2 Ambalâj muayenesi

Ambalâj muayenesi, TS 11359’a göre yapılır ve sonucun Madde 3.1'e uygun olup olmadığına bakılır.

2.3 Deneyler

Deneylerde TS EN ISO 3696’ya uygun damıtık su veya buna eş değer saflıktaki su kullanılmalıdır. Kullanılan reaktiflerin tümü analitik saflıkta olmalı, ayarlı çözeltiler TS 545'e, belirteç çözeltiler TS 2104'e göre hazırlanmalıdır.

2.3.1 Analiz için deney numunesinin hazırlanması

Analiz numunesi TS 1606 EN ISO 661'e göre hazırlanır.

2.3.2 Bağıl yoğunluk tayini

Bağıl yoğunluk tayini, TS 342’ye göre yapılır ve sonucun Madde 1.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.3 Kırılma indisi tayini

Kırılma indisi tayini, TS 4960 ISO 6320’ye göre yapılır ve sonucun Madde 1.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.4 İyot sayısı tayini

İyot sayısı tayini, TS 4961 ISO 3961’e göre yapılır ve sonucun Madde 1.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.5 Sabunlaşma sayısı tayini

Sabunlaşma sayısı tayini, TS 4962 ISO 3657’ye göre yapılır ve sonucun Madde 1.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.6 Sabunlaşmayan madde tayini

Sabunlaşmayan madde tayini, TS 4963’e göre yapılır ve sonucun Madde 1.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.7 Yağ asitleri bileşimi tayini

Yağ asitleri bileşimi tayini, TS 4504 EN ISO 5509’a göre hazırlanan numunelerde TS 4664 EN ISO 5508'e göre yapılır ve sonucun Madde 1.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.8 Trans yağ asitleri analizi

Trans yağ asitleri analizi, TS EN ISO 15304’e göre yapılır ve sonucun Madde 1.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.9 Trigliseritlerin 2-konumundaki stearik ve palmitik asit toplamı tayini

Trigliseritlerin 2-konumundaki stearik ve palmitik asit toplamı tayini, TS 7163 EN ISO 6800'e göre yapılır ve sonucun Madde 1.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.10 Sterollerin tayini

Sterollerin tayini, TS EN ISO 12228’e göre yapılır ve sonucun Madde 1.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.11 ECN 42 trigliserit tayini

ECN 42 trigliserit tayini, TS 342'ye göre yapılır ve sonucun Madde 1.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.12 Mumsu maddelerin tayini

Mumsu maddelerin tayini, TS 342'ye göre yapılır ve sonucun Madde 1.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.13 Bellier indisi tayini

Bellier indisi tayini, TS 5048’e göre yapılır ve sonucun 1.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.14 Yarı kuruyan yağ aranması

Yarı kuruyan yağ aranması, TS 5046’ya göre yapılır ve sonucun 1.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.15 Prina yağı aranması

Prina yağı aranması, TS 5042’ye göre yapılır ve sonucun 1.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.16 Pamuk yağı aranması

Pamuk yağı aranması, TS 5041’e göre yapılır ve sonucun 1.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.17 Kolza (Rapiska) yağı aranması

Rapiska yağı aranması, TS 342’ye göre yapılır ve sonucun 1.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.18 Mineral yağ aranması

Mineral yağ aranması, TS 5039’a göre yapılır ve sonucun 1.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.19 Serbest yağ asitleri tayini

Serbest yağ asitleri tayini, TS 342'ye göre yapılır ve sonucun Madde 1.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.20 Peroksit sayısı tayini

Peroksit sayısı tayini, TS 4964'e göre yapılır ve sonucun Madde 1.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.21 UV ışınında özgül soğurma tayini

UV ışınında özgül soğurma tayini, TS 5051 EN ISO 3656'ya göre yapılır ve sonucun Madde 1.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.22 Rutubet ve uçucu madde tayini

Rutubet ve uçucu madde tayini, TS 1607 ISO 662'ye göre yapılır ve sonucun Madde 1.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.23 Çözünmeyen safsızlıklar tayini

Çözünmeyen safsızlıklar tayini, TS 1608 EN ISO 663'e göre yapılır ve sonucun Madde 1.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.24 Sabun deneyi

Sabun deneyi, TS 5038’e göre yapılır ve sonucun Madde 1.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.25 Tokoferol tayini

Tokoferol tayini, TS 5036'ya göre yapılır ve sonucun Madde 1.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.26 Demir tayini

Demir tayini, TS ISO 8294’e göre yapılır ve sonucun Madde 1.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.27 Bakır tayini

Bakır tayini, TS ISO 8294'e göre yapılır ve sonucun Madde 1.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.3.28 Stigmastadienlerin tayini

Stigmastadienlerin tayini, EN ISO 15788-1’e göre yapılır ve sonucun Madde 1.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

2.4 Değerlendirme

Muayene ve deney sonuçlarının her biri bu standarda uygunsa parti standarda uygun sayılır.

2.5 Muayene ve deney raporu

Muayene ve deney raporunda en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

3 Piyasaya arz

3.1 Ambalâjlama

Yemeklik zeytinyağları yalnız kapalı kaplar içinde piyasaya arz edilir.

3.1.1 Teneke kutular

Teneke kutu ambalâjları yeni, paslanmamış ve besin maddesi kapları yapımı için uygun özellikte tenekeden (TS 1234 EN 10203) yapılmış olmalı, büyük teneke ambalâjlar pres teneke kapsülle veya daha küçük tenekeler, teneke kapsülle veya plastikle veya alt ve üst kapakları özel kapatma aletleri ile lehimsiz olarak kapatılmalıdır. Ayrıca metal ambalâjlar için TS ISO 10653 ve TS ISO 10654’e uyulur.

Ambalâjların kontrolünde, TS 11359'daki temel ilkeler dikkate alınarak aşağıdaki esaslara uyulmalıdır.

Ambalâjların içinde bulunan yağ miktarı kontrolü net kütle üzerinden yapılır. Bazı ambalâjlarda noksanlık görülmesi halinde gelişigüzel ayrılan 10 adet ambalâjın net kütlelerinin ortalamasına göre işlem yapılır.

Çizelge 3 - Teneke kutu ambalâjları ve işaretleme büyüklükleri

Teneke kutuların dolum hacmi 1),

İçindeki net zeytinyağı kütlesi 2),

Bütün bilgilere ait yazı boyutları,

(mL)

en az (g)

en az (mm)

250

228

1

500

455

1

1000

910

1,5

2000

1820

1,5

3000

2730

1,5

4000

3640

3

5000

4550

3

10000

9100

3

Büyük teneke 18000

16380

3

1) Toleransları TS 11359'a uygun olmalıdır.

2) Bilgi için verilmiştir.

3.1.2 Şişeler

Cam ve plastik ambalâjlarına ait bilgiler Çizelge 4’te gösterilmiştir. Şişeler doldurulmadan önce dikkatle temizlenmeli ve ağızları hava sızdırmayacak ve kapak bozulmadan açılamayacak şekilde kapatılmış olmalıdır. Vidalı metal kapakların kullanılması durumunda yağ ile temas eden iç yüzeyi mantar veya alüminyum folyo ile kaplanmış olmalıdır.

Ambalâjın kontrolünde, TS 11359’daki temel ilkeler dikkate alınarak aşağıdaki esaslara uyulmalıdır.

Ambalâjların içinde bulunan yağ miktarı kontrolü net kütle üzerinden yapılır. Bazı ambalâjlarda noksanlık görülmesi halinde gelişigüzel ayrılan 10 adet ambalâjın net kütlelerinin ortalamasına göre işlem yapılır.

Çizelge 4 - Şişe ambalâjları ve işaretleme büyüklükleri

Şişelerin dolum hacmi 1),

İçindeki net zeytinyağı kütlesi 2),

Bütün bilgilere ait yazı boyutları,

(mL)

en az (g)

en az (mm)

100

91

1

250

228

1

500

455

1

750

683

1

1000

910

1

1500

1365

1

2000

1820

1

3000

2730

1,5

4000

3640

3

5000

4550

3

1) Toleransları TS 11359'a uygun olmalıdır.

2) Bilgi için verilmiştir.

Not - Aynı şartlar altında sağlığa zararlı olmayan plastik ambalâjlar da kullanılır.

3.1.3 Büyük kaplar ve ihracat ambalâjı

İç piyasada teneke kutularda 18 litrelik, cam ve plastik şişelerde 5 litrelikten daha büyük, ihracatta ise daha büyük ve daha küçük kaplar özellikleri yönünden Madde 3.1.1 ve Madde 3.1.2'ye uymak şartıyla kullanılabilir.

İhracatta yağın özelliklerini bozmayan ve yağdan etkilenmeyen, sağlığa zararsız tanklar veya diğer ambalâjlar da kullanılabilir.

3.2 İşaretleme

Yağların piyasaya arz edildiği ambalâjların üzerine Çizelge 3 ve Çizelge 4’te belirtilen ölçülerde en az aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde etiket halinde veya baskı (litograf) olarak bulunmalı, ayrıca bu kapların içinde bulunduğu büyük ambalâjların üzerine okunabilecek ve silinmeyecek şekilde aynı bilgiler ve kap sayısı yazılmalıdır.

- Firmanın ticarî unvanı ve adresi veya kısa adı ve adresi varsa tescilli markası,

- Bu standardın işaret ve numarası (TS 341 şeklinde),

- Sınıfı ve türü,

- Ürünün adı,

- İmalât tarihi (ay ve yıl olarak),

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

- Net dolum hacmi (en az mL veya L olarak),

- Varsa katkı maddelerinin adı ve miktarı mg/kg olarak,

- Firmaca tavsiye edilen son kullanma tarihi veya raf ömrü,

- Türk malı ifadesi.

 

Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe’nin yanı sıra yabancı dille de yazılabilir.

Not 1 - İhracatta bu bilgiler alıcının (ithalatçının) talebine göre düzenlenebilir.

Not 2 – İhracatta, parti, seri veya kod numaralarından biri, 5000 mL dahil iç ambalâjlar için ihtiyaridir.

4 Çeşitli hükümler

4.1 İmalatçı veya satıcı bu standarda uygun olarak imal edildiğini beyan ettiği zeytinyağ için istendiğinde standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek zorundadır. Bu beyannamede satış konusu mamulün;

belirtilmesi gerekir.

4.2 Zeytinyağı ambalâjlarına yöresel menşe adı yazılmamalıdır.

Ek A

(Bilgi için)

 

Tüketime sunulma şekillerine göre zeytinyağı türleri ve yabancı dil karşılıkları

 

Türkçe

Fransızca

İngilizce

İtalyanca

İspanyolca

Naturel sızma zeytinyağı

Huile d'olive vierge extra

Extra virgin olive oil

Olio d'oliva extra vergine

Aceite de oliva virgen extra

Naturel birinci zeytinyağı

Huile d'olive vierge

Virgin olive oil

Olio d'oliva vergine

Aceite de oliva virgen

Naturel ikinci zeytinyağı

Huile d'olive vierge ordinary

Ordinary virgin olive oil

Olio d'oliva vergine corrente

Aceite de oliva

virgen corriente

Rafine zeytinyağı

Huile d'olive raffinee

Refined olive oil

Olio d'oliva raffinato

Aceite de oliva

refinado

Riviera zeytinyağı

Huile d'olive

Olive oil

Olio d'oliva

Aceite de oliva

—— • ——

Gümrük Müsteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 33 )

MADDE 1 — 27/10/2001 tarihli ve 24566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 8 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) 01/10/2002 tarihli ve 24893 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 19 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük işlemleri) ile değiştirilen 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ancak, sanayicilerin kendi ihtiyaçları için gelen ve kendi antrepolarına ya da özel antrepo işleticilerinden kiralayacakları tanklara konulan bu kapsamdaki eşya ile yine sanayicilerin kendi ihtiyaçları için getirilip geçici depolama yerine konulan aynı kapsamdaki eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemleri, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğü ile Adana Gümrük Müdürlüğü, Sinop Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Erenköy Gümrük Müdürlüğü ile Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü ile Aliağa Gümrük Müdürlüğü, Edime Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Bursa Gümrük Müdürlüğü ile Gemlik Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Yarımca Gümrük Müdürlüğü, Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Gaziantep Gümrük Müdürlüğü'nden yaptırılabilir."

MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) İletim Lisansı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

MADDE 1 — 08/04/2003 tarih ve 25073 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) İletim Lisansı Tebliğinin ekine (d) maddesinden sonra gelmek üzere (e) maddesi olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

"e) Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan (d) bendinde belirtilen asgari sermaye miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır."

MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Tebliği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

Van Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 12/9/2003

Karar No : 2003/8

Van İli Mahalli Çevre Kurulu 12/9/2003 tarihinde Vali Yardımcısı Salih ALTINOK Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1 — İlimizde 2003-2004 yılı kış sezonu hava kirliliğini önleme çalışmaları doğrultusunda Van’da satışa sunulacak kömürlerin özellikleri ile pazarlama ve tüketim aşamalarında uyulması gereken esas ve kurallar, Çevre ve Orman Bakanlığının 18/8/2003 tarih ve 1160 sayılı yazısı doğrultusunda yeniden belirlenmiştir. Bu nedenle; aşağıda belirtilen esas ve kuralların uygulanmasına,

a) Yerli kömürler için aranacak özellikler:

– Alt Isıl Değeri (kuru bazda)

: 3500 (-200) Kcal/Kg (Min) Satışa Sunulan,

– Yanar Kükürt (S) (kuru bazda)

: % 1.3 Max (Satışa Sunulan),

– Boyut

: 18-200 mm (18 mm altı max % 10 Tolerans,

 

200 mm üstü % 10 Tolerans.)

b) Isınma amaçlı İthal Edilecek Kömürlerde aranacak Özellikler:

– Kükürt (S) Kuru Bazda

: % 0.9 (Max.),

– Alt Isıl Değeri (orijinalde)

: 6200 Kcal/Kg (Min.),

– Uçucu Madde (Kuru Bazda)

: % 10-28 (+ 2 Tolerans),

– Toplam Nem (orijinalde)

: % 10 (Max.),

– Kül (kuru bazda)

: % 14 (max.) (+% 1 tolerans),

– Boyut

: 18-150 mm. (18 mm altı ve 150 mm üstü için max

 

% 10 tolerans)

c) Biriket kömürlerde TS 12055 “Kömür Briketi- Isınmada Kullanılan” Standardına uyulması gerekmektedir.

Not : Petrol türevi olmayan ve bilimsel araştırmalara dayalı olarak bağlayıcı kullanılırlığı kabul edilen diğer maddelerde bağlayıcı olarak kullanılabilecektir.

2 — İlimiz hudutları içerisinde ısınma amaçlı yanık yağ, eski lastik, plastik kırıntısı ve benzeri hava kirliliği yapan artık ve atıkların yakılmasının yasaklanmasına,

3 — İlimiz sınırları içerisinde (İlçeler dahil) petrokok yakıtının ısınma amaçlı kullanılması, satılması ve depolanmasının kesinlikle yasaklanmasına,

4 — Hava kirliliğine neden emisyonlar arasında yer alan kükürtdioksit (SO2) emisyonunun azaltılması için yaklaşık % 3.5 kükürt (S) içeren 6 Nolu fuel-oilin ısınma, sanayide ısınma ve üretim amaçlı kullanılması yasaklanmıştır. Bu çerçevede; ısınma amaçlı olarak sıvı yakıt, TÜPRAŞ tarafından üretilen % 1.5 kükürt (S) TÜPRAŞ 615 Kalorifer Yakıtının kullanılmasının sağlanmasına,

5 —Kömür Satış Kooperatifi Başkanlığı tarafından satışa sunulan kömür torbaları üzerinde kömürün cinsi, üretici ve pazarlamacı firmanın adı veya tescilli markası, ağırlığı, uygunluk belgesine esas olan analiz sonuçlarındaki kükürt (S) ve kalori değerleri ve briket kömür için bağlayıcı cinsinin yazılması gerekliliğinin ilgili Başkanlıkça tüm üyelere bildirilmesine,

6 — Yakıt satıcıları satışa sundukları yakıtların (Katı-Sıvı) analiz ve kalite belgeleri ile kömürlerin nereden temin edildiğini gösteren belgeleri iş yerlerinde bulundurmalarına,

7 —Söz konusu yakıtlarda (Katı-Sıvı) belirtilen kriterler aranacak, bu kriterleri taşımayan yakıtların (Katı-Sıvı) tüketiminin önlenmesine,

8 — Denetimlerin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı elemanlarınca yapılmasına,

9 —Tüketicilerin kömürlerini izin belgeli satıcılardan almalarına ve fatura veya perakende satış fişi, sevk irsaliyesi ve kantar fişi alarak denetleme sırasında bunları denetleyicilere ibraz etmelerine,

10 —Denetim esnasında yakıt (Katı-Sıvı) satan satıcılar ile yakıt (Katı-Sıvı) kullanan apartmanlar, siteler, hamamlar, fabrikalar, resmi ve özel kurum ve kuruluşların yöneticileri veya sahipleri, yakıtlarının (Katı-Sıvı) analiz belgelerini ibraz etmelerine,

11 —Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cürufun rasgele yerlere dökülmemesine, Belediye Başkanlığınca belirlenen çöp depo alanlarına dökülmesine,

12 —Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Ateşçi Kurslarının açılmasına,

13 — Ateşçi Belgesi bulunmayan kalorifercilerin İlimizde açılan Ateşçi Kurslarına gönderilmesine, Ateşçi Belgesi bulunmayan kalorifercilerin çalıştırılmamasına,

14 — Belediye görevlilerince binaların kalorifer bacalarının temizlenmesi için gerekli uyarıların yapılmasına, binaların kalorifer bacalarının senede en az bir defa (kış sezonu öncesi) temizletilmesine,

15 — Kalorifer kazanları alev duman borularının, kömürlü kazanlarda haftada en az iki, sıvı yakıtlı kazanlarda en az bir defa temizletilmesine,

16 —Soba ve kaloriferlerin bina dışı hava sıcaklığı 12-15 0C arası sıcaklıkta kısıtlı olarak yakılmasına,

17 —Kömürcüler ve Oduncular Kooperatif Başkanlığının konuya ilişkin çalışmalar üzerinde titizlikle durmalarına ve ortaklarının alınan bu kararlara uymalarının sağlanmasına,

18 — İlimize getirilen kömürlerin giriş noktaları olan Erciş, Gevaş, Özalp, Başkale ve Çaldıran İlçelerinde Kaymakamlıklarca gerekli denetimlerin yapılmasına ve alınan bu kararların Kaymakamlıklar tarafından da uygulanmasına,

19 — Çevre ve toplum sağlığını korumaya yönelik olarak alınan bu tedbirlere tüm kişi, kurum, kuruluş ve işletmelerin gerekli hassasiyeti göstermeleri, bu tedbirlere uymayan; üretici, nakliyeci, satıcı, depolayıcı, kullanıcı ve aracı olan kişi, kurum ve işletmeler hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1580 sayılı Belediyeler Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda yasal işlem yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas No

: 2004/887

Karar No

: 2004/1716

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Gebze 1.A.H.

Tarihi

: 8.11.2002

Numarası

: 2000/422-2002/760

Davacı

: Güngör Özkaya

Davalı

: Bahar Genç

Dava Türü

: Babalığa Hüküm

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacının 14.06.2000 tarihli dava dilekçesi ile davalı aleyhine açtığı davada, küçük kızı Berna’nın babasının davalı olduğunun tespitine, maddi ve manevi tazminat ile kızı için nafakaya karar verilmesini isteği, mahkeme 8.11.2002 tarihli kararla maddi ve manevi tazminata ilişkin talebin feragat nedeniyle reddine, babalık davasının kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 301. maddesinin son fıkrası ile babalık davasının kamu düzenini de ilgilendirdiği dikkate alınarak Cumhuriyet Savcısı ile Hazineye ihbar edileceği kuralı getirilmiştir.

İncelenen dosyadan, davanın Cumhuriyet Savcısı ve Hazineye ihbar edilmediği anlaşılmaktadır.

Mahkemce,Cumhuriyet Savcısı ve Hazineye dava ihbar edilmeden hüküm kurulması, anılan madde hükmüne aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 16.02.2004

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas No

: 2004/886

Karar No

: 2004/1754

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Dicle A.H.

Tarihi

: 16.4.2002

Numarası

: 2002/21-2002/345

Davacı

: Hüsamettin Yıldız

Davalı

: Beyaz Yıldız

Dava Türü

: Boşanma

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi hükmüne göre, en az bir yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılabileceği öngörülmüştür. Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocuklarının durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir.

Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim, tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delilleri sorulup toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının Medeni Kanunun 184. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken, davalı asil dinlenilmeksizin, davacı ve davalı vekilinin beyanı ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 17.02.2004

Sayfa Başı