Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

20 Şubat 2003

PERŞEMBE

Sayı : 25026

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2003/5217 Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Ankara Temsilciliği’nin “Uluslararası Federasyon’un Türkiye ve Güney Kafkasya Bölgesel Temsilciliği”ne Dönüştürülmesi Hakkında Karar

Yönetmelikler

— İnsan Hakları Danışma Kurulunun Kuruluş, Görev ve İşleyişi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol, Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

— Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/4)

DÜZELTME (Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2003/5217

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Ankara Temsilciliği’nin “Uluslararası Federasyon’un Türkiye ve Güney Kafkasya Bölgesel Temsilciliği”ne dönüştürülmesi; Dışişleri Bakanlığı’nın 6/1/2003 tarihli ve UKGY/1820 sayılı yazısı üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Arasında Uluslararası Federasyonun ve Onun Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Temsilciliğinin Statüsüne İlişkin Anlaşmanın 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre,Bakanlar Kurulu’nca 29/1/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

     

Başbakan

     

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Başbakanlıktan:

İnsan Hakları Danışma Kurulunun Kuruluş, Görev ve İşleyişi ile İlgili

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —15/8/2001 tarihli ve 24494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsan Hakları Danışma Kurulunun Kuruluş, Görev ve İşleyişi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Madde 3 —Bu Yönetmelikte geçen;

 

Devlet Bakanı

: İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanını,

 

Üst Kurul

: İnsan Hakları Üst Kurulunu,

 

Başkanlık

: İnsan Hakları Başkanlığını,

 

Kurul

: İnsan Hakları Danışma Kurulunu,

 

İfade eder."

 

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Madde 4 —Kurul aşağıda sayılan kuruluş temsilcileri ve kişilerden oluşur:

a) Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ve Özürlüler İdaresi Başkanlığından asgari genel müdür yardımcısı veya müstakil daire başkanı düzeyinde birer temsilci,

b) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları Merkezinden bir temsilci,

c) Adli Tıp Kurumundan bir temsilci,

d) Üye sayısı yüzbinin üstünde olan memur ve işçi sendikaları konfederasyonlarından birer temsilci,

e) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonundan (TİSK) birer temsilci,

f) Türkiye Barolar Birliğinden bir, bünyelerinde insan hakları inceleme komisyonu bulunan illerin Barolarından, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenecek beş temsilci,"

g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden (TZOB) birer temsilci,

h) Türk Tabipler Birliğinden bir temsilci,

i) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden bir temsilci,

j) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyinden birer temsilci,

k) Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Danışma Kurulundan iki temsilci,

l) İnsan Hakları alanında faaliyet gösteren ve Üst Kurul tarafından belirlenen sivil toplum kuruluşlarından birer temsilci,

m) Çalışmalarında insan haklarını ilgilendiren konulara da yer veren 6 öğretim üyesi ile uluslararası mahkemelerde daha önce görev yapmış Türk uzmanlardan iki kişi.

(a-l) bentlerindeki temsilciler kuruluşlarınca, (m) bendindeki üyeler Üst Kurul tarafından belirlenir."

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a), (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"a) İnsan haklarının geliştirilmesi ve korunmasına ilişkin konularda görüş bildirmek, tavsiyelerde bulunmak, öneriler ve raporlar sunmak,"

"f) İnsan hakları ihlallerinin ulusal düzeydeki genel durumu ve işkence yasağı, ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü ve diğer temel insan hakları konuları hakkında Devlet Bakanına ve Üst Kurula raporlar sunmak,"

"g) Irkçılık, her türlü ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı dahil insan haklarına ilişkin uluslararası konularda Devlet Bakanına ve Üst Kurula görüş bildirmek."

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (f) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"f) Toplantı üye tamsayısının yarıdan bir fazlası ile yapılır. Kararlar toplantıya katılanların yarısının bir fazlası ile alınır. Eşitlik halinde Kurul Başkanının oyu iki oy sayılır.”

"j) Toplantı sonuçları Kurul Başkanı tarafından bir rapor halinde Devlet Bakanına ve Üst Kurula iletilir."

Yürürlük

MADDE 5 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 —Bu Yönetmelik hükümlerini Kurulun bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

Ege Üniversitesinden:

Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol, Madde Bağımlılığı

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 —Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol, Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ege Üniversitesi Senatosunun 8/10/2002 tarihli ve 21/14 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu’nun 16/1/2003 tarihli onayı ile 2547 sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesi uyarınca Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur.

Çalışma Alanı

Madde 2 —Merkezin amacı; İzmir ve çevresinde alkol ve madde bağımlılığı tanısı ile izlenmekte olan gençlerin, bu merkezde yatarak tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yürütülmesi, bu alanda gerçekleştirilecek bilimsel araştırmaların düzenlenmesi ve yürütülmesi, çocuk ve gençlik ruh sağlığı alanında yetiştirilen ve bu alanda hizmet verecek olan uzmanlık öğrencisi, pratisyen hekim, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve diğer sağlık personelinin eğitimine yönelik programların oluşturulmasıdır. Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için merkez aşağıdaki çalışmaları yapar:

a) Gençlerin tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin denetim ve yönetimini yapar.

b) Ege Üniversitesi öğretim elemanları, uzmanlık öğrencileri ve çalışanları, gençler arasında alkol ve madde kullanımının nedenleri, yaygınlığı, klinik özellikleri, tedavi ve topluma kazandırılması alanlarındaki eğitimlerinin sağlanmasına yönelik merkez içi rotasyon programları oluşturur.

c) Gençler arasında alkol ve madde kullanımının nedenleri, yaygınlığı, klinik özellikleri, tedavi ve topluma kazandırılması alanlarındaki araştırma projelerinin planlanmasında ve yürütülmesinde, yeni yöntemlerin geliştirilmesinde veya modifikasyonunda araştırmacılara yardımcı olur; bu konulardaki araştırma ve uygulama yapacak olan öğretim elemanı, araştırmacı ve öğrenci yetiştirilmesini teşvik eder.

d) (c) bendinde belirtilen araştırmaları duyurmak ve yeni yöntem ve yaklaşımları tanıtmak amacıyla seminer, kurs ve konferanslar düzenler, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar verir.

e) Bu alandaki araştırmalar ve uygulamalarda, İzmir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü gibi yerel yönetim kurumları ve yurt içi benzer, merkez ve kuruluşlarla gerekli protokolleri yapar.

f) Uluslar arası kuruluşlarla ilişki ve etkileşimi sağlar.

g) Merkez kuruluş amacına, Yüksek Öğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları da yapar.

Organlar

Madde 3 —Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu.

Müdür

Madde 4 —Merkez Müdürü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür tekrar atanabileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir.

Merkez Müdürü, işlerinde kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak seçebilir.

Madde 5 —Müdür görevi başında bulunmadığı zaman Müdür Yardımcısı vekil olarak göreve devam eder. Müdür Yardımcısı da bulunamadığı takdirde Yönetim Kurulundan bir üye Müdürlüğe vekalet edebilir. Altı aydan uzun süreli üniversite dışı görevlendirmelerde Müdürün yerine yenisi görevlendirilir.

Müdürün Görevleri

Madde 6 —Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak, merkezin idari işlerini yürütmek,

c) Yurt içi ve yurt dışı ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

Madde 7 — Yönetim Kurulu tabii üye olan Müdür dışında 5 kişiden oluşur. Diğer üyeler merkezin çalışma alanı ile ilgili tercihan öğretim üyeleri arasından olmak üzere, Rektör tarafından üç yıl süreyle seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya 6 aydan fazla üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 8 —Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin kuruluş amacına göre merkezin çalışma düzenini saptamak,

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda, merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,

c) Mevcut olanakları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı karar almak,

d) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak,

e) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini var olan olanaklara göre karara bağlamak.

Madde 9 —Yönetim Kurulu; Müdürün davetiyle ayda en az bir kez toplanır.

Madde 10 —Tedavi merkezinde çalışacak personelin üniversitenin belirleyeceği program çerçevesinde eğitim görmesi şarttır. Başka bir kurum veya kuruluşta veya önceden eğitimlerini tamamladıklarını belgeleyenlerin durumu Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilip karara bağlanır.

Madde 11 —Yataklı tedavi kurumu ile ilgili işleyiş konusunda Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 12 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 —Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden :

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —14/7/1998 tarihli ve 23402 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) Öğrenci her yarıyıl kendi danışmanı tarafından açılan Uzmanlık Alan Dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık Alan Dersleri Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Uzmanlık Alan Dersi krediden sayılmaz.”

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

İŞKOLU TESPİT KARARI

 

 

Karar Tarihi

: 19/02/2003

 

Karar No

: 2003/4

 

İŞYERİ

: TBMM Genel Sekreterliği

   

  Milli Saraylar Daire Başkanlığı

   

  Dolmabahçe Sarayı Dolmabahçe-İSTANBUL

 

TESPİTİ İSTEYEN

: TBMM Başkanlığı

   

  Milli Saraylar Daire Başkanlığı

 

B.M. DOSYA NO

: 24831.34

İNCELEME : Milli Saraylar Daire Başkanlığı işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; 2919 sayılı TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununa göre TBMM Genel Sekreterliği Genel Sekreter Teknik Hizmetler Yardımcılığına bağlı olarak kurulan Başkanlığın amacının; atalarımızın mirası olan saray, köşk ve kasırların bakım, onarım, restorasyon ve korunması ile bu tarihi eserlerin gelecek nesillere taşınmasını sağlamak olduğu, Başkanlığa bağlı Saray ve Köşkler Grup Başkanlığı (Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Şale, Maslak Kasrı, Ihlamur Kasrı, Beylerbeyi Sarayı, Aynalıkavak Kasrı, Florya Atatürk Köşkü, Küçüksu Kasrı, Beykoz Kasrı, Yalova Atatürk Köşkü), İdari Şube Müdürlüğü ile Teknik ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı işyerlerinin bulunduğu belirlenmiştir. Müze olarak faaliyet gösteren saray, köşk ve kasr işyerlerinde 657 sayılı Yasaya tabi 438 memurun çalıştırıldığı, Başkanlığa bağlı Teknik ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı tarafından saray, köşk ve kasırların bakım, onarım ve restorasyon işlerinin yapıldığı, bu işlerin yapılması amacıyla işyerlerinde İş Kanununa tabi 569 işçinin istihdam edildiği, istihdam edilen işçilerin merkez tarafından iş yoğunluğuna göre restorasyon yapılan yerlere gönderildiği, çalıştırılan personel sayılarına bakıldığında sayısal çoğunluğun inşaata dayalı işlerde çalıştırıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 15 sıra numaralı “İnşaat” işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

KARAR : Milli Saraylar Daire Başkanlığı tarafından yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 15 sıra numaralı “İnşaat” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

Sayfa Başı


DÜZELTME

19/1/2003 tarihli ve 24998 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, “Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünün 4/2/2003 tarihli ve B.30.2.YTÜ.0.00.00.00-2000/130-168 sayılı yazısı üzerine, aşağıdaki düzeltme yapılmıştır.

Resmî Gazete

    Sayfa

Satır

Yanlış                                                                                           

Doğru                                                                                           

        6

13

...not ortalamalarının en az 4.0 üzerinden 3.0 olması gerekir.

...not ortalamalarının en az 4.0 üzerinden 3.5 olması gerekir.

Sayfa Başı