Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

26 Mart 2003

ÇARŞAMBA

Sayı : 25060

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Kuruluşun Bağlı Olduğu Bakanlığın Değiştirilmesi ile İlgili İşlem

— Başbakanlığa Bağlı Bulunan Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, Maliye Bakanlığına Bağlanmasına Dair Tezkere

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Turizm Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararı

2003/5351 Yenilenme Sebebiyle Boşalan Rekabet Kurulu Üyeliklerine Atama Kararı

 

Tebliğ

— 2002/6 Sayılı 2003 Yılı Fuar Takvimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İTG-2003/1)

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/5 (Siyasî Partî Malî Denetimi), K: 2002/25 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2001/3 (Siyasî Partî Malî Denetimi), K: 2002/26 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/24 (Siyasî Partî Malî Denetimi), K: 2002/27 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2000/17, K: 2002/46 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/15, K: 2003/7 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kuruluşun Bağlı Olduğu Bakanlığın Değiştirilmesi ile İlgili İşlem

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

25 Mart 2003

B.02.0.PPG.0.12-301/4928

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Başbakanlığa bağlı bulunan Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, Maliye Bakanlığına bağlanmasını, 27.9.1984 tarihli 3046 sayılı Kanunun 3313 sayılı Kanunla değişik 10’uncu maddesi uyarınca yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

RecepTayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

25 Mart 2003

B.01.0.KKB.01-08/D-2-2003-373

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 25 Mart 2003 günlü, B.02.0.PPG.0.12-301/4928 sayılı yazınız.

Başbakanlığa bağlı bulunan Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, Maliye Bakanlığına bağlanması, 3046 sayılı Yasa’nın 3313 sayılı Yasa ile değişik 10. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

25 Mart 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-4929

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“MITT Moskova Turizm Fuarı”na katılmak üzere, 26 Mart 2003 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Turizm Bakanı Güldal Akşit’in dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

RecepTayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

25 Mart 2003

B.01.0.KKB.01-06-47-2003-374

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 25 Mart 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-4929 sayılı yazınız.

“MITT Moskova Turizm Fuarı”na katılmak üzere, 26 Mart 2003 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Turizm Bakanı Güldal AKŞİT’in dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

Karar Sayısı : 2003/5351

Yenilenme sebebiyle 5/3/2003 tarihinde boşalan Rekabet Kurulu üyeliklerine, ekli listede adları yazılı kişilerin atanmaları; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 22 nci ve 24 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/3/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

A.AKSU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

A. AKSU

K. UNAKITAN

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

G. AKŞİT

O. PEPE

M. AYDIN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

 

 

18/3/2003 Tarihli ve 2003/5351 Sayılı Kararnamenin Eki

LİSTE

 

ADI VE SOYADI :

ADAY GÖSTEREN KURUM :

1 - Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

2 - Tuncay SONGÖR

Yargıtay

3 – Kublay ATASAYAR

Rekabet Kurulu

4 -M. Sıraç ASLAN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Sayfa Başı


Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı