Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

26 Eylül 2003

CUMA

Sayı : 25241

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

— Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Tebliğler

— Mecburi Standard ÖSG-2003/87 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard ÖSG-2003/89 Sayılı Tebliğ


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

25 Eylül 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-14460

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Eylül 2003 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

25 Eylül 2003

B.01.0.KKB.01-06-201-2003-1141

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 25 Eylül 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14460 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Eylül 2003 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

25 Eylül 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-14461

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Türkiye Ege Kıyıları-Yunanistan Ege Adaları V. Ekonomi Zirvesi”ne katılmak üzere, 26 Eylül 2003 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

25 Eylül 2003

B.01.0.KKB.01-06-202-2003-1142

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 25 Eylül 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14461 sayılı yazınız.

“Türkiye Ege Kıyıları-Yunanistan Ege Adaları V. Ekonomi Zirvesi”ne katılmak üzere, 26 Eylül 2003 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

İçişleri Bakanlığından:

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 18/7/1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilerek taksi ve taksi dolmuş tanımı ilave edilmiştir.

“Taksi: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en çok 8 oturma yeri olan, insan taşımak için imal edilmiş bulunan ve taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyan ticari motorlu araçtır.

Taksi dolmuş: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en çok 8 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan, adam başına tarifeli ücretle yolcu taşıyan ticari motorlu araçtır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesindeki hız tablosunun üçüncü sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“ARAÇ CİNSİ

YERLEŞİM YERİ

YERLEŞİM YERİ

OTOYOLDA

   

İÇİNDE

DIŞINDA

 
 

Minibüs, kamyon, kamyonet

     
 

ve N1G sınıfı araçlarda

50

80

90”

 MADDE 4 — Aynı Yönetmelikte yer alan Ek: 30 yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma Bakanları yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza

Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili

Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma

Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesi uyarınca kesilip Türkiye İş Kurumu bütçesinin Maliye Bakanlığınca açılacak özel tertibine gelir olarak kaydedilecek para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili komisyonun çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Komisyonun kuruluş, çalışma, karar alma ve alınan kararların izlenme usullerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinin son fıkrası uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kurum: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

b) Komisyon: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen komisyonu,

c) Özürlü: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle çalışma gücünün en az % 40’ından yoksun olduğu "Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları"na uygun olarak belgelenen kimseleri,

d) Eski Hükümlü: Bu Yönetmelik kapsamında, bir yıldan daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezadan veya Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyenleri, cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası tecil edilenleri, şartlı salıverme yoluyla tahliye edilenleri, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam edilmeleri olanağı bulunmayanlar ile ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları,

e) Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon: Özürlülerin ve eski hükümlülerin işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan ilgi ve yeteneklerine uygun mesleklerde yetiştirilerek istihdamlarını kolaylaştırmak, geliştirmek ve mesleklerinde ilerlemelerini sağlamak amacıyla sosyal ve tıbbi rehabilitasyon, mesleki rehberlik, mesleğe hazırlık, meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimini,

f) Proje : İşsiz özürlülerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonuna, istihdamına ve iş kurmalarına yönelik olarak, bu Yönetmeliğe ekli proje formatına göre, eğitim kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek, sendika, meslek örgütleri gibi sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler tarafından hazırlanan programları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonun Kuruluşu, Toplanması ve Karar Yeter Sayısı

Komisyonun Kuruluşu

Madde 5 — Komisyon; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünün başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Özürlüler İdaresi Başkanı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü veya yerlerine görevlendirecekleri yetkili birer temsilci ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve en fazla üyeye sahip işçi ve işveren konfederasyonlarının birer temsilcilerinden olmak üzere bir başkan ve 7 üyeden oluşur.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile en çok üyeye sahip işçi ve işveren konfederasyonları, seçtikleri temsilci sayısı kadar yedek temsilci seçerler. Asıl ve yedek üye olarak görevlendirilen temsilcilerin görev süreleri üç yıl olup, bu üyeler yeniden seçilebilirler.

Komisyonun Toplanması ve Çalışma İlkeleri

Madde 6 — Komisyon, para cezalarının nerelere ve ne kadar verileceği hakkında karar vermek üzere her yıl ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında gündemli olarak toplanır. Komisyon Başkanı gerekli gördüğü hallerde Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir. En az üç üyenin yazılı istemi ile de Komisyon olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantı talebi Komisyon Başkanı tarafından en geç 15 gün içinde yerine getirilir.

Komisyon, gündemdeki sıraya göre konuları görüşür. Toplantıya katılan üye sayısının çoğunluk kararıyla gündem dışı konular da görüşülebilir.

Komisyon, uygulanması önerilen projeleri; amaç, gerçekleşme süresi, faydalanacak özürlü ve eski hükümlü sayıları, birden fazla özür grubuna yönelik olması, istihdam oranı düşük özür grubuna hizmet etmesi ve istihdama katkısı bakımından inceler, mevcut para miktarını da dikkate alarak değerlendirir. İstihdam garantisi verilen proje önerileri tercih edilir. Mesleki eğitim ve rehabilitasyon projelerine katılanlara sertifika verilmesi aranır. Komisyon kararları gerekçelidir.

Yönetmelik ekinde yer alan proje formatına uygun olarak hazırlanan projeler değerlendirmeye alınır.

Komisyonun Toplanma ve Karar Yeter Sayısı

Madde 7 — Komisyon, en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.

Kendi işini kurma projelerinin uygulamaya konulabilmesi için üye tam sayısının dörtte üçü oranında oy çoğunluğu aranır.

Sekreterya Görevi

Madde 8 — Komisyonun sekreterya görevi Kurum tarafından yürütülür. Proje teklifleri Komisyona iletilmek üzere Kurum il müdürlüklerine verilir.

Ancak özürlü dernekleri projelerini federasyonları aracılığıyla Türkiye Sakatlar Konfederasyonuna iletirler. Konfederasyon; tüm proje önerilerini görüşü ile birlikte Kuruma göndermekle yükümlüdür.

Komisyonun nerede, hangi gün ve saatte olağan olarak toplanacağı Kurum tarafından Komisyon üyelerine toplantıdan 15 gün önce duyurulur, gündem ve gündeme ilişkin doküman ile proje özetleri üyelere gönderilir.

Komisyon kararları karar defterine yazılır, Başkan ve üyelerce imzalanır.

Komisyon kararları Kurum tarafından yerine getirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Para Cezalarının Kullanımı ve İzleme

Para Cezalarının Kullanımı

Madde 9 — Özürlü çalıştırmadığı için işverenlerden kesilen ve Kuruma aktarılan para cezaları özürlülere, eski hükümlü çalıştırmadığı için işverenlerden kesilen ve Kuruma aktarılan para cezaları eski hükümlülere yönelik hizmetlerde kullanılır.

İzleme

Madde 10 — Komisyon kararları doğrultusunda kaynak tahsis edilen projelere ilişkin harcama belgeleri Kuruma verilir. Kurum, belgeler üzerinden harcamaları izler ve değerlendirmesini bir raporla Komisyona bildirir.

Komisyon gerekli gördüğü hallerde ayrıntılı denetim yapılmasına karar verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

EK-1 PROJE FORMATI

 

 

Projenin Adı :

 

 

 

Projenin Amacı :

 

 

 

Projenin Konusu :

 

 

Projenin Uygulanacağı Yer ( İl/İlçe /Semt):

 

 

 

Projeyi Yürütecek Kişi/ Kurum / Kuruluşlar :

 

 

İşbirliği Yapılan ve Yapılacak Olan Kurum ve Kuruluşlar :

 

 

Projenin Başlama Tarihi :

 

 

Projenin Süresi :

 

 

İstihdama Katkısı :

 

 

Yararlanacak Olan Özürlü ve/veya Eski Hükümlü

Sayısı ve Katılımcıların Nitelikleri :

 

 

Maliyet

Projenin Toplam Maliyeti :

 

1-Projeyi Yürütecek Kurum/Kuruluş/Kişilerin Katkı Miktarı :

 

2-İşbirliği Yapılan Kurum /Kuruluşların Katkı Miktarı :

 

3-Komisyondan Talep Edilen Miktar :

 

 

Projenin Özeti (1 sayfa) :

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Yönetmelik

 

MADDE 1 — 3/11/2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

"c) Sayacın ölçüm yapamadığı veya yanlış ölçüm yaptığı süre; kontrol, sayaç açma-kapama, mühürleme, sayaç değiştirme, sayaç sökme-takma ve abonelik sözleşmesi imzalanması işlemlerinden en son yapılan işlem tarihi ile sayacın ölçüm yapmadığı veya yanlış ölçüm yaptığının tespit edildiği tarih arasındaki süre veya bu süreler üç aydan uzun ise son üç aylık süredir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Sayfa Başı