Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

19 Ekim 2003

PAZAR

Sayı : 25264

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelik

— Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Artvin İli Sınırları İçerisinde, Bazı Patlayıcı Maddelerin Kullanılmasının Yasaklanması Hakkında Karar (No: 2003/1)

— Artvin İli Sınırları İçerisinde, Spor Müsabakaları Nedeniyle Vuku Bulan Şiddet Olayları veya Kötü Tezahüratın Önlenmesi Suretiyle Kamu Düzeninin Sağlanmasına Dair Karar (No: 2003/2)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Danıştay Kararı

— Danıştay Dördüncü Dairesinin E: 2003/1434, K: 2003/1657 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

14 Ekim 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-15561

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Avrupa Kültür Bakanları Toplantısı”na katılmak üzere, 19 Ekim 2003 tarihinde Hırvatistan’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Ekim 2003

B.01.0.KKB.01-06-228-2003-1219

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 14 Ekim 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15561 sayılı yazınız.

“Avrupa Kültür Bakanları Toplantısı”na katılmak üzere, 19 Ekim 2003 tarihinde Hırvatistan’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelik

Ufuk Üniversitesinden:

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süreleriyle sınav ve değerlendirme esaslarında uygulanacak ilke ve hükümleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bu Kanuna dayanarak hazırlanan ilke kararları doğrultusunda Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim–öğretimlerinin düzenlenmesini, sınav ve değerlendirmelerin yapılma şartlarını, stajların ve aile hekimliğinin gerçekleştirilme şeklini, diploma, unvan ve diğer öğretim çalışmaları ile mezuniyet çalışmalarının düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile, 4488 sayılı Kanun ve Ufuk Üniversitesi Ana Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte yer alan;

Üniversite: Ufuk Üniversitesini

Mütevelli Heyet: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini

Rektör: Ufuk Üniversitesi Rektörünü

Senato: Ufuk Üniversitesi Senatosunu

Üniversite Yönetim Kurulu: Ufuk Üniversitesi Yönetim Kurulunu

Fakülte Kurulu: Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu

Fakülte Yönetim Kurulu: Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu

Dekan: Tıp Fakültesi Dekanını

Eğitim-Öğretim ve Koordinasyon Kurulu: Tıp öğretiminin, uygulamasını, gelişmesini takip eden ve bu konuda öneri bildiren kurulu

Sınıf Komisyonu: O sınıfta okutulan her dersi temsilen seçilen üyelerin oluşturduğu komisyonu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim–Öğretim ve Değerlendirme

Eğitim-Öğretim Dili

Madde 5 — Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim – öğretim dili İngilizce destekli Türkçe’dir. Ancak Türkçe yapılan derslerden İngilizce kaynak izlenerek ödev, proje ve raporlar İngilizce istenebilir.

Fakülte Kurulunun teklifi, Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyetin Kararı ile bazı dersler İngilizce yapılabilir.

Eğitim-Öğretim Yılı

Madde 6 — Eğitim-öğretim ders yılı esasına göre düzenlenir. Bir eğitim–öğretim yılı en az otuz iki haftadan oluşan bir ders yılından ibarettir.

Kayıt İşlemleri

Madde 7 — Tıp Fakültesinin eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri ile kayıt yenileme işlemleri, yatay geçiş yoluyla kayıt kabul, öğrenim ücretlerinin belirlenmesi ve tahsili Yükseköğretim Kurulu tarafından konulan kurallara ve Ufuk Üniversitesi Öğrenci Kayıt ve Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Yabancı uyruklu öğrencilerin Tıp Fakültesine kayıt ve kabulü ile ilgili işlemler 2922 sayılı Türkiye’de Öğretim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun hükümlerine göre yapılır.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydını yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe dil sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler birinci yıl eğitimlerine başlarlar. Başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfında bir yıl süre ile Türkçe eğitimine tabi tutulurlar.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Madde 8 — Tıp Fakültesine giriş hakkını kazanan öğrenciler İngilizce Yeterlilik Sınavına tabi tutulurlar. Yeterlilik Sınavında başarılı olan öğrenciler ile Üniversitenin eşdeğerliliğini kabul ettiği son iki yılda alınmış (TOEFL, IELTS, FCE, CPE, CAE veya benzeri) uluslararası sınavlardan kabul edilir düzeyde başarılı olan öğrenciler doğrudan birinci sınıfa başlarlar. Başarısız olanlar ise Ufuk Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Eğitim–Öğretim Koordinasyon Kurulu

Madde 9 — Eğitim–Öğretim Koordinasyon Kurulu Dekanın Başkanlığında, Bölüm Başkanları, Dekan tarafından atanan öğretim elemanlarının temsilcileri ile bir öğrenci temsilcisinden oluşur. Öğrenci temsilcisi hariç Komisyonun görev süresi Dekanın görev süresi ile sınırlıdır.

Dekan öğretim üyelerinden birini Başkan Yardımcısı olarak görevlendirir. Dekanın bulunmadığı zamanlarda Kurula Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

Kurulun Görevleri

a) Eğitim–öğretimin Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve prensip kararlarına uygun yürütülmesini sağlamak.

b) Geçmiş akademik yılı irdeleyerek gelecek akademik yıla ait alınacak önlemleri belirlemek.

c) Eğitim kalitesini yükseltmek için gerekli her tür değişiklikleri belirlemek, önlem almak, gerek duyulan ders araçları, alt yapı hizmetleri vb hususlarda görüş belirlemek.

d) Sınıf Komisyonlarından gelen raporları ilgili Komisyonla veya Komisyon Temsilcileri ile birlikte yapacağı toplantıda değerlendirerek sonuç ve önerilerini belirlemek.

e) İlgili maddelerle belirlenen önlemlerin değerlendirme, sonuç ve önerilerini Dekanlığa sunmak.

Sınıf Komisyonu

Madde 10 — Sınıf Komisyonu, o sınıfta okutulan her dersi temsilen Dekan tarafından görevlendirilen birer öğretim üyesi ile bir öğrenci temsilcisinden oluşur. Komisyon üyeleri aralarından birini salt çoğunlukla Başkan olarak seçerler. Öğrenci temsilcisi hariç Komisyonun görev süresi Dekanın görev süresi ile sınırlıdır.

Komisyonun Görevleri

a) Sorumlu olduğu sınıfın eğitim–öğretiminin, öğrenci kol ve sosyal çalışmaların düzenlenmesi ve takibini yapmak.

b) Bireysel olarak sınıf öğrencilerinin her türlü sorunlarının çözümü için çaba göstermek.

c) Öğrenci danışmanlık hizmetlerini izlemek, incelemek ve bu konuda gerekli önlemleri almak.

d) İlgili maddelerle belirlenen konularla ilgili değerlendirme, sonuç ve önerilerini Eğitim Öğretim Koordinasyon Kuruluna sunmak.

Eğitim-Öğretime Başlama

Madde 11 — Tıp Fakültesi öğrencileri, Üniversite Senatosunca hazırlanan ve Mütevelli Heyetçe onaylanan akademik takvime göre eğitim–öğretimlerine başlarlar.

Eğitim-Öğretim Süresi

Madde 12 — Tıp Fakültesinin eğitim ve öğretim süresi toplam 6 (altı) ders yılıdır. Tıp Fakültesi öğrencisi 6 (altı) ders yıllık eğitimlerini en fazla 9 (dokuz) ders yılında tamamlamak zorundadır.

Bu süre içinde eğitimini tamamlamayan veya tamamlayamayacak durumda olan öğrencilerin fakülte ile ilişikleri kesilir.

Eğitim–Öğretim Düzeyleri

Madde 13 — Tıp Fakültesinde eğitim–öğretim düzeyleri.

a) Tıp Doktorluğu Eğitimi; Tıp Fakültesinde Tıp Doktorluğu eğitimi üç aşamadan oluşur.

1- Temel Tıp Bilimler Ön Lisans Eğitimi (Birinci ve ikinci ders yılları)

Her biri bir ders yılını kapsayan iki ders yılından oluşur. Bu ders yıllarını başarı ile tamamlayanlar klinik bilimler yüksek lisans kademesinde eğitim-öğretimlerine devam edebilirler.

2- Klinik Bilimler Eğitimi (Üçüncü, Dördüncü, Beşinci ders yılları)

Bazı temel tıp bilimleri ile klinik, poliklinik vb. uygulamaları, laboratuar çalışmalarını içine alan her biri bir ders yılını kapsayan üç ders yılından oluşur.

3- Aile Hekimliği Eğitimi (Altıncı ders yılı)

Klinik, poliklinik ve saha çalışmalarını kapsayan bir yıllık (12 aylık) süreyi kapsar.

Zorunlu, Seçmeli ve Önkoşullu Dersler

Madde 14 — Tıp Fakültesi öğrencileri Yükseköğretim Kanununun okutulmasını öngördüğü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil Derslerinden oluşan zorunlu dersleri almakla yükümlüdür.

Zorunlu dersler için ders yılı içinde en az bir ara sınav yapılır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili dersleri Fakülte Kurulunun Kararı ile birinci veya ikinci ders yıllarında okutulabilir.

Yabancı Dil dersleri hariç bu derslerin ders yılı sonu ve bütünleme sınavları not olarak değerlendirilip Transcript’te "başarılı" veya "başarısız" olarak yazılır. Bu dersler kredi hesabında dikkate alınmaz.

Yukarıda belirtilen zorunlu derslerden başarılı olmak Tıp Fakültesinden mezun olmak için ön koşuldur. Fakülte Kurulu kararı ile birinci veya ikinci ders yılında Güzel Sanatlar dallarından biri veya Beden Eğitimi dersi seçmeli ders olarak okutulabilir.

Önkoşul ve Ders Tekrarı

Madde 15 — Tıp doktorluğu eğitim ve öğretiminde her ders yılı, bir sonraki ders yılının ön koşuludur. Bir ders yılında başarısız olan öğrenci, bir üst ders yılının derslerine devam edemez. Bu durumda olan öğrenciler başarısız oldukları dersleri tekrarlar. Tekrarlanan dersler için ödenecek ücret Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Devam Zorunluluğu ve Değerlendirme

Madde 16 — Tıp Fakültesi öğrencileri kayıtlı olduğu öğrenim yılının bütün derslerini almak zorundadır. Laboratuar, tartışma, seminer, alan, klinik çalışmaları ve benzeri gibi Pratik derslere ve teorik derslere devam zorunludur.

Pratik dersler

a) Pratik derslerin %20 sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci o dersin varsa stajın ara sınavına katılamaz. Bunlar (FF) notu almış sayılır.

b) Pratik dersin %20 sinden fazlasına devam etmeyen ve Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilen öğrenci o ders veya varsa stajın ara sınavına alınmaz. Bunlar (E) notu almış sayılır. (E) notu alan öğrencilerden mazeretli devamsız olanlar telafi yapmadan sınava giremezler. Bu öğrenciler mazeretli devamsızlıklarını telafi ettikten sonra ilgili derslerin ve stajların (varsa) ara sınavlarına katılırlar. Ara sınavlara mazeretsiz olarak katılmayan öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilmez ve o sınavda (0) sıfır notu almış sayılır.

c) Pratik derslere devamsızlığı %20 yi geçmediğinde öğrenci devam etmediği pratik çalışmaları Ana Bilim/Bilim Dalının imkanları dahilinde Ana Bilim/Bilim Dalı başkan veya yetkili kılınan öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o ders veya varsa stajın ara sınavına katılamaz. Telafi çalışmalarını tamamlayan öğrenci ilgili dersin veya varsa stajın ara sınavına katılmak zorundadır. Bu sınava mazeretsiz olarak katılmayan öğrencilere yeni bir sınav hakkı verilmez ve sınavdan (0) sıfır notu almış sayılır.

Teorik dersler

Teorik derslerin %30 undan fazlasına devam etmeyen ve mazereti Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci mazeretli olduğu süre içerisinde o dersin veya stajın hiçbir ara sınav veya sınavına alınmaz, mazeretli olarak kalır. Bunlar (E) notu almış sayılır. (E) notu alan öğrencinin mazeretli olduğu süre devamsızlık süresinden sayılmaz. Öğrenci ilgili dersin ara sınavına katılmak zorundadır. Dersin ara sınavına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenciye yeni bir ara sınav hakkı verilmez ve sınavdan (0) sıfır notu almış sayılır.

Mazeretler

Madde 17 — Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim süresinde sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmeleri için mazeretini Ufuk Üniversitesi Öğrenci Sağlık Kültür ve Spor İşleri Yönergesinin ilgili hükümlerine göre belgelendirmesi ve sağlık raporunun bu Yönergeye göre işlem görmesi gerekir.

Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci raporlu olduğu sürece derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

Fakülte Yönetim Kurulu sağlık sebebi dahil öğrencinin her türlü mazeretini değerlendirerek kabul veya red edebilir.

Sağlık Nedeni ile İlişik Kesilmesi

Madde 18 — Tıp Fakültesi öğrencilerinin aldığı sağlık kurulu raporlarında "Sağlık nedeni ile hekimlik mesleğini icra edemeyeceğine dair" hüküm bulunan öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulunun Kararı ile ilişik kesilme işlemi Dekanlık tarafından Rektörlüğe sunulur.

İzinli Sayılma

Madde 19 — Öğrencilere kanıtladıkları haklı ve geçerli nedenlerden dolayı veya eğitim ve öğretime katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi olanakların doğması halinde fakülte Yönetim Kurulu kararıyla bir kez olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin akademik yıl başlamadan en geç (7) yedi gün önce istenmelidir. İzin süresi, öğretim süresinin hesabında dikkate alınmaz.

Öğrenciler yasal öğrenim süresi içinde en çok iki yıl (dört yarıyıl) izinli sayılma isteğinde bulunabilirler.

İzinli sayılma süresi ile sınırlı olarak Mütevelli Heyetin belirlediği öğrenim ücretini ödemeyenlerin izinli sayılma isteği işleme konulmaz.

Öğrenciler izinli sayılma süresince derslere devam edemezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar

Sınav Günleri

Madde 20 — Sınav günleri Senatoca belirlenen akademik takvime uygun olarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından ilan edilir. Sınavlar milli ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir. Dekanlığa teslim edilen notlar kesinlik kazanır.

Sınavların Şekli ve Uygulaması

Madde 21 — Tıp Fakültesinde uygulanan sınavların şekil ve uygulamasında aşağıdaki hususlara uyulması gerekir.

a) Sınav günleri ilan edildikten sonra ancak ilgili kurulların kararı ile değiştirilebilir.

b) Sınavlar teorik (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) ve pratik olarak yapılır.

c) Öğretim elemanları haber vererek veya vermeyerek pratik süresinde diledikleri takdirde bazı öğrencileri veya bütün sınıfı sınava alabilirler.

d) Açılan pratik sınava girmeyen öğrenciler teorik sınava giremezler.

e) Öğrenciler her dersin ara sınavları ve ders yılı sonu (final) sınavları ile staj ara sınav ve sınavlarına, bütünleme sınavlarına saptanan gün ve saatte girmek zorundadırlar. Sınava girmeyen öğrenciler (FF) notu almış sayılırlar.

f) Her ders programı sonunda yapılacak ders sınavı ile staj sonu yapılacak sınavlar Ana Bilim Dalı Başkanları tarafından düzenlenir.

Ara Sınavlar

Madde 22 — Ders devam ederken yapılan dönem içi sınavlardır. Süresi yeterli derecede uzun olan stajlarda gerekirse ara sınav yapılabilir.

Ders yılı sonu (final) sınavlarına katılma hakkını kazanabilmek için ilgili dersin ara sınavlarında başarılı olmak gerekir. Ara sınavı olan stajlarda staj sonu sınavına katılabilmek içinde ara sınavlarda başarılı olmak gerekir.

Telafi Sınavı

Madde 23 — Ara sınavlarda başarısız olan öğrencilere Fakülte Kurulu kararı ile her ara sınav için en çok bir telafi sınavı açılabilir. Telafi sınavına katılmayanlara mazeret sınavı açılmaz.

Mazeret Sınavı

Madde 24 — Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeni ile ara sınavlara katılmayan öğrencilere ders yılı sonu (final) sınavından önce Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı açılabilir. Ders yılı sonu (final) sınavı ve bütünleme sınavı için telafi ve mazeret sınavı açılmaz.

Tek Ders Sınavı

Madde 25 — Ders yılı sonunda diğer derslerden başarılı olan ve ders sayısını tek derse indiren öğrencilere Fakülte Kurulunca uygun görülmek kaydıyla tek dersten sınav hakkı verilebilir. Tek ders sınavı en erken son sınav tarihinden onbeş gün sonra yapılır.

Ders Yılı Sonu (Final) Sınavı

Madde 26 — Ders Yılı Sonu (Final) Sınavı ders yılı sonunda yapılan sınavlardır.

Ders yılı sonu sınavı en erken derslerin bitiminden 15 (on beş) gün sonra yapılır. Bu sınav teorik (yazılı veya sözlü veya hem yazılı hem sözlü) veya pratik olarak yapılır.

Ders Yılı Sonu (Final) Sınavı Katılma Şartları

Madde 27 — Ders yılı sonu (final) sınavlarına katılabilmek için ara sınav veya ara sınav niteliğindeki sınavlar ile uygulamalarda başarılı olmak, teorik ve pratik derslerde devam şartını yerine getirmek gerekir.

Ders Yılı Sonu Bütünleme Sınavı

Madde 28 — Yıl sonu bütünleme sınavı ders yılı sonu (final) sınavı bitiminden en erken 15 (on beş) gün sonra yapılır.

Ders yılı sonu (final) sınavında başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına katılırlar. Yıl sonu bütünleme sınavında başarısız öğrenciler başarısız oldukları dersleri ve stajları tekrarlarlar.

Staj Sınavları

Madde 29 — Dördüncü ve beşinci sınıf klinik staj dönemidir. Her stajın sonunda o stajın yıl sonu sınavı yapılır. Öğrencilerin bu sınava katılabilmeleri için yönetmelikteki devam koşularını yerine getirmeleri ve ara sınavlarla, uygulamalarda başarılı olmaları gerekir.

Bu sınavlar teorik ve/veya pratik (teorik ve pratik sınavlar, yazılı veya sözlü veya hem yazılı hem sözlü) olarak yapılabilir.

Öğretim elemanının not takdirinde öğrencinin staj süresindeki davranışı, gayreti, becerisi, başarısı, çevre ve insan ilişkileri göz önüne alınabilir.

Staj Bütünleme Sınavı

Madde 30 — Stajlarda bir veya daha fazlasında başarılı olmayan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına o akademik yılın son stajının bitiminden en erken 15 (on beş) gün sonra alınır.

Bütünleme sınav veya sınavlarında başarılı olmayan öğrenciye, başarısız olduğu staj veya stajları bir sonraki akademik yılda bir defa daha tekrarlama hakkı verilir. Öğrenci staj sonunda sınava alınır. Öğrenci bu sınavda da başarısız olduğu takdirde en son stajın bitiminden en erken 15 (on beş) gün sonra bütünleme sınavına alınır.

Staj Notu

Madde 31 — Staj notu staj sonu yapılan sınavda veya stajın bütünleme sınavında alınan nottur.

Ders ve Ders Yılı Sonu Başarı Notu

Madde 32 — Derslerde başarı notunun hesaplanabilmesi için (stajlar dahil) ara sınavlarda ders yılı sonu veya bütünlemede en az 60 (altmış) ve daha yukarı not almak koşuldur.

Ders yılı içindeki ara sınav notlarının %40 ı ile ders yılı sonundaki (final) sınav veya bütünleme notunun % 60 ının toplamının verdiği sayıya karşılık olan not ilgili dersin başarı notudur.

Staj Döneminde: Ara sınavları olan stajlarda, derslerde olduğu gibi ara sınav ortalamasının % 40 ile staj sonu veya bütünleme sınav notunun % 60 ının toplamı staj sonu başarı notunu oluşturur.

Ara sınavı olmayan stajlarda staj süresi sonundaki veya bütünleme sınavında öğrencinin aldığı not öğrencinin başarı notudur.

Ders Yılı Başarı Notu: Derslerin başarı notu ile staj başarı notlarının ortalaması Ders Yılı Başarı notudur.

Başarı notu ortalaması 4.0 olanlar onur öğrencisi olur. Onur öğrencileri yıl sonunda ilan edilir ve transcriptine işlenir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 33 — Öğrenciler sınav notlarına maddi hata nedeniyle itiraz edebilirler. İtirazlarını sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde Dekanlığa yazılı olarak yapmaları gerekir.

İtirazlar, ilgili öğretim üyeleri tarafından gözden geçirilir. Maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılmak üzere Öğretim Üyesi tarafından sonuç Dekanlığa bildirilir. Başka bir nedenle not değiştirilemez.

Yasal Öğretim Süresini Tamamlamış Son Sınıf Öğrencilerine Tanınan Sınav Hakları

Madde 34 — Yasal öğretim yılı sonunda yani beşinci sınıfta (aile hekimliği dönemi hariç) başarısızlık nedeni ile kaydı silinen bu öğrencilere başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı tanınır.

Ek sınav hakları sonunda da başarısız olan ve başarısız oldukları ders sayısını beş derse indiren öğrencilere bu beş ders için üç yarıyıl,

Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl,

Üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara sınırsız girebilme hakkı tanınır.

Öğrenci bu sınav haklarını ders yılı sonu ve bütünleme sınavlarına girerek kullanır.

Bu sınavlara üç Eğitim-Öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haklardan yararlanamazlar.

Sınırsız sınav hakkı kullanmak isteyen öğrenciler mütevelli heyet tarafından belirlenen sınav ücretini öder.

Ek sınav hakkını kullanan öğrenciler; daha önce aldıkları ara sınav veya sınav not veya not ortalamaları hesaba katılmaksızın, ek sınavlarda 100 (yüz) üzerinden en az (60) not aldıklarında başarılı sayılırlar. Ders sayısının belirlenmesinde yabancı dil dersleri dışında Yükseköğretim Kanununun okutulmasını öngördüğü zorunlu dersler hesaba katılmaz.

İlişik Kesme

Madde 35 — Aşağıda belirlenen durumlarda öğrencilerin Fakülte ile ilişkileri Fakülte Kurulu Kararı ile kesilir.

a) Yükseköğrenim Kanunu ile belirlenen yasal süresi içinde öğrenimini tamamlayamama veya tamamlanamayacağının belirlenmesi,

b) Yasal öğrenim süresi sonunda başarısız olduğu derslerden devam koşullarının yerine getirilememiş olması,

c) Aldıkları Sağlık Kurulu Raporlarında "Sağlık nedeni ile hekimlik mesleğini icra edemeyeceğine dair" hüküm bulunması halinde,

d) Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesi gereğince öğrencinin;

1) Tanınan Ek Sınav hakkını kullanmasına rağmen başarısız olduğu ders sayısının en az altı olması,

2) Başarısız ders sayısı en çok beş ders olup, tanınan sürede bu ders sayısını üçe indirememesi,

3) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak üç öğretim yılı girmemiş olması,

4) Yürürlükteki Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği gereğince Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almış olması,

5) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması.

Notların Değerlendirilmesi

Madde 36 — Sınav değerlendirmeleri 100 (yüz) puan üzerinden yapılır. Tıp Fakültesinde yapılan her nevi sınavlarda geçer puanların 60 (altmış) ve daha yukarı puanlar olması gerekir. 60’dan (altmış) aşağı puan alan öğrenci başarısız sayılır.

Notların puan, katsayı ve başarı notu değerleri aşağıda gösterilmiştir.

Puan Notu

Katsayı

Yıl Başarı Notu

90 – 100

4.0

AA

80 – 89

3.5

BA

70 – 79

3.0

BB

65 – 69

2.5

CB

60 – 64

2.0

CC

0 – 59

0

FF

Diğer Notlar

NA: Mazeretsiz devamsız. Ders Kurulu ve staj sınavına girme hakkı yok.

E: Mazeretli devamsız. Mazeret sınavına, ders yılı sonu (final) ve bütünleme sınavına girer aldığı not geçerlidir.

EX: Üniversite Senatosunca muaf tutulan dersler. Ortalamaya katılmaz ancak trancriptte yer alır.

T: Transfer. Bir başka Üniversiteden aldığı notlar ortalamaya katılmaz trancriptte yer alır.

S: Başarılı. Zorunlu ya da seçimlik derslerden başarılı olarak değerlendirilenler.

U: Başarısız. Zorunlu ya da seçimlik derslerden başarısız olarak değerlendirilenler.

Yatay Geçiş

Madde 37 — Yatay geçişlerde Yükseköğretim Kurumları arasında ön lisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanır. Sınıfta kalanlar, eğitime ara verenler, disiplin cezası alanlar ve fakülteden çıkarılanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Aile Hekimliği

Aile Hekimliği

Madde 38 — Aile hekimliği döneminde öğrenciler her Ana Bilim / Bilim Dallarında yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuar, saha çalışmaları, hasta anamnezi, hasta muayenesi, epikrizler, hastaya davranış ve ilgi, nöbetler, katıldığı seminerler, toplantılar, genel davranışlar, teorik bilgi düzeyleri ayrı ayrı göz önüne alınarak "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır, başarı için en az 60 puan alınması gerekir.

Notlar mezuniyet derecesinin değerlendirilmesine katılır.

Aile hekimliği döneminde öğrenci başarısız olduğu stajları tekrarlayarak başarılı olmak zorundadır.

Aile Hekimliğinde Eğitim-Öğretim (Staj) Süreleri

Madde 39 — Aile Hekimliği döneminin eğitim – öğretim süreleri aşağıda belirtilmiştir:

İç Hastalıkları

: Eğitim

Öğretim Süresi 2 Ay

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

: Eğitim

Öğretim Süresi 2 Ay

Kadın Hastalıkları ve Doğum

: Eğitim

Öğretim Süresi 2 Ay

Acil Cerrahi (Şirürji Dalları Dahil)

: Eğitim

Öğretim Süresi 2 Ay

Kırsal Hekimlik

: Eğitim

Öğretim Süresi 2 Ay

Psikiyatri

: Eğitim

Öğretim Süresi 1 Ay

Seçmeli

: Eğitim

Öğretim Süresi 1 Ay

Aile hekimliği döneminde Ana Bilim / Bilim Dalı Başkanları veya görevlendirdikleri öğretim üyesi eğitim programının titizlikle uygulanmasından sorumludur.

İlgili Ana Bilim / Bilim Dalındaki Aile Hekimliği stajı süresince adayın bizzat yaptığı klinik ve pratik çalışmaların dökümünü gösteren faaliyet fişi eğitim sorumlusu öğretim üyesi tarafından doldurularak yeterlilik fişine eklenecek ve yapılan çalışma, hizmet ve her türlü faaliyetler bu fişte sayısal olarak belirtilecektir.

Aile Hekimliği döneminde Tıp Fakültesi öğrencileri (en az haftada iki gün) nöbet tutarlar. Öğrenciler nöbetleri sırasında nöbetçi doktora karşı sorumludurlar.

Öğrenciler Aile Hekimliği döneminin en fazla üç ayını, Fakülte Yönetim Kurulunun onaylaması kaydıyla yurt dışında yapabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma ve Unvanlar

Mezuniyet Derecesi

Madde 40 — Öğrencilerin mezuniyet dereceleri ders yılları başarı notlarının ortalamasıdır. Bu Genel Başarı Notu olup öğrencinin mezuniyet notudur.

Diploma ve Unvanlar

Madde 41 — Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:

1 - Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans kademesini en çok iki yıl (Dört Yarıyılda) başarı ile tamamlayanlara üniversiteden ayrıldıkları veya ayrılmaya karar verdikleri takdirde Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması verilir.

Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde kayıt sırasında, daha önce aldıkları önlisans diplomasını üniversiteye geri vermek zorundadırlar. Aksi halde kayıtları yapılamaz.

2 - Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp Doktorluğu için ön görülen Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans, Klinik Bilimleri Yüksek Lisans ve onları takip eden Aile Hekimliği kademelerini başarı ile tamamlayan öğrencilere Hipokrat yemini yaptırılarak Tıp Doktorluğu Unvanı ve Diploma alma hakkını kazanır.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 42 — Bu Yönetmelikte yer almayan veya eksik yer alan hususlarda Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan her türlü mevzuat ve Ufuk Üniversitesi Yönetmelikleri ve Yönergeleri hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 43 — Bu Yönetmelik 2003-2004 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 44 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Artvin Valiliğinden:

Bazı Patlayıcı Maddelerin Kullanılmasının Yasaklanması Hakkında Karar

Karar No : 2003/01

Karar Tarihi : 02/10/2003

29 Eylül 1987 tarihli ve 19589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin (87/12028 Karar Sayılı) Tüzük hükümlerine göre; piroteknik maddelerden olan içinde klorat, fosfor ve taneli barut bulunan torpil, gök bombası, sinyal bombası, pataklı ve yıldızlı roketler, şenlik fişekleri ve çocuk oyuncağı nevinden olan tabanca mantarları, çat-pat, maytap, kağıt kapsüller gibi patlayıcı maddeler üretilerek pazarlanmakta, ayrıca müsaadeli olarak yurt dışından da ithal edilebilmektedir.

Yine özel günlerde ve kutlamalarda kullanılmakta olan şenlik ve işaret fişeklerinin kullanımı Tüzüğün 117 nci maddesine göre Mülkiye Amirinden izin alınmasına bağlıdır. İzin alınarak yapılan kutlamalarda şenlik ve işaret fişeklerinin kullanımı en geç saat 23:00’de son bulur.

Ancak, son zamanlarda bu maddelerin bakkal, market, kırtasiye ve büfelerde satıldığı, kontrolsüz olarak kullanılmasından ötürü halkta korku, heyecan ve paniğe neden olduğu gibi bilinçsiz ve küçük çocukların kullanmaları neticesi yaralanmalara sebep olduğu görülmektedir.

Bu nedenle söz konusu maddelerin 87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 116 ncı maddesine göre 18 yaşından küçüklere satılması, 117 nci maddesine göre Mülki Amirden izin alınmadan özel günlerde ve kutlamalarda kullanılması ile bu maddelerin trafiğin yoğun olduğu caddeler, meskun yerler, stadyum, hipodrom ve düğün yerlerinde kullanılması 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ve 66 ncı maddelerinin Valiliğime verdiği yetkiye istinaden yasaklanmıştır.

Yasağa uymayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 526 ncı maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Artvin Valiliğinden:

Spor Müsabakaları Nedeniyle Vuku Bulan Şiddet Olayları veya Kötü Tezahüratın Önlenmesi Suretiyle Kamu Düzeninin Sağlanmasına Dair Karar

Karar No : 2003/2

Karar Tarihi : 2/10/2003

Artvin İlinde faaliyette bulunan spor kulüpleri gerek kendi aralarında gerekse yurt içindeki kulüplerle muhtelif organizasyonlar kapsamında müsabakalar yapmaktadırlar. Ancak bu müsabakalar öncesinde, müsabaka esnasında veya sonrasında şiddetli rekabet ve bunun doğurduğu fanatizm neticesi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı, kesici veya delici maddelerin de kullanıldığı şiddet olayları ve kişi hukukuna, ailevi veya manevi değerlere yönelen küfür ve aşağılayıcı sloganların yer aldığı, sporculuk ruhuna ve spor ilke ve kurallarına uymayan kötü tezahürat teşebbüsü veya eylemlerine rastlanmaktadır.

Bu nedenle; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ve 66 ncı maddeleri ile 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 27 nci maddeleri uyarınca; İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin temini, kişi dokunulmazlığı ve kamu esenliğinin sağlanmasını temin için mevcut hukuki düzenlemelere ilaveten aşağıdaki düzenleme ve tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

Madde 1 — Spor müsabakalarının yapıldığı kapalı mekanlar veya açık alanlar ile bu yerlerin en az 200 metre yakınına her türlü silah, kesici ve delici alet, sis veya ses bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, veya yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek sert cisim veya tehlike arzedebilecek, diğer maddeler, alkollü içecekler sokulmayacak, taşınmayacak veya bu maddeler hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.

Madde 2 — Hiç kimse; müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında, müsabaka yerinde, yakın çevresinde, yolda, meydanda, caddede ve benzeri yerlerde, toplu taşıma araçlarında, umuma açık diğer mekanlarda ve müsabakalarda seyirciye ayrılmış yerlerde, ferdi veya toplu olarak söz veya hareketlerle aşağılayıcı veya tahrik edici küfür, kötü söz veya sloganla çirkin tezahüratta bulunmayacak veya buna liderlik etmeyecektir.

Bu yasaklara uymayanlar hakkında;

a) Bu fiili, müsabaka alanının seyirciye ayrılmış yerlerinde gerçekleştirenler, şartlar müsait olduğu takdirde yetkililer veya güvenlik görevlilerince müsabaka alanı dışına çıkarılacak ve yasal işlemler başlatılacaktır.

b) Bu fiili gerçekleştirenlerden müsabaka alanı dışına çıkarılmasına şartlar ve konumu nedeniyle imkan olmadığı anlaşılanlar, her türlü kamera, fotoğraf makinesi gibi teknik araçla, tanıkla veya diğer belgelerle belirlenecek, delillendirilecek ve yasal işlemlere başlanacaktır.

Açıkca anlaşılabilecek şekilde alkollü veya keyif verici madde kullananlar müsabaka alanına girmeyeceklerdir. Bunun ihlali halinde, yetkililer veya güvenlik kuvvetleri tarafından müsabaka alanı dışına çıkartılarak yasal işlemler başlatılacaktır.

Madde 3 — Yukarıda birinci ve ikinci maddelerde belirtilen yasaklara uymayan kişilerle ilgili kimlik bilgileri müsabakanın veya ihlalin yapıldığı Merkezde İl Emniyet Müdürlüğünce, İlçelerde ise İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliklerince fotoğraflı olarak özel bir kayıt işlemine tabi tutulacak ve bu kayıtlardaki kişiler iki yıl boyunca devamlı olarak bu konuda takip edilecektir.

Ayrıca; bu suçların işlendiği mahallin en büyük mülki idare amirince alınacak bir kararla üç aydan bir yıla kadar, kararda gösterilecek kapalı ve açık spor alanlarına seyirci veya başka bir sıfatla girmeleri yasaklanabilecektir. Bu kararın yazılı olarak kendilerine tebliğ edilmesine müteakip, bu kişiler belirtilen süre zarfında, belirtilen mahalde yapılacak spor müsabakalarına girmeyeceklerdir.

Madde 4 — Stadlarda veya müsabaka yapılan diğer alanlarda, seyirci ile müsabakanın yapıldığı yer arasında tel, duvar, bariyer gibi fiziki engeller mutlaka konulacaktır. Bunlardan mevcut olanlar geliştirilerek muhafaza edilecek, ilgili güvenlik biriminin olumlu görüşü ve İl Spor Güvenlik Kurulunun bu doğrultudaki kararı olmaksızın fiziki engeller hiçbir şekilde kaldırılmayacaktır.

Bu husus, müsabakanın yapıldığı mekanın yönetimi ile görevli ve sorumlu olanlar tarafından takip ve uygulanacaktır.

Madde 5 —Açık alanlarda yapılan spor müsabakaları, civarda bulunan ağaç, direk gibi tehlike arzeden yerler ile yapıların teras, çatı, duvar üstü gibi bölümlerinden seyredilmeyecektir.

Madde 6 — Müsabakanın yapıldığı mekan çevresinde bu iş için ayrılmış yerler dışında ve görevliler haricinde hiç kimse tarafından bilet satışı yapılmayacaktır.

Madde 7 — Görevli olmayan hiç kimse müsabaka için seyircilerin alınmaya başlanmasından müsabaka sonrası seyircinin tamamen tahliyesine kadar geçecek sürede müsabakanın yapıldığı alana girmeyecek, spor ahlakına aykırı, tahrik edici, aşağılayıcı, birlik ve bütünlüğümüzü zedeleyici veya bu mahiyette benzeri afiş veya pankartları müsabaka alanı veya yakın çevresine veya Artvin’in başka bir yerine asmayacaktır.

Madde 8 — Spor kulübü yöneticileri ile idari veya teknik personeli veya sporcuları, yazılı veya görsel medyaya, rakiplerini veya taraftarlarını tahrik edici veya aşağılayıcı şekilde bilgi veya demeç vermeyeceklerdir.

Madde 9 — Yukarıda belirtilen tedbirler hilafına davranan sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre cezai işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilecektir.

Madde 10 — Bu Karar Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve bu yayın tüm ilgililere ve Artvin ili sınırları içindeki tüm kişi ve kuruluşlara tebliğ yerine geçecektir.

Madde 11 — Bu Kararın uygulanması ile ilgili Uygulama Planı ve Talimatı çıkarılacaktır.

Madde 12 — Bu Kararı Artvin Valisi yürütür.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Danıştay Kararı

Danıştay Dördüncü Dairesinden:

Esas No : 2003/1434

Karar No : 2003/1657

Kanun Yararına Temyiz Eden : Danıştay Başsavcılığı

Davacı : Bateks Tekstil Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Atatürk Mah. Yunus Emre Cad. No:11 K:4

İkitelli/İSTANBUL

Davalı : Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı İSTANBUL

İstemin Özeti : Davacı şirket adına, yoklama memurları tarafından yapılan yol denetiminde şirkete ait aracın dur işaretine uymaması nedeniyle 213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. İstanbul 5. Vergi Mahkemesinin 31.10.2001 günlü ve E:2001/466, K:2001/1723 sayılı, yol denetiminde aracın durmaması nedeniyle Vergi Usul Kanunu uyarınca ceza kesilemeyeceği, kesilen cezanın Vergi Usul Kanununun amacına, tüm vergi kanunlarının özüne, hukuka ve Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle cezanın kaldırılmasına ilişkin kararını onayan İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 27.6.2002 günlü ve E:2002/1239, K:2002/2610 sayılı kararı ile anılan kararın düzeltilmesi isteminin reddine ilişkin 15.10.2002 günlü ve E:2002/5872, K:2002/3791 sayılı kararının İdari Yargılama Usulü Kanunun 51. maddesi uyarınca Kanun yararına bozulması istenilmektedir.

Tetkik Hakimi Erkan Kunduracı'nın Düşüncesi : 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 127 nci maddesinin (d) bendinde, yoklamaya yetkili memurların, taşıt araçlarını Maliye Bakanlığının belirleyeceği özel işaretle durdurmak ve taşıtta bulundurulması gereken yolcu listesi, fatura veya sevk irsaliyesi, yolcu bileti ile taşıma irsaliyesinin içeriği ile taşınan yolcu ve malların, miktar ve mahiyetlerini ölçmek, tartmak, saymak yoluyla belirlemeye yetkili oldukları, Kanunun olay tarihinde yürürlükte bulunan 353 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasında bu Kanunun 127/d maddesi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işeretli görevlisinin uyarısına rağmen durmayan aracın sahibi adına 110.000.000 TL. özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmiştir. Dosyanın incelenmesinden yoklama memurları tarafından Beylikdüzü'nde yapılan yol denetiminde 11.11.2000 gün ve P 361785 sayılı tutanakla davacı şirkete ait kamyonetin yetkililerin dur işaretine uymadığının tespiti üzerine özel usulsüzlük cezasının kesildiği ve bu cezaya karşı açılan davada, mahkemece dava konusu özel usulsüzlük cezasının verginin hukukiliği ilkesine, yasaya ve Anayasa'ya aykırı olduğu, suçun bütün unsurları tamam olmadan faile ceza verilemeyeceği şeklindeki ceza hukuku ilkesine de aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılmasına karar verilmiş ise de, yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak kesilen özel usulsüzlük cezasında yasa ve hukuka aykırılık bulunmadığı görüşüyle özel usulsüzlük cezasını kaldıran mahkeme kararına yönelik itirazı reddeden kararın düzeltilmesine ilişkin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi kararının kanun yararına bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Başsavcısı Harun Çetintemel'in Düşüncesi : Yükümlü şirket adına kesilen özel usulsüzlük cezasına yönelik davayı kabul eden ve dava konusu cezayı kaldıran İstanbul 5. Vergi Mahkemesinin tek hakimle verilen 31.10.2001 günlü ve E:2001/466, K:2001/1723 sayılı kararını onayan İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 27.6.2002 günlü ve E:2002/1239, K:2002/2610 sayılı kararı ile bu kararın düzeltilmesi isteminin reddine ilişkin 15.10.2002 günlü ve E:2002/5872, K:2002/3791 sayılı kararının, hukuka aykırı olduğu belirtilerek, davalı İstanbul Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığınca kanun yararına bozulması istemi üzerine konu incelendi;

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51 inci maddesinde, bölge idare mahkemesi kararlarından, niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenlerin kanun yararına temyiz olunabileceği belirtilmiştir.

Dava dosyasına göre, 11.11.2000 tarihinde Beylikdüzü mevkiinde yapılan yol denetiminde 34 YTG 06 plaka nolu Bateks Tekstil Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketine ait beyaz panelvan kamyonetin, özel işaretli özel yoklama yetki belgeli memurların "dur" ihtarına karşın kaçmış olduğuna ilişkin düzenlenen tutanak, özel yetki belgeli memurlarla 74103 sicil nolu polis memuru Kadir Kır ile birlikte imzalanmış ve sözü edilen tutanağa dayanılarak özel usulsüzlük cezası kesilmiş bulunmaktadır.

İstanbul 5. Vergi Mahkemesinin, "dur" ihtarına uymama gibi bir sebebe dayalı olarak idarenin vergi cezası kapsamında bir ceza kesmesinin vergi hukukunun özüne ve ruhuna ve Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu özel usulsüzlük cezasını kaldıran sözkonusu kararı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesince verilen anılan kararlarla aynı gerekçeyle onanmış ve kararın düzeltilmesi istemi de reddedilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun "İdarenin yardımı" başlığını taşıyan 7 nci maddesinde, "Bilumum mülkiye amirleri, emniyet amir ve memurları, belediye başkanları, köy muhtarları ve kamu müesseseleri vergi kanunlarının uygulanmasında uygulama ile ilgili memurlara ve komisyonlara ellerindeki bütün imkanlarla kolaylık göstermeye ve yardımda bulunmaya mecburdurlar" hükmü yer almış, 127 nci maddesinin (d) bendinde de, yoklamaya yetkili memurlara "Nakil vasıtalarını Maliye Bakanlığının belirleyeceği özel işaretlerle durdurmak ve taşıtta bulundurulması icapeden, taşıt pulu, yolcu listesi, fatura veya sevk irsaliyesi, yolcu bileti ile taşıma irsaliyelerinin muhtevası ile taşınan yolcu ve malların miktar ve mahiyetlerini ölçmek, tartmak saymak suretiyle tespit etmek" yetkisi tanınmıştır. Aynı Kanunun 353 üncü maddesinin 10 uncu bendinde ise; bu Kanunun 127 nci maddesi (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmiştir.

Bu durumda, yasa ile tanınan yetkileri kullanmak üzere durdurulmak istenilen davacı şirkete ait aracın "dur" ikazına uymayarak kaçtığı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 131 inci maddesine uygun olarak düzenlenmiş bulunan tutanakla tespit edilmiş bulunduğundan, bu fiil nedeniyle davacı şirket adına anılan Kanunun 353/10 uncu maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasını kaldıran sözü edilen vergi mahkemesi hakimliği kararının onanmasına ilişkin İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin isteme konu yukarıda değinilen kararlarında kanuna aykırılık açıktır.

Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılan İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 27.6.2002 günlü ve E:2002/1239, K:2002/2610 sayılı kararı ile bu kararın düzeltilmesi isteminin reddine ilişkin 15.10.2002 günlü ve E:2002/5872, K:2002/3791 sayılı kararının, 2575 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51 inci maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Konuyu temyizen Yüksek Dairenizin takdir ve kararına saygı ile sunarım.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:

Davacı adına, şirkete ait aracın yoklama memurlarının dur işaretine uymaması nedeniyle Vergi Usul Kanunu'nun 353 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmiştir.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 148. maddesi uyarınca, Kanunların Anayasa'ya aykırılığı denetiminin ancak Anayasa Mahkemesi tarafından yapılabileceği belirtilmiş olup, yürürlükteki Kanun hükümleri iptal edilmedikçe mahkemelerin bu hükümleri uygulamak zorunda bulundukları açıktır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 127 nci maddesinin (d) bendinde, yoklamaya yetkili memurların, nakil vasıtalarını Maliye Bakanlığının belirleyeceği özel işaretle durdurmak ve taşıtta bulundurulması icap eden taşıt pulu, yolcu listesi, fatura veya sevk irsaliyesi, yolcu bileti ile taşıma irsaliyesinin muhtevası ile taşınan yolcu ve malların miktar ve mahiyetlerini ölçmek, tartmak, saymak suretiyle tespit etmeye yetkili oldukları, aynı Kanunun 353. maddesine 4369 sayılı Kanunun 12. maddesiyle eklenen 10. bendinde, bu Kanunun 127. maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına (281 sıra numaralı Vergi Usul Kanununun Genel Tebliği ile 1.1.2000 tarihinden itibaren Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca belirlenen miktar) 110.000.000 lira özel usulsüzlük cezası kesileceği hükme bağlanmıştır.

Davacı şirkete ait kamyonetin yoklama memurlarınca yapılan yol denetimi sırasında dur uyarısına uymadığının 11.11.2000 günlü ve P 361785 sayılı tutanakla tespit edilmesi üzerine kesilen özel usulsüzlük cezası,

213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin 10 uncu bendi hükmüne uygun bulunduğundan, söz konusu cezanın kaldırılması yönündeki karara karşı yapılan itirazı ve anılan kararın düzeltilmesi istemini reddeden İstanbul Bölge İdare Mahkemesi kararı niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonuç ifade etmektedir.

Açıklanan nedenle, İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 15.10.2002 günlü ve E:2002/5872, K:2002/3791 sayılı karar düzeltme istemini reddeden kararı ile kesinleşen 27.6.2002 günlü ve E:2002/1239, K:2002/2610 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51. maddesi uyarınca kanun yararına ve hükmün sonuçlarına etkili olmamak koşulu ile bozulmasına, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığı’na gönderilmesine ve Resmî Gazete'de yayınlanmasına, 12.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı