Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

28 Eylül 2003

PAZAR

Sayı : 25243

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

— Boğaziçi Üniversitesi-Suny Binghamton Üniversitesi Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Tebliğler

— Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/80)

— Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/81)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

Boğaziçi Üniversitesinden:

Boğaziçi Üniversitesi-Suny Binghamton Üniversitesi Uluslararası

Ortak Lisans Programları Eğitim

ve Öğretim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Madde 1 — Boğaziçi Üniversite'sinde, State University of New York (Suny)-Binghamton Üniversitesi ile ortak olarak sürdürülen lisans düzeyindeki programlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu programlarda ayrıca Suny sisteminin ilgili üniversitesinin yönetmeliklerinin hükümleri de uygulanır.

Madde 2 — Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim dili İngilizce'dir. ÖSS sınavı ile Üniversite'ye yerleştirilen öğrencilerden İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu TOEFL sınavında öngörülen skoru alarak kanıtlayanlar, yerleştirildikleri programlara kayıt yaptırabilirler. Diğerleri Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Okulu Yönetmeliği uyarınca dil öğrenimi görürler.

Programlara yatay geçiş yapmak için başvuruda bulunanlar İngilizce dil bilgilerini yukarıdaki şartlara uygun bir dil sınavı ile kanıtlamış olmak zorundadırlar, aksi halde kabulleri yapılmaz.

Kayıtla İlgili Hükümler

Madde 3 — Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aranan şartlar şunlardır:

a) Liseden veya Milli Eğitim Bakanlığı'nca lise dengi kabul edilen bir okuldan mezun olduğunu gösterir belgeye sahip olmak,

b) Yasalarla öngörülen mali hususlarla ilgili işlemleri yerine getirmiş olmak, (ÖSYM tarafından BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ –SUNY BINGHAMTON ÜNİVERSİTESİ ortak lisans programına yerleştirilen öğrenciler, ÖSYM kılavuzunda ilan edilen yıllık toplam öğrenim harcını bu amaçla açılan ve duyurulan banka hesabına yatırarak gerekli mali onayı alırlar.)

c) Üniversite yetkili kurullarınca öngörülüp ilan edilen diğer şartları yerine getirmek.

Tüm öğrenciler kayıtlarını, bulundukları sınıf ve durumlara göre akademik takvimde belirlenen ve duyurulan gün veya günlerde başlatmak ve tamamlamak zorundadır. Mazeretleri yüzünden buna uyamayan veya uyamayacak olanların durumu, başvuruları üzerine ilgili Fakülte Yönetim Kurulu'nca incelenir ve mazeretleri geçerli görülenler daha sonra kayıt yaptırabilirler. Mazeretlerinin ilgili yarıyıla ait Akademik Takvimdeki "ders ekleme-bırakma" süresinin bitimine kadar kalkmaması halinde, kayıtları izleyen yarıyıla ertelenir.

Akademik kaydını yaptıran, fakat mali onayı olmayan öğrenciler geç kayıt süresi sonuna kadar, öğrenci katkı payını yatırmaları veya Üniversite Yönetim Kurulu’ndan öğrenci katkı payı ile ilgili karar almaları halinde akademik kayıtları geçerli sayılır.

Bir yarıyıl izinsiz ve geçerli mazereti olmadan kayıt yaptırmayan öğrencilerin, izleyen yarıyıl kayıt dönemine kadar geçerli mazeret bildirmedikleri takdirde Üniversite ile ilişkileri kesilir. Mazereti kabul edilenler kayıt yaptırmadıkları dönem süresine sayılarak izinli sayılır. Bir öğrencinin kaydı, "ders ekleme-bırakma" süresinin bitiminden sonra yapılamaz.

Sundukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış veya eksik olduğu anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmaksızın Üniversite ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen belgelerin (Diploma dahil) tümü iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim ile İlgili Hususlar

 

Eğitim-Öğretim Yılı

Madde 4 — Bir Eğitim-Öğretim yılı (akademik yıl) iki yarıyıldan oluşur. Dersler yarıyıl olarak düzenlenir. Ancak, eğitim-öğretim yılı kapsamında Yaz dönemi de açılabilir ve öğrenciler bu dönemde de ders alabilirler. Yaz döneminde alınacak derslerle ilgili hususlar Yaz Öğretimi Yönetmeliği ile düzenlenir.

Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar, Üniversite Senatosu'nun belirleyip ilan ettiği "Akademik Takvim"le düzenlenir. Öğrenciler ve diğer ilgililer bu takvime uymak zorundadırlar.

Derslerin ve yarıyıl sonu sınavlarının akademik takvimde belirlenen dönemleri içerisinde günlendirilmesi, bölümlerin görüşü alınarak Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılır ve ilan edilir.

Ders Programları ve Kredi Yükü

Madde 5 — Bir Boğaziçi Üniversitesi –Suny Binghamton uluslararası ortak lisans eğitim ve öğretim programı, mezun olmak için öngörülen gerekli teorik ders, laboratuvar, uygulama, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur. Bölümlerin hazırladıkları bu programlar ve içerikleri, fakülte kurulunun teklifi ve Üniversite Senatosu'nun onayı ile kesinleşir. Kesinleşen programlar en erken, izleyen akademik yılın başından itibaren uygulamaya konur.

Her öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölümün önerisiyle, ilgili yönetim kurulunca görevlendirilen bir danışmanı vardır. Öğrencinin her yarıyılda izleyeceği dersler ve bunlarda yapılabilecek değişiklikler, programlardaki sıra esas alınmak üzere, başarı durumu, önşartlar ve yönetmelik hükümleri gözönünde tutularak, danışmanın onayı olmadan kesinleşmez. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulundan karar istenir.

Fazla ders yükü ile ilgili esaslar, ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

Bu Yönetmeliğin sınamalı öğrencilerle ilgili 16 ncı maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bölümlerin ortalama dönem kredisinin, mezuniyet kredisinin okunacak dönem sayısına bölünmesi ile bulunur ve öğrenci hangi dönem ve statüde olursa olsun, herhangi bir dönemdeki fazla ders yükü, en fazla bu kredinin 8 fazlası veya 2 ders olabilir.

Madde 6 — Lisans öğrencilerinin kredi yükü, herhangi bir yarıyılda 15 krediden az olmamak koşuluyla, 5 inci madde hükümleri gözönünde bulundurularak danışmanlarınca düzenlenir. Bu kredi yüküne alınan tüm kredili dersler dahildir. Gerekli hallerde, ilgili yönetim kurulu kararıyla kredi yükü 11 krediye kadar düşürülebilir.

En çok iki yarıyıl içinde mezun olabilecek öğrenciler için en az kredi yükü kuralı uygulanmayabilir.

Öğrenciler programlarının ilk iki yarıyılında bulunan bütün dersleri ilk açıldıklarında almak zorundadırlar. Öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında zorunlu olarak alınması gereken dersleri bırakamazlar.

Akademik Takvim’de belirtilen süreler içinde yapılan "ders ekleme-ders bırakma" işlemleri, derslerin öğretim elemanlarının ve danışmanın onayı olmadan kesinleşmez.

Ders ekleme - bırakma işlemleri Akademik Takvim’de belirtilen süreler dışında yapılamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çift Anadal Programları

 

Madde 7 — Bu programlarda kayıtlı olan öğrenciler çift anadal programlarından yararlanamazlar.

Devam ve Sınavlar

Madde 8 — a) Devam: Öğrenciler kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvarlar ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

b) Ara Sınav: Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavına katılmanın gerekleri, dönem başında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır.

c) Yarıyıl Sonu Sınavı: Proje ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereği sınav gerektirmediği ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan dersler dışında tüm dersler için yarıyıl sonunda bir sınav yapılır. Bu sınavın dersin notuna katkısı öğretim üyesi tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır. Yarıyıl Sonu Sınavları, Akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır; ilan edilen sınav tarihleri, sınav dönemi dışına çıkılmaması kaydı ile ilgili yönetim kurulu önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Notlar

Madde 9 — Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki notlardan birisi verilir:

 

NOTLAR

AĞIRLIK

 

AA Pekiyi

4.00

 

BA İyi-Pekiyi

3.50

 

BB İyi

3.00

 

CB Orta-İyi

2.50

 

CC Orta

2.00

 

DC Orta-Zayıf

1.50

 

DD Zayıf

1.00

 

F Başarısız

0

 

P Geçer

-

 

E (tekrar sınava girer) 

 -

Bir dersten alınan AA ve BA notları o dersin "üstün başarı" ile; CC notu da "Yeterli başarı" ile tamamlandığını gösterir. DC ve DD ise dersin "şartlı" tamamlandığını belirtir.

F notu, başarısı DD veya P düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenciler, bu dersi ilk açıldığında tekrarlamak zorundadırlar. Ancak ilgili yönetim kurulu kararı ile söz konusu dersi ileriki bir yarıyılda almasına izin verilebilir.

P notu, uygulama dersleri için verilir, bu not ortalamaya katılmaz; fakat dersin kredisi tamamlanan krediye dahil edilir. Boğaziçi Üniversitesi –SUNY Binghamton uluslararası ortak lisans programına, bu iki Üniversite dışından nakil edilen dersler de P notu ile değerlendirilir.

E notu, öğrenciye DD veya F notu verilmesi hususunda kesin kanaat hasıl olmadığı hallerde verilir. Bu notu alan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen sınav dönemini izleyen üç gün içinde yapılacak E sınavına girerler. Sınavda başarılı olurlarsa yarıyıl sonu notu DD, aksi takdirde F olur.

Suny Binghamton Üniversitesinde alınan notlar Suny Binghamton Üniversitesinin not ölçeğine göre ortalamaya katılır.

İşaretler

Madde 10 — Öğrencilerin bir dersteki durumu, aşağıdaki işaretlerden birisiyle belirlenir.

 

I

Eksik

 

NP

Yarıyıl sonu sınavında mevcut değil

 

R

Tekrar

 

NC

Kredisiz

 

L

İzinli

 

W

Dersten çekilmiş

 

Bu işaretlerden I ve NP öğretim

 

elemanı tarafından, diğerleri Kayıt İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılır.

I işareti, proje, tez, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalara dayanan derslerde, öğretim elemanının kabul edeceği mazeretlerden ötürü ders için gerekli çalışmalarını zamanında bitiremeyen öğrencilere verilir.

Bu işareti alan öğrenci, sınav döneminin bitiminden sonra en çok iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Eksiklerini tamamlamayan öğrencilerin I işaretleri F'ye çevrilir. Ancak, süre bitmeden öğretim elemanı tarafından başvurulmak şartıyla, ilgili yönetim kurulu tarafından öğrenciye en fazla iki haftalık ek süre verilebilir.

NP işareti, yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrencilere verilir. NP işareti, bir sonraki yarıyılın kayıt süresinin başlangıcından önce giderilmezse, öğrencinin notu F olur. Ancak, uzayan hastalık gibi olağanüstü durumlarda, ilgili yönetim kurulu bu süreyi uzatabilir. Uzatılan süre, izleyen yarıyılın "ders ekleme-bırakma" süresini aşıyorsa, öğrenci bu yarıyıl için izinli sayılır.

R işareti, dersin F notu ya da başka nedenlerle tekrarlandığını gösterir. Aynı dersi ikinci kez tekrarlayan ve başarısız olan öğrenciye R işareti verilir.

NC işareti, program uyarınca veya danışman onayı ile kredisiz olarak alınan dersler için verilir. Bu derslerin kredi ve notları ortalama hesaplarına katılmaz.

L işareti, yönetmeliğin 24 üncü maddesine uygun olarak izinli sayılan öğrenciler için kullanılır.

W işareti, kayıtlı bulunduğu bir dersten akademik takvimde belirtilen "dersten çekilme" süresi dolmadan, gerekli işlemleri tamamlayarak çekilen öğrencilere verilir. Öğrenciler programlarının ilk iki yarıyılının derslerinden veya F aldıkları için tekrarladıkları derslerden çekilemezler. 13 üncü madde hükümleri saklıdır.

Derslerin bitimine dört hafta kala dersten çekilmek için başvuruda bulunulamaz.

Yarıyılsonu notları öğretim üyesi tarafından gönderilmeyen öğrencilerin karne ve transkriptlerinde No Grade Reported NGR (not bildirilmemiştir) şeklinde bir ibare yazılır.

Notların Açıklanması

Madde 11 — Her yarıyıl sonu notları Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından karne çıkarmak suretiyle ilan edilir. Notlar, öğretim elemanları tarafından yarıyıl sınavını izleyen 8 gün içinde bağlı bulundukları fakülte dekanlığına verilmekle kesinleşir.

Notlarda herhangi bir yanlışlık olması halinde, ilgili öğretim elemanı yanlışlığı gerekçeli bir yazıyla dersle ilgili dekanlığa en geç izleyen yarıyılın "kayıt döneminin" sonuna kadar bildirmelidir. Yanlışlığın düzeltilmesi ilgili yönetim kurulunun alacağı karara bağlıdır.

Özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu Karar almaya yetkilidir.

Sınavlara Katılmama

Madde 12 — Yarıyıl sonu sınavlarından birine veya birkaçına hastalığı nedeniyle katılamayacak durumda olan öğrenciler, durumlarını en kısa zamanda, mümkünse sınavdan önce, Üniversite'nin Mediko Sosyal Şube Müdürlüğü'ne bildirmek ve verilecek talimata uymak zorundadırlar.

Öğrenciler gerek hastalıklarını gerekse diğer mazeretlerini belgeleriyle birlikte yazılı olarak Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü'ne bildirmek zorundadırlar.

Mazeretler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, "Üniversite Mazeret Komisyonu"nda incelenir ve karara bağlanır. Yukarıda belirtilen kısıtlama ve şartlara uymadıkları saptanan veya belgelenmeyen mazeretler kabul edilmez.

Mazeret Komisyonu, her akademik yılın başında Üniversite Yönetim Kurulu'nca seçilir. Komisyonun başkanlığını bir öğretim üyesi yürütür.

Ara sınavlara ya da benzeri çalışmalara mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye uygulanacak işlem, ilgili öğretim elemanınca belirlenir.

Ders Tekrarlama

Madde 13 — Öğrenciler F notu aldıkları zorunlu dersleri, ilk açıldıklarında tekrarlamak zorundadırlar. Özel durumlarda, danışmanın olumlu görüşü alınmak koşulu ile ilgili yönetim kurulu ders tekrarını erteleyebilir, ders alınmışsa dersten çekilme izni verilebilir.

Seçmeli derslerden F notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlar veya yerine geçecek bir başka dersi tekrar R işareti ile alır. Bu durumda yeni dersten alınan not F'nin yerine geçer, ancak F notu akademik kayıtlarda belirtilir.

Bir üst sınıfa devam hakkı kazanan öğrenciler F aldıkları dersi danışmanın onayı ile diğer kurumda tekrarlayabilirler.

Öğrenciler DD ve DC almış oldukları derslerden en çok altısını, ilk alınışlarını izleyen dört yarıyıl içinde ve her yarıyılda en çok bir tane olmak üzere danışman onayı ile tekrarlayabilirler. İlk iki yarıyılın dersleri, altıncı yarıyıldan sonra tekrarlanamaz. Tekrarlanan derslerde, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Not Ortalamaları

Madde 14 — Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait "Dönem Not Ortalaması" (DNO-SPA) ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan "Genel Not Ortalaması" (GNO-GPA) ile izlenir. Genel not ortalamaları hesaplanırken öğrencilerin ilgili üniversitelerden aldıkları notlar her üniversitenin not çizelgesine göre ayrı ayrı dikkate alınır.

Bu ortalamalar, ilgili derslerden 9 uncu maddeye göre alınmış notlardan, herbirinin karşılığı olan ağırlıklarının, o dersin Üniversite Senatosu'nca belirlenen kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Sonuçlarda, virgülden sonraki üçüncü hane 5'ten küçükse sıfıra; 5 veya 5'ten büyükse, ikinci haneyi 1 artıracak şekilde yuvarlanarak, iki hane esas alınır.

Programa Devam

Madde 15 — Öğrenciler birinci yılda öngörülen kredilerin yüzde yetmişbeşini tamamlayarak ve genel not ortalamaları enaz 1.50 olduğu takdirde bir üst sınıfı Binghamton Üniversitesinde okumaya hak kazanırlar. Öğrenciler bu şartları sağlayabilmek için Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenimlerine devam ederler.

Boğaziçi Üniversitesinde üçüncü sınıfa devam edebilmek için ilk iki yılın toplam kredilerinin yüzde yetmişbeşinin tamamlanmış ve genel not ortalamalarının enaz 1.75 olması gereklidir.

Sınamalı Öğrenciler

Madde 16 — Herhangi bir yarıyıl sonunda GNO'ları 2.00'nin altında olan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılırlar. Sınamalı öğrencilere fazla ders yükü verilmez. Bu öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyette bulunan klüplere ve Spor Kuruluna başkan, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olamazlar ve Üniversite burslarından yararlanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçiş Yoluyla Kabul

Üniversite Dışından Geçiş

Madde 17 — Yurtiçindeki ve yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunun lisans veya eşdeğeri bir programının, (destek ve hazırlık sınıfları hariç) en az bir eğitim-öğretim yılını (veya ilk iki yarıyılını) başarı ile bitirmiş ve söz konusu kurumda kayıtlı bulundukları son dönemin bitiminden itibaren bir yarıyıldan fazla süre geçmemiş olan öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi –Suny Binghamton uluslararası ortak lisans programlarına yatay geçiş yapmak için başvuruda bulunabilirler. Bu başvurular, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Boğaziçi Üniversitesi Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü'ne yapılır. Yurt dışından yapılan başvurular, başvuru süresinden önce şartlı kabul işlemi ile yapılabilir.

Yatay geçiş başvuruları ilgili bölümlerde incelenir ve ilgili yönetim kurullarınca karara bağlanır. Yapılan bir başvurunun kabul edilebilmesi için öğrencilerin;

a) İngilizce dil bilgilerinin 2 nci maddedeki esaslara göre kanıtlanmış olması,

b) Bir üniversiteden ya da yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmamış olmaları,

c) Bulundukları programlarda almış oldukları derslerden geçiş için başvuracakları programa uygun olanların tümünü başarıyla tamamlamış olmaları,

d) Okumuş oldukları her dönem için, (2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen dersler dışında) en az 11 kredilik geçiş kredisi verilebilecek dersi başarıyla tamamlamış olmaları,

e) Bölümün görüşü alınarak, ilgili yönetim kurulunca saptanan diğer koşulları yerine getirmiş olmaları,

şarttır.

Bir Boğaziçi Üniversitesi –Suny Binghamton uluslararası ortak lisans programının son üç yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Üniversite dışından transfer eden öğrencinin transfer ettiği dönem sayısı, transfer edilen krediler 17'ye bölünerek bulunur. Bu sayı öğrencilerin başka bir üniversitede fiilen okuduğu dönem sayısından fazla ise, ancak fiilen okunan sayıda dönem transfer edilebilir. Bu süre öğrencinin yasal azami süresinden düşülür. Öğrenci kayıt yaptığı dönemin katkı payını öder.

Üniversite dışından yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciler, kayıt işlemlerini 3 üncü madde hükümlerine göre yaptırırlar.

Üniversite İçinden Geçiş

Madde 18 — Bulundukları programda, hazırlık sınıfı dışında en az iki yarıyıl öğrenim görmüş ve Genel Not Ortalamaları en az 2.00 olan öğrenciler, disiplin cezası alarak Üniversite ile ilişikleri kesilmemiş olmak şartıyla, Boğaziçi Üniversitesi –Suny Binghamton uluslararası ortak lisans programlarına yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirler. Başvurunun işleme konabilmesi için öğrencinin:

a) Bulunduğu programda almış olduğu derslerden, geçiş için başvuracağı programa uygun olanların tümünü başarıyla tamamlamış olması ve okumuş olduğu her yarıyıl başına geçiş kredisi verilebilecek en az 6 kredilik dersi (2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen dersler dışında) bulunması,

b) Yatay geçiş kredisi verilecek derslerin (transfer edilen derslerin) ortalamasının en az 2.00 olması,

c) Geçiş yapacağı bölümün öngördüğü diğer yatay geçiş koşullarını yerine getirmesi,

zorunludur.

Başvurular, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği bölümce incelenir ve ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

Üniversite içinden transferlerde, öğrencinin kaç dönem transfer ettiği, transfer edilen krediler 17'ye bölünerek bulunur. Bu sayı öğrencilerin başka bir bölümde fiilen okuduğu dönem sayısından fazla ise, ancak fiilen okunan sayıda dönem transfer edilebilir. Bir önceki bölüm veya bölümlerde okunan süre öğrencinin yasal azami süresinden düşülür. Öğrencinin katkı payı Boğaziçi Üniversitesi'nde geçirdiği süreye göre hesaplanır.

İç yatay geçişlerde ilgili Fakülte tarafından eşdeğerlilikleri kabul edilmiş derslerin not ve kredileri aynen geçerli olur.

Yatay transfer müracaatlarında Yaz Döneminde alınan notlar da değerlendirmeye alınır.

Madde 19 — Uluslararası ortak lisans programına kabul edilmek, öğrenciye Türk veya Amerikan üniversitelerinin diğer programlarına yatay geçiş hakkı vermez.

Yatay Geçişlerde Kredi ve Süre Onayı

Madde 20 — Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş yapmasına karar verilen öğrencinin, evvelce almış olduğu derslerden hangilerinin, geçiş yaptığı programdaki hangi derslere karşılık sayıldığı (geçiş kredisi) bölümünün önerisi üzerine, ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

Öğrenciler, yatay geçişin gerçekleştiği yarıyılı izleyen yarıyılın kayıt dönemi sonuna kadar, geçiş kredilerinde değişiklik isteyebilirler. Değişiklik başvuruları ilgili yönetim kurulunca incelenir ve karara bağlanır.

İç yatay geçişlerde ilgili Fakültelerce eşdeğerlilikleri kabul edilmiş derslerin not ve kredileri aynen geçerlidir.

2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu gereği bir öğrencinin yüksek öğrenim kurumlarında geçireceği yasal azami öğrenim süresi hiçbir şekilde 14 yarıyıldan fazla olamayacağı için, Üniversitemizde iç transfer yatay geçiş hakkı sınırlandırılmamış olmasına rağmen öğrencinin bilfiil okuduğu dönemlerin 14 yarıyılı aşmaması gerekir.

Başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversitemize yatay geçiş yapan veya böyle bir kurumda Fakülte Yönetim Kurulu izniyle ders alan öğrencilerin başarıyla tamamladıkları derslerin içeriklerinin Üniversitemiz programlarıyla aynı, ancak kredisinin daha düşük olması durumunda, ilgili bölüm tarafından (teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri de gözönüne alınarak) eşdeğerliliğine karar verilen derslerin, Fakülte Yönetim Kurulu'nun da onayı ile eşdeğer sayılan dersin kredisi verilir.

Üniversitemizde bu programlara kayıtlı öğrenciler ilgili Üniversiteler dışında bir yaz döneminde danışmanın önerisi, ilgili bölümün onayı ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu’nun izni ile tüm eğitim süresi boyunca 17 krediyi geçmemek üzere ders alabilirler.

Özel Öğrenciler

Madde 21 — Uluslararası Ortak Lisans Programlarına özel öğrenci kabul edilmez.

Öğretim Süresi

Madde 22 — Boğaziçi Üniversitesi - Suny Binghamton uluslararası ortak lisans programlarının normal süresi sekiz yarıyıldır. İngilizce Hazırlık Programında geçirilen süreler, bu sürenin dışındadır.

Daha önceki maddelerde belirtilen koşullar saklı kalmak şartıyla bu programlara kabul edilen öğrenciler birinci ve üçüncü yıllarını Boğaziçi Üniversitesinde, ikinci ve dördüncü yıllarını Binghamton Üniversitesinde okurlar. Öğrenciler Suny-Binghamton’daki öğrenimlerine her akademik yılın I. Yarıyılı (Güz Dönemi) başında başlarlar.

Öğrenciler, lisans programlarını azami yasal süreler içinde tamamlamak zorundadırlar. Yasal süre sonunda programlarını tamamlamamış olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Yasal azami okuma süresi İngilizce hazırlık programında geçirilen süreler hariç Lisans eğitimi için 14 yarıyıldır. Öğrencinin fiilen kayıtlı olup ders aldığı yarıyılların toplam sayısı ve transfer ettiği dönemler ile süreye sayılarak verilen yarıyıl izinlerinin toplamı, azami yasal süreden düşülerek kalan süre hesaplanır. Dönemi bitirenlerin Yaz Döneminde ders alarak mezun olmalarına olanak tanınmıştır ve ilişki kesilmesi Güz Dönemi başında yapılır.

Toplam kredilerinin % 75'ini tamamlayan (credits completed) öğrenciler son sınıf sayılırlar.

Mezuniyet

Madde 23 — Bir öğrencinin izlemekte olduğu Boğaziçi Üniversitesi - Suny Binghamton uluslararası ortak lisans programından mezun olup Lisans veya Mühendislik diploması almaya hak kazanabilmesi için, 5 inci maddede tanımlanan bir lisans programını en çok yasal eğitim süresi içinde ve en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur.

Bir öğrenci mezun olabilmesi için programın öngördüğü dersleri tamamlamış olsa dahi kredili olarak aldığı program dışı derslerden de geçer not almadan mezun olamaz.

İzinli Ayrılma

Madde 24 — Öğrenciler Üniversite'ye tekrar dönmek üzere, kabul edilebilir mazeretlerin varlığı halinde, ilgili yönetim kurulunca en fazla 2 yarıyıllık bir süre için izinli ayrılmış sayılabilirler. Zorunlu hallerde bu süre, izni veren yönetim kurulunca uzatılabilir.

İzinli geçirilen sürenin azami yasal süreden düşülüp düşülmeyeceği yönetim kurulu kararında ayrıca belirtilir.

Öğrenciler izinli geçirilen süreye ait 3 üncü maddenin (b) bendi hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

Normal olarak derslerin bitimine üç hafta kaldıktan sonra, izinli ayrılma için müracaat edilemez.

Öğrencinin değişim programları ile veya izin alıp gittiği dönemdeki "L" ibaresinin kaldırılarak ilgili Yönetim Kurulu kararı ile bu dönemine diğer bir üniversitede alıp tamamladığı derslerin işlenmesi, işlemlerin en geç öğrencinin Üniversitemize döndüğü kayıt dönemi sonuna kadar tamamlanması, ders veya notlardaki değişikliklerin işlendiği akademik dönem sonuna kadar yapılabilmesi gerekir.

Üniversiteye Dönüş

Madde 25 — İzinli ayrılmış öğrencilerin Üniversiteye dönüşlerinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam ederler. Hastalık sebebiyle izin almış öğrenciler, Üniversite Mediko Sosyal Şube Müdürlüğü'nce tasdikli ve öğrencinin sağlık bakımından derslere devam etmesinde sakınca olmadığını belirten tıbbi raporu Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü'ne vermek zorundadırlar. Kendilerine iki yarıyıl izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçe ile ilgili yönetim kuruluna başvurmaları gerekir.

İlgili yönetim kurulu kararı ile izin alıp ayrılan öğrenciler:

a) Üniversite kimliği alabilirler. (Kimlik öğrencinin kayıtlı olduğunu belgelemektedir. İzinli öğrenci de üniversitenin öğrencisidir.)

b) Kütüphaneden yararlanabilirler.

c) Öğrenci faaliyetlerine katılamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diploma ve Unvanlar

Lisans Diploması

Madde 26 — Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre hazırlanan sekiz yarıyıllık (dört yıllık) bir öğrenim programını, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak tamamlayan öğrencilere, öğrenim görmüş oldukları her iki kurumdanda ortak programın bilgilerini içeren lisans diploması verilir. Diplomada hangi eğitim ve öğretim programından mezun olduğu belirtilir. Mezuniyet ortalaması hesaplanırken kredili ve notlu alınan derslerin tümü hesaba katılır.

Öğrenciler çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programının akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamazlar.

Öğrenimlerini en çok 9 yarıyılda tamamlayan öğrencilerden GNO'ları 3.50 veya daha fazla olanlar "Yüksek Onur" ve GNO'ları 3.00 ile 3.49 arasında olanlar "Onur" listesine alınırlar. Ancak disiplin cezası almış olan öğrenciler bu listelere alınamazlar.

Bu durumlarını belirten özel bir belge kendilerine diplomaları ile birlikte verilir.

Üniversite dışından yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin lisans diploması alabilmeleri için, en az son dört yarıyıllarını bu program çerçevesinde Boğaziçi Üniversitesi ve Suny-Binghamton’da okumuş ve en az (2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen dersler dışında) 45 kredi karşılığı dersi en az 2.00 GNO ile tamamlamış olmaları şartı aranır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Yürürlük

Madde 27 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28 — Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Sayfa Başı