Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

12 Temmuz 2003

CUMARTESİ

Sayı : 25166

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4920 Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4921 Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında Arsa Tahsisi Hakkında Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4922 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş masının ve Eki Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4923 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

TBMM Kararı

777 Orman Köylülerinin Sorunlarının Araştırılarak, Orman Köylerinin Kalkındırılması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

— Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Üyesi Cafer ŞAT'ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2003/106)

Atama Kararı

— Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

— KOSGEB Destekleyiciler Yönetmeliği

— Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/3 (Siyasi Parti İhtar), K: 2003/1 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/4 (Siyasi Parti İhtar), K: 2003/2 Sayılı Kararı

Yargıtay Kararı

— Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî

Konularda Adlî Yardımlaşma ve İşbirliği

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4920                                                                                                                              Kabul Tarihi : 9.7.2003

MADDE 1. — 23 Kasım 2000 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/7/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak

Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında Arsa Tahsisi

Hakkında Protokolun Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4921                                                                                                                               Kabul Tarihi : 9.7.2003

MADDE 1. — 7.7.1999 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında Arsa Tahsisi Hakkında Protokol”un onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/7/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden

Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi

Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki

Protokolun Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4922                                                                                                                               Kabul Tarihi : 9.7.2003

MADDE 1. — 12 Kasım 1999 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın ve eki “Protokol”un onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/7/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte

Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel

Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4923                                                                                                                             Kabul Tarihi : 9.7.2003

MADDE 1. — 17 Haziran 2002 tarihinde Tahran’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/7/2003

Sayfa Başı


Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2003/106

Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 146. maddesi ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 3., 4. ve 10. maddeleri uyarınca, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca gösterilen üç aday arasından Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Üyesi Cafer ŞAT seçilmiştir.

11 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

09.06.2003 gün ve 03 sayılı kararname ile atamaları yapılan Adlî Yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarından bazılarının atama kararlarının iptaline ilişkin karar aşağıda gösterilmiştir.

KARAR: 01.07.2003/06-07-08

1 — Ankara Hâkimliğinden, Eskişehir Hâkimliğine atanan 25215 Dursun GENEL’in,

Ankara Hâkimliğinden, Kırıkkale Hâkimliğine atanan 23775 Şenol PEKER’in,

Ankara Cumhuriyet Savcılığından, Erzurum Cumhuriyet Savcılığına atanan 20264 Bülent ÜNLÜSOY’un,

Atamaları iptal edilmiştir.

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

KOSGEB Destekleyiciler Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, KOSGEB’in 3624 sayılı Kuruluş Kanunu ile kendisine verilmiş olan görevler çerçevesinde; işletmelere ve girişimcilere vermekte olduğu hizmetler, destekler ve faaliyetlerin ifası için yerli ve yabancı özel ve tüzel kişiler tarafından destek yapılmasına ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, özel ve tüzel kişilerin KOSGEB’in faaliyet organizasyonlarında, araştırma faaliyetlerinde, tesislerinin yapımı ve onarımında destekleyici olmasına ilişkin koşulları kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 4, 9 ve 12 nci maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen tanım ve kısaltmalardan;

 

KOSGEB

: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

 

İcra Komitesi

: KOSGEB İcra Komitesini,

 

Başkan

: KOSGEB Başkanını,

 

Başkanlık

: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının Yürütme Organını,

 

KOSGEB Birimleri

: KOSGEB Enstitülerini, KOSGEB Küçük İşletmeler Geliştirme Merkezlerini (KÜGEM), KOSGEB Teknoloji   Geliştirme Merkezlerini (TEKMER), KOSGEB Temsilciliklerini ve yeni kurulacak olan hizmet birimlerini,

 

Destekleyici

: KOSGEB’in faaliyet ve yatırımlarını ayni veya nakdi yardımlarla finanse eden yerli ve yabancı özel ve tüzel kişileri,

 

Destekleyici Değerlendirme Kurulu

 : Destekleyicilik başvurularını değerlendirmek üzere Başkan tarafından oluşturulan kurulu,

 

İşletme

: İmalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan ve 1-150 arası işçi çalıştıran Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi işletmelerini,

 

Girişimci

: Bir iş fikrine dayalı olarak, kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,

 

Katılımcı

: KOSGEB’in düzenleyeceği faaliyet organizasyonlarına katılan gerçek ve tüzel kişileri,

 

Tesis

: KOSGEB faaliyetlerinin ve hizmetlerinin yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan kapalı mekanları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Duyuru

Madde 5 — KOSGEB, destekleyici ihtiyacı duyduğu faaliyetlerini ilan yoluyla ve/veya söz konusu faaliyet ile ilgili gördüğü çeşitli kuruluşlara yazı ile duyurur.

Başvuru

Madde 6 — Destekleyici olmak isteyen özel ve tüzel kişiler; yapmayı teklif ettikleri destekleyici hizmetlerini ve varsa taleplerini ayrıntılı olarak belirten yazılı başvurularını KOSGEB Birimlerine yaparlar.

İnceleme ve Değerlendirme

Madde 7 — Başvuru yapılan KOSGEB Birimi, başvuruyu yedi iş günü içinde inceleyerek kendi mütalaası ile birlikte başkanlığa gönderir. Başkanlıkça oluşturulacak destekleyici değerlendirme kurulu tarafından, konu incelenerek başvurunun kurula intikalinden itibaren yedi iş günü içinde kararını verir. Kurul kararı başvuru sahibine ve KOSGEB birimine yazı ile bildirilir.

Sözleşme Yapma Yetkisi

Madde 8 — Destekleyicilerle sözleşme yapmaya başkan yetkilidir. Başkan bu yetkisini belirlenecek limitlere göre KOSGEB birimlerine devredebilir. Bu durumda destekleyicilikle ilgili sözleşmelerin asıl veya sureti KOSGEB birimi tarafından imza tarihini takiben üç iş günü içinde KOSGEB’e gönderilir.

Sözleşmede Yer Alacak Hususlar

Madde 9 — Destekleyiciler ile yapılacak sözleşmelerde;

a) Destekleyicinin adı, soyadı veya kanuni unvanı ve ikametgah adresi,

b) Destekleyicinin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,

c) İşin konusu,

d) İşin tahmini bedeli,

e) İşin süresi, hizmet ve faaliyetin uygulama programı, başlama-bitiş tarihleri ve yeri,

f) KOSGEB’in yükümlülükleri,

g) Destekleyicinin yükümlülükleri,

h) Destekleyicinin taahhüt ettiği işle ilgili olarak varsa üçüncü şahıslarla yapacağı anlaşmalara ilişkin bilgiler,

i) Destekleyicilik konusu hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak herhangi bir erteleme veya iptal söz konusu olduğunda destekleyiciliğin başka bir hizmette kullanılıp kullanılmayacağı hususu,

j) Sözleşmeyi imza eden kişilerin adı, soyadı ve unvanı,

belirtilir.

Ayrıca, sözleşmelere hizmet ve faaliyetin gerçekleşmesiyle ilgili olarak tarafların mutabakatı ile bazı hükümler ilave edilebilir.

Faaliyet Organizasyonlarında Destekleyicilerden Elde Edilecek Hizmet ve Yardımlar

Madde 10 — Ulusal ve uluslar arası fuar, sergi, toplantı, seminer, sempozyum, kongre, panel, eğitim programı ve benzeri organizasyonlarda destekleyicilerden elde edilecek hizmet ve yardımlar şunlardır;

a) Organizasyonun her türlü giderinin (tanıtım, görsel ve işitsel tanıtım materyallerinin hazırlanması, her türlü matbuatın basımı ve yayımı, kira, dekorasyon, tercüme, organizasyonda görev alan kişilerin ve katılımcıların yol, konaklama, yemek, harcırah, ve benzeri) tamamının veya bir kısmının karşılanmasına yönelik ayni ve/veya nakdi yardımlar.

b) Organizasyonun başlangıcında programlanmayan ancak, organizasyonun devamında ihtiyaç duyulan ilave hizmetler veya bu hizmetler için yapılacak ayni ve/veya nakdi yardımlar.

Araştırma Faaliyetleri İçin Destekleyicilerden Elde Edilecek Hizmet ve Yardımlar

Madde 11 — KOSGEB tarafından işletmelerin rekabet güçlerini geliştirerek ulusal ve uluslar arası pazarlardaki paylarını artırmaya yönelik olarak yaptırılacak araştırma giderlerinin (araştırmada görev alanların her türlü ulaşım, konaklama, yemek, harcırah, raporların basımı, yayımı, tercüme hizmetleri, ve benzeri) tamamının veya bir kısmının karşılanmasına yönelik ayni ve/veya nakdi yardımlar.

Tesislerinin Yapımı ve Onarımında Destekleyicilerden Elde Edilecek Hizmet ve Yardımlar

Madde 12 — KOSGEB tarafından yapımı ve onarımı uygun görülen tesisler ile yarım kalan tesislerin tamamlanması için destekleyicilerden elde edilecek hizmet ve yardımlar şunlardır;

a) Yeni inşaat, onarım ve yarım kalan ve her hangi bir yüklenicinin taahhüdünde bulunan işler için hazırlanan hakedişlere yapılacak ödemeler.

b) Tesislerin yapımı, onarımı, tamamlanması, tefrişi, dekorasyonu için arsa, bina, araç, gereç, malzeme, teçhizat, ve benzerinin teminine yönelik ayni ve/veya nakdi yardımlar.

Destekleyicilerden Sağlanacak Yardımların Kullanılması

Madde 13 — Destekleyiciliğe konu her türlü harcamalar doğrudan destekleyicilerle yapılabileceği gibi, KOSGEB kanalıyla da yapılabilir. Başkanlıkça yapılacak harcamalarda KOSGEB mevzuatı ile ilgili hükümler uygulanır.

Destekleyicilerce Yapılacak Yardımların Kayıt Edilmesi

Madde 14 — Sözleşmeler gereğince destekleyicilerce yapılacak nakdi yardımlar KOSGEB hesaplarına yatırılabileceği gibi mal veya hizmetin tedarik edildiği üçüncü şahıslara da destekleyici tarafından ödeme yapılabilir. Ayni yardımlarda KOSGEB mevzuatına göre işlem yapılır.

Destekleyicilerle İlgili Genel Hükümler

Madde 15 — Destekleyicilikle ilgili genel hükümleri şunlardır;

a) Organizasyon veya tesisin özelliği nedeniyle birden fazla destekleyici ile sözleşme yapılabilir. Bu durumda, destekleyicilere konuyla ilgili bilgi verilerek koordinasyon ve uyumun sağlanması hususunda tüm tedbirler alınır.

b) Destekleyiciler iş ve işlemlerinde kamu düzenini bozucu, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretler kullanamazlar.

c) Yeni tesislerin yapımında KOSGEB tarafından hazırlanan keşif dosyası, proje ve hesaplara, onarım ve devam eden işlerde ise mevcut ve geçerli sözleşmelere uyulur. Hakediş, kesin hesap ve tasfiye işlemleri Başkanlık tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm Bulunmaması Hali

Madde 16 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde KOSGEB mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından:

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 1/9/2000 tarihli ve 24157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üniversitelerarası Kurulun kararıyla oluşan jüriler, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından jüri üyelerine bildirilir. Jüri üyelerine ayrıca adayla ilgili gerekli akademik bilgiler de gönderilir. Kesin zorunluluk nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, jüri üyeliğinin kendilerine tebliğinden itibaren en geç iki hafta içinde katılmama sebeplerini mensup oldukları fakültenin yönetim kuruluna bildirerek müsaade isterler. Yönetim kurulları bu talepleri inceleyip değerlendirmek üzere hemen toplanır ve kararını en geç talep tarihinden itibaren iki hafta içinde verir. Yönetim kurulları kesin zorunluluk bulunmadıkça, jüri üyelerinin görevlerinden ayrılmalarına müsaade etmezler. Sağlık, ölüm ve benzeri mücbir sebeplerin daha sonra ortaya çıkması dolayısıyla jüriye katılmama durumu söz konusu olursa, ilgili jüri üyesi durumu hemen üniversitesi aracılığıyla Üniversitelerarası Kurula iletir. Görevini yerine getirmeyen üyeler hakkında, bağlı oldukları üniversite rektörleri 15 gün içinde disiplin soruşturması yapmakla yükümlüdürler. Disiplin soruşturmasının sonucu Üniversitelerarası Kurula bildirilir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Üniversitelerarası Kurul Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

 

 

—— • ——

 

Sayfa Başı


Yargıtay Kararı

 

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas    : 2003/3676

Karar : 2003/5346

Davacı Esin Ateş ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Eskişehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 11/6/2002 günlü ve 2002/141-378 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 29/4/2003 gün ve Hukuk-53986 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

 

YARGITAY KARARI

 

Dava, kardeşinin nüfustaki mükerrer kaydının iptali istemine ilişkindir. Davanın bu niteliğine göre kaydının iptali istenen kişi ile sağ olduğu anlaşılan annesinin de yöntemince davaya dahil edilip taraf teşkili sağlanmadan esas hakkında hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 23/6/2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı