Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

20 Temmuz 2003

PAZAR

Sayı : 25174

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 42 nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Kırıkkale Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Tıp Fakültesi Hastanesi) Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Tahvillerin Kurum Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: II, No: 19)

— Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 39)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Ulaştırma Bakanlığından:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 17/7/2001 tarihli ve 24465 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5 — Bu Yönetmeliğe tabi Genel Müdürlük personeli Yönetim Grubu, Denetim Grubu, Araştırma ve Danışma Hizmetleri Grubu, Orta Kademe Grubu, İlk Kademe Grubu olmak üzere beş ana gruptan, bu gruplar da kendi içinde alt gruplardan oluşur.

a) Yönetim Grubu

1) Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Savunma Sekreteri, Daire Başkanı,

Başmüdür,

2) Hukuk Müşaviri, Daire Başkan Yardımcısı, Başmüdür Yardımcısı, Meydan

Müdürü,

3) Şube Müdürü, Nöbetçi Meydan Müdürü, Koruma ve Güvenlik Müdürü,

4) Müdür Yardımcısı, Şef, Teknik Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

b) Denetim Grubu

1) Başmüfettiş,

2) Müfettiş,

3) Müfettiş Yardımcısı.

c) Araştırma ve Danışma Hizmetleri Grubu

1) Müşavir,

2) Başuzman,

3) Teknik Uzman,

4) Uzman,

5) Uzman Yardımcısı.

d) Orta Kademe Grubu

1) Hava Trafik Başkontrolörü,

2) Baştabip,

3) Başmühendis,

4) Başhemşire.

e) İlk Kademe Grubu

1) Avukat, Pilot, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Mühendis, Mimar, Programcı, Çözümleyici, İstatistikçi, Sistem Programcısı, Mütercim, Tekniker, Hava Trafik Kontrolörü,

2) Programcı Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Teknisyen, Teknik Ressam, Topograf, Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant, İtfaiyeci, AIS Memuru, FIC Memuru, AFTN Memuru, Apron Memuru, Santral Memuru, Memur, Daktilograf, Veznedar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, İş Makineleri Sürücüsü."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan unvanlara; görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmadan atama yapılabilir. Bu unvanlara atanacak olan personelde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak, (Atanacağı kadroya uygun lisans üstü öğrenim görenler öncelikle atanır.)

b) Son 3 yıla ait sicil ve başarı değerleme notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

c) 5 inci maddenin (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen unvanlara atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen hizmet şartlarını taşımak,

e) Mesleğin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve (3) numaralı alt bent (2) numaralı alt bent olarak teselsül ettirilmiş, (b) bendinin (17) numaralı alt bendinin birinci paragrafı, (b) bendinin (19) numaralı alt bendinin ikinci paragrafı, (b) bendinin (20) numaralı alt bendinin ikinci paragrafı, (b) bendinin (21) numaralı alt bendinin ikinci paragrafı, (b) bendinin (22) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve sonraki bentler teselsül ettirilmiş ve (b) bendinin (30) numaralı (teselsül ettirilen 29 uncu) alt bendinin ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmış;

(b) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı, (b) bendinin (3) numaralı alt bendinin ikinci ve dördüncü paragrafları, (b) bendinin (4) numaralı alt bendinin ikinci paragrafı ve (b) bendinin (17) numaralı alt bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"- Müdür Yardımcısı olarak en az 2 yıl, Teknik Uzman, Teknik Şef, Hava Trafik Başkontrolörü, Başmühendis, Uzman, Şef veya Çözümleyici olarak en az 4 yıl, Mühendis, Mimar ve İstatistikçi olarak en az 10 yıl asaleten çalışmış olmak,"

"- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen hizmet şartlarını taşımak,"

"- Müdür Yardımcısı olarak en az 2 yıl veya Başmühendis, Teknik Uzman, Teknik Şef, Uzman veya Şef görevlerinin birinde en az 4 yıl veya Mühendis olarak en az 10 yıl asaleten çalışmış olmak,"

"- Başmühendis, Teknik Uzman, Teknik Şef, Şef, Uzman unvanı ile en az 4 yıl, Mühendis olarak en az 8 yıl asaleten çalışmış olmak,"

"- Mühendis olarak en az 6 yıl veya Tekniker olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,"

MADDE 4— Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Atama yapılacak boş kadroların/pozisyonların sınıfı, unvanı, derece ve adedi belirtilerek, Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı personeline eğitim tarihinden en az 1 ay önce; eğitimin yeri ve zamanı ise, eğitime katılacaklara en az 15 gün önce Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca duyurulur."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Başvuruda bulunanların bu Yönetmeliğe göre gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir ve gerekli şartları haiz olanlar tespit edilir. Bunlardan görevde yükselme eğitimine alınacak olanlar bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre belirlenerek Eğitim ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına ve ilgililere duyurulmak üzere birimlerine bildirilir.

Başvuruların incelenmesini müteakip herhangi bir nedenle gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar görevde yükselme eğitimine dahil edilmişler ise, eğitim programından çıkarılırlar. Şartları uygun olmayanlar görevde yükselme sınavını kazanmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış ise iptal edilir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro/ pozisyon sayısının (2) katını geçemez. İki katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro/pozisyon sayısının iki katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır."

"Kapsamda bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) bentlerinde yer alan ders konularında en az 30 (günde en fazla 7 saat), (g) bendinde yer alan ders konusunda ise en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programının tamamına katılması gerekmektedir. Bu eğitimi tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı "Sınavların Şekli ve Sınavlara Katılma" olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Personele, daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olanlar ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da, müteakip sınava kadar atanmamış olanların aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde Yükselme Sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslar uygulanır."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Sınav Kurulu; Bir Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, Personel ve İdari İşler Daire Başkanı, Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanı, Genel Müdür tarafından belirlenecek iki Daire Başkanından oluşur. Ayrıca her üyenin yedeği de tespit edilir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin başlığı "Gruplar Arasında ve Aynı Grupta Geçişler" olarak değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri hariç, grup ve kademe arasındaki geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Aynı grup ve kademelerde yer alan unvanlar arasındaki geçişler ise atanılacak kadronun veya pozisyonun gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın yapılabilir."

Yürürlük

MADDE 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 42 nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —23/6/2003 tarihli ve 25147 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 42 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Kırıkkale Üniversitesinden:

Kırıkkale Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Tıp Fakültesi Hastanesi) Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —6/12/1997 tarihli ve 23192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırıkkale Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Tıp Fakültesi Hastanesi) Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tıp Fakültesi Dekanının onayı ile Başhekim tam gün statüsünde çalışan öğretim üyeleri arasından en fazla iki yardımcı seçer. Yardımcıların süresi, kendilerini öneren Başhekimin süresi ile beraber sona erer.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Sermaye Piyasası Kurulundan:

Tahvillerin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: II, No: 19)

MADDE 1 — 14/7/1992 tarihli ve 21284 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: II, No:13 sayılı Tahvillerin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinin Ek 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yurtdışında satılacak tahvil ve diğer borçlanma senetleri

Ek Madde 1 — İhraçcılar, yurtdışında satacakları tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin Kurul kaydına alınması için, ekinde aşağıdaki belgelerin bulunduğu bir dilekçe ile Kurula başvururlar.

a) Son durum itibariyle sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı,

b) Tahvil ihracına ilişkin genel kurul kararının tesciline ve ilanına dair TTSG veya esas sözleşme ile tahvil çıkarma yetkisi verilmiş yönetim kurulu kararının tasdikli örneği, ilgili mevzuatta tahvil ihracı için başka mercilerin karar veya onayı arandığı takdirde bu karar veya onaya ilişkin belge,

c) Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline getirilmiş, ihraçcıyı temsile yetkili kişilerce imzalı esas sözleşme,

d) Örneği Kuruldan temin edilebilecek tahvil spesimeni,

e) İhraçcının, satış süresi sonunda satılamayan tahvillerin satış süresinin bitişini izleyen 6 işgünü içinde iptal edileceğine ilişkin yazılı beyanı,

f) Tahvillerin anapara ve faiz ödemeleri için garanti verilmesi durumunda Kurul ve ihraçcıya hitaben yazılacak, örneği Kuruldan temin edilebilir yazı,

g) Tahvil ihraç gerekçesi,

h) Son 3 yıla ait; genel kurulca onaylanarak kesinleşen bilanço ve gelir tabloları ile Kurula başvuru tarihine en yakın üçer aylık dönem sonu itibariyle düzenlenmiş ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı Kurul’un belirlediği mali tablo standartlarına uygun ve ortaklığı temsile yetkili kişilerce imzalanmış ara mali tablolar,

i) Varsa, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde zorunlu veya isteğe bağlı olarak hazırlanmış bağımsız denetleme raporu,

j) Son 3 yıla ait denetleme kurulu raporları,

k) Son bilanço dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu,

l) İhraçcıyı temsile yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri,

m) Kurulca gerekli görülmesi halinde verilen bilgileri teyit eden belgeler ile Kurulca istenecek diğer belgeler."

MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——

Sayfa Başı