Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

15 Ekim 2003

ÇARŞAMBA

Sayı : 25260

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM Kararı

783 Yasama Dokunulmazlığı Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

2003/6142 Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— 4123 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

— Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Atama, Görev ve Yetki Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/36)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/21)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/22)

— Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 70)

— Elazığ Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/07)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait 3 Adet Karar

 

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

— Yüksek Seçim Kurulunun 886 sayılı Kararı

 

DÜZELTME (Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik ile İlgili)


YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

Yasama Dokunulmazlığı Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar No: 783

Karar Tarihi: 9.10.2003

Yasama dokunulmazlığı konusunda kurulan (10/70) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 9.10.2003 tarihli 5 inci Birleşiminde ve Komisyonun aynı tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan

Fehmi Hüsrev KUTLU

Adıyaman

(A.K.P.)

Başkanvekili

Yakup KEPENEK

Ankara

(C.H.P.)

Sözcü

Metin KAŞIKOĞLU

Düzce

(A.K.P.)

.Kâtip

Muharrem KILIÇ

Malatya

(C.H.P.)

Üye

Orhan YILDIZ

Artvin

(A.K.P.)

Üye

Muzaffer KÜLCÜ

Çorum

(A.K.P.)

Üye

Mehmet Salih ERDOĞAN

Denizli

(A.K.P.)

Üye

Cavit TORUN

Diyarbakır

(A.K.P.)

Üye

Mehmet YILMAZCAN

Kahramanmaraş

(A.K.P.)

Üye

Süleyman SARIBAŞ

Malatya

(A.K.P.)

Üye

Mehmet Ziya YERGÖK

Adana

(C.H.P.)

Üye

Atilla KART

Konya

(C.H.P.)

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

14 Ekim 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-15548

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Ekim 2003 tarihinden itibaren Belçika ve İspanya’ya gideceğimden, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Ekim 2003

B.01.0.KKB.01-06/A-17-2003-1212

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 14 Ekim 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15548 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Ekim 2003 tarihinden itibaren Belçika ve İspanya’ya gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

14 Ekim 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-15549

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Ekim 2003 tarihinden itibaren Belçika, İspanya ve İtalya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Ali Babacan’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan        

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Ekim 2003

B.01.0.KKB.01-06-224-2003-1213

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 14 Ekim 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15549 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Ekim 2003 tarihinden itibaren Belçika, İspanya ve İtalya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

14 Ekim 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-15550

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Ekim 2003 tarihinden itibaren Belçika ve İspanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Ekim 2003

B.01.0.KKB.01-06-225-2003-1214

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 14 Ekim 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15550 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Ekim 2003 tarihinden itibaren Belçika ve İspanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2003/6142

Ekli “Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 7/8/2003 tarihli ve 17540 sayılı yazısı üzerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 ve 216 ncı maddelerine göre Bakanlar Kurulu’nca 13/8/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

C. ÇİÇEK

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

A. AKSU

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

Madde l —24/12/1973 tarihli ve 7/7648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 10/01/1974 tarihli ve 14764 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi Yönetmeliği" ile kurulan Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi kapatılarak söz konusu Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde l —Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Yabancı Diller Eğitim Merkezi kadrolarında çalışan Yabancı Diller Eğitim Merkezi Müdürü ve Müdür Yardımcıları, Öğretmen, Koruma ve Güvenlik Şefi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Hizmetli unvanlı memurlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılacak protokol çerçevesinde en geç üç ay içerisinde Milli Eğitim Bakanlığına naklen atanırlar. Ancak, bu personelden istekli olanlar Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine genel hükümlere göre bu Bakanlığa da naklen atanabilirler.

Geçici Madde 2 —Yabancı Diller Eğitim Merkezinin demirbaş ve malzemeleri Devlet Personel Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak protokol hükümlerine göre paylaşılır.

Madde 2 —Sayıştayın ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

4123 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 —Bu Yönetmelik, 27/1/2003 tarihinde Tunceli-Pülümür ve çevresinde, 10/4/2003 tarihinde İzmir-Urla, Seferihisar ve çevresinde, 1/5/2003 tarihinde Bingöl ve çevresinde meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedelere; bizzat veya kuracakları kooperatifler aracılığı ile kredi açılması, kullandırılması ve bu kredilerin geri dönüşümü ile konut veya işyeri yaptırılması ve tahsisi amacıyla hazırlanmış olup, tüm bu işlemlere ilişkin usül ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 2 —Bu Yönetmelik, 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanuna 29/5/2003 tarihli ve 4864 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 1 inci madde hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 —Bu Yönetmelikte geçen;

Afetzede: Birinci maddede belirtilen deprem afetleri nedeniyle, konut ve işyerleri yıkık, ağır veya orta derecede hasar gören mülk sahipleri, bunların hissedarları ve bu kişilere ait; yıkık-ağır veya orta derecede hasarlı başka konutta afet günü ikamet eden evli evlatları kapsar.

Hak sahibi: Konut ve/veya işyeri, birinci maddede belirtilen afetlerden hasar görenlerden 4123 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereğince kredi açılacak veya yardım yapılacakların belirlenmesi için o yerde yapılacak ilan tarihinden itibaren 60 günlük süre içerisinde taahhütname, tapu kaydı, emlak beyanı gibi belgelerini veren ve Bakanlık tarafından yardım yapılması uygun görülen afetzede gerçek kişilerdir. Gerektiğinde bu süre Bakan oluru ile uzatılabilir.

Bakanlık : Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,

İdare: Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,

Banka: T.C. Ziraat Bankasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kredi Açılacak, Konut ve İşyeri Yapılacak Afetzedeler

Yararlanacak Afetzedeler

Madde 4 —Bu Yönetmelik kapsamında; Belediye sınırları ve mücavir alanlarda bulunan konut veya işyerleri yıkık-ağır derecede hasarlı olarak belirlenen Afetzedelere, kendi arsaları üzerinde yeniden yapacakları konutlar için doğrudan veya Afetzedelerce kurulacak kooperatifler aracılığıyla kredi verilir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bu yerlerde afetzede konutu, toplu işyeri, altyapı ve sosyal donatı yerleri yaptırılabilir.

Afetzedeler, birden fazla konutunun ve/veya birden fazla işyerinin hasar görmesi halinde, en fazla bir konut ve/veya bir işyeri için bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yardımlardan yararlanabilirler.

Bu kapsama giren Afetzedeler; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Fen Heyetleri tarafından yapılan tespitler sonucunda tanzim edilen kesin hasar tespit raporları veya muhakkik heyetçe incelenen yerlerdeki kesinleşmiş Afetzede listelerine göre belirlenir.

İdarece Yaptırılacak Konutların Tahsisi

Madde 5 —İdare tarafından yaptırılacak konutlar, 4123 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereğince konut yardımı yapılması için ilan edilen yasal süre içerisinde müracaat eden Afetzedelere noter kurasıyla dağıtılır. İdare tarafından yaptırılacak konutların tahsisine ilişkin usül ve esaslar İdare’nin bağlı olduğu Bakanın onayı ile belirlenir.

Konut Kredilerinin Açılması ve Kullandırılması

Madde 6 —İdarece afetzedelere yetecek miktarda konut yapılmaması halinde, kendi arsası üzerinde konut yapmak isteyen afetzedeler ile afetzedelerin kuracağı kooperatiflere Toplu Konut İdaresi aracılığı ile kredi açılabilir. Açılacak kredinin borçlandırılması ve borçların tahsili, Bakanlık ile Banka arasında imzalanan Protokol hükümlerine göre yapılır.

Krediden yararlanmak isteyen afetzedeler veya afetzedelerin kurduğu kooperatifler tarafından inşa edilecek konut projeleri, İdare ve Bakanlık tarafından üretilen tip projelerden veya kendileri tarafından hazırlanıp Bakanlıkça onaylanacak projelerden seçilir. Afetzedeler veya afetzedelerin kurduğu kooperatifler, kredi kullanmak üzere Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü veya kurulması halinde Afet İnşaat Kontrol Amirliğine başvurur, uygun görülenlere açılacak kredi için İdarenin onayı alınır. Kredisi İdarece onaylanan afetzedeler veya afetzedelerin kurduğu kooperatiflerle açılmış ve açılabilecek kredi tutarı üzerinden, Banka lehine ipotek tesis edilir ve kredi kullandırılır. Kredi inşaat seviyesi karşılığında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü veya kurulması halinde Afet İnşaat Kontrol Amirliğinin belirleyeceği ve İdarenin onayının alındığı pursantaj usulüne göre ödenir.

Yapılan inşaatların fiziki gerçekleşme seviyeleri ile yapıların her türlü denetimi Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü veya kurulması halinde Afet İnşaat Kontrol Amirliği tarafından gerçekleştirilir. Ancak; İdare tarafından gerektiğinde inşaat mahallinde, projenin genel durumu ile inşaat seviyeleri kontrol edilir.

Açılacak kredinin miktarı konut başına en fazla 20 milyar TL sıdır. Kredilerin vadesi 20 yıldır. Kredinin geri ödenmesi, konut inşaatlarının bitiminden itibaren bir yıl sonra başlar ve yıllık eşit taksitler halinde geri ödenir. Krediye yıllık % 10 oranında faiz uygulanır, gecikmelerde ise yıllık % 5 gecikme faizi alınır.

Yaptırılacak İşyerlerinin Tahsisi

Madde 7 —İdare tarafından toplu olarak işyeri yaptırılması halinde, yaptırılacak işyerleri; 4123 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereğince işyeri yardımı yapılması için ilan edilen yasal süre içerisinde müracaat eden ve işyerleri yıkık-ağır derecede hasar gören Afetzede ailelerden mülk sahibi olanlarla, bunların hissedarlarından işyeri almaya hak kazananlara, noter kurasıyla dağıtılır. İdarece yaptırılacak işyerlerinin tahsisine ilişkin usül ve esaslar İdare’nin bağlı olduğu Bakanın onayı ile belirlenir.

İşyeri Kredilerinin Açılması ve Kullandırılması

Madde 8 —Ferdi veya kuracakları kooperatif vasıtasıyla işyeri yapmak isteyen afetzede mülk sahipleri veya hissedarlarına ise 6 Milyar TL. işyeri kredisi açılır. Bu kredinin geri ödeme süresi 5 yıldır. Kredinin geri ödenmesi inşaatın bitim tarihinden itibaren 1 yıl sonra başlar ve yıllık eşit taksitler halinde ödenir. Kredinin faiz oranı yıllık % 6 dır. Gecikme faizi olarak yıllık % 5 faiz uygulanır.

İşyeri kredisinden yararlanmak isteyen afetzedeler veya kuracakları kooperatifler Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne veya kurulması halinde Afet İnşaat Kontrol Amirliğine başvurur, uygun görülenlere açılacak kredi için İdarenin onayı alınır. Kredisi İdarece onaylanan afetzedeler veya afetzedelerin kurduğu kooperatiflere, açılan kredi üzerinden Banka lehine ipotek tesis edilir ve kredi kullandırılır. Kredi inşaat seviyesi karşılığında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü veya kurulması halinde Afet İnşaat Kontrol Amirliğinin belirleyeceği ve İdarenin onayının alındığı pursantaj usulüne göre ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Onarım ve Güçlendirme Projesi ve Kredi İşlemleri

Onarım ve Güçlendirme Projesi ve Kredi İşlemleri

Madde 9 —Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Fen heyetleri tarafından konut ve işyerlerinin orta hasarlı olduğu belirlenen Afetzede Haksahiplerinin onarım ve güçlendirme projesi, Bakanlıktan proje kontrol müşavirlik belgesi almış olan firmalar (Proje Müşavirliği) veya İnşaat Mühendisleri Odasına (İMO) tescilli proje büroları ile bunların dışında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olan yapımcı firmalar veya şahıslar tarafından yapılacaktır.

İl, ilçe ve beldelerde; orta hasar konuttan Afetzede ve Haksahibi olanlara 6 Milyar TL. sı, orta hasarlı işyerinden Afetzede Haksahibi olanlara ise 3 Milyar TL sı Onarım ve Güçlendirme Kredisi açılır.

İl, İlçe ve beldelerdeki konut ve işyerleri için, 4123 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesine göre kullandırılan Onarım ve Güçlendirme kredisinden dolayı borçlandırılan Afetzedelerin geri ödemesi;

a) Konutlar için 10 yıl vadeli, onarımın bitimi tarihinden itibaren ilk 1 yılı ödemesiz ve yıllık %10 faizli olarak eşit taksitler halinde geri ödenir. Gecikme faizi olarak yıllık % 5 faiz uygulanır.

b) İşyerleri için 5 yıl vadeli, onarımın bitimi tarihinden itibaren ilk 1 yılı ödemesiz ve yıllık % 6 faizli olarak eşit taksitler halinde geri ödenir. Gecikme faizi olarak yıllık % 5 faiz uygulanır.

Bu kredinin kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir ve Bakanın onayı ile yürürlüğe girer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 10 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 —Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —22/5/1974 tarihli ve 14893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Madde 15 - Kurul; genel eğitim ve araştırma hastanelerinde, kurum amiri, şef, şef yardımcısı ve başasistanlarının kurum amirinin gözetiminde gizli oyla seçecekleri beş; özel dal eğitim kurumları ile yataksız eğitim kurumlarında ise en az üç koordinatör şeften oluşur. Eğitim kurumlarında yeterli sayıda koordinatör şef bulunmaması halinde, üye sayısı birim şefleri ile tamamlanır. Kurulun başkanı kurum amiridir. Üyeler arasından bir başkan yardımcısı seçilir, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı ona vekalet eder. Ayrıca asıl üye sayısı kadar koordinatör şefler arasından, yeterli sayıda bulunmaması halinde ise şefler arasından yedek üyeler seçilir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Atama, Görev ve Yetki Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü kontrolörlerinin atama, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Bakan: Tarım ve Köyişleri Bakanını,

Genel Müdürlük: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürünü,

Başkan: Kontrolörler Başkanı olarak görevlendirilen Başkontrolör veya Kontrolörü,

Kontrolör: Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolörü,

Denetim: Genel denetimi, incelemeyi ve soruşturmayı,

Kuruluş: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş Tarımsal Amaçlı Kooperatif ve üst kuruluşlarını, 1581 sayılı Kanuna göre kurulmuş Tarım Kredi Kooperatifleri ve üst kuruluşlarını, 6964 sayılı Kanuna göre kurulan Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğini, 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 11 inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca kurulan Birlikleri ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa göre kurulan Birlikleri ve Merkez Birliğini,

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümlerince yapılan Kurumlar İçin Merkezi Seçme Sınavını,

Meslek Giriş Sınavı: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) Bakanlıkça her sınav döneminde tespit edilen puan türlerine asgari puan almış olanlar arasından Genel Müdürlükçe yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavını,

Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

ifade eder.

Başkan ve Kontrolörlerin İdari Bağlılığı

Madde 4 — Kontrolörler Bakan adına denetim yaparlar. Kontrolörler Başkanı doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Bu yetki devredilemez.

Kontrolörler Başkanının Görevlendirilmesi

Madde 5 — Kontrolörlerin çalışmalarını düzenlemek, izlemek, raporlarını değerlendirmek ve büro hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere; Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile stajyerlik dahil en az sekiz yıl başarılı Kontrolörlük yapmış ve olumlu sicil almış Başkontrolörler veya Kontrolörler arasından Kontrolörler Başkanı görevlendirilir.

Görev Merkezi

Madde 6 — Kontrolörlerin ve Başkanın görev merkezi Ankara’dır.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Yükümlülük

Çalışma ve Yetki Alanı

Madde 7 — Kontrolörlerin ve Başkanın görev ve yetki alanındaki herhangi bir birim; yönetmelik, genelge ve benzeri düzenlemelerle yetki alanı dışına çıkartılamaz. Herhangi bir birim mutat ve makul süreler haricinde ve yasal bir gerekçe olmaksızın denetim dışı tutulamaz.

Kontrolörler Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8 — Kontrolörler Başkanı, Başkontrolör sıfat ve yetkisine sahip olup, Makamın emir ve onayı üzerine doğrudan Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlığın görev ve yetki sahasına giren kooperatif ve üst kuruluşları ile desteklenmek üzere Genel Müdürlüğün yatırım ve transfer programlarında bulunan kooperatif ve üst kuruluşlarının, Tarım Kredi Kooperatif ve üst kuruluşlarının, 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 11 inci maddesinin (a) fıkrası ile Hayvan Islahı Kanunu hükümlerine göre kurulan birlikler ve Merkez Birliğinin, Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin teknik durumları ile idari, mali ve hukuki yönden hesap, işlem ve mal varlıklarını denetletmek,

b) Bakanlığın yetki alanına giren tüm kooperatif, birlik ve ziraat odaları ile üst kuruluşlarının ilgilileri hakkındaki ihbar konularını tetkik etmek, suç unsuru tespit edildiğinde sorumluları ile ilgili olarak gerekli yasal işlemleri yapmak,

c) Kooperatif, birlik ve ziraat odaları ile üst kuruluşlarının normal denetimini yapmak, konusu suç teşkil etmeyen eksiklikler için tebligatta bulunmak, belirlenen sürede eksikliklerin tamamlanmaması halinde kanuni takibat yapılmak üzere ilgili mercilere durumu intikal ettirmek,

d) Gayri-faal oldukları ve faaliyetlerini sürdürme imkanı olmadığı tespit edilen kooperatif ve üst kuruluşlarının feshini talep etmek,

e) Kooperatifçiliğin tanıtılması ve yayılmasında, kooperatif personeli ile ortaklarının eğitilmesinde Bakanlığın ilgili birimleri ile işbirliği yapmak,

f) Yapılan denetimler sonucunda konusu suç teşkil eden işlemleri tespit edilen, Bakanlık ve diğer kamu görevlileri ile özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişiler hakkında özel kanunlarla belirtilen şekilde işlem yapmak,

g) Kontrolörleri yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve kontrol etmek,

h) Gerekli görülen hallerde bizzat denetleme ve inceleme yapmak, gerçek ve tüzel kişiler hakkında özel kanunlarla belirtilen şekilde işlem yapmak,

i) Kontrolörlerin çalışma programını düzenlemek ve uygulamasını sağlamak,

j) Kontrolörlerin denetim ve inceleme yapacağı yerleri tespit etmek ve bunlar için Genel Müdürlükten veya gerektiğinde Bakanlık Makamından onay almak, gerekirse kontrolörlerin çalışmalarını mahallinde bizzat izlemek, Başkontrolörler veya Kontrolörler vasıtasıyla ilgili birimleri denetletip varsa darboğazların çözümüne yardımcı olmak, Kontrolörlerin görevlerini ve görev yerlerini gerektiği hallerde değiştirmek,

k) Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre Kontrolörler ile büro personelinin disiplin suçları ve görev değişikliği hususlarında Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak,

l) Raporları; usul, şekil ve mevzuat bakımından incelemek, göreceği hataları düzelttirmek varsa eksiklikleri tamamlattırmak,

m) Raporlarda belirtilen hususlarda hemen yapılması gereken işlemler ve alınması gereken tedbirleri Makama ivedi olarak sunmak,

n) Makam tarafından verilen mevzuatla ilgili çalışmaları yapmak,

o) Sınav kurullarında görev almak ve sınavlarla ilgili işlemleri yürütmek,

p) Makam tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Kontrolörlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9 — Kontrolörler;

a) Bakanlığın görev kapsamındaki kooperatifler, birlikler, ziraat odaları ve bunların üst kuruluşlarının; hesap, işlem ve mal varlıklarını idari, mali, hukuki ve teknik yönden denetlemek,

b) Denetimi yapılan birimlerin; yönetim ve denetleme organları ile personeli hakkında gerekli inceleme ve soruşturmaları yapmak,

c) Yapılan denetimler sonucunda, konusu suç teşkil etmeyen eksiklikler için denetlenen birim yetkililerine tebligatta bulunmak, ilgilileri uyarmak ve gerekli bilgilerle donatmak,

d) Gayri-faal oldukları ve faaliyetlerini sürdürme imkanı olmadığı tespit edilen kooperatif ve üst kuruluşlarının fesihlerini talep etmek,

e) Kooperatifçilik kapsamına giren konularda ve denetimi yapılan birimlerle ilgili mevzuatın uygulanmasında görülen aksaklıklar hakkında incelemeler yapmak ve düşüncelerini bildirmek,

f) Yapılan denetimler sonucunda konusu suç teşkil eden işlemleri tespit edilen, Bakanlık ve diğer kamu görevlileri ile özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişiler hakkında özel kanunlarla belirtilen şekilde işlem yapmak,

g) Kontrolörler Başkanına yardımcı olmak,

h) Denetimle ilgili konularda gerekli gördüklerinde yazılı cevap şeklinde ya da ifade almak suretiyle ilgililerin bilgilerine başvurmak,

i) Kontrolörlerce düzenlenen ve Başkan tarafından havale olunan raporları değerlendirmek,

j) Denetim, inceleme ve soruşturma sırasında gizli de olsa bütün defter, dosya ve belgeleri istemek, görmek, incelemek ve gerektiğinde zimmet karşılığında almak,

k) Denetim esnasında ihtiyaç duyulması halinde teknik konularda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarından yardım istemek,

l) Makam tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak

ile görevli ve yetkilidirler.

Kontrolörler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu ile diğer mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmak, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

Yardım Zorunluluğu

Madde 10 — Kontrolörlere görevleri sırasında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatı yetkilileri tarafından gereken her türlü yardımda bulunulması, kolaylığın gösterilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması zorunludur. Gerekli hallerde mülki idare amirlerinden de yardım alınabilir.

Kontrolörün talebi üzerine teknik konularla ilgili olarak, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları gecikmeye mahal vermeksizin her türlü yardımda bulunmakla görevlidir.

Denetime Tabi Olanların Ödev ve Sorumlulukları

Madde 11 — Denetime tabi olanların ödev ve sorumlulukları şunlardır;

a) Denetim veya soruşturmaya tabi birim yetkilileri ile görevli müdür ve tüm personel; para ve para hükmündeki kağıtlar, ambar ve depolarında bulunan mallar, ilgili belge, doküman ve defterleri gizli de olsa bütün vesikaları ile birlikte Kontrolöre göstermek, saymasına ve tetkik etmesine yardımda bulunmak zorundadırlar,

b) Denetim yapılan yerde görevli memur ve personel ile diğer alakadarlar, Kontrolörün gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını tekide mahal bırakmadan vermek zorundadırlar, asılları alınan evrak ve belgelerin Kontrolörün mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri dosyasında saklanmak üzere evrak ve belgelerin alındığı yere verilir,

c) Denetime tabi birim yöneticileri; denetim hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için Kontrolöre görevi süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar,

d) Denetlenen birim görevlilerine verilmiş izinlerin kullanılması, gerektiğinde Kontrolörün isteği üzerine denetim sonuna kadar durdurulabilir, iznini kullanmaya başlamış olan görevli, Kontrolörün isteği üzerine geri çağrılabilir. Denetime tabi olanlar ile denetlenen birim görevlileri, Kontrolörce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlü olmaları yanında bu yönde hiçbir engel gösteremez, üstlerinden izin almak gibi mazeret ileri süremezler,

e) Denetlenen birim ve denetim konuları ile ilgili olmak kaydıyla ilgililer, Kontrolörün talebi doğrultusunda yazılı cevap ya da bilgi vermekle görevlidirler.

Kontrolörlerin Uyacakları Hususlar

Madde 12 — Kontrolörler, bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

Kontrolörler;

a) Denetimi yapılan kuruluşun idari işlerine karışamazlar. Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh koyamazlar, (Görülmüştür ibaresi, Resmi Mühür ve imza hariç) ilave ve düzeltme yapamazlar,

b) Denetime tabi kuruluş yetkilileri ile hususi münasebet tesis edemezler ve yetkilerini özel işlerinde kullanamazlar (Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır),

c) Denetime gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri hiçbir şekilde açıklayamazlar,

d) Denetim anında ve raporlarda, muhataba karşı hakaret içeren davranış ve ifadelerde bulunamazlar.

Denetim Programı ve Görevlendirme

Madde 13 — Kontrolörler, Makamdan alınan genel yıllık program onayı ile konunun lüzum ve aciliyetine binaen sonradan zuhur edecek denetim taleplerine istinaden münferit veya heyetler halinde Makam Onayı ile görevlendirilirler ve aldıkları görevlerin neticelerini Başkana rapor halinde sunarlar.

Görevlendirmeler coğrafi ve iklim şartları dikkate alınarak ve Kontrolörler arasında eşitlik gözetilerek yapılır. Başkan, programların uygulanmasında lüzum hasıl olduğu takdirde, gereken değişikliği yapmaya, bir programı bir Kontrolör veya heyetten alıp diğer bir Kontrolör veya heyete vermeye veya benzeri tedbirleri almaya yetkilidir.

Programların uygulanmasında belirtilmiş olan sıraya uyulması esastır. Ancak, sonradan ortaya çıkan durum ve ihtiyaca göre gerekli sıra değişikliği Başkanın izni ile yapılabilir.

Kontrolörler çalışmalarını tespit edilen sürede bitirirler. Haklı ve zorunlu sebeplerle bu süre Başkan tarafından uzatılabilir.

Müşterek Çalışmalar

Madde 14 — Denetim programlarının heyetler halinde uygulanmasında, her heyete dahil Kontrolörlerden en kıdemlisi Makam Onayına istinaden heyet başkanı olarak çalışmaları düzenler. Heyet Başkanı işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında, denetim ve tetkiklere verilecek en uygun yönü tayin, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin eder. Çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Başkana özel bilgi veya ara rapor verir.

İşlerin Süresinde Bitirilememesi ve İşin Devri

Madde 15 — İşlerin zamanında bitirilemeyeceği yolundaki emarelerin belirmesi halinde Kontrolörler;

a) Kendilerine verilen işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Başkana zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

b) Kontrolörlere verilen işin devredilmemesi esastır. Geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa Kontrolörler, ellerindeki işleri Başkanın yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir Kontrolöre devredebilirler.

c) Devredilecek işler için devri yapacak Kontrolör bir "Devir Notu" hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak "Devir Notu"na;

- Devredilen işin ne olduğu,

- Devir gününe kadar;

İşin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği,

İş hakkında ne gibi görüş veya kanaata varıldığı,

Beliren görüş ve kanaat olarak işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği,

hakkındaki düşüncelerini yazarlar.

Bundan başka devredilen işe ait düzenlenecek belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte (Denetimi yapılan birimin faaliyetinin kesif olması veya bir kaç hesap yılını kapsaması halinde belgelerin dönemler itibariyle kaç klasör veya dosyadan müteşekkil olduğunun zikredilmesi yeterlidir) işi devralan Kontrolöre imza karşılığı verir.

Devir Notunun ve Dizi Pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Kontrolör tarafından Başkana gönderilir, üçüncü nüsha devreden Kontrolörde kalır.

Yardımcı Personel

Madde 16 — Aşağıdaki görevleri yapmak üzere Başkanın emri altında, bir şef ve yeterli sayıda büro personeli Genel Müdürün Onayı ile görevlendirilir.

Büroda çalışan şefin görevleri şunlardır;

a) Başkana intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek,

b) Kontrolörlerden gelen rapor veya tahkikat evrakını kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,

c) İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

d) Kontrolörlerin çalışma ve hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemleri hazırlamak,

e) Başkanın ve Kontrolörlerin çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutarak, özel arşivinde muhafazasını sağlamak,

f) Başkan, Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler tarafından verilecek raporları yazmak, diğer görevleri yapmak.

Başkan, Başkana yardımla görevlendirilen Başkontrolör ve Kontrolörlere karşı şefliğin idaresinden birinci derecede büroda görevli şef sorumludur. Büro işlerinde gizlilik esastır. Büroda görevli şef ve personel; rapor, yazışma ve diğer dosyaları Başkanın izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Stajyer Kontrolörlük Yarışma Sınavına İlişkin Esaslar

Kontrolörlüğe Giriş

Madde 17 — Kontrolörlüğe, giriş sınavı ile Stajyer Kontrolör olarak girilir. Giriş sınavı yapılmadan atama yoluyla Kontrolör alınamaz.

Giriş sınavı; 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile Bakanlıkça bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan meslek giriş sınavı bölümlerinden oluşur.

Meslek giriş sınavı, Genel Müdürlükçe teklif edilerek Bakanlık onayına istinaden yazılı ve sözlü olarak yapılan iki aşamalı bir sınavdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınamazlar. Meslek giriş sınavına katılabilmek için KPSS’nda Bakanlıkça her sınav döneminde tespit edilen puan türünden asgari puanı almış olmak gerekir.

Stajyer Kontrolörlerin, genel müdürlüğün görev ve hizmet alanları esas tutularak %20’si Veteriner, Ziraat, Bilgisayar, İnşaat, Makine ve Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümlerinden, %80’i ise Sosyal Bölümlerden (Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler) olmak üzere en az dört yıllık fakülte mezunları arasından seçilerek atamaları yapılır.

Meslek Giriş Sınavı Şartları

Madde 18 — Stajyer Kontrolörlük meslek giriş sınavına katılabilmek için;

a) 17 nci maddede belirtilen giriş sınavında Bakanlıkça her sınav döneminde tespit edilecek puan türünden asgari puanı almış olmak,

b) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki yazılı niteliklere haiz olmak,

c) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak (Askerlik hizmetini yapmış olanlar için bu süreye 2 yıl eklenir),

d) Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Veteriner ve Ziraat fakülteleri, mühendislik fakültelerinin Bilgisayar, İnşaat, Makine ve Elektrik-Elektronik bölümleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerin birinden mezun olmak,

e) Kontrolörlük karakter ve vasıflarına haiz bulunmak (Bu bentte belirtilen husus, giriş sınavından önce Makam tarafından görevlendirilecek Kontrolörce yapılacak inceleme ile tespit edilir),

f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya sınav erteletmiş bulunmak,

şartları aranır.

Meslek Giriş Sınavının Duyurulması

Madde 19 — Meslek giriş sınavının yapılış tarihi, yeri, giriş şartları, sınav konuları ve diğer hususlar Resmî Gazete ve Türkiye genelinde yayımlanan en az iki gazetede duyurulur.

Son ilan, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.

Adayların başvuru ve kayıt süresi sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

Meslek Giriş Sınavı İçin İstenecek Belgeler

Madde 20 — Meslek giriş sınavına girmek isteyenler Genel Müdürlüğe; iki adet fotoğraf, aday formu ve yüksek öğrenim durumunu gösterir diploma veya bitirme belgesi ile Merkezi Eleme Sınavını Kazandı belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ile müracaat ederler.

Aday formunda; adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavlardan önce aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanın örneği.

b) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu (Bu rapor sözlü sınavı kazanıldıktan sonra atama yapılmadan önce verilir).

c) Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti.

d) 4,5 X 6 ebadında (6) fotoğraf.

e) Cumhuriyet Başsavcılığından son altı ay içinde alınmış sabıka kaydı belgesi,

f) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi (Bu özgeçmişte; Baba ve ana adları ile meslek veya işleri, yüksek öğrenim yaptığı okul ve yeri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adresleri varsa telefon numaraları ile yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığı ve benzeri belirtilir).

Postayla ve eksik belgelerle yapılmış başvurular dikkate alınmaz.

Adaylık Belgesi ve Sınav Yeri

Madde 21 — Stajyer Kontrolörlük meslek giriş sınavına katılacaklara; Genel Müdürlükçe fotoğraflı ve onaylı "Adaylık Belgesi" verilir. Sınavlara, ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir.

Yazılı ve sözlü sınav Ankara’da yapılır. Yazılı sınava (KPSS) sonuçlarına göre Bakanlıkça belirlenen puan türünde adaylardan açıktan atama izni alınmış kadro kontenjanının yirmi katından fazla olmamak üzere belirlenen sayıda aday çağrılır.

Meslek Giriş Sınavı Konuları ve Genel Esaslar

Madde 22 — Stajyer Kontrolörlük meslek giriş sınav konuları, Genel Müdürlüğün hizmet alanı esas tutularak Teknik ve Sosyal bölümler olmak üzere iki bölüm halinde aşağıdaki konulardan seçilmek ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınmak suretiyle yapılır;

A - Teknik Bölümler:

a) Veteriner hekimler ile Ziraat, İnşaat, Makina, Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik mühendisleri için; mesleklerinin genel esasları ve Bakanlığın hizmetleriyle ilgili genel teknik konular, kooperatif hukuku ve genel kooperatifçilik bilgileri, inkılap tarihi ve yabancı dil(İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi)

B - Sosyal Bölümler:

a) Hukuk;

(1) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel esaslar ve İdari Yargı),

(2) Kooperatifler Hukuku ve Genel Kooperatifçilik Bilgileri,

(3) Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku,

(4) Ticaret Hukuku, (Genel Esaslar, Anonim Şirkete ait hükümler ve Kıymetli Evrak)

(5) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar),

(6) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,

b) İktisat;

(1) İktisat teorisi (Mikro-Makro ekonomi),

(2) Güncel ekonomik sorunlar,

(3) Para, Banka ve kredi, Milli Gelir,

(4) İşletme denetimi ve Finansal Yönetim,

c) Maliye;

(1) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları,

(2) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri, Kamu Borçları, Maliye Politikası,

d) Muhasebe;

(1) Genel Muhasebe,

(2) Bilanço Analizi ve Teknikleri,

(3) Ticari Hesap,

e) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi)

f) İnkılap Tarihi.

Meslek Giriş Sınavının Esasları

Madde 23 — Meslek giriş sınavlarını sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna ait olmakla birlikte, yukarıdaki konulara ait yazılı ve sözlü sınav soruları söz konusu kurul tarafından hazırlanır veya gerektiğinde ilgili kuruluşlara hazırlattırılabilir. Sosyal bölümlerde sınav soruları İnkılap Tarihi ve yabancı dil gruplarının her biri için % 10, hukuk, iktisat, maliye ve muhasebe gruplarının her biri için % 20 ağırlığında; Teknik bölümlerde ise İnkılap Tarihi, yabancı dil gruplarının her biri için % 10, mesleklerinin genel esasları ve Bakanlığın hizmetleriyle ilgili genel teknik konular % 50, kooperatif hukuku ve genel kooperatifçilik bilgileri için % 30 olmak üzere adayların bütün bilim dallarından bilgilerini ölçecek şekilde düzenlenir. Soruların hazırlanmasında ve saklanmasında gizlilik esastır.

Yazılı ve sözlü sınav soruları, sınav kurulu tarafından konularına göre hazırlanıp cevaplar belirlendikten sonra imzalanıp ayrı ayrı zarfların içine konularak mühürlenir ve sınav kurulu başkanı tarafından muhafaza edilir.

Yazılı sınavlar; sınav kurulunun gözetimi altında yapılır, sınav kuruluna yardımcı olmak üzere gözlemci olarak Genel Müdürlükçe ayrıca Kontrolörler görevlendirilebilir.

Adayların kimlikleri tesbit edildikten sonra kapalı ve mühürlü soru zarfları açılarak sorular yazdırılır veya dağıtılır. Cevaplar sınava girenlere dağıtılan mühürlü kağıtlara yazılır.

Sınav kurulu; sınav disiplinini sağlamak, kopya çekilmesine, başkasının yerine sınava girilmesine engel olmak ve sınavı düzenli bir biçimde yürütmekle yükümlüdür.

Bu arada, kopyaya teşebbüs edenler sınavdan çıkarılır, bir daha giriş sınavına alınmazlar. Sınav süresi sınav başlamadan önce adaylara duyurulur.

Sınav Kurulu

Madde 24 — Stajyer Kontrolörlük meslek giriş sınavını yapacak kurul; Bakanlık Makamının Onayı ile Müsteşar veya Müsteşar Yardımcılarının birinin Başkanlığında,Genel Müdür, Kontrolörler Başkanı ve iki Başkontrolör veya Kontrolör olmak üzere beş üyeden oluşur. Ayrıca, yeteri kadar yedek üye tespit edilir.

Meslek giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için gerektiğinde ilgili Fakülte ve Yüksekokulların Öğretim Üyeleri veya Bakanlığın bu konuda ihtisası olan personelinden yararlanılabilir.

Yazılı Sınav

Madde 25 — Yazılı sınav sorularının hazırlanması, yazılı sınavın yapılış şekli, yazılı sınav kağıtlarının incelenip değerlendirilmesi ve yazılı sınav sonuçlarının duyurulması hususlarında aşağıdaki hükümler uygulanır.

a) Yazılı sınav sorularının hazırlanması; Meslek giriş sınavının yazılı kısmına ait sorular 24 üncü maddede belirtilen sınav kurulunca önceden hazırlanır. Hazırlanan sorular sınav kurulu üyelerince imzalandıktan sonra ayrı ayrı mühürlü zarflar içine konularak kurulca kararlaştırılan şekilde sınavın başlayacağı zamana kadar saklanır. Sınav soruları her gruptan en az üç soruyu ihtiva etmek üzere adayların mümkün olduğu kadar bütün bilim dallarından bilgilerini yoklayacak şekilde düzenlenir.

b) Yazılı sınavın yapılış şekli; Yazılı sınav 24 üncü maddede belirtilen sınav kurulu ile diğer görevlilerin gözetiminde yapılır. Adayların kimlikleri tespit edildikten sonra mühürlü ve başlıklı soru zarfları bütün adaylara gösterilerek bunların sağlam, kapalı ve mühürlü olduğuna dair bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak adaylardan ikisi tarafından da imzalanır. Bundan sonra zarflar açılarak, sorular yazdırılır veya Genel Müdürlük mührünü taşıyan kağıtlara önceden yazılmış sorular adaylara dağıtılır.

Cevaplar sınava girenlere dağıtılan mühürlü kağıtlara yazılır. Bu kağıtların köşelerine sınava girenin adı, soyadı ve aday numarası yazılır ve bu bölüm yapıştırılarak kapatılır. Bu köşeler cevaplar değerlendirilinceye kadar açılmaz.

Yazılı sınav bitince, sınav kağıtları kapalı zarflara konulup, zarflar salon görevlilerince mühürlenip imzalanarak bir tutanak ile tespit edilir ve bilahare okunmak üzere sınav kurulu tarafından saklanır.

c) Yazılı sınav kağıtlarının incelenip değerlendirilmesi; Yazılı sınav kağıtları 24 üncü maddede belirtilen sınav kurulu üyeleri tarafından her grup ağırlıklı puan türü üzerinden değerlendirilmek suretiyle sınava girenlerin aldıkları puanlar tespit edilir.

Bir adayın yazılı sınavı kazanabilmesi için her gruptan en az 65 puan alması ve bütün sınav gruplarından alınan puanların ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Sınav sonuçları bir tutanakla tespit olunur.

d) Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması; Genel Müdürlükçe sınavı kazanan adaylara durum bir yazı ile bildirilir. Bu yazıda sözlü sınavın yeri ve zamanı belirtilir. Ayrıca, yazılı sınavı kazananların listesi Bakanlıkta uygun görülecek yerlere asılmak suretiyle ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

Sözlü Sınav

Madde 26 — Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınavı 24 üncü maddede belirtilen sınav kurulu tarafından yapılır.

Sözlü sınavda 22 nci maddede belirtilen konuların yanında adayların genel kültür bilgilerinin ölçülmesi, zeka, anlama, algılama, anlatım ve temsil yeteneği gibi özellikleri de değerlendirilerek sözlü sınav notu belirlenir.

Sonuçlar; "Sözlü Sınav Tutanağı"nda sınav kurulunun her üyesince ayrı ayrı verilen notlar da belirtilmek kaydıyla tek bir ortalama not olarak belirtilir. Adayın bu sınavdan başarılı sayılması için 100 tam puan üzerinden verilen sözlü sınav notu ortalamasının 70’ten aşağı olmaması şarttır.

Meslek Giriş Sınavı Sonucu

Madde 27 — Meslek giriş sınav notu, yazılı ve sözlü sınavları başarmış olan adayların yazılı sınav ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur. Meslek Giriş sınav notunun eşitliği halinde yazılı sınav notu yüksek olan, yazılı sınav notlarının da eşitliği halinde yabancı dil puanı yüksek olan öncelik kazanır.

Sınav sonuçları sınav kurulunca "Meslek Giriş Sınav Sonuç Tutanağı" ile saptanır ve sınavı kazananlara Genel Müdürlükçe yazı ile bildirilir. Ayrıca, sınavı kazananların listesi ve diğer bilgiler Bakanlıkta uygun görülecek yerlere asılır.

Meslek giriş sınavında başarılı olanların sayısı, atama yapılacak kadro sayısından fazla olursa, meslek giriş sınav notu en yüksek olan adaydan geriye doğru kadro adedi kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenir.

Stajyer Kontrolörlüğe Atanma

Madde 28 — Meslek giriş sınavında başarılı olan asıl adaylar Stajyer Kontrolör kadrosuna atanırlar. Asıl adaylardan atama için süresi içerisinde başvurmayanların yerine yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılabilir.

Ataması yapılamayan yedek adaylar için sınav sonucu kazanılmış hak sayılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Stajyer Kontrolörlük Süresi ve Yetiştirme

Yetiştirmede Amaç

Madde 29 — Stajyer Kontrolörlerin yetiştirilmesinde aşağıdaki amaçlar güdülür:

a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

b) Mesleğe ilişkin mevzuat ve uygulamalar ile denetim ve soruşturma konularında uzmanlaşmalarını sağlamak,

c) Rapor ve yazışma dili ile teknikleri konusunda becerilerini geliştirmek,

d) Ekonomi, hukuk ve mali bilgilerinin gelişmesini sağlayarak bilimsel çalışma, araştırma, yetenek ve alışkanlığı kazandırmak,

Stajyer Kontrolörlük Süresi ve Yetiştirme Dönemi

Madde 30 — Stajyer Kontrolörlük süresi üç yıldır. Bu süre içerisinde mücbir nedenlerle kesintisiz olarak altı aydan fazla ayrı kalanların Stajyer Kontrolörlük süresi, ayrı kalınan süreler kadar uzatılır.

Stajyer Kontrolörlere; yönetim işlerinde geçici görevlendirme, vekalet, tedvir, yardımcılık gibi görev ve işler verilemez.

Stajyer Kontrolörlere; üç yıllık yetiştirme döneminde 31 inci maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Başkan tarafından hazırlanıp Genel Müdür tarafından onaylanan yetiştirme programı uygulanır.

Yetiştirme Aşamaları

Madde 31 — Stajyer Kontrolörler üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler;

a) Birinci dönem çalışmaları; Bu dönem çalışmaları; Başkan tarafından Bakanlık yetki alanına giren kuruluşlarda, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevcut mer’i mevzuatın öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir. Bu dönem çalışmaları altı aydan az olamaz.

b) İkinci dönem çalışmaları;Bu dönem çalışmalarında grup halindeki denetimlere önem verilir. Bu denetimler, Stajyer Kontrolörleri yetiştirmeye yönelik özel gayeli denetimlerdir. Yetiştirme görevi, Stajyer Kontrolörlerin sayısına göre bir veya bir kaç Başkontrolör ve Kontrolöre verilir.

Stajyer Kontrolörler; belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları Kontrolörün denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri, heyet başkanının talimatına göre yerine getirirler, tek başlarına inceleme ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler, denetlenen birim ve kişilerle yazışma yapamazlar, refakatinde göreve gittikleri Başkontrolör veya Kontrolörün ‘Uygundur’ parafı olmadan Başkandan izin alamazlar, bu hususlara uymayan Stajyer Kontrolörler yazılı veya sözlü olarak uyarılır ve durum Başkana bir yazı ile bildirilir.

Heyet başkanları programlarını; mevzuat ve tatbikatın tetkik ve tahkik usullerinin yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygular. Başkontrolör ve Kontrolörler, Stajyer Kontrolörlerin çalışmalarını en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak şekilde düzenlerler. Bu dönem çalışmaları bir yıldan az, iki yıldan fazla olamaz.

c) Üçüncü dönem çalışmaları; Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarıyla bitiren Stajyer Kontrolörlere yanında çalıştıkları heyet başkanlarının mütalaaları da alınarak iki yılın sonunda resen denetim yetkisi verilebilir.

Resen denetim için yetkili kılınan Stajyer Kontrolörler; resen veya lüzum halinde diğer Stajyer Kontrolörlerle veya Kontrolörlerle birlikte vazife görürler.

Stajyer Kontrolörlerin üçüncü döneme ait çalışmaları yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak Başkan tarafından düzenlenir. Bu dönem çalışmaları her halükarda iki yılın tamamlanmasını müteakip başlar.

Stajyer Kontrolör Yetkisinin Niteliği ve Hükümleri

Madde 32 — Yetki verilen Stajyer Kontrolörler; Kontrolör görev, yetki ve sorumluluklarına sahip olup yetkilerini bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde kullanırlar.

Yeterlik Sınavı

Madde 33 — Stajyer Kontrolörler, üç yıllık stajyerlik döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Yazılı ve sözlü olarak yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az iki ay önce ilgililere duyurulur. Mücbir sebeplerle sınavların ertelenmesi durumunda yeni sınav tarih ve yeri ayrıca duyurulur.

Bu sınavda başarı gösterenler Kontrolörlüğe atanırlar.

Yeterlik sınavını bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen sınav kurulu yapar.

Yeterlik Sınav Konuları ve Genel Esaslar

Madde 34 — Yeterlik sınavı aşağıda belirtilen konularda yapılır:

a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarına ait genel bilgiler.

b) Devlet Memurları Kanunu ile ilgili hükümler.

c) Vergi, Resim ve Harçlar ile diğer devlet gelirlerine ait hükümler.

d) Harcırah Kanunu.

e) Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Borçlar Kanunu.

f) Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu.

g) Medeni Kanun, Dilekçe Kanunu, Tebligat Kanunu ve Bankalar Kanunu.

h) Kooperatifler Kanunu, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kanunu, Su Ürünleri Kanunu ve Hayvan Islahı Kanunu ve ilgili diğer mevzuat.

i) Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu.

J) Genel Muhasebe ve Kooperatifler Muhasebesi.

k) Bilanço Analizi ve Teknikleri.

l) Muhasebei Umumiye Kanunu ve Devlet Muhasebesi.

m) Özel Soruşturma Usulü Gerektiren Kanunlar (4483 ve 3628 Sayılı Kanunlar).

o) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu.

p) Raporlama Teknikleri ve Denetim Yöntemleri.

r) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kontrolörleri, Atama, Görev ve Yetki Yönetmeliği.

Yetişme Notu

Madde 35 — Yetişme Notu; Aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar ortalaması alınarak tespit edilir.

a) Kurs ve seminer notu: Kurs ve seminerler sonunda Başkan tarafından yapılan sınavda alınan notlar ortalaması,

b) Etüd ve inceleme notu: Stajyer Kontrolörlere verilen konular üzerinde etüd ve inceleme sonucu düzenleyip sunumunu yaptıkları raporlara konu takip sorumlularınca verilen not,

c) Denetim notu: Yetkili Stajyer Kontrolörlerin yaptıkları denetim sonucunda düzenledikleri raporlara Başkan tarafından verilen not,

d) Tahkikat notu: Yetkili Stajyer Kontrolörlerin yaptıkları soruşturma sonucunda düzenledikleri raporlara Başkan tarafından verilen not,

e) Özel Not: Stajyer Kontrolörlerin; nitelikleri, tutum ve davranışları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatları hakkında yanında çalıştıkları heyet başkanı veya Kontrolörler Başkanı tarafından verilen notlar ortalaması,

Her bölümden verilen notun 65’ten, yetişme notu ortalamasının ise 70’ten aşağı olmaması gerekir.

Yeterlik Sınavının Değerlendirilmesi

Madde 36 — Yeterlik notu; yazılı ve sözlü sınav notu ortalaması ile yetişme notu ortalamasından oluşur.

Sınavlarda Stajyer Kontrolörler, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Verilen puanların ortalaması, yazılı ve sözlü sınav puanı ortalamasını teşkil eder. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için her iki sınav puanının 65’ten, ortalama puanın da 70’ten aşağı olmaması şarttır.

Yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için yeterlik notunun en az 70 olması gerekir.

Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler

Madde 37 — Yeterlik sınavını kazanamayan yada mazeretsiz olarak sınava girmeyenler Bakanlık veya bağlı kurum ve kuruluşlarda durumlarına ve derecelerine uygun görülecek diğer bir kadroya atanırlar.

Yeterlik Sınavından Önce Meslekten Çıkarılma

Madde 38 — Stajyer Kontrolörlük döneminde, Kontrolörlük karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar "Yeterlik Sınavı" beklenmeksizin başka bir memuriyete nakledilirler.

Kontrolörlüğe Atanma

Madde 39 — Yeterlik sınavında başarılı olan Stajyer Kontrolörler, Kontrolör olarak atanırlar.

Kontrolörlükte Mesleki Kıdem

Madde 40 — Kontrolörlerin terfiinde mesleki bilgi, kıdem ve başarı esas tutulur.

Mesleki kıdemde ise esas; yeterlik sınavlarının tarihleri, sınavlardaki dereceler ve Kontrolörlükte geçirilen süredir.

Aynı giriş veya aynı yeterlik sınavında başarı gösterenler bir promosyon oluştururlar. Promosyon içi kıdem sınavdaki başarı sıralamasına göre belirlenir.

Stajyer Kontrolörlükte kıdem, atama tarihlerindeki farklılığa bakılmaksızın, aynı sınavı başarmış olanların giriş sınavında aldıkları nota göre belirlenir. Bu kıdem sıralaması Stajyer Kontrolörlük süresince geçerlidir.

Kontrolör unvanı kazandıktan sonra, bu görevden ayrılanlardan Kontrolörlüğe dönenler kıdem bakımından kendi promosyonlarının sonuna alınırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Kontrolör varsa, (Stajyer Kontrolörlük süresi hariç) Kontrolörlükteki çalışma süresine göre aralarında sıralama yapılır.

Başkontrolörlüğe Atanma

Madde 41 — Başkontrolörlüğe atanmada; Kontrolörün mesleki kıdemi, birinci ve ikinci derece kadroya atanabilecek şartlara sahip olması, sicil durumu ve Kontrolörlükte gösterdiği çalışma başarısı ve süreleri de göz önünde bulundurularak Başkanın da içinde bulunduğu üç kişilik komisyon kararına istinaden Makama teklifte bulunulur.

Başkan olarak görev yaptıktan sonra tekrar Kontrolörlüğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar.

Kontrolörlüğe Yeniden Atanma

Madde 42 — Kontrolörlükten istifa suretiyle veya naklen ayrılan Kontrolörlerin tekrar kabulleri Bakanlık Makamının iznine bağlıdır.

Kontrolörlük Güvencesi

Madde 43 — Kontrolörler kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin gerekliliği ile bağdaşmayan sıhhi, mesleki veya ahlaki yetersizlikleri, yargı kararı veya sağlık kurulu raporuyla tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer görevlere atanamazlar.

Kontrolörlerin Çalışma Anlayışları ve Denetimin Amacı

Madde 44 — Denetimde esas amaç, denetlenen kuruluşların gelecekte daha mükemmel sonuçlar elde etmesine, yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik çözüm önerilerini getirmektir.

Kontrolörler; bu esastan hareketle kırsal alanda belli bir eğitim seviyesine sahip kuruluşların yetkililerine eğitici, öğretici ve yol gösterici mahiyette yardımcı olurken;

- Gerek kuruluşa ortak ve üye olanların gerekse üçüncü şahısların hak ve menfaatlerinin korunmasının temini için hesap ve işlemlerinin gözden geçirilmesi,

- Kuruluşlara ait kaynakların kuruluş yetkilileri tarafından verimli kullanılıp kullanılmadığının araştırılması,

- Ciddi prensip ve uygulama hatalarının ortaya çıkarılıp bunların düzeltilmesinin temini ve tekrar edilmesinin önlenmesi,

- Hilelerin meydana çıkarılması,

- Tutulan kayıtların meri mevzuata ve amaca uygun olup olmadığının belirlenmesi,

- Kuruluşların kredi ve hibe gibi Devlet imkanlarından yararlanabilir durumda olup olmadığının belirlenmesi, kredi ve hibelerin yerinde kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi,

- Genel Müdürlükçe verilen talimatların yerine getirilip getirilmediğinin tespiti,

hususlarına özel bir önem atfetmekle birlikte etkin, verimli, iktisadi ve caydırıcı bir denetim sistemini esas alırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kontrolörlerin Çalışma Esasları

Kontrolörlerin Çalışma Şekli

Madde 45 — Kontrolörler; gerekli görülen hallerde ya da işin niteliği gereği grup halinde görevlendirilebilir. Bu durumda çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, iş bölümü ve Kontrolörler arası koordinasyon en kıdemli Kontrolör veya Başkontrolör tarafından sağlanır.

İşin sonunda düzenlenecek rapor kıdem sırasına göre ekibe dahil tüm Kontrolörlerce imzalanır ve rapora en kıdemli Kontrolörün numarası verilir.

Denetim Programının Uygulanması

Madde 46 — Kontrolörlerin denetim programları, merkez emri denetimi esasına göre düzenlenir ve uygulanır. Uygulama esasları yıllık programlarla ve sonradan münferiden alınan Onaylarda ayrıca detaylandırılarak belirtilir. Denetimlerde suç unsuruna rastlanılmamışsa en fazla üç yıl öncesine inilir.

Mesleki Çalışmalar

Madde 47 — Kontrolörler; kooperatifçilik, denetim ve Genel Müdürlüğü ilgilendiren diğer mesleki konularda inceleme ve araştırma maksadıyla görevlendirilebilir. Bu görevlendirmelerde ilgili Kontrolörün muvafakatı alınmalıdır.

Kontrolörlerin başarılı çalışma sonuçları Genel Müdürlükçe yayımlatılabilir.

Bakanlıkça ve diğer kamu kuruluşlarınca düzenlenen seminer, kurs, akademik ve eğitim amaçlı programlardan öncelikle faydalandırılır.

Yurtdışına Gönderilme

Madde 48 — Kontrolörler; kooperatifçilik, denetim ve çalışma alanlarına giren konularda mesleki eğitimlerini geliştirmek, uygun görülecek konularda inceleme ve araştırmalar yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Rapor Çeşitleri ve Düzeni

Genel ve Temel İlkeler

Madde 49 — Her denetim sonucunda ayrı bir rapor düzenlenir. Kontrolörler rapor yazımlarında aşağıdaki genel ve temel esaslara uyarlar:

a) Kontrolörler; raporlarındaki konu, tespit, sonuç ve görüşlerini, yaptıkları incelemeler ve araştırmalara dayanarak mevzuat ve hukuka uygun olarak gerekçeli, tarafsız ve vicdani kanaatlerine göre yazarlar,

b) Raporlar Makama hitaben yazılır,

c) Özel hallerde Bakanlık Makamınca verilen görevlendirmeler sonucu yapılan denetime ilişkin olarak hazırlanan raporlar Bakanlık Makamına hitaben yazılır,

d) Raporlara, türüne bakılmaksızın her yıl bir’den başlayan sıra numarası verilir,

e) Raporların kısa, açık, sade dille ve düzenli bir şekilde yazılmasına özen gösterilir,

f) Rapor yazılması uygun olmayan durumlarda; sonuç bir yazıyla Başkana bildirilir ve neden rapor yazılamadığı da açıklanır.

Raporların şekli, kapakları, kısımları, ekleri, mühürlenmesi ve imzalanması gibi hususlar ayrıca Başkan tarafından düzenlenecek Rapor Yazım Kılavuzunda gösterilir.

Rapor çeşitleri

Madde 50 — Kontrolörler çalışmalarının neticelerini işin önem ve özelliğine göre;

a) İnceleme Raporu,

b) Soruşturma Raporu,

ile tespit ederler.

İnceleme Raporu

Madde 51 — İnceleme Raporları;

a) Mer’i; Kanun, Tüzük, Anasözleşme, Yönetmelik, Karar ve Genel Tebliğlerin uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin,

b) Genel Müdürlükçe tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,

c) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin,

bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

d) İnceleme raporlarında başlıca aşağıdaki bilgilere yer verilir;

1) Raporun tarih ve sayısı,

2) Kontrolörün adı, soyadı,

3) Denetlenen kuruluşun unvanı,

4) İnceleme konusu,

5) İnceleme safhaları,

6) Görüş ve sonuç.

Bu arada yapılan denetimlerde varsa hata ve noksanlıkları bulunan ve denetlenen birim sorumlularınca düzeltilmesi gereken işlemlerle ilgili olarak düzenlenen ve birim yetkililerine süre verilerek tebliğ edilen inceleme raporunun eki olan tenbihnamelerin içeriği, şekil ve uygulama biçimi Başkan tarafından belirlenir.

İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği kurum, kuruluş ve teşekküller göz önünde tutularak yeterli sayıda hazırlanır. Bu raporlar Başkan tarafından gereği yapılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir.

Soruşturma Raporları

Madde 52 — Kontrolörler,Soruşturma raporlarını gerek ihbar ve şikayet üzerine ve gerekse normal denetim olarak uhdelerine verilen denetimleri ifa sırasında denetlenen birimlerin yönetim ve denetim organları ile idareci ve personelinin, kanunlar ve bu kanunlara göre hazırlanan tüzük, anasözleşme, yönetmelik ve diğer mevzuata göre kusur teşkil eden ve yalnız idari ve inzibati muamele yapılmasını veyahut yalnız hukuki bakımdan işlem yapılmasını veya her ikisinin birden tatbikini gerektirecek nitelikte suç teşkil eden eylemleri ile karşılaştığı takdirde, bütün delilleri ve suç unsurları ile sanıkların isimleri ve isnat edilen suçları belirtilmek kaydıyla raporda yer alan bilgileri ihtiva eden ve delil niteliğindeki belgeleri ekinde bulunan en az üç nüsha soruşturma raporu düzenleyerek Türk Ceza Kanununun 235 inci maddesine atfen gereği yapılmak üzere Başkana sunarlar.

Raporlar Üzerinde Yapılacak İşlemler

Madde 53 — Raporlar, Başkan veya Raportör tarafından incelenir. Usul, şekil ve mevzuat yönünden düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa bunların giderilmesi raporu düzenleyen Kontrolörden yazılı olarak istenir. Kontrolörün bu isteğe katılmaması halinde konu Başkan tarafından başka bir raportör veya Başkontrolöre verilir, değerlendirme sonucu konu üzerinde mutabakat sağlanır, bu aşamada da mutabakata varılamaz ise Başkanın belirleyeceği görüş doğrultusunda işlem yapılır.

Raporların üzerinde Başkan veya görevlendirdiği Başkontrolör ve Kontrolör tarafından yapılan incelemeden sonra aşağıdaki prosedür uygulanır:

a) Raporlar üzerinde yapılması gereken işlemlerin ilgili kurum ve kuruluşlarda izlenmesi Başkana aittir.

b) Kontrolörlerin inceleme ve soruşturma görev onayı dışında kalan kuruluşların daha mükemmel sonuç almasını temine yönelik tavsiyeleri Genel Müdürlük Makamınca uygun görülmek şartıyla "Tavsiyeler" başlığı adı altında kuruluş yetkililerine tebliğ edilmek üzere Bakanlık İl Müdürlüklerine gönderilir. Bunların yerine getirilip getirilmediği İl Müdürlüklerince takip edilir. Uyulmaması haklı bir sebebe dayanıyorsa durum bir raporla belirtilir. Aksi halde sorumlular hakkında gerekli yasal işlemin yapılması maksadıyla mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

c) Soruşturma raporları, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemin yapılması maksadıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına Başkan tarafından intikal ettirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yazışma Düzeni

Bakanlık ve Genel Müdürlükle Yazışma

Madde 54 — Kontrolörler; Genel Müdürlük ve birimleriyle yazışmalarını Başkan aracılığı ile yaparlar.

Haberleşme genel olarak yazılı yapılır. Gizliliği olmayan acele işlerde telgraf, telefon veya faksla da haberleşme yapılabilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Yazışma

Madde 55 — Kontrolörler; Başbakanlık, Bakanlıkların merkez ve yurt dışı birimleri ve yabancı ülke resmi kuruluşlarıyla yazışmalarını Genel Müdürlük aracılığı ile yaparlar.

Kontrolörler; denetim esnasında kamu kurum ve kuruluşlarının ve Bakanlığın taşra birimleri yanında gerçek ve tüzel kişilerle yazışmalarını doğrudan yapabilirler.

İşe Başlama ve Ayrılma Bildirimi

Madde 56 — Kontrolörler, görevli olarak gittikleri yerde göreve başlayış ve ayrılışlarını telgrafla veya faksla Başkana bildirirler. Birlikte çalışmalarda yazışma ve haberleşmeler heyet başkanınca yapılır.

Kontrolörler; yazı, telgraf, faks ve telekslerine takvim yılı itibariyle sıra takip eden Kontrolörlük kod numarası verirler ve zimmet defterine kaydederler.

İzin Kullanma ve İznin Ertelenmesi

Madde 57 — Kontrolörler, denetim hizmetlerini aksatmayacak şekilde Başkan tarafından düzenlenecek bir program dahilinde izin kullanırlar.

Acil durumlarda Başkan yıllık izin programına uymayabilir. Kontrolörler uhdelerine verilen denetimleri bitirip raporlarını Başkana vermedikleri sürece "ölüm, acil hastalık, iznin resmi kamplarda kullanılma durumu, tabii afetlerden zarar görme halleri hariç" izne ayrılamazlar ve yeni bir göreve gönderilemezler.

İzne ayrılan Kontrolörlerin izinleri acil durumlarda Başkan tarafından durdurularak yeniden görevlendirilebilirler. İzne ayrılacak Kontrolörler önceden izinlerini geçirecekleri yerleri, açık adres göstermek suretiyle Başkanlığına bildirirler.

Kimlik Belgesi ve Demirbaş Eşya

Madde 58 — Kontrolörler ve Yetkili Stajyer Kontrolörlere mühür beratı ile birlikte birer resmi mühür verilir. Ayrıca bütün Kontrolörlere Bakan tarafından imzalanmış Kontrolörlük kimlik belgesi verilir.

Kontrolörlerin bu yönetmelikte öngörülen denetim görevlerini etkin ve verimli şekilde yerine getirebilmesi için gerekli araç ve gereç Başkan tarafından sağlanır.

Kontrolörler, demirbaş eşya ile kimlik belgesini, mühür ve mühür beratını kaybettiklerinde durumu hemen Başkana bildirirler.

Harcırah Beyannamesi ve Hakediş Cetveli

Madde 59 — Kontrolörlerin aylık çalışma durumları, yolculuk ve yer değiştirmeleri, yaptıkları ve üzerlerinde bekleyen işler, yazdıkları raporlar, hakediş tutarları ve çektikleri avanslar Aylık Harcırah Beyannamesi ve Hakediş Cetveli ile izlenir. Hakediş cetveli, ilgili avans talep formu, yolluk bildirimi, haberleşme giderleri bildirimi varsa diğer belgeler de eklenerek izleyen ayın ilk on günü içinde Başkana verilir ya da gönderilir.

Cetvelin tam ve gereği gibi doldurulmasına özen gösterilir.

Aylık Harcırah Beyannamesi ve Hakediş Cetvelinin şekli Başkanca belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 60 — 25/5/2001 tarihli ve 24412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Atama, Görev ve Yetki Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin 17, 19, 21 inci maddelerini değiştiren 3/7/2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Atama, Görev ve Yetki Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış Haklar

Madde 61 — Bu Yönetmelikte sayılan görevlere, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik hükümleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce atanmış ve halen Başkontrolör, Kontrolör ve Kontrolör Yardımcısı olarak çalışmakta olanlar hakkında da uygulanır.

Yürürlük

Madde 62 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 63 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından:

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/36)

MADDE 1 — 15/2/2002 tarihli ve 24672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi-Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği”nin “Ürün özellikleri” başlıklı 5 inci maddesinin 3 üncü bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ekmek, 50 gram ağırlıktan başlayarak 50’şer gram artırılmak suretiyle üretilerek piyasaya sunulur.

Ekmek çeşitleri muhtelif ağırlıklarda üretilerek piyasaya sunulur.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

:

30/9/2003

Karar No

:

2003/21

İşyeri

:

As-Tem İnşaat Turizm Taşımacılık Gıda Temizlik Hizmetleri

 

 

Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

 

 

Millet Cd. Lütufpaşa Sk. No: 52/3

 

Fındıkzade/İSTANBUL

B.M. Dosya No

:

621383.34

Tespiti İsteyen

:

Genel-İş Sendikası

İnceleme : As-Tem İnşaat Turizm Taşımacılık Gıda Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Ticaret Sicil Memurluğunca verilen belgede, şirketin iştigal konusunun “Yurtiçi ve yurtdışında inşaat müteahhitliğinde bulunmak, inşaat ihaleleri ifa etmek, taşeronluk yapmak, çevre temizlik işleri yapmak, bina temizlik işleri yapmak, temizlik işleri ile ilgili olarak resmi kurum ve kuruluşlarla özel ve tüzel kişi ve şirketler tarafından düzenlenmiş ihalelere katılmak, temizlik işleri ile ilgili ihaleler açmak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.” olarak belirtildiği, şirketin Ferahevler Çelik Sk. No: 35 Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi Sarıyer - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren işyerinde çalışan işçiler tarafından, ihale yoluyla Sarıyer Belediyesi sınırları içerisindeki sokak ve caddelerin süpürülmesi, temizlenmesi, çöplerin toplanması işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 28 sıra numaralı “Genelİşler” işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : As-Tem İnşaat Turizm Taşımacılık Gıda Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 28 sıra numaralı “Genelİşler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

:

30/9/2003

Karar No

:

2003/22

İşyeri

:

Merdan Tüketim Malları Pazarlama Gıda Temizlik ve Dış Tic. A.Ş.

 

 

Sofular Mh. Kıztaşı Cd. Açıklar Sk. No: 22/3

 

 

Fatih-İSTANBUL

B.M. Dosya No

:

637001.34

Tespiti İsteyen

:

Tez Koop-İş Sendikası

İnceleme : Merdan Tüketim Malları Pazarlama Gıda Temizlik ve Dış Ticaret A.Ş. işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Şirket Ana Tüzüğünde, şirket tarafından yapılan işlerin “Tüketim mallarının pazarlanması, gıda, temizlik ve dış ticaret işleri” olarak belirtildiği, işyerinde çalışan 610 işçiden 550 işçinin ihale ile alınan işyerlerinin temizlik işini, 60 işçinin de yemek dağıtım işini yaptığı, işyerinde yapılan asıl işin temizlik işi, yemek dağıtım işinin ise asıl işe yardımcı iş niteliğinde olduğu, bu nedenle yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 28 sıra numaralı “Genel İşler” işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Merdan Tüketim Malları Pazarlama Gıda Temizlik ve Dış Ticaret A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 28 sıra numaralı “Genel İşler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Sermaye Piyasası Kurulundan:

Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 70)

MADDE 1 —07/09/2000 tarihli ve 24163 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 18 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendinden sonra gelmek üzere (c) bendi eklenmiş, mevcut (c) bendi (d) bendi olarak ve diğer bentler de aynı usulde teselsül ettirilmiştir.

"b) Aracı kurumlar, yönetici, ihtisas personeli ve denetçilerinde meydana gelen değişiklikleri 15 gün içinde yazılı olarak bu Tebliğin 9 uncu maddesinin (d) bendinde sayılan şartları taşıdıklarını gösterir belgeler ve kimlik bilgileri ile birlikte Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğine bildirirler. Bildirime ilişkin usul ve esaslar Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından belirlenir.

Bankalar da ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri dışında, sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin birimleriyle ilgili olarak bu değişiklikleri aynı süre ve yukarıdaki esaslar dahilinde Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğine bildirirler.

c) Aracı kurumlar bu Tebliğde ve faaliyet konularına ilişkin olarak ilgili Tebliğlerde öngörülen genel ve özel şartlarla ilgili olarak merkez dışı örgütleri dahil teşkilatlarındaki organizasyon, mekan, belge ve kayıt sistemindeki değişiklikleri meydana geldikleri tarihi izleyen 15 gün içinde Kurul’a yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

Aracı Kurum genel müdürünün görevden ayrılması halinde görevden ayrılma nedenleri aynı esaslar dahilinde Kurul’a bildirilir."

MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——

Elazığ Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 24/9/2003

Karar No : 2003/07

İl Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yardımcısı Ayhan ÖZKAN başkanlığında, 24/9/2003 tarihinde toplanarak, 2003-2004 kış döneminde ilimizdeki hava kalitesinin korunması ve hava kirliliğinin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği gereğince ilimizde kullanılacak yakıt programı ve programın uygulanması için aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar vermiştir.

A-YAKIT ÖZELLİKLERİ

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 17/5/1999 tarihli ve 320-6260 sayılı genelgesi uyarınca, hava kirliliği ile mücadelede ilimiz sınırları içerisinde ısınma, sanayi ve enerji üretimi amacıyla kullanılacak yerli ve ithal kömürlerle, kömür briketlerinin ve sıvı yakıtların özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır.

1 – Isınma amaçlı yerli kömür özellikleri

Elazığ il sınırları içinde, ısınma amaçlı yerli kömür kullanılan kaloriferli veya sobalı konutlar ile işyerlerinde kullanılacak yerli kömürlerin özellikleri,

(1)

Alt Isıl Değer

4000 Kcal/Kg

(Satışa sunulan)

En az

(2)

Yanabilir Kükürt

% 1

(Satışa sunulan)

En çok

(3)

Boyut

18-200 mm

18 mm altı max %10 tolerans

 

 

 

200 mm üstü %10 tolerans

Değerleri arasında

 

Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde, yanar kükürt oranları hava kirliliği sınıflandırmasında birinci derece illerde en az 4000 kcal/kg olması şartıyla, daha üst ısıl değerler için her 1000 kcal/kg başına satışa sunulan bazda % 0,25 değerini geçmeyecektir.

2 – Isınma amaçlı ithal kömür özellikleri

Elazığ il sınırları içinde, ısınma amaçlı ithal kömür kullanan kaloriferli veya sobalı konutlar ya da işyerlerinde kullanılacak ithal kömürlerin özellikleri,

(1)

Alt Isıl Değer

6200 Kcal/Kg

(Satışa sunulan) (- 500 kcal/kg tolerans)

En az

(2)

Toplam Kükürt

% 0,9

(Kuru Bazda) (+ % 0,1 )

En çok

(3)

Uçucu madde

% 10-28

(Kuru Bazda) (+ % 2 tolerans)

Değerleri arasında

(4)

Toplam Nem

% 10

(Satışa sunulan) (+ % 1 tolerans)

En fazla

(5)

Boyut

18-150 mm

18 mm altı max %10 tolerans

 

 

 

150 mm üstü %10 tolerans

Değerleri arasında

 

3 – Sanayi amaçlı ithal kömür özellikleri

Elazığ il sınırları içinde sanayi amaçlı ithal kömür kullanan tesislerde kullanılacak ithal kömür özellikleri,

(1)

Isıl Değer

6000 Kcal/Kg

(Satışa sunulan) (- 500 kcal/kg tolerans)

En az

(2)

Toplam Kükürt

% 1

(Kuru Bazda) (+ % 0,1)

En çok

(3)

Uçucu madde

% 36

(Kuru Bazda) (+ % 1 tolerans)

Değerleri arasında

(4)

Toplam Nem

% 10

(Satışa sunulan) (+ % 1 tolerans)

En fazla

 

Boyut

0-50 mm

 

Değerleri arasında

4 – Isınma amaçlı briket kömür özellikleri

Yerli veya ithal linyit kömürlerin yanısıra briket kömürün kullanılması halinde ise; TS 12055 no’lu "Kömür Briketi-Isınmada Kullanılan" standardına uygun briket kömürlerin kullanılmasına,

Özellik

Sınıf 1

Sınıf 2

Alt Isı Değeri (*) [kcal/kg] en az

5000

4000

Baca gazına geçen kükürt oranı [%], m/m, en fazla

0,8

1,0

Düşme sağlamlığı (%) m/m, en az

90

80

Aşınma sağlamlığı (%) m/m, en az

75

65

Kırılma sağlamlığı

Yastık ve yumurta şeklindeki briketlerde (kgf), en az

80

60

Tabanı düzgün geometrik şekilli briketlerde (kg/cm2), en az

130

100

Suya dayanım (**) (%), en az

70

70

Isıl verimi (%), en az

75

75

Duman emisyon oranı (g/kg), en fazla

8

12

* Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.

** Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.

Bağlayıcı madde olarak petrol türevi olmayan nişasta, melas ve benzeri kullanılacaktır.

5 – Sıvı yakıt özellikleri

Belediyelerin mücavir alanı içinde gerek konut, gerekse sanayi tesislerinde sıvı yakıt olarak TÜPRAŞ tarafından üretilen % 1,5 kükürt içeren TÜPRAŞ 615 kalorifer yakıtının (KAL-YAK) kullanılmasına,

"Fuel-Oil light" adı altında ithal edilen % 1 kükürt içeren 6 nolu fuel-oil’in yakma sistemlerinde ön ısıtma işlemlerinin uygulanması (ilave yakıt ısıtma ünitesi bulunması) şartı ile Belediyelerin mücavir alanı içinde, gerek konut gerekse sanayi tesislerinde kullanılabilmesine,

B- GENEL ESASLAR

1 – İlimiz sınırları içerisinde katı ve sıvı yakıt satış ve pazarlaması yapan tüm satıcı ve üreticilerin, bu kurul kararı yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ve bu kapsamda yeniden karar alınıncaya kadar geçerli olmak üzere, Elazığ Valiliğine (İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne) taahhütname vererek "Yakıt Satış İzin Belgesi" almalarına,

2 – 2003-2004 dönemine ait Yakıt Satış İzin Belgesi alan satıcı ve üreticilerin, 30 gün içerisinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvurarak belgelerini yenilemelerine,

3 – Yakıt Satış İzin Belgesi almayan satıcı ve üreticilerin, ilimiz sınırları içerisinde katı ve sıvı yakıt satış ve pazarlaması yapmalarına izin verilmemesine,

4 – 2003-2004 ısınma döneminde belirlenen kriterlere uygun olmayan yakıt satışı yaptığı belirlenerek cezai yaptırım uygulanan, satıcı ve üreticilerin, gelecek yıl için (2004-2005 ısınma dönemi) Yakıt Satış İzin Belgelerinin yenilenmemesine,

5 – Merkez ilçe sınırları içerisinde, katı ve sıvı yakıt pazarlamak amacıyla açılan irtibat bürolarına, Belediye Başkanlığı tarafından ruhsat verilmeden önce İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün görüşünün alınmasına,

6 – İlimiz Merkez ilçe sınırları içerisinde, ısınma amaçlı olarak pazarlanan tüm kömürlerin; ocak işletmelerinde veya torbalama tesislerinde torbalandıktan sonra nihai satış noktalarında satışa sunulmasına,

7 – Elazığ ili sınırları dahilinde kurulması planlanan torbalama tesisleri için;

a) Faaliyet sahibince yetkili makama (İl Sağlık Müdürlüğü ya da Belediye Başkanlığı) dilekçe ile müracaat edilmesine, İl Sağlık Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden birer elemanın katılımı ile oluşturulan komisyonun görüşünün alınmasına,

b) Bu işlemlerin sekreteryasının mücavir alan sınırları içinde Belediye Başkanlığı, mücavir alan sınırları dışında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmasına, bu kurul kararının "Yakıtların Üretimi, Satışı-Pazarlanması ve Torbalanması ile İlgili Esaslar" bölümünde "Katı Yakıtların Üretimi, Pazarlanması ve Torbalanması ile İlgili Esaslar" başlığı altındaki şartları taşıyan tesislere yetkili makamca ruhsat verilmesine,

8 – İlimiz sınırları dahilinde kömür pazarlaması, kömür satışı, kömür torbalaması, sıvı yakıt pazarlaması yapan tüm firmaların yetkili merci’den (İl Sağlık Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı) ilgili mevzuatlar uyarınca ruhsat almalarına, ruhsat almayan ve Genel Esaslar bölümünün 1 inci maddesinde belirtilen taahhütname ve katı veya sıvı yakıt analiz teminatı vermeyen firmaların, pazarlama, satış ve torbalama faaliyetlerinden bu kararda belirtilen şartlar yerine getirilinceye kadar izin veren yetkili merci tarafından men edilmesine,

9 – İthal kömür satışı yapacak firmaların taahhütname ve analiz teminatı dışında ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak olan ithalat izin belgesini de vermelerine,

10 – Torbalanan tüm kömürlerin, Mahalli Çevre Kurul Kararında belirtilen özelliklere uygunluğu konusunda pazarlama zincirinde yer alan üretici, torbalayıcı ve satıcı firmaların müştereken ve müteselsilen sorumlu olmalarına,

11 – Yeni inşa edilecek binalarda, Belediye sınırları içinde Belediye Başkanlıklarınca Belediye sınırları dışında ise İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce binalar için, inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni verilirken;

a) 3/11/1977 tarihli ve 16102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği",

b) 19/11/1984 tarihli ve 18580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmelik",

c) 8/5/2000 tarihli ve 24043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 14/6/2000 tarihinde yürürlüğe giren "Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği"

hükümlerinin gözönüne alınarak ruhsatlandırma yapılmasına,

12 – Isınma amaçlı olarak kullanılacak katı ve sıvı yakıtların bu kurul kararı ile belirlenmiş olan özellikleri taşımasına, bunun dışında toz kömür, kok kömürü, petrokok, 5 ve 6 no’lu fuel-oil ile (Fuel–oil light hariç) lastik, yanık yağ, çöp, pamuk yağı gibi uygun olmayan yakıtların kullanımının yasaklanmasına,

13 – Satışı ve kullanımı yasaklanan petrokok yakalanması halinde, herhangi bir yasal uyarıya gerek kalmadan yasal işlem yapılmasına, yakalanan petrokoka el konularak Çevre ve Orman Bakanlığı ile irtibata geçilmesine ve fiili gerçekleştiren kişi veya kuruluş hakkında, Savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına,

14 – Sanayi amaçlı olarak kullanılacak katı ve sıvı yakıtların, bu kurul kararı ile sanayi için belirlenmiş özellik ve şartlara uygun olması halinde kullanılmasına ayrıca lastik, yanık yağ, çöp, pamuk yağı gibi uygun olmayan yakıtların kullanımının yasaklanmasına,

15 – Resmi kurumlarca kullanılacak yakıtların, mutlaka Elazığ Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından "Yakıt Satış Belgesi” verilen firmalardan alınmasına, bunun dışındaki firmalardan satın alınmamasına, ihale şartnamelerinin bu hususu içerecek şekilde düzenlenmesine,

16 – Resmi kurumlarca yapılan ihale sonrasında, yakıt kabulü yapılmadan önce her parti yakıt için Hava Kirliliği Denetim Ekiplerinin davet edilerek numune alınmasının sağlanmasına, numune analiz ücretlerinin satıcı tarafından karşılanmasına ve yakıt bedellerinin ödemesinin alınan numunenin sonuçlarının uygun çıkması halinde yapılmasına,

17 – İlimiz sınırları dahilinde çimento fabrikaları ve modern teknoloji ile çalışan (reküperasyonlu) kireç fabrikalarının, sanayi amaçlı olarak petrokok kullanabilmelerine,

18 – Sanayi tesislerinde toz kömür kullanılabilmesi için; Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin "İzne Tabi Tesisler Listesi" başlıklı Ek-8’de yer alan tesislerden emisyon izni bulunmayanların emisyon iznine esas belgelerle müracaatı kaydıyla toz kömür kullanım talebinin emisyon izni vermeye yetkili merci (Belediye Başkanlığı ya da İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından değerlendirilmesine,

19 – Tüm konut ve işyerlerinde, mutlaka ateşçi ehliyet belgesine sahip olan ateşçilerin çalıştırılmasına,

20 – Katı ve sıvı yakıt analizlerinin İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün belirleyeceği, bu yakıtları analiz etme yeterliliğine sahip kurum veya kuruluş laboratuvarlarında yapılmasına,

21 – İl sınırları dahilinde, motorlu taşıtların egzoz emisyon ölçümlerinin kontrol altına alınması ve daha etkin bir denetimin sağlanması amacıyla; İl merkezinde, İl Emniyet Müdürlüğünce belirlenecek muhtelif güzergahlar üzerinde, İl Emniyet Müdürlüğü (Trafik Şube Müdürlüğü) ve Elazığ İli Çevre Koruma Vakfı Başkanlığı işbirliği dahilinde, araçların egzoz gazı emisyon ölçüm pulu kontrolünün ve egzoz gazı emisyon ölçümünün yapılmasına,

22 – Egzozundan aşırı derecede yoğun duman çıkaran taşıtların, kamu ve özel olarak ayırt edilmeksizin (Otomobil, otobüs, kamyon, motosiklet ve benzeri) Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafikten men edilmesine,

23 – Her türlü çöp ve atık maddelerin, tamirhane, akaryakıt istasyonu,yıkama yağlama servisleri gibi işyerlerinde oluşan yanık ve/veya atık yağların, lastik, hurda ve benzeri maddelerin ısınma ve/veya yok etme amacıyla işyerlerinde, konutlardaki yakma sistemlerinde, cadde, sokak, bahçe ve/veya belediye çöp sahası vb. gibi mekanlarda yakılmasının yasaklanmasına,

C-YAKITLARIN ÜRETİMİ, SATIŞI-PAZARLANMASI VE TORBALANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

Katı Yakıtların Üretimi, Pazarlanması ve Torbalanması ile İlgili Esaslar:

1 – Yerli veya ithal kömür satış ve pazarlaması yapan gerçek ve tüzel kişilerin, Elazığ ili sınırları içerisinde satış yapmak için Elazığ Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)’nden "Yakıt Satış İzin Belgesi" almalarına, Yakıt Satış Belgesi bulunmayan satıcıların satış yapmalarına izin verilmemesine, Yakıt Satış Belgesi almak için başvurunun, İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvuru dilekçesi ekinde aşağıdaki belgelerle yapılmasına,

a) Mahrukatçılar odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (şirketler için)-

b) İşyeri açma ruhsatı ve Depo yerine ait resmi bilgi ve belgeler

c) Çevre Bakanlığından alınmış ithalat izin belgesi (yakıt ithalatçıları için)

d) Bayi listesi (ana üreticiler için)

e) Bayilik belgesi ve ana firmanın Yakıt Satış Belgesi örneği (bayiler için)

f) Satış ve pazarlaması yapılacak yakıta ait analiz raporu

g) Taahhütname

2 – İl sınırları dahilinde, ya da il sınırları dışında bulunan ocak işletmelerinin, bu kurul kararı ile belirlenen özelliklere uygun olmayan kömürü ilimizdeki satıcı, pazarlayıcı, torbalayıcı firmalara veya nihai tüketiciye satmamalarına,

3 – İl sınırları içerisinde ve il sınırları dışından ilimize kömür satışı veya torbalaması yapan tüm firmalar ile sendika, vakıf ve derneklerin Elazığ Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)’ ne taahhütname vererek Yakıt Satış İzin Belgesi almasına, İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilecek taahhütnamede, aşağıdaki hususların yer almasına ve taahhütname örneğinin İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce düzenlenerek başvuru sahiplerine verilmesine,

a) Denetim ekipleri tarafından denetim sırasında numune alınması halinde, alınan numunenin analiz edilmesine ilişkin her türlü masrafı karşılayacağını,

b) İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özellikleri taşıyan kömürleri satacağını, yakıt satış izin belgesi alacağını, sevk edecekleri her parti kömür için tüketiciye yakıt analiz raporu (son 6 aya ait olacaktır) sevk irsaliyesi veya fatura vereceğini, aksi halde belgesiz veya eksik belgeli nakil araçlarındaki kömürlere, denetim esnasında el konulmasını kabul edeceğini,

c) Denetimler esnasında analiz edilmek üzere alınan kömür numunelerine ait analiz ücretlerinin, analizlerin ilimiz dışındaki laboratuvarlarda yapılması durumunda, analiz ücreti ve kargo bedellerinin karşılanacağını, analiz sonucu olumsuz çıkan kömürlerden dolayı sorumlu olacağını,

d) İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen özelliklerin dışında, kömür satışı yapıldığının tespit edilmesi halinde, hakkında yapılacak yasal işlemleri kabul edeceğini,

e) Kömür torbalarının yakılmasının önlenmesi amacıyla, geri toplanması konusunda gerekli işlemleri yapacağını ayrıca bu konuda tüketicilere bilgi vereceğini,

f) Merkez ilçe sınırları içerisinde, üzerinde Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirtilen bilgilerin yer aldığı torbalanmış kömürü satacağını,

g) Gerek satış noktasında ve kömür deposunda, gerekse tüketicinin deposunda, İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömür yakalanması halinde, uygun nitelikte olmayan kömürün tahliye ederek il sınırları dışına çıkaracağını ve tüketicinin zararını ve masrafları karşılayacağını,

h) Yapılacak analizler ile, Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilmiş olan kömür özellikleri dışında kömür satışı yapıldığının tespit edilmesi halinde;

* 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci ve 20 nci maddesi uyarınca idari ceza verilmesini,

** Fiilin ikinci defa tekrarı halinde; 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 ve 20 nci maddesinin fiillerin tekrarı maddesi gereğince idari ceza verilmesini,

*** Fiilin üçüncü defa tekrarı halinde; 2872 sayılı Çevre Kanununun 23 üncü maddesinin uygulanması ile birlikte, 1580 sayılı Belediye Kanunu ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerinin uygulanmasını,Yakıt Satış İzin Belgesinin iptalini, kabul ve taahhüt etmelerine,

4 – Merkez ilçe sınırları içerisinde satış ve pazarlaması yapılacak kömürlerin bulunduğu torbalar üzerinde;

a) Kömürün T.S. 5788’le belirlenen kriterlere uygunluğu halinde üretici ve/veya torbalayan firmanın adı ve adresinin yer almasına,

b) Aksi halde aşağıdaki tabloda belirtilen bilgilerin yer almasına,

Kömür torbaları üzerinde yer alması gereken bilgiler

Yerli Kömür

İthal Kömür

Briket Kömür

Üretici ve/veya torbalayan firmanın adı veya tescilli markası adresi

+

+

+

Üretici ve/veya torbalayan firmanın adresi

+

+

+

Üretici veya torbalayıcı firmanın 1. veya 2. sınıf gayri sıhhi müessese ruhsat

 

 

 

tarihi ve no’su

+

+

+

Kömürün cinsi (Linyit, Taş, Briket, İthal)

+

+

+

Ağırlığı [Kg]

+

+

+

Alt Isıl Değer (satışa sunulan)

+

+

+

Yanabilir Kükürt (satışa sunulan)

+

-

-

Boyut (satışa sunulan)

+

+

-

Toplam Nem (satışa sunulan)

-

+

-

Toplam Kükürt (kuru bazda)

-

+

-

Uçucu Madde (kuru bazda)

-

+

-

Kömürün torbalama tarihi ve parti no’su

+

+

+

(+) Torba üzerinde yer alacak özellikler

 

 

 

5 – Satılacak kömürlerle ilgili düzenlenen her türlü belgede, kömürün menşeinin açıkça belirtilmesine,

6 – Kömür satışlarının, yetkili mercilerden ilgili mevzuatlar gereği izin almış olan ve yukarıda belirtilen taahhütnameyi vererek ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden Yakıt Satış İzin Belgesi alan satıcılar tarafından yapılmasına, bunun dışında kömür satışı yapılmamasına,

7 – Tüzük ve ana sözleşmesinde, üyelerine kömür temin etme mükellefiyeti olan dernek, sendika, vakıf ve saire gibi kuruluşların sadece üyelerinin ihtiyacı kadar kömürü İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden Yakıt Satış İzin Belgesi alan firmalardan satın almalarına, ayrıca söz konusu kuruluşların üyelerine tahsis ettiği kömür miktarını ve üye adreslerini gösteren listeleri, İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne vermelerine,

8 – Tüzük ve ana sözleşmelerinde üyeleri dışındaki tüketicilere de kömür satışı yapabilme hükmü yer alan sendika, vakıf, dernek gibi kuruluşların da kömür ticareti yapan diğer firmalar gibi İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden Yakıt Satış İzin Belgesi almalarına,

9 – İlimiz sınırları dahilinde torbalama tesisi kurmak isteyen faaliyet sahibinin; mücavir alan dışında İl Sağlık Müdürlüğüne, mücavir alan içinde ise Belediye Başkanlığına, bir dilekçe ve ekinde aşağıda yazılı belgelerle birlikte başvuruda bulunmasına,

a) Firmanın kuruluşu ile ilgili ticaret sicil gazetesi örneği,

b) Firmayı temsile, belgeleri imzalamaya yetkili olanların noterden tasdikli imza sirküleri,

c) Aylık sevk programı, sözleşmeli bayilerin adı ve adresi,

d) Depo yerleri ve depolama kapasitelerini gösterir belge,

e) Tesisin özellikleri, kapasitesi, iş akım şeması ve saire bilgileri kapsayan tesisle ilgili tanıtıcı bilgiler,

10 – İlimiz dahilinde kurulacak kömür torbalama tesislerinin, aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak kurulmasına, torbalanan kömürlerden TS-4744 ve TS-2390 kömürden numune alma standardına göre numune alınarak analiz ettirilmesine,

a) Sanayi Bölgeleri içerisinde kurulacak kömür torbalama tesisleri için yerleşim biriminden uzaklık şartı aranmamasına; sanayi bölgesinin mücavir alan sınırları içerisinde yer alması halinde "Sanayi Bölgesidir" belgesinin Belediye Başkanlıklarından, sanayi bölgesinin mücavir alan sınırları dışında yer alması halinde ise, "Sanayi Bölgesidir" belgesinin İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınmasına,

b) Tesisin; hammadde stok, torbalama ve mamül stok ünitelerinden oluşmasına ve bütün ünitelerin kapalı olmasına,

c) Torbalama ünitesinden itibaren, inceleme kurulu tarafından belirlenecek mesafede sağlık koruma bandı oluşturulmasına,

d) Tozuma ve gürültü oluşumuna karşı Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ve Gürültü Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen gerekli bütün önlemlerin alınmasına,

e) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı kapsamında gerekli tüm önlemlerin alınmasına,

f) Sosyal tesislerin, çalışan işçi sayısına göre yeterli kapasitede olmasına,

Sıvı Yakıtların Satışı ve Pazarlanması ile ilgili Esaslar;

11 – Sıvı yakıt satış ve pazarlaması yapan gerçek ve tüzel kişilerin Elazığ ili sınırları içerisinde satış yapmak için, Elazığ Valiliği(İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)’nden "Yakıt Satış İzin Belgesi" almalarına, Yakıt Satış Belgesi bulunmayan satıcıların satış yapmalarına izin verilmemesine, Yakıt Satış Belgesi almak için başvurunun İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne yapılmasına ve başvuru dilekçesi ekinde aşağıdaki belgelerin bulunmasına,

a) Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (şirketler için),

b) İşyeri açma ruhsatı ve depo yerine ait resmi bilgi ve belgeler,

c) Bayi listesi (ana üreticiler için),

d) Bayilik belgesi ve ana firmanın Yakıt Satış Belgesi örneği (bayiler için),

e) Satış ve pazarlaması yapılacak yakıta ait analiz raporu,

f) Taahhütname,

12 – İl sınırları içerisinde sıvı yakıt satıcılarının Elazığ Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)ne taahhütname vererek Yakıt Satış İzin Belgesi almasına, İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilecek taahhütnamede, aşağıdaki hususların yer almasına ve taahhütname örneğinin İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce düzenlenerek başvuru sahiplerine verilmesine,

a) Denetim ekipleri tarafından denetim sırasında numune alınması halinde, alınan numunenin analiz edilmesine ilişkin her türlü masrafı karşılayacağını,

b) İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özellikleri taşıyan sıvı yakıtları satacağını, Yakıt satış izin belgesi alacağını, sevk edecekleri her parti sıvı yakıt için tüketiciye yakıt analiz raporu (son 6 aya ait olacaktır), sevk irsaliyesi veya fatura vereceğini, aksi halde belgesiz veya eksik belgeli nakil araçlarındaki sıvı yakıta denetim esnasında el konulmasını kabul edeceğini,

c) Denetimler esnasında analiz edilmek üzere alınabilecek sıvı yakıt numunelerinin analiz ücretlerinin , analizlerin ilimiz dışındaki laboratuvarlarda yapılması durumunda, analiz ücreti ve kargo bedellerinin karşılanacağını, analiz sonucu olumsuz çıkan sıvı yakıttan dolayı sorumlu olacağını,

d) İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen özelliklerin dışında, sıvı yakıt satışı yapıldığının tespit edilmesi halinde, hakkında yapılacak yasal işlemleri kabul edeceğini,

e) Gerek satış noktasında ve deposunda, gerekse tüketicinin deposunda, İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan sıvı yakıt yakalanması halinde, uygun nitelikte olmayan sıvı yakıtın tahliye ederek il sınırları dışına çıkaracağını ve tüketicinin zararını ve masrafları karşılayacağını,

f) Yapılacak analizler ile Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilmiş olan sıvı yakıt özellikleri dışında, sıvı yakıt satışı yapıldığının tespit edilmesi halinde;

* 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 ve 20 nci maddesi uyarınca idari ceza verilmesini,

** Fiilin ikinci defa tekrarı halinde; 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 ve 20 nci maddesi uyarınca ve fiillerin tekrarı maddesi gereğince idari ceza verilmesini,

*** Fiilin üçüncü defa tekrarı halinde; 2872 sayılı Çevre Kanununun 23 üncü maddesinin uygulanması ile birlikte, 1580 sayılı Belediye Kanunu ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerinin uygulanmasını,Yakıt Satış İzin Belgesinin iptalini, kabul ve taahhüt etmelerine,

D-KATI VE SIVI YAKITLARIN TÜKETİMİ İLE İLGİLİ ESASLAR

1 – Tüketicilerin denetimler sırasında denetim ekibine; yakıta ait sevk irsaliyesini veya faturayı, yakıt analiz raporunu, baca temizlik belgesi ya da baca temizliğinin yapıldığına dair tutanağı, yakma kazanını işleten ateşçinin ehliyet belgesini ibraz etmelerine,

2 – Yakma kazanlarında İl Mahalli Çevre Kurul kararı ile belirlenen özellikleri taşıyan yakıt kullanılmasına ve bu kurul kararlarında yer alan hususlara uyulmasına, kömür torbalarının yakılmamasına ve uygun olmayan yanıcı diğer maddelerin (lastik, yanık yağ, pamuk yağı, çöp ve benzeri) yakıt olarak kullanılmamasına,

3 – Tüketicilerin, yakıtlarını Elazığ Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)’nden Yakıt Satış İzin Belgesi alan firmalardan almalarına, bunun dışındaki firmalardan yakıt satın almamalarına, yapılacak denetimlerde kurul kararıyla belirlenen özelliklere uygun olmayan yakıtın tespit edilmesi halinde, yakıt satın alma kararını verenlerin (bina yöneticiliğinin) sorumlu tutulmasına,

4 – 3/11/1977 tarihli ve 16102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği" hükümlerine göre ateşçi işverenlerinin, kalorifer kazanı ya da sanayi kazanı işletme ehliyet belgesine haiz ateşçileri, ateşçilikle görevlendirmesine, bunun dışında ateşçi ehliyet belgesi olmayanların kesinlikle ateşçilikle görevlendirilmemesine,

5 – Yakıt olarak kömür kullanan binalarda, bir ateşçinin bir binada veya birden fazla binada toplam en fazla 2 (İki) kalorifer kazanı yakabilmesine, aksi takdirde işyeri sahibi, kurum amiri veya bina yöneticiliğinin sorumlu tutulmasına,

6 – Tüm konut ve işyerlerinin, bacalarını 31/10/2003 tarihine kadar temizlettirmelerine, buna ilişkin belgeleri denetimler sırasında ibraz etmelerine,

7 – Tüm konut ve işyeri kalorifer kazanlarının ve tesisatının işletme bakımlarının düzenli olarak yaptırılmasına, TSE standartlarına uygun olan ve yakıtı en yüksek verimle yakabilen soba ve yakma kazanlarının kullanılmasına,

8 – Kalorifer kazanlarının nasıl yakılacağına dair İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden temin edilecek "Kalorifer Kazanı Yakma Talimatnamesi"nin kazan dairesinde, görünür bir yere asılmasına ve bu talimatnamede belirtilen bütün hususlara titizlikle uyulmasına,

9 – Dış ortam sıcaklığının 15 0C ve daha altında olması durumunda; kalorifer ve sobaların, işyerlerinde iç ortam sıcaklığının 18 0C, konutlarda ise 20 0C’den yukarı olmayacak şekilde yakılmasına,

10 – Hastaneler yatılı ve gündüzlü okullarda, öğrenci yurtlarında, kreşlerde, terminallerde ve kolluk binalarında kalorifer veya sobaların iç ortam sıcaklığı 20 0C’den yukarı olmamak üzere, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılmasına,

11 – Kömür kullanılan kalorifer kazanlarının zorunlu olmadıkça söndürülmeyerek uyutulmasına, uyutulmuş kazanların ve sıvı yakıt kullanılan kazanların ilk işletme saatlerinin sabah 05-06 arası olmasına, ve sönen kazanların(kömür kullanılan) ise ilk yakma saatinin gece 24-01 saatleri arasında olmasına, (kış dönemi içerisinde yakma saatleri meteorolojik özelliklere ve hava kirlilik durumuna göre Valilik tarafından belirlenebilecek ve basın yoluyla duyurulacaktır.),

12 – Yakıtın ateşçi tarafından yakma talimatnamesine göre yakılmasına ve bunun sağlanması için ateşçinin, işverenin gözetim ve denetiminde bulunmasına,

13 – Tüm ısıtma tesislerinin periyodik bakımlarının, ayar ve tamirlerinin, işveren ve tesisatı yapan veya bu konuda uzman olan ehliyetli kişiler veya firmalar arasında yapılacak yazılı anlaşmalar dahilinde düzenli olarak yaptırılmasına,

14 – İşverenin, ateşçileri kazan dairelerinde, yakıt depolarında veya ocak gazlarının sızabileceği yerlerde yatırmamasına ve barındırmamasına,

15 – Kazan dairelerinde yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanmasına, yeterli miktarda yangın söndürme cihazlarının kazan dairesinde kolay ulaşılabilecek yerlerde bulundurulmasının idareci veya yöneticilerce sağlanmasına,

E-DENETİM İLE İLGİLİ ESASLAR

1 – Bu kararda belirtilen hususlara uyulup uyulmadığının denetimini yapmak üzere, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü (veya İl Jandarma Komutanlığı)’nden birer elemanın katılımı ile 2 ayrı denetim ekibi oluşturulmasına,

2 – Denetim ekiplerine ait bir aracın İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından, diğer aracın İl Sağlık Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Defterdarlık tarafından (şoförü ile birlikte) 15 günlük periyotlarla dönüşümlü olarak sağlanmasına,

3 – Gerekli görüldüğü takdirde denetim ekiplerine Defterdarlık ve İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünden birer elemanın katılımının sağlanmasına,

4 – Denetimlere ait tutanakların değerlendirilmek üzere, her gün düzenli olarak İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmesine,

5 – Alınan kararların uygulanmasının sağlanması amacıyla oluşturulan denetim ekiplerince gerçekleştirilecek denetimlerin dışında,

a) 26/9/1995 tarihli ve 22416 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği" kapsamında izin (Yer Seçim İzni, Tesis İzni, Deneme İzni, Açılma İzni) verilen ve hava kirliliği önlemleri bakımından önem arzeden tesis veya işletmelerin, bu kararlara uyup uymadığının denetiminin, "Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği"nin denetim başlıklı 19 uncu maddesine göre izin veren merciler (İl Sağlık Müdürlüğü ya da Belediye Başkanlığı) tarafından,

b) 9/3/1989 tarihli ve 20103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında izin verilen (İşyeri Açma ve Çalışma İzni) ve hava kirliliği önlemleri bakımından önem arzeden tesis veya işletmelerin bu kararlara uyup uymadığının denetiminin "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği"nin "Başvuru Formu Üzerine Yapılacak Denetim" başlıklı 9 uncu maddesine ve "Gayri Sıhhi Müesseseler" başlıklı 12 nci maddesine göre izin veren merciler (İl Sağlık Müdürlüğü ya da Belediye Başkanlığı) tarafından yapılmasına,

c) 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği kapsamında izin (Emisyon Ön İzni, Emisyon Kısmi İzni, Emisyon İzni) verilen tesis veya işletmelerin bu kararlara uyup uymadığının denetiminin, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılmasına,

d) Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği kapsamı dışında kalan ve Hava Kalitesinin korunması Yönetmeliğine göre emisyon iznine tabi olmayan konut ve işyerlerinin denetiminin, 3/11/1977 tarihli ve 16102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği" VI. Bölüm "Yapılacak Kontroller Ateşçilere ve İşverenlere Uygulanacak Cezalar" başlıklı 9 uncu maddesine göre Belediye Başkanlığı tarafından yapılmasına,

e) "Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği", "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" ve "Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği" kapsamında olduğu halde izin almayan tesis ve işletmelerin izin başvurularının sağlanmasına,

F-KOORDİNASYON

1 – İl Merkezinde:

Bu kurul Kararının uygulanmasına yönelik çalışmalarda görev alan, ilgili kurum ve kuruluşlarca bu Kararların uygulanmasından doğan sorunların çözülmesi amacıyla, gerek duyulduğunda İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün sekretaryasında Vali Yardımcısının başkanlığında, değerlendirme toplantısı yapılmasına,

2 – İlçe Merkezlerinde:

Alınan kararlarla ilgili uygulamanın Kaymakamlıklarca sağlanmasına, denetim ekiplerinin Sağlık Grup Başkanlıkları, Belediye Başkanlığı ve istenmesi halinde İlçe Emniyet Müdürlükleri (Jandarma Bölgesinde ise İlçe Jandarma Komutanlığı) ile gerek görülen ilgili diğer kamu kurum elemanlarından oluşturulmasına,

İlçe merkezlerinde denetim esnasında tutulan tutanaklarla ilgili gerekli yasal işlemlerin Kaymakamlıklarca yapılmasına,

G-DİĞER HUSUSLAR

1 – Hava kirliliği ile ilgili olarak kamuoyu ve vatandaşların bilgilendirilmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi için afiş, broşür, kitapçık, pankart ve benzeri gibi dökümanların İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, Elazığ İli Çevre Koruma Vakfı Başkanlığı tarafından bastırılmasına,

2 – Denetim ekipleri tarafından alınacak katı ve sıvı yakıtların, analiz için laboratuvara gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılmasına,

3 – İlimizden başka bir ile gitmek üzere transit geçecek açık kömür veya tozumaya neden olacak malzeme yüklü kamyonların, branda ile örtülü olmasına, brandasız kamyonların, geçişlerinin Bölge Trafik Müdürlüğünce engellenmesine,

4 – Mahalli Çevre Kurul kararlarının ilgili taraflara (Kömür ve sıvı yakıt satıcılarına ve pazarlamacılarına, torbalama tesislerine, tüketicilere, ilimize kömür getirilen illerin Valiliklerine) basın-yayın, gazete ilanı ve Resmi Gazetede yayımlanması yolu ile duyurulmasına,

5 – İl Mahalli Çevre Kurulunca hava kirliliği önlemleri kapsamında, bu Karardan önce alınan tüm kararların yürürlükten kaldırılmasına, 2003-2004 yılları ısınma dönemi için alınan bu kararın uygulanmasına,

H-UYARI KADEMELERİNDE ALINACAK ÖNLEMLER

Uyarı kademelerinde uygulanacak denetimlere ilişkin iş programları İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce hazırlanacak, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinde belirtilen Uyarı Kademeleri 24 saatlik (00.00-24.00 arası) ortalamalar itibarı ile aşağıdaki gibidir.

 

SO2 (µg/m3)

PM (µg/m3)

1.Uyarı Kademesi

700

400

2.Uyarı Kademesi

1000

600

3.Uyarı Kademesi

1500

800

4.Uyarı Kademesi

2000

1000

SO2 ve PM miktarları günlük 24 saatlik ortalamalar itibariyle yukarıda belirtilen kademelere ulaştığında uyarı kademeleri uygulanacaktır.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden günlük ve haftalık hava tahmin raporları alınacak ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan hava kirliliği ölçüm neticeleri her gün saat 09.00'da alınarak İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirilecek ve tedbir alınması yoluna gidilecektir.

1. Uyarı Kademesinde Alınacak Tedbirler

24 saatlik (günlük) ortalama µg/m3 olarak SO2'de 700 µg/m3, PM'de 400 µg/m3 ya da bu kirlilik parametrelerinden herhangi birinin uyarı kademesine ulaştığı halde veya meteorolojik faktörlerde göz önüne alındığında, hava kirliliğinin devam edebileceği düşünülerek aşağıdaki tedbirler uygulamaya konulacaktır.

a) Birinci Uyarı Kademesine girildiğinde basın-yayın ve siren vasıtasıyla kamuoyuna, duyuru yapılacaktır. Ayrıca sağlık kuruluşları, özellikle hava kirliliğinden etkilenecek risk grupları için uyarı ve önlemleri içeren bir bildiriyi, Televizyon, Radyo ve Belediye hoparlörü vasıtasıyla yayınlayacaklardır.

b) 2. ve 3. sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler ve Binalar (Resmi ve Özel) emisyonlarını % 50 düşürecek şekilde çalışma sürelerini veya yakıt sarfiyatlarını kısıtlayacaklardır.

c) Isınma amaçlı kullanılan tüm kalorifer kazanları ve sobalar günde 8 saati geçmeyecek şekilde yakılacaktır.

d) Teknik bakımdan sönmesi sakıncalı yakma kazanları ise toplum sağlığı bakımından yaşanabilecek olumsuz gelişmeler gözönüne alınarak minimum düzeyde yakılacaktır.

e) Denetim ekipleri kirletici kaynaklar ve yoğunlaştığı bölgeler gözönüne denetimlerini yoğunlaştıracaklardır.

f) İl merkezindeki kritik güzergahlarda, Valilik Makamının Uyarısı üzerine, Emniyet Müdürlüğünce Trafik yoğunluğu tek, çift plaka uygulanarak kısıtlanacaktır. (Kamu araçları hariç)

2.Uyarı Kademesinde Alınacak Tedbirler

24 saatlik (günlük) ortalama µg/m3 olarak SO2'de 1000 µg/m3, PM'de 600 µg/m3 ya da bu kirlilik parametrelerinden herhangi birinin uyarı kademesine ulaştığı halde veya meteorolojik faktörlerde göz önüne alındığında hava kirliliğinin devam edebileceği düşünülerek aşağıdaki tedbirler uygulamaya konulacaktır.

a) İkinci Uyarı Kademesine girildiğinde basın-yayın ve siren vasıtasıyla kamuoyuna duyuru yapılacaktır. Ayrıca sağlık kuruluşları özellikle hava kirliliğinden etkilenecek risk grupları için uyarı ve önlemleri içeren bir bildiriyi Televizyon ve Radyo vasıtasıyla yayınlayacaklardır. Bütün sağlık kuruluşları, insan sağlığı üzerinde kirlilik etkisiyle oluşabilecek rahatsızlıkların dağıtımı için gerekli organizasyonu, ön tedbirleri alacaklardır.

b) 1., 2. ve 3. sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler ve Binalar (Resmi ve Özel) emisyonlarını % 50 düşürecek şekilde çalışma süre veya yakıt sarfiyatını kısıtlayacaklardır.

c) Kalorifer kazanları ve sobalar günde 6 saati geçmeyecek şekilde yakılacaktır.

d) Teknik bakımdan sönmesi sakıncalı yakma kazanları minimum düzeyde yakılacaktır.

e) İl merkezindeki kritik güzergahlar, Valilik Makamının uyarısı üzerine Emniyet Müdürlüğünce Trafiğe kapatılacaktır.

3. Uyarı Kademesinde Alınacak Tedbirler

24 saatlik (günlük) ortalama µg/m3 olarak SO2'de 1500 PM'de 800 µg/m3 ya da bu kirlilik parametrelerinden herhangi birinin Uyarı Kademesine ulaştığı halde veya meteorolojik faktörlerde göz önüne alındığında, hava kirliliğinin devam edebileceği düşünülerek aşağıdaki tedbirler uygulamaya konulacaktır.

1. ve 2. Uyarı Kademeleri uygulanacak ve ek olarak;

a) İlk ve Orta Dereceli Okullarla, Yüksek Okullar tatil edilecektir.

b) 1., 2. ve 3. Gayri Sıhhi Müesseseler ve Binalar (Resmi ve Özel) emisyonlarını % 50 düşürecek şekilde çalışma süre veya yakıt sarfiyatını kısıtlayacaklardır.

c) Kalorifer kazanları ve sobalar günde 3 saati geçmeyecek şekilde yakılacaktır.

d) Teknik bakımdan sönmesi sakıncalı olan, yakma kazanları minimum düzeyde yakılacaktır.

e) İl Merkezindeki kritik güzergahlar, Valilik Makamının uyarısı üzerine Emniyet Müdürlüğünce Trafiğe kapatılacaktır. (Uygulamaya kamu araçları dahil olacak, ancak hayati önem taşıyan durumlarda araç kullanımı Ambulans, İtfaiye, zorunlu ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar, kolluk güçlerinin araçları ve hava kirliliğinin önlenmesi çerçevesinde görev alacak kamu araçları hariç olacaktır.)

4. Uyarı Kademesinde Alınacak Tedbirler

24 saatlik (günlük) ortalama µg/m3 olarak SO2'de 2000 µg/m3, PM'de 1000 µg/m3 ya da bu kirlilik parametrelerinden herhangi birinin Uyarı Kademesine ulaştığı halde veya Meteorolojik faktörlerde göz önüne alındığında hava kirliliğinin devam edebileceği düşünülerek aşağıdaki tedbirler uygulamaya konulacaktır.

1., 2. ve 3. Uyarı Kademeleri uygulanacak ve ek olarak;

a) Tüm okullar, Resmi Daireler ve işyerleri tatil edilecektir.

b) 1.,2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler ve Binalar (Resmi ve Özel) faaliyetlerini tamamen durduracaklardır.

c) Kalorifer kazanları ve sobalar günde 3 saati geçmeyecek şekilde yakılacaktır.

d) Teknik bakımdan sönmesi sakıncalı olan yakma kazanları minimum düzeyde yakılacaktır.

e) İl Merkezinde kritik güzergahlar, Valilik Makamının uyarısı üzerine Emniyet Müdürlüğünce trafiğe kapatılacaktır. (hayati önem taşıyan durumlarda araç kullanımı Ambulans, İtfaiye, zorunlu ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar, kolluk güçlerinin araçları ve hava kirliliğinin önlenmesi çerçevesinde görev alacak kamu araçları hariç olacaktır.)

I-UYGULANACAK MEVZUAT VE İDARİ İŞLEMLER

Bu kararda belirtilen kurallara ve yasaklara riayet etmeyenlere;

1) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9-11-66 ncı madde hükümlerinin,

2) Türk Ceza Kanununun 526 ncı madde hükümlerinin,

3) 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci madde hükümlerinin,

4) 18/11/1994 tarihli ve 18580 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmeliği" hükümlerinin,

5) 3/11/1977 tarihli ve 16102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği" "Yapılacak Kontroller Ateşçilere ve İşverenlere Uygulanacak Cezalar" başlıklı 9 uncu madde hükümlerinin,

6) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili madde hükümlerinin,

7) 1580 sayılı Belediye Kanununun ilgili madde hükümlerinin,

8) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili madde hükümlerinin,

uygulanmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas : 2003/4112

Karar : 2003/6407

Davacı Neslihan Güneş ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Aşkale Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 14.3.2002 günlü ve 2002/13-40 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 12.5.2003 gün ve Hukuk-69511 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

1 - Dava, evliliğin devamı sırasında eşlerden birisi tarafından, nüfus kaydının düzeltilmesi istenilen küçüğe velayeten açılmış, mahkemece, diğer eşin katılması veya icazeti aranmadan davaya bakılıp kabulüne karar verilmiştir.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 336 ncı maddesinde, (eşlerden herhangi birisine öncelik veya üstünlük tanınmadan) evlilik devam ettiği sürece ana ve babanın, velayeti birlikte kullanacağı öngörülmüş ve 342 nci maddesinde de anne ve babanın çocuğu velayetleri çerçevesinde temsil edecekleri ilkesi yine ayırım yapılmadan getirilmiştir.

Emredici nitelikteki bu yasa kuralı evlilik birliği içinde velayetin kullanılması kapsamında ana ve baba tarafından çocuk adına açılacak tüm davalar yönünden de geçerlidir. Buna göre, asıl olan eşlerin birlikte dava açmaları ise de, bunlardan birisi tarafından açılacak davaya diğer eşin sonradan icazetini bildirip olumlu iradesini ortaya koyması ile velayetin birlikte kullanılması gerçekleşmiş olacağından yeterlidir. Diğer eşin katılımının veya rızasının sağlanamadığı davanın ise reddi gerekir.

Bu bakımdan mahkemece davacıya, eşinin davaya katılmak ya da duruşmada hazır bulunmak suretiyle icazetini bildirmesi veya icazetini gösteren imzası noterden onaylı belge ibraz etmesi için mehil verilip, bunun sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eşlerden birisinin istemi yeterli bulunarak davanın esası hakkında hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

2 - Doğum tarihinin düzeltilmesine karar verilen Neslihan ile aynı anneden doğduğu anlaşılan kardeşi 20.9.1985 doğumlu, Emine arasında düzeltilen doğum tarihine göre sadece l ay 10 günlük zaman farkı bulunmaktadır.

Bir kadının bu süre içerisinde iki kez doğum yapması tıbben mümkün olmadığından, hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken bunların bir diğeri ile çelişki yaratmamasına özen göstermelidir. Bu hususa uyulmaması usul ve yasaya aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 15.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas : 2003/3908

Karar : 2003/6410

Davacı Hasret Çaylak ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Kadıköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 8.10.2002 günlü ve 2002/1125-1124 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 28.4.2003 gün ve Hukuk-62578 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Dava, evliliğin devamı sırasında eşlerden birisi tarafından, nüfus kaydının düzeltilmesi istenilen küçüğe velayeten açılmış, mahkemece, diğer eşin katılması veya icazeti aranmadan davaya bakılıp kabulüne karar verilmiştir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 336 ncı maddesinde, (eşlerden herhangi birisine öncelik veya üstünlük tanınmadan) evlilik devam ettiği sürece ana ve babanın, velayeti birlikte kullanacağı öngörülmüş ve 342 nci maddesinde de anne ve babanın çocuğu velayetleri çerçevesinde temsil edecekleri ilkesi yine ayırım yapılmadan getirilmiştir.

Emredici nitelikteki bu yasa kuralı evlilik birliği içinde velayetin kullanılması kapsamında ana ve baba tarafından çocuk adına açılacak tüm davalar yönünden de geçerlidir. Buna göre, asıl olan eşlerin birlikte dava açmaları ise de, bunlardan birisi tarafından açılacak davaya diğer eşin sonradan icazetini bildirip olumlu iradesini ortaya koyması ile velayetin birlikte kullanılması gerçekleşmiş olacağından yeterlidir. Diğer eşin katılımının veya rızasının sağlanamadığı davanın ise reddi gerekir.

Bu bakımdan mahkemece davacıya, eşinin davaya katılmak ya da duruşmada hazır bulunmak suretiyle icazetini bildirmesi veya icazetini gösteren imzası noterden onaylı belge ibraz etmesi için mehil verilip, bunun sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eşlerden birisinin istemi yeterli bulunarak davanın esası hakkında hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 15.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas : 2003/3907

Karar : 2003/6411

Davacı Gülüsüm Çelik ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Tut Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 10.2.2000 günlü ve 2000/2-7 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 2.5.2003 gün ve Hukuk-56263 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Dosyada bulunan nüfus kayıt örneğinden, mükerrer kaydının iptaline karar verilen davacının sağ anne baba ve kardeşlerinin olduğu anlaşılmakta olup, verilen karar bunların hak ve hukuklarını yakından ilgilendirdiğinden; davanın yöntemince bu kişilere de yöneltilerek hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, bu hususa uyulmadan davanın sonuçlandırılması usul ve yasaya aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 15.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı


Yüksek Seçim Kurulu Kararı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından :

Karar No : 886

İtiraz No :

-KARAR-

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Yüksek Seçim Kuruluna sunduğu 02.07.2003 günlü yazıda, aynen; "Mahalli İdareler Seçimleri; 07.11.1982 gün ve 2709 nolu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, "Mahalli idarelerin seçimleri, Anayasa'nın 67 nci maddesindeki esaslara göre beş yılda bir yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir." diye belirlenmiştir. Buna paralel olarak 18.01.1984 gün ve 2972 nolu Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki l Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür." diye vurgulanmıştır. Görüldüğü gibi, Anayasa ile anılan kanunun 8 inci maddesinde seçimin süresi açısından bir farklılık yoktur. Fakat doğal olarak kanun seçimin başlangıcı ve oy verme gününü de hükme bağlamıştır.

Ancak; 23.07.1995 gün ve 4121 nolu Kanunla Anayasa'nın 127 nci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiş ve "Mahalli idarelerin seçimleri, 67 nci maddedeki esaslara göre beş yılda bir yapılır. Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir." denilmiştir.

Bu değişiklikten sonra, 31.07.1998 gün ve 4381 nolu Kanunla; Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21 inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Birlikte Yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri Hakkında Kanun'un l inci maddesinde, "18 Nisan 1999 Pazar günü birlikte yapılacak olan 21 inci Dönem Milletvekili ve Mahalli İdareler Genel seçimlerinin başlangıç tarihi 4 Ocak 1999'dur." hükmü ile mahalli idareler seçimlerinin tarihi 18 Nisan 1999 olarak değişmiştir.

Kanuni düzenleme yukarda belirtilen şekilde olmasına göre, 2004 yılı içerisinde yapılması gereken Mahalli İdareler Seçimlerinin oy verme gününün Kurulca bir karara bağlanması arz olunur." denilmekle;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

T.C. Anayasasının 127. maddesinin değişik 3. fıkrasında "Mahalli idarelerin seçimleri, 67 nci maddedeki esaslara göre beş yılda bir yapılır." hükmüne yer verildikten sonra, mahalli idareler seçimi ile ilgili özel kanun olan 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin değişik 1. fıkrasında da belirtilen Anayasa hükmüne paralel olarak mahalli idareler seçimlerinin beş yılda bir yapılacağı belirtilerek, her seçim döneminin beşinci yılındaki l Ocak gününün seçimin başlangıç tarihi olduğu, aynı yılın Mart ayının son Pazar gününün oy verme günü olduğu öngörülmüştür. 2972 sayılı Kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan amir hüküm yürürlükte bulunduğundan, 2004 yılında yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 4381 sayılı Kanunla seçimin başlangıç tarihi ile oy verme günü konusunda getirilen istisna hükümlerinin uygulanmasına olanak bulunmamaktadır.

SONUÇ:

Açıklanan nedenle;

1- 2972 sayılı Kanunun 8. maddesinin değişik 1. fıkrası uyarınca, 2004 yılında yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme günü olarak 28 Mart 2004 Pazar tarihinin belirlenmesine, seçim iş ve işlemlerinin bu tarih esas alınarak yürütülmesine,

2-Karar örneğinin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

10.10.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Tufan ALGAN

Ahmet Hamdi ÜNLÜ

Selahattin ÇELİK

Cengiz ERDOĞAN

Üye

Üye

Üye

 

Kenan ATASOY

Yılmaz DERME

Seydi YETKİN

 

Sayfa Başı


DÜZELTME

3/10/2003 tarihli ve 25248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, “Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik”in 13 üncü maddesinde aşağıdaki düzeltme yapılmıştır.

 

Resmî Gazete

 

 

Sayfa Satır

Yanlış

Doğru

9 son satır

n) Ticaretle uğraşamazlar.

h) Ticaretle uğraşamazlar.

Sayfa Başı