Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

1 Eylül 2003

PAZARTESİ

Sayı : 25216

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2003-5946 Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Büyükelçiliklerde, Başkonsolosluklarda ve Uluslararası Kuruluş Temsilciliklerinde Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümetleri Tarafından Sırasıyla Portekiz'de ve Türkiye'de Görevlendirilen Diplomatların, İdari ve Teknik Personelin Aile Bireylerinin Çalışmalarına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair

Yönetmelikler

— Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastaneleri) İşletme Yönetmeliği

— İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Kamu İhale Kurulu Kararları

— Kamu İhale Kurulunun 20/8/2003 Tarihli ve 2003/UK.Z-335, 336, 337, 338, 339, 340, 344, 345, 347, 22/8/2003 Tarihli ve 2003/UK.Z-348, 350, 351, 353, 354 Sayılı Kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararları

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’un 28/8/2003 Tarihli ve 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 Sayılı Kararları

Tebliğler

— Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 88)

— Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden Ambalaj Materyallerinin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ (No: 31)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/21)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2003/5946

2 Temmuz 2003 tarihinde Lizbon’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Büyükelçiliklerde, Başkonsolosluklarda ve Uluslararası Kuruluş Temsilciliklerinde Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümetleri Tarafından Sırasıyla Portekiz’de ve Türkiye’de Görevlendirilen Diplomatların, İdari ve Teknik Personelin Aile Bireylerinin Çalışmalarına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 7/7/2003 tarihli ve PDGY/277473 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

K.UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

B. YILDIRIM

E. MUMCU

S.GÜÇLÜ

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

30 Ağustos 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-13184

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Eylül 2003 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

30 Ağustos 2003

B.01.0.KKB.01-06-169-2003-1055

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30 Ağustos 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-13184 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Eylül 2003 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Gazi Üniversitesinden:

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

(Hastaneleri) İşletme Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin (G.Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi) çağdaş ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunulabilmesi ve gerekli araştırmaların yapılmasının sağlanması için hiyerarşik düzen içerisinde işletilmesidir.

Tanımlar ve Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik Gazi Üniversitesine bağlı Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin tüm birimlerinde uygulanır.

Bu Yönetmelikte geçen;

 

Üniversite

: Gazi Üniversitesini,

 

Rektör

: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

 

Dekan

: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

 

Tıp Fakültesi

: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini (GÜTF),

 

Merkez

: Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezini (G.Ü.Tıp Fakültesi Hastanesini),

 

Başhekim

: Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

 

Başmüdür

: Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İdari Başmüdürünü,

 

Müdür

: Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İdari Müdürünü,

 

ifade eder.

 

Yönetim Organları

Madde 3 — Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi)’nin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu,

b) Hastaneler Genel Kordinatörü,

c) Başhekim (Merkez Müdürü),

d) Başmüdür (İdari Başmüdürü),

e) Hastane Müdürlüğü (İdari Müdürler),

f) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü.

Yönetim Kurulu

Madde 4 — Yönetim Kurulu; Tıp Fakültesi Dekanı, Hastane Başhekimi, Başhekim Yardımcıları, Dekanın atayacağı Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimlerinden birer öğretim üyesinden oluşur.

Yönetim Kurulu en az yılda bir kez Dekanın başkanlığında toplanır. Dekanın katılmadığı toplantılarda Başhekim başkanlık görevini yürütür. Kurul kararları oy çokluğuyla alınır.

Hastane Başmüdürü Yönetim Kurulu raportörüdür.

Yönetim Kurulunun Görevleri:

a) Kanun, yönetmelik, yönerge hükümlerini gözönüne alarak Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) yönetimi ile ilgili gerekli kararları alır.

b) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde faaliyette bulunan Klinik ve Laboratuvar Ünitelerinin, yeni kurulan üniteler ile idari birimlerin rasyonel çalışabilmesi için gerekli yerleşimi yapar.

c) Hastane hizmetleri için gerekli komiteleri kurar ve görevlendirmeleri yapar.

d) Hastanenin ödenek ve kadro ihtiyacını belirler, gelir ve giderlerin planlanmasını yapar ve Rektöre bildirir.

e) Hastane Başmüdürünce hazırlanan istatistikleri ve faaliyet raporlarını değerlendirir.

f) Hastanenin yeni yatırımları ve temel makina ve techizat ihtiyacı ile ilgili kararları verir.

g) Hastanede yapılan işlemler ve hizmetler için uygulanacak ücretlerle ilgili önerileri hazırlar ve G.Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığına sunar.

h) Anabilim ve Bilim Dalı Başkanlıkları bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvarların veya bunların dışında kalan ameliyathane, merkez laboratuvarı ve yoğun bakım gibi ünitelerin sorumlularını iki yıl süre ile görevlendirir.

Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Başmüdür yapar. Alınan kararlar Anabilim Dalı ve Bilim Dalı Başkanlıklarına Dekan tarafından, diğer birimlere ise Başhekim tarafından bildirilir. Toplantılarla ilgili diğer işlemler Başhekimlik tarafından yürütülür.

Hastaneler Genel Koordinatörü

Madde 5 — Tıp Fakültesi bünyesinde birden çok hastane kurulduğunda Hastaneler Genel Koordinatörlüğü Dekan tarafından yürütülür.

Başhekim (Merkez Müdürü)

Madde 6 — Başhekim, Tıp Fakültesi Dekanının görüşü alınarak devamlı statüdeki profesörler arasından iki yıl süre ile Rektör tarafından atanır. Süresi biten Başhekim tekrar atanabilir. Başhekim görevi başında bulunmadığı hallerde, yerine Başhekim Yardımcılarından birini vekil olarak bırakır.

Başhekimin görüşü alınarak, devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından en çok 3 (üç) Başhekim Yardımcısı Rektör tarafından atanır. Başhekim Yardımcılarının görev süresi 2 (iki) yıldır. Süresi biten Başhekim Yardımcısı tekrar atanabilir.

Başhekimin Görevleri:

a) Başhekim, kendisine verilen görevleri ilgili mevzuat, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda yapar.

b) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı idari, sağlık, teknik ve yardımcı personelin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapar.

c) Hastanenin ödenek, kadro ihtiyacı, bütçe başta olmak üzere ilgili diğer önerilerini gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna sunar.

d) İhtiyaç duyulan Hizmet ve Denetim Komitelerinin kurulması, çalışması ve işbirliği ile ilgili Dekanın görüşlerini alarak Rektöre teklifte bulunur.

e) İhtiyaç halinde yeni koordinatörlükler birim sorumlularının ihtası için Dekana teklifte bulunur.

f) Hastane işletmesi açısından Anabilim ve Bilim Dalları, sevisler, merkezler ve diğer birimler arasında gerekli koordinasyon düzenleme ve işbölümünü sağlar. Klinik, poliklinik, acil servis ve teknik birimlerinden en iyi şekilde yararlanmak için gerekli tedbirleri alır.

g) Dekanın görüşünü alarak, ihtiyaç duyulan hizmet ve denetim komitelerinin kurulması, çalışması ve işbirliğini sağlar.

h) Hastaların yatarak ve ayaktan kabul şekli, taburcu işlemleri ve ölüm halinde yapılacak işlemlerle ilgili esasları tespit eder ve uygulanmasını sağlar.

i) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde yapılan işlemler ve hizmetler için uygulanacak ücretlerle ilgili teklifleri hazırlar ve Dekanlığa sunar.

j) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin, temizlik, güvenlik, bakım, onarım ve teknik hizmetleri ile ilgili esasları belirler ve uygulanmasını sağlar.

k) Hastane hizmetlerinin 24 saat kesintisiz verilmesi ile ilgili nöbet ve çalışma düzeni hakkındaki ilkeleri, klinik ve diğer birimlerin görüşünü alarak karara bağlar.

l) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin personel ihtiyacını tespit ederek Dekana bildirir.

Hastane Başmüdürü

Madde 7 — 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesindeki hükümlerde belirtilen şartları taşıyan personel arasından Dekan ve Başhekim’in görüşü alınarak Rektör tarafından atanır.

Hastane Başmüdürünün Görevleri:

a) Hastanede tüm destek birimleri, bilgi işlem, güvenlik, fatura, arşiv ve diğer dökümantasyon, hasta yatış-çıkış, cenaze, temizlik, ulaştırma, sterilizasyon, iç düzen, çamaşırhane, ambar, yemekhane, halkla ilişkiler, satınalma ambar, depo, ayniyat hizmetlerinin yürütülmesini temin amacıyla Hastane Müdürleri arasında iş bölümü yaparak koordinasyonu sağlar.

b) Hastaneye bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere (akademik personel hariç) tüm personelin yönetimini, denetimini ve genel gözetimini yapar.

c) Her türlü makine, techizat ve demirbaş eşyaları satınalmak üzere gerekli tedbirleri alarak ilgili hastane müdürlerine talimat verir.

d) Anabilim Dalı Başkanlıklarından ve diğer hastane ünitelerinden gelen tıbbi sarf, kit ve kimyasal malzemelerin taleplerini Başhekimliğe sunar ve gereğini yapmak üzere hastane müdürlerine bildirir.

e) Hizmet personelinin istihdamı, çalışma düzeni, nöbeti, kıyafeti, disiplini, başarılarının değerlendirilmesi esaslarını tespit eder ve Başhekime iletir.

f) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve yetkili kurul kararlarının vermiş olduğu diğer görevleri yapar.

g) Başmüdürün izinli olduğu durumlarda Hastane Müdürlerinden biri Başmüdürlüğe vekalet eder.

Hastane Müdürleri

Madde 8 — Görev alanı ile ilgili en az lisans düzeyinde öğrenim veren fakülte veya yüksekokul mezunu sağlıkla ilgili bir alanda çalışmakta olan 657 sayılı Kanuna tabi personel arasından Dekan ve Başhekimin görüşü alınarak Rektör tarafından atanır.

Hastanenin kapasite ve iş hacmi gözönüne alınarak 5 kişiye kadar Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir.

Hastane Müdürlerinin Görevleri:

a) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin düzenli işletilmesini ve iyi hizmet vermesini, kayıtların düzgün tutulmasını ve benzeri hizmetlerin görülmesini sağlamak.

b) Kanun, tüzük, yönetmelik ve idari yönergeler doğrultusunda kendilerine verilen görevleri yapmak.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Madde 9 — Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Hemşirelik alanında en az 10 yıl çalışmış ve yönetim tecrübesine sahip yüksek okul mezunu personel arasından Dekan ve Başhekim’in görüşünü alarak Rektör tarafından atanır. İhtiyaca göre en çok 4 hemşirelik hizmetleri müdür yardımcısı görevlendirilir. Hastanede hemşirelik hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlayacak tedbirleri alır.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürünün Görevleri:

a) Yardımcıları ve servis sorumlu hemşireleri aracılığıyla hemşirelik hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlar ve denetler.

b) Hemşirelerin ve hastabakımı ile görevli yardımcı sağlık personelinin görev dağılımı, nöbet ve izinlerini düzenler.

c) Hemşirelik hizmetlerine yönelik eğitim ve yönetim çalışmalarının yürütülmesi sırasında Başhekim’e karşı sorumludur.

d) Hasta bakımı hizmetinde görevli yardımcı hizmetler personelinin amiridir.

Biyo Medikal Hizmetleri Birimi

Madde 10 — Fakültelerin (lisans düzeyindeki) Elektrik-Elektronik Bölümü mezunu ve tercihen biyomedikal cihazlar konusunda en az 10 yıl tecrübesi bulunanlar arasından atanır.

Bu bölümün görevleri şunlardır:

a) Hastanede mevcut tıbbi cihazların bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılmasını sağlamak,

b) Hastanenin diğer teknik ve ilgili birimleri ile hizmetin yürümesini sağlayacak işbirliğini yapmak,

c) Hastanede bulunan tıbbi cihazların ISO 9001 perspektifinde kalibrasyonlarını yapmak veya yaptırmak,

d) Hastanede bulunan tıbbi cihazların teknik servis döküm ve şemalarını temin etmek ve arşivlemek,

e) Tıbbi cihazların teknik şartnamelerinin hazırlanmasında katkıda bulunmak,

f) Birimde çalışan mühendis, tekniker, teknisyen ve diğer personelin verimli çalışması ve koordinasyonunu sağlamak,

g) Başmüdüre karşı sorumludur.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Madde 11 — Enfeksiyon Kontrol Komitesi; Dekanın atayacağı Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesinin başkanlığında, Başhekimin görevlendireceği bir Başhekim Yardımcısı, Halk Sağlığı Öğretim Üyesi, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerinden birer Öğretim Üyesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar sorumlusu, Laboratuvarlar Koordinatörü, Ameliyathane Sorumlusu, Hastaneler Başmüdürü, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Ameliyathane ve yoğun bakım sorumlu hemşireleri, Başeczacı ve enfeksiyon kontrol hemşiresinden oluşur.

Vazifesi icabı katılan üyelerin dışında komite üyeleri Başhekimin teklifi ile Dekan tarafından belirlenir. Üyelerin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden atanabilir. Boşalan üyelikler için kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Komite en az iki ayda bir toplanır. Komitenin sekreterya hizmetlerini Enfeksiyon Kontrol hemşiresi yürütür.

Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Görevleri:

a) Hastanede oluşan bütün enfeksiyonların epidemiyolojik araştırmalarını yapmak ve gerekli tedbirleri almak,

b) Hastanede var olan bütün bulaşıcı hastalıkların tespiti, bildirilmesi, tanısı, tedavisi ve korunma yollarına ilişkin görüşler bildirmek,

c) Hastane enfeksiyonları, enfeksiyonlarla mücadele ve korunma tedbirleri hakkında ilgili bütün personele hizmet içi eğitim vermek veya verdirmek.

Eczane Hizmetleri Komitesi

Madde 12 — Eczane Hizmetleri Komitesi; Başhekim veya görevlendireceği bir Başhekim Yardımcısının başkanlığında, Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanlığı, Laboratuvarlar Koordinatörü, Acil Servis Sorumlusu ile Dekanın, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerinden görevlendireceği birer öğretim üyesi, Başmüdür veya görevlendireceği satınalma müdürü, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü ve Başeczacıdan oluşur. Komitenin Raportörü Baş Eczacıdır.

Komite üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden atanabilir. Komite en az üç ayda bir toplanır.

Eczane Hizmetleri Komitesinin Görevleri:

a) İlaç ve tıbbi sarf malzemelerinin hastane içinde rasyonel ve ekonomik kullanım prensiplerini belirler. Belirlenen prensipler çerçevesinde kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder.

b) Hastane genelinde yaygın olarak kullanılan ilaçların ve tıbbi sarf malzemelerinin etkinliği, bunları kullanan sağlık personelinin ve kullanılan hastaların memnuniyeti ve şikayetleri hususunda çalışma yapar ve hazırladığı raporu Başhekime sunar.

Laboratuvarlar Koordinatörü

Madde 13 — Koordinatör; Başhekimin teklifi ile Dekan tarafından atanır. Görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten koordinatör yeniden atanabilir.

Dekan, Başhekimin görüşünü alarak her bir laboratuvar için bir öğretim üyesini veya öğretim görevlisini laboratuvar sorumlusu olarak görevlendirebilir.

Laboratuvarlar koordinatörlerinin görevleri; laboratuvar sorumlusu ile görüşerek laboratuvarların demirbaş, sarf malzemeleri ve personel ihtiyacını belirler. Laboratuvar hizmetlerinin 24 saat kesintisiz sürdürülmesi için gerekli tedbirleri alır, Laboratuvarlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

Araştırmalar ve özel çalışmalar hariç, hastane bünyesinde aynı amaçla çalışan birden fazla laboratuvar faaliyet gösteremez.

Ameliyathane Sorumlusu

Madde 14 — Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ameliyathane sorumlusudur.

Ameliyathane hizmetlerinin verimli ve ekonomik yürütülmesini sağlar. Ameliyathanenin, Ana Bilim Dalları ve öğretim üyeleri tarafından kullanımını koordine eder ve heran hizmete hazır tutar.

Diğer Hükümler

Madde 15 — Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bunlara ilişkin yönetmelik ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 16 — 1/9/2001 tarihli ve 24510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastaneleri) İşletme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

İnönü Üniversitesinden:

İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — a) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretiminin esaslarını düzenlemektir.

b) Lisansüstü eğitim; bir lisans diplomasına dayalı "Yüksek Lisans (Bilim Uzmanlığı)" ve yüksek lisans diplomasına dayalı "Doktora (Bilim Doktorluğu)" ile bunların gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşur. Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi anabilim dalında ve nasıl yürütüleceği, ilgili enstitü kurulunun ve enstitü müdürünün önerisi üzerine Senatoca karara bağlanır.

c) Sanatta yeterlik çalışması özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir lisansüstü programdır. Sanatta yeterlik çalışmasına, lisans ve yüksek lisans başarı düzeyleri değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Bu programlara kabul ve giriş sınavları ile ilgili koşullar Senatoca belirlenir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca hazırlanıp, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği", "Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği" ve daha sonraki tarihlerde bu yönetmeliklerde yapılan değişiklikler esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Üniversite : İnönü Üniversitesini,

Senato : İnönü Üniversitesi Senatosunu,

Enstitü : İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerini,

Rektör : İnönü Üniversitesi Rektörünü,

Müdür : Enstitü Müdürünü,

Enstitü Kurulu : Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 3 üncü maddesi uyarınca oluşturulan kurulu,

Enstitü Yönetim Kurulu : Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi uyarınca müdür başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdürce gösterilecek altı aday arasından ilgili enstitü kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

Anabilim Dalı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan anabilim dalını,

Anabilim Dalı Başkanı : Aynı Yönetmeliğin beşinci maddesinde belirtilen anabilim dalı başkanını,

Bilim Dalı : Anabilim veya anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan bir birimi,

Bilim Dalı Başkanı : Anabilim veya anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan birimin başkanını,

Program : Enstitü anabilim dallarında yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimi,

Öğrenci : Lisansüstü eğitim-öğretim için kayıt yaptırmış olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerini,

Danışman : Öğrenciye akademik çalışmalarda rehberlik yapmak üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

LES : Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yapılan Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

KPDS veya ÜDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

Eşdeğer Yabancı Dil Sınavları: Üniversitelerarası Kurulca, KPDS veya ÜDS’ye eşdeğer kabul edilen sınavları,

TUS : Tıpta Uzmanlık Sınavını,

YÖK : Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

Eğitim-Öğretim Dönemleri

Madde 4 — Eğitim-öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak Senato kararı ile yaz dönemi programı da açılabilir. Eğitim-öğretime başlama ve bitirme tarihleri akademik takvimle belirlenir.

Lisansüstü Programların Açılması

Madde 5 — Lisansüstü programlar iki şekilde açılır:

a) Yeni bir yüksek lisans programı, ilgili enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlığının görüşü, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile açılır.

b) Yeni bir doktora programı, bu maddenin (a) bendindeki koşullara ek olarak Yükseköğretim Kurulunun kararı ile açılır.

Öğrenci Kabulü

Madde 6 — Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları, başvuru koşulları ve diğer hususlar ilgili anabilim dallarının önerisi alındıktan sonra, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenerek, eğitim-öğretim döneminin başlama tarihinden en az bir ay önce Senatoda görüşüldükten sonra Rektörlükçe ilan edilir. İlanda belirtilen şartlara uymayan öğrencilerin ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretim süresi sona ermeden ilişiği kesilir.

Adaylarda Aranan Koşullar ve Değerlendirme

Madde 7 — a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların ilgili anabilim dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları, lisans mezuniyet not ortalamasının tam notun en az % 60'ı olması başvurduğu programın puan türünden en az 45 LES puanı veya YÖK tarafından LES ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları ve ayrıca, adayların KPDS veya ÜDS den en az 45 puana veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir. Yüksek Lisans başvurusu kabul edilen adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; LES puanının % 60'ı, yabancı dil puanının % 30'u ile lisans not ortalamasının % 10'unun toplamına göre adayların sıralaması yapılır. Eşitlik durumunda LES+yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların ilgili anabilim dalınca uygun görülecek bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, lisans mezuniyet not ortalamasının tam notun % 60'ı olması veya bu Yönetmeliğin 42 nci maddesinde belirtildiği üzere, doğrudan doktora programlarına başvurma hakları tanınmış olanların, başvurdukları programın puan türünden en az 50 LES puanına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları ve ayrıca, adayların KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir.

Doktora programına başvurusu kabul edilen adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; LES puanının % 60'ı, yabancı dil puanının % 30'u ile; hazırlık sınıfları hariç en az beş yıllık öğrenim görenlerin mezuniyet not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için ise lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalamasının toplamının yarısının % 10'u toplanarak (bu toplamın en az 55 olması koşuluyla) adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda LES+ yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

c) Sağlık Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilecek adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının; mezuniyet not ortalamasının tam notun en az % 60 olması, Tıpta Uzmanlık Sınavının temel tıp bilimleri puanının 0.7, klinik tıp bilimleri puanının ise 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen TUS temel tıp puanının en az 50 olması veya en az 50 sayısal LES puanına sahip olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir.

Tıp fakültesi mezunu olmayan adayların ise, bu Yönetmeliğin 42 nci maddesinde belirtildiği üzere doğrudan doktora programlarına başvuru hakları tanınmış olanların mezuniyet not ortalamasının en az % 60 olması ve en az 50 sayısal LES puanına veya LES ile eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları ve ayrıca, adayların KPDS veya ÜDS'den en az 50 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir.

Sağlık Bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; TUS temel tıp puanı veya LES puanının % 60'ı, yabancı dil puanının % 30'u ile mezuniyet not ortalamasının % l0'unun toplamının en az 55 olması koşuluyla adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda TUS ile yabancı dil veya LES ile yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

Sağlık Bilimlerinde, öğrenim süreleri nedeniyle doğrudan doktora programlarına başvuru hakları olmayan adayların kayıtlarının yapılabilmesi için, bu maddenin (b) bendinde açıklanan koşulları yerine getirmeleri gerekir.

ç) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için, adayların bir yüksek lisans diplomasına ve en az 50 sözel LES puanına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları ayrıca, KPDS veya ÜDS'den en az 50 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir.

Sanatta yeterlik programına kabul edilen adayların kayıtlarının yapılabilmesi için, LES puanının % 60'ı, yabancı dil puanının % 30'u ile lisans ve yüksek lisans not ortalamalarının yarısının % 10'u toplanarak (bu toplamın en az 55 olması koşuluyla) adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda LES+ yabancı dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

d) Mülakat/yetenek/portfolyö incelemesi sınavları, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak enstitü anabilim dalı yönetim kurulunca seçilen üç asıl iki yedek üye tarafından yapılır. Sınav komisyonu değerlendirme sonucunu aynı gün ilgili enstitü müdürlüğüne bildirir.

e) Lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve ilan edilir.

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

Madde 8 — Enstitü bünyesindeki başka anabilim dalında veya başka yükseköğretim kurumlarında lisansüstü programlara kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara başvurduğu anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler.

a) Yatay geçiş için öğrencinin:

1) Ayrılacağı programda kayıtlı olduğu derslerin tümünü başarmış olması,

2) Not ortalamasının tam notun en az % 80' i olması,

3) Ayrılacağı kurumda tez aşamasına gelmemiş olması gerekir.

b) Yatay geçiş için kontenjanlar anabilim dalları esas alınarak bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre ilan edilir. Başvurular, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca 6 ve 7 nci maddeye göre değerlendirilir ve yarıyıl başından önce sonuçlandırılır.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 9 — a) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki lisansüstü eğitime başvuru koşullarını sağlayanlar, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile, açılmış olan lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Başvurular yarıyılın başlamasından önce sonuçlandırılır.

b) Özel öğrenciler her yarıyıl 1 (bir) ders alabilirler.

c) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

ç) Öğrenci katkı payının yatırılması ile öğrencinin ders kaydı yapılır.

d) Özel öğrencilik süresi iki yarıyıl ile sınırlıdır.

e) Özel öğrencilik sırasında alınan derslerden, daha sonra lisansüstü program hakkı elde edildiğinde muaf olunamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Programların Yürütülmesi

Tezli Yüksek Lisans Programı

Madde 10 — Bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini sağlama amacıyla düzenlenir. Yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi, en çok on ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Ancak, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim dalları için ders sayısında üst sınır aranmaz.

Madde 11 — Programın süresi dört yarıyıldır. Kredili derslerini ve seminerini başaran, ancak tez çalışmasını bu süre sonuna kadar tamamlayamayan öğrenciye, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Ek süre, başarısız olunan kredili dersler ve seminer için kullanılamaz. Bu süre sonunda da öğrenimini tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerden ilgili anabilim dalı başkanlığının uzmanlık alanıyla ilgili tamamlama derslerini almasını gerekli gördüğü öğrenciler için, anabilim dalı başkanlığı, beş dersi geçmemek ve bir yarıyılı aşmamak koşuluyla, hazırlayacağı tamamlama programını enstitüye önerir. Enstitü yönetim kurulunun onayını alan bu tamamlama programının süresi lisansüstü öğrenim süresinden sayılmaz.

Tamamlama programı kapsamında alınan dersler, asıl programın öngördüğü derslerin yerine sayılamaz.

Dersler

Madde 12 — Anabilim dalı başkanları, her yarıyılın başlangıcından en az bir hafta önce, öğrencilerin alacağı dersleri enstitü müdürlüğüne bildirirler. Bu süre içinde ders değişikliği de yapılabilir.

Derslerin en çok iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

Öğrenci gerektiğinde farklı anabilim dallarından ve farklı enstitülerden ders alabilir. Bu dersleri alabilmesi için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı gereklidir.

Tez Çalışması

Madde 13 — a) Tez danışmanı ve tez önerisi ikinci yarıyılda anabilim dalı başkanlığınca enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanabilir. Gerekli görüldüğünde İnönü Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Ölçütlerinde belirtilen Yardımcı Doçentlik atama ölçütlerine sahip doktoralı öğretim görevlileri de enstitü yönetim kurulu kararıyla tez danışmanı olabilir.

b) Tez danışmanı atandığı tarihten itibaren seminer sorumlusudur. Seminer sorumlusunun önereceği, tez ile ilişkili seminer konusu ikinci yarıyıldan itibaren anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman en az on gün önce enstitü tarafından ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz olup, akademik elemanların izlemesine açıktır. Sunulan seminer, seminer sorumlusunun görüşü alınarak anabilim dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç, seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla anabilim dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde enstitüye bildirilir. Seminerden başarısız olunması durumu, diğer derslerdeki başarısızlıkla aynı uygulamayı görür.

c) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kurulur. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

ç) İlgili enstitünün tez yazım yönergesine uygun olarak hazırlanan yüksek lisans tezi en erken dördüncü yarıyılın başlangıcından sonra enstitüye ciltsiz olarak teslim edilir. Jüri, tezi teslim aldığı tarihten itibaren on iş gününden az olmamak üzere en geç 30 iş günü içinde enstitü yönetim kurulunca belirlenen yer ve zamanda öğrencinin tez sınavını yapar. Sınav akademik elemanların izlemesine açıktır, ancak katılanlar soru soramaz ve jürinin değerlendirmesi sırasında sınav yerinde bulunamazlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunumu ve soru-cevap bölümünden oluşur.

d) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içerisinde enstitüye, sınavda sorulan soruları ve kısaca yeterli yanıt verilip verilmediğini de belirten bir tutanakla bildirilir. İlgili enstitünün tez yazım yönergesine göre hazırlanmış ve kabul edilmiş tez, jüri üyelerince imzalanmış ve ilgili enstitü müdürünce onaylanmış şekliyle en az üç nüsha olarak bir ay içerisinde enstitüye teslim edilir.

e) Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

f) Tezi hakkında "düzeltme" kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde savunur. Tez yine reddedilirse öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 14 — Tez sınavında başarılı olan gerekli koşulları yerine getiren ve yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi enstitü yönetim kurulunca biçim yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, biçimi Senatoca belirlenmiş, yüksek lisans diploması veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Enstitü Müdürü ve Rektör imzasını taşıyan diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalının adı ve verilen unvan bulunur. Sadece, lisans programından mezun olduğu dalda yüksek lisans programını tamamlayan mühendislik öğrencilerine "Yüksek Mühendis", Mimarlık öğrencilerine de "Yüksek Mimar" unvanı verilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Madde 15 — Mesleki konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek amacıyla düzenlenir. Otuz krediden az olmamak kaydıyla en az on iki ders ve bir dönem projesinden oluşur. Bu program sonunda yeterlik sınavı yapılır.

Süre

Madde 16 — Programın süresi altı yarıyıldır. Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını bu süre sonunda tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Dersler

Madde 17 — a) Her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya İnönü Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Ölçütlerinde belirtilen yardımcı doçentlik atanma ölçütlerine sahip doktoralı bir öğretim görevlisi, anabilim dalı başkanlığınca ilk yarıyıl başında belirlenir.

b) Dersler danışman tarafından her yarıyılın ilk haftası içinde belirlenerek anabilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne sunulur. Bu süre içinde ders değişikliği yapılabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu derslerden olması koşuluyla lisans derslerinden de seçilebilir.

Dönem Projesi

Madde 18 — Kredisiz olan dönem projesine beşinci yarıyılın başında kaydolunur ve altıncı yarıyıl sonunda proje hakkında bir rapor verilir. Rapor, biri danışman olmak üzere anabilim dalı başkanlığınca görevlendirilecek üç öğretim üyesi tarafından incelenerek başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarılı bulunan raporun üç nüshası ciltlenmiş olarak enstitüye sunulur.

Yeterlik Sınavı

Madde 19 — a) Program sonunda yapılacak yeterlik sınavı için biri öğrencinin danışmanı, biri başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üç veya beş kişilik jüri kurulur. Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrenci yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci üç ay içinde yeniden sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

b) Yeterlik sınavı altıncı yarıyıldan önce yapılamaz. Yeterlik sınavının yapılacağı yer ve zaman enstitü tarafından en az on beş gün önce ilan edilir. Sınav akademik elemanların izlemesine açıktır, ancak katılanlar soru soramaz ve jürinin değerlendirmesi sırasında sınav yerinde bulunamazlar.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 20 — Gerekli koşulları yerine getiren ve yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciye, şekli Senatoca belirlenmiş yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Müdürü ve Rektör imzasını taşıyan diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalının adı ve verilen unvan bulunur.

Doktora Programı

Madde 21 — Programın amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programı; dersler, iki seminer, KPDS, ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Doktora Yeterlik Komitesi

Madde 22 — Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. Doktora Yeterlilik Komitesi Üyeleri anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla gerektiğinde değiştirilebilir. Anabilim dalı teklif ettiği takdirde, doktora yeterlik komitesinin görevlerini enstitü yönetim kurulu da yürütebilir.

Tez Danışmanı

Madde 23 — a) Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerine bağlı anabilim dallarında doktora programının ilk yarıyılı başında her bir öğrenci için ders seçiminde ve tezin yürütülmesinde yardımcı olacak bir danışman anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile görevlendirilir.

b) Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı anabilim dallarında doktora programının ilk yarıyılı başında her öğrenci için ders seçiminde yardımcı olmak üzere bir ders danışmanı anabilim dalı başkanınca atanır. Ders danışmanının görevi tez danışmanı atanıncaya kadar devam eder. Doktora yeterlilik sınavını izleyen bir ay içinde her bir öğrenci için tezin yürütülmesinde yardımcı olacak bir danışman anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile görevlendirilir.

c) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez danışmanlarının görevlendirilmesinde İnönü Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Ölçütlerine sahip öğretim üyelerine öncelik verilir. Yardımcı Doçentlik atama ölçütlerine sahip doktoralı öğretim görevlileri de tezin niteliğinin gerektirdiği durumlarda anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla ikinci danışman olarak atanabilir.

Süre

Madde 24 — Doktora programının süresi sekiz yarıyıldır. İlk dört yarıyıl dersler, seminerler ve ÜDS veya eşdeğer sınavlar için kullanılır. Bu süre sonunda ders ve seminerlerini başarıyla tamamlayamayanların enstitü ile ilişiği kesilir. Doktora yeterlik sınavına girebilmek için ÜDS den yüz üzerinden en az elli puan veya eşdeğer sınavlardan yeterli puan almış olmak gerekir. ÜDS yürürlüğe konulmadan önce KPDS’ ye girip yüz üzerinden en az altmış veya daha fazla puan alanların sonuçları da geçerlidir. Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencilerine bir yıla kadar izin verilebilir. Bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu süre normal öğretim süresinden sayılmaz.

Dersler

Madde 25 — Toplam yirmi dört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz, en çok on iki ders alınır. Ancak, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim dalları için ders sayısında üst sınır aranmaz.

Doktora dersleri lisans dersleri arasından seçilemez.

Öğrencinin farklı anabilim dallarından, farklı enstitülerden ve üniversitelerden ders alması durumunda alacağı dersler ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

Seminerler

Madde 26 — Semineri yürütmekle görevlendirilmiş öğretim üyesinin önereceği, tez ile ilişkili birinci seminer konusu üçüncü yarıyılın, ikinci seminer konusu ise dördüncü yarıyılın başında anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Tez danışmanı atandığı tarihten itibaren seminer sorumlusudur. Seminerin sunulacağı yer ve zaman en az on gün önce enstitü tarafından ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz olup, akademik elemanların izlemesine açıktır. Sunulan seminer anabilim dalı başkanlığının belirleyeceği (seminer sorumlusunun görüşü alınarak) üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerden başarısız olunması durumu diğer derslerdeki başarısızlık gibi işlem görür. Sonuç seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla anabilim dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde enstitüye bildirilir.

Doktora Yeterlik Sınavı

Madde 27 — Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde beşinci yarıyılda, başarısız olunması durumunda altıncı yarıyılda yapılır. Yine başarısız olunursa öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Doktora yeterlik sınavının yapılmasında yazılı kısımda en az iki gözetmen bulunur. Kullanılan sınav kağıtları enstitü onaylı ve jüri imzalı olmalıdır. Başarı notunun hesaplanmasında, yazılı ve sözlü sınavlarda geçer not almak koşuluyla her ikisinin ortalaması alınır.

Tez İzleme Komitesi

Madde 28 — a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan her doktora öğrencisi için, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde, üç öğretim üyesinden oluşan bir tez izleme komitesi oluşturulur. Komitede tez danışmanından başka, ilgili anabilim dalından bir üye ve anabilim dalı dışından bir üye yer alır. İkinci tez danışmanı tez izleme komitesi içinde yer alamaz, ancak dilediği takdirde komite toplantılarına katılabilir. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

b) Tez izleme komitesi ocak -haziran ve temmuz-aralık ayları içerisinde olmak üzere yılda iki kez toplanır. Ancak enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği geçerli bir nedenle tez izleme komitesi toplantısına katılmayan tez izleme komitesi üyesi incelediği tez gelişme raporu ile ilgili görüşünü yazılı olarak ilgili anabilim dalı başkanlığına bildirebilir. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce hazırladığı gelişme raporunu ilgili anabilim dalı gelen evrakına kaydettirerek teslim eder. Anabilim dalı başkanlığı bu raporları süresi içinde ilgili tez izleme komitesi üyelerine ulaştırır. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı yer alır. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak belirlenir. Tez gelişme raporu ve ilgili evrak 15 gün içerisinde enstitüye gönderilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez Önerisi

Madde 29 — a) Yeterlik sınavını başaran öğrenci en geç altı ay içerisinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine verir. Tez önerisi komite önünde sözlü olarak savunulur. Tez izleme komitesi tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca savunmayı izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir.

b) Tez önerisi reddedilen öğrenciler, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptirler. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulur. Programa aynı danışman ile devam etmek isteyen bir öğrenci tez önerisi savunmasını izleyen üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde, tez önerisi savunmasına tekrar alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora Tezi

Madde 30 — a) Doktora tezinin "bilime yenilik getirme", "yeni bir bilimsel yöntem geliştirme" ve "bilinen yöntemi yeni bir alana uygulama" niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

b) Tez çalışmasını süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilere, anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile en fazla dört yarıyıl ek süre verilir. Bu süre içinde tezini tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Doktora tez jürisi anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyelerinden, en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

ç) Jüri üyeleri tezi teslim aldığı tarihten itibaren 20 iş gününden az olmamak üzere en geç 30 iş günü içinde enstitü yönetim kurulunca belirlenen yer ve zamanda öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav akademik elemanların izlemesine açıktır, ancak katılanlar soru soramaz ve jürinin değerlendirmesi sırasında sınav yerinde bulunamazlar.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde bu maddenin (c), (ç) ve (e) bentlerindeki işlemleri tekrar ederek tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

e) İlgili enstitünün tez yazım yönergesine uygun olarak hazırlanmış ve kabul edilmiş tez, jüri üyelerince imzalanmış ve ilgili Enstitü Müdürünce onaylanmış şekliyle en az üç nüsha olarak bir ay içerisinde enstitüye teslim edilir.

f) Doktora öğrencisi tez savunma sınavı için sekizinci yarıyılın başından önce başvuramaz.

g) Bu Yönetmelikte öngörülen azami süre içinde doktora öğrenimini tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora Diploması

Madde 31 — Tez sınavında başarılı olan ve gerekli koşulları yerine getiren ve doktora tezinin ciltlenmiş, jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi enstitü yönetim kurulunca biçim yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine, biçimi Senatoca belirlenmiş, doktora diploması veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Enstitü Müdürü ve Rektör imzasını taşıyan diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalının adı ve verilen unvan bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamaya Yönelik Esas Hükümler

Kayıt Yenileme

Madde 32 — Lisansüstü öğrencileri akademik takvimde belirtilen süre içinde şahsen veya noter tasdikli özel vekalet yoluyla enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde öğrenci katkı payını yatırarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Süresi içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler derslere devam edemezler ve bu süre bu Yönetmelikte belirtilen programlar için öngörülen azami öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır.

Üst üste iki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

Kayıt Dondurma

Madde 33 — Enstitü yönetim kurulu, anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine, öğrencinin uzun süren bir hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı burs kazanma veya tabi oldukları özel kanunlarca ücretli veya ücretsiz izinli sayılma veya enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli nedenlere dayanarak uygun göreceği durumlarda, en çok iki yıla kadar kayıt dondurma kararı verebilir.

Dersler ve Kredi Değerleri

Madde 34 — a) Kredi değeri, teorik derslerde bir saat/hafta; laboratuvar ve uygulamalarda iki saat/hafta için bir ölçü birimidir.

b) Enstitülerde her biri en çok üç kredilik dersler açılır. Lisansüstü derslerin, kredi değerleri enstitü kurulu kararı ile kesinleşir.

c) Her öğretim üyesi bir yarıyılda orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans dersleri dışında, en fazla iki lisansüstü ders verebilir ve tez aşamasındaki en fazla dört lisansüstü öğrencisinin tez danışmanlığını yapabilir.

ç) Seminer, dönem projesi ve tez çalışması kredili derslerden sayılmaz.

d) Aynı dersten iki defa başarısız olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

e) Bir lisansüstü programdan disiplin suçu nedeniyle ilişiği kesilen bir öğrenci aynı anabilim dalına tekrar başvuramaz.

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 35 — a) Öğrenciler arasınav ve yarıyıl sonu sınav değerlendirmesine alınır. Arasınav zorunlu değildir.

b) Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için teorik derslerin % 70'ine, uygulamaların ise % 80'ine devam etmiş olmaları gerekir.

c) Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından her yıl saptanan ve duyurulan zamanlarda yapılır. Yarıyıl sonu sınavında geçer not yüksek lisans için tam notun en az % 65'i, doktora için ise tam notun en az % 75'idir. Arasınav yapılmış ise başarı notuna katkısı % 30' dur.

Başarı Notunun Hesaplanması

Madde 36 — a) Her yarıyıl sonunda devam alınan derslerin ağırlıklı başarı ortalaması hesaplanır. İlk yarıyıl sonunda genel not ortalaması 60'dan az olan yüksek lisans ve 70'den az olan doktora öğrencileri ile, ikinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 65'den az olan yüksek lisans ve 75'den az olan doktora öğrencilerinin enstitü ile ilişiği kesilir.

b) Yarıyıl sonu sınavlarında her ders için verilen notlar aşağıdaki çizelgede olduğu gibidir.

Çizelge 1 — Ders Başarı Notunun Hesabına Katılan Notlar

 

Not

Harf  Karşılığı (Açıklama)

Katsayısı

 

90 – 100

AA

4

 

85 – 89

BA

3,5

 

80 – 84

BB

3

 

75 – 79

CB (Doktora için en düşük başarı notu)

2,5

 

70 – 74

CC

2

 

65 – 69

DC (Yüksek lisans için en düşük başarı notu)

1,5

 

64 ve altı

DD (Geçmez)

1

   

FG Sınava girmedi

0

   

FF Devamsız

0

   

BŞ Başarılı

-

   

BZ Başarısız

-

Ders Tekrarı

Madde 37 — Başarısız olunan dersler tekrarlanır. Tekrar açılmayan derslerin yerine öğrenci, anabilim dalı başkanlığı önerisiyle, enstitü yönetim kurulunca onaylanan ders(ler)i alabilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 38 — Derslerin sınav sonuçlarına sadece maddi hataya ilişkin itirazda bulunulabilir. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. Enstitü müdürü sınav sonucu ile ilgili maddi hatanın bulunup bulunmadığını ilgili anabilim dalı başkanı ve dersin öğretim üyesi ile birlikte değerlendirerek belirler ve enstitü yönetim kuruluna sunar. Değişikliği enstitü yönetim kurulu karara bağlar.

Mazeret Sınavı

Madde 39 — Doğum raporu veya hastalık için herhangi bir resmi yataklı tedavi kurumundan alınacak bir kurul raporu, doğal afet ve kaza nedeniyle mahallin mülki amirinden alınacak resmi ve gerekçeli bir yazıyla durumunu belgelendiren öğrencilere, giremediği yarıyıl sonu sınavları için enstitü yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı verilir. Bunun dışındaki durumlarda enstitü yönetim kurulu karar verir.

Disiplin

Madde 40 — Enstitülerin ilgili programlarına kayıtlı öğrenciler, "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" ne tabidirler. Kayıt silinmesini gerektiren disiplin cezası almış öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

Ders Saydırma ve Muafiyet

Madde 41 — Öğrencinin bir yükseköğretim kurumundan lisansüstü seviyede aldığı derslerin kayıtlı bulunduğu programda değerlendirilmesi, ilgili anabilim dalı görüşü alınarak bağlı bulunduğu programın kredi alt limitinin 1/3’ ünü geçmemek ve son üç yılda alınmış olmak kaydıyla, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu durumda olan öğrencilerin yeterlilik sınavına alınma tarihi yönetim kurulu kararı ile bir yarıyıl öne alınabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 42 — Özel kanun ve yönetmeliklerle lisansüstü programlara başvuru hakkı tanınmış olanların hakları saklıdır.

Madde 43 — Eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili olup bu Yönetmelikte yer almayan konular, ilgili enstitü kurullarının önerisi ile Senatoca karara bağlanır.

Madde 44 — Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlarda Üniversitelerarası Kurulca çıkarılan ve 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ile değişiklik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 45 — 18/8/1999 tarihli ve 23790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Maddeler

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı bulunan lisansüstü öğrencilerinin hakları saklıdır.

Geçici Madde 2 — Eczacılık Fakültesi, Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin (c) bendinden bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren üç yıl süre ile muaftır.

Yürürlük

Madde 46 — Bu Yönetmelik 2003-2004 öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 47 — Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Kamu İhale Kurulu Kararları

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/75

Gündem No : 10

Karar Tarihi : 20.08.2003

Karar No : 2003/UK.Z-335

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER,

Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN

Şikayetçi:

İncekara Teknik Cihazlar Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi

25.Sok. No:16 N.Akar Mah. 06520 Balgat ANKARA

İhaleyi yapan idare:

İnönü Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi

Başvuru tarih ve sayısı:

08.04.2003 - 4145

Başvuruya konu ihale:

Üniversite için 1 kalem Radyoloji Ünitesi Demirbaş Alımı

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.08.2003 tarih ve 07.0104/2003-16 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

İnönü Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesince 10.04.2003 tarihinde yapılan 1 kalem Radyoloji Ünitesi Demirbaş Alımı ihalesine ilişkin olarak İncekara Teknik Cihazlar Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından; doküman satın alındığı, İdari Şartnamenin 46.1 ile sözleşme taslağındaki 12.2 maddelerinde “ödemelerin İnönü Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığınca nakit durumuna göre yapılacağı” hükmünün bulunduğu ve ödeme zamanı belli olmayan ihalelere iştirak etmenin imkansız hale geldiği, bu nedenle söz konusu ihaleye iştirak edilemeyeceği iddiasıyla 08.04.2003 tarih ve 4145 sayı ile Kurum kayıtlarına giren dilekçeyle Kurumumuza başvurulduğu,

Başvurunun incelenmesi sonucunda hazırlanan 25.04.2003 tarih ve 07.0104/2003-4 sayılı Değerlendirme Raporu üzerine alınan 29.04.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/104.1 sayılı Kurul kararı ile başvuruya konu ihaleye yönelik iddiaların incelenmesine geçilerek, tespit edilen hususlara ilişkin Kurul Kararının başvurana ve İdareye gönderilmesine karar verildiği,

İdarenin Kurumumuza göndermiş olduğu 16.07.2003 tarih ve 1819 sayılı ve 23.07.2003 tarih ve 1832 sayılı yazısında, söz konusu ihalenin 07.05.2003 tarihi ihale komisyonu kararı ile iptal edildiği, alınan bu kararın 07.05.2003 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı belirtildiğinden iptal edilen ihale hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararının verilmesinin uygun olacağı,

hususlarına yer verilmiştir.

  Karar:

Esas inceleme raporu ile eklerinin incelenmesi sonucunda;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; ihale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada, ihale komisyonu kararı üzerine idarenin verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu belirtilmiştir. Bu haliyle ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ve tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

Başvuruya konu ihale 07.05.2003 tarihinde ihale komisyonunca iptal edildiğinden, bu aşamada bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreçten bahsedilemeyeceğinden iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

Kararın başvuru sahibine ve ilgili idareye bildirilmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/75

Gündem No : 14

Karar Tarihi : 20.08.2003

Karar No : 2003/UK.Z-336

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER,

Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN,

Şikayetçi:

Çözüm Bilgisayar Satıcılığı Programcılığı Tic. ve San. Ltd. Şti.

Yıldız 89. Sokak 18/2 Çankaya/ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Karşıyaka Devlet Hastanesi Baştabipliği-İZMİR

Başvuru tarih ve sayısı:

10.03.2003 / 2475

Başvuruya konu ihale:

Bilgisayar Teknik Servis Program Bakım Geliştirme ve Eğitim Hizmeti İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.08.2003 tarih ve 08.0132/2003-23 nolu Ön İnceleme Raporunda;

İzmir-Karşıyaka Devlet Hastanesince 07.07.2003 tarihinde yapılan Bilgisayar Teknik Servis Program Bakım Geliştirme ve Eğitim Hizmeti İhalesine katılan Çözüm Bilgisayar Satıcılığı Programcılığı Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından;

İhalesi işine yeterlik başvurusunda bulunduklarını idarece firmalarının yetersiz görülmesine ilişkin kararın 10.07.2003 tarihinde gönderildiğini, kararın kendilerine ulaşması üzerine 28.07.2003 tarihinde itiraz dilekçelerini idareye gönderilmek üzere postaya verdiklerini, idarenin 04.08.2003 tarih ve 4367 sayılı yazı ile itirazın süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedildiği, ancak yeterli bulunmama yazısında da belirtildiği üzere kararın postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın postaya verildiği tarihin 10.07.2003 olduğu, buna göre 17.07.2003 tarihinin tebliği tarihi sayılacağından idareye yapmış oldukları başvurunun süresinde olduğunu, yeterlik aşamasında haksızlığa uğradığı, itirazlarının geçer sayılmaması için gün hesaplamalarının hatalı yapıldığı iddialarıyla, 14.07.2003 tarih ve 18324 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu,

İlgili idarece şikayetçi firmanın başvurusunun yeterli bulunulmadığına ilişkin kararın 09.07.2003 tarihinde şikayetçiye bildirilmek üzere postaya verildiği, kararın 12.07.2003 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, şikayetçi tarafından 28.07.2003 tarihli dilekçe ile idareye şikayette bulunulduğu, bu dilekçenin idarenin kayıtlarına 01.08.2003 tarihinde girdiği, idarenin 04.08.2003 tarih ve 4367 sayılı yazı ile itiraz dilekçesinin süre aşımı nedeniyle değerlendirilmediği cevabının verildiği,

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre, şikayete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılması gereken tarihten itibaren 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği, şikayetçinin şikayet konusu hususları yeterli bulunmadığına ilişkin kararın kendisine tebliği tarihi olan 12.07.2003 tarihinde öğrenmiş olduğu, bu tarihten sonraki 15 gün içinde idareye başvurmadığı, belirtilen sürenin geçmesinden sonra idareye yapılan şikayet üzerine, Kuruma yapılan itirazen şikayetin incelenmesi imkanı bulunmadığı,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Şikayet dilekçesi ve ekleri ile Ön İnceleme Raporunun incelenmesi sonucunda;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinde “Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa, idarece dikkate alınır” hükmü yer almıştır.

Ayrıca İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 7 nci maddesinde de “İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren, 15 gündür” denilmiştir.

1- İnceleme konusu olayda, şikayetçi şikayet konusu ettiği hususları kendisine tebliği tarihi olan 12.07.2003 tarihinde farkına varmıştır. Bu tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili idareye şikayet başvurusunda bulunması yasal bir zorunluluktur. Bu süre içinde idareye başvurulmaması halinde, 4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ıncı maddelerine dayanılarak Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulmasına yasal olanak bulunmadığından itirazen şikayet başvurusunun incelenmeksizin reddine;

2- Başvuru sahibinin iddiaları somut ve ciddi nitelikte olmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/75

Gündem No : 16

Karar Tarihi : 20.08.2003

Karar No : 2003/UK.Z-337

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler :V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER,

Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN

Şikayetçi:

VURALLAR Tem.Teks. Gıda ve Day.Tük.San.Tic. Ltd. Şti Tayfur Sökmen Cad. Ofis Camii Sok. Cüneytbey Apt. 1/1 - DİYARBAKIR

İhaleyi yapan idare:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü-DİYARBAKIR

Başvuru tarih ve sayısı:

09.06.2003/12619 ve 25.06.2003-15792

Başvuruya konu ihale:

Genel Temizlik İhalesi

İhaleye Katılan İstekliler:

 1. KAYA-TEM İnş.Gıda Tem.İlaçlama Ltd. Şti.

 2. San Tel İlet.ve Temizlik Hizm..Tic. Ltd. Şti

 3. Tünta Gıda İnşaat Taahhüt San Tic Ltd. Şti

 4. MSG Tem. Güvenlik Gıda İnş. Petrol San Tic A.Ş.

 5. ILISU HARFİYAT Tem. Gıda Nak Tic Ltd. Şti

 6. ARI-TEM İnş.Tem Güv. San.Tic. Ltd. Şti

 7. SALPA Basın Yayın Güv Tem Tur. San. Tic. Ltd. Şti

 8. Ar-Yen Tur. Tem Güv. İnş.. Tic. Ltd. Şti

 9. Polimer Dök.Mer.Müteahhitlik İnş. Tic. Ltd. Şti.

 10. 10) Dilara Tem. Güvenlik Hizm. San. Tic. Ltd. Şti

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14/08/2003 tarih ve 08.0132/2003-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün 17.04.2003 tarihli Genel Temizlik İhalesiyle ilgili olarak VURALLAR Tem.Teks. Gıda ve Day.Tük.San.Tic. Ltd. Şti. tarafından;

Sözkonusu ihaleye teklif verdiklerini, tekliflerinin yaklaşık maliyetinin altında kaldığını, idarece teklifleri aşırı düşük bulunarak ayrıntılı açıklama istendiğini, ihalenin kendilerinden daha yüksek fiyat veren Ar-Yen firmasına ihale edildiğini, yapılan bu ihalede kamu yararı gözetilmeyip sadece çıkara dayalı bir uygulama yapıldığını, yapılan bu haksızlığın giderilmesinin talep edildiği iddialarıyla, 09.06.2003 tarihinde 12619 sayı ile Kurum kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza şikayet başvurusunda bulunulduğu,

12.06.2003 tarih ve 08.0132/2003-15 sayılı Ön İnceleme Raporunun düzenlenmesi üzerine alınan 13.06.2003 tarih ve 2003/AK.H-135.1 sayılı Kurul Kararı gereğince İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27nci maddesinin (d) bendi gereğince dilekçenin 9 uncu maddesinde yer alan şekil unsurlarına aykırılığının giderilmesine karar verildiği, şikayetçi firma kararın kendisine tebliğinden itibaren yasal süresi içerisinde eksiklikler giderilmek suretiyle 25.06.2003 tarihinde Kurumumuza başvurduğu, bu başvuruya istinaden hazırlanan 14/07/2003 tarih ve 08.0132/2003-15.1 nolu Ön İnceleme Raporu üzerine alınan 2003/AK.H-2003/135.2 sayılı kararı ile itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesine geçilmesine, ihale sürecinin durdurulmasına karar verildiği,

İlgili İdareden 18/07/2003 tarih ve 11297 sayılı yazı ile yapılacak incelemeye esas olmak üzere İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 3.maddesinde tanımlanan ihale dosyasının onaylı bir suretinin 3 gün içinde Kurumumuza gönderilmesi istenilmiş, bu yazıya cevaben Dicle Üniversitesi Rektörlüğünce ihale dosyasının bir örneği Kurumumuza gönderilmesi üzerine şikayet dilekçesi ve ekleri ile idareden gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda

Başvuru sahibi firmanın sözkonusu ihaleye 143.329.860.800 TL teklif verdiği, ihaleyi yapan idare tarafından ihale komisyon kararı ile başvuru sahibi firmanın teklifinin karsız ve yaklaşık maliyetin altında kaldığı ve aşırı düşük bulunarak 17.04.2003 tarih ve 157 sayılı yazı ile ayrıntılı açıklama istendiği , firmanın ayrıntılı açıklamasını idareye sunduğu, açıklamadan teklif içerisinde firma karı ve işi yürütmek için gerekli mevcut makinaları olması nedeniyle makine amortisman bedelinin gösterilmediği

İdarece 29.05.2003 tarih ve 3449 sayılı yazı ekinde bulunan şikayetler hususunda hazırlanan rapor ve ihale yetkilisince alınan nihai kararda teklifin yaklaşık maliyetin altında kaldığı, aşırı düşük teklif olduğu ve bu nedenle istenilen hizmetin ilgili firma tarafından yerine getirilemeyeceği kanaatinin hasıl olduğu gerekçesiyle teklifin kabul edilmediğinin belirtildiği,

İhaleye ilişkin idari şartnamenin 36.1 maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre değerlendirileceği hükmünün bulunduğu, buna rağmen idarece şikayetçi firmanın teklifinin aşırı düşük bulunduğu ve bahsekonu firmanın açıklamasının da yeterli olmayan gerekçeler ile reddedilip, ihalenin daha yüksek teklif veren (145.600.000.000.-TL) Ar-Yen Temizlik Güvenlik İlaçlama Yemek Üretim Limited Şirketinin üzerinde bırakılmasının 4734 sayılı Kanunun aşırı düşük teklifleri düzenleyen 38 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

14/08/2003 tarih ve 08.0132/2003-15E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi.

VURALLAR Tem.Teks. Gıda ve Day.Tük.San.Tic. Ltd. Şti. tarafından; Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün 17.04.2003 tarihli Genel Temizlik İhalesine ilişkin olarak; ihaleye teklif verdiklerini, tekliflerinin yaklaşık maliyetinin altında kaldığını, idarece teklifleri aşırı düşük bulunarak ayrıntılı açıklama istendiğini, ihalenin kendilerinden daha yüksek fiyat veren Ar-Yen firmasına ihale edildiğini, yapılan bu ihalede kamu yararı gözetilmeyip sadece çıkara dayalı bir uygulama yapıldığını, yapılan bu haksızlığın giderilmesinin gerektiği iddialarıyla Kurumumuza başvurulmuştur.

Başvuru sahibi firmanın iddialarının incelenmesinde;

Sözkonusu ihaleye verilen tekliflerin tamamının yaklaşık maliyetin altında kaldığı, başvuru sahibi firmanın 143.329.860.800 TL teklif verdiği, idarece bu teklif aşırı düşük bulunarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi kapsamında firmadan açıklama isteminde bulunulduğu, firma tarafından yapılan açıklamada firma karı ve işi yürütmek için gerekli mevcut makinaları olması nedeniyle makine amortisman bedelinin gösterilmediği, idarece teklifin yaklaşık maliyetin altında kaldığı, aşırı düşük teklif olduğu ve bu nedenle istenilen hizmetin ilgili firma tarafından yerine getirilemeyeceği kanaatinin hasıl olduğu gerekçesiyle teklifi kabul etmeyip değerlendirme dışı bıraktığı, ihaleyi teklifini aşırı düşük bulup ayrıntılı açıklama istediği 145.600.000.000.-TL teklif veren Ar-Yen Temizlik Güvenlik İlaçlama Yemek Üretim Limited Şirketinin üzerinde bıraktığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre idarenin, ihaleye verilen tekliflerden aşırı düşük bulduğu teklifleri kendisinin yukarıda aktarılan madde doğrultusunda teklifin ekonomik olması, teklif sahibinin kullanacağı avantajlar ve işin özgünlüğü hususlarında belirleyeceği kriterleri dikkate alarak ve gerekiyorsa açıklama istediği teklif sahiplerinden açıklamalarında belirtilen ayrıntılara ilişkin bilgi ve belgeler istemek suretiyle ve istekliler arasında eşit muamele yapılarak tekliflerin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bahsekonu olayda idarece aşırı düşük bularak açıklama istediği teklif sahiplerinin ayrıntılı açıklamaları değerlendirirken belirli bir kriter gözetmeksizin ve açıklama sahiplerinin belirttiği hususlar hakkında kanıtlayıcı bilgi ve belge istenmeksizin belirtilen tekliflerin karsız ve yaklaşık maliyetin altında kaldığından bahisle değerlendirilmesi 4734 sayılı Kanunun 38 inci ve Temel İlkeler başlıklı 5 inci maddesinde belirtilen eşit muamele ilkesine aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle;

1) İhale kararının iptaline,

2) İdarece tekliflerin 4734 sayılı Kanunun 5 inci ve 38 inci maddesine uygun olarak yeniden değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması yolunda düzeltici işlem bildirilmesine,

Kararın taraflara bildirilmesine, idareye bu kurul kararının gerektirdiği işlem ve eylemleri kararın bildirimi tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve bu uygulamaları, uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğu yönünde bildirimde bulunulmasına,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/75

Gündem No : 17

Karar Tarihi : 20.08.2003

Karar No : 2003/UK.Z-338

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER,

Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN,

Şikayetçi:

Düzey Temizlik İlaçlama Hazır Yemek, Mehtap AHRETLİKOĞLU

Kaledere Mh. Orta Çarşı Cd. Orta Cami Yanı No:30 Ünye/ORDU

İhaleyi yapan idare:

Bilinmemektedir.

Başvuru tarih ve sayısı:

06.05.2003-7138

Başvuruya konu ihale:

İmam Hatip Lisesi Pansiyonu Temizlik Hizmeti

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.08.2003 tarih ve 08.065/2003-5.1 sayılı Ön İnceleme Raporunda:

29.04.2003 tarihinde yapılan “İmam Hatip Lisesi Pansiyonu Temizlik Hizmeti” ihalesine iştirak eden Düzey Temizlik İlaçlama Hazır Yemek, Mehtap AHRETLİKOĞLU tarafından,

İhaleye teklif veren bir firmanın SSK ve Vergi Dairesine borcunun olduğu, şartnamede istenilen koşulları taşımadığı, verdiği teklifin maliyetin çok altında olduğu, geçerlilik süresinin şartnameye aykırı olduğu, teklifin geçerlik süresinin ihale sırasında yazıldığı ve komisyonun buna göz yumduğu, istenen gelir-gider tablosunun onaysız olduğu, bunun gibi bir çok eksiğin gözardı edildiği

İddialarıyla, 06.05.2003 tarih ve 7138 sayı ile kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza şikayet başvurusunda bulunulduğu,

Başvurunun ön inceleme konuları bakımından incelenmesiyle düzenlenen 09.05.2003 tarih ve 080065/2003-5 no’lu Ön İnceleme Raporunun görüşülmesi sonucu; başvuruda İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aykırılığı tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasına karar verildiği ve 13.05.2003 tarih ve 2003/UK.T-65 sayılı bu Kurul Kararının 26.05.2003 tarihinde başvurana tebliğ edildiği, ancak süresi içerisinde eksikliklerin tamamlanmadığı, bu nedenle İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,  

ayrıca İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesi istemi olarak değerlendirilmesine gerek olmadığına karar verilmesinin uygun olacağı, 

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Şikayet dilekçesi ve ön inceleme raporu ile eklerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

17.01.2003 tarih ve 24996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde, 

Başvuruların İdare veya Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılacağı, dilekçelerde;

a) Başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvanı ve adresinin,

b) Başvuru konusu ihalenin,

c) İhaleyi yapan idarenin,

d) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen konular ile sebepleri ve dayandığı delillerin,

e) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen konunun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin gösterileceği, 

Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurularında bunların yanında idareye yapılan şikayet tarihi ve bildirilmişse kararın bildirim tarihinin de belirtileceği, Şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerine, başvuru ehliyetine haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmek zorunda olduğu, Başvuranın, talebine ilişkin gördüğü bütün bilgi ve belgeleri dilekçesine ekleyebileceği, belgelerin asıl olmaması halinde, aslının aynı olduğu yolundaki beyanla imzalanmasının zorunlu olduğu ve aynı kişinin bir ihaleye ilişkin birden fazla konu hakkında tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (d) bendinde; "Dilekçenin 9 uncu maddeye aykırılığının tespiti halinde aykırılığın giderilmesi hususu Kurul kararıyla şikayetçiye bildirilir. Başvuru süresinin dolmasına 3 gün ve daha fazla süre kalmışsa bu süre içinde, başvuru süresi dolmuşsa veya 3 günden daha az bir süre kalmışsa 3 gün içinde; şikayetçi tarafından aykırılık giderilir. Süresi içinde aykırılık tamamen giderilmemişse veya 2. kez aynı aykırılık tekrarlanmışsa başvuru reddedilir.” hükmü yer almaktadır. 

Başvuruya konu dosyanın incelenmesinden, 06.05.2003 Kurum kayıt tarihli başvuru dilekçesinde; ihaleyi yapan idarenin belirtilmediği, ihaleyi yapan idareye başvuruda bulunulup bulunulmadığının, eğer idareye başvuruda bulunulmuşsa şikayet tarihinin ve şikayet konusunda bildirilmişse idarenin kararı ile kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetine haiz olunduğuna dair belgelerin eklenmediği eksiklikleri tespit edilmiş ve 13.05.2003 tarih ve 2003/UK.T-65 sayılı bu Kurul Kararıyla eksikliklerin giderilmesi gerektiğine karar verilerek anılan karar 26.05.2003 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmiştir. Ancak belirlenen sürede başvuru sahibi tarafından eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle; 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine, 

Öte yandan, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına, 

oybirliği ile karar verilmiştir.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/75

Gündem No : 19

Karar Tarihi : 20.08.2003

Karar No : 2003/UK.Z-339

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER,

Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN,

Şikayetçi:

Kocaeli Tur Seyahat Acentesi Ltd. Şti.

Hürriyet Cad. İmaret Yokuşu 4/A İZMİT

İhaleyi yapan idare:

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Körfez Petrokimya ve Rafineri Müdürlüğü İzmit/KOCAELİ

Başvuru tarih ve sayısı:

11.07.2003 /18303

Başvuruya konu ihale:

5 Grup Tüpraş Körfez Petrokimya ve Rafineri Müdürlüğü Personel Taşıma ihalesi

İhaleye Katılan İstekliler:

1) Kaptan Tur Turz. ve Nak. Tic. Ltd. Şti.

2) Genç Turizm Nak. Tic. Taah. Ltd. Şti.

3) Acarlar Otomotiv Turz. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.

4) Kocaeli Tur Seyahat Acentesi Tic. Ltd. Şti.

5) Körfez Seyahat Turz. ve Tic. Ltd. Şti.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Kocaeli Tur Seyahat Acentesi Tic. Ltd. Şti.’nin, Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Körfez Petrokimya ve Rafineri Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile yapılan 5 Grup Tüpraş İzmit Rafineri Müdürlüğü Personel Taşıma işi ihalesine ilişkin olarak 06.06.2003 ve 23.06.2003 tarihlerinde yaptığı şikayet başvurusunun, İdarenin 07.07.2003 tarih ve 9600 sayılı yazısıyla reddi üzerine, 11.07.2003 tarih ve 18303 sayı ile kayıtlarımıza alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Başvuru dilekçesinde; 5 grup personel taşıma işinin kaldığı Genç Tur firmasının ihale dosyasındaki bilançolarının yanlış bilgiler içerdiği ve şartnamenin 7.2.2 maddesindeki kriterlere uyulmadığı, aynı firmanın bankalardan 2001 ve 2002 yıllarında çeşitli krediler kullandığı halde bu durumu bilançoda göstermediklerini, bu durumu bilançoda göstermeleri halinde şartnamenin kriterlerine uymayarak bilançolarındaki kriterleri istenilen oranları tutmadığından değerlendirme dışı kalan diğer firmalar gibi ihale dışı bırakılacağını ayrıca yine aynı firmanın 2001/2002 yılları ile ilgili değişik kurumlarda değişik bilançolarına rastlandığını, bilançolarda birbirini tutmayan bilgiler bulunduğunu, söz konusu ihalede, diğer istekli firmaların bilançolarındaki kriterlerinin istenilen oranlara uymadığından dolayı ihale dışı bırakıldığını, ihaleyi yapan idarenin Genç Tur firmasınca bilerek yanıltıldığını iddia etmiştir.

Buna karşı ilgili idareye 06.06.2003 ve 23.06.2003 tarihlerinde şikayette bulunduklarını,ilgili idarenin 07.07.2003 tarih ve 9600 sayı ile verdiği cevapta, Kocaeli Tur firmasının iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve kamu yararı taşıması nedeniyle kesinleşen karar doğrultusunda ihaleyi kazanan firmalar ile sözleşme yapılacağı belirtilmiştir.

Şikayetçi firma Kuruma yaptığı İtirazen Şikayet başvurusunda, şikayetlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre değerlendirilerek yanlış belge vererek İdareyi yanıltan Genç Tur firmasının ihale dışı bırakılarak 2 nci grup personel taşıma işinin ekonomik açıdan en avantajlı 2 nci teklif sahibi olan firmalarına verilmesini talep etmişlerdir.

Başvuruya ilişkin olarak düzenlenen 16.07.2003, tarih ve 08.0019/2003-14 sayılı Ön İnceleme Raporunun müzakeresi sonucu Kurulca verilen 17.07.2003 tarih ve 2003/AK.H-2003/187.1 sayılı Kararla, ihale sürecinin durdurularak işin esasının incelenmesine geçilmesine karar verilmiştir.

Başvuruya konu ihale dosyası 17.07.2003 tarih ve 08.01.88/6-484-11250 sayılı yazı ile idareden istenmiş ve idarenin gönderdiği gerekli bilgi ve belgelerin Kurumumuza intikal etmesiyle 15.08.2003 tarih ve 08.0019/2003-14.E sayılı Esas İnceleme Raporu düzenlenmiştir.

Söz konusu raporda;

1) İdareye yapılan Şikayet başvurusu üzerine İdare ilgili firmalardan şikayet konusu ile ilgili bilgi ve belgelerin gönderilmesini talep ettiği, şikayeti yapan Kocaeli Tur firması itirazla ilgili belgelerin kendilerinde mevcut olmadığını belirttiği, ancak ilgili idarelerden bunların kurumca temin edilebileceği, aynı şekilde şikayetçi firmanın Kuruma yaptığı İtirazen Şikayet başvurusunda da iddialarını somutlaştıracak bir belge sunamadığı,

2) Kurul Kararı ile ihale sürecinin durdurulmasının ardından idare tarafından görevlendirilen raportörlerin hazırlamış oldukları inceleme raporunda, ihale dosyası için verilen bilançonun, kurumlar vergisi beyannamesi ekindeki bilanço aslına uygun olduğu ve vergi dairesince onaylanmış olduğu belirtildiği,

3) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler kısmını düzenleyen ikinci bölümün 41 inci maddesinde isteklinin bilançosu hükmünün yer aldığı bu madde de, “Bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait yıl sonu bilançolarının istenilmesi zorunludur.

Ancak rekabet koşullarının oluşmadığı veya sürece bağlı olmaksızın bir defada alınacak hizmetlerin ihalelerinde bu belgelerin istenip istenmemesi idarelerin takdirindedir.

Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de, isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait yıl sonu bilançosu istenebilir.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda isteklinin;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) son iki yıllık ortalama değerinin en az 0,50 olması,

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) son iki yıllık ortalama değerinin en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz sermayeye oranının, son iki yıllık ortalama değerinin 0,75’den küçük olması,

Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

Sunulan bilançoların tek düzen muhasebe sistemine göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir” hükmüne yer verildiği,

Söz konusu madde de öngörülen rasyolar şartnamenin 7.2.2 maddesinde de düzenlendiği, Genç Tur firmasının ihale dosyasına sunduğu ve T.C. Maliye Bakanlığı Kocaeli Defterdarlığı Alemdar Vergi Dairesi Müdürlüğünce kurumlar vergisi beyanındaki aslına uygun olduğu onaylanan bilançosu açısından [2002 takvim yılı bilançosu: dönen varlıkların kısa vadeli borçlara oranı (1.1), öz kaynakların toplam aktife oranı (0.69), kısa vadeli banka borçlarının öz sermayeye oranı (0); 2001 takvim yılı bilançosu: dönen varlıkların kısa vadeli borçlara oranı (0.89), öz kaynakların toplam aktife oranı (0.53), kısa vadeli banka borçlarının öz sermayeye oranı (0) olarak hesaplanmış ve] her üç rasyonun da Şartnamede öngörülen şartları taşıdığı

4) Şikayetçi firmanın bir iddiasının da Genç Tur firmasının bankalardan 2001 ve 2002 yıllarında çeşitli krediler kullandığı (Mart 2002 tarihinde Akbank’ tan 60 milyar nakit ticari kredi ve bunun dışında taşıt kredileri) halde bu durumu bilançolarında göstermediği,

Akbank Türk A.Ş. İzmit Şubesinin 10.06.2003 tarihli yazısında Genç Tur firmasının 2001 yılında kredi kullanmadığı, 2002 yılında ise 18 ay vadeli 23 Milyar tutarında 1 adet ticari taşıt kredisi kullandığı, Genç Tur firmasının kullanmış olduğu bu krediyi mali tablolarında göstermediği; bunun gerekçesini de, alınan kredinin şirket ortaklarının özel bina inşaatı işinde kullanıldığı, taşıt bedelinin ayrıca şirket kasasında nakden ödendiği ve şirket amaç, konu ve faaliyet alanlarında olmadığı şeklinde açıkladığı, ayrıca banka yazısı ekinde yer alan kredi itfa tablosu ile de 2002 yılında kullandırılan kredinin 31.12.2002 tarihli bakiyesi faiz dahil 16.008.346.682 TL olduğunun anlaşıldığı,

Genç Tur firmasının kullanmış olduğu bu ticari taşıt kredisini mali tablolarında göstermediği ve bilanço da yer almadığının saptandığı,

Kullanılan bu kredinin bilançoda kayda alınmış olması durumunda mali yeterlik rasyoları açısından kanunun aradığı oranı yine tutturacağı, 2002 takvim yılı bilançosunda kısa vadeli banka borçlarının öz sermayeye oranı (0.20) olacağının hesaplandığı,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

15.08.2003 tarih ve 08.0019/2003-14E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleriyle ihale dosyası incelendi:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinde ihaleye katılımda yeterlik kuralları başlığı altında a bendinde, isteklinin bilançosunun ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için isteneceği belirtilmiştir.Yine 10 uncu maddenin h bendinde, bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen isteklilerin ihale dışı bırakılacağı düzenlenmiştir. Genç Tur firmasının Akbank Türk A.Ş. İzmit Şubesinden ticari taşıt kredisi kullandığı ve bu krediyi bilançoya yansıtmadığı gerek Akbank Türk A.Ş. İzmit Şubesinin yazısından gerekse Genç Tur firmasının kendi ikrarından anlaşılmıştır. Dolayısıyla Genç Tur firmasının bilançosu gerçek durumu yansıtmamakta, yanıltıcı bilgiler içermekte olduğundan anılan firmanın ihale dışı bırakılması gerekirken, bu yasal zorunluluğa uyulmaması mevzuata aykırıdır.

Açıklanan gerekçe ve nedenlerle;

1) Başvuruya konu 1,2,3,4 ve 5 inci grup personel taşıma işinde alınan İhale kararının iptaline,

2) Genç Tur Ltd. Şti.’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10 uncu maddesi (h) bendi uyarınca ihale dışı bırakılarak tekliflerin yeniden değerlendirilerek ihale sürecine devam edilmesinin düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

3) Kararın taraflara bildirilmesine, Kararın gerektirdiği işlem ve eylemleri Kararın bildirimi tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve bu uygulamaları, uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun idareye bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/75

Gündem No : 20

Karar Tarihi : 20.08.2003

Karar No : 2003/UK.Z-340

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER,

Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN,

Şikayetçi:

ACARLAR Otomotiv Turz. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.

Temsilen Yetkili Bekir ÇELİK

Karabaş Mah. Hafız Selim Efendi SK. No:79 İzmit/KOCAELİ

İhaleyi yapan idare:

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

Körfez Petrokimya ve Rafineri Müdürlüğü İzmit/KOCAELİ

Başvuru tarih ve sayısı:

11.07.2003 /18304

Başvuruya konu ihale:

5 Grup Tüpraş Körfez Petrokimya ve Rafineri Müdürlüğü Personel Taşıma ihalesi

İhaleye Katılan İstekliler:

1) Kaptan Tur Turz. ve Nak. Tic. Ltd. Şti.

2) Genç Turizm Nak. Tic. Taah. Ltd. Şti.

3) Acarlar Otomotiv Turz. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.

4) Kocaeli Tur Seyahat Acentesi Tic. Ltd. Şti.

5) Körfez Seyahat Turz. ve Tic. Ltd. Şti.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

ACARLAR Otomotiv Turz. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. Temsilen Yetkili Bekir ÇELİK’in, Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Körfez Petrokimya ve Rafineri Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile yapılan 5 Grup Tüpraş İzmit Rafineri Müdürlüğü Personel Taşıma işi ihalesine ilişkin olarak 06.06.2003 ve 23.06.2003 tarihlerinde yaptığı şikayet başvurusunun, İdarenin 07.07.2003 tarih ve 9601 sayılı yazısıyla reddi üzerine, 11.07.2003 tarih ve 18304 sayı ile kayıtlarımıza alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Başvuru dilekçesinde; 5 grup personel taşıma işinin kaldığı Genç Tur firmasının ihale dosyasındaki bilançolarının yanlış bilgiler içerdiği ve şartnamenin 7.2.2 maddesindeki kriterlere uyulmadığı, aynı firmanın bankalardan 2001 ve 2002 yıllarında çeşitli krediler kullandığı halde bu durumu bilançoda göstermediklerini, bu durumu bilançoda göstermeleri halinde şartnamenin kriterlerine uymayarak bilançolarındaki kriterleri istenilen oranları tutmadığından değerlendirme dışı kalan diğer firmalar gibi ihale dışı bırakılacağını ayrıca yine aynı firmanın 2001/2002 yılları ile ilgili değişik kurumlarda değişik bilançolarına rastlandığını, bilançolarda birbirini tutmayan bilgiler bulunduğunu, söz konusu ihalede, diğer istekli firmaların bilançolarındaki kriterlerinin istenilen oranlara uymadığından dolayı ihale dışı bırakıldığını, ihaleyi yapan idarenin Genç Tur firmasınca bilerek yanıltıldığını iddia etmiştir.

Buna karşı ilgili idareye 06.06.2003 ve 23.06.2003 tarihlerinde şikayette bulunduklarını,ilgili idarenin 07.07.2003 tarih ve 9601 sayı ile verdiği cevapta, Acarlar firmasının iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve kamu yararı taşıması nedeniyle kesinleşen karar doğrultusunda ihaleyi kazanan firmalar ile sözleşme yapılacağı belirtilmiştir.

Şikayetçi firma Kuruma yaptığı İtirazen Şikayet başvurusunda, şikayetlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre değerlendirilerek yanlış belge vererek İdareyi yanıltan Genç Tur firmasının ihale dışı bırakılarak 3, 4 ve 5 nci grup personel taşıma işinin ekonomik açıdan en avantajlı 2 nci teklif sahibi olan firmalarına verilmesini talep etmişlerdir.

Başvuruya ilişkin olarak düzenlenen 15.07.2003, tarih ve 08.0019/2003-15 sayılı Ön İnceleme Raporunun müzakeresi sonucu Kurulca verilen 15.07.2003 tarih ve 2003/AK.H-2003/188.1 sayılı Kararla, ihale sürecinin durdurularak işin esasının incelenmesine geçilmesine karar verilmiştir.

Başvuruya konu ihale dosyası 17.07.2003 tarih ve 08.01.88/6-484-11250 sayılı yazı ile idareden istenmiş ve idarenin gönderdiği gerekli bilgi ve belgelerin Kurumumuza intikal etmesiyle 14.08.2003 tarih ve 08.0019/2003-15.E sayılı Esas İnceleme Raporu düzenlenmiştir.

Söz konusu raporda;

1) İdareye yapılan Şikayet başvurusu üzerine İdare ilgili firmalardan şikayet konusu ile ilgili bilgi ve belgelerin gönderilmesini talep ettiği, şikayeti yapan Acarlar firması itirazla ilgili belgelerin kendilerinde mevcut olmadığını belirttiği, ancak ilgili idarelerden bunların kurumca temin edilebileceği, aynı şekilde şikayetçi firmanın Kuruma yaptığı İtirazen Şikayet başvurusunda da iddialarını somutlaştıracak bir belge sunamadığı,

2) Kurul Kararı ile ihale sürecinin durdurulmasının ardından idare tarafından görevlendirilen raportörlerin hazırlamış oldukları inceleme raporunda, ihale dosyası için verilen bilançonun, kurumlar vergisi beyannamesi ekindeki bilanço aslına uygun olduğu ve vergi dairesince onaylanmış olduğu belirtildiği,

3) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler kısmını düzenleyen ikinci bölümün 41 inci maddesinde isteklinin bilançosu hükmünün yer aldığı bu madde de, ”Bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait yıl sonu bilançolarının istenilmesi zorunludur.

Ancak rekabet koşullarının oluşmadığı veya sürece bağlı olmaksızın bir defada alınacak hizmetlerin ihalelerinde bu belgelerin istenip istenmemesi idarelerin takdirindedir.

Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de, isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait yıl sonu bilançosu istenebilir.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda isteklinin;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) son iki yıllık ortalama değerinin en az 0,50 olması,

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) son iki yıllık ortalama değerinin en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz sermayeye oranının, son iki yıllık ortalama değerinin 0,75’den küçük olması,

Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

Sunulan bilançoların tek düzen muhasebe sistemine göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir” hükmüne yer verildiği,

Söz konusu madde de öngörülen rasyolar şartnamenin 7.2.2 maddesinde de düzenlendiği, Genç Tur firmasının ihale dosyasına sunduğu ve T.C. Maliye Bakanlığı Kocaeli Defterdarlığı Alemdar Vergi Dairesi Müdürlüğünce kurumlar vergisi beyanındaki aslına uygun olduğu onaylanan bilançosu açısından [2002 takvim yılı bilançosu: dönen varlıkların kısa vadeli borçlara oranı (1.1), öz kaynakların toplam aktife oranı (0.69), kısa vadeli banka borçlarının öz sermayeye oranı (0); 2001 takvim yılı bilançosu: dönen varlıkların kısa vadeli borçlara oranı (0.89), öz kaynakların toplam aktife oranı (0.53), kısa vadeli banka borçlarının öz sermayeye oranı (0) olarak hesaplanmış ve] her üç rasyonun da Şartnamede öngörülen şartları taşıdığı,

4) Şikayetçi firmanın bir iddiasının da Genç Tur firmasının bankalardan 2001 ve 2002 yıllarında çeşitli krediler kullandığı (Mart 2002 tarihinde Akbank’ tan 60 milyar nakit ticari kredi ve bunun dışında taşıt kredileri) halde bu durumu bilançolarında göstermediği,

Akbank Türk A.Ş. İzmit Şubesinin 10.06.2003 tarihli yazısında Genç Tur firmasının 2001 yılında kredi kullanmadığı, 2002 yılında ise 18 ay vadeli 23 Milyar tutarında 1 adet ticari taşıt kredisi kullandığı, Genç Tur firmasının kullanmış olduğu bu krediyi mali tablolarında göstermediği; bunun gerekçesini de, alınan kredinin şirket ortaklarının özel bina inşaatı işinde kullanıldığı, taşıt bedelinin ayrıca şirket kasasında nakden ödendiği ve şirket amaç, konu ve faaliyet alanlarında olmadığı şeklinde açıkladığı, ayrıca banka yazısı ekinde yer alan kredi itfa tablosu ile de 2002 yılında kullandırılan kredinin 31.12.2002 tarihli bakiyesi faiz dahil 16.008.346.682 TL olduğunun anlaşıldığı,

Genç Tur firmasının kullanmış olduğu bu ticari taşıt kredisini mali tablolarında göstermediği ve bilanço da yer almadığının saptandığı,

Kullanılan bu kredinin bilançoda kayda alınmış olması durumunda mali yeterlik rasyoları açısından kanunun aradığı oranı yine tutturacağı, 2002 takvim yılı bilançosunda kısa vadeli banka borçlarının öz sermayeye oranı (0.20) olacağının hesaplandığı,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

14.08.2003 tarih ve 08.0019/2003-15E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleriyle ihale dosyası incelendi:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinde ihaleye katılımda yeterlik kuralları başlığı altında a bendinde, isteklinin bilançosunun ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için isteneceği belirtilmiştir.Yine 10 uncu maddenin h bendinde, bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen isteklilerin ihale dışı bırakılacağı düzenlenmiştir. Genç Tur firmasının Akbank Türk A.Ş. İzmit Şubesinden ticari taşıt kredisi kullandığı ve bu krediyi bilançoya yansıtmadığı gerek Akbank Türk A.Ş. İzmit Şubesinin yazısından gerekse Genç Tur firmasının kendi ikrarından anlaşılmıştır. Dolayısıyla Genç Tur firmasının bilançosu gerçek durumu yansıtmamakta, yanıltıcı bilgiler içermekte olduğundan,

Kamu İhale Kurulunun 20.08.2003 tarih ve 2003/UK.Z-339 sayılı kararıyla, başvuruya konu 1,2,3,4 ve 5 inci grup personel taşıma işinde başka bir başvuru üzerine alınan ihale kararının iptali ve Genç Tur Ltd. Şti.’ nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10 uncu maddesi (h) bendi uyarınca ihale dışı bırakılarak tekliflerin yeniden değerlendirilerek ihale sürecine devam edilmesinin düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar alınmıştır.

Açıklanan gerekçe ve nedenlerle;

Başvuruya konu ihale kararının 20.08.2003 tarih ve 2003/UK.Z-339 sayılı kararla iptaline ve düzeltici işlem bildirilmesine karar verildiğinden aynı ihale ile ilgili yeni bir karar verilmesine yer olmadığına,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/75

Gündem No : 26

Karar Tarihi : 20.08.2003

Karar No : 2003/UK.Z-344

Toplantıya Katılan Üyeler

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER,

Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN,

Şikayetçi:

Aktif Güvenlik Sis. Tem. Hizm. Mak. San. ve Tic. A.Ş.

Temsilcisi M. Fatih ANKARALI

İstanbul Top. Çarş. 19.Ada No:107-109 Mahmutbey-Bağcılar İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

T.C. Sağlık Bakanlığı Edirne Devlet Hastanesi

Başvuru tarih ve sayısı:

10.07.2003 / 18143

Başvuruya konu ihale:

Hastane Genel Temizliği işi ihalesi

İhaleye Katılan İstekliler:

 1. Aktif Temizlik A.Ş

 2. Şafak Temizlik Ltd. Şti.

 3. Piripak Temizlik A.Ş.

 4. Çakay Temizlik Ltd. Şti.

 5. En-Fa Sos. Hiz. Ve Güv. Ltd. Şti.

 6. Hilal Temizlik Ltd. Şti.

 7. Öncü Temizlik Ltd. Şti.

 8. Tam-Sil Temizlik Ltd. Şti.

 9. Arı-Tem Temizlik Ltd. Şti.

 10. 10) İstanbul Ltd. Şti. & Onaran Ltd. Şti. Ortak Girişimi

 11. 11) Peytem Temizlik Ltd. Şti.

 12. 12) S.V.S Temizlik Ltd. Şti.

 13. Tekinsan Ltd. Şti.

 14. Mimoza Temizlik Ltd. Şti.

 15. Beyaz Temizlik Ltd. Şti.

 16. Çeksil Temizlik Ltd. Şti.

 17. Merve Temizlik

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Aktif Güvenlik Sis. Tem. Hizm. Mak. San. ve Tic. A.Ş. Temsilcisi M. Fatih ANKARALI ’ nın Edirne Devlet Hastanesi tarafından açık ihale usulü ile yapılan Hastane Genel Temizliği işi ihalesine ilişkin olarak 17.06.2003 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, İdarenin 27.06.2003 tarih ve 1386 sayılı yazısıyla reddi üzerine, 10.07.2003 tarih ve 18143 sayı ile kayıtlarımıza alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Başvuru dilekçesinde; en düşük teklifin kendi firmalarınca verildiği halde bunun dikkate alınmadığı dolayısıyla da idari şartnamenin 36.1 inci maddesindeki ‘ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği’ hükmüne uyulmadığı , verdikleri teklifin idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olması halinde tekliflerinin reddedilmeden önce belirlenen sürerler içinde idarenin firmalarından teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntıları yazılı olarak istemesi gerektiği halde idari şartnamenin 34.1 maddesine uyulmayarak firmalarına bu tür bir yazı gelmediğini, dolayısıyla şartnamenin 54.2 nci maddesinde düzenlenen ‘ yaklaşık maliyet hesaplamasında baz alınan asgari ücretli işçi gideri, yemek bedeli, giysi bedeli ve temizlik malzemesi bedelinin altında kalan teklifler değerlendirilme dışı bırakılacaktır’ hükmünün delilsiz olarak uygulamasının yapıldığını ayrıca firmalarınca belirtilen kriterlerin altında kalacak şeklide teklif vermediklerini iddia etmiştir.

Şikayetçi firma 17.06.2003 tarihinde idareye başvuru yapmıştır. İlgili idare 27.06.2003 tarih ve 1386 sayılı yazı ile cevap vermiş, şartnamenin 54.2 hükmünün açık olduğunu, şartnamenin 7.2.2 maddesinde ihalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait yıl sonu bilançosu istendiği halde 2001 yılı bilançosunun verilmediğini, ayrıca 7.3.3 gereği noterce onaylı olması gereken taahhütnamenin noter onaylı olmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığını belirtmiştir.

Başvuru sahibi şirket başvurusunda, idareye verilen ihale dosyasında 2001 ve 2002 yılı bilançosunun aynı anda olduğu idarenin bilançoyu iyi incelemeyerek 2001 yılı bilançosunu yok hükmü verdiğini, ayrıca şartname ekinde verdikleri listedeki tüm makine ve ekipmanın kendi malları olduğundan bunun serbest muhasebeci mali müşavir imzalı olarak idareye verdiklerini şartnamenin 7.3.3 maddesi gereği noter onaylı verilmesine gerek olmadığını belirtmiştir.

Şikayetçi firma Kurumumuza yaptığı başvuruda, ihale dışı bırakılmış olmalarından dolayı mağduriyetlerinin önlenmesi için ihale kararının iptal edilerek yeniden karar alınmasını veya ihalenin tamamen iptal edilerek yeniden yapılmasını talep etmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 15.07.2003 tarih ve 08.0134/2003-7 sayılı Ön İnceleme Raporu düzenlenmiş, bu raporun Kurulca müzakeresi sonucunda alınan 17.07.2003 tarih ve 2003/AK.H-2003/183.1 sayılı karar uyarınca şikayetçinin başvurusundan sözleşmenin imzalanıp imzalanmadığı anlaşılamadığından ihale süreci durdurularak işin esasının incelenmesine geçilmesine karar verilmiştir.

İdareye yazılan 18.07.2003 tarih ve 08.01.83/485-11294 sayılı yazıyla ihale işlem dosyası istenmiş ve idareden gelen ihale işlem dosyası 29.07.2003 tarih ve 19906 sayı ile Kurum kayıtlarına girmiş ve gerekli incelemeye başlanılarak 15.08.2003 tarih ve 0134/2003-7E sayılı Esas İnceleme Raporu düzenlenmiştir.

Söz konusu raporda;

1) Şikayete konu ihale için verilen ihale ilanının 4 üncü maddesinin (j) bendinde ‘İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz’ dendiği, idarenin hazırlamış olduğu tip idari şartnamede alt yükleniciler konusunun 18 inci maddede düzenlendiği ve bu madde de ihale konusu hizmetin alt yüklenicilere yaptırılabileceğinin düzenlendiği, idare ihale ilanında ihale konusu işte yüklenicinin alt yüklenici çalıştırmasını öngörmediği halde idari şartnamenin 18 inci madde metnine alt yüklenici çalıştırılmasını öngören düzenleme yazdığı dolayısıyla alt yüklenici bakımından ihale ilanı ile tip idari şartnamenin çeliştiği,

2) İdarenin hazırladığı idari şartnamenin 54.2 maddesinin ‘ ... Yaklaşık maliyet hesaplanmasında baz alınan asgari ücretli işçi gideri, yemek bedeli, giysi bedeli ve temizlik malzemesi bedelinin altında kalan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır’ şeklinde olduğu, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde aşırı düşük teklifler başlığı altında yer alan hükümde ‘İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister’ denildiği, ilgili idarenin Aktif firmasının teklifini değerlendirme dışı bırakmadan önce yazılı olarak aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadığı dolayısıyla Kanunun 38 inci maddesinin uygulanmadığı,

Yapılan incelemede İdarenin tip idari şartnamesinin 54.2 maddesinin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine aykırılık taşıdığı,

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinin son fıkrası gereği ihale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idarenin, ihale üzerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemesi gerekirken bahse konu idarenin ihale üzerinde kalan firmanın yasaklı olup olmadığını teyit ettirmeden sözleşme imzalandığı,

4) İdarenin şikayet başvurusunu reddettikten sonra ivedilik ve kamu yararı kararı alınmaksızın Kuruma itiraz için öngörülen 15 günlük süreyi beklemeksizin sözleşme imzalandığı ve bu haliyle sözleşmenin hükümsüz sayılacağı,

bu aykırılıklar nedeniyle ihalenin iptal edilmesinin uygun olacağı,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

15.08.2003 tarih ve 08.0134/2003-7E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleriyle ihale dosyası incelendi:

1) İhale ilanının 4/j maddesinde işin tamamı veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmesine karşın idari şartnamenin 18 inci maddesinde alt yüklenici çalıştırılmasını öngören düzenleme yapıldığı, böylece alt yüklenici bakımından ihale ilanı ile tip idari şartname çelişkili hükümler içermekte olup, bu husus 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması temel ilkelerine aykırıdır.

2) İdarenin hazırladığı idari şartnamenin 54.2 maddesi ‘ ... Yaklaşık maliyet hesaplanmasında baz alınan asgari ücretli işçi gideri, yemek bedeli, giysi bedeli ve temizlik malzemesi bedelinin altında kalan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır’ şeklindedir. 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde aşırı düşük teklifler başlığı altında yer alan hükümde ”İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister” denilmektedir. Bu haliyle İdarenin tip idari şartnamesinin 54.2 maddesi 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine aykırılık taşımaktadır. Ayrıca ilgili idarenin şikayetçi firmanın teklifini değerlendirme dışı bırakmadan önce yazılı olarak aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadığı dolayısıyla Kanunun 38 inci maddesinin uygulanmadığı da anlaşılmaktadır.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinin son fıkrası “İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.” hükmünü taşımaktadır. Bahse konu ihalede, ihale üzerinde kalan firmanın yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeden sözleşme imzalanarak Kanuna aykırı işlem tesis edilmiştir.

4) 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde; ”İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir. Kuruma itiraz edilmiş olması, sözleşme imzalanması dışındaki karar gereklerinin yerine getirilmesini engellemez. Kurum tarafından alınan karar gereklerinin yerine getirilmesi halinde işlemler durdurularak Kurumun nihai kararı beklenir ve bu karar gereği yerine getirilir. Karar gereklerinin yerine getirilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek görülmemesi halinde idare sözleşmeyi de imzalayarak ihale sürecini esas kararı beklemeksizin sonuçlandırabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

İncelenen ihalede, 27.06.2003 tarih ve 1386 sayılı işlemle şikayetin reddinden sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 30.06.2003 tarihinde sözleşme imzalanmış ve bu haliyle Kurum incelemesine ilişkin Kanun hükümlerine aykırı hareket edilmiştir.

 

Öte yandan 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 7 nci fıkrasında yer alan ‘Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.’ hükmü uyarınca da bir karar alınmadığından ihale kararı hükümsüz bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

1) İhale kararının hükümsüzlüğüne,

2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlemle giderilemeyecek şekilde bu Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı işlemler niteliğinde olan yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin iptal edilmesine,

3) Kararın taraflara bildirilmesine, Kararın gerektirdiği işlem ve eylemleri Kararın bildirimi tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve bu uygulamaları, uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun idareye bildirilmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/75

Gündem No : 27

Karar Tarihi : 20.08.2003

Karar No : 2003/UK.Z-345

Toplantıya Katılan Üyeler

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER,

Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN,

Şikayetçi:

Arı-Tem İnş. Tem. Güv. Yem. Ur. Hiz. Zirai İlaç Taah. Tic.Ltd. Şti.

İstasyon Cad. Hattapoğlu Sitesi C-Blok No: 1/7 DİYARBAKIR

İhaleyi yapan idare:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi-DİYARBAKIR

Başvuru tarih ve sayısı:

09.06.2003/12615

Başvuruya konu ihale:

Diyarbakır Yenişehir ve Sur Belediyelerinin sınırları dahilinde bulunan 35 adet cadde ve bulvarın temizlik hizmetlerinin yapılması ihalesi

İhaleye Katılan İstekliler:

 1. Kaya Tem. Ltd. Şti.

 2. Özsan Ltd. Şti.

 3. Jet-Tem Ltd. Şti.

 4. Arı-Tem Ltd. Şti.

 5. Ak-Sev Ltd. Şti.

 6. Flaş Ltd. Şti.

 7. Bedri Yıldırım

 8. Vurallar Ltd. Şti.

 9. Taş-Tem Ltd. Şti.

 10. Tamsil Ltd. Şti.

 11. Ar-Çem-Tem Ltd. Şti.

 12. Turam Ltd. Şti.

 13. MSG A.Ş.

 14. Gelişim Ltd. Şti.

 15. As-Bucak Ortak Girişim Ltd. Şti.

 16. Ar-Yen Ltd. Şti.

 17. Akkoç Ltd. Şti.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Arı-Tem İnşaat Temizlik Güvenlik Yemek Üretim Hiz. Zirai İlaç Taah. Tic. Ltd. Şti’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından açık ihale usulü ile yapılan Diyarbakır Yenişehir ve Sur Belediyelerinin sınırları dahilinde bulunan 35 adet cadde ve bulvarın temizlik hizmetlerinin yapılması ihalesine ilişkin olarak 21.05.2003 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, İdarenin 30.05.2003 tarih ve 1258 sayılı yazısıyla reddi üzerine, 09.06.2003 tarih ve 12615 sayı ile kayıtlarımıza alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Başvuru dilekçesinde; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 17.04.2003 tarihinde yapılan cadde ve bulvar temizlik ihalesinde tekliflerinin değerlendirilmeye alınmadığı bunun üzerine 06.05.2003 tarihinde ilgili idareden tekliflerinin değerlendirmeye alınmama gerekçesinin sorulduğu ve 21.05.2003 tarihinde idareye şikayette bulunulduğu, şikayetlerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verdiklerini ve daha öncede Belediye işlerini yaptıkları için deneyimli ve ekipman açısından avantajlı olduklarını belirtmişlerdir. İlgili idarenin 30.05.2003 tarihinde verdiği cevapta; şirketin Van Belediye Başkanlığı’ndan aldığı iş bitirme belgesinin Belediye Başkan vekili tarafından değil Belediye Başkan Yardımcısı tarafından imzalandığı ve şirketin TEDAŞ Diyarbakır Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünden aldığı iş bitirme belgesinin yetkili makamca imzalanmadığı,belge tutarı ve kabul tarihi kısımlarının yazılmadığı teklifin reddine gerekçe gösterilmiştir.

Başvuru sahibi şirket, Kurumumuza başvurusunda ilgili idarenin gerekçesini yersiz bulmuş,önceden ihalenin hangi firmaya verileceği yolunda haberlerin çıktığını iddia etmiş bu nedenlerle Şirketlerinin mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmişlerdir.

Başvuruya ilişkin olarak 11.06.2003 tarih ve 08.0089/2003-18 sayılı Ön İnceleme Raporunun düzenlenmesi üzerine alınan 13.06.2003 tarih ve 2003/AK.H-133.1 sayılı Kurul Kararı gereğince, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (d) bendi gereğince dilekçenin aynı yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan şekil unsurlarına aykırılığın giderilmesine karar verilmiştir.

İlgili firma tarafından 25.06.2003 tarihli yazı ekinde gönderilen belgelerin 30.06.2003 tarih ve 16735 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına girmesi üzerine düzenlenen 14.07.2003 tarih ve 08.0089/2003-18.1 sayılı Ön İnceleme Raporunun 17.07.2003 tarihinde Kamu İhale Kurulunda görüşülmesi sonucunda; başvurunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 inci maddesinin (d) bendi uyarınca reddine, iddiaların aynı Yönetmeliğin 39 ncu maddesine göre doğrudan Kurumumuz tarafından incelenmesine, söz konusu ihalenin sözleşmesi imzalandığından ihale sürecinin durdurulmasının mümkün bulunmadığına 2003/AK.H-2003/133.2 sayılı Kurul Kararı ile karar verilmiştir.

2003/AK.H-2003/133.2 sayılı Kurul Kararı gereği esas incelemeye ilişkin hazırlık işlemlere başlanmış, bu çerçevede ilgili idareden 18.07.2003 tarih ve 490-11366 sayılı yazı ile ihale işlem dosyası istenmiş ve İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası 31.07.2003 tarih ve 20233 sayı ile Kurum kayıtlarına girmiş ve gerekli incelemeye başlanılarak 15.08.2003 tarih ve 0089/2003-18E sayılı Esas İnceleme Raporu düzenlenmiştir.

Söz konusu raporda;

1) Şikayete konu temizlik ihalesinde 17 isteklinin teklif verdiği bunlardan 16 sının teklifinin uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak ile tekliflerinin değerlendirilmeye alınmadığı, teklifleri değerlendirilmeye alınmayan isteklilerin çoğunun şikayetçi firma Arı- Tem Ltd.Şti. gibi iş durum ve iş bitirme belgeleri nedeniyle değerlendirmeye alınmadığı,

Şikayetçi firma Arı-Tem Ltd. Şti’nin ekonomik açıdan en düşük fiyatı verdiğinin anlaşıldığı, idari şartnamenin 35.1 inci maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği hükmünün yer aldığı,

İş deneyim belgesinin düzenlenmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinde düzenlendiği, bu maddeye göre; ‘Bir taahhüt kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirilen işler için iş deneyim belgeleri, iş sahibi idare tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.’

İş deneyim belgelerinin verilmesinin ise Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesinde düzenlendiği, bu maddeye göre;

“a) İş bitirme belgesi: Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek bitirmiş ve kabulünü yaptırmış yüklenicilere ilgili idare ( sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenir ve verilir.

b) İş durum belgesi: Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek, sözleşme bedelini en az % 70 oranında gerçekleştirmiş, ancak kabulünü yaptırmamış yüklenicilere, ilgili idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenir ve verilir. ’

İlgili idarenin şikayetçi firmanın teklifini değerlendirmeye almama gerekçesini verilen iş deneyim belgelerinin ihale yetkilisi tarafından imzalanmadığını göstermiş olduğu, şikayetçi firmanın Van Belediyesinden aldığı iş deneyim belgesinin Belediye Başkan yardımcısı ve temizlik işleri müdür vekilince imzalandığı, bu belgeyi imzalama konusunda Belediye Başkanının söz konusu kişilere yetki veya imza yetkisini devretmiş olabileceği, bu konuda evrakı imzalayanın ilgili olup olmadığının firmalar tarafından bilinmesi, kontrol edilmesi veya bu konuda idareye dayatma yapılmasının söz konusu olamayacağı,

İlgili idare şikayetçi firmanın Tedaş’tan aldığı iş bitirme belgesinde de belge tutarı, kabul tarihi kısımlarının yazılmadığını ileri sürdüğü, bu hususun firmanın teklifinin esasını değiştirecek nitelikte olmadığından 4734 sayılı kanunun 37 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre ‘…idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak istenmesi’ gerektiği halde bunun yapılmadığı,

2) İdarenin şikayet başvurusunu reddettikten sonra ivedilik ve kamu yararı kararı alınmaksızın Kuruma itiraz için öngörülen 15 günlük süreyi beklemeden sözleşme imzalandığı ve bu haliyle sözleşmenin hükümsüz sayılacağı,

bu aykırılıklar nedeniyle ihalenin iptal edilmesinin uygun olacağı,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

15.08.2003 tarih ve 08.0089/2003-18E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleriyle ihale dosyası incelendi:

4734 Sayılı Kanunun 37 nci maddesinin 2 nci fıkrası ‘Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.’ hükmünü taşımaktadır. Bahse konu ihalede iş deneyim belgeleri açısından teklifin esasını değiştirmeyecek hususların idarece tamamlamasının yazılı olarak istenmesi gerektiği halde bunun yapılmaması 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde; ‘İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir. Kuruma itiraz edilmiş olması, sözleşme imzalanması dışındaki karar gereklerinin yerine getirilmesini engellemez. Kurum tarafından alınan karar gereklerinin yerine getirilmesi halinde işlemler durdurularak Kurumun nihai kararı beklenir ve bu karar gereği yerine getirilir. Karar gereklerinin yerine getirilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek görülmemesi halinde idare sözleşmeyi de imzalayarak ihale sürecini esas kararı beklemeksizin sonuçlandırabilir.’ hükmüne yer verilmiştir.

İncelenen ihalede, 30.05.2003 tarih ve 1258 sayılı işlemle şikayetin reddinden sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 10.06.2003 tarihinde sözleşme imzalanmış ve bu haliyle Kurum incelemesine ilişkin Kanun hükümlerine aykırı hareket edilmiştir.

Öte yandan 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 7 nci fıkrasında yer alan ‘Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.’ hükmü uyarınca da bir karar alınmadığından ihale kararı hükümsüz bulunmaktadır.

Açıklanan gerekçe ve nedenlerle;

1) İhale kararının hükümsüzlüğüne,

2) İş deneyim belgelerinin ilgili mevzuata uygunluğunun kontrol edilerek tekliflerin yeniden değerlendirilmek suretiyle ihale sürecine devam edilmesinin düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

3) Kararın taraflara bildirilmesine, Kararın gerektirdiği işlem ve eylemleri Kararın bildirimi tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve bu uygulamaları, uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun idareye bildirilmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/75

Gündem No : 28

Karar Tarihi : 20.08.2003

Karar No : 2003/UK.Z-347

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : V.Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER,

Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN,

Şikayetçi:

Bir-Bel Birleşik Belediyeler İnşaat Toplu Taşımacılık Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.

A.Menderes Mah. Fatih Bul. No.115 Gördes / MANİSA

İhaleyi yapan idare:

Gördes Devlet Hastanesi Başhekimliği MANİSA

Başvuru tarih ve sayısı:

06.06.2003 tarihli dilekçe 11.06.2003 tarih ve 13021 sayı ile Kurum kayıtlarına girmiştir

Başvuruya konu ihale:

Genel Temizlik İhalesi

İhaleye katılan istekliler:

1- Tuntem İlaçlama Temizlik

2- Yamanlar Temizlik

3- Zengin Temizlik

4- Gülben Medikal

5- Postaş Temizlik

6- Bir-Bel A.Ş.

7- Uğur Temizlik

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.08.2003 tarih ve 08.017/2003-19-E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Gördes Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 21.04.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alım” ihalesine iştirak eden, Bir-Bel Birleşik Belediyeler İnşaat Toplu Taşımacılık Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından;

- İhale komisyonunun ilan tarihindeki SSK prim alt sınırı olan 327.583.290.-TL.yi esas alarak ihaleyi sonuçlandırdığı, SSK İl Müdürlüğünden 29.04.2003 tarihinde yazılı olarak alınan bilgide, SSK prim alt sınırının 393.099.960.-TL. olduğu ve bu değer üzerinden yapılan hesaplamada ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu 66.000.000.000.-TL. teklif ile ihale konusu işin yapılamayacağı,

- İdare tarafından hazırlanan dokümanda, yükleniciye asgari ücretin artışından kaynaklanan farkın ödeneceği, ancak sigorta prim alt sınırından kaynaklanan farkın ödenmeyeceğinin belirtildiği, bu uygulamanın mevzuata aykırılık oluşturduğu,

İddialarıyla, 11.06.2003 tarih ve 13021 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçeyle itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

Yapılan incelemede;

1- Gördes Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından ihalenin yapıldığı 21.04.2003 tarihinde, SSK alt sınırının 327.583.290.-TL. olduğu ve ihale komisyonu tarafından da bu değerin esas alınarak ihalenin sonuçlandırıldığı, şikayet konusu olarak gösterilen ve ihale komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmadığı belirtilen 393.099.960.-TL. SSK alt sınırının, ihale (son teklif verme) tarihinden sonra (26.04.2003 tarihinde) bir düzenleme yapılarak arttırılması sebebiyle, ihale komisyonunun teklifleri 393.099.960.-TL. üzerinden değerlendirme yapamayacağı, ihale tarihindeki SSK alt sınırı olan 327.583.290.-TL. üzerinden değerlendirebileceği, bu sebeple idarece yapılan değerlendirmede baz alınan 327.583.290-TL. SSK. taban ücretinin yerinde olduğu ve herhangi bir eksik uygulamanın söz konusu olmadığı,

İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin üzerinde teklif veren Uğur Temizlik firması haricindeki diğer 6 (altı) firmadan, 4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesine göre açıklama istenildiği, firmalar tarafından yapılan yazılı açıklamaların ihale komisyonu tarafından değerlendirilmesi neticesinde, ihaleye 66.000.000.000.-TL. teklif veren, Gülben Medikal unvanlı firmanın teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği ve ihalenin bu firmanın üzerinde bırakıldığı, söz konusu ihaleye 66.096.000.000.-TL. teklif veren, Postaş Temizlik unvanlı firmaya ait teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak seçildiği,

İhale üzerinde bırakılan Gülben Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Gördes Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 18 işçi ile yapılacak 8 aylık süreye ilişkin, Genel Temizlik Hizmet Alım ihalesine vermiş olduğu 66.000.000.000.-TL. teklife ait maliyet tablosunun;

a) 18 işçi x 381.305.818.-TL.(aylık asgari ücret) x 8 ay = 54.908.037.792.-TL.,

b)18 işçinin 8 aylık yemek giderinin (18 x 2.250.000.-TL.x 26 x 8 ay) 8.424.000.000.-TL.,

c) 18 işçinin işçi kıyafet bedelinin (18 x 15.000.000.-TL.) 270.000.000.-TL. olmak üzere toplam 63.602.037.792.-TL. olduğu,

d) Diğer giderler için (vergi, resim, harç, Kurum payı) toplam 2.397.962.208.-TL. payın ayrıldığı,

Bu haliyle ihale komisyonu tarafından 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre yapılan sorgulama neticesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan yazılı açıklamada, işçilik maliyetinin asgari ücretin altında olmadığı, idare tarafından dokümanda belirtilen ve istekli tarafından karşılanması istenilen giderlerin tamamına ilişkin giderlere teklifte yer verildiğinin anlaşılması ve ihale tarihi itibariyle SSK taban ücretinin 393.099.960.-TL. değil de 327.583.290.-TL. olması sebebiyle, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklifle söz konusu hizmet alımı işinin yapılamayacağına ilişkin iddiasının yerinde olmadığının anlaşıldığı,

2- İdare tarafından hazırlanan dokümanda fiyat farkına ilişkin düzenlemenin, Tip İdari Şartnamenin 48 inci maddesinde “ Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir”, Teknik Şartnamenin 2.17 nci maddesinde ise “Asgari ücret artışından kaynaklanan SSK prim artışlarını Manisa Sağlık Kurumları 4 nolu Döner Sermaye Saymanlığı tarafından karşılanacaktır. Bunun dışında SSK prim tabanının yükseltilmesinden kaynaklanan prim farkları müteahhit firma tarafından karşılanacaktır” ifadesinin mevcut olduğu,

İdareler tarafından yapılacak ihalelere ilişkin olarak fiyat farkına yönelik düzenlemelerin, Tip İdari Şartnamede ve Tip Sözleşmede yer alması gerekirken, söz konusu idare tarafından düzenlenen dokümanda hem Tip İdari Şartnamede hem de Teknik Şartnamede fiyat farkına yer verildiği, ancak Teknik Şartnamede fiyat farkına ilişkin olarak yapılan düzenlemenin Tip İdari Şartnamedeki fiyat farkına ilişkin düzenlemeyle çeliştiği ve aynı konuda iki farklı görüşün mevcut olduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü paragrafında ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde, Teknik Şartnamelerde işin teknik özelliklerine ve tanımlamalara yer verileceğinin hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle idare tarafından hazırlanan fiyat farkına ilişkin bir düzenlemenin Kanunda belirtildiği haliyle, Teknik Şartnamenin konusu olamayacağı ve ancak Tip İdari Şartnamenin konusu olabileceği, ayrıca Tip Sözleşmesinin 9 uncu maddesinde, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasında İdari Şartnamenin, Teknik Şartnameden öncelikli olduğu, iki doküman arasında aynı konuda çelişki olması halinde sıralamada öncelikli olan dokümanda belirtilen düzenlemenin esas alınması gerektiği, bu sebeple Tip İdari Şartnamenin 48 nci maddesinde belirtilen “Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir” hükmüne ilişkin düzenlemenin idarece esas alınarak yükleniciye fiyat farkının verilmemesi gerektiği,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

14.08.2003 tarih ve 08.00.17/2003-19E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleriyle ihale dosyasının incelenmesi sonucunda;

Gördes Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 21.04.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alım” ihalesine iştirak eden, Bir-Bel Birleşik Belediyeler İnşaat Toplu Taşımacılık Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından;

- İhale komisyonunun ilan tarihindeki SSK prim alt sınırı olan 327.583.290.-TL.yi esas alarak ihaleyi sonuçlandırdığı, SSK İl Müdürlüğünden 29.04.2003 tarihinde yazılı olarak alınan bilgide, SSK prim alt sınırının 393.099.960.-TL. olduğu ve bu değer üzerinden yapılan hesaplamada ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu 66.000.000.000.-TL. teklif ile ihale konusu işin yapılamayacağı,

- İdare tarafından hazırlanan dokümanda, yükleniciye asgari ücretin artışından kaynaklanan farkın ödeneceği, ancak sigorta prim alt sınırından kaynaklanan farkın ödenmeyeceğinin belirtildiği, bu uygulamanın mevzuata aykırılık oluşturduğu,

İddialarıyla, 11.06.2003 tarih ve 13021 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçeyle itirazen şikayet başvurusunda bulunmuştur.

- Gördes Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından ihalenin yapıldığı tarihte, SSK alt sınırının 327.583.290.-TL. olduğu ve ihale komisyonu tarafından da bu değerin esas alınarak ihalenin sonuçlandırıldığı, şikayet konusu olarak gösterilen ve ihale komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmadığı belirtilen 393.099.960.-TL. SSK alt sınırının ise ihale tarihinden sonra yapılan bir düzenlemeyle arttırılması sebebiyle, bu değerin ihale komisyonu tarafından dikkate alınmama hususunun yerinde olduğu ve herhangi bir eksik uygulamanın söz konusu olmadığı,

- İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin altında teklif veren bütün isteklilerden, 4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesine göre açıklama istenildiği, istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamaların değerlendirilmesi neticesinde, ihaleye 66.000.000.000.-TL. teklif veren, Gülben Medikal unvanlı firmaya ait teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği ve ihalenin bu firma üzerinde bırakıldığı, söz konusu ihaleye 66.096.000.000.-TL. teklif veren, Postaş Temizlik unvanlı firmaya ait teklifin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak seçildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan yazılı açıklamada, işçilik maliyetinin asgari ücretin altında olmadığı, idare tarafından dokümanda belirtilen ve istekli tarafından karşılanması istenilen giderlerin tamamına verilen teklif içerisinde yer verildiği anlaşılmıştır.

- İdare tarafından hazırlanan dokümanda fiyat farkı ile ilgili olarak yapılan düzenlemenin, Tip İdari Şartnamenin 48 inci maddesinde “ Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir”, Teknik Şartnamenin 2.17 nci maddesinde ise “Asgari ücret artışından kaynaklanan SSK prim artışlarını Manisa Sağlık Kurumları 4 nolu Döner Sermaye Saymanlığı tarafından karşılanacaktır. Bunun dışında SSK prim tabanının yükseltilmesinden kaynaklanan prim farkları müteahhit firma tarafından karşılanacaktır” ifadelerinin mevcut olduğu,

İdareler tarafından yapılacak ihalelere ilişkin olarak fiyat farkına yönelik düzenlemelerin, Tip İdari Şartnamede ve Tip Sözleşmede yer alması gerekirken, söz konusu idare tarafından düzenlenen dokümanda hem Tip İdari Şartnamede hem de Teknik Şartnamede fiyat farkına yer verildiği, ancak Teknik Şartnamede fiyat farkına ilişkin olarak yapılan düzenlemenin, Tip İdari Şartnamedeki fiyat farkına ilişkin düzenlemeyle çeliştiği ve aynı konuda iki farklı görüşün mevcut olduğu görülmüştür.

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü paragrafında ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde, Teknik Şartnamelerde işin teknik özelliklerine ve tanımlamalara yer verileceğinin hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle, idare tarafından hazırlanan fiyat farkına ilişkin bir düzenlemenin Kanunda belirtildiği haliyle, Teknik Şartnamenin konusu olamayacağı, ancak Tip İdari Şartnamenin konusu olabileceği, bu haliyle Tip Sözleşmesinin 9 uncu maddesinde, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasında İdari Şartnamenin, Teknik Şartnameden öncelikli olduğu, iki doküman arasında aynı konuda çelişki olması halinde sıralamada öncelikli olan dokümanda belirtilen düzenlemenin esas alınması gerektiği dikkate alınarak, Tip İdari Şartnamenin 48 nci maddesinde belirtilen “Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir” hükmüne ilişkin düzenlemenin idarece esas alınarak yükleniciye fiyat farkının verilmemesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

1- İdarenin Tip İdari Şartnamedeki fiyat farkına ilişkin düzenlemeyi esas alarak “Yükleniciye fiyat farkını vermemesi” gerekmekte olduğundan bu hususunun düzeltici işlem olarak bildirilmesine;

2- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendine göre şikayetin uygun bulunmadığına;

3- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine göre, ihale sürecinin devam etmesi ile yapım müteahhidi, tedarikçi, hizmet sunucusu, kamu idare ve diğer isteklilerin telafisi güç yada imkansız zararlarının doğma olasılığının bulunması sebebiyle, 15.07.2003-2003/AK.H-136.1 sayılı Kurul Kararı ile durdurulan ihale sürecine devam edilmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/77

Gündem No : 2

Karar Tarihi : 22.08.2003

Karar No : 2003/UK.Z-348

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : V.Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER,

Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN,

Şikayetçi:

Ersöz&Gonca Mutfak Makina ve Ekipmanları San. Tic. A.Ş.

Büsan Organize Sanayi 6. Sok. NO:5-7 Konya

İhaleyi yapan idare:

Hakkari Yüksekova 21 inci Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı

Başvuru tarih ve sayısı:

19.06.2003 /14579

Başvuruya konu ihale:

5 Kalem Paket Tip Buzdolabı

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.08.2003 tarih ve 07.0102/2003-23 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

21. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığınca 04.06.2003 tarihinde yapılan 5 Kalem Paket Tip Buzdolabı alımı ihalesine ilişkin olarak Ersöz&Gonca Mutfak Makina ve Ekipmanları San.Tic.A.Ş. tarafından,

ihaleye ait teknik şartnamede, ürünün tam olarak açıklaması ve ürünlerin kaç derece soğutma kapasitesi olacağı ve panel kalınlıkları madde olarak hangisinin istendiği belli olmadığından, ayrıca idari şartnamede muayene aşamasında istenilen 12 adet kalite sistem belgesi istenildiğinden dolayı yeterli rekabet ortamının engellendiği, ayrıca bu ürünlerin ithal ürünleri tarif ettiği, Türkiye’de İSO 9001 belgeli birçok firmanın bu ürünü ürettiği, bu sebeplerden dolayı ihaleye katılamadıkları iddialarıyla 19.06.2003 tarh ve 14579 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza şikayet başvurusunda bulunulduğu,

Başvurunun ön inceleme konuları bakımından incelenmesiyle düzenlenen 24.06.2003 tarih ve 07.0102/2003-14 sayılı Ön İnceleme Raporunun görüşülmesi sonucu; başvuruda İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aykırılığı tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasına karar verildiği ve 26.06.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/81.1 sayılı Kurul Kararının 07.07.2003 tarihinde başvurana tebliğ edildiği, ancak süresi içerisinde eksikliklerin tamamlanmadığı, bu nedenle İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (d) bendi gereğince başvurunun reddine,

Aynı ihale ile ilgili aynı konuda Kuruma ulaşmış başka bir şikayet başvurusu olduğu ve başvuru ile ilgili 10.07.2003 tarih 2003/AK.M-2003/107.1 sayılı Kurul Kararı ile esas incelemesine geçilmesine karar verildiği, ancak esas incelemesi esnasında ihalenin İdare tarafından iptal edildiği anlaşıldığından konuyla ilgili karar verilmesine yer bulunmadığı,

Hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Ön İnceleme Raporu ile eklerinin değerlendirilmesi sonucunda;

17.01.2003 tarih ve 24996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde,

Başvuruların İdare veya Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılacağı, dilekçelerde;

a) Başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvanı ve adresinin,

b) Başvuru konusu ihalenin,

c) İhaleyi yapan idarenin,

d) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen konular ile sebepleri ve dayandığı delillerin,

e) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen konunun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin gösterileceği,

Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurularında bunların yanında idareye yapılan şikayet tarihi ve bildirilmişse kararın bildirim tarihinin de belirtileceği, Şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerine, başvuru ehliyetine haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmek zorunda olduğu, Başvuranın, talebine ilişkin gördüğü bütün bilgi ve belgeleri dilekçesine ekleyebileceği, belgelerin asıl olmaması halinde, aslının aynı olduğu yolundaki beyanla imzalanmasının zorunlu olduğu ve aynı kişinin bir ihaleye ilişkin birden fazla konu hakkında tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (d) bendinde; "Dilekçenin 9 uncu maddeye aykırılığının tespiti halinde aykırılığın giderilmesi hususu Kurul kararıyla şikayetçiye bildirilir. Başvuru süresinin dolmasına 3 gün ve daha fazla süre kalmışsa bu süre içinde, başvuru süresi dolmuşsa veya 3 günden daha az bir süre kalmışsa 3 gün içinde; şikayetçi tarafından aykırılık giderilir. Süresi içinde aykırılık tamamen giderilmemişse veya 2. kez aynı aykırılık tekrarlanmışsa başvuru reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu dosyanın incelenmesinden, başvurunun, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan, şikayet dilekçesine başvuru ehliyetine haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmesi, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen konunun farkına varıldığı tarih veya tebliğ , ilan veya bildirim tarihinin ve idareye yapılan şikayet tarihi ile idare kararının bildirim tarihinin gösterilmesi hususları açısından eksiklikleri tespit edilmiş ve 26.06.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/81.1 sayılı Kurul Kararıyla eksikliklerin giderilmesi gerektiğine karar verilerek anılan karar 07.07.2003 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmiş ancak belirlenen sürede başvuru sahibi tarafından eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

Aynı ihale ile ilgili aynı konuda Kuruma ulaşmış başka bir şikayet başvurusu olduğu ve bu başvuru ile ilgili 10.07.2003 tarih 2003/AK.M-2003/107.1 sayılı Kurul Kararı ile esas incelemesine geçilmesine karar verildiği, ancak esas incelemesi esnasında ihalenin İdare tarafından iptal edildiği anlaşıldığından konuyla ilgili iddiaların incelenmesi kararı verilmesine yer bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/77

Gündem No : 12

Karar Tarihi : 22.08.2003

Karar No : 2003/UK.Z-350

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER,

Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN,

Şikayetçi:

Burcum Plastik İnşaat Turizm Temizlik Medikal Otomotiv Gıda Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Yeşilırmak Sokak 10/1 Demirtepe- ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Eskişehir Yolu 9. KM. Bilkent – ANKARA

Başvuru tarih ve sayısı:

24.07.2003 / 19576

Başvuruya konu ihale:

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Hizmet Binasının Malzemeli Temizlik İhalesi

İhaleye Katılan İstekliler:

 1. Etap End. Tem. Tic. Ltd. Şti

 2. Temag Güv.Sis. Tic. Ltd. Şti

 3. Star Tem. Tic. Ltd. Şti

 4. Oyak Sav.Güv. A.Ş.

 5. Dalbudak Tem. Tic. Ltd. Şti

 6. Şegem İnş.Tem. Tic. Ltd. Şti

 7. Gökay A.Ş.

 8. Anadolu Medikal Ltd. Şti

 9. NK temizlik Tic. Ltd. Şti

 10.  Paksil Org.Tur. Tic. Ltd. Şti

 11. Aygar Temizlik Tic. Ltd. Şti

 12.  Zaloğlu İnş. Tem Tic. Ltd. Şti

 13.  Çağ Temizlik Ltd. Şti

 14.  Dilara Temizlik Ltd. Şti

 15.  Altın Tem. Ltd. Şti

 16.  Ersöz İlkakın Tem. Ltd. Şti.

 17.  Göksu Peyzaj Tem. İlç. Ltd. Şti

 18.  Burcum Temizlik Ltd. Şti

 19.  Biltem Temizlik Ltd. Şti

 20.  Ader Temizlik A.Ş.

 21.  Kemal Çağlar Temizlik Ltd. Şti

 22.  Şan Temizlik Ltd. Şti

 23.  Artem Temizlik Ltd. Şti

 24.  Aydın Mak.Tem Ltd. Şti

 25.  Süper Vizör Temizlik Ltd. Şti

 26.  Yüksel İnş.Tem. Ltd. Şti

  Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

  18.08.2003 tarih ve 08.00.0132-2003/22Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

  Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personel İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca 09.05.2003 tarihinde yapılan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Hizmet Binasının Malzemeli Temizlik ihalesine katılan Burcum Plastik İnşaat Turizm Temizlik Medikal Otomotiv Gıda Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, tarafından; idarenin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereği aşırı düşük teklifin sorgulanması gerekirken firmalarının teklifi daha düşük olmasına rağmen tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmediğini, daha yüksek teklif veren Göksu Peyzaj Tem. Ltd. Şti.ne ihalenin bırakıldığını, asgari ücretin yol, yemek, vergi ve harçlar dahil kişi başına aylık 561.000.000 TL. civarında olduğunu, firmalarının aylık kişi başına 618.000.000 TL. teklif verdiklerini buna rağmen 702.000.000 TL. teklife ihalenin yapılarak kamu zararına neden olunduğunu, bu nedenle ihale kararı ve sözleşmenin iptal edilerek yapılan usulsüzlükler nedeniyle ilgililer hakkında yasal işlem yapılmas gerektiği iddialarıyla, 13.06.2003 tarih ve 13673 sayı ile Kurum kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza şikayet başvurusunda bulunulduğu,

  Başvurunun incelenmesi üzerine hazırlanan 18.06.2003 tarih ve 08.0063/2003-15 sayılı Ön İnceleme Raporunun düzenlenmesi üzerine alınan 20.06.2003 tarih ve 2003/UK.T-164 sayılı Kurul Kararı ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27nci maddesinin (a) bendi gereğince öncelikle ihaleyi yapan idareye başvurulduktan sonra Kurumumuza başvurulması gerektiğine karar verilmiş ve ilgili firma tarafından 14.07.2003 tarihinde idareye başvurulup cevabı alındıktan sonra 24.07.2003 tarih ve 19576 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe üzerine hazırlanan 29.07.2003 tarih ve 08.0132/2003-22 sayılı rapora istinaden alınan 31.07.2003 tarih ve 2003/AK.H-2003/219.1 sayılı Kurul Kararı ile itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesine geçilmesine, iadrece ihale işlem dosyası gönderildikten sonra alınan 07.08.2003 tarih ve 2003/AK.H-2003/219.2 sayılı ek karar ile ihalenin sözleşmeye bağlandığı anlaşıldığından ihale sürecinin durdurulmasının mümkün bulunmadığına karar verildiği,

  İlgili İdareden 01/08/2003 tarih ve 12269 sayılı yazı ile yapılacak incelemeye esas olmak üzere İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 3.maddesinde tanımlanan ihale dosyasının onaylı bir suretinin 3 gün içinde Kurumumuza gönderilmesi istenmiş, bu yazıya cevaben Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personel İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca ihale dosyasının bir örneği Kurumumuza gönderilmesi üzerine şikayet dilekçesi ve ekleri ile idareden gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda,

  İhale komisyonunca teklifleri düşük olduğu tespit edilen teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak istenmeden ve verilen hizmetin ekonomik olması,teklif sahibinin kullanacağı avantajlar,hizmet işinin özgünlüğü hususları dikkate alınmadan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasının 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine ve idari şartnamenin 34 üncü maddesine aykırı olduğu,

  İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verileceği belirtilmesine rağmen ihaleye götürü bedel üzerinden teklif veren Göksu Peyzaj Temizlik İlaç İnş. Dek. Org. San. Tic. Ltd. Şti. üzerine ihalenin bırakıldığı, ancak 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde yer alan “tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü gereğince sözkonusu ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin ihale dışı bırakılması gerektiği,

  İhale yetkilisince alınan ihale kararının 15.05.2003 tarihinde onaylandığı ve 4734 sayılı Yasanın 41 inci maddesi gereğince kesinleşen ihale kararının aynı tarihte ihaleye katılan isteklilere bildirilmek üzere iadeli taahhütlü olarak postaya verildiği, ihale üzerinde bırakılan firma ile 11.06.2003 tarihinde sözleşme imzalandığı, ihale işlem dosyası içeriğinden bu süre içinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde belirtilen mahiyette herhangi bir şikayetin idareye ulaşmadığı ,

  Başvuru sahibinin Kurumumuza yaptığı 13.06.2003 tarihli ilk başvurunun idarece sözleşme imzalandıktan sonra olduğu anlaşıldığından 4734 sayılı Kanunun 56 ıncı maddesi gereğince sözleşme imzalandıktan sonra Kurumumuza yapılan başvuru hakkında karar verilmesinin mümkün bulunmadığına, başvuruya konu ihalede tespit edilen kanuna aykırı işlemler ile ilgili olarak konunun değerlendirilerek incelenmek ve gerekiyorsa soruşturulmak üzere idarenin bağlı bulunduğu Dışişleri Bakanlığına bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı ,

  hususlarına yer verilmiştir.

  Karar:

  29.07.2003 tarih ve 08.00.0132-2003/22 sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi.

  Burcum Plastik İnşaat Turizm Temizlik Medikal Otomotiv Gıda Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından; Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personel İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca 09.05.2003 tarihinde yapılan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Hizmet Binasının Malzemeli Temizlik ihalesine ilişkin olarak; idarenin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereği aşırı düşük teklifin sorgulanması gerekirken firmalarının teklifi daha düşük olmasına rağmen tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmediğini, daha yüksek teklif veren Göksu Peyzaj Tem. Ltd. Şti.ne ihalenin bırakıldığını, asgari ücretin yol, yemek, vergi ve harçlar dahil kişi başına aylık 561.000.000 TL. civarında olduğunu, firmalarının aylık kişi başına 618.000.000 TL. teklif verdiklerini buna rağmen 702.000.000 TL. teklife ihalenin yapılarak kamu zararına neden olunduğunu, bu nedenle ihale kararı ve sözleşmenin iptal edilerek yapılan usulsüzlükler nedeniyle ilgililer hakkında yasal işlem yapılması gerektiği iddialarıyla Kurumumuza başvurulmuştur.

  A) Başvuru sahibi firmanın iddialarının incelenmesinde;

  İdarenin 09.05.2003 tarihinde yaptığı Genel Temizlik ihalesine ilişkin idari şartnamenin 36.1 maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceğinin ve yine idari şartnamenin 34 üncü maddesinde teklif fiyatı aşırı düşük olan teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği ve açıklamaları yeterli görülmeyen ve yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceğinin belirtildiği,

  Sözkonusu ihaleye 26 adet isteklinin teklif verdiği,15.05.2003 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin 106.732.500.000.-TL teklif veren Göksu Peyzaj Temizlik İlaç İnş. Dek. Org. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ihaleye katılan ve ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinden daha düşük teklif veren 20 adet firmanın yasal yükümlülükleri ve diğer zorunlu giderleri karşılamayacağı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı,

  İhale komisyonunca teklifleri düşük olduğu tespit edilen teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenmeden ve verilen hizmetin ekonomik olması,teklif sahibinin kullanacağı avantajlar,hizmet işinin özgünlüğü hususları dikkate alınmadan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine ve idari şartnamenin 34 üncü maddesine aykırıdır.

  B) Dosya muhteviyatında yapılan re’sen inceleme sonucunda;

  İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verileceği belirtilmesine rağmen ihaleye götürü bedel üzerinden teklif veren Göksu Peyzaj Temizlik İlaç İnş. Dek. Org. San. Tic. Ltd. Şti. üzerine ihalenin bırakıldığı, ancak 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde yer alan “tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü gereğince sözkonusu ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin ihale dışı bırakılması gerekmektedir.

  İhale yetkilisince alınan ihale kararının 15.05.2003 tarihinde onaylandığı ve 4734 sayılı Yasanın 41 inci maddesi gereğince kesinleşen ihale kararının aynı tarihte ihaleye katılan isteklilere bildirilmek üzere iadeli taahhütlü olarak postaya verildiği, ihale üzerinde bırakılan firma ile 11.06.2003 tarihinde sözleşme imzalandığı, ihale işlem dosyası içeriğinden bu süre içinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde belirtilen mahiyette herhangi bir şikayetin idareye ulaşmadığı anlaşılmıştır.

  Başvuru sahibinin idareye başvurmadan Kurumumuza yaptığı 13.06.2003 tarihli ilk başvurunun idarece sözleşme imzalandıktan sonra olduğu tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kanundaki esas ve usullere uyulmadan yapılan ve sözleşmeye bağlanan ihalelerle ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun herhangi bir iptal kararı vermesine 4734 sayılı Kanunun 56. maddesi olanak tanımadığından, başvuruya konu ihalede Kanuna aykırılığı belirlenen işlemlerle ilgili gerekli inceleme ve/veya soruşturma yapılmak üzere konunun görevli yerlere bildirilmesi gerekmektedir.

  Açıklanan nedenlerle;

  1- 4734 sayılı Kanunun 56 ıncı maddesi gereğince sözleşme imzalandıktan sonra yapılan başvuru üzerine herhangi bir karar verilmesinin mümkün bulunmadığına,

  2- Yukarıda belirtilen mevzuata aykırı işlemlerin değerlendirilerek gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun Dışişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

  oybirliğiyle karar verildi.

  —— • ——

  Kamu İhale Kurumundan:

  Kamu İhale Kurulu Kararı

  Toplantı No : 2003/77

  Gündem No : 14

  Karar Tarihi : 22.08.2003

  Karar No : 2003/UK.Z-351

  Toplantıya Katılan Üyeler:

  Başkan: O. Sener AKKAYNAK

  Üyeler : V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER,

  Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN,

  Şikayetçi:

  Çağla Temizlik İnş. Malz. Gıda.Hay.Tic. Ltd. Şti.

  Belediye cad. Atalay işhanı 90-3 Salihli-MANİSA

  İhaleyi yapan idare:

  Salihli Devlet Hastanesi Başhekimliği - SaLİHLİ

  Başvuru tarih ve sayısı:

  22.07.2003 / 19245

  Başvuruya konu ihale:

  Genel Temizlik İhalesi

  İhaleye Katılan İstekliler:

            1. Star Mad.Yağ. Ltd. Şti.

            2. Öz-Gürtem Ltd. Şti.

            3. Çağla Temizlik Ltd. Şti.

            4. SYM Turizm Ltd. Şti.

            5 Aksaray Hitit Tic. Ltd. Şti.

            6 Gülben-Postaş Medikal Tic. Ltd. Şti.

            7. Zengin Temizlik Tic. Ltd. Şti.

            8. Egepol Tic. Ltd. Şti

            9 Belpa-Rota Ltd. Şti KAYA-TEM İnş.Gıda Tem.İlaçlama Ltd. Şti.

            10.  Zirve Tem.Hizm. Tic. Ltd. Şti

            11. Maksan Tic. Ltd. Şti

            12.  Mimoza Tem. Tic. Ltd. Şti.

            13.  Yamanlar Tem.İnş. Tic. Ltd. Şti

            14.  Özgöl Temizlik İşleri

            15.  Simpak Tic. Ltd. Şti.

            16.  Astem Ltd. Şti

 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.07.2003 tarih ve 08.0132/2003-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda:

Salihli Devlet Hastanesi Başhekimliğince 12.06.2003 tarihinde yapılan genel temizlik ihalesine katılan Çağla Temizlik İnş. Malz. Gıda. Hay. Tic. Ltd. Şti.ihaleye en avantajlı teklifi sunmalarına rağmen, işin yaklaşık maliyetinin çok altında teklif veren Belpa-Rota ortak girişim firmasına verildiğini, Belpa-Rota ortak girişimi tarafından sunulan teklifin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesi gerektiği, zira ihalenin yaklaşık maliyetinin 270.816.240.363 TL. olduğunu, ihale üzerinde bırakılan ortak girişimin verdiği teklifin, 249.173.217.630TL. olduğu, bu bedelin işin yaklaşık maliyetinin 20 milyar TL altında olduğunu, bu şartlarda ihaleyi alan firmanın zarar edeceği, yapılan ihalenin rekabeti önlediği iddiaları ve 22.07.2003 tarih ve 19245 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu,

Başvurunun incelenmesi sonucunda hazırlanan 24/07/2003 tarih ve 08.0132/21 no lu Ön İnceleme Raporu üzerine alınan 25/07/2003 tarih ve 2003/AK.H-2003/208.1 sayılı Kurul Kararı ile itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesine geçilmesine, ihale sürecinin durdurulmasına ve kararın taraflara bildirilmesine karar verildiği,

İlgili İdareden 29/07/2003 tarih ve 11940 sayılı yazı ile yapılacak incelemeye esas olmak üzere İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 3.maddesinde tanımlanan ihale dosyasının onaylı bir suretinin 3 gün içinde Kurumumuza gönderilmesi istenmiş, bu yazıya cevaben Salihli Devlet Hastanesi Başhekimliğince ihale dosyasının bir örneği Kurumumuza gönderilmesi üzerine şikayet dilekçesi ve ekleri ile idareden gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda,

İhaleye 16 adet isteklinin katıldığı, başvuru sahibi firmanın teklifinin 270.816.240.551 TL olduğu, ihale komisyonun 17.06.2003 tarihli kararı ile ihaleye teklif veren Belpa-Rota ortak girişiminin ve Ege-Pol ortak tekliflerinin aşırı düşük olduğu gerekçesiyle açıklama istenmesine karar verildiği,

Yaklaşık Maliyet Hesap Cetvelinde yaklaşık maliyetin;

İşçi maliyeti    :                                                        93 * 405.547.000 *6 = 226.295.200.000.-TL

Yemek bedeli  :                                                           2.250.000.-* 93 * 6 = 32.643.000.000.-TL

Giyim bedeli   :                                                                   11.000.000 * 93 = 1.023.000.000.-TL

Temizlik malzeme maliyeti                                          70.000 * 11.750 * 6 = 4.935.000.000.-TL

Amortisman, sözleşme giderleri                                                                 = 5.297.924.000.-TL

İlaçlama                                                                                                            = 122.000.000.-TL

Firma karı                                                                                                     = 21.625.200.000.-TL

TOPLAM                                                                                                     291.941.324.000.-TL

olarak tespit edildiği, Belpa-Rota ortak girişimin teklifinin 249.173.217.630.-TL olduğu, idareye sunduğu yazılı açıklamada;

İşçi maliyeti :                                                         93 * 405.546.985 *6 = 226.295.217.630.-TL

Yemek bedeli :                                                          1.500.000.-* 93 * 6 = 21.762.000.000.-TL

Giyim bedeli :                                                                   12.000.000 * 93 = 1.116.000.000.-TL

TOPLAM                                                                                                   249.173.217.630.-TL

olduğu, ayrıca ekipman ve malzemeleri kendi stoklarından kullanacaklarını amortisman ve sözleşme giderlerini diğer aktif gelirleri ile karşılayacaklarını belirtildiği,

İhale komisyonunca 17.06.2003 tarihinde alınan karar ile bu firma tarfından yapılan açıklama yeterli ve uygun görülerek oyçokluğuyla ihalenin Belpa-Rota ortak girişimi üzerinde bırakıldığı,

Yukarıda belirtilen açıklamalar değerlendirildiğinde İhaleye ilişkin idari şartnamenin 36.1 maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre değerlendirileceği hükmünün bulunması, ihale üzerinde bırakılan Belpa-Rota ortak girişiminin teklifinin idarece düşük bulunarak usulüne uygun olarak açıklama istenmesi ve firmanın yaptığı yazılı açıklamada, işçi maliyetinin asgari ücretin altında bulunmaması, ihale dokümanında yemek bedeli, giyim bedeli ve diğer giderler hususunda miktar belirtilmemiş olması nedeniyle başvuru sahibi tarafından belirtilen iddiaların yersiz olduğu,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar :

24.07.2003 tarih ve 08.0132/2003-21E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi.

Çağla Temizlik İnş. Malz. Gıda. Hay. Tic. Ltd. Şti tarafından Salihli Devlet Hastanesi Başhekimliğince 12.06.2003 tarihinde yapılan genel temizlik ihalesine ilişkin olarak; .ihaleye en avantajlı teklifi sunmalarına rağmen, işin yaklaşık maliyetinin çok altında teklif veren Belpa-Rota ortak girişim firmasına verildiğini, Belpa-Rota ortak girişimi tarafından sunulan teklifin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesi gerektiği, zira ihalenin yaklaşık maliyetinin 270.816.240.363 TL. olduğunu, ihale üzerinde bırakılan ortak girişimin verdiği teklifin, 249.173.217.630TL. olduğu, bu bedelin işin yaklaşık maliyetinin 20 milyar TL altında olduğunu, bu şartlarda ihaleyi alan firmanın zarar edeceği, yapılan ihalenin rekabeti önlediği iddialarıyla Kurumumuza başvurulmuştur.

İhaleye ilişkin idari şartnamenin 36.1 maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre değerlendirileceği hükmünün bulunması, ihale üzerinde bırakılan Belpa-Rota ortak girişiminin teklifinin idarece düşük bulunarak usulüne uygun olarak açıklama istenmesi ve firmanın yaptığı yazılı açıklamada, işçi maliyetinin asgari ücretin altında bulunmaması, ihale dokümanında yemek bedeli, giyim bedeli ve diğer giderler hususunda miktar belirtilmemiş olması nedeniyle başvuru sahibi tarafından belirtilen iddiaların yersiz olduğu anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1-Şikayetin uygun bulunmadığına,

2- Kararın taraflara bildirilmesine, idareye bu kurul kararının gerektirdiği işlem ve eylemleri kararın bildirimi tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve bu uygulamaları, uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğu yönünde bildirimde bulunulmasına,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/77

Gündem No : 18

Karar Tarihi : 22.08.2003

Karar No : 2003/UK.Z-353

Toplantıya Katılan Üyeler

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER,

Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN,

Şikayetçi:

Gözlem Mühendislik Müteahhitlik Planlama ve Ticaret Limited Şirketi,

Ahmet Mithat Efendi Sokak No:7/6 06550 Çankaya / ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü / BALIKESİR

Başvuru tarih ve sayısı:

27.06.2003 – 16460

Başvuruya konu ihale:

Balıkesir İli Merkez İlçesi (Akarsu, Alacabayır, Boğazköy, Halalca, K. Bostancı, Kalaycılar, Köseler, Kurtdere, Pamukçu Bel., Taşkesiği, Yeroluk köyleri ve Gönen İlçesi Merkez İlçesi) olmak üzere 13 (Onüç) birimde 492 adet parselde 1987,5361 Ha. alanda mera, yaylak, kışlak, otlak ve çayırların aplikasyon, sayısallaştırma, 1/5000 ölçekli haritalarının yapımı, topografik özellikli haritaların elde edilmesi, mevcut işgallerin işaretlenerek hektar cinsinden gösterilmesi, parsel kırık köşe noktalarına özellikleri B.Ö.H.Y.Y.’ nde belirtilen parsel taşlarının tesis edilmesi işlemleri ile mera parsellerinin tescili için gerekli dosyaların tekamülü işlemlerinin yapılması işi.

İhaleye Katılan İstekliler:

1) Kad-Tem Müh. Müte. İnş. Turizm A.Ş.

2) Seçkin Har. Müh. Ltd. Şti.

3) Kuyrukçuoğlu Müh. Har. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.

4) Pehlivan Müh. Har. İnş. Ltd. Şti.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19/08/2003 tarih ve 08.0157/E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğünce 24.07.2003 tarihinde Açık ihale usulü ile yapılan “Balıkesir İli Merkez İlçesi (Akarsu, Alacabayır, Boğazköy, Halalca, K. Bostancı, Kalaycılar, Köseler, Kurtdere, Pamukçu Bel., Taşkesiği, Yeroluk köyleri ve Gönen İlçesi Merkez İlçesi) olmak üzere 13 (Onüç) birimde 492 adet parselde 1987,5361 Ha. alanda mera, yaylak, kışlak, otlak ve çayırların aplikasyon, sayısallaştırma, 1/5000 ölçekli haritalarının yapımı, topografik özellikli haritaların elde edilmesi, mevcut işgallerin işaretlenerek hektar cinsinden gösterilmesi, parsel kırık köşe noktalarına özellikleri B.Ö.H.Y.Y.’ nde belirtilen parsel taşlarının tesis edilmesi işlemleri ile mera parsellerinin tescili için gerekli dosyaların tekamülü işlemlerinin yapılması işi” ihalesine ilişkin olarak Gözlem Mühendislik Müteahhitlik Planlama ve Ticaret Limited Şirketi tarafından;

“20.06.2003 tarihli Resmi Gazetede ilanı yapılan Balıkesir İli Merkez İlçe bazı köylerine ve Gönen İlçesine ait mera parsellerinin tescili için büyük ölçekli harita yapımı yönetmeliğine uygun çalışmaların yapılması işinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 48. maddesi kapsamında olduğu, danışmanlık hizmet ihalesi hükümlerine tabi olması gerekirken, açık ihale usulüne tabi tutulduğu, oysa danışmanlık hizmetlerinde ilgili yasa gereği ön yeterlik usulü uygulanarak ihalenin kısa liste oluşturulması yoluyla yapılması gerektiği”

İddialarıyla, 27.06.2003 tarih ve 16460 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza şikayet başvurusunda bulunulduğu,

Gözlem Mühendislik, Müteahhitlik Planlama ve Ticaret Limited Şirketinin 26.06.2003 tarih ve 1838 sayılı başvuru dilekçesi (Ek:1) ve ekinin 27.06.2003 tarihinde Kurumumuza intikal etmesi üzerine İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 35 inci maddesi uyarınca idareden istenilen bilgi ve belgelerin bila tarihli yazı ile temin edilmesi üzerine adı geçen Yönetmeliğin 36 ncı maddesi uyarınca; 14.07.2003 tarih ve 08.0157/2003-1D sayılı Değerlendirme Raporu düzenlenmiş, bu raporun Kurulca müzakeresi sonucunda alınan 17.07.2003 tarih ve 2003/AK.H-2003/169.1 sayılı karar ile “İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde belirlenen koşullar gerçekleştiğinden, bu iddiaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre incelenmesi gerektiğine, Yönetmeliğin 39 uncu maddesi hükmü uyarınca başvuru dilekçesi ve ekleri ile Kararın bir örneğinin İdareye gönderilmesine, ayrıca kararın başvuru sahibine de bildirilmesi” kararının alındığı,

İdarenin 08.08.2003 tarih ve 1724 sayılı yazısı ile göndermiş olduğu nihai kararının, 12.08.2003 tarih 21187 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına girmesi üzerine esas incelemeye başlanıldığı,

Gözlem Mühendislik Müteahhitlik Planlama ve Ticaret Limited Şirketinin Kurumumuza yaptığı başvuruya ilişkin dilekçe ve ekindeki belgelerin ve İdareden gelen cevabi yazılar ve ekindeki belgelerin incelenmesi sonucunda;

İdare tarafından ihalenin;

“Tarım Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 13.06.2002 tarih ve 250 11 06 111/ÇM-03/3909-9481 sayılı Protokol Uygulama talimatına göre hazırlandığı, bu ihale ile ilgili kontrol işlemlerinin ise Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile 13.12.2002 tarihinde imzalanan ve Bakanlıkları Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 16.12.2002 tarih ve 250110611/03/7413 sayılı yazısı ile gönderilen protokol hükümlerine göre ilgili Kadastro Müdürlüklerince yapıldığı, teknik şartnamede ve söz konusu protokol uygulama talimatında belirtildiği üzere ihale konusu işin bir danışmanlık hizmeti olmayıp, Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliğine uygun olarak arazide yapılan aplikasyon, ölçme ve sınır köşe noktalarının dikilecek sınır taşları da dahil olmak üzere, zemin tesisleri de yapılarak 1/5000 ölçekli harita yapım işi olduğu, bu işle ilgili danışmanlık hizmetinin gerekmesi halinde ise, 4342 sayılı Mera Kanunu gereğince oluşturulan Balıkesir İli Mera Komisyonu, mera teknik ekipleri ile bu ekiplerde ve komisyonda kanun gereği bulunan harita mühendisleri tarafından danışmanlık hizmetinin verildiği ve başkaca bir danışmanlık hizmetine de ihtiyaç duyulmadığı” gerekçeleriyle,

Danışmanlık dışındaki hizmet alımları uygulama yönetmeliğine göre hazırlanarak bu yönetmeliğin 18. maddesine göre açık ihale usulüne göre yapıldığı,

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 48 inci maddesinde; “ÇED raporu hazırlanması, etüt ve proje, harita ve kadastro, plan, imar uygulama, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlarda niteliği itibariyle kapsamlı ve karmaşık olan, özel uzmanlık ve deneyim gerektiren danışmanlık hizmetleri hizmet sunucularından alınabilir.

Danışmanlık hizmet ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yapılır. Ancak, aday ve istekli seçimi ile değerlendirilmesinde bu bölümde belirtilen özel hükümler uygulanır. Danışmanlık hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir.” hükmünün yer almasına karşın söz konusu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 48 inci maddesine aykırı olarak Açık İhale Usulü ile yapıldığı anlaşıldığından, ihale işlemlerinin iptal edilmesine karar verilmesinin uygun olacağı,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

19/08/2003 tarih ve 08.0157/E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğünce 24.07.2003 tarihinde Açık ihale usulü ile yapılan “Balıkesir İli Merkez İlçesi (Akarsu, Alacabayır, Boğazköy, Halalca, K. Bostancı, Kalaycılar, Köseler, Kurtdere, Pamukçu Bel., Taşkesiği, Yeroluk köyleri ve Gönen İlçesi Merkez İlçesi) olmak üzere 13 (Onüç) birimde 492 adet parselde 1987,5361 Ha. alanda mera, yaylak, kışlak, otlak ve çayırların aplikasyon, sayısallaştırma, 1/5000 ölçekli haritalarının yapımı, topografik özellikli haritaların elde edilmesi, mevcut işgallerin işaretlenerek hektar cinsinden gösterilmesi, parsel kırık köşe noktalarına özellikleri B.Ö.H.Y.Y.’ nde belirtilen parsel taşlarının tesis edilmesi işlemleri ile mera parsellerinin tescili için gerekli dosyaların tekamülü işlemlerinin yapılması işi” ihalesine ilişkin olarak Gözlem Mühendislik Müteahhitlik Planlama ve Ticaret Limited Şirketi tarafından;

“20.06.2003 tarihli Resmi Gazetede ilanı yapılan Balıkesir İli Merkez İlçe bazı köylerine ve Gönen İlçesine ait mera parsellerinin tescili için büyük ölçekli harita yapımı yönetmeliğine uygun çalışmaların yapılması işinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 48. maddesi kapsamında olduğu, danışmanlık hizmet ihalesi hükümlerine tabi olması gerekirken, açık ihale usulüne tabi tutulduğu, oysa danışmanlık hizmetlerinde ilgili yasa gereği ön yeterlik usulü uygulanarak ihalenin kısa liste oluşturulması yoluyla yapılması gerektiği”

İddialarıyla, Kurumumuza şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Şikayet başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucunda;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ihalenin ilan edildiği tarihte yürürlükte olan 48 inci maddesinde; “ÇED raporu hazırlanması, etüt ve proje, harita ve kadastro, plan, imar uygulama, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlarda niteliği itibariyle kapsamlı ve karmaşık olan, özel uzmanlık ve deneyim gerektiren danışmanlık hizmetleri hizmet sunucularından alınabilir.

Danışmanlık hizmet ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yapılır. Ancak, aday ve istekli seçimi ile değerlendirilmesinde bu bölümde belirtilen özel hükümler uygulanır. Danışmanlık hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir.” hükmünün yer almasına karşın söz konusu ihale, bu hükme aykırı olarak Açık İhale Usulü ile yapılmıştır.

Açıklanan nedenle;

1- İhale kararının iptaline,

2- Yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen ihale işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince, düzeltici işlemle giderilemeyecek işlemler niteliğinde olduğundan anılan ihale işlemlerinin iptal edilmesine,

3- İdareye bu Kurul Kararının gerektirdiği işlem ve eylemleri kararın bildirimi tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve bu uygulamaları uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun bildirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/77

Gündem No : 19

Karar Tarihi : 22.08.2003

Karar No : 2003/UK.Z-354

Toplantıya Katılan Üyeler

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER,

Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN,

Şikayetçi:

İstanbul Kırtasiye Tem. Gıda İnş. Paz. Taah. ve Nakliye Ticaret Limited Şirketi,

Ortacami Mah. Ortacami Sok. No: 3 TEKİRDAĞ.

İhaleyi yapan idare:

Tekirdağ Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşu Zübeyde Hanım Huzurevi ve Çocuk Yuvası Müdürlüğü.

Karadeniz Mah. Hayrabolu Yolu No: 156 TEKİRDAĞ

Başvuru tarih ve sayısı:

28.07.2003 -19724

Başvuruya konu ihale:

Temizlik ve Bakım Hizmeti Alımı ihalesi.

İhaleye Katılan İstekliler:

1) Çeksil Ltd. Şti.

2) Arıtem Ltd. Şti.

3) İstanbul Kırtasiye Ltd. Şti

4) Marmara Grup Ltd. Şti.

5) Harman Ltd. Şti.

6) Tam-Sil Ltd. Şti.

7) Mimoza Ltd. Şti.

8) Onaran Ltd. Şti.-Eken Ltd. Şti. ortak girişimi

9) Aksaray Hitit Ltd. Şti.

10) Beyaz Tem Ltd. Şti.

11) S.V.S Ltd. Şti.

12) Show Tem Ltd. Şti.

13) Prizma Ltd. Şti.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

İstanbul Kırtasiye Tem. Gıda İnş. Paz. Taah. ve Nakliye Ticaret Limited Şirketinin 25.07.2003 tarihli başvuru dilekçesi üzerine 08.0157/2003-4 sayılı Ön İnceleme Raporu düzenlenmiş ve 31.07.2003 tarih ve 2003/AK.H-2003/229.1 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile ihale sürecinin durdurularak işin esasının incelenmesine geçilmesi kararı verilmiştir.

İlgili idareden 31.07.2003 tarih ve 536-12288 sayılı yazı ile ihale işlem dosyası ve sözleşmenin aslına uygun olduğu idarece onaylanmış örneklerinin en geç 3 iş günü içinde Kurumumuza gönderilmesi istenilmiştir. Söz konusu ihale işlem dosyası 05.08.2003 tarih ve 862 sayılı ve 12.08.2003 tarih ve 881 sayılı üst yazılar ile gönderilmiş olup; 07.08.2003 tarih ve 20785 sayı ve 13.08.2003 tarih ve 21367 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına girmiştir. Dosyanın Kurumumuza intikali üzerine ihale dosyası ve başvuru dilekçesi ile ekleri üzerinden esas incelemeye başlanmıştır.

Başvuru dilekçesi ve ekleri ile ihale dosyasında yer alan bilgi ve belgeler değerlendirilerek düzenlenen 19/08/2003 tarih ve 08.00.157/4E sayılı Esas İnceleme Raporunda,

Tekirdağ Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşu Zübeyde Hanım Huzurevi ve Çocuk Yuvası Müdürlüğünce 04.07.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik ve Bakım Hizmeti Alımı ihalesine” katılan İstanbul Kırtasiye Tem. Gıda İnş. Paz. Taah. ve Nakliye Ticaret Limited Şirketi tarafından;

“...04.07.2003 tarihinde yapılan Özel Hizmet Alımı İhalesinde tekliflerinin iş verilen firmanın teklifinden daha düşük olduğu halde Mimoza Ltd. Şti. ye işin verildiği, 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 38 inci maddesine göre fiyatı aşırı düşük olan tekliflere fiyat sorgulaması yapılmasının gerektiği, firmalarına fiyat sorgulaması yapılmadığı, fiyatlarının maliyet üstü olduğu, idarenin firmalarına yazmış olduğu cevapta ticari sırların gizliliğinden dolayı Mimoza firmasına işin verildiğinin geçtiği, halbuki ihalenin yasaya göre yapılacağı ve yapılan ihalenin açık ihale usulü ile yapıldığı,

Mimoza firmasının daha önce aynı idareyi, ihale dolayısıyla tehdit ettiği ve bu nedenle firmanın sahibi Sadullah Orak’ ın Tekirdağ Asliye cezada yargılandığı, yasaya göre bu firmanın, bu durumda işi almasının mümkün olmadığı”

iddialarıyla Kurumumuza şikayet başvurusunda bulunulduğu,

A) Başvuru sahibi firmanın iddialarının incelenmesinde;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesinde “…diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister…” amir hükmünün yer aldığı,

İhale üzerinde kalan firmanın teklifinden daha düşük teklif veren firmaların tekliflerinin reddedilmeden önce, idari şartnamenin 34.1 inci maddesi uyarınca yazılı olarak açıklama istenilmediği,

Bu durumun, idari şartnamenin 34.1 inci maddesine ve kanununun 38 inci maddesine aykırı olduğu,

B) İtirazen şikayet konuları dışında dosya muhteviyatında yapılan re’sen inceleme sonucunda;

1) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile ilgili olarak, Kanunun 10 uncu maddesinin (b) bendinin 4 üncü alt bendinde ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde “isteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi ve/veya belgelerin istenilmesi zorunludur.” hükmünün bulunduğu,

Ancak, İdari şartnamenin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.2. alt maddesinin (a) bendinde, “isteklinin ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına dair 2001 veya 2002 yıllarına ait SSK dönem bordrolarının” istenilmesi hususunun yukarıda belirtilen hükme aykırı olduğu,

Yine, Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler başlığı altında istenilmesi gereken söz konusu bilgi ve belgelerin Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler başlığı altında istenildiğinin görüldüğü,

Bu durumun, Kanunun 10 uncu maddesinin (b) bendinin 4 üncü alt bendine ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesine aykırı olduğu,

2) İdari şartnamenin Teklif ve Sözleşme Türü başlıklı 19 uncu maddesinde; “götürü bedel sözleşme” veya “teklif birim fiyat sözleşme” türlerinden hangisi ile sözleşme düzenleneceğinin belirtilmesi gerekirken, Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnameye aykırı olarak “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat (götürü, toplam bedel) sözleşme düzenlenecektir.” hükmünün yer aldığı,

3) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 71 inci maddesinde;

“Hizmet alımı ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esastır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda idareler, ihale konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler.

İdareler ihale konusu hizmetin gereklerini de dikkate alarak yukarıda belirtilen unsurlardan başka unsurları da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alabilirler.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenir.” hükmünün yer aldığı,

3.1) İdari şartnamenin 36.1 inci maddesinde “Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, muammen bedele en yakın teklif esasına göre belirlenecektir. Ancak sürenin azlığı, aciliyeti ve hizmetin verimliliği açısından ihale komisyonunca tespit edilen karsız muammen bedelin altındaki teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.” şeklinde yer alan düzenlemenin, yukarıda açıklanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 71 inci maddesine aykırı olduğu,

3.2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre değerlendirilmediği ihalelerde, Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname uyarınca İdari şartnamede 36.2 inci maddenin düzenlenerek fiyat dışı unsurların neler olduğunun belirtilmesi gerekirken, söz konusu ihaleye ilişkin idari şartnamede 36.2 inci maddenin düzenlenmediği,

3.3) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre değerlendirildiği ihalelerde düzenlenmesi gereken 36.3 maddesi; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre değerlendirilmediği söz konusu ihalenin idari şartnamesinde düzenlendiği, bu durumda 36.1 maddesi ile 36.3 maddesinin birbirleriyle çelişki oluşturduğu,

4) İdari şartnamenin 8 inci maddesinde; “Yaklaşık Maliyeti yürürlükteki eşik değerin altında kalan bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz” hükmünün yer almasına karşın, 36.4 üncü maddesinde “Yerli istekliler lehine fiyat avantajının uygulanacağının” belirtildiği, bu durumda 8 inci madde ile 36.4 üncü maddenin birbirleriyle çelişki oluşturduğu,

5) İdari şartnamenin 48 inci maddesine fiyat farkı ile ilgili olarak, “Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, yürürlükte olan asgari ücretin yeniden tespit edilmesi durumunda asgari ücretin artışından doğan farklar ile farktan doğan ve işverence karşılanması gereken sosyal sigorta primleri ile sigorta pirimi alt sınır artışından kaynaklanan fark ve bu farklara ait işsizlik ödeneği yükleniciye ödenecektir.” şeklinde birbiri içinde tutarlı olmayan bir hükme yer verildiği,

4734 sayılı Kamu İhale Kanuna Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 7 inci maddesinde fiyat farkının hesaplanma formülü gösterilmiş ve bu formüldeki sabit katsayılardan biri, birkaçı veya tamamının, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve bire (1) eşit olacak şekilde ihaleden önce idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi zorunlu kılınmıştır. Ancak, fiyat farkı olarak asgari ücret ve sigorta primi alt sınır artışından kaynaklanan farkın ödeneceği hususu öngörüldüğü halde, belirtilen bu maddenin ihale dokümanında belirtilmesi gereğine uyulmadığı,

Fiyat farkı kararnamesindeki hükümler doğrultusunda, hizmeti oluşturan bileşenlerin hizmetin toplam değeri içindeki oranının hesaplanması ve bu oranların ilgili formülde kullanılması yoluyla fiyat farkı ödenmesi esas olup, bu nedenle sabit katsayıların, temsil ettikleri bileşenlerin hizmetteki oranlarının dikkate alınması suretiyle idarece belirlenmesi ve fiyat farkının da bu formüle göre hesaplanması gereklidir. Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak olan temizlik malzemelerinin ve makine ve ekipmanının amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıların toplamının sıfır olması, bir başka deyişle kullanılacak olan temizlik malzemelerinin ve makine ve ekipmanının idareye ait olması ya da fiyat farkı hesaplanmasında bire (1) eşit olması gereken sabit katsayının sadece asgari ücret ve sigorta primi alt sınır artışından oluşması durumunda, idarenin yazdığı şekliyle fiyat farkı verilebilmesinin mümkün olduğu,

Dolayısıyla, adı geçen Esasların 4 üncü maddesinde yer alan, “İdarelerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre ihale edecekleri hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplayabilmeleri için, söz konusu ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerine bu Esaslarda yer alan hükümleri koymaları zorunludur.” hükmüne aykırı olarak, aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan hususlara uyulmaksızın sadece asgari ücret ve sigorta primi alt sınır artışından kaynaklanan farkın ödeneceğinin öngörülmesinin uygun olmadığının belirlendiği,

6) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Yaklaşık Maliyet başlıklı 9 uncu maddesinde; “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir…” hükmünün yer aldığı,

Bu hüküm uyarınca idarenin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyetin 81.704.961.815.- TL olduğu, bu durumda yaklaşık maliyete en yakın teklifin S.V.S Ltd. Şti. tarafından verilen 76.161.143.151.- TL ‘ lik teklifin olduğu,

Ancak, idare tarafından yapılan değerlendirmede yaklaşık maliyetin, müteahhit karı ve katma değer vergisi hariç olmak üzere 67.837.468.180.- TL olarak değerlendirildiği ve bu değere en yakın teklif olan Mimoza Ltd. Şti. tarafından verilen 67.993.093.180.- TL‘ lik teklifin yaklaşık maliyete en yakın teklif olarak kabul edildiği ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiğinin anlaşıldığı,

Bu durumun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9 uncu maddesine ve yukarıda açıklandığı üzere Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 71 inci maddesine aykırı olduğu,

7) 4734 sayılı Kanunun “idare tarafından inceleme” hususlarını düzenleyen 55 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında;

“İhale sürecinin herhangi bir aşamasında idareye bir şikayetin ulaşması halinde, idare ihaleye katılan bütün isteklilere şikayet konusunda bilgi vermek suretiyle, aynı konuda bir şikayetleri varsa idarece belirlenen süre içinde vermeleri gerektiğini yazılı olarak bildirir…” amir hükmünün yer aldığı,

İstanbul Kırtasiye Tem. Gıda İnş. Paz. Taah. ve Nakliye Ticaret Limited Şirketi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusunun diğer isteklilere bildirilmediği,

Bu durumun, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına aykırı olduğu,

Bu nedenlerle, ihale işlemlerinin iptal edilmesine,

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

19/08/2003 tarih ve 08.0157/4E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi.

Tekirdağ Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşu Zübeyde Hanım Huzurevi ve Çocuk Yuvası Müdürlüğünce 04.07.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik ve Bakım Hizmeti Alımı ihalesine” katılan İstanbul Kırtasiye Tem. Gıda İnş. Paz. Taah. ve Nakliye Ticaret Limited Şirketi tarafından;

“...04.07.2003 tarihinde yapılan Özel Hizmet Alımı İhalesinde tekliflerinin iş verilen firmanın teklifinden daha düşük olduğu halde Mimoza Ltd. Şti. ye işin verildiği, 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 38 inci maddesine göre fiyatı aşırı düşük olan tekliflere fiyat sorgulaması yapılmasının gerektiği, firmalarına fiyat sorgulaması yapılmadığı, fiyatlarının maliyet üstü olduğu, idarenin firmalarına yazmış olduğu cevapta ticari sırların gizliliğinden dolayı Mimoza firmasına işin verildiğinin geçtiği, halbuki ihalenin yasaya göre yapılacağı ve yapılan ihalenin açık ihale usulü ile yapıldığı,

Mimoza firmasının daha önce aynı idareyi, ihale dolayısıyla tehdit ettiği ve bu nedenle firmanın sahibi Sadullah Orak’ ın Tekirdağ Asliye cezada yargılandığı, yasaya göre bu firmanın, bu durumda işi almasının mümkün olmadığı”

iddialarıyla Kurumumuza şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

A) Başvuru sahibi firmanın iddialarının incelenmesinde;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesinde “…diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister…” amir hükmü yer almaktadır.

İdari şartnamenin 34.1 inci maddesi ise; “İhale Komisyonu verilen teklifleri bu şartnamenin 32 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, aşırı düşük teklifleri tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.” şeklinde düzenlenmiştir.

Ancak, ihale üzerinde kalan firmanın teklifinden daha düşük teklif veren firmaların teklifleri reddedilmeden önce, idari şartnamenin 34.1 inci maddesi ve Kanununun 38 inci maddesi uyarınca yazılı olarak açıklama istenilmediği anlaşıldığından, belirtilen bu hususlar anılan hükümlere aykırıdır.

B) İtirazen şikayet konuları dışında dosya muhteviyatında yapılan re’sen inceleme sonucunda;

1) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile ilgili olarak, Kanunun 10 uncu maddesinin (b) bendinin 4 üncü alt bendinde ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde “isteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi ve/veya belgelerin istenilmesi zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm uyarınca, istekli ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına dair bilgi ve belgeleri getirebileceği gibi çalıştıracağına ilişkin yazılı taahhütte de bulunabilir.

Ancak, İdari şartnamenin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.2. alt maddesinin (a) bendinde, “isteklinin ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına dair 2001 veya 2002 yıllarına ait SSK dönem bordrolarının” istenildiği anlaşıldığından, belirtilen bu husus, Kanunun 10 uncu maddesinin (b) bendinin 4 üncü alt bendine ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesine aykırıdır.

Yine, Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler başlığı altında istenilmesi gereken söz konusu bilgi ve belgelerin Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler başlığı altında istenildiği görülmüştür.

Bu durum, Kanunun 10 uncu maddesinin (b) bendinin 4 üncü alt bendine ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesine aykırıdır.

2) İdari şartnamenin Teklif ve Sözleşme Türü başlıklı 19 uncu maddesinde; “götürü bedel sözleşme” veya “teklif birim fiyat sözleşme” türlerinden hangisi ile sözleşme düzenleneceğinin belirtilmesi gerekirken, Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnameye aykırı olarak “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat (götürü, toplam bedel) sözleşme düzenlenecektir.” hükmü yer almaktadır.

Dolayısıyla, idari şartnamede sözleşme türünün ne olduğunun net bir şekilde belirtilmediği anlaşıldığından, belirtilen bu husus, Açık İhale ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 19 uncu maddesine aykırıdır.

3) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 71 inci maddesinde;

“Hizmet alımı ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esastır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda idareler, ihale konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler.

İdareler ihale konusu hizmetin gereklerini de dikkate alarak yukarıda belirtilen unsurlardan başka unsurları da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alabilirler.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

3.1) İdari şartnamenin 36.1 inci maddesinde “Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, muammen bedele en yakın teklif esasına göre belirlenecektir. Ancak sürenin azlığı, aciliyeti ve hizmetin verimliliği açısından ihale komisyonunca tespit edilen karsız muammen bedelin altındaki teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.” şeklinde yer alan düzenleme, yukarıda açıklanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 71 inci maddesine aykırıdır.

3.2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre değerlendirilmediği ihalelerde, Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname uyarınca İdari şartnamede 36.2 inci maddenin düzenlenerek fiyat dışı unsurların neler olduğunun belirtilmesi gerekirken, söz konusu ihaleye ilişkin idari şartnamede 36.2 inci madde düzenlenmemiştir.

3.3) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre değerlendirildiği ihalelerde düzenlenmesi gereken 36.3 maddesi; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre değerlendirilmediği söz konusu ihalenin idari şartnamesinde de düzenlenmiştir. Bu durumda 36.1 maddesi ile 36.3 maddesi birbirleriyle çelişki oluşturmaktadır.

4) İdari şartnamenin 8 inci maddesinde; “Yaklaşık Maliyeti yürürlükteki eşik değerin altında kalan bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz” hükmünün yer almasına karşın, 36.4 üncü maddesinde “Yerli istekliler lehine fiyat avantajının uygulanacağı” belirtilmiştir. Bu durumda 8 inci madde ile 36.4 üncü madde birbirleriyle çelişki oluşturmakta olduğu gibi yaklaşık maliyeti eşik değerin altındaki ihalede yerli isteklilere fiyat avantajı uygulanması 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesine aykırıdır.

5) İdari şartnamenin 48 inci maddesine fiyat farkı ile ilgili olarak, “Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, yürürlükte olan asgari ücretin yeniden tespit edilmesi durumunda asgari ücretin artışından doğan farklar ile farktan doğan ve işverence karşılanması gereken sosyal sigorta primleri ile sigorta pirimi alt sınır artışından kaynaklanan fark ve bu farklara ait işsizlik ödeneği yükleniciye ödenecektir.” şeklinde birbiri içinde tutarlı olmayan bir hükme yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanuna Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 7 inci maddesinde fiyat farkının hesaplanma formülü gösterilmiş ve bu formüldeki sabit katsayılardan biri, birkaçı veya tamamının, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve bire (1) eşit olacak şekilde ihaleden önce idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi zorunlu kılınmıştır. Ancak, fiyat farkı olarak asgari ücret ve sigorta primi alt sınır artışından kaynaklanan farkın ödeneceği hususu öngörüldüğü halde, belirtilen bu maddenin ihale dokümanında belirtilmesi gereğine uyulmamıştır.

Fiyat farkı kararnamesindeki hükümler doğrultusunda, hizmeti oluşturan bileşenlerin hizmetin toplam değeri içindeki oranının hesaplanması ve bu oranların ilgili formülde kullanılması yoluyla fiyat farkı ödenmesi esas olup, bu nedenle sabit katsayıların, temsil ettikleri bileşenlerin hizmetteki oranlarının dikkate alınması suretiyle idarece belirlenmesi ve fiyat farkının da bu formüle göre hesaplanması gereklidir. Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak olan temizlik malzemelerinin ve makine ve ekipmanının amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıların toplamının sıfır olması, bir başka deyişle kullanılacak olan temizlik malzemelerinin ve makine ve ekipmanının idareye ait olması ya da fiyat farkı hesaplanmasında bire (1) eşit olması gereken sabit katsayının sadece asgari ücret ve sigorta primi alt sınır artışından oluşması durumunda, idarenin yazdığı şekliyle fiyat farkı verilebilmesi mümkündür.

Dolayısıyla, adı geçen Esasların 4 üncü maddesinde yer alan, “İdarelerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre ihale edecekleri hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplayabilmeleri için, söz konusu ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerine bu Esaslarda yer alan hükümleri koymaları zorunludur.” hükmüne aykırı olarak, aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan hususlara uyulmaksızın sadece asgari ücret ve sigorta primi alt sınır artışından kaynaklanan farkın ödeneceğinin öngörülmesinin uygun olmadığı belirlenmiştir.

6) 4734 sayılı Kanunun “idare tarafından inceleme” hususlarını düzenleyen 55 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında;

“İhale sürecinin herhangi bir aşamasında idareye bir şikayetin ulaşması halinde, idare ihaleye katılan bütün isteklilere şikayet konusunda bilgi vermek suretiyle, aynı konuda bir şikayetleri varsa idarece belirlenen süre içinde vermeleri gerektiğini yazılı olarak bildirir…” amir hükmü yer almaktadır.

İstanbul Kırtasiye Tem. Gıda İnş. Paz. Taah. ve Nakliye Ticaret Limited Şirketi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu diğer isteklilere bildirilmemiştir.

Bu durum, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle;

1-İhale kararının iptaline,

2- Yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen ihale işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince, düzeltici işlemle giderilemeyecek işlemler niteliğinde olduğundan anılan ihale işlemlerinin iptal edilmesine,

3-Ayrıca, idareye bu Kurul Kararının gerektirdiği işlem ve eylemleri kararın bildirimi tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve bu uygulamaları uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun bildirilmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Tebliğler

 

 

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı