Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

29 Şubat 2004

PAZAR

Sayı : 25388

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2004/6828 Türkiye-Polonya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2004/6863 Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın Feshine İlişkin Notaların Onaylanması Hak kında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/6887 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

— Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İstisna Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları İçin Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

— Çevre ve Orman Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

— Yargıtay Başkanlar Kurulunun 2004/3 Sayılı Kararı

— Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

Karar Sayısı : 2004/6828

13 Ocak 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye-Polonya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 20/1/2004 tarihli ve EİGY/22895 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre Bakanlar Kurulu’nca 6/2/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

G. AKŞİT

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

C. ÇİÇEK

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

A. AKSU

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/6863

20/3/1997 tarihli ve 97/9274 sayılı Kararname ile onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması” ile 1/2/2000 tarihli ve 4510 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 6/3/2000 tarihli ve 2000/374 sayılı Kararname ile onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın feshine ilişkin ekli Notaların onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 26/1/2004 tarihli ve ABEY/34796 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

K. UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/6887

17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnameye ektir.

Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Karar’da ekte belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Maliye Bakanlığı’nın 26/2/2004 tarihli ve 8331 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/2/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

B. ATALAY

R. AKDAĞ

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

M. AYDIN

M. AYDIN

G. AKŞİT

A. COŞKUN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

M. A. ŞAHİN

A. AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

 

26/2/2004 Tarihli ve 2004/6887 Sayılı Kararnamenin Eki

 

KARAR

 

Madde 1 —17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin “B) DİĞERMALVEHİZMETLER” bölümüne 8 inci sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki hükümler eklenmiştir.

“9 — Sağlık Bakanlığı tarafından reçete ile satılmak üzere ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler,”

“10 —Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri,”

“11 — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç).”

Madde 2 —Bu Karar 1/3/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

27 Şubat 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-2867

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Şubat 2004 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

27 Şubat 2004

B.01.0.KKB.01-06-56-2004-260

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 27 Şubat 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2867 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Şubat 2004 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

27 Şubat 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-2868

 

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Şubat 2004 tarihinde İran’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan             

 

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

27 Şubat 2004

B.01.0.KKB.01-06-57-2004-261

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 27 Şubat 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2868 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Şubat 2004 tarihinde İran’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

İstisna Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları İçin

Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç
Madde 1-
Bu Yönetmel
iğin amacı TEMSAN Anonim Şirketinin ; Ana Statüsünde belirtilen faaliyetlerini yürütebilmesi için; Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile istisnaya tabii tutulan mal ve hizmet alımları için uygulanacak olan esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen, yurt içinden ve yurt dışından yapılacak her çeşit mal ve hizmet alımlarında, üçüncü şahıslara yaptırılacak etüt, plan, proje, müşavirlik, hizmetlerinde, taşınır ve taşınmaz malların satın alınmasında, inşaat ve tesis yapımında, nakliye, kambiyo, gümrükleme, sigorta, ekspertiz işlemlerinde, bakım ve onarım hizmetlerinde, anahtar teslimi suretiyle yaptırılması kararlaştırılan inşaat, tesis, montaj, demontaj ve onarım işlerinde uygulanacak esas, usul ve yöntemleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve değişiklikleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile TEMSAN Anonim Şirketinin ana statüsü hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

Şirket: Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketi ( TEMSAN ) ı

Yönetim Kurulu: Şirket Yönetim Kurulunu,
        Genel Müdür: Şirket Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük: Şirketin Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile merkez birimleri,

İhale Yetkilisi: Şirketin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

Merkez: Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

Üst Birim: Şirketin Daire Başkanlıkları ile Genel Müdüre doğrudan bağlı Hukuk Müşavirliği, Genel Müdürlük Müşavirliği, Savunma Sekreterliği ve Müdürlükleri,

Fabrika Müdürlükleri: Şirketin Genel Müdürlük dışında kalan tesis ve işletmelerini,

Ünite: Şirkete bağlı Merkez ve Taşra teşkilatında yer alan müstakil birimi,

Talep Sahibi Ünite: Satın alma veya ihalenin yapılmasını isteyen üniteyi,

Satın Alma ve İhale Organları: Satın alma ve ihale işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için görevlendirilen şirketin üst birim ve ünitelerini,

Satın Alma ve İhale Komisyonları: Satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak üzere Merkez ve Taşra teşkilatları bünyelerinde oluşturulan komisyonları,

Satın Alma ve İhale Komisyonları Kararları: Satın Alma ve İhale Komisyonunca verilmiş olan kararları,

Teklif Değerlendirme Komisyonu: Şirketin Merkez teşkilatında alınan teklifleri değerlendirmek üzere kurulan komisyonu,

Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri hizmetleri,

Tesisler: Üretim faaliyetleri için kurulmuş ve kurulacak birbirleri ile bağlantılı olarak çalışan teçhizat ve makine grupları ile taşınmaz ana ve yardımcı binaları,

Yapım: Bina, altyapı, boru ve iletim hattı, enerji nakil hattı, baraj, enerji santralı, arıtma tesisi, dekapaj, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimcileri,

Yapım Müteahhidi: Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimcileri,

Yüklenici: Şirketle sözleşme yapan istekli veya isteklileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimcileri,

Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini şirketin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, şirketten danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

Ortak girişimci: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

Yerli İstekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Satın alma: Mal ve hizmet alımlarını,

İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin, istekliler arasından seçilecek biri üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin şirkete sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

Yetki Limiti: Şirketin Yönetim Kurulunca belirlenen ihale yetkilileri ve bunların ihale ve harcama yapacakları parasal değerleri,

Amil-i Mütehassıs Firma: Başka üreticisi olamayan belirli bir malzemenin temini için mutlaka kendisi ile temasa geçilmesi gereken, ihtiyaç konusu malzeme ile ilgili patent hakkına veya yedd-i vahit belgesine sahip tek yapımcı, tek üretici ,

Yaklaşık Maliyet: İhale konusu işlerin tekliflerin alınmasından önce gerekli araştırma yapılarak tespit edilen yaklaşık bedeli veya keşif bedelini,

Keşif Değişikliği: Sözleşmeye bağlanmış olan bina, tesis veya bakım onarım işlerinde, mal veya hizmet alımında sözleşme süresi içinde sözleşme konusu işlerin tamamlanabilmesini teminen işin yapımı esnasında oluşabilecek zorunlu imalat artışları ile ilk keşif özetinin hazırlanması esnasında önceden belirlenemeyen ancak uygulama sırasında yapılması zorunlu imalatların keşfe dahil edilmesi nedeniyle meydana gelen artışlar ve eksilişleri,

İlave iş veya sipariş: Bina, tesis veya bakım onarım işleri ile mal ve hizmet alımlarında, sözleşme süresi içerisinde, sözleşme kapsamında veya dışında olan ve ihtiyaca bağlı olarak yapılması zorunlu iş veya işlerin, teslim süresi hariç sözleşmede yer alan aynı şart ve esaslarda olmak üzere ana sözleşmeye ilavesi,

İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile tesis ve tesis niteliğindeki işlerin; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin varsa projesini de kapsayan teknik şartnameleri ve/veya teknik karakteristikleri sözleşme tasarısını ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri,

Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,

Ön proje: Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi,

Kesin proje: Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi,

Uygulama projesi: Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi,

Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Belli istekliler arasında ihale usulü: Şirket tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve şirketin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, şirket tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

Sözleşme: Şirket ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

Protokol: Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan sözleşmeyi,

Teklif tarihi : Teklifin verileceği son gün ve saati,

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: Bedel, nitelik ve diğer şartlar yönünden değerlendirilerek tercih edilen teklifi,

İhale Onay Belgesi: İhale öncesinde düzenlenerek, yetki limitleri dahilinde Onay merci tarafından onaylanması gereken ekli standart formu,

Konsorsiyum: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan ve lider firmanın belirtildiği grubu,

İfade eder.

Sorumluluk

Madde 5- Bu Yönetmeliğin kapsamına giren işlerde, kendilerine görev verilen her kademedeki personel üstlenmiş olduğu görev, yetki ve ihaleye etkinliği çerçevesinde sorumludur.

Temel İlkeler

Madde 6- Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde;

a) İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile rekabetin, saydamlığın, eşit muamelenin, güvenilirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması esastır.

b) Aralarında doğal ve kabul edilebilir bir bağlantı olmadığı sürece, mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

c) Ödeneği bulunmayan hiçbir yatırım işi için ihaleye çıkılamaz.

d) Birlikte satın alınması gereken aynı cins ihtiyaç maddeleri ile yatırım programında yer alan bir projenin bölünerek satın alma organlarına tanınan muhtelif limitlere irca etmek suretiyle alımı yapılamaz. Gıda ve tekel maddeleri bu hüküm dışındadır. Finansman yetersizliği olması durumunda malzeme partiler halinde alınabilir.

e) Satın alma, karlılık ve verimlilik esaslarına göre yapılır. Satın alma işleminde karlılık, fiyatta en ucuzun değil, fiyat yönünden en avantajlı teklifin veya uygun bedelin tespiti suretiyle sağlanır.

f) İhtiyaçların, mümkün olduğunca, ilk kaynağından temin edilmesi esastır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Satın Alma ve İhale Organları, Görevleri, Yetkileri

Satın Alma ve İhale Organları

Madde 7- Satın alma ve ihale organları aşağıda belirtilmiştir.
        a) Ticaret Dairesi Başkanlığı,

b) Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı,

c) Personel, İdari İşler ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,
        d) Fabrika birimleri;

1) Orta ve Yüksek Gerilim Kesici Ayırıcı Fabrikası Müdürlüğü / ANKARA

2) Su Türbini ve Generatör Fabrikası Müdürlüğü / DİYARBAKIR

Satın Alma ve İhale Organlarının Görevleri

Madde 8- Satın alma ve ihale organlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Ticaret Dairesi Başkanlığı görevleri: Şirketin yatırım ve işletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için; standart, kalite ve fiyat yönünden topluca alınmasında yarar görülen malzemeler ile Merkez ünitelerin ve Fabrikaların birimlerinin alım yetkisini aşan veya mahalli piyasadan kendi imkanları ile uygun fiyatla temin edemeyecekleri malzemelerin temini, nakliye, sigorta, ithalat ve gümrük işlemlerini, Merkez ünitelerinin ihtiyaçları olan; mobilya, mefruşat, büro malzemesi, demirbaş, kayda tabi malzeme, kırtasiye ile temizlik hizmet alımları, gerektiğinde alım yetkisi olan Daire Başkanlıklarının yetki limitlerini aşan her türlü hizmet ve malzeme alımları ile makine, teçhizat, araç, gereç, iş makinesi alımlarını, bakım, onarım, tadilat, müşavirlik hizmetleri ile ilgili ihale işlerinin yurt içinden ve/veya yurt dışından yetki limitleri dikkate alınmak suretiyle yürütmek ve sonuçlandırmaktır.

c) Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı görevleri: Şirketin; inşaat, etüt, proje, tesis, müşavirlik, mühendislik ve kontrollük hizmetleri ile ilgili yapım işlerini yetki limitleri dahilinde yürütmek ve sonuçlandırmaktır. Şirketin yapım işleri ile ilgili birimleri kendi faaliyet alanlarına ilişkin yapım işleri ve hizmet alımlarının şartname ve ihale dosyalarını hazırlar, yaklaşık maliyetleri kendi yetki limitleri içerisinde ise doğrudan, yetki limitlerinin üzerindeki işler için gerekli onayı alarak onaylanan usule göre ihaleye çıkarlar.

d) Personel, İdari İşler ve Eğitim Dairesi Başkanlığı görevleri: Kreş ve anaokulları, misafirhane, lojman, spor ve dinlenme tesislerinin ihtiyacı olan her türlü gıda maddeleri ile su, aydınlatma, yakıt, mutfak gereçleri, çiçek, çelenk ve benzeri sosyal amaçlı alımlar, koruyucu giyim malzemeleri, temizlik hizmetleri ve malzemeleri, bina ve bahçelerin bakım ve onarımları, nakil vasıtaları ile mobilya ve mefruşatın bakım ve onarım işleri, nakil vasıtalarının yakıt ve yedek parça ihtiyaçları, binaların kalorifer, sıhhi tesisat, klima, asansör ve benzer tesisatlarının bakım, onarım işleri ve işletilmesi ile ilgili olarak yapılacak ihaleleri yetki limitleri dahilinde yürütmek ve sonuçlandırmaktır.

f) Fabrika Müdürlüklerinin görevleri: Şirketimizin Ana Statüsü ve kendilerine verilen görev yetki ve sorumluluklar kapsamında olmak kaydıyla, yatırım ve işletme faaliyetlerine yönelik olarak bu Yönetmelik hükümlerince ve kendilerine verilen yetki limitleri dahilinde alım işlerini yürütmek ve sonuçlandırmaktır. Mahalli piyasadan ve kendi imkanları ile temin edemeyecekleri veya buralardan uygun fiyatla alamayacakları ihtiyaçları Merkezdeki satın alma ve ihale organlarına aktarmak üzere bağlı olduğu üst birime bu Yönetmelik usul ve esasları dahilinde, bildirirler.

Satın Alma ve İhale Organlarının Yetkileri

Madde 9- Satın alma ve ihale organlarının yetkileri aşağıda belirlenmiştir.

a) Alım Memurunun Yetkisi: Kendisine tanınan yetki limitine kadar olan satın alma işleri, rayice uygun fiyatlar üzerinden alım memuru tarafından yapılır. Alım yapmakla görevli memur, malın ticareti ile iştigal eden en az üç firmadan, belgelenecek tarzda piyasa araştırması yaparak uygun bulduğu malı satın almaya yetkilidir. Ancak; alım memuru, alımı müteakiben büroda düzenleyeceği tutanağa ve temin edilen fatura arkasına amirinin görüldü imzasını aldıktan sonra işlemleri tamamlamak üzere evrakları dosyasına koyar.

b) Fabrika Müdürlerinin Yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın alma işlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Satın Alma ve İhale Komisyonunca işlem yapılır. Satın Alma ve İhale Komisyonu Kararı İta Amirinin (Fabrika Müdürünün) onayı ile yürürlüğe girer.

c) Daire Başkanının Yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın alma işlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Satın Alma ve İhale Komisyonlarınca işlem yapılır. İşin niteliğine göre talep sahibi ünitenin görüşü veya Değerlendirme Komisyonu Raporu dikkate alınarak Satın Alma ve İhale Komisyonunun verdiği karar Daire Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

d) Genel Müdür Yardımcısının Yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın alma işlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Satın Alma ve İhale Komisyonunca işlem yapılır. İşin niteliğine göre talep sahibi ünitenin görüşü veya Değerlendirme Komisyonu Raporu dikkate alınarak Satın Alma ve İhale Komisyonunun verdiği karar Genel Müdür Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer.

e) Genel Müdürün Yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın alma işlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Merkez Satın Alma ve İhale Komisyonunca işlem yapılır. Değerlendirme Komisyonu Raporu dikkate alınarak Merkez Satın Alma ve İhale Komisyonunun verdiği karar Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

f) Yönetim Kurulunun Yetkisi: Genel Müdürün yetkisini aşan ihale ve satın alma işlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Merkez Satın Alma ve İhale Komisyonunca işlem yapılır. Değerlendirme Komisyonu Raporu dikkate alınarak hazırlanan Merkez Satın Alma ve İhale Komisyonu kararı; Ticaret Dairesince veya ihaleyi yapan ihale organlarınca hazırlanan sunuş yazısı ekinde Genel Müdürce Yönetim Kuruluna intikal ettirilir ve Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.

Yetki Limitlerinin Değiştirilmesi
        Madde 10-
Yetki limitleri günün şartlarına göre Yönetim Kurulu kararıy
la belirlenir.

Yetki Limitlerinin Aşılması

Madde 11- Yetki limitleri aşılamaz, ancak limitlerin üzerindeki satın alma ve ihaleler için yetki limitleri itibariyle Genel Müdürlükten veya Yönetim Kurulundan Onay alınması gerekir.

Yetki Devri

Madde 12- Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük bu Yönetmelikle kendilerine verilen yetkileri, gerek görüldüğünde şirket ünitelerine devredebilir.

Yetki devri tamamlanmadıkça satın alma ve ihalelerle ilgili hiçbir işleme geçilmez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satın Alma ve İhale Komisyonları, Kuruluşu,

Görevleri ve Çalışma Esasları

 

Satın Alma ve İhale Komisyonları

 

Madde 13- Satın Alma ve İhale komisyonları aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkez Satın Alma ve İhale Komisyonu:

İhale Yetkilisi: Genel Müdür veya Yönetim Kurulu,

Başkan : Talep Sahibi Dairenin Bağlı Bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı,

Üye : Ticaret Dairesi Başkanı,

Üye : Mali İşler ve Finans Yönetim Dairesi Başkanı,

Üye : Talep Sahibi Daire Başkanı,

Üye : İlgili Müdür ( Ticaret Dairesinden ),

şeklinde teşekkül eder.

b) Daire Başkanlıkları Satın Alma ve İhale Komisyonları:

1) Ticaret Dairesi Başkanlığı Satın Alma ve İhale Komisyonları:

Genel Müdür Yardımcısının yetkisi dahilinde olan ihaleler;

İhale Yetkilisi : Talep Sahibi Dairenin Bağlı Bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı,
        Başkan : Ticaret Dairesi Başkanı,

Üye : İlgili Müdür ( Ticaret Dairesinden ),

Üye : Talep sahibi birimden ilgili Müdür,

Üye : İlgili Şef ( Ticaret Dairesinden ),

Üye : Mali İşler ve Finans Yönetim Dairesi Başkanlığından bir Müdür,

şeklinde teşekkül eder.

Ticaret Dairesi Başkanlığı yetkisi dahilinde olan ihaleler;

İhale Yetkilisi : Ticaret Dairesi Başkanı,

Başkan : İlgili Müdür ( Ticaret Dairesinden ),

Üye : İlgili Şef ( Ticaret Dairesinden ),

Üye : İhale konusu işi takip eden personel,

Üye : Talep sahibi birimden ilgili personel,

Üye : Mali İşler ve Finans Yönetim Dairesi Başkanlığından bir personel,

şeklinde teşekkül ederler.

2) Diğer Daire Başkanlıkları Satın Alma ve İhale Komisyonları:

Genel Müdür Yardımcısının yetkisi dahilinde olan ihaleler;

İhale Yetkilisi : Talep Sahibi Dairenin Bağlı Bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı,
        Başkan : Talep Sahibi Daire Başkanı,

Üye : İlgili Müdür,

Üye : İlgili Şef,

Üye : İhale konusu işi takip eden Personel,

Üye : Mali İşler ve Finans Yönetim Dairesi Başkanlığından Personel,

Daire Başkanlığı yetkisi dahilinde olan ihaleler;

İhale Yetkilisi : Talep Sahibi Daire Başkanı,

Başkan : İlgili Müdür,

Üye : İlgili Şef,

Üye : İhale konusu işin uzmanı en az iki kişi,
        Üye : Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığından bir kişi,

şeklinde teşekkül ederler.

c) Fabrikalar Satın Alma ve İhale Komisyonu:

İhale Yetkilisi : Fabrika Müdürü,

Başkan : İlgili Müdür Yardımcısı,

Üye : Muhasebe Müdürü,

Üye : Ticaret Müdürü,

Üye : Talep sahibi Müdür,

Üye : İhale konusu işi takip eden kişi,

şeklinde teşekkül eder.

d) Özel Durum Satın Alma ve İhale Komisyonu : Özellik arz eden ve/veya ihtiyacın süratle giderilmesinde zaruret olduğu anlaşılan durumlarda (Tabii afetlerde, şirket için hayati önem arz eden acil durumlarda; can güvenliğini ilgilendiren konularda ve benzeri konularda ) talep sahibi ünitesince, gerekçeleri açıkça belirtilmesi şartıyla özel heyet eliyle alım yapılabilir. Bu heyet, yetki limitleri dikkate alınmak suretiyle, Yönetim Kurulu veya Genel Müdürlük Makamınca oluşturulur. Oluşturulan bu heyete tanınacak alım yetkisi ve tutarı ise yetki limitlerine göre Yönetim Kurulu veya Genel Müdürlük Makamının onayı ile belirlenir.

Satın Alma ve İhale Komisyonlarının Kuruluşu

Madde 14- Satın Alma ve İhale Komisyonları, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde tanımlandığı şekilde, oluşur. Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır. İşin özelliğine göre, gerektiğinde bu Komisyonlara şirketin içinden veya dışından işin uzmanı kişiler dahil edilebilir.

Merkez Satın Alma ve İhale Komisyonunun Görevleri

Madde 15- Merkez Satın Alma ve İhale Komisyonunun görevi; Genel Müdür Yardımcısının yetki limitini aşan, Genel Müdür Yardımcısının yetki limitinde olmasına rağmen Genel Müdür tarafından havale edilen ve/veya yetki limitine bakılmaksızın Genel Müdürlükçe havale edilen ihale ve satın alma konularında, İhale gün ve saati ile varsa diğer şartları belirlemek, mukayeseli teklif değerlendirme raporlarını incelemek ve görüşünü bir protokol ile ihale yetkilisine sunmak, Başkanlıklar ile Fabrikalar Ünitelerince çıkılan ihalelerde yetki limitlerinin aşılması durumunda Genel Müdürlükçe gerekli görülenler hakkında görüş bildirmek, yapılan satın alma ve ihale işlemleri sonuçlarına göre satın alma işleri ve prensipleri hakkında Genel Müdürlüğe teklifler götürmektir.

Merkez Satın Alma ve İhale Komisyonunun sekreterya görevini Ticaret Dairesi Başkanlığı, İlgili Daire Başkanlıklarınca yapılan ihalelerin sekreteryasını ilgili Dairesi yürütür.

Sekreteryanın Görevleri

Madde 16- Sekreteryanın görevleri şunlardır:

a) Satın alma ve ihale komisyonu gündemini tespit ederek üyelere duyurmak.

b) Komisyonun toplanmasını sağlamak.

c) Teklif zarflarından çıkan geçici teminat ile diğer evrakın noksan olup olmadığını kontrol etmek, teklif fiyatları ve geçici teminat bilgilerini zapta yazmak.

d) Komisyon yazışmalarını opsiyon sürelerini dikkate alarak yapmak.

e) Gerekli inceleme yapmalarını sağlamak üzere, ihale dokümanının birer örneğini, ilan veya daveti izleyen 3 gün içinde ihale komisyonu üyelerine dağıtmak.

f) Tutulan tutanakları hazırlayıp ilgililere imzalatmak.

g) Gizliliğin korunması için gerekli tüm tedbirleri almak.

Fabrika Ünitelerindeki Satın Alma ve İhale Komisyonunun Görevleri

Madde 17- Fabrika Ünitelerindeki Satın Alma ve İhale Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Fabrika Müdürü tarafından havale edilen Satın alma ve İhale konularını inceleyerek, konuya ilişkin görüşlerini bir kararla Ünite Amirine sunmak.

b) İlgili birimce hazırlanmış mukayeseli teklifleri inceleyerek sonuca ilişkin görüşlerini bir kararla Fabrika Müdürüne sunmak.

Komisyon Başkanı ve Üyelerin Bulunmaması

Madde 18- Komisyon toplantılarına, Başkan ve üyelerin bizzat kendilerinin katılması esastır. Ancak; başkan ve üyelerin geçici görevli olarak görev mahalli dışında bulunmaları, sağlık izini, yıllık izin ve diğer kanuni izinleri kullanması hallerinde yerlerine vekalet eden, vekalet edenin bulunmaması halinde görevlendirilen kişiler toplantıya katılır.

Satın Alma ve İhale Komisyonu Kararları

Madde 19- Satın Alma ve İhale Komisyonlarında kararlar çoğunlukla alınır. Başkan ve üyeler tek oy sahibidir. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Muhalif kalan üye, muhalefet sebeplerini karar altına yazarak imzalar. Böyle durumlarda onay mercii gerekli incelemeyi yapar ve kararı verir. İhaleye çıkma, teklif zarfları açma, eksik belgelerin tamamlanması ve indirim isteme kararları hariç olmak üzere, diğer Satın Alma ve İhale Komisyonu kararları yetki limitine göre onay merciinin onayı ile yürürlüğe girer.

Satın Alma ve İhale Komisyonu Kararlarının Yeniden İncelenmesi

Madde 20- Sorumluluklarla ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, onay mercileri komisyon kararlarına uyup uymamakta serbesttirler. Satın Alma ve İhale Komisyonu kararları, onay mercii tarafından onaylanmayarak iade edildiği takdirde, iade sebepleri de göz önünde tutularak konu komisyonca yeniden incelenir.

Satın Alma ve İhale Komisyonlarına Yardımcı Değerlendirme (İhtisas) Komisyonu

Madde 21- Satın Alma ve İhale Komisyonları vereceği kararlar için istişari mahiyette çalışmalar yaptırmak üzere, bir Değerlendirme Komisyonuna konuyu inceletebilir.

Değerlendirme Komisyonu Kurulması ve Çalışma Esasları

Madde 22- Değerlendirme Komisyonu kurulması ve çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Değerlendirme Komisyonu, Merkezde, ihaleyi yapan Daire Başkanlıklarınca talep sahibi ünite elemanlarının da katılımıyla, Fabrikalarda ise talep sahibi ünite elemanlarından oluşturulur. Değerlendirme Komisyonu; ihale yetkilisinin onayı ile, en az üç kişiden veya teklifin niteliğine göre ihtisas üniteleri ve diğer Üst Birimlerden de eleman alınarak, daha fazla tek sayıda kişiden teşekkül eder.

b) Değerlendirme Komisyonu, Satın Alma ve İhale Komisyonunca değerlendirilmek üzere intikal ettirilen teklifleri inceler. Komisyon çalışmalarını Satın Alma ve İhale Komisyonundan ayrı bir mahalde sürdürür. Belgeler, bu mahallin dışına çıkamaz, Komisyon çalışmaları sırasında belgelerin korunması, gizliliğin ve alım emniyetinin sağlanması Komisyon Başkan ve üyelerinin müşterek görev ve sorumluluğudur.

Değerlendirme Komisyonu, ihale yetkilisinin onayı ile firmaların iş mahallinde idari ve teknik inceleme yapabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden görüş istenebilir. Ayrıca, teklif değerlendirme sırasında uzman kuruluşlardan ve danışmanlardan hizmet alımı yolu ile destek sağlanabilir. Fiyat, tenzilat ve esasa taalluk eden bilgi ve belge yeniden istenemez. Teknik konular ile ilgili bazı tamamlayıcı bilgi ve belge alınması gerektiğinde, durum, Komisyon Başkanının talebi doğrultusunda, ihaleyi yapan ticaret birimlerince bir yazı ile ilgili firmalardan istenebilir. Hangi hususlarda, hangi sebeplerle bilgi ve belge istendiği ve alınan bu bilgi ve belgelerin mahiyeti Komisyon raporunda belirtilir.

Değerlendirme Komisyonu, firmaların ihale konusuyla ilgili belgelerini incelerken, daha önceki benzeri ihalelerle ilgili fiyatları, aynı baza getirerek kalite, eskalasyon, teslim müddeti, evsaf garantisi, ve benzeri hususları göz önünde bulundurarak bir rapor hazırlar. Firma tekliflerinin teknik ve idari şartnameye uygunluğunu saptayarak değerlendirmeye esas fiyat mukayese cetvelini düzenler.

Ticaret Dairesi Başkanlığı dışında yapılan yurt dışı alımlarda; navlun, sigorta, gümrük vergisi ve benzeri konularda bu Başkanlığın yazılı görüşünü alabilir.

Düzenlenecek raporda, bu cetveldeki bilgiler özetlenir, firmaların avantaj ve dezavantaj durumları ayrıntılı şekilde belirtilir.

Değerlendirme Komisyonu, verilen süre içerisinde hazırladığı raporunu ve kendisine teslim edilmiş olan ihale dokümanlarını Satın Alma ve İhale organına intikal ettirmek üzere Başkanlığına teslim eder.

Değerlendirme Komisyonu, çalışmalarını süratle sonuçlandırmakla yükümlü olduğu gibi, gerçekleri Satın Alma ve İhale Komisyonuna doğru ve aynen yansıtmakla da mükellef olup, bu görevlerini yerine getirmemelerinden, gizliliği ve alım emniyetini bozan davranışlarından sorumludurlar.

Komisyonun incelemeyi kendisine verilen süre içerisinde tamamlaması esastır. Bu sürenin uzatılmasına ihtiyaç duyulması halinde, Satın Alma İhale Komisyonundan makul bir süre uzatım talebinde bulunulması için konu Satın Alma ve İhale organına gönderilir.

Değerlendirme Komisyonların yetki limitlerine göre bağlı bulunduğu Başkanlığı veya Müdürlüğü, bu Komisyonlar tarafından kendilerine intikal ettirilen raporları inceleyerek, raporu ve rapor hakkındaki Başkanlık veya Müdürlük görüşlerini Satın Alma ve İhale Komisyonu Başkanlığına gönderir.

Satın Alma ve İhale Komisyonlarının Göz Önünde Bulunduracağı Hususlar

Madde 23- Satın Alma ve İhale Komisyonları; ilgili Daire Başkanlığınca bildirilen görüşü, varsa Değerlendirme Komisyonu raporunu, firmaların ticari durumu ve imkanlarını, Şirket ile olan iş ilişkilerini, taahhütlerine karşı bağlılıklarını, genel olarak iş tutumlarını, yapılacak alımın fiyatını, kalitesini, teslim süresini ve yerini, ödeme şartlarını, indirim oranını, diğer tüm teknik ve ticari durumları gibi Şirketin menfaatlerini ilgilendiren hususları göz önünde tutarak teknik ve idari şartnameye uygun olanlar arasından ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren istekliyi kararlarında belirtirler.

Satın Alma ve İhale Komisyonu Kararlarının Saklanması

Madde 24- Alımla ilgili tüm çalışmaları içerecek şekilde hazırlanan Satın Alma ve İhale Komisyonu kararları, sekreterya tarafından her yıl birden başlamak üzere sıra numarası verilerek dosyalanır, aslı Mali İşler ve Finans Yönetim Dairesi Başkanlığına verilir ve dosya sekreterya tarafından mevzuatında belirtilen sürece saklanır. Satın Alma ve İhale Komisyon Kararlarından birer suret isterlerse İhale Komisyon üyelerine verilir. Bu üyelerce gizliliğin korunması için gereken tedbirler alınır. Komisyon Kararlarının suret ve fotokopileri, mevzuat gereği zorunluluk bulunan yetkililer ve ilgililer hariç, üçüncü şahıslara verilemez.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Satın Alma ve İhale Usulleri

 

Uygulanacak İhale Usulleri

Madde 25- Şirketimizce yapılacak mal veya hizmet alımları ile tesis ve tesis niteliğindeki yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Pazarlık usulü.

d) Doğrudan temin.

Açık İhale Usulü

Madde 26- Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

Madde 27- Belli istekliler arasında ihale usulü, ihtiyaç duyulan işin yapılmasında şirket tarafından yeterli görülen firmaların, ISO – 9001 kalite sistemi gereği taşeron firma-tedarikçi değerlendirme raporları sonucunda tespit edilen firmaların, ihale ilanı yapmaksızın, ihaleye davet edilmesi suretiyle davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Şirket, yeterlilik için ön yeterlilik ihalesi yapabilir ve ihaleye davet edeceği firmaları bu ön yeterlik ihalesi değerlendirmesi sonucunda belirleyebilir. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

Bu usule göre yapılacak ihalelerde davet edilecek firmaların belirlenmesi için ön yeterlik ihalesi yapılacaksa; adayların başvurularını hazırlayabilmeleri için en az on takvim günü süre tanınarak ön yeterlik ilânı yapılır. Ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara ihaleye davet mektubu gönderilir.

İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilen firmalardan teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

Pazarlık Usulü

Madde 28 - Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan satın alma ve ihalelerin bir şekilde sonuçlandırılamaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya şirket tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) Savunma ve güvenlikle ilgili veya üretim gecikmesine sebep olacak özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

f) Yaklaşık maliyeti, acil alım yetki limitine kadar olan mal ve hizmet alımları.

Bu usul ile yapılacak alımlarda ilân yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.

İstekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. Şirketin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir.

Bu maddenin (a), (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

Bu maddenin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihalenin yeteri kadar istekliye duyurulduğunun belirlenmesi ve teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde mevcut tekliflere göre sonuçlandırılır.

Doğrudan Temin

Madde 29- Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

d) Alım memurunun yetki limitini aşmayan alımlar.

e) Şirketin ihtiyacına uygun taşınmaz malın alımı veya kiralanması.

Bu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerine göre, tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Bu bentlere uygun doğrudan alım taleplerinde amil-i mütehassıs olarak belirlenen firmanın tek üretici olduğunun belgelenmesi zorunludur. Bu itibarla, ihtiyaç duyulan iş için, amil-i mütehassıs firmanın patent hakkı veya yedd-i vahit belgesinin, bu belgelerin temin edilemediği durumlarda talep sahibi birim tarafından oluşturulan komisyon marifeti ile düzenlenen ve ita amirince onaylanan doğrudan alıma ilişkin gerekçeli raporun, talep belgeleri ile birlikte satın alma ve ihale organlarına gönderilmesi esastır.

Bu maddenin (d) bendinin uygulanması halinde, Satın Alma ve İhale Komisyonu kurulmadan ve teminat alınmadan ihale yetkilisince görevlendirilecek kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir.

Bu maddenin (e) bendinin uygulanması halinde piyasada fiyat araştırması yapılır.

Kendi koşulları dışında satış yapmayacağını ve teminat vermeyeceğini teklifinde beyan eden firmalardan teminat istenip istenmemesi İhale Yetkilisinin kararına bağlıdır.

İhtiyaçların Kamu Kuruluşlarından Karşılanması

Madde 30- Karlılık ve verimlilik esas alınmak kaydıyla ve İhale Yetkilisinin onayı ile; genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları veya ürettikleri mal ve hizmetler, kıymet taktiri yapılmak suretiyle, başka firmalardan teklif istenmeksizin, doğrudan doğruya bu kuruluşlardan temin edilebilir. Bu durumda teminat alınmaz, ilgili kuruluş ile sadece protokol düzenlenir.

Resmi kurum ve kuruluşlardan şirketimiz ihalelerine katılmak isteyenlere ihale dosyası bedelsiz olarak verilir ve teminat şartı aranmaz.

Danışmanlık Hizmetleri

Madde 31- ÇED raporu hazırlanması, plân, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim gibi teknik, malî, hukukî veya benzeri alanlarda niteliği itibarıyla kapsamlı ve karmaşık olduğu, özel uzmanlık ve deneyim gerektirdiği idarece tespit edilen hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınabilir.

Danışmanlık hizmet ihaleleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Ancak, aday ve istekli seçimi ile değerlendirilmesinde özel hükümler uygulanabilir. Danışmanlık hizmetleri, esas olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilebileceği gibi özel durumlarda diğer ihale usulleri de kullanılabilir.

Tasarım Yarışmaları

Madde 32- Şirket gerekli gördükleri mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, bölge planlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plan veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve esaslara göre rekabeti sağlayacak şekilde ilan yapılmak suretiyle, jüri tarafından değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz yarışma yaptırabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Satın Alma ve İhaleye Hazırlık İşlemleri

Satın Alma ve İhale Esasları

Madde 33- Satın almalarda, gerçek ucuzun veya uygun bedelin tespiti için; fiyat, kalite, teslim müddeti, geri ödeme şartları, firmanın talep edeceği avansın getireceği faiz yükü, evsaf garantisi, eskalasyon ve benzeri maddi külfetler göz önünde bulundurulur.

İhtiyaç Talep Esasları

Madde 34- Alımlar, talep sahibi ünitece düzenlenen ve gerekli idari ve teknik bilgileri tam olarak kapsayan yetki limitlerine göre onaylı ihale belgelerine dayanılarak satın alma ve ihale organları tarafından ödeneği dahilinde yapılır. Fabrika birimlerinin programlarında yer alıp, Merkezce yapılması öngörülen Satın Alma ve İhale İşleri usulüne uygun olarak tanzim edilen İhale Onay belgesine göre yapılır. Yatırımlarda, alım tutanaklarının bildirilen ödeneği aşacağının anlaşılması halinde alım yapılmaz ve ek ödenek sağlanması için durum, alımın yapılmasını isteyen Üniteye bildirilir. Stok kontrolü Merkezden yapılan malzeme, araç, gereç, yedek ve teçhizatlar ile taşıt ve iş makinesi talepleri doğrudan Merkezce yapılır. Devam eden üretimler için yapılacak alımlarda ödenek aranmaz.

Talep Belgelerinin Hazırlanması

Madde 35- Talep sahibi birimler, ihale konusu iş ile ilgili teknik karakteristikleri, şartnameye konulması istenen özel hükümleri, varsa şartnamesini, malzemenin depoda bulunmadığını, konuyla ilgili firma adres listesini, yaklaşık maliyet hesap cetvelini, yapılacak ihalenin şekli ile ilgili detaylı açıklamalarında bulunduğu alım taleplerini olur almak üzere makama arz eder.

Doğrudan alım taleplerinde, amil-i mütehassıs firmanın sahip olduğu patent hakkı veya yedd-i vahit belgesi veya doğrudan alıma ilişkin gerekçeli rapor da talep belgelerine ilave edilecektir.

Etüt, proje, mühendislik, müşavirlik, kontrollük ve tesis ihalelerinde ise, yatırım programında yer alması, yeterli ödeneğinin ve ihale izninin bulunması koşulu ile, yetki limitleri dahinde ihale yetkilisinden doğrudan onay almak suretiyle, talepler satın alma ve ihale organına intikal ettirilir. Genel Müdürlük Merkez teşkilatı bünyesinde bulunan ünitelerin kırtasiye ve büro makinelerinin sarf malzemeleri ile bakım ve onarımları için gerekli olan yedek parçalarının temini amacıyla ihtiyaç talep ünitesince düzenlenen ihtiyaç talep belgeleri, talep sahibi Daire Başkanlığı, Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığı ve Ticaret Dairesi Başkanlığının uygun görüşlerini müteakip doğrudan Satın Alma ve İhale organına intikal ettirilir.

İhale Dosyalarının Hazırlanması ve Onayı

Madde 36- İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. İhaleyi yapacak olan Satın Alma ve İhale Organı talep edilen alım ile ilgili sekreterya görevini de yürütecektir. Bu kapsamda; talep biriminden gelen dokümanlar doğrultusunda şartnamelerin hazırlanması, ambar mevcudunun tespiti bakımından Ticaret Dairesi Başkanlığınca, ödeneğinin tespiti bakımından ise muhasebe birimlerince incelemelerin yer aldığı İhale Onay Belgelerinin düzenlenmesi ve bunlarla birlikte sözleşme taslağı, yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale ilan metni, istekli veya adaylara talimatları da içeren ihaleye esas diğer bilgi ve belgelerden oluşan ihale dosyası ihaleyi yapacak satın alma ve ihale organı tarafından hazırlanacaktır. İhale dosyaları yetki limitleri çerçevesinde ihale yetkilisince, Yönetim Kurulunun yetkisinde olan alımlar ise Yönetim Kurulu kararına istinaden Satın Alma ve İhale organına tekrar intikal ettirilir.

Yaklaşık Maliyetin Tespiti

Madde 37- Mal veya hizmet alımları ile tesis ve tesis niteliğindeki işlerin ihalesi yapılmadan önce, Şirketçe, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlilik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

Yaklaşık maliyetin tespit edildiği tarih ile sözleşme tarihi arasında geçen sürede, ihale konusu işin fiyatlarını etkileyen olayların ülkemizde ve/veya dünyada yaşanması halinde, yaklaşık maliyetin tespiti ilgili birimce yeniden yapılır.

Telefon veya Faksla Yapılacak Talepler

Madde 38- Özellik arz eden ve ihtiyacın süratle giderilmesinde zaruret olduğu anlaşıldığı acil durumlarda, talep sahibi ünite; satın alma ve ihale organlarına, telefonla veya faksla ihtiyaç bildirebilirler. Ancak, aciliyet sebeplerinin, sonradan satın alma ve ihale organlarına süratle yazılı olarak bildirilmesi, telefon ve faks teyitlerinin en geç üç gün içinde gönderilmesi şarttır.

Taleplerin Acele Kaydıyla Verilemeyeceği

Madde 39- İhtiyaçların önceden tespiti ve acele kaydı ile verilmemesi esastır. Acele talep etme zorunluluğu bulunması hallerinde, aciliyet sebeplerinin Satın Alma ve İhale organına gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirilmesi şarttır. İhtiyaç konusu malzemenin bulunamaması halinde, Satın Alma ve İhale organı durumu en kısa zamanda ihtiyaç sahibi birime bildirir.

Şartnamelerin Hazırlanması

Madde 40- İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin şirketçe hazırlanması esastır. Ancak, söz konusu mal veya hizmet alımı ile yapım işinin özelliği nedeniyle, Şartnamesinin şirketçe hazırlanmasının mümkün olmadığının Onay merciince onaylanması kaydıyla, ilgili teknik şartnameler, bu Yönetmelik hükümlerine göre işin uzmanı kişilere ve/veya kuruluşlara hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler; kaliteden ödün verilmeden, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususları içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde olmalıdır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır. Bu şartnamelerde, teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, kaynak veya ürün belirtilemez. Belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde veya muadili ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

Şartnamelerde Bulunması Gereken Hususlar

Madde 41- İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin varsa projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer bilgi ve belgeler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer bilgi ve belgelere yer verilir.

İdari Şartnamede, ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur :

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) Şirketin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin verileceği adres.

d) İsteklilere talimatlar.

e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

f) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

g) Tekliflerin geçerlilik süresi.

h) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.

ı) Ulaşım, sigorta, gümrük, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.

j) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar.

k) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esaslar.

l) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

m) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

n) Teklif ve sözleşme türü.

o) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

p) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde şirketin serbest olduğu.

r) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde şirketin serbest olduğu.

s) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

ş) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

t) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları.

u) Sözleşme ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

v)Tesis ve tesis niteliğindeki işlerde, iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

y) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

z) Anlaşmazlıkların çözümü. 2886 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabiiyet durumu.

İhale İlân Süreleri ve Kuralları

Madde 42- Bütün isteklilere, tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli bir süre tanımak esastır. Şirketin Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen limit üzerindeki Satın Alma ve İhaleler, Resmî Gazete’de ilân edilir.

Şirketin, yukarıda belirtilen zorunlu ilânların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilân veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (İnternet) yolu ile de ayrıca ilân edebilir.

Ayrıca, gerek duyulması halinde, ihaleye katılımı arttırmak için, teklif verebileceği bilinen firmalara davet mektubu gönderilir.

Satın Alma ve İhalelerde; ihale ilan tarihi ile teklif zarfı açma tarihi arasında en az 15 takvim günü, acil hallerde ve ihaleye verilecek teklifler ile dokümanlarının hazırlık sürelerinin yeterli olacağı kanaati oluşması durumunda İhale yetkilisinin onayı ile en az 7 takvim günü süre verilir.

İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar

Madde 43- İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) Şirketin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı, sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım işlerin ihalelerinde ise işin yapılacağı yer ile ihale konusu işin başlama ve bitiş süresi.

d) İhalenin hangi usul ile yapılacağı.

e) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

f) Tekliflerin geçerlilik süresi ve tekliflerin hangi gün ve saate kadar nereye verileceği, açılış yeri ve saati.

g) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu ve ihalenin özelliğine göre gerekli görülecek diğer hususlar.

h) 2886 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabii olunup olunmadığı.

İhale Dokümanlarının Verilmesi

Madde 44- İhale ve ön yeterlik dokümanı şirkette bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye veya ön yeterliliğe katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.

Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde tespit edilir.

İhalelere Katılamayacak Olanlar

Madde 45- Aşağıda sayılanlar, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) Bu maddenin (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) Bu maddenin (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

g) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler ile danışmanlık hizmeti ihaleleri için ihale konusu işin yüklenicileri.

Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları irat kaydedilir. Bu durumun, tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, durumun anlaşılması üzerine, teminatı irat kaydedilerek ihale iptal edilir.

Ortak Girişimler ve Konsorsiyumlar

Madde 46- Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler.

İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir.

İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

Alt Yükleniciler

Madde 47- İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Şirketin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi

Madde 48- Şirketin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce şirketten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

Yasak Fiil veya Davranışlar

Madde 49- İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) İhaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Firmalarla Ticari İlişkilerin Kesilmesi

Madde 50- Yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, talep sahibi ünitenin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile yasaklama kararı verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar Şirketimiz birimleri tarafından yapılan diğer ihalelere ve daha sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç otuz gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere en geç on beş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması

Madde 51- İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunluluğu varsa, bunu gerektiren sebepler gerekçeleri ile birlikte bir tutanakla tespit edilerek yapılması istenilen değişiklikler değişikliği talep eden ünite tarafından, İhale Yetkilisinin Onayı ile birlikte Satın Alma ve İhale organına bildirilir, Satın Alma ve İhale organı tarafından ilan ettirilir.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az yedi takvim günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.

Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla ondört takvim günü zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden ondört takvim günü öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden yedi takvim günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

Madde 52- Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan satın alma organının açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması gereklidir.

İhale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında belirtilen adrese verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Haberleşme birimlerince alınan teklif zarfları Satın Alma ve İhale Komisyonlarının sekreteryasını yürüten birimlere teslim edilir.

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

Madde 53- Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, uzatılabilir.

Geçici Teminat ve Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

Madde 54- İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Hükümetçe kabul edilen formüle uygun olarak Türkiye de faaliyet gösteren bankalar veya Bankalar Kanununa tabi Kuruluşlar veya özel finans kurumları tarafından Türkçe olarak düzenlenip verilen ve geçerlilik süresi şartnamelerde veya sözleşmelerde öngörülen şartlara uygun olan teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

d) İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiyede faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları.

Bu maddenin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

Teminat mektupları dışındaki teminatlar, Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığına veya Fabrika teşkilatlarının muhasebe birimlerine yatırılır. Firmalar banka teminat mektuplarını veya diğer teminatlar karşılığı aldıkları makbuzları teklifleri ekine koyarlar. Banka teminat mektupları veya teminat karşılığı alınan makbuzlar dışındaki teminatlar İhale Komisyonlarınca teslim alınmaz.

Değerlendirme sonucunda teklifi şartnameye uygun bulunan ilk üç firmanın geçici teminatları sözleşmenin yürürlüğe girmesi veya opsiyon sürelerinin sonuna kadar tutulur. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci ve üçüncü teklif sahibi isteklilere ait teminat mektupları dışında kalan isteklilere ait teminatlar firmalarına hemen iade edilir ancak işin ve tekliflerin niteliğine göre satın alma ve ihale birimince gerekli görülmesi halinde diğer tekliflere ait geçici teminatlarda sözleşme imzalanmasına veya opsiyon süresinin sonuna kadar tutulabilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde diğer teminatlar sözleşmenin yürürlüğe girmesinden hemen sonra iade edilir.

Teklifler açıldıktan sonra opsiyon süresi dolmadan teklifinden dönen veya sözleşme imzalamaktan kaçınan, sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri tamamlamayan, teklifi ile birlikte yanıltıcı ve sahte belge veren, satın alma ve ihale işlemlerine hile ve fesat karıştıran isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Her ne suretle olursa olsun, Şirketçe alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Banka Teminat Mektupları

Madde 55- Teminat mektupları şartsız olarak alınacaktır. Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle şirket tarafından belirlenir. İlgili mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Teminat mektuplarının iadesi ilgili kuruma yapılır, istekliye veya yükleniciye elden verilmez.

 

ALTINCI BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

 

Tekliflerin Alınması ve Açılması

Madde 56- Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. Satın Alma ve İhale Komisyonunca, ihale dokümanında belirtilen gün ve saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu yönetmeliğin 52 inci maddesi hükümlerine uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Geçerli olan diğer zarflar, hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin, belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Geçici teminatı olmayan veya eksik olan isteklinin teklifi okunmaz. Diğer istekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak Satın Alma ve İhale Komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Üzerinde, o alımla ilgili teklif zarfı olduğunu gösteren kayıt ve işaret bulunmaması nedeniyle yanlışlıkla açılan zarflar; Komisyonca, bir tutanak düzenlenerek bu tutanakla birlikte başka bir zarfa konulur, zarfın yapıştırıldığı kısım Komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve alım organına verilir.

Yeterli Teklif Temin Edilmemesi Hali

Madde 57- Bu Yönetmelikte belirtilen belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan satın alma ve ihale konusu işe üçten az teklif gelmesi halinde ihalenin iptal edileceği bu Yönetmelik hükmüdür. Ancak, ihtiyacın temininde zorunluluk varsa veya yapılan etütlere göre fiyatın elverişli olduğu anlaşılmış ise teklifin üçten az olmasına bakılmaksızın ihale yapılabilir. Ancak, bu şekilde ihale yapılması sebeplerinin satın alma ve ihale komisyonu kararında açıkça belirtilmesi zorunludur.

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 58- Satın Alma ve İhale Komisyonunun kararı doğrultusunda, Ticaret Dairesi Başkanlığı ve / veya talep sahibi ünitece; tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde kullanılmak amacıyla Bu yönetmeliğin 56 nci maddesi hükümleri kapsamında net olmadığı anlaşılan hususlarla ilgili olmak üzere, isteklilerden yazılı şekilde tekliflerini açıklamaları istenebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenebilir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir.

Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar resen düzeltilir.

Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş takvim günü içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır.

İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve bütün bu işlemlerin Satın Alma ve İhale Komisyonunca uygun görülmesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilir.

Satın Alma ve İhale Komisyonları, Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtildiği şekilde ihtiyaç duyulduğunda bir alt komisyona konuyu inceletebilir. Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki esaslara göre kurulan ve çalışmalarını tamamlayan Değerlendirme Komisyonu, raporunu Satın Alma ve İhale Komisyonuna sunar.

Tekliflerin Eşit Olması Hali

Madde 59- Teklifleri yeterli bulunan birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi ve bu tekliflerin en ekonomik teklif olması halinde, aynı fiyat teklifinde bulunan isteklilerden ikinci bir kapalı teklif istenir yada aynı fiyat teklifinde bulunan istekliler arasında, komisyonca kararlaştırılacak belli bir gün ve saatte açık eksiltme yapılır.

Açık Eksiltme Yapılması

Madde 60- Teklifler, ilk açıldıkları hali ile geçerlidir. Kapalı zarfların Komisyon huzurunda açılmasından sonra, ihaleye katılanların kendiliğinden yapacakları indirim teklifleri dikkate alınamaz.

Açık ihale usulü ve/veya Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan Mal ve Hizmet alımı ihalelerinde, temin edilen ve huzurda açılan kapalı zarf teklif fiyat ve şartlarıyla, ihalenin sonuçlandırılamayacağının Satın Alma ve İhale Komisyonunca belirlenmesi halinde, açık eksiltmeye gidilir. Açık Eksiltme; istenilen malın veya hizmetin, önceden bildirilen veya ilan edilen esaslara ve şartnamesinde yazılı şartlara uygun kimseler arasında, birbirini izleyen tekliflerle uygun fiyatın belli olması üzerine, en uygun teklifte bulunana ihalesidir. Açık Eksiltmeye, Kapalı zarfla geçerli teklif vermiş firmalardan değerlendirmeye alınan teklifler içerisinde fiyatı en düşük üç firma çağrılır ve en düşük fiyat üzerinden en az üç tur açık eksiltme yapılır. Komisyon, açık eksiltme turları sonucunda kalan firmalardan, yazılı nihai teklifi alır ve ihaleyi sonuçlandırır. Açık Eksiltme yapılırken, her tur bazında çekilen firma, tutanağı imzalayarak açık eksiltme mahallini terk eder.

Açık Eksiltmelerde, isteklilerin rekabetini kıracak sözler söylenmesi veya istekliler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler veya hareketlerde bulunulması, eksiltmenin doğruluğunu bozacak şekilde görüşme ve konuşmalar yapılması yasaktır. Bu yasağa karşı gelenler, Komisyon Kararı ile eksiltme yapılan yerden uzaklaştırılır ve durumları bir tutanakla tespit edilir.

Aşırı Düşük Teklifler

Madde 61- Teklifler değerlendirilirken, diğer tekliflere veya Şirketin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan teklifler reddedilmeden önce, belirlenen süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir.

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya tesis ve tesis niteliğindeki işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya tesis ve tesis niteliğindeki işin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali

Madde 62- İhale komisyonu kararı üzerine şirket, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Şirket bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, Şirket isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması

Madde 63- Yapılan değerlendirmeler sonucunda; ihale, en uygun ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. En uygun teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bunu belirleyen unsurların açıkça ifade edilmesi zorunludur.

İhale dokümanında, yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

En düşük fiyatın, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle veya bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesine göre açık eksiltme yapılarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir ve ihale sonuçlandırılır.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihaleyi yetki limitlerine göre onaya sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

Onay mercii, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü ihale kararını onaylar veya yeniden görüşülmek üzere Komisyona iade eder yada gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihaleyi iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Sözleşmeye Davet

Madde 64- İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

Kesin Teminat

Madde 65- Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az % 6 oranında kesin teminat alınır.

Ancak, danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hak edişten en az % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

Opsiyon Uzatımı

Madde 66- Sipariş işlemleri opsiyonu içerisinde neticelenemez ise fiyat yönünden en avantajlı teklif veren ilk üç firmadan makul bir opsiyon daha istenir.

Avans Verilmesi

Madde 67- Sözleşmesinde yer alması ve istihkak ödemelerinde verildiği oranda mahsup edilmesi kaydıyla, yükleniciye bankalardan alınan şartsız avans teminat mektubu veya Devlet Tahvili karşılığında avans verilebilir. Devlet Kuruluşu veya Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bunların Müesseselerinden ve şirketin Bağlı Ortaklıklarından alınacak mallara karşı ödenecek avanslar için teminat aranmayabilir.

Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu

Madde 68- İhale üzerinde kalan istekli, kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda, Şirket, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek üçüncü teklif sahibi sözleşmeye çağrılır ancak bu isteklinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Sözleşme Yapılmasında Şirketin Görev ve Sorumluluğu

Madde 69- Şirket, belirlenen süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür.

İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

Madde 70- Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. Yönetim Kurulunca tespit edilen acil alım limiti altında kalan işlerde sözleşme yapılmayabilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Sipariş ve Sözleşmeyi Takip Eden İşlemler

 

Sözleşmenin Yürütülmesi

Madde 71- Yatırımcı Üst Birimce ihalesi yapılan işlerde sözleşme gereği yapılacak işlemler bu Yönetmeliğin 74 üncü maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere ilgili üst birimce yürütülür.

Firmalarla Sözleşmelerin Uygulanmasından Doğacak Anlaşmazlıklar

Madde 72- Firmalarla sözleşmelerin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıklar mahkeme yoluyla çözümlenecek bir safhaya gelmiş ise, konu Genel Müdürlüğün tasvibi ile Hukuk Müşavirliğince sonuçlandırılır.

Siparişlerle İlgili Yazışmalar

Madde 73- İlgili Üst Birim ve Üniteler işin takibi için siparişlerle ilgili yazışmaların birer kopyasını birbirlerine gönderirler.

İthalat ve İhracat İşlemleri

Madde 74- Her türlü ithalat şirket tarafından yapılır. Bütün dış piyasa alımları ile ilgili; yurt dışında transfer şeklinde yapılacak kambiyo mevzuatına tabi mal ve hizmet bedeli ödemeleri, sevkıyat takibi, bütün giriş işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması, gelen malların yerine sevki, İhale İşlemleri Ticaret Dairesince yürütülen ve sözleşmeleri yapılan işler için gerektiğinde teşvik alınması ve kapatılması, Üst Birim ve ünitelere yapılacak teslimatların takibi, gümrük işlemleri, Ticaret Dairesi Başkanlığınca yapılır.

Denetim, Muayene ve Kabul İşleri

Madde 75- Muayene ve kabul, nerede, ne zaman, hangi usul ile yapılacağı, aşağıdaki şekillerden birine uygun olmak üzere sipariş mektubunda veya sözleşmesinde etraflı olarak belirtilir.

Mal, hizmet, yapım işlerinde; görevlendirilecek en az üç kişilik komisyon tarafından muayene ve kabul işlemleri yapılır. Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili birim tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir.

a) Sipariş mektubu veya sözleşmede verilen süre içerisinde özel nitelik ve nicelikleri olan malzeme, araç, gereç ve tesislerde, boyut ve miktara ilaveten; ihale organı, ilgili ihtisas sahibi üst birim veya ünitelerin teklifiyle şirket uzmanları tarafından standartlara uygun teknolojik deneylerle, nicelik ve nitelik muayenesi yapılır.

b) Muayene ve kabul işleri, bu işle ilgili ihale organı, üst birim veya ünite tarafından gerekli görüldüğünde, ya Uluslararası tanınmış bağımsız mütehassıs kalite kontrol firmaları veya Üniversiteler veya Resmi Kuruluşlar marifetiyle yaptırılır ve belgesi istenir, ya da teslim eden firmanın test raporları ile yetinilir. Muayene ve kabul giderinin kime ait olacağı, işin teklif isteme şartnamesinde ve sözleşmesinde belirtilir.

c) Sipariş konusu malların muayene ve kabulü bu maddenin (a) bendindeki usule göre yapılabileceği gibi bunların muayenelerinin imalat sırasında ara denetim olarak ve/veya sonunda, kabullerinin de istenilen yerlerde veya montajlarından sonra yapılması şart koşulabilir.

Muayene ve kabul sırasında hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu, sözleşme ve şartnamesine uymaması gibi hallerin görülmesi durumunda, bu hususlar muayene ve kabul protokolünde belirtilir. Gerek görüldüğünde, ayrıca bu konuda bir rapor hazırlanır. Kullanıma mani bir durum yoksa, İhale Yetkilisinin onayı ile, belirli bir oranda nefaset kesilerek kabul yapılabilir.

Düzenlenen kabul protokolü, görevliler tarafından yüklenici veya yetkili temsilcisine ve varsa nakliyecisine imzalattırılır. Yüklenici veya temsilcisi, kabul protokolünü imzadan kaçınırsa veya kararlaştırılan gün ve saatte yüklenici veya temsilci muayene ve tesellüm için hazır bulunmazsa, bu durum bir tutanakla tespit edilir.

Tespit edilen hasar, noksanlık , evsaf bozukluğu, sözleşme ve şartnamesine uymaması gibi hallerin duyurulması varsa sözleşme veya şartnamesindeki, yoksa mevzuattaki süreler içerisinde yapılır.

Kusurun yükleniciye ait olduğunun tespit edilmesi halinde; malın kabulü yapılmaz ve söz konusu malın Yükleniciye bırakılmasının mümkün olmadığı durumlarda, emaneten muhafaza edilir.

İhtiyaç yerlerine nakledilecek malzemenin görmesi muhtemel hasar, noksanlık, evsaf bozukluğundan doğacak zararları karşılamak amacıyla gerekli sigorta işlemleri yapılır.

Alımlara Ait Teslim ve Kabul İşleri

Madde 76- Gerek merkez ve gerekse Üst Birim ve Ünitelerin yapacağı alımlara ait teslim ve kabul işleri, kabul yapan Birim tarafından satın alma ve ihale organlarına bildirilir.

Teslim Yerlerinde Yapılacak Muayene Sonuçları

Madde 77- Teslim yerlerinde yapılacak muayene sonuçlarının, alıma esas olan şartlara uymaması halinde, sözleşmede başka bir hüküm yok ise Türk Ticaret Kanununun ve Borçlar Kanununun ilgili maddelerinde belirtildiği üzere, malların ayıplı olduğu açıkça belli ise iki gün içerisinde, açıkça belli değil ise teslim alındıktan sonra sekiz gün içerisinde satıcı firmaya bildirilir. Alel usül bir muayene ile meydana çıkarılamayan ve sekiz gün içerisinde de ayıbı belli olmayan malın daha sonra ayıplı olduğu tespit edilirse; ayıp bulunur bulunmaz durum derhal ilgili satın alma birimine bildirilir. Satınalma birimi de ayıp ihbarını alır almaz derhal ayıbı satıcı firmaya bildirmekle yükümlü olup, ayıplı malın firma tarafından makul bir süre içerisinde değiştirilmesi gerektiği hususuna sözleşmelerde yer verilmesi zorunludur.

Tesellüm

Madde 78- Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin teslim ve tesellüm işlemleri talep sahibi ünitesince yapılarak satın alma birimine bildirilir. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından ilgili birime teslim edilmedikçe tesellüm işlemleri yapılamaz.

Düzensiz Siparişler ve Sonuçları

Madde 79- İhtiyacı tespit ve talep eden üst birim ve üniteler, istedikleri malzemelerin tam ve doğru olarak spesifikasyonlarını bildirmekle yükümlü olup yanlış, noksan veya vasıfları hakiki ihtiyaca uymayan bildirimlerden doğan yanlış mal alımlarından sorumludurlar.

Piyasa Hazır Malları Alım İşleri

Madde 80- Niteliği açıkça tam olarak belirtilmeden alımı talep edilen, mobilya, mefruşat, büro ve kırtasiye malzemeleri, sarf malzemeleri gibi piyasa hazır malları Satın Alma ve İhale Organlarınca seçimi yapılarak alınır.

İhale Kapsamını Artırma veya Eksiltme

Madde 81- Malzeme ve hizmet siparişlerinde, ihale safhasında veya sözleşme süresi içerisinde doğacak ihtiyaçların karşılanması için, fiyat ve piyasa durumları bakımından fayda görülmesi halinde; sözleşmeden önce yaklaşık maliyetin veya sözleşmeden sonra sözleşme bedelinin %30 una kadar, yetki limitleri dahilindeki Makamın onayı ile, ihale kapsamında artırma veya eksiltme yapılabilir.

Söz konusu satın alma ve ihale işleminin kapsamı ana işi oluşturan tesisin süresini veya işletmeye alınmasını şirketimiz aleyhine etkileyecek şekilde yeterli olmaması ve dolayısıyla %30 artışın aşılması gerektiği hallerde, yeni oluşan bedelin yetki limitleri dahilindeki Makamın onayı ile, düzenlenecek bir ek sözleşme ile bir defaya mahsus olmak üzere mevcut sözleşmeye ek sipariş verilebilir.

Keşif Değişikliği

Madde 82- Yapım işlerinde; sözleşme konusu bina, tesis veya bakım onarım işlerinin tamamlanabilmesi ve/veya işletmeye alınabilmesi veya malzeme ve hizmet siparişlerinde, sözleşme süresi içerisinde doğacak ihtiyaçların karşılanması için fiyat ve piyasa durumları bakımından fayda görülmesi halinde sözleşme veya ilk keşif bedelinin %30 unu aşmamak şartıyla; yeni oluşacak toplam keşif bedeli (ana iş + ana işteki artışlar ) dikkate alınarak, belirlenen yetki limitleri dahilindeki Makamın onayı ile keşif değişikliği yapılabilir veya ek sipariş verilebilir. İlave İş veya keşif değişikliğinin gerekçesi kararda belirtilir.

Keşif Oranında Artış

Madde 83- Yapım işinin %30 keşif artışı ile tamamlanamaması ve %30 sınırının aşılması gerektiği taktirde kullanıma mani teşkil edecek eksikliklerinin giderilmesine yönelik ve işin yeniden ihale edilmesinin tesisin işletmeye alınmasını engelleyecek sebepler dolayısıyla şirketimiz aleyhine olan işlerde %30 oranından fazla artış; işin yapımı esnasında oluşabilecek zorunlu imalat artışları ile birinci Keşif özetinin hazırlanması esnasında önceden belirlenemeyen ancak uygulama esnasında yapılması zorunlu imalatların keşfe dahil edilmesi nedeniyle meydana gelmiş ise, idarenin isteği, müteahhidin kabulü ve oluşan son keşif bedeli dikkate alınarak belirlenen yetki limitleri dahilindeki makamın onayı ile süre hariç aynı sözleşme ve şartname hükümleri çerçevesinde ilk keşif bedelinin %30 unu geçen bölümü için ek sözleşme imzalanarak ve daha önce yapılmış olan ana sözleşmenin kapsamı genişletilir.

Ancak sözleşme konusu işteki toplam artış birinci Keşif bedelinin %60 ından fazla olamaz.

Yapım İşlerinde Ek İş

Madde 84- Yapım işlerinde ek iş, sözleşme konusu bina, tesis veya bakım onarım işlerinden belirlenen yetki limitleri dahilindeki makamın onayı ile verilebilir. Verilen ek iş, birinci Keşifteki artışlardan ayrı mütalaa edilecek olup bu Yönetmeliğin 82 inci maddesi veya 83 üncü maddelerinde belirtilen artışlara dahil edilmez. Bu şekilde verilecek ek iş veya işlerinin toplam keşfi, ilave verilecek iş birinci Keşif bedelinin %25 lik kısmını geçemez.

Sözleşmenin Devri ve Temlik

Madde 85- İhalesine karar veren Onay merciin onayı olmadıkça sözleşme konusu işin bir kısmı veya tamamı başkasına devredilemez, sözleşmeden doğan alacaklar temlik edilemez. İhale Yetkilisinin devrine karar verdiği sözleşmelerde devir işlemi nedeniyle değişiklik yapılamaz.

Sözleşmenin Feshi

Madde 86- Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin sözleşme hükümlerine uymaması durumunda, yükleniciye sözleşmesinde belirtilen usulde ihtarda bulunulur. Yüklenicinin sözleşme hükümlerine aykırı tutumunun devam etmesi halinde ise mevcut sözleşme İhale Yetkilisinin onayı ile feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir. Taahhüdün kalan kısmı için Borçlar Kanununa göre işlem yapılır. Sözleşmenin feshi ile ilgili hususlar idari şartnamelerde açıkça belirtilir.

Kesin Teminatın Geri Verilmesi

Madde 87- İhale konusu işlerin sözleşme, şartname hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı şirketimize her hangi bir borcunun olmadığının tespitinden sonra alınmış olan kesin teminat; sözleşmesinde belirtilen esaslara göre iade olunur.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Süre Uzatımı

 

Süre Uzatım Prensipleri

Madde 88- Sözleşmelerin uygulanmasında; şirketimizin yüklenicilerle olan iş ilişkilerinde hakkaniyet kaidelerinin korunması, taraflara sözleşme dışı külfetler yüklenmemesi ve taahhütlerin süresinde yerine getirilmesi esastır.

Ancak şirketimizin yaptıracağı iş ve sağlayacağı hizmetlere ilişkin sözleşmelerde yer alan taahhütlerin icaplarına, yatırım faaliyetleri ve ekonomik konjöktür esaslarına, Şirketi ilgilendiren mevzuat ve teamüle göre ve bu Yönetmelikte yazılı usuller çerçevesinde taahhüdün tamamlanmasına tesiri nispetinde ve aşağıdaki genel prensipler doğrultusunda belirlenecek süre uzatımı verilebilir.

a) Süre uzatımını gerektiren nedenlerin birden fazla olması halinde verilecek toplam süre uzatımında bunların, taahhüdün tamamlanmasına tesiri nazara alınır. Ancak aynı zaman aralığında süre uzatım nedenlerinin çakışması halinde sadece en uzun süre uzatımı gerektireni dikkate alınır.

b) Sözleşmesinde belirlenen termin içerisinde kalan kış şartları nedeniyle çalışılmayan günler için ayrıca süre uzatımı verilmez, ancak başka nedenlerle verilecek süre uzatımının kış şartları nedeniyle çalışılmayan günlerle çakışması halinde, işin özelliği gerektiriyorsa, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilen çalışılamayan kış süreleri esas alınarak çakışan gün sayısı kadar süre uzatımına ilave edilir.

c) Keşif artışı nedeni ile verilecek ek sürenin hesabında termin programındaki süreden, mevsim nedeni ile çalışılamayan günler düşüldükten sonra, proje hazırlığı, şantiye kurma, malzeme temini gibi işlere ait sürelerin etkileri göz önünde bulundurulur.

Süre Uzatımı Başvurusu

Madde 89- Süre uzatımı konusu, yüklenicinin sözleşmesindeki süre ve koşullara uygun talebi halinde incelenebilir. Süre Uzatımı nedenlerinin bu Yönetmeliğin 88 inci maddesinin (a) ve (c) bentlerinde belirtilen haller için verilecek süre uzatımlarında, sözleşme süresi içerisinde yüklenicinin belgeleriyle birlikte zorunlu nedenin meydana geldiği tarihten itibaren 20 gün içinde müracaatı esastır. Süre uzatımını gerektiren sebebin ortadan kalktığı tarih, yüklenici tarafından ayrıca belgelendirilecektir. Ancak; süre uzatımına esas belge yoksa veya temin edilemiyorsa, söz konusu talep ilgili dairesince süre uzatımı nedenine göre gerek görüldüğünde işin yapıldığı yerdeki şirket ünitesinden de bilgi alınmak kaydıyla incelenir. Süre uzatımı, yüklenicinin talebine istinaden sözleşme süresi içinde veya sözleşme süresi bitiminde bütün talepler ve varsa daha önce verilmiş süre uzatımları göz önüne alınarak ilgili ünitelerce incelendikten ve ihale yetkilisinin onayından sonra verilir. Süre uzatımı talebinin dayandığı belgelerin asılları veya ilgili ünitesince onaylanmış suretleri ilgili ünitesince hazırlanan takrire eklenecektir.

Süre Uzatımı Nedenleri

Madde 90- Başlıca süre uzatımı nedenleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Zorunlu nedenler : Zorunlu neden sözleşme taraflarının denetim ve hatası dışında ortaya çıkan ve sözleşmenin uygulanmasını kısmen veya tamamen engelleyen durumlar olup, başlıcaları aşağıda belirtilmiştir.

1) Yangın,

2) Su taşkını, sel, kasırga, deprem ve benzeri doğal afetler,

3) Salgın hastalıklar,

4) Savaş hali,

5) Seferberlik hali,

6) Sabotaj veya işin yapımını engelleyen diğer haller,

7) Ambargo,

8) Malın yüklü bulunduğu nakil vasıtasının kazaya uğraması, yanması, batması,

9) Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte olan kanun ve nizamlardaki değişikliklerden doğan imkansızlıklardır.

Zorunlu nedenlerin süre uzatımına konu olabilmesi için ilgili Resmi Kuruluşlarca belgelendirilmesi şarttır.

b) Şirketin sebebiyet verdiği haller şunlardır:

1) Sözleşmede bulunması koşuluyla, yer tesliminin geç yapılması,

2) Sözleşmesine göre şirket tarafından yükleniciye verilmesi gereken proje, belge ve numunelerin süresinde verilememesi,

3) Onay için şirkete tevdi edilen projelerin süresi içinde yükleniciye iade edilememesi,

4) Sözleşmesine göre şirket tarafından verilmesi gereken malzemelerin zamanında verilememesi,

5) Projelerde ve teknik şartnamelerde şirketçe değişiklik yapılması ve bu değişikliğin iş hacmini sözleşmedeki limitlerin haricinde etkilemesi,

6) İşin fiziki büyümesi nedeniyle ve sözleşmedeki baz fiyatları itibariyle sözleşmesinde artış olması,

7) Projesinde belirtilmeyen ve sözleşme tarihinden sonra ortaya çıkan özel işlerin yaptırılması,

8) Yüklenicinin kusuru olmaksızın şirketin isteği ile yıktırma ve demontaj yaptırılması,

9) Yüklenicinin kusuru olmaksızın taahhüdün Şirketçe kısmen veya tamamen durdurulması veya ertelenmesi,

10) Sözleşmelerde yer alan ve şirkete ait vecibelerin yerine getirilememesidir.

c) Üçüncü kişilerin sebebiyet verdiği haller:

1) Sözleşmelerinde, Kamu İktisadi Teşekküllerinden veya tekel durumundaki üreticilerden malzeme temini veya hizmet alımı öngörülmüş olması koşulu var ise; bu kuruluşların teslimatlarında veya hizmetlerindeki gecikmeler,

2) Yasal grevler ve yüklenici işyerleri dışındaki lokavtlar,

3) Sözleşmesinde, yurt dışından getirilmesi öngörülen malzemelerin ithalatında yurt dışındaki gecikmeler nedeniyle yüklenicinin kusuru dışında meydana gelen gecikmeler. Bu gecikmelerin o ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylanmış belgelerle tevsik edilmesi şarttır. Üçüncü kişilerin sebebiyet verdiği bu hallerin süre uzatımı nedeni olabilmesi için belgelendirilmesi gerekir.

Süre Uzatımı Verilmesi

Madde 91- Merkezde, yüklenicinin süre uzatım talebi ihaleyi yapan Üst Birimce değerlendirilerek gerektiğinde Komisyona talep Dairesinden eleman ve/veya elamanların katılımıyla yetki limitleri doğrultusunda İhale Yetkilisinin Onayı alınarak sonuçlandırılır.

Fabrikalarda, yüklenicinin süre uzatım talebinin incelenmesini müteakip satınalma yetki limitleri dahilinde İhale Yetkilisinin Onayı ile sonuçlandırılır.

Ek Sipariş ve Keşif Artışı Süresi

Madde 92- Sözleşme uygulaması sırasında ek sipariş ve keşif artışı verilmesi halinde ek süre verilebilir. Ancak; işin ana kapsam ve karakterinde değişiklik olmaksızın meydana gelebilecek salt parasal artışlar süre uzatımı nedeni olamaz.

Hizmet Alımları Süre Uzatımı

Madde 93- Hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin sürelerinin bitiminde, fiyat ve piyasa durumu bakımlarından fayda görülmesi, Yüklenicinin hizmetlerinden memnun kalınması ve Kuruluşun sahip olacağı diğer avantajlar göz önünde bulundurulması kaydıyla yeni bir ihaleye çıkarılmaksızın aynı fiyat ve şartlarla kanuni artışlar ile sözleşmesinde yer alan artışlar hariç bir yıl veya sözleşmesinde yazılı süre kadar sözleşme sürelerinde bir defadan fazla olmamak üzere uzatma yapılabilir. Uzatma kararları konunun ilgili komisyonlarında görüşülmesini müteakip yetki limitleri çerçevesinde ilk ihaleyi onaylayan Makamın onayı ile yapılır.

Diğer Özel Hükümler

Madde 94- Özel hükümlerin konulması gereken sözleşmelere bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işin özelliği göz önünde bulundurularak özel hükümler konulabilir.

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Firma Portföyü Oluşturma

Madde 95- Satın alma ve ihale yapmaya yetkili üst birimler ve üniteler görev alanlarına giren firmaların isim ve adreslerini tespit ederek bunları ilgili alanlarına göre firma portföyüne kaydederler. Firmaların durumları, münasebette bulundukları firmalar nezdindeki itibarları, sermaye ve iş kabiliyetleri ile taahhütlerine bağlılıkları gibi hususlar, her firma için açılacak kartlara ve bilgisayar kayıtlarına işlenir. Yeni müracaatlar da bu portföye kaydedilir. Uluslararası ün yapmış firmalar, hakkında referans alınmadan, kendi imalat programlarına uygun olan satıcı listelerine kaydedilirler.

Fiyat Hareketlerinin Takibi

Madde 96- İhtiyaç sahibi birimler satın alacakları malzemelerin veya ihale edecekleri işlerin iç ve dış piyasasına ait fiyat hareketlerini takip etmeye, fiyat artış ve azalışları konusunda mümkün olduğu kadar sağlıklı etütler yapmaya ve alım fiyatlarını da bu etütlerle kontrole mecburdurlar.

Piyasa Araştırmaları

Madde 97- İhtiyaç duyulan mal, hizmet ve yapım işlerinde; öncelikle yurt içinden sağlanması esas olmak üzere, ihtiyaçların karşılanabileceği veya ilk olarak yaptırılabileceği firmaların tespit edilmesi amacıyla ve gerektiğinde çeşitli komisyonlar oluşturularak, piyasa araştırılması yapılması için talep sahibi birimler ve ihale organlarınca azami gayret gösterilecektir.

İhalelerden Yasaklama

Madde 98- İhtiyaçların temini için yapılan sözleşmelerin uygulanmasında ve sonucunda meydana gelebilecek cezai işlemler ile yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmaların ihalelerden yasaklanması için; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanılacaktır.

Sürelerin Hesabı

Madde 99- Bu Yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Yapılacak Tebliğler

Madde 100- Bu Yönetmelik hükümleri hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hususlar

Madde 101- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve TEMSAN Anonim Şirketinin Ana Statüsü ile her yıl Maliye Bakanlığınca yayınlanan Bütçe Uygulama Talimatları uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 102- Halen yürürlükte olan TEMSAN Anonim Şirketinin İhale ve Satınalma Yönetmeliği bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce başlamış olan ihalelerde, dosyaları kapatılıncaya kadar, ihale tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 103- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 104- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

İHALE ONAY BELGESİ.doc

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Çevre ve Orman Bakanlığı Hizmet

İçi Eğitim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Çevre ve Orman Bakanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini sağlamak, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarını sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitimin hedeflerini, ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usulleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Çevre ve Orman Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

Merkez Teşkilatı: Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatını,

Bağlı Kuruluş: Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığını,

Taşra Teşkilatı: Çevre ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatını,

Eğitim Birimi: Çevre ve Orman Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Esasları

Hizmet İçi Eğitimin Hedefleri

Madde 5 — Hizmet içi eğitimin hedefi, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında, kalkınma planlarında ve iş programlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda;

a) Personelin, bilgisini ve verimliğini artırarak hizmet içinde yetişmesini sağlamak, daha üst görev ve kadrolara hazırlamak, buna ilişkin görevde yükselme eğitimini düzenlemek,

b) Devlet memurlarının ödev, yetki ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek,

c) Yönetimde ve uygulamada verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun arttırılmasını sağlamak,

d) Personelin değerlendirilmesinde hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek,

e) Bakanlığı bilimsel ve teknolojik olarak üst seviyeye taşımak,

f) Mal ve hizmetlerin tam ve zamanında kullanıcılara ulaşımını sağlayacak eğitimi vermek,

g) Yurtdışına gidecek personeli, yeni bilgilerin hızla arttığı alanlara yönlendirmek,

h) Personel planlamasının uygulanmasında hizmet içi eğitimden en etkin biçimde yararlanmaktır.

Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri

Madde 6 — Hizmet içi eğitim hedeflerine ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler;

a) Eğitimin, verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak yürütülmesi ve sürekli olması,

b) Eğitimin, Bakanlığın amaçları, görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,

c) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığının belirlenmesi için eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde değerlendirme yapılması,

d) Eğitim yapılacak yerlerin eğitim şartlarına uygun olması, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,

e) Eğitime tabi tutulan Bakanlık personelinin eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilmesi,

f) Her amirin birimindeki personelinin eğitiminden ve yetiştirilişinden sorumlu olması,

g) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğitim görevlilerinin ve eğitime tabi tutulacak personelin eğitime katılmaktan sorumlu olması,

h) Hizmet içi eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak, tüm personelin saptanan hizmet içi eğitim ihtiyacına göre yararlandırılması,

ı) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge, araç-gereç ve eğitim görevlisi değişiminin sağlanmasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Teşkilatı ve Görevleri

Eğitim Teşkilatı

Madde 7 — Bakanlığın eğitim faaliyetleri;

a) Eğitim Kurulu,

b) Personel Dairesi Başkanlığı,

tarafından yürütülür.

Eğitim Kurulu

Madde 8 — Bakanlığın eğitim faaliyetleriyle ilgili genel politikasını tespit ve tayin etmek amacıyla kurulan Eğitim Kurulu, Müsteşar veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında ana hizmet birimleri genel müdürleri, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanı ile Personel Dairesi Başkanından oluşur. Bağlı kuruluşların genel müdürleri ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı koordinasyon için kurul toplantılarına katılır. Kurul üyelerinin özürleri halinde kurul toplantılarına vekilleri katılabilir. Eğitim Kurulu, hizmet içi eğitim konularını görüşmek üzere her yıl Eylül ayında toplanır. Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü de toplanabilir. Eğitim Kurulunun kararları öneri niteliğinde olup, bu kararlar Bakanın onayı ile kesinleşir.

Kurulun sekreterya görevleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Eğitim Kurulunun Görevleri

Madde 9 — Eğitim Kurulu, hizmet içi eğitim konularına ilişkin olarak;

a) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için izlenecek yol, yöntem ve eğitim politikasını saptamak,

b) Personel Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yıllık eğitim plan ve programlarını değerlendirip son şeklini vererek, yıllık eğitim planı ve programlarının uygulanmasında idari, mali, hukuki ve teknik konularda ortaya çıkan aksaklıkları gidermek,

c) Hizmet içi eğitim planı ve programları kapsamı içinde, yetiştirilmek amacıyla yurt içi ve yurt dışına gönderilecek personeli saptamak,

d) Eğitim ile ilgili yönetmelikleri ve bunlarda yapılacak değişiklikleri saptamak,

e) Bir önceki yılda uygulanan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirerek yeni programda aksayan hususları göz önünde bulundurmak,

f) Hizmet içi eğitim çalışmaları ve uygulamaya ilişkin öneri ve başvurular ile program yöneticilerinin getireceği önerileri incelemek ve karara bağlamak,

g) Eğitim plan ve programlarının verimli, etkin ve tutumlu bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla diğer kuruluşlarla, ayrıca yabancı ülkelerdeki benzer ve faydalı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, eğitim ve öğretim bakımından Bakanlığa yararlı olabilecek imkan ve kaynakları saptamak,

h) Yurtiçinde ve yurtdışında eğitim çalışmalarına katılanların verecekleri raporların değerlendirmesini yapmak,

i) Her yıl yapılacak hizmet içi eğitim etkinliklerinin türü, süresi ve tarihi, okutulacak dersler, katılacak personel sayısı ve eğitim görevlilerini saptamak,

k) Eğitim programlarında okutulacak ders notlarının hazırlanmasını sağlamak,

l) Yıllık olarak tüm personele uygulanacak hizmet içi eğitim ihtiyacını saptamak,

m) Gerçekleştirilen eğitim etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirmek

ile görevlidir.

Personel Dairesi Başkanlığının Görevleri

Madde 10 — Personel Dairesi Başkanlığı;

a) Eğitimle ilgili olarak, Bakanlığın hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,

b) Yıllık eğitim planını hazırlamak,

c) Eğitim Kurulunun görüşü ve Bakanın onayından sonra yıllık eğitim planına göre programlar hazırlamak,

d) Eğitim Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,

e) Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Kalkınma Planı tedbir ve önerileri ile iş programları ışığı altında; Bakanlığın eğitim politikası ve amaçlarına uygun olarak, birimlerin önerilerini dikkate alarak, yıllık eğitim plan taslağını ve eğitim faaliyetleri için gerekli eğitim harcamalarını saptayarak Eğitim Kuruluna sunmak,

f) Hazırlanan eğitim programı göz önünde bulundurularak Bakanlık personelinin eğitimi ile ilgili bütün işleri planlayarak, organize etmek ve izlemek,

g) Eğitim Kurulunca saptanan; okutulacak dersler, seçilecek öğretim görevlileri ve haftalık ders programları ile ilgili yazıları Bakanın onayına sunmak,

h) Eğitim görevlileri ile eğitim programına katılanların devam durumlarını kontrol edip, bunlarla ilgili ders ücreti ve eğitim programına katılanların gündeliklerini puantajlarını tutmak,

ı) Eğitim programı ile ilgili araç, gereç ve sarf malzemelerini temin etmek,

i) Görevde Yükselme Eğitimi sonunda yapılacak sınav ile ilgili hazırlıkları yapmak veya yaptırmak,

j) Hizmet içi eğitim programına ve tespit edilecek prensiplere göre yapılan etkinliklerin başarısı ve verimi ile bu çalışmalara katılanların verecekleri raporları değerlendirmek,

k) Hizmet içi eğitime katılanların bitirme belgeleri, katılım belgeleri ve puantajlarını, disiplin ve sicil belgelerini arşivlemek,

l) Bakanlık personelinin eğitim ve öğretim durumlarına ait kayıtlarını tutmak,

m) Eğitim ve öğretim için mevcut ve gerekli bina, araç ve gereçleri saptayarak eksikliklerinin giderilmesi için plan ve program hazırlamak,

n) Eğitimle ilgili plan, program, etüt, proje ve araştırmaların zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alarak, karşılaşılan güçlükleri yetkililerle koordinasyon sağlayarak gidermek,

o) Göreve yeni başlayan personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek, gerekli eğitim uygulamalarının yapılmasını sağlamak,

ö) Her yıl sonunda hizmet içi eğitim çalışmalarından alınan sonuçları rapor halinde Bakana sunmak,

p) Hizmet içi eğitim sonuçlarını Eğitim Kuruluna sunmak,

r) Hizmet içi eğitimin başlamasından sonra en geç bir hafta içinde ilk, kapanışını izleyen iki hafta içersinde de son raporu düzenleyerek ilgililere sunmak,

s) Her eğitim programı için Bakanın onayı ile program yöneticisini tespit etmek

ile görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Görevlileri ve Program Yöneticisi

Eğitim Görevlilerinin Seçimi

Madde 11 — Her düzeydeki hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında öncelikle Bakanlık bünyesinden olmak üzere diğer kurumlardan personel görevlendirilebilir. Görevlendirilen eğitim görevlilerinin mazeretleri nedeniyle katılamayacakları da dikkate alınarak yedek eğitim görevlileri görevlendirilebilir.

Eğitim Görevlilerinin Nitelikleri

Madde 12 — Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilecek eğitim görevlilerinin, eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi ve öğretme yeteneğine sahip öğretim üyesi veya yardımcısı olmaları veya diğer kurum ve kuruluşlarda çalışmakla beraber eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi ve öğretme yeteneğine sahip en az yüksek öğretim mezunu olmaları gereklidir.

Eğitim Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları

Madde 13 — Hizmet içi eğitimde görev verilenler;

a) Üstlendiği eğitim konuları ile ilgili bir plan yapmakla,

b) Yaptıkları planla ilgili doküman bulunmaması halinde, eğitim notlarını hazırlayıp programın başlamasından en az beş gün önce program yöneticisine vermekle,

c) Programda belirlenen konuları öğretmek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak tedbirleri almakla,

d) Eğitim konularını işlerken modern eğitim tekniklerini uygulamakla,

e) Eğitim süresi içinde sözlü veya yazılı sınav yapmak ve değerlendirmekle,

f) Eğitim süresince program yöneticisi ile işbirliği yapmakla, eğitim faaliyetinin etkinliğini değerlendirmekle,

g) Zorunlu sebeplerle görevlerine devam edememeleri halinde durumu derhal program yöneticisine bildirmekle,

yükümlüdürler.

Eğitim görevlileri, hizmet içi eğitim süresince yıllık izin kullanamazlar.

Program Yöneticisinin Görevleri

Madde 14 — Program yöneticisi;

a) Eğitim programının gerçekleştirilmesi için gereken hazırlığı yapmakla,

b) Eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğaltarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamakla,

c) Lüzumlu araç ve gereçleri eğitimde hazır bulundurmakla,

d) Eğitim görevlilerinin acil durumlarda eğitime katılamamaları halinde yedek eğitim görevlisi bulmak, eğitim görevlileri ile devamlı işbirliği yapmak ve eğitime katılanların devam durumları, varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmekle,

e) Gerekli görüldüğünde çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anketleri uygulamak, hizmet içi eğitim sonunda eğitime katılan personelin devam durumları, eğitimi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörler ve alınması gereken tedbirlere ilişkin teklifleri kapsayan bir rapor hazırlamakla,

f) Hizmet içi eğitim sonunda, eğitime katılan personelin devam durumları, eğitimi olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler ile alınması gereken önlemlere ilişkin önerileri kapsayan bir rapor hazırlamakla,

g) Eğitim çalışmalarının değerlendirilmesi ile ilgili sonucu rapor halinde eğitim birimine bildirmekle,

h) Hizmet içi eğitim konusunda verilen diğer görevleri yapmakla

yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet İçi Eğitimin Planlanması ve Uygulanması

Hizmet İçi Eğitim Plan ve Programları

Madde 15 — Personel Dairesi Başkanlığı, diğer birimler ile işbirliği yaparak, en geç Ağustos ayı sonuna kadar bir sonraki yılın hizmet içi eğitim programlarını hazırlar. Bu programlar Eylül ayında Eğitim Kurulu’nda görüşüldükten sonra Bakan onayı ile kesinleşerek uygulamaya konulur. Yıllık eğitim programları Bakanın onayından sonra, eğitim çalışmalarının başlamasından en az bir ay önce bütün birimlere duyurulur.

Eğitim programlarında, hizmet içi eğitimin konusu, süresi, yeri, yöntemi, eğitim görevlileri ve gerekli diğer hususlar belirtilir.

Hizmet İçi Eğitim

Madde 16 — Hizmet içi eğitim;

a) Memurluk süresi içinde; yetenek ve verimliliği geliştirme konuları ile ilgili gelişmeleri izleme ve intibak etme eğitimi ile üst görev kadrolarına hazırlama eğitimi olarak bu Yönetmelik,

b) Adaylık süresi içinde; Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj şeklinde, "Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik"

çerçevesinde yapılır.

Eğitim Programları

Madde 17 — Hizmet içi eğitim programları;

a) Adaylık Eğitimi (Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj),

b) İntibak Eğitimi,

c) Bilgi Tazeleme Eğitimi,

d) Üst Görev Kadrolarına Hazırlama Eğitimi,

olmak üzere, kurs, seminer, konferans, uygulamalı eğitim (staj), araştırma, yurtiçi, yurtdışı incelemeler gibi metotlardan bir veya bir kaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir.

Eğitim Konuları ve Süresi

Madde 18 — a) İlgili mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere bu Yönetmeliğe göre yapılacak hizmet içi eğitimde yer alacak konular, personelin hizmet ve çalışma alanına göre ihtiyaç duyulan nitelikte olanlardan seçilir.

b) Programların süreleri; programın yeri, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar, tahsis olunacak ödenek ve diğer programlarla ilişkisi gibi unsurların her biri dikkate alınarak tespit edilir.

Eğitimin Yapılacağı Yer ve Yönetimi

Madde 19 — Hizmet içi eğitimin Bakanlık merkezinde uygulanması esastır. Gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşların tesislerinden de yararlanılabilir.

Programların uygulanması, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler programın türüne göre görevlendirilecek program yöneticisi tarafından yürütülür.

Yurt Dışında Eğitim

Madde 20 — Personelin yurt dışında yetiştirilmesi "Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitime Katılma, Sınavlar, Değerlendirme, İzinler ve Disiplin

Eğitime Katılma

Madde 21 — Kesinleşen programlarda hizmet içi eğitime katılması kararlaştırılmış olan personel, o hizmet içi eğitim faaliyetine katılmak zorunda olup, bağlı oldukları birimler bunu sağlamakla yükümlüdür.

Eğitime katılanların eğitim programlarında belirtilen şartları taşımaları gereklidir.

Hangi sebeple olursa olsun, toplam eğitim süresinin 1/8’ine katılmamış olan personelin programla ilişiği kesilir. Bunlar daha sonra yapılacak aynı düzeydeki eğitim programlarına alınırlar.

Kanuni mazeretleri olanlar dışında, eğitim faaliyetine katılmayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplinle ilgili hükümleri uygulanır.

Eğitime katılan personel eğitim süresince idari yönden program yöneticisine bağlıdır.

Başka kurumlarda hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili seminer, kurs, konferans ve benzeri eğitime katılanlar, incelenen konuları ve bilgilerini artıran hususları içine alan bir raporu eğitimin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde eğitim birimine vermekle yükümlüdürler.

Sınavlar

Madde 22 — Eğitime katılan personelin başarısı, yazılı, sözlü, uygulamalı olarak ayrı ayrı veyahut birlikte yapılacak sınavlarla tespit edilir. Sınavlar eğitimin özelliğine göre her konunun işlenişi sırasında olabileceği gibi eğitimin sonunda da yapılabilir.

Sınavlarda test usulü uygulanabilir.

Sınavın şekli eğitim programlarında belirtilir. Eğitim içindeki sınavları eğitim görevlisi yapar.

Sınavlarda köşesi kapalı sınav kağıdı kullanmak zorunludur ve sınavlarda kağıtların isim yazan bölümü kapatılır.

Görevleri ile ilgili temel bilgi, davranış ve beceri kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarının sonunda yapılacak sınavlarda program yöneticisi tarafından eğitim görevlisi dahil bir başkan ve iki üyeden kurulu bir sınav komisyonu kurulur. Yazılı sınav süreleri, sorular ve cevap anahtarları sınavdan önce Sınav Komisyonunca belirlenir. Sınav Komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini gösteren bir tutanak düzenlenir.

Sınavlarda kopya çeken veya disiplini bozanlar düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır ve bunlar o eğitim programında başarısız sayılır. Haklarında ayrıca idari işlem yapılır.

Eğitim sonu sınavlarından herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır, ayrıca haklarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplinle ilgili hükümleri uygulanır.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 23 — Yazılı sınav kağıtları sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlar, her sınav için bir liste düzenlenmek suretiyle en geç on gün içinde ilgililere duyurulur. Sınav komisyonunca sınavlarda alınan notların ortalaması tespit edilerek başarı listesi bir tutanakla program yöneticisine teslim edilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 24 — İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak 10 gün içinde bir dilekçe ile sınav komisyonu başkanlığına yapılır. Bu itirazlar, Komisyonca incelenir ve sonuç en geç 10 gün içinde ilgililere bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir.

Sınav kağıtları Personel Dairesi Başkanlığınca;

a) Soruların cevap anahtarları, cevap kağıtları bir yıl,

b) Tutanaklar, değerlendirme fişleri iki yıl,

kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakları ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır. Bu şekilde yargı yoluna başvuranlar durumunu yazılı olarak bağlı oldukları kurum veya kuruluşa da bildirirler.

Değerlendirme

Madde 25 — Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Eğitim programlarında özel bir sınav ve değerlendirme şeklinin öngörülmediği hallerde başarı notu 60 puandır.

Sınavlarda;

0 – 59 Başarısız,

60-70 Orta,

71-89 İyi,

90-100 Pekiyi

olarak değerlendirilir ve buçuklu puanlar tam puana tamamlanır.

Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav şekillerinin birlikte uygulanılması halinde puanların aritmetik ortalaması alınır.

Sınav sonunda gerekli başarı puanını alamamış olan personel, aynı düzeydeki eğitim programına bir kere daha çağrılabilir.

Eğitime katılan personele eğitim çalışmaları sonunda eğitimin türüne göre "Başarı Belgesi" veya "Katılma Belgesi" verilir. Belgenin bir örneği ilgilinin özlük dosyasına konulur.

Eğitim programının genel değerlendirmesine yardımcı olmak üzere, eğitim sırasında veya sonunda, eğitim faaliyetine katılanlar ile görev alanların görüş ve düşüncelerini tespit etmek üzere anketler düzenlenebilir.

Disiplin

Madde 26 — Hizmet içi eğitim faaliyetine katılması kararlaştırılmış olan personel hastalık izni ve kanuni mazeretleri dışında eğitim faaliyetini düzenli bir şekilde izlemek zorundadır.

Bu konuda özürsüz olarak ihmali görülen veya eğitim faaliyetinin düzenli bir şekilde yürütülmesini engelleyici davranışlarda bulunanlar hakkında disiplin cezalarına ilişkin hükümler uygulanır.

İzinler

Madde 27 — Hizmet içi eğitim faaliyeti süresi içinde yıllık izin kullanılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Eğitim Giderleri

Madde 28 — Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği harcamalar Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Eğitim Görevlilerinin ve Eğitime Katılanların Giderleri

Madde 29 — Eğitim görevlilerine eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanununun ilgili hükümlerine göre ödeme yapılır.

Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılanlara da 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Saklı Hükümler

Madde 30 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ile Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 31 — 16/5/1993 tarihli ve 21583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ve 5/2/1992 tarihli ve 21133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 32 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 33 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

Yargıtay Başkanlığından:

Sayı              : 2004/3

Karar Günü : 23/ 02/ 2004

Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı

2797 sayılı Yargıtay Yasasının 17/1-b ve İç Yönetmeliğin 32. maddelerinde öngörülen hükümler gözetilerek "dairelerden birisine yıl içinde gelen işlerin olağan bir çalışma ile karşılanamayacak oranda artmış ve dolayısıyla daireler arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gelmiş olup olmadığı; gelmiş ise, ne gibi önlemler alınması gerektiği" konusu görüşülüp karara bağlamak üzere Yargıtay Başkanlar Kurulu 23.02.2004 Pazartesi günü saat 09.30’da Başkanlar Kurulu salonunda Birinci Başkan Eraslan Özkaya’nın Başkanlığında toplandı.

A) 01.01.2003 - 31.12.2003 tarihleri arasında;

1-Hukuk Genel Kuruluna 792 iş geldiği ve bir önceki yıldan aktarılanla birlikte toplam 797 dosyadan yıl içinde 797’sinin karara bağlandığı;

2- Ceza Genel Kuruluna 318 iş geldiği ve bir önceki yıldan aktarılanla birlikte toplam 336 dosyadan yıl içinde 309’unun karara bağlandığı ve 2004 yılına 27 iş aktarıldığı;

B) 01.01.2003 - 31.12.2003 tarihleri arasında;

Birinci Hukuk Dairesine, 14482; İkinci Hukuk Dairesine, 16978; Üçüncü Hukuk Dairesine, 15453; Dördüncü Hukuk Dairesine, 16526; Beşinci Hukuk Dairesine, 14415; Altıncı Hukuk Dairesine, 9549; Yedinci Hukuk Dairesine, 3826; Sekizinci Hukuk Dairesine, 9161; Dokuzuncu Hukuk Dairesine, 24100; Onuncu Hukuk Dairesine, 11622; Onbirinci Hukuk Dairesine, 14445; Onikinci Hukuk Dairesine, 28147; Onüçüncü Hukuk Dairesine, 17715; Ondördüncü Hukuk Dairesine, 9328; Onbeşinci Hukuk Dairesine, 7130; Onaltıncı Hukuk Dairesine, 13549; Onyedinci Hukuk Dairesine, 14055; Onsekizinci Hukuk Dairesine, 10301; Ondokuzuncu Hukuk Dairesine, 12365; Yirminci Hukuk Dairesine, 12010; Yirmibirinci Hukuk Dairesine, 12126 iş geldiği, bu dairelerce sırasıyla; "14554", "17354", "15314", "15451", "14792", "9540", "3840", "8939", "23753", "10338", "12231", "26957", "15544", "9167", "6425", "11294", "12192", "10471", "13481", "10304", "10926" iş çıkarıldığı ve 2004 yılına yine sırasıyla; "613", "1074", "168", "4143", "1823", "132", "633", "639", "5341", "2023, "6301", "3744", "4904 "1302", "2200", "2409", "1938", "965", "4905", "3253", "1937" iş aktarıldığı;

C) 01.01.2003- 31.12.2003 tarihleri arasında;

Birinci Ceza Dairesine, 4531; İkinci Ceza Dairesine, 24694 Üçüncü Ceza Dairesine, 14126; Dördüncü Ceza Dairesine, 23908; Beşinci Ceza Dairesine, 8857; Altıncı Ceza Dairesine, 22339; Yedinci Ceza Dairesine, 21523; Sekizinci Ceza Dairesine, 14690; Dokuzuncu Ceza Dairesine, 2589; Onuncu Ceza Dairesine, 9068; Onbiri,nci Ceza Dairesine, 17174 iş geldiği, bu dairelerce sırasıyla; "3460", "18289", "8397", "13030", "7803", "10517", "13108", "7953", "2374", "22906", "10075" iş çıkarıldığı ve 2004 yılına yine sırasıyla; "2166", "30728", "6964", "23200", "4753", "23332", "12178", "15232", "408", "2120", "11917" iş aktarıldığı anlaşıldı.

I- Başkanlar Kurulunun 30.01.2004 tarih ve 2 sayılı Kararı ile Hukuk ve Ceza Dairelerinden oluşturulan komisyonların düzenledikleri raporlardaki görüşler, hukuk dairelerine gelen, çıkan ve elde bulunan iş miktarı ile nicelik nitelikleri gözetilerek;

a) Medeni Kanunun 588, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 648.maddesinde düzenlenen "açılmış mirasta bir mirasçının payını devralmış veya haczettirmiş olan ya da elinde mirasçıya karşı alınmış borç ödemeden aciz belgesi bulunan alacaklı, Sulh Hakiminden bu mirasçının yerine paylaşmaya katılmak üzere bir kayyım atanmasını isteyebilir" hükmü uyarınca, yalnız taksim konusunda borçlu mirasçının yerine geçerek paylaşıma katılmak üzere mahkemece verilen kayyım atanmasına dair kararların temyiz incelemesinin 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere İkinci Hukuk Dairesince yapılmasına;

b) Temyiz incelemesi Onüçüncü Hukuk Dairesince yapılmakta olan; arada geçersiz de olsa sözleşme ilişkisi bulunmayan Borçlar Kanunu’nun 61-67.maddelerine temas eden sebepsiz zenginleşmelerden doğan uyuşmazlıklarla ilgili kararların temyiz incelemesinin 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Üçüncü Hukuk Dairesince yapılmasına;

c) Temyiz incelemesi Onüçüncü Hukuk Dairesince yapılmakta olan; birden çok parsel üzerinde yer alan toplu konut ve diğer yapıların ortak yönetiminden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından Asliye Hukuk Mahkemelerinden verilen kararların temyiz incelemesinin 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Üçüncü Hukuk Dairesince yapılmasına;

d) Temyiz incelemesi Onüçüncü Hukuk Dairesince yapılmakta olan; kira sözleşmesinden kaynaklanan ve kiralayanın (veya malikinin) açtığı alacak ve tazminat davalarına ilişkin olarak Asliye Hukuk Mahkemelerince verilen kararların temyiz incelemesinin 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Altıncı Hukuk Dairesince yapılmasına;

e) Temyiz incelemesi halen kadastro dairelerince yapılmakta olan ve sırf kadastro davaları sonucu verilen kararların temyiz incelemesinin gelen işlerin bütünü 5’e bölünerek, Yedinci ve Onyedinci Hukuk Dairelerine diğer dairelerden verilen işler gözetilmek suretiyle,

2/5’inin 7.Hukuk Dairesi tarafından

2/5’inin 16.Hukuk Dairesi tarafından

1/5’inin 17.Hukuk Dairesi tarafından yapılmasına,

Dosyaların dağıtımının yukarda belirtilen esaslar dairesinde, önceden olduğu gibi Yedince Hukuk Dairesince yerine getirilmesine;

f) Temyiz incelemesi Onbirinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan; tacirler arasındaki haksız fiile dayalı tazminat davaları sonucu alacak, menfi tespit, itirazın iptali davaları ayırımı yapılmadan verilen kararların (trafik kazalarından kaynaklanan maddi hasara ilişkin tazminat davaları hariç) temyiz incelemesinin 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Yedinci Hukuk Dairesince yapılmasına;

g) Temyiz incelemesi Onbirinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan; Borçlar Kanunundaki hasılat kirası hükümlerine tabi ticari işletme kiralanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklara dair verilen kararların temyiz incelemesinin 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Ondördüncü Hukuk Dairesince yapılmasına;

h) Temyiz incelemesi Birinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan; mülkiyet hakkına dayalı olup, mülkiyete uyuşmazlık konusu olmayan tapuda yazılı şerhin ve ipoteğin kaldırılmasına ait davalarla ilgili kararların (Ondokuzuncu Hukuk Dairesinin görevine girenler hariç) temyiz incelemelerinin 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Ondördüncü Hukuk Dairesince yapılmasına;

i) Halen icra ceza işlerinin 1/2’sine baktığı gözetilerek, Yedinci Hukuk Dairesi bölümünde belirtilen paylaşıma göre kadastro davaları sonucu verilen kararların temyiz incelemesinin 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Onaltıncı Hukuk Dairesince yapılmasına;

j) Halen icra ceza işlerinin 1/2’si ile 3290/2981 sayılı Yasanın 10/b. maddesinden kaynaklanan işlere baktığı gözetilerek, Yedinci Hukuk Dairesi bölümünde belirtilen paylaşıma göre, kadastro davaları sonucu verilen kararların temyiz incelemesinin 01.03.2004 tarihinde geçerli olmak üzere Onyedinci Hukuk Dairesince yapılmasına;

k) Temyiz incelemesi Ondokuzuncu Hukuk Dairesince yapılmakta olan; tarafların sıfatına bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen trafik kazası sonucu oluşan maddi hasarlı tazminat davalarına ilişkin kararların temyiz incelemesinin 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Onyedinci Hukuk Dairesince yapılmasına;

l) Temyiz incelemesi Birinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan; 6831 sayılı Orman Yasasının 2/B.maddesinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklara ait davalarla ilgili kararların temyiz incelemelerinin 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Yirminci Hukuk Dairesince yapılmasına;

II- Başkanlar Kurulunun 30.01.2004 tarih ve 2 sayılı Kararı ile Hukuk ve Ceza Dairelerinden oluşturulan komisyonların düzenledikleri raporlardaki görüşler, ceza dairelerine gelen, çıkan ve elde bulunan iş miktarı ile nicelik nitelikleri gözetilerek;

a) Temyiz incelemesi halen İkinci Ceza Dairesince yapılmakta olan; TCK.nun 455 ve 459. maddelerinde belirtilen taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçlarıyla ilgili davaların temyiz incelemesinin tebliğname tarihlerine göre 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Dokuzuncu Ceza Dairesince yapılmasına;

b) Temyiz incelemesi halen Dördüncü Ceza Dairesince yapılmakta olan; TCK.nun 456. maddesinin bir, iki ve üçüncü fıkralarındaki yaralama suçlarıyla ilgili davaların temyiz incelemesinin tebliğname tarihlerine göre 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Üçüncü Ceza Dairesince yapılmasına;

c) Temyiz incelemesi halen Altıncı Ceza Dairesince yapılmakta olan; TCK.nun 492 ve 493.maddelerinde belirtilen hırsızlık suçuyla ilgili davaların temyiz incelemesinin tebliğname tarihlerine göre 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Onuncu Ceza Dairesince yapılmasına;

d) Temyiz incelemesi halen Altıncı Ceza Dairesince yapılmakta olan; TCK.nun 512. maddesindeki cürüm eşyasını satın almak ve saklamak suçuyla ilgili davaların temyiz incelemesinin tebliğname tarihlerine göre 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Yedinci Ceza Dairesince yapılmasına;

e) Temyiz incelemesi halen Onuncu Ceza Dairesince yapılmakta olan; TCK.nun 516. maddesindeki zarar verme suçlarıyla ilgili davaların temyiz incelemesinin tebliğname tarihlerine göre 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Sekizinci Ceza Dairesince yapılmasına;

f) Temyiz incelemesi halen Onbirinci Ceza Dairesince yapılmakta olan; TCK.nun 491. ve 494.maddelerinde belirtilen hırsızlık suçlarıyla ilgili davaların temyiz incelemesinin tebliğname tarihlerine göre 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Yedinci Ceza Dairesince yapılmasına;

g) Temyiz incelemesi halen İkinci Ceza Dairesince yapılmakta olan; TCK.nun 191/1-son madde ve fıkralarında belirtilen tehdit suçlarıyla ilgili davaların temyiz incelemelerinin tebliğname tarihlerine göre 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Dördüncü Ceza Dairesince, Dördüncü Ceza Dairesince yapılmakta olan TCK.nun 193. maddesinin 2.fıkrasındaki konut dokunulmazlığını bozma suçuna ilişkin davaların temyiz incelemesinin tebliğname tarihlerine göre 01.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere İkinci Ceza Dairesince yapılmasına;

III- Bir yıl içerisinde Yargıtaya (özellikle ceza dairelerine) gelen iş miktarındaki artış da gözetilerek, hukuk ve ceza dairelerinin tetkik hâkimi gereksinimlerinin karşılanmasına ve durumdan Adalet Bakanlığına bilgi verilmesine;

D- Kararın bir örneğinin Yargıtay İç Yönetmeliğinin 33. maddesi hükmü uyarınca tüm mahkemelere duyurulmak üzere Adalet Bakanlığına; bilgi için Yargıtay daire başkanlıklarına; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Kararları Dergisinde yayımlanması için Yayın İşleri Müdürlüğüne; Barolara ve Avukatlara duyurulmasını sağlamak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına gönderilmesine, Yargıtay Yasasının 58.maddesi hükmü gereğince ayrıca Resmi Gazetede yayımlanmasına;

23.02.2004 tarihinde I. maddenin (a), II. maddenin (c), (e) ve (f) bentlerinde oyçokluğu, diğer hususlarda oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

 

Esas No

: 2004/219

 

Karar No

: 2004/1159

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: İstanbul 2.A.H.

 

Tarihi

: 8.4.2003

 

Numarası

: 2003/67-2003/228

 

Davacı

: Ali Cilvez

 

Davalı

: Pınar Cilvez

 

Dava Türü

: Boşanma

 

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davalı Ali Cilvez vekilinin, davalı Pınar Cilvez aleyhine açtığı boşanma davasının, mahkemece taraf vekillerinin beyanı doğrultusunda kabul edildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Dava ve hüküm tarihinde yürürlükte olan 743 Sayılı Türk Kanunu Medesinin 134/3 maddesi hükmüne göre, en az bir yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir.

Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim, tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delilleri sorulup, toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının anılan Kanunun 150. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken, davacı ve davalı asil dinlenilmeksizin, taraf vekillerinin beyanı ile yetinilerek boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 29.01.2004

Sayfa Başı