Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

25 Temmuz 2003

CUMA

Sayı : 25179

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2003/5906 “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait 1 Adet Karar

 

Yönetmelikler

— Motorlu Araçların ve Römorklarının Kapılarının Özelliklerine İlişkin Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (98/90/AT ve 2001/31/AT ile Değişik 70/387/AT)

— Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Ek 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik

— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

Rekabet Kurulu Kararı

— Rekabet Kurulunun 01-31/313-91 Sayılı Kararı

 

Tebliğler

— Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2003/68)

— Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (İç Ticaret: 2003/3)

 

DÜZELTME (4924 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/48 (4837 Sayılı Kanunla İlgili), K: 2003/9 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı


1- 24/7/2003 Tarihli ve 25178 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de; 2003/5930 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır.

2 - 01/04/2003 - 30/06/2003 Dönemine Ait Resmî Gazete' Fihristi, Bu Gazete ile Birlikte Dağıtılmaktadır.


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

24 Temmuz 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-11218

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Temmuz 2003 tarihinde Yunanistan’a giden Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan        

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

24 Temmuz 2003

B.01.0.KKB.01-06-154-2003-941

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24 Temmuz 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-11218 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Temmuz 2003 tarihinde Yunanistan’a giden Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2003/5906

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 7/7/2003 tarihli ve 35302 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/7/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan V.

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

M. AYDIN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

M. V. GÖNÜL

E. MUMCU

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

G. AKŞİT

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

R. AKDAĞ

C. ÇİÇEK

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

O. PEPE

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

Madde 1 —20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnamenin eki İthalat Rejimi Kararına Ekli;

a) I sayılı Liste kapsamı maddelerin (Bu Kararın ekinde yer alan Tablo 1’de gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddeler hariç),

b) II sayılı Listenin 5 ila 24 üncü fasılları kapsamında bulunan maddelerin,

c) III ve IV sayılı listeler kapsamı maddelerin,

Bosna ve Hersek menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır.

Madde 2 —Bu Kararın ekinde yer alan Tablo 1’de gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin Bosna ve Hersek menşeli olanlarının ithalatında, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnamenin eki İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı Listede “Diğer Ülküler” sütununda belirtilen gümrük vergisi oranları uygulanır.

Madde 3 —Bu Karar 1/7/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 —Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Yönetmelikler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Motorlu Araçların ve Römorklarının Kapılarının Özelliklerine İlişkin Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (98/90/AT ve 2001/31/AT ile değişik 70/387/AT)

MADDE 1 — 12/10/1999 tarihli ve 23844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Kapılarının Özelliklerine İlişkin Tip Onayı Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 3 — N sınıfı araçlar için bu Yönetmelik ihtiyari olarak uygulanır."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 7/5/2002 tarihli ve 24748 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinin değişik 6 ncı maddesinin;

(d) bendinin (3), (4) ve (5) numaralı alt bentleri,

(e) bendinin (3), (4) ve (5) numaralı alt bentleri ile son paragrafı

(f) bendinin (3) numaralı alt bendi,

(h) bendinin (3), (4) ve (5) numaralı alt bentleri,

(ı) bendinin (3), (4) ve (5) numaralı alt bentleri,

yürürlükten kaldırılmış ve birinci fıkrasına "Başuzman" ibaresinden sonra gelmek üzere "Hukuk Müşaviri" ibaresi eklenmiş, (d) ve (e) bendinin (2) numaralı alt bentlerindeki "14" ibaresi ile (h) ve (ı) bendinin (2) numaralı alt bentlerindeki "12" ibareleri "10" olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (k) bendi ilave edilmiştir.

“k) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Avukat unvanına sahip olmak,

2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (f) bendine göre 10 yıl hizmeti bulunmak.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin;

(1) numaralı bendi,

(2) numaralı bendinin (e) ve (f) alt bentleri,

(3) numaralı bendinin (e) ve (f) alt bentleri,

(4) numaralı bendinin (e) ve (f) alt bentleri,

(5) numaralı bendinin (d) ve (e) alt bentleri,

(6) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(7) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(8) numaralı bendinin (d) ve (e) alt bentleri,

(9) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(10) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(11) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(12) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(13) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(14) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(15) numaralı bendinin (d) ve (e) alt bentleri,

(16) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(17) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(18) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(19) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(20) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(21) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(22) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(23) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(24) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(25) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(26) numaralı bendinin (d) ve (e) alt bentleri,

(28) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

yürürlükten kaldırılmış;

Aynı maddenin (2) numaralı bendinin (c) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvelde Müdür Yardımcısı olarak 2 yıl hizmeti bulunmak.”

(2) numaralı bendinin (b) ve (d) alt bentlerindeki "12" ibareleri "10", (3) numaralı bendinin (c) alt bendindeki "3" ibareleri "2", "6" ibareleri "4", (d) alt bendindeki "3" ibaresi "2"; (4) numaralı bendinin (c) alt bendindeki "3" ibareleri "2", "6" ibareleri "4", (d) alt bendindeki "3" ibaresi "2"; (5) numaralı bendin (b) ve (c) alt bentlerindeki "6" ibareleri "4", "3" ibareleri "2", (6) numaralı bendinin (b) alt bendindeki "3" ibareleri "2", "11" ibaresi "8"; (7) numaralı bendin (b) alt bendindeki "4" ibareleri "3", "3" ibareleri "2", "11" ibaresi "8"; (8) numaralı bendin (b) ve (c) alt bentlerindeki "7" ibareleri "5", "9" ibareleri "7"; (9) numaralı bendin (b) alt bendindeki "6" ibaresi "4"; (11) numaralı bendinin (b) alt bendindeki "3" ibaresi "2"; (12) numaralı bendinin (b) alt bendindeki "4" ibaresi "3"; (13) numaralı bendinin (b) alt bendindeki "4" ibaresi "3", "6" ibaresi "5"; (17) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan "11" ibaresi "8"; (19) numaralı bendin (b) alt bendinde yer alan "6" ibaresi "5"; (22) numaralı bendin (b) alt bendindeki "5" ibaresi "4", "7" ibaresi "6", "9" ibaresi "7" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Görevde Yükselme Eğitimine alınanlar bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin a-f bentlerindeki ortak ders konularında en az (30) (günde en fazla 7 saat), kurumsal konularda en az (45) saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programının tamamına katılmaları şarttır.

Yapılacak eğitimin yeri ve zamanı eğitime katılacaklara en az 15 gün önce bildirilir.”

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 — Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro ve pozisyon sayısının iki katını geçemez. İki katından az istekli bulunması halinde, durumu uygun olan bütün personel eğitime alınır. Bu eğitime katılacakların sayısı, sınava girecekleri kadro/pozisyon sayısının iki katından fazla olması halinde Genel Müdürlükçe uygun görülecek bir komisyon tarafından, görevler için gerekli olan öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil, disiplin ve benzeri nitelikleri esas alınarak ek-1 deki değerlendirme formunda belirtilen puanlamaya göre değerlendirilmek suretiyle toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro/pozisyon sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Eğitimi tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Başka kurumlarda veya kendi kurumlarındaki başka birimlerde aynı görevler için benzer eğitim almış olanlardan naklen ataması yapılanların bu hakları geçerlidir.

Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personelin aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin son fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını müteakip 1 ay içinde yazılı sınavın yapılmasına yönelik gerekli protokolün tesis edilmesi amacıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi’ne başvuruda bulunulur. Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınavı kazananlardan puanları uygun olanlar başarı sırasına göre 3 ay içinde öncelikle bağlı bulundukları birimlerde bulunan boş kadrolara atanırlar. Diğerlerinin atamaları, kadro boşaldıkça yine başarı sırasına göre yapılabilir. Görevde yükselme sınavı sonunda alınan puanların eşit olması halinde atama yapılacak personel ek-1 formdaki puanlama esas alınarak tespit edilir.”

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki "11" ibaresi "8" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 29 — Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden naklen atama talebinde bulunanların aynı veya daha alt görevlere naklen geçişleri mümkündür; Ancak görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabi olmayan kadro unvanlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hükümlere göre atama yapılır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Müdürlük Merkez ve Taşra teşkilatındaki münhal kadro ve pozisyonlara yapılacak açıktan atamalarda 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak sınavda başarılı olanlar arasından söz konusu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılır.”

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Görevde Yükselmeye İlişkin Genel Şartlar

Ek Madde 2 — Bu Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarındaki görevlere atanabilmek için;

a) Üst görev yerine ait kullanılabilir kadro ve pozisyon bulunması,

b) Görev unvanları itibariyle belirlenen hizmet sürelerine haiz bulunması,

c) Atama yapılacak unvan ve görevler için uygulanacak disiplin hükümleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesinde belirtilen unvanlar için uygulanır.

d) Teşekkül veya Bağlı Ortaklık bünyesinde (I) ve (III) sayılı cetvelde görev yapan personelin son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az 70 puan olması,

(II) sayılı cetvelde görev yapan personelin son sicil ve başarı notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması,

şarttır.

Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen hizmet gruplarına atanabilmek için Teşekkül veya Bağlı Ortaklık bünyesinde en az 2 yıl hizmeti bulunması ve görevde yükselme eğitimini tamamlayarak, yapılacak sınavlarda başarılı olmak gerekir.

Yürürlükten kaldırılan alt bentler nedeniyle diğer alt bentlerin sırası kendi arasında teselsül ettirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 11/4/2002 tarihli ve 24723 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — Bankalar ve özel finans kurumlarınca "Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yeniden yapılandırma tarihi itibariyle donuk alacak haline gelen kredilerden, finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınarak, bankacılık ilke ve teamüllerine uygun olarak borçlularıyla finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalananların, anılan Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen sınıflandırma esasları çerçevesinde nitelikleri yeniden değerlendirilmek suretiyle sınıflandırılması;

a) Sözleşmede anapara ve faiz ödemesiz dönem öngörülmemiş olması kaydıyla yeni bir itfa planına bağlanan kredilerde, sözleşmeye konu toplam alacak tutarının % 6’sının, ilave kredi kullandırılmak suretiyle yeniden yapılandırılan kredilerde ayrıca kullandırılan ilave kredi tutarının %10’una tekabül eden tutarın ödenmiş olması ve kredilerin izlendikleri grupta 6 aydan az olmamak üzere en az bir faiz ödemesi yapılıncaya kadar takip edilmesi veya

b) Sözleşme tarihinden itibaren anapara ve/veya faiz ödemesiz dönem öngörülerek yeniden yapılandırılan kredilerde, izlendikleri grupta ödemesiz dönemin en az yarısı kadar takip edilmesi ve toplam anapara ve faiz ödemesi tutarının toplam ödeme dönemi sayısına bölünmesi suretiyle elde edilecek tutardan az olmamak kaydıyla en az bir ödemenin yapılmış olması

halinde mümkündür.

İlave kredi olarak kullandırılan tutarlar, kredinin yeniden sınıflandırılması için izlendiği dönem süresince karşılık ayırma yükümlülüğüne tabi tutulmaz.

Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan kredilerde birinci fıkranın (a) bendindeki % 6’lık oran % 12 olarak, (b) bendindeki bir ödeme ise iki ödeme olarak uygulanır. Bu durumdaki krediler yeniden yapılandırma sözleşmesine ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte Kuruma bildirilir.

Bu maddede belirtilen şartlara uyulması halinde, yeniden yapılandırılan krediler "Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler Hesabı"na aktarılır.

Bankalarca bu madde hükümleri kapsamında yeniden yapılandırma programına dahil edilen krediler Kuruma bildirilir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yürütür.

—— • ——

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 —10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Araştırma Projelerinin Kabulü, Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması

Madde 8 — Araştırma Projeleri; Komisyon tarafından ayrıntıları da belirtilen bir raporla kabulüne karar verilmesi ve bu raporun Rektör tarafından onaylanması ile kabul edilir ve raporda yer alan esaslara göre yürütülür ve sonuçlandırılır.”

Yürürlük

MADDE2 —Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve Üniversite Rektörleri yürütür.

—— • ——

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından:

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Ek 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine, 26/3/1997 tarihli ve 22945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle eklenen Ek 1 inci maddenin (a) bendinin ikinci paragrafı ile (b) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler ilgili enstitüye bağlı bir enstitü anabilim dalı olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler. Lisansüstü kademede iki yarı yıla eşdeğer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir."

"Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencileri; lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir."

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümleri Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörleri tarafından yürütülür.

—— • ——

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesinin lisans eğitim ve öğretim esaslarıyla sınavlar ve değerlendirmeye ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı fakülteler ile 4 yıllık yüksekokullarda uygulanacak eğitim-öğretim ile değerlendirme usul ve esaslarını kapsar.

Öğrenim Süresi

Madde 3 — Abant İzzet Baysal Üniversitesinde lisans öğreniminin normal süresi 8 (sekiz) dönemdir. Mezuniyet için gerekli dersleri tamamladıktan sonra genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler. Lisans öğrencileri, yönetmelikte belirtilen geçerli bir sebep olmaksızın, öğrenimlerini en fazla 14 (on dört) dönem içinde tamamlamak zorundadırlar. On dört dönem içinde mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ancak bu süre sonunda yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak koşuluyla, kayıtlı oldukları programından mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, daha önce alıp başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.

Bu sınavlar sonunda başarısız (mezuniyet için kalan ) ders sayısını en fazla beş derse indirenlere bu dersler için üç dönem, ek sınavları almadan dört veya beş dersi kalmış olanlara bu dersler için dört dönem, üç veya daha az dersi kalmış olanlara bu dersler için sınırsız ek süre tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Devam şartı aranmayan öğrenciye verilecek ders notları dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları göz önünde tutularak ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından taktir olunur. Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2.00' den az olduğu için ilişik kesilme durumuna gelen öğrencilere de, not ortalamalarını yükseltmek üzere programlarındaki son iki sınıf derslerinin dilediklerinden sınırsız ek süre tanınır.

Ek süre hakkı kazananlar yürürlükteki esaslara göre öğrenci katkı payını ödeyerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

Sınırsız ek süre hakkı kazanıp, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim dönemine kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırdığı halde sınavlara hiç girmeyen öğrenciler ek süre hakkını kaybeder.

Öğrencinin akademik yetersizlik nedeniyle kayıt haklarının saklı tutulduğu, disiplin nedeniyle uzaklaştırma cezası aldığı veya kayıt dondurma nedeniyle geçirmiş olduğu süreler eğitim süresine dahil edilmez.

Eğitim-Öğretim Yılı

Madde 4 — Bir Eğitim-Öğretim yılı yaklaşık olarak 18’er haftalık iki dönem sürer. Dönemlere ders kayıt süresi ve sınav süresi dahildir. Üniversite Senatosu gerekli gördüğü hallerde dönem sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Gerektiğinde yaz öğretimi açabilir. Yaz öğretimi ile ilgili hususlar Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğine göre belirlenir.

Devam Zorunluluğu

Madde 5 — Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Devam zorunluluğu teorik dersler için %70, uygulamalar için %80 ‘dir. Devamsızlık sürelerine sağlık raporları dahildir.

Öğrencilerin derslere devam durumları ilgili öğretim elemanları tarafından izlenir.

Ders Programları

Madde 6 — Lisans öğrenim süresince izlenecek ders programları ve derslerin dönemlere dağılımı ilgili bölümce düzenlenerek Fakülte/Yüksekokul Kurulu Kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Zorunlu, Seçmeli ve Ön-Şart Dersleri

Madde 7 — Öğrencilerin her dönemde izleyebilecekleri ders programları kayıtlı oldukları bölümce kararlaştırılır. Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.

Her öğrenci kayıtlı olduğu bölümün zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler öğrencinin isteği de göz önünde tutularak ilgili bölümce kararlaştırılır. Ancak, Üniversite Senatosunca belirlenen dersler için ilgili birimler tarafından muafiyet sınavı açılabilir. Muafiyet sınavında çok başarılı olanlar bu derslerden kendi istekleri üzerine muaf tutulur. Bu şekilde muaf tutuldukları dersler için öğrencilere (EX) notu verilir.

Bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken derse Ön-şart dersi denir. Ön-şartlı dersler ve ön-şartları, ön-şartı veren bölümce Fakülte/Yüksekokul Kuruluna önerilir ve bu kurulun görüşü ve Senatonun onayından sonra kesinleşir.

Dersin Kredi Değeri

Madde 8 — Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile ve varsa laboratuvar, uygulama, atölye ve stüdyoların haftalık saatlerinin yarısından oluşur.

Not ortalamalarına katılmayacağı Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen dersler için kredi saat değeri tespit edilmez. Bu derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir.

Ders Yükü

Madde 9 — Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü öğrencinin ait olduğu bölümün programında belirtilen yüktür.

Derslerin kredi değeri esasına göre bu yük, bölüm ve fakülte/yüksekokul önerisi ile Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

Genel not ortalaması 2.50'den fazla olan öğrencilerin ders yükleri danışmanının onayı ile en fazla iki ders artırılabilir.

Normal programlarından geri kalmış ve dersleri tamamlamak isteyen veya not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen öğrencilerin ders yükü, genel not ortalamalarının en az 2.00 olması koşulu, danışmanının onayı ile en fazla bir ders artırılabilir.

Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü, ancak ders programının zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedeninin bulunmaması halinde, genel not ortalamaları 2.00' den az olan öğrencilerin ise istekleri halinde danışmanının onayı ile en fazla iki ders azaltılabilir. Bu taktirde bırakılan derslerin, açıldığı ilk dönemde öğrencinin programında yer alması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu dersleri ilk açıldığı dönemde almak zorundadır. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, bunların yerine kayıtlı oldukları bölümce uygun görülen dersleri öğrenciler almak zorundadır. Bu durumda dahi öğrenci en az iki ders almak zorundadır.

Çift Anadal Lisans Programları

Madde 10 — Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, aynı fakülte içinde veya dışında ilk bölüme konu bakımından yakın olan başka bir bölüm lisans öğrenimini aynı zamanda izleme izni verilebilir. Bu öğrencilerin izledikleri programa Çift Anadal Programı denir. Çift Anadal Programlarını izleme izni en erken lisans öğreniminin 3. döneminin başlangıcında belirli bir başarı elde etmiş öğrencilere verilebilir. Çift Anadal Programlarına ait hususlar, ilgili fakültelerin önerileri üzerine Senato tarafından tespit edilir.

Yan Dal Programları

Madde 11 — Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, aynı fakülte içinden veya dışından başka bir bölümün lisans programında yer alan temel dersleri aynı zamanda izleme izni verilebilir. Bu öğrencilerin izledikleri programa yandal programı denir. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Yandal programlarını izleme izni, en erken lisans öğreniminin 3. döneminin başlangıcında belirli bir başarı elde etmiş öğrencilere verilebilir. Yandal programlarına ait hususlar, ilgili fakültelerin önerileri üzerine Senato tarafından tespit edilir.

Staj

Medde 12 — Eğitim-öğretim dallarının özelliklerine göre zorunlu görülecek meslek stajları ve endüstriye dayalı öğretim, Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunca düzenlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 13 — Öğrenciler ara sınav ve çalışmalardan başka bir de dönem sonu sınavına tabi tutulurlar her dönemde en az bir ara sınav yapılması zorunludur. Ara sınav tarihleri bölüm başkanlıklarınca dönemin ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler bölüm başkanı onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeksizin yapılabilir. Dönem sonu sınavları fakülte/yüksekokul tarafından saptanan ve ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders başarı notu, dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavı gerektirmeyen dersler ilgili bölümce saptanarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Bu durumda, dönem sonu ders notu öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.

Değerlendirmeye ilişkin esaslar ilgili bölüm başkanlığınca belirlenir ve dönem başında öğrencilere duyurulur.

Dönem sonu notları Akademik Takvimde belirlenen süre de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir. Dönem sonu ders notu bölüm başkanlıklarınca Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir.

Sınav evrakının saklanması, ilgili fakülte/yüksekokul tarafından sağlanır.

Notlar

Madde 14 — Öğrenciler aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

Puan

D.Ders Notu

Katsayı

Ortalamaya

Katılmayan Notlar

90-100

AA

4.0

I

Eksik,

85-89

BA

3.5

S

Yeterli,

80-84

BB

3.0

U

Yetersiz,

75-79

CB

2.5

P

Gelişmekte Olan

70-74

CC

2.0

EX

Muaf

65-69

DC

1.5

W

Çekilmiş

60-64

DD

1.0

NA

Hiç Devam etmemiş

50-59

FD

0.5 Başarısız

 

 

49 ve aşağısı

FF

0 Başarısız

 

 

(I) Notu : Hastalık ve geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu halde ders için geçerli koşulları tamamlayamayan öğrencilere, öğretim üyesince takdir olunur.

Öğrenci herhangi bir dönem (I) notu aldığı takdirde, dönem için saptanmış son sınavın bitiminden itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve fakülte yönetim kurulunun onayıyla (I) notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

(S) Notu : Not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir. (S) notu ayrıca üniversite dışından nakil yolu ile gelen veya ÖSYM sınavı ile üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve bölüm başkanının önerisi üzerine fakülte yönetim kurulu’nca denkliği tanınan dersler için verilir. Dışarıdan nakil yolu ile gelip, Yönetmelik gereğince herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere (S) notu verilemez. (S) notu ortalama hesaplarına dahil edilemez.

(P) Notu : Not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

(U) Notu : Not ortalamalarına katılmayan derslerde başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

(EX) Notu : Üniversite Senatosunca belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda çok başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir. (EX) notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.

(NA) Notu : Derse hiç devam etmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulların hiç birini yerine getirmeyen öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. (NA) notu, not ortalamasında (FF) notu işlemi görür. (NA) notu olan öğrenci 3 üncü, 18 inci ve 20 nci maddelerde verilen sınav haklarından yararlanamaz.

(W) Notu : Normal ders ekleme ve bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin dönem başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve öğretim üyesinin izini ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Öğrencinin bu şekilde dersten çekilmesinde aşağıdaki kurallar uygulanır.

a) Bir öğrenci, lisans programının ilk iki dönemindeki derslerden (daha önce geçer not aldığı ve zorunlu olmadığı halde not ortalamalarını yükseltmek amacıyla tekrarladığı dersler hariç) çekilemez.

b) Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W aldığı not ortalamasına katılmayan dersten çekilemez.

c) Bir öğrenciye, ders yükü normal ders yükünün 2/3’ünden aşağıda olacak ölçüde dersten çekilme izni verilmez.

d) Bir öğrenciye bir dönemde en çok bir ders olmak üzere, bütün lisans öğrenimi boyunca en çok dört dersten danışmanının önerisi ve öğretim üyesinin izni ile çekilme izni verilebilir.

Dönem sonu ders notları, bölümler tarafından ilan edilerek öğrencilere duyurulur.

Notlarda Maddi Hata

Madde 15 — Bölüm Başkanlıkları tarafından ilan edilerek açıklanan ders notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, notun ilanından itibaren 15 gün içerisinde olduğunda ilgili öğretim elemanının başvurusu üzerine bölüm başkanlığınca, 15 günden fazla olması halinde ise ilgili öğretim elemanının başvurusu ve bölüm başkanlığının teklifi üzerine fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

Not Ortalamaları

Madde 16 — Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin dönem sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Herhangi bir dönemin not ortalamasını bulmak için, o dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölümde geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasında (AA) dan (FF) ‘ye kadar verilen notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Başarı Denetimi

Madde 17 — Öğrencilerin kayıtlı oldukları programları başarılı bir şekilde zamanında bitirebilmeleri için her dönemin sonunda not ortalamalarının en az 2.00 olması ve aldıkları derslerden de DD ve üstünde not almaları beklenir.

a) Başarılı Öğrenciler: Genel not ortalaması ve dönem not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden en az normal ders yükü ile kayıtlı oldukları dönem sonunda, o döneme ait not ortalaması 3.00 - 3,49 arasında olanlar dönem Şeref öğrencisi, 3.50 - 4.00 arasında olanlar dönem Yüksek Şeref öğrencisi sayılırlar.

b) Başarısız Öğrenciler: Genel not ortalaması ve/veya dönem not ortalaması 2.00'in altında olan lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci veya daha üst dönem öğrencisi olanların, öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları dönem sonu itibariyle, genel not ortalamaları en az 1.75 olmalıdır. Kayıtlı bulundukları dönem sonunda genel not ortalaması 1.75'den düşük olan ikinci veya daha üst dönemdeki bir öğrencinin daha önce almadığı bir dersi alabilmesi için genel not ortalaması en az 1.75'e çıkartılması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler 18 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere genel not ortalamalarını belirten düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar. Daha önce kayıt olup, (W) notu alınan dersler ve normal döneminde alınmamış olan dersler, ders tekrarı durumunda olan öğrenciler tarafından alınamaz. Ders tekrarında (W) notu alınan veya normal döneminde alınmayan dersler dışında 19 uncu madde hükümleri uygulanır. Bu durumdaki öğrenciler için 9 uncu maddedeki ders yükü azaltma sınırı uygulanmayabilir. Öğrencilerin ders tekrarladıkları dönemleri azami öğrencilik süresine dahil edilir.

Akademik Yetersizlik Uyarısı-Akademik Yetersizlik Sınavları

Madde 18 — 17 nci madde hükümlerine göre ders tekrarı yapmakta olan öğrencilere Genel Not Ortalamalarını istenen En Az Genel Not Ortalaması'na ( 1.75 ) çıkarmaları için en fazla iki dönem süre tanınır. Bu süre içerisinde Genel Not Ortalamalarını istenen En Az Genel Not Ortalaması'na ( 1.75 ) çıkaramayan öğrencilerin kayıtlı olduğu programla ilişikleri kesilir.

İlişik Kesilme Durumuna Düşen Öğrencilerden; Birinci sınıfta ilişkisi kesilme durumuna düşen öğrencilerden devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması koşulu ile en fazla 1(Bir) dersten FF veya FD notu alanlara bu dersten iki yarıyıl içinde kullanılmak üzere en fazla iki sınav hakkı verilir. Sınav hakkı elde eden öğrencilerden, FF veya FD notu bulunmaması halinde, bu haklarını DD veya DC notu aldıkları bir ders için kullanabilir.

İkinci ve daha yukarıdaki sınıflarda ilişkisi kesilme durumuna düşen öğrencilerden devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması koşulu ile en fazla 3 (Üç) dersten FF veya FD notu alanlara bu derslerden iki yarıyıl içinde kullanılmak üzere en fazla iki sınav hakkı verilir. Sınav hakkı elde eden öğrenciler FF veya FD notu bulunmaması yada FF veya FD notu bulunan derslerin sayısının üçten az olması halinde, bu haklarını en çok üç derse tamamlamak üzere aynı koşullarda son iki dönemlerinde DD veya DC aldıkları dersler için kullanabilir.

Bu sınavlarda alınan not tek başına değerlendirilir ve öğretim elemanı tarafından harf notu takdir olunur. Harf notunun belirlenmesinde Yönetmelikteki not sistemi esas alınır. Girdikleri sınavlar sonucunda yönetmelik hükümlerine göre ilişik kesilme durumundan kurtulanlar öğrenimlerine, yürürlükteki esaslara göre öğrenci katkı payını ödeyerek bıraktıkları yerden devam ederler.

Sınavlar her eğitim-öğretim yılı başında, dersler başlamadan önce yapılır. Sınava giremeyenler için mazeret sınavı açılmaz. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılacak öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencilerin, hangi derslerden sınav hakkı kullanacakları Üniversite Senatosunca belirlenen Akademik Takvimde yer alan tarihler arasında bölüm başkanlıklarına verecekleri ilk başvuru dilekçelerinde belirtmeleri zorunludur.

Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavı olmayan, başarı değerlendirmesi dönem boyunca süren çalışmalara göre yapılan dersler ile ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirilmemiş dersler için hak tanınmaz.

Ders Tekrarı ile İlgili Esaslar

Madde 19 — Ders tekrarı iki şekilde yapılır. Bunlardan ilkinde başarısızlık nedeniyle zorunlu olarak başarısız olunan dersler alınır. İkincisinde ise öğrenci bazı dersleri not yükseltmek için alır.

Bir dersten (FF), (FD), (W), (U) notu alan veya dersi normal döneminde alamayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk dönemde almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, bunların yerine kayıtlı oldukları bölümce uygun görülen dersleri alırlar.

Öğrenciler daha önce geçer not aldıkları dersleri, lisans öğrenimleri süresince, ilgili dersten geçer not aldıkları dönemden sonraki en geç üç dönem içinde alınmak koşuluyla tekrarlayabilir.

Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir.

Son Dönemde Başarısız Öğrenciler

Madde 20 — Bir öğrenci, kayıtlı olduğu dönemde aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde lisans diploması almak için gerekli bütün şartları yerine getiriyorsa, bu öğrenci son dönem öğrencisi sayılır.

Not ortalamalarına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan ve / veya not ortalamalarına katılmayan en çok bir dersten (U) notu alan öğrencilere ek bir sınav hakkı verilir. Bu süre içerisinde girilen sınavlardan alınan not dönem sonu notu yerine geçer ve öylece değerlendirilir. Öğrencinin dönem sonu başarı durumu ek sınavlar sonunda aldığı notlar esas alınarak hesaplanır.

(FF) veya (FD) notu almadıkları halde genel not ortalamaları 2.00’nin altına düşen öğrencilere, dönemine bakılmaksızın (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok iki dersten ek bir sınav hakkı verilir. Sınava giremeyenler için mazeret sınavı açılmaz.

Durumları bu maddeye uyan öğrenciler, dönem sonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra, bir hafta içinde öğrencisi oldukları Bölüm Başkanlığına bir dilekçe ile müracaat ederler. Bölüm Başkanlığı öğrencinin durumunu inceledikten sonra öğrenciye ve ilgili öğretim elemanları ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına hangi derslerden ek sınav hakkı tanındığını bildirir.

Bu sınavlar her dönem sonunda bir kez ve dönem sonu sınavlarından itibaren bir ay içerisinde yapılır.

Lisans Diplomasının Verilme Şartı

Madde 21 — Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programındaki dersleri tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00’nin altında olmaması gerekir. Lisans öğrenimi genel not ortalaması 3.00’den 3.49’a kadar olan öğrenciler Şeref, 3.50 veya daha Yukarı olan öğrenciler Yüksek Şeref listesine geçerek mezun olurlar. Şeref ve Yüksek Şeref listesine geçen öğrencilerin durumları diplomalarında belirtilir.

Başka bir üniversiteden nakil yolu ile gelen öğrencilerin lisans diploması alabilmeleri için en az son iki dönemi Abant İzzet Baysal Üniversitesinde okumuş olması şarttır.

Önlisans Diploması Verilme Şartları

Madde 22 — Lisans öğrenimini tamamlamayanların veya tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirmeleri Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre düzenlenir. Önlisans diploması için gerekli derslerin her birinden en az DD veya S notu almış olması zorunludur.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 23 — 23/08/1993 tarihli ve 21677 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — 2003/2004 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi itibariyle Abant İzzet Baysal Üniversitesinin lisans programlarına devam etmekte olan öğrencilerin 17 nci madde hükümlerine göre değerlendirilmelerinde 2003-2004 güz dönemi sonundaki genel not ortalamaları esas alınır. Bu öğrenciler 18 inci madde hükümlerinden ilişik kesilme durumuna düştükleri takdirde, bir defaya mahsus olmak üzere durumları yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde de incelenir. Haklarında lehlerine olan hükümler uygulanır. Daha sonraki dönemlerde de tekrar ilişik kesilme durumuna düşen öğrenciler yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerinden yararlanamaz.

Geçici Madde 2 — 2002/2003 Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri nedeniyle ilişik kesilmiş olan öğrencilere, bu Yönetmeliğin hükümlerinden yararlanma hakkı tanınmaz. Ancak, yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin 18 inci maddesinden yararlanarak sınav hakkı elde edenlerin hakları saklıdır.

Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin lisans programlarına devam etmekte olan öğrencilere harf notlarının belirlenmesinde bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 24 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör’ü yürütür.

—— • ——

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

Yaz Öğretiminin Tanımı, Kapsamı ve Amacı

Madde 1 — Yaz öğretimi, bir eğitim-öğretim yılının normal iki döneminin dışında kalan ve yaz ayları içinde uygulanan bir eğitim programıdır.

Abant İzzet Baysal Üniversitesinin tüm önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan zorunlu derslerin, verilmeleri gereken dönemde açılmaması ve Yaz Öğretimine ertelenmesi mümkün değildir.

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde yer alan önlisans, lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin yaz aylarında açılacak eğitim programlarını kapsar.

Madde 3 — Yaz Öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi,

b) Önlisans, lisans ve özellikle lisansüstü programlarda, yurt dışından gelecek öğretim üyelerini de istihdam etmek suretiyle, seçmeli derslerin açılmalarının sağlanması ve lisansüstü tez çalışmalarının desteklenmesi,

c) Yan Dal ve Çift Anadal Programlarına kayıtlı öğrencilere bu programları izlemede rahatlık sağlanması ve üstün başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkan tanınması,

d) Öğrencilerin normal dönemlerde aldıkları veya almadıkları, ancak başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle başarısız öğrencilere olanak sağlanması ve Bölümlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarının giderilerek eğitimin veriminin artırılması.

Yaz Öğretimi Eğitimi ile İlgili Esaslar

Madde 4 — Yaz Öğretiminin başlangıç tarihi, ilkbahar dönemi sonundaki yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasından en az iki hafta sonra olacak şekilde Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Yaz Öğretiminde öğretim süresi 7 haftadır. Bu süre Yaz Öğretimi final sınavlarını da kapsar. Yaz Öğretiminde açılan her ders için, normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

Madde 5 — Yaz Öğretiminde açılması öngörülen dersler bu dersleri veren Bölümlerce, lisansüstü dersler ise ilgili Enstitü Anabilim Dalları tarafından en geç Bahar döneminin son iki haftası içinde belirlenir. Yaz Öğretimi programları, bu bilgiler esas alınarak ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler tarafından hazırlanarak öğrencilere ilan edilir.

Madde 6 — Yaz Öğretiminde ders alacak öğrenci Yaz Öğretimi ön kayıt işlemlerini Haziran ayı içinde, kesin kayıt işlemlerini ise Yaz Öğretimi dersleri başlamadan önce Üniversite Senatosunca belirlenecek tarihler içinde tamamlar. Yaz Öğretiminde bir öğrenci toplam 9 krediyi aşmamak üzere en çok 3 ders alabilir.

Öğretim elemanları Yaz Öğretiminde en fazla 2 ders açabilir. Yaz Öğretiminde açılan dersi verecek olan öğretim elemanın normal dönemde bu dersi vermiş olma şartı aranmaz. Yaz Öğretiminde ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz.

Madde 7 — Yaz Öğretimi programlarında yer alan derslerin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayıları ilgili Bölümler ve Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenir ve bu sayılar lisans programlarında en az 10 ve lisansüstü programlarda ise en az 5' in altında olamaz. Kesin kayıtlar sonunda öğrenci sayıları bu sayıların altında kalan dersler açılmaz. Öğrenci sayısı 50 'yi aşmadıkça aynı ders için yeni bir grup açılmaz.

Madde 8 — Yaz Öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri uygulanır. Misafir öğretim üyelerinin verebilecekleri ders sayıları ve diğer işlemler sözleşme hükümlerinde yer alır.

Yaz öğretimine katılacak öğrencilerin ödeyecekleri harç miktarları Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

Başarı Değerlendirmesi

Madde 9 — Yaz Öğretiminde ders alan öğrencilerin başarı durumları devam, ara sınavlar, ödev, proje, atölye, laboratuar gibi çeşitli çalışmalar ve final sınavı sonuçları dikkate alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen notlardan biri takdir olunarak belirlenir. (W) notu uygulanmaz.

Her ders için en az 1 ara sınavı yapılır. Ara sınavına veya final sınavına Bölüm Başkanlığınca haklı ve geçerli görülen bir nedenle katılamayan öğrencilere mazeret sınavı verilebilir. Aynı nedenle öğrencinin isteği üzerine Bölüm-Anabilim dalı Başkanlığı ve Dekanlık-Enstitü-Yüksekokul önerisi ve Rektörlük onayı ile öğrencinin Yaz Öğretimi kaydı iptal edilebilir.

Madde 10 — Yaz Öğretimi sonunda öğrencilerin genel not ortalaması hesaplanır ve Yaz Öğretimi not belgelerine geçirilir. Yaz Öğretimi derslerinde alınan notlar transcriptlerde "Yaz Öğretimi " adı altında açılacak bir bölümde gösterilir.

Madde 11 — Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü ve 20 nci maddeleri kapsamına giren öğrenciler, bu haklarını kullanmayıp Yaz Öğretimine katıldıkları takdirde, yeterli genel not ortalamasını elde etmeleri halinde Yaz Öğretimi süresi sonunda mezun olabilirler.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca ders tekrarı yapma durumunda olan öğrenciler Yaz Öğretiminde daha önce almadıkları dersleri alamazlar. Bu öğrenciler daha önce aldıkları dersleri tekrar ederek Yaz Öğretimi Sonunda genel not ortalamasını 1.75 'e çıkardıkları takdirde akademik yetersizlik durumu ortadan kalkar. Yaz Öğretimi sonunda genel not ortalaması 1.75 'in altına düşen öğrencilere akademik yetersizlik uyarısı yapılır ve bu öğrencilerin bunu izleyen kayıtlı oldukları dönemde daha önce almadıkları dersleri almalarına izin verilmez. Ancak, Yaz Öğretiminde alınan akademik yetersizlik uyarısı ilişik kesme işlemlerinde göz önüne alınmaz.

Normal dönemler sonunda ilişiği kesilmiş olan öğrenciler Yaz Öğretiminden yararlanamazlar. İlişik kesme işleminden önce ön kayıt işlemi yapılmış ise Ön Kayıt işlemi iptal edilir.

Yaz okulunda alınan notlar, son dönem hariç olmak üzere doğrudan ortalamalarına dahil edilir.

Madde 12 — Üniversitemiz öğrencileri diğer Devlet üniversitelerinden eşit koşullarda, dersin teorik - pratik, kredisinin eşit ve içeriğinin uygun olması koşulu ile Yaz Öğretimlerinden ders alabilir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 13 — 11/3/1994 tarihli ve 21874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği", ekleri ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Amaç ve Dayanak

Madde 1 — Bu Yönetmelik Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında yürütülen önlisans eğitim-öğretimiyle sınavlarında uygulanacak esasları düzenler.

Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere ve Yükseköğretim Kurulu ile Üniversitelerarası Kurulca yayımlanan ilke ve kararlara uygun olarak hazırlanmıştır. Bu Yönetmelikte yer almamış bazı durumlarda söz konusu mevzuattaki genel kurallar geçerlidir.

Kayıt-Kabul İşlemleri

Madde 2 — Her türlü kayıt-kabul işlemleri ile kayıt sildirme, ilişik kesme, izin ve sağlık izni işlemleri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt – Kabul Yönetmeliğindeki kurallara uygun olarak yürütülür.

Nakil ve İntibak

Madde 3 — Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksekokullarından veya başka Yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçişler yetkili kurallarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, intibak işlemleri 6 ncı madde kapsamında gerçekleştirilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçişle gelen öğrencinin, daha önce okumuş olduğu derslerin hangilerinden muaf sayılacağı konusunda kurumlararası eşdeğerlilik durumu göz önünde bulundurulur.

İkinci öğretimde yatay geçişler 3843 sayılı Kanun hükümlerine ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek ilkelere göre yapılır.

Derslerin Kredi Değerleri

Madde 4 — Bir dersin kredi değeri, o ders için Üniversite Senatosunda onaylanmış olan ve ders programlarında yer alan kredi değeridir.

Öğrencilerin Ders Yükü

Madde 5 — Öğrencilerin birinci ve ikinci yarıyıllarda alacakları dersler programlarında yer alan derslerdir. Öğrenciler programlarındaki birinci ve ikinci yarıyılın tüm derslerine kaydolmak zorundadırlar. Diğer yarıyıllarda öğrencilerin kaydolabilecekleri derslerin toplam sayısı ve kredisi, kayıt yaptırdıkları yarıyılın programındaki ders sayısından en fazla (2) ders, kredisi de en fazla (6) kredi fazla olabilir. Bölüm Başkanlıkları haftalık ders programlarını kayıt haftasından önce hazırlayarak öğrencilere ilan ederler. Devam zorunluluğu bulunan bir ders haftalık programda bir başka dersle çakışıyorsa, öğrenciler bu derslerin ikisine birden kayıt yaptıramazlar. Böyle durumlarda öğrencilerin alt yarıyıllara ait dersleri tercih etmeleri zorunludur. Ancak çakışan dersin aynısı bir başka programda açılıyorsa kendi haftalık programında çakışma yaratmaması koşuluyla dersi o programdan alabilirler.

Öğrencilerin Ders Muafiyetleri

Madde 6 — Meslek Yüksekokuluna ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, dönem başlangıcından itibaren en geç ilk iki hafta içinde, daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda almış ve başarmış oldukları dersler için, bunların üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olması koşuluyla, muafiyet için Bölüm Başkanlığına başvurabilirler. Muafiyet istekleri Bölüm Başkanlıklarınca oluşturulacak İntibak Komisyonunda değerlendirilerek bir rapor düzenlenir. Bu rapor Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur.

Devam Zorunluluğu

Madde 7 — Öğrenciler teorik derslere %70 oranında, uygulamalara %80 oranında devam etmek zorundadırlar. Öğrencilerin derslere devam durumları ilgili öğretim sorumlularınca, devam tutanaklarıyla izlenir. Devam koşulunu yerine getirememiş olan öğrencilerin listesi dönem sonu sınavlarından önce ilan edilir. Bir dersin devam koşulunu yerine getirememiş olan öğrenci, o dersin dönem sonu sınavına giremez. Devamsızlık sürelerine sağlık raporlarıyla geçen süreler dahildir.

Teorik ve kısmen teorik bir dersin devam koşulunu yerine getiren, ancak sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, izleyen dönemlerde, Senatonun yetki vermesi koşuluyla, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararıyla o derse devamdan muaf tutulabilirler.

Ders Programları

Madde 8 — Öğrenim süresince izlenecek dersler ve içerikleriyle, bunların teorik ve uygulama saatleri ve yarıyıllara dağılımı, teorik ve uygulama saatleri ve kredileri, ön koşullu olup olmadıkları gibi her türlü düzenleme ve değişiklik Bölümce hazırlanır, Meslek Yüksekokul Kurulunun kabulü ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir. Dersler yarıyıllık esasa göre düzenlenir.

Eğitim Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim

Madde 9 — Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar dönemlerinden oluşur. Her dönemin eğitim-öğretim süresi Üniversite Senatosunca onaylanan akademik takvimlerde belirtilen sürelerdir. Meslek Yüksekokullarının akademik takvimi Üniversitenin genel akademik takvimi ile aynı olabileceği gibi gerekli hallerde farklı da olabilir.

Eğitim- Öğretim Süresi

Madde 10 — Meslek Yüksekokullarında yapılan iki yıllık önlisans eğitiminin dört yıl içinde tamamlanması gerekir. Bu süre sonunda mezun olamayan ve mezun olabilmek için son sınıfta bulunan öğrencilere başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beşe indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; üç veya daha az dersten başarısız olan öğrencilere ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Ancak, bu derslerin açılan sınavlarına üst üste veya aralıklı olarak üç defa girmeyen öğrenciler sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve kayıtları silinir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenim harçlarını ödeyerek yarıyıl kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Haklı ve geçerli bir sebep olmaksızın kanunun tanıdığı bu sürelerde öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin yüksekokulla ilişiği kesilir. Kayıt dondurma ile geçen süre yukarıda ifade edilen sürelerden sayılmaz. Ancak disiplin cezası alarak Meslek Yüksekokulundan uzaklaştırma süreleri eğitim-öğretim süresinden sayılır.

Akademik Danışmanlık

Madde 11 — Bölüm Başkanlıklarınca ilgili bölümün öğretim elemanları arasından öğrencilere eğitim-öğretim, sosyal ve psikolojik yönden yardımcı olmak üzere danışmanlar görevlendirilir. Danışmanlar danışmanlık hizmetlerini Rektörlükçe belirlenecek ilke ve talimatlara uygun olarak yürütürler. Danışmanlık hizmetlerinin gereği gibi yürüyüp yürümediği Bölüm Başkanlarınca izlenir ve aksayan durumlarda gerekli önlemler alınır.

Harçlar

Madde 12 — Öğrenciler her eğitim-öğretim yılında Bakanlar Kurulu ve Üniversite tarafından belirlenen harç ödeme ve diğer mali yükümlülüklerini, belirlenen esaslar çerçevesinde yerine getirmek zorundadırlar. Kayıt silme veya sildirme durumlarında alınan harçlar iade edilmez.

EDE/Stajlar

Madde 13 — Meslek Yüksekokulları öğrencileri öğrenimini yaptıkları programın uygulama alanlarında endüstriye dayalı eğitim (EDE)/staj yapmak zorundadırlar. EDE/Stajlar Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulları Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve bu konuda Senatoca belirlenmiş kurallara göre yürütülür.

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 14 — Eğitim-öğretim süresince öğrencilerin katılacakları sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, mazeret sınavları adlarıyla düzenlenen sınavlardır. Sınavlar kural olarak yazılı yapılır. İlgili öğretim sorumlusunca önceden yazılı olarak Bölüm Başkanlığının resmi onayı ile duyurulmak kaydıyla, sınavlar uygulamalı veya hem yazılı hem uygulamalı yapılabilir. Sınavlar tam not = 100 üzerinden değerlendirilir.

Ara Sınav Programları ve Ara Sınavlar

Madde 15 — Teorik ders saati olan her dersten her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav programı her yarıyılın başında dördüncü hafta sonuna kadar ilgili bölüm başkanlığınca, ders sorumlularının önerileri alınarak hazırlanır ve öğrencilere ilan edilir. Ara sınavlar dolayısıyla öğretime ara verilmez. Bu konuda Senatoca alınabilecek özel kararlar saklıdır. Teorik ders saati olmayan uygulamalı derslerde arasınav yapılabileceği gibi, dönem içi çalışmalarına verilmiş olan notlar da ara sınav notu olarak kabul edilir. Ara sınav notları, ders sorumluları tarafından dönemin bitmesinden en geç bir hafta önce ilan edilir.

Yarıyıl Sonu Sınavları ve Ders Başarı Notu

Madde 16 — Yarıyıl sonu sınav programları akademik takvimde gösterilen tarih aralığında, ilgili Bölüm Başkanlıklarınca hazırlanıp Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün onayı alındıktan sonra, sınavların başlamasından en az onbeş gün önce ilan edilir. Öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için o derse kayıtlı olması ve devam koşulunu yerine getirmiş olması zorunludur.

Bir dersin başarı notu öğrencinin o dersin arasınavlarından aldığı notların ortalamasının % 30’u ile dönem sonu sınavının % 70’i toplanarak bulunan nottur. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ders başarı notunun 100 tam nota göre en az 60 olması zorunludur. Dönem içi çalışmalardan alınan notların başarı notunun hangi oranda etkileyeceği, ilgili ders sorumlularının Bölüm Başkanlığı aracılığı ile Müdürlüğe sunulan önerileri ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve en geç yarıyılın beşinci haftası içinde duyurulur. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav kağıtları ve sınav sonuçları, ilgili öğretim sorumlularınca sınav tarihinden en geç on gün içinde Bölüm Başkanlığına, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce hazırlanacak düzenlemelere uygun olarak Müdürlükçe kilitli dolaplarda arşivlenmek üzere teslim edilir. Sınav sonuçlarının birer örneği ilgili Bölümce dosyalanır ve öğrencilerin not kütüğüne kaydedilir, asılları ise Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. Yarıyıl sonu başarı notları Bölüm Başkanlıklarınca ilan edilir.

Mazeret Sınavları

Madde 17 — Ara sınavlara veya yarıyıl sonu sınavlarına sağlık mazeretleri dolayısıyla girememiş olan öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Diğer mazeretlerde öğrenciler mazeret belgelerini bir form dilekçeye ekleyerek Bölüm Başkanlığına başvururlar. Bölüm Başkanlığınca Müdürlüğe gönderilen mazeret dilekçeleri MYO Yönetim Kurulunda görüşülerek kabul veya reddedilir. Mazereti kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları Bölüm Başkanlıklarınca planlanarak uygulanır.

Planlanmış mazeret sınavlarına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz.

Notlardaki Maddi Hata

Madde 18 — Öğrencilere ilan edilen ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına ait notlarda bir maddi hata yapılmış olduğu belirlenirse, notun ilanından sonraki 15 gün içinde ilgili öğretim elemanının başvurusu üzerine Bölüm Başkanlığınca, sürenin 15 günü geçmesi halinde ise, Bölüm Başkanlığından gelecek öneri üzerine MYO Yönetim kurulunca durum incelenerek karara bağlanır. Düzeltme kararlarının en geç 15 gün içinde Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da resmi yazıyla iletilmesi gerekir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 19 — Ara sınavlara ve/veya yarıyıl sonu sınavları sonuçlarına, sonucun ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz eden öğrenci, form dilekçe ile Bölüm Başkanlığına başvurur. Bölüm Başkanlığı sınav kağıdını ders sorumlusuna yeniden incelettirir ve sonucu form dilekçeye kaydederek Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunda görüşülerek kararlaştırılmak üzere Müdürlüğe sunar. Yönetim Kurulunda alınan karar, yargı yolu açık olmak kaydıyla, öğrenciye duyurulur. Yönetim Kurulu gerekli görürse sınav kağıdını içinde ders sorumlusunun bulunmadığı üç kişilik bir komisyona da incelettirebilir.

Notlar ve Dereceleri

Madde 20 — Öğrencinin bir dersten aldığı ara sınav notu ile yarıyıl sonu sınavından aldığı notu yukarıda 17 nci maddede ifade edilen oranlarda hesaplanarak o dersteki başarı notu bulunur. Başarı notlarının harflerle ifade edilen karşılıkları aşağıdaki gibidir.

 

 

 

Ortalamaya

Not (Puan)

Harf Notu

Katsayı

Katılmayan

Notlar

90 - 100

AA

4

S

Yeterli

85 - 89

BA

3.5

U

Yetersiz

80 - 84

BB

3

EX

Muaf

75 - 79

CB

2.5

 

 

70 – 74

CC

2

 

 

65 - 69

DC

1.5

 

 

60 - 64

DD

1

 

 

50 - 59

FD

0.5/Başarısız

 

 

49 ve altı

FF

0/Başarısız

 

 

 

I

0/Eksik

 

 

 

NA

0/Devamsız

 

 

Mezuniyet Derecesi ve Diploma

Madde 21 — Bir öğrencinin önlisans diploması almaya hak kazanabilmesi için, sorumlu olduğu programdaki bütün derslerden DD veya üzerinde not alması ve stajını başarıyla tamamlamış olması gerekir. Mezuniyet derecesi, derslerin harf notu karşılığı katsayılar ile, derslerin kredi değerleri çarpılarak elde edilen sayının krediler toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Bir programın mezunları arasından ilk üçe girenlerle, Meslek Yüksekokulu mezunları arasından ilk üçe girenlerin belirlenmesinde, mezuniyet katsayıları virgülden sonra ayırdedici basamağa kadar yürütülür. Diplomaya öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü programa ilişkin unvanı yazılır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 22 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/8/1993 tarihli ve 21583 sayılı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına Dair Yönetmelik değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Meslek Yüksekokullarında kayıtlı olan öğrenciler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 2 yıl boyunca eski Yönetmelik hükümlerine göre öğrenimlerini sürdürürler. Ancak dilekçe ile başvuru yaparak bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmak isterlerse, öğrenimlerindeki kalan dönemler bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. İki yıl sonunda hala mezun olamamış eski öğrenciler, yeni Yönetmelik hükümlerine tabi olurlar.

Yürürlük

Madde 23 — Bu Yönetmelik, 2003-2004 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24 — Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Sayfa Başı


DÜZELTME

24/7/2003 tarihli ve 25178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4924 sayılı, Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Ekinde yeralan, 12. MADDENİN EKİ CETVEL’in III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI, b) Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri Bölümündeki (Resmî Gazete Sayfa: 8) “1 300” rakamları, “1 3000” şeklinde düzeltilmiştir.

Sayfa Başı


Sayfa Başı