Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

17 Ekim 2003

CUMA

Sayı : 25262

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelik

— Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

— Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)

 

Kurul Kararları

— Rekabet Kuruluna Ait 4 Adet Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığından:

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 31/1/1993 tarihli ve 21482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinin değişik 4 üncü maddesindeki "Eğitim Araştırmaları Merkezi"nin adı ve tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Öğretim Materyallerini Geliştirme, İnceleme Merkezi", Başkanlık bünyesinde eğitim araç ve gereçlerini geliştirmek ve incelemek üzere kurulan komisyonların çalıştığı merkezi"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Öğretim Materyallerini Geliştirme, İnceleme Merkezinden"

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 — Başkanlığın görevleri şunlardır:

a) Bakanın en yakın bilimsel danışma ve karar organı olarak millî eğitimin amaçlarına, ilkelerine uygun bir şekilde ve çağdaş yöntemlerle millî eğitimin gerçekleştirilmesi yönünde gerekli tedbirleri almak.

b) Millî eğitim sisteminin nasıl bir insan yetiştirmeyi hedeflediğini belirlemek.

c) Eğitim sistemini, eğitim plân ve programlarını, eğitim araç-gerecini araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararlarını onaylatmak üzere Bakanlık Makamına sunmak.

d) Bakanlık birimlerince hazırlanan öğretim programları ile ders kitapları, yardımcı kitaplar, öğretmen kılavuz kitapları, bilgi iş ve işlem yapraklarını incelemek, geliştirmek ve uygun görülenleri karara bağlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketlerini, ulusal ve uluslar arası gelişmeler ve projeksiyonlar çerçevesinde izlemek ve değerlendirmek.

f) Ders kitapları ile yardımcı ders kitaplarını hazırlamak veya hazırlatmak.

g) Satın alınması veya üretilmesi öngörülen eğitim araç-gerecini eğitime katkıları bakımından ve ekonomik yönden incelemek, uygun görülenleri ilgililere bildirmek.

h) Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim-öğretimle ilgili kanun tasarıları ile tüzük, yönetmelik ve yönerge taslaklarına gerektiğinde Hukuk Müşavirliğinin de görüşünü alarak son şeklini vermek ve ilgili makamlara sunmak.

ı) Yasama organı üyelerince veya diğer bakanlıklarca hazırlanan eğitim-öğretimle ilgili kanun teklif ve tasarıları hakkında görüş bildirmek.

i) İlköğretim ve orta öğretim kademesinde yurt içi ve yurt dışı eğitim kurumlarından alınmış diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerinin tespiti konusunda esaslar belirlemek, bu esaslar çerçevesinde denklik işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

j) Yurt dışına gönderilen öğretmen ve öğrenciler için esas olacak öğretim plânlarını incelemek.

k) Millî eğitim şûrasının sekreterya işlerini yürütmek.

l) Eğitim-öğretim kurumlarımızın standartlarını geliştirici tedbirler almak.

m) Eğitim yönetiminin yapısı ve işleyişi ile ilgili ilke ve esasları oluşturmak.

n) Eğitimde uygulamaların temelini oluşturacak felsefî ve sosyolojik etütler yapmak, yaptırmak ve bunlara ilişkin projeler geliştirmek.

o) Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında yapılacak ikili veya çok taraflı kültür anlaşmaları, bu çerçevede hazırlanacak kültürel değişim ve eğitim protokolleri ile ilgili olarak görüş bildirmek; gerektiğinde temsilci göndermek, uluslar arası eğitim ve kültür toplantıları için hazırlanan görüşleri incelemek ve bu konuda görüş bildirmek.

ö) Öğretmenlik mesleği ile eğitim yöneticiliğinin nitelik bakımından gelişmesini sağlayıcı kararlar almak.

p) Eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin niteliklerini, performans standartlarını belirlemek.

r) Eğitim sistemi, öğretim programları, ders kitapları ve eğitim araçlarıyla ilgili projeler hazırlamak veya hazırlatmak.

s) Gençleri Cumhuriyet esaslarına göre hazırlayacak ve okullarda millî terbiyeyi kuvvetlendirecek tedbirleri almak.

ş) Eğitim-öğretimle ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda üniversiteler ile diğer bilim ve meslek kuruluşlarının katılımını da sağlayacak şekilde araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere özel ihtisas komisyonları kurmak.

t) Bakan tarafından onaylanan kararların yürürlüğe konulması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

u) Eğitim-öğretimdeki gelişmeleri ve yenilikleri araştırarak gerekli gördüğü konuların millî eğitim şûrası gündemine alınmasını sağlamak.

ü) Kişi ve kuruluşlarca hazırlanıp tavsiyesi istenilen eserler hakkında gerekli iş ve işlemleri yapmak.

v) Gerektiğinde ders kitapları ve diğer eğitim araç-gerecinin hazırlanmasında yüksek öğretim kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Başkanlığa ait iş ve işlemler ile incelenmesi gereken konuların dengeli bir şekilde dağıtılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

e) Kurul üyeleri arasından en çok ikisini Başkanlığın işlerinde yardımcı olmak üzere görevlendirmek."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Eğitim-öğretim alanındaki konularla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında inceleme ve araştırmalar yapmak, bu konularda rapor hazırlamak ve bunlara ilişkin Kurula bilgi sunmak."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (h) ve (ü) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) Konuşma sırası, Kurulu yöneten başkandan alınan söz sırasıdır. Ancak usul hakkında söz isteyenlere öncelik verilir. Ayrıca görüşülmekte olan konunun ilgili uzmanına, komisyon yönetici veya sözcüsüne sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. Konuşmalarda konu dışına çıkılamaz ve usul hakkında söz alanlar esasa ilişkin görüş belirtemezler. Kurul, aksine karar almadıkça konuşmalar sınırlandırılamaz."

"ü) Öğretim Materyallerini Geliştirme, İnceleme Merkezince hazırlanan eğitim araç-gerecini geliştirme ve inceleme ile ilgili konular Kurulda görüşülerek değerlendirilir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 13 — Başkanlığa bağlı Daire Başkanlıkları şunlardır:

a) Eğitim-Öğretim ve Program Dairesi Başkanlığı.

b) Prensipler ve Eğitim Sistemi Dairesi Başkanlığı.

c) Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığı.

d) İdarî İşler Dairesi Başkanlığı."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Eğitim-Öğretim ve Program Dairesi Başkanlığı

Madde 16 — Eğitim-Öğretim ve Program Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Belirlenen ilke, değer ve ihtiyaçlar çerçevesinde okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim programlarını hazırlamak, geliştirmek, güncelleştirmek ve değerlendirerek karara bağlamak.

b) Eğitim programlarının uygulama ilke ve esaslarını belirlemek.

c) Ders kitapları ile diğer eğitim araç-gereç standartlarını oluşturmak ve geliştirmek.

d) Eğitim kademeleri itibarıyla mezun olabilmenin ilke, ölçüt ve koşullarını belirlemek.

e) Sistem boyutunda uygulama sonuçlarını değerlendirmek ve bu sonuçlara göre program uygulamalarında düzenlemeler yapmak.

f) Mevcut eğitim programlarını, değerlendirme çalışmaları sonuçlarına göre değiştirmek veya geliştirmek maksadıyla Bakanlığın ilgili birimleri veya dairece hazırlanmış program taslaklarının denenmesini, denenmiş program taslaklarının Kurula sunulmasını ve onaylanmış programların uygulamaya konulmasını sağlamak.

g) Diğer bakanlıklarca veya kurumlarca hazırlanıp gönderilen eğitim programı taslaklarını incelemek, gerekli olanları Kurula sunmak.

h) Yurt dışındaki Türk çocuklarına uygulanmakta olan Türkçe ve Türk Kültürü eğitim programlarını değerlendirmek ve geliştirmek veya bunlar için yeni eğitim program taslakları hazırlamak, Bakanlığın ilgili birimlerince hazırlanmış olanları incelemek, Kurula sunmak, onaylanmış programların uygulamaya konulmasını sağlamak.

ı) Öğretmenlerin yeni hazırlanan eğitim programlarına uyumunun sağlanması için gerekli hizmet içi eğitim programı taslaklarını hazırlamak veya Bakanlığın ilgili birimlerince bu konuda hazırlanmış olanları incelemek, Kurula sunmak, onaylanmış hizmet içi eğitim programlarının uygulamaya konulmasını sağlamak.

i) Gençleri Cumhuriyet esaslarına göre hazırlayacak ve okullarda millî terbiyeyi kuvvetlendirecek tedbirleri almak.

j) İkili anlaşmalar çerçevesinde veya istek hâlinde Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları ile eğitim-öğretim programlarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, yeni eğitim- öğretim programlarının hazırlanması veya hazırlattırılması konularında karşılıklı iş birliği yapmak.

k) Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarında Bakanlık, özel kurum ve kuruluşlarca açılan okulların öğretim programlarını incelemek ve değerlendirmek.

l) Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topuluklarından gelen öğrencilerin okullara uyumlarının sağlanması ile ilgili programları yapmak."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Prensipler ve Eğitim Sistemi Dairesi Başkanlığı

Madde 17 — Prensipler ve Eğitim Sistemi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Millî eğitim sisteminin nasıl bir insan yetiştirmeyi hedeflediğini belirlemek.

2) Eğitim sisteminin temel değer ve ilkelerini belirlemek.

3) Eğitimin çok yönlü amaçlarını belirlemek.

4) Eğitim kademeleri itibarıyla her bir kademeden mezun olanların sahip olacağı nitelikleri belirlemek.

5) Ulusal ve uluslar arası gelişmeler ve projeksiyonlar çerçevesinde eğitimde değişim ihtiyaçlarını belirlemek, bu değişimlerle ilgili proje önerileri geliştirmek.

6) Yeni program ihtiyaçlarını belirlemek.

7) Eğitim sisteminde süreklilik ve tutarlılık ilke ve ölçütlerini belirlemek.

8) Eğitim uygulamalarının temelini oluşturacak felsefi ve sosyolojik etütler yapmak.

9) Milli Eğitim Şûraları ile ilgili çalışmaları yürütmek.

10) Belirlenen ilke ve ihtiyaçlar çerçevesinde okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim yönetim yapısını tasarlamak.

11) Okul yönetiminin işleyiş, ilke ve esaslarını oluşturmak.

12) Okul yöneticilerinin nitelik ve yeterliklerini belirlemek.

13) Okul yöneticilerinin performans standartlarını belirlemek.

14) Öğretmen nitelik ve yeterliklerini belirlemek.

15) Öğretmenlerin performans standartlarını belirlemek.

16) Okul türleri, düzeyleri ve programlar arasında koordinasyonu sağlamak.

17) Bakanlık birimlerince hazırlanan kanun tasarılarına, tüzük ve yönetmeliklere gerektiğinde Hukuk Müşavirliğinin de görüşünü alarak son şeklini vermek ve ilgili makamlara sunmak.

18) Eğitim düzeyleri ve türleri arasında yönlendirme ilkelerini belirlemek.

19) Eğitim tür ve düzeyleri itibarıyla rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde ilke ve esasları belirlemek.

20) Yasama organı üyelerince veya diğer bakanlıklarca hazırlanan kanun, tüzük tasarıları ve teklifleri ile yönetmelik taslakları hakkında Hukuk Müşavirliği ile iş birliği yaparak Bakanlık görüşünü oluşturmak.

21) Başkanlık işlemlerinden doğan hukukî davalar ile ilgili savunmaların hazırlanmasına esas olacak bilgi ve belgeleri temin etmek ve Bakanlığın görüşünü oluşturmak.

22) Bakanlığın eğitim-öğretim mevzuatı uygulamalarından doğan problemler hakkında görüş oluşturmak.

23) Eğitim- öğretim mevzuatı ile ilgili derleme çalışmaları yapmak.

24) Yurt dışından alınmış ilköğretim, orta öğretim öğrenim belgeleri ve diplomaların denkliklerinin tespiti ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı denklik merkezlerinin çalışmalarını takip etmek, değerlendirmek, gerektiğinde dokümanları hazırlayarak illere göndermek, mahallince yapılamayan denklik işlemlerini sonuçlandırmak, statüleri değişmiş bulunan yurt içi eğitim kurumlarından alınmış öğrenim belgelerinin denklik işlemlerini yapmak.

25) Yurt dışında öğrenim yapacakların ve yapmakta olanların öğrenim plânı ile uzmanlık program taslaklarını incelemek ve bunların uygun olup olmadığı hakkında görüş bildirmek.

26) İkili ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde denklik konusunda alınan kararları takip etmek, değerlendirmek, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili birimlere bildirmek.

27) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmenlik yapacakların niteliklerini Bakanlık birimleri ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparak tespit etmek.

28) Bakanlığın öğretmen yetiştirme hakkındaki taleplerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesini sağlamak, öğretmenlerle ilgili mevzuatın uygulanmasından doğan problemleri çözümlemek."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığı

Madde 13 — Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın ve diğer birimlerin ihtiyaç duyduğu kaynak tarama ve dokümantasyon çalışmalarını yürütmek.

b) Bütün ders araç-gerecini araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararlarını onaylatmak üzere Bakanlık Makamına sunmak.

c) Bakanlık birimlerince hazırlanan ders kitapları, yardımcı kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, bilgi iş ve işlem yapraklarını incelemek, geliştirmek ve uygun görülenleri karara bağlamak.

d) Başkanlığın gerekli gördüğü alanlarda devlet kitaplarını yazmak veya yazdırmak.

e) Eğitim ile ilgili araştırma, uygulama ve gelişmeleri izlemek ve bu konudaki tespitleri Kurul’a sunmak.

f) Kurulun tespit ettiği esaslar çerçevesinde millî eğitimin içeriği ile ilgili plânlamaları yapmak, bu plânlamalara göre beşer yıllık kalkınma plânları, yıllık programlar ve yıllık programların icrâ plânlarında yer alması gerekli görülen teklifleri Bakanlığın ilgili birimlerine göndermek.

g) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim ve kültür hareketlerini izlemek; yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanmış bilgi, belge ve raporlar hakkında görüş vermek.

h) Başkanlığın yaptığı hizmetlerin tanıtımını yapmak.

ı) Yurt dışı eğitimi ile ilgili tercüme edilmiş dokümanları, Başkanlık ve Bakanlığın ilgili birimlerine göndermek.

i) Başkanlığın uygun göreceği tercüme işlerinin yapılmasını sağlamak.

j) Eğitim-öğretimle ilgili bilgi, belge ve dokümanların sağlanması, tasnifi ve hizmete sunulması ile ilgili işlemleri yapmak.

k) Ders kitapları ile diğer eğitim araç-gereci hakkında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek veya bu amaçla kurulması kararlaştırılan özel ihtisas komisyonlarının oluşturulması ile ilgili işlemleri yapmak.

l) İncelenmek, tavsiye edilmek veya satın alınmak üzere Bakanlığa gönderilen yayınlar ile diğer eğitim araç-gerecine ait inceleme raporlarını hazırlamak veya hazırlatmak, tavsiye edilmesi veya satın alınması kararlaştırılan eğitim araç-gerecinin Tebliğler Dergisi’nde yayımlanmasını sağlamak.

m) Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarında ikili anlaşmalar çerçevesinde ortak kullanılabilecek gerekli ders kitaplarının veya destek eserlerin hazırlanması, hazırlattırılması hizmetlerini yürütmek.

n) Araştırma, geliştirme uygulamaları ve projeleri yürütmek.

o) Ders kitaplarının seçimi için yarışma ya da belirlenecek diğer projeleri yürütmek."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (d) bendi eklenmiştir.

"c) Bilgi-işlem sistemleri ve hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütmek.

d) Personel hizmetlerini yürütmek."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin değişik ÜÇÜNCÜ KISIM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM başlığı "Öğretim Materyallerini Geliştirme, İnceleme Merkezi" olarak ve değişik 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 21 — Başkanlık bünyesinde eğitim araç-gerecini geliştirmek ve incelemek üzere Öğretim Materyallerini Geliştirme, İnceleme Merkezi oluşturulur."

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin değişik 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 22 — Öğretim Materyallerini Geliştirme, İnceleme Merkezinin görev, yetki ve sorumlulukları yönerge ile belirlenir."

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 23 — Şube Müdürlükleri;

a) Başkanlığa bağlı olarak Kurul İşleri Şubesi Müdürlüğü,

b) Eğitim-Öğretim ve Program Dairesi Başkanlığına bağlı olarak;

1) Okul Öncesi Eğitimi ve İlköğretim Programları Şubesi Müdürlüğü,

2) Genel Orta Öğretim Programları Şubesi Müdürlüğü,

3) Mesleki Orta Öğretim Programları Şubesi Müdürlüğü,

4) Yaygın Eğitim Programları Şubesi Müdürlüğü,

c) Prensipler ve Eğitim Sistemi Dairesi Başkanlığına bağlı olarak;

1) Stratejik Plânlar, Hedefler ve Şûra Şubesi Müdürlüğü,

2) Genel Plânlar ve Hedefler Şubesi Müdürlüğü,

3) Mevzuatı Geliştirme ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü,

4) Okul Yönetimi ve Öğretmen Yetiştirme-Geliştirme Şubesi Müdürlüğü,

5) Rehberlik ve Yönlendirme Şubesi Müdürlüğü,

6) Öğrenci İşleri ve Denklik Şubesi Müdürlüğü,

d) Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak;

1) Devlet Kitapları Şubesi Müdürlüğü,

2) Özel Sektör Kitapları Şubesi Müdürlüğü,

3) Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Standartları Şubesi Müdürlüğü,

4) Kaynak, Dokümantasyon ve Proje Uygulamaları Şubesi Müdürlüğü,

e) İdarî İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak;

1) İnsan Kaynakları Şubesi Müdürlüğü,

2) Ayniyat ve Hesap İşleri Şubesi Müdürlüğü,

3) Bilgi İşlem Sistemleri ve Arşiv Şubesi Müdürlüğünden

oluşur."

MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurul Üyeliklerinin Alanlara Göre Dağılımı

Madde 25 — Kurul üyeliklerine eğitim-öğretim alanlarından oniki (12), eğitim bilimleri alanlarından üç (3) olmak üzere toplam 15 üye atanır.

A) Üyelerin alanlara göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

a) Eğitim-Öğretim Alanı:

1) Matematik-Fen bilimleri (Matematik, fizik, kimya, biyoloji, fen bilgisi), 4 üye.

2) Sosyal bilimler (Tarih, coğrafya, sosyal bilgiler, felsefe), iki (2) üye.

3) Dil bilimleri (Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil), üç (3) üye.

4) Meslekî ve teknik eğitim, iki (2) üye.

5) Güzel sanatlar, beden eğitimi ve spor, bir (1) üye.

b) Eğitim Bilimleri Alanı:

1) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, bir (1) üye.

2) Program geliştirme, bir (1) üye.

3) Eğitim yönetimi ve denetimi, bir (1) üye.

B) Kurul Üyeliklerine Atama Şartları:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 48 inci maddesi ile 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartları taşımak.

b) En az lisans öğrenimi görmüş olmak.

c) Genel eğitim, meslekî ve teknik öğretim veya genel kültür alanlarında araştırma yapma ve bilimsel senteze varma niteliğini taşımak.

d) Öğretmen menşeli olup çeşitli öğretim ve yönetim kademelerinde görev yapmış olmak.

C) Tercih nedenleri:

a) Eğitim-öğretim alanında yayımlanmış eseri bulunmak.

b) En az bir yabancı dil bilmek.

c) Lisans üstü öğrenim görmüş olmak.”

MADDE 19 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı fıkranın (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bir fıkra eklenmiştir.

“Kurul uzmanları, Kurul Başkanı veya Kurul üyelerine bağlı olarak aşağıdaki görevleri yaparlar.”

“e) Kurul Başkanının veya Kurul üyesinin vereceği hizmete yönelik diğer görevleri yapmak.”

“Her Kurul üyesine çalışmalarında yardımcı olmak üzere en fazla 3 (üç) Kurul uzmanı görevlendirilir.”

MADDE 20 — Aynı Yönetmeliğin 19, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Diğer Personelin Atanmasında Aranacak Nitelikler

Madde 30 — Daire başkanı, şube müdürü, Kurul uzmanı, eğitim uzmanı, şef, memur gibi personelin atanmalarında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır."

MADDE 22 — Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 42 — Başkanlığın görevleri ile ilgili konularda araştırmalarda bulunmak, Kurul gündemine alınacak konularda hazırlık yapmak üzere İdarî İşler Dairesi Başkanlığı hariç diğer daire başkanlıklarının her birinde doğrudan başkana bağlı yeterli sayıda eğitim uzmanı görevlendirilir."

Yürürlük

MADDE 23 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı