Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

14 Aralık 2003

PAZAR

Sayı : 25316

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2003/6385 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

Yönetmelikler

— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ekosistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2003/6385

26 Eylül 2000 tarihinde Zagreb’de imzalanan ve 1/7/2003 tarihli ve 4914 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 14/10/2003 tarihli ve EİGY/418101 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/10/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

K. UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

K. TÜZMEN

S. GÜÇLÜ

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

M. A. ŞAHİN

A. AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R. AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Taraflar olarak anılacaklardır),

Ülkeleri arasında, sağlık ve tıp alanlarında işbirliğini geliştirmeye olan isteklerini ifadeyle,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır.

Madde 1

Taraflar, eşitlik, karşılıklılık ve iki taraflı fayda temeline dayalı olarak, sağlık ve tıp alanında işbirliğini teşvik edeceklerdir. İşbirliğinin özgün alanları tarafların kendi ilgileri dikkate alınarak, karşılıklı muvafakat ile belirlenecektir.

Madde 2

Taraflar karşılıklı muvafakat ile belirlenen alanlarda aşağıdaki yöntemlerle işbirliği yapacaklardır:

a) Bilgi değişimi.

b) Kısa süreli eğitim, staj, bilgi-görgü artırma ve danışma hizmetlerini gerçekleştirmek üzere uzman değişimi.

c) İlgili kurum, kuruluş ve organizasyonlar arasında doğrudan temasların sağlanması.

d) Tıp ve halk sağlığı alanlarından karşılıklı olarak kabul edilecek diğer şekillerde işbirliği.

Madde 3

Taraflar, kendi ülkelerinde yapılacak olan, sağlık ve tıp sorunlarıyla ilgili, uluslararası katılımın olacağı kongreler ve sempozyumlar hakkında bilgi değişiminde bulunacaklardır ve bu tür etkinliklerde, taraflardan birinin talebi halinde, diğeri konuyla ilgili kendi materyallerini gönderecektir.

Madde 4

Taraflar ilaç ve eczacılık hizmetleri kapsamına giren konularda ilişkilerin geliştirilmesini ve ticari ilişkilerin tesisini destekleyeceklerdir.

Madde 5

İşbu Anlaşma çerçevesinde her iki ülkenin uzmanlarının ve diğer personelinin olası ziyaretlerinde;

a) Gönderen taraf karşı ülkenin başkentine kadar olan mesafenin gidiş-dönüş bilet ücretini karşılayacaktır.

b) Evsahibi ülke ziyaretin iaşe ve ibate giderleri ile (gerekli olan) ülke içi yolculuk giderlerini karşılayacaktır.

Madde 6

İşbu Anlaşma’nın yürütülmesi için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Hırvatistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı görevlendirileceklerdir.

İşbu Anlaşma ile öngörülen işbirliğinin uygulama alanları ve şartları taraflarca gerekli görülecek dönemlerde ve sayılarda hazırlanacak faaliyet planları ve uygulama programlarında belirlenecektir.

Madde 7

İşbu Anlaşma, Taraflarca onaylandığının diplomatik yoldan nota teatisi ile bildiriminin tamamlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve bundan sonra beş yıllık bir süre için yürürlükte kalacaktır.

Akit Taraflardan biri, yürürlülük süresi bitiminden 6 ay önce, Anlaşmayı sona erdirmek istediğini yazılı olarak bildirmedikçe, işbu Anlaşma her defasında birer yıllık süreler için yenilenmiş olacaktır.

İşbu Anlaşma, Zagreb’te, 26 Eylül 2000 tarihinde, Türkçe, Hırvatça ve İngilizce dillerinde ikişer örnek olarak ve bütün metinler eşit geçerlilikte olmak üzere imzalanmış olup tereddüt halinde İngilizce metin esas kabul edilecektir.

 

 

Türkiye Cumhuriyeti

Hırvatistan Cumhuriyeti

Hükümeti Adına

Hükümeti Adına

 

 

 

 

Doç. Dr. Osman DURMUŞ

Dr. Ana Stavljenic RUKAVINA

Sağlık Bakanı

Sağlık Bakanı

Sayfa Başı


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından :

31.08.2003 tarihi itibariyle 1 inci dereceye yükselip 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 32 nci maddesi uyarınca 31.08.2003 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tâbi tutulacak olan adlî yargı hâkim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idarî yargı hâkimlerinin adlarını belirtir liste aşağıda gösterilmiştir.

Sürelerini bitirdikleri hâlde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren 1 ay içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı başvurmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilirler.

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 —Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin iki numaralı alt bendi uyarınca “Ornitoloji Araştırma Merkezi” kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 — Merkezin kuruluş amacı; yaygın olmaları, kolay izlenebilmeleri ve her türlü ekosistemde çeşitli seviyelerde bulunmaları açısından biyolojik çeşitlilik, ekolojik çalışmalar ve doğal sistemlerin monitorizasyonunda en yoğun araştırılan canlı grubu olan kuşlar konusunda, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte, çeşitlilik tespiti, üreme, kışlama ve göç biyolojisi, ekoloji, habitat kullanımı, popülasyon monitorizasyonu, dağılım ve haritalama da dahil olmak üzere ilgili tüm bilimsel disiplinlerde uzun vadeli araştırmalar yapmak, verileri toplamak, arşivlemek ve değerlendirmek, sonuçları yayınlayarak ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunmak, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaları koordine etmek ve ilgili platformlarda üniversitemizi temsil etmek, ilgili bilimsel disiplinlerde ekspertiz sahibi kişilerin yetiştirilmesini sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlarla kuşların ve yaşam alanlarının izlenmesi ve korunması ile ilgili önerilerde bulunmak ve kamuoyu bilgilendirmesini sağlamaktır.

Çalışma Alanı

Madde 3 — 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 12 nci maddesi ile yüksek öğrenim kurumlarına verilen görevleri ornitoloji konusunda ilgili bilim dallarında yerine getirmek için gerekli saha ve laboratuvar çalışmaları çalışma alanına girer.Bu kapsamda:

a) Belli bir tür ya da tür grubuna yönelik taksonomik, moleküler, ekolojik ve davranışsal araştırmalar,

b)Belli bir saha ya da bölgeyle ilgili tür bileşimi, dağılımı ve haritalama çalışmaları, c) Tür ya da türlerin doğal sistemlerdeki rol ve önemine yönelik saha ve laboratuvarda gözlem ve deneyler,

d)Mevsimsel göçlerin türlere göre zaman, yoğunluk, oriyantasyonu ile ilgili çalışmalar,

e)Nesli tehlikede türlerin ya da yaşam alanlarının saptanması, değerlendirilmesi ve koruma öncelik ve stratejilerinin belirlenmesi,

f) Yukarıda sayılan konularla ilgili veri toplanması, arşivlenmesi, verilerin işlenmesi ve sonuçların yayınlanması,

g)Amaca yönelik müze, arşiv, laboratuvarlar ve diğer uygulama birimlerinin tesisi,

h)Amaçlara uygun teorik ve uygulamalı sempozyum, kongre, seminer, kurs ve benzeri eğitim çalışmaları düzenlenmesi,

i) Yurtiçi ve yurtdışı benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmaların eşgüdümle gerçekleştirilmesini sağlaması,

j) Amaç kapsamındaki konularda çağdaş bilimsel yöntem ve tekniklerin takip edilmesi, ülke ve bölge koşullarına uyarlanması,

k)Üniversite içinde konu ile ilgili eğitim ve öğretimin desteklenmesi,

l) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara katılmak

bulunmaktadır.

Organlar

Madde 4 —Merkezin organları Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim kuruludur.

Merkez Müdürü

Madde 5 —Merkez müdürü konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten yeniden görevlendirilebilir. Merkez müdürü yönetim kurulu üyelerinden birisinin kendisine yardımcı olarak görevlendirilmesini önerebilir. Merkez müdürü görevde olmadığı zamanlarda yardımcısı yerine vekalet eder.

Merkez müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları:

a)Merkez yönetim kuruluna başkanlık etmek, yönetim kurulunun görüşlerini almak, merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, merkezin çalışmalarını yürütmek ve denetlemek,

b)Merkezin çalışmaları hakkında her yıl ve istendiğinde Rektöre bilgi vermek,

c)Merkezin ödenek ve eleman gereksinimlerini gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek.

Merkez müdürü merkezin, uygulama, araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında ve sonuçların alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 6 — Merkez yönetim kurulu konuyla ilgili bölümlerin önerileri doğrultusunda Rektör tarafından seçilecek dört öğretim üyesinden oluşur. Görev süresi 2 yıldır, görev süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Süreleri dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine kalan süre için aynı usulle yenisi seçilir.

Merkez Yönetim Kurulu,Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır.

Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez çalışma programını düzenlemek ve yürütmek,

b)Merkezin bir yıllık bilimsel, idari ve mali çalışmaları hakkında yıllık çalışma raporu hazırlamak.

Kadrolar

Madde 7 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel gereksinimi rektörlük tarafından usulüne uygun yapılan görevlendirme ile sağlanır.

Madde 8 —Merkezin ita amiri Rektördür. Bu yetki 2547 sayılı Kanunun 57 nci maddesine göre Merkez Müdürüne devredilebilir.

Madde 9 —Bu Yönetmelikte yer almayan hükümler hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 10 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ekosistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin iki numaralı alt bendi uyarınca ‘Su Ekosistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 —Merkezin kuruluş amacı, sucul ekosistemleri inceleyen Hidrobiyoloji (Oseanoloji ve Limnoloji), İhtiyoloji ve Algoloji gibi disiplinlerle, deniz, göl, gölet, bataklık ve nehir ağzı gibi bütün sucul habitatlarda öncelikle faunistik ve floristik tür listelerinin tamamlanması ve biyolojik çeşitliliğin ortaya konmasını sağlamak, biyotik ve abiyotik faktörlerin alg, makrobentik omurgasız ve balık populasyonlarını nasıl etkilediğini, uzun vadede ekosistemdeki değişikliklerin bu canlı grupları arasındaki dengeye nasıl yansıdığını belirlemek, trofik düzey, besin zinciri içinde besleyici dinamikleri ve döngülerini tesbit etmek, su kalitesi ve su kirliliğini tetkik etmek, kirliliğin sucul yaşama etkileri ve sonuçlarını belirlemek, ekonomik öneme sahip türlerin stok tesbitlerini yapmak, izlemek ve biyomonitorizasyonu için her türlü arazi ve laboratuvar çalışmasını uzun vadeli, sürekli ve multidisipliner bir organizasyon ile araştırmak, elde edilen verileri uluslararası kriterlere uygun olarak analiz edip yorumlamak, sonuçları yayınlayarak ilgili eğitim, kamu ve özel kuruluşların bilgisine sunmak ve özetle sucul kaynakların rasyonel kullanımını sağlayarak maksimum verimi elde etmektir.

Çalışma Alanı

Madde 3 — 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 12 nci maddesi ile yüksek öğrenim kurumlarına verilen görevleri su ekosistemleri konusunda ilgili bilim dallarında yerine getirmek için gerekli saha ve laboratuvar çalışmaları çalışma alanına girer. Bu kapsamda:

a) Belli bir taksona ait temel taksonomik, moleküler, ekolojik ve coğrafi dağılım karakterlerinin belirlenmesi çalışmaları,

b) Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin tesbiti ve korumaya yönelik tedbirlerin alınması çalışmaları,

c)Akuatik biyoentegrite (sucul biyobütünlük)kuramı gereği biyoindikatörlerin sağlıklı olarak belirlenmesi, ekosistemdeki stres biyoindikatörlerinin tesbiti ve sürekli kontrolünün sağlanması çalışmaları,

d) Sulak alan, estuarin ve bataklık gibi özel sığ su habitatlarındaki tür kompozisyonlarının belirlenmesi ve aralarındaki ekolojik dengenin tesbiti çalışmaları,

e)Doğal ve yapay kaynaklı ötrofikasyon oluşumlarının diyagnostik ve modellemesinin yapılması, bu oluşumun sucul canlılara etkilerinin araştırılması çalışmaları,

f) Yerleşim bölgelerinden geçen akarsu habitatlarında ekosistem bütünlüğünü tehdit eden unsurların araştırılması ve giderilmesi çalışmaları,

g)Balık stoklarının yönetimi için gerekli populasyon dinamiği bilgilerine temel oluşturan, balıklarda yaş ve büyüme karakteristiklerinin, üreme dönemi ve davranışlarının, fekundite, ölüm ve yaşama oranlarının, populasyon yenilenme katsayısı gibi verilerin toplanması ve analiz edilmesi çalışmaları,

h)Göç eden balık populasyonlarının izlenmesi, doğal göç yolları üzerindeki engellerin tesbit edilmesi ve ortadan kaldırılması çalışmaları,

i)Tarım arazileriyle sarılmış göl, gölet, baraj gölü ve lagün gibi her türlü doğal ya da yapay su rezervinde doğal hayat dengesinin tarımsal aktiviteden etkilenme boyutları, riskleri ve sonuçlarının ortaya çıkarılması çalışmaları,

j) Sucul ekosistemlerde biyolojik mücadele yollarının araştırılması ve herhangi bir sebeple zarar görmüş ekosistem parçalarının restorasyonu için gerekli planlamaların yürütülmesi çalışmaları,

k) Amaçlara uygun teorik ve uygulamalı sempozyum, kongre, seminer, kurs ve benzeri eğitim çalışmaları düzenlenmesi,

l) Yurt içi ve yurt dışı benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmaların eşgüdümle gerçekleştirilmesini sağlamak,

m) Üniversite içinde konu ile ilgili eğitim ve öğretimin desteklenmesi,

n) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara katılmak

bulunmaktadır.

Organlar

Madde 4 — Merkezin organları Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim kuruludur.

Merkez Müdürü

Madde 5 —Merkez Müdürü konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin kendisine yardımcı olarak görevlendirilmesini önerebilir. Merkez Müdürü görevde olmadığı zamanlarda yardımcısı yerine vekalet eder.

Merkez Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun görüşlerini almak, merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, merkez çalışmalarını yürütmek ve denetlemek,

b) Merkez çalışmaları hakkında her yıl ve istendiğinde Rektöre bilgi vermek,

c)Merkezin ödenek ve eleman gereksinimlerini gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek.

Merkez Müdürü merkezin, uygulama, araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında ve sonuçların alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Merkezin Yönetim Kurulu

Madde 6 —Merkez Yönetim Kurulu konuyla ilgili bölümlerin önerileri doğrultusunda Rektör tarafından seçilecek dört öğretim üyesinden oluşur. Görev süresi üç yıldır, görev süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Süreleri dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine kalan süre için aynı usulle yenisi seçilir.

Merkez Yönetim Kurulu,Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır.

Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a)Merkez çalışma programını düzenlemek ve yürütmek,

b) Merkezin bir yıllık bilimsel, idari ve mali çalışmaları hakkında yıllık çalışma raporu hazırlamak.

Kadrolar

Madde 7 —Merkezin akademik, teknik ve idari personel gereksinimi rektörlük tarafından usulüne uygun yapılan görevlendirme ile sağlanır.

Madde 8 —Bu Yönetmelikte yer almayan hükümler hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 9 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 —Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı