Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

29 Eylül 2003

PAZARTESİ

Sayı : 25244

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

2003/6109 Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme’ye Katılmamız Hakkında Karar

Tebliğler

— Mecburi Standard: ÖSG-2003/90 sayılı Tebliğ

— Gaziantep Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/08)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Gaziantep Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No      : 2003/08

Karar Tarihi : 28/8/2003

İl Mahalli Çevre Kurulu 28/8/2003 tarihinde Vali Yardımcısı Ali CERGİBOZAN Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1 — 2003-2004 Yılında Isınma Amaçlı Kullanılacak Yakıtlar;

İlimizde hava kirliliği ile ilgili mücadele ve 2003-2004 kış sezonunda hava ve çevre kalitesinin daha da iyileştirilmesi amacıyla satışa sunulacak kömürlerin özellikleri, 30/5/2003 tarihli ve 2003/05 nolu Mahalli Çevre Kurulunda Karara bağlanmıştır.

Gaziantep İli sınırları içinde ısınma amacıyla kullanılacak ithal kömürlerin özelliklerinin, Çevre ve Orman Bakanlığının 18/8/2003 tarihli ve 1160 sayılı yazısına istinaden aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmesine;

İthal Kömürde Aranacak Özellikler:

 

Alt Isıl Değeri

: (orjinalde)

6200 kcal/kg

(min)

 

Kükürt

: (kuru bazda)

% 0.9

(max)

 

Uçucu Madde

: (kuru bazda)

% 10-28

(± 2 tolerans)

 

Toplam Nem

: (orjinalde)

% 10

(max)

 

Kül

: (kuru bazda)

% 14

(max)(+ % 1 tolerans)

 

Boyut

:

(18-150 mm) (18 mm altı ve 150 mm üstü

 
     

için max % 10 tolerans)

 

2 — Seyyar Akaryakıt Satıcıları ile İlgili Esaslar;

Valilik Özel Kalem Müdürlüğünün 25/8/2003 tarihli ve 258 sayılı genelgeleri doğrultusunda;

a)Hiçbir yasal dayanağı olmadan satışa sunulan, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan seyyar akaryakıt satıcılarının tespiti halinde, genelge hükümleri doğrultusunda oluşturulan komisyon marifeti ile satıştan men edilmesine,

b) Yapılan denetimler esnasında tespit edilen kaçak akaryakıt ile bunların satış işlemlerinde kullanılan alet ve edevata komisyonca el konulmasına,

c) Bu tür iş yerleri hakkında komisyonun sekreteryasını yürüten Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde suç duyurusunda bulunulmasına,

d)El konulan kaçak akaryakıt ile alet ve edevatın mahkeme sonuçlanıncaya kadar Akaryakıt Bayileri Derneği tarafından yed-i emin olarak muhafaza edilmesine;

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı