Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

6 Şubat 2003

PERŞEMBE

Sayı : 25016

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— Erciyes Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi (KAYBİMER) Yönetmeliği

— Harran Üniversitesi Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGEM) Yönetmeliği

— Yaşar Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

— Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UFSEM) Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Mecburi Standard Tebliği (No: SB-2003/01)

— Mecburi Standard Tebliği (No: SB-2003/02)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/2)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/3)

— Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2003/2)

— Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2003/4)

— 2002 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Aralık Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım  Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/2)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/8)

— Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Sıra No: 4)

— Burdur Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (2002/6)

— Nevşehir İlinde Bulunan Jeotermal Kaynakların Araştırılması, Kuyu Açılması ve İşletilmesi ile Ruhsatlandırılmasına İlişkin Esas ve Usullerin Uygulanmasına Dair Karar (2003/01)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Erciyes Üniversitesinden :

Erciyes Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi (KAYBİMER) Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin ve mezunlarının meslek, sektör ve işletme seçme sürecinde yönlendirilmelerine ve bilgilendirilmelerine katkıda bulunmaktır.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/d-2 maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 3 — KAYBİMER, amaçları doğrultusunda potansiyel iş alanı olan işletmelerin insan kaynakları talebi ile öğrencilerin oluşturacakları insan kaynakları arzının nicel ve nitel açıdan uyumlaştırılması çerçevesi içinde faaliyet gösterir.

Madde 4 — KAYBİMER’in hizmetlerinden Erciyes Üniversitesi’nin öğrencileri ve mezunları faydalanır.

İlkeler

Madde 5 — a) KAYBİMER’in hizmetleri öğrenciler açısından gönüllülük esasına dayanır.

b) KAYBİMER’in hizmetleri tüm eğitim-öğretim birimlerinin ders programları ve ders içerikleri dikkate alınarak sunulur.

c) KAYBİMER, ders programlarının ve ders içeriklerinin yeniden düzenlenmesi sürecinde, piyasaların insan kaynakları talep yapısının değerlendirilmesi ve dikkate alınabilmesi için, yıllık faaliyet raporlarından tüm eğitim-öğretim birimlerine birer nüsha gönderir.

d) KAYBİMER, hizmetlerinin sunumunda yöresel ve toplumsal kalkınmada öncelik arzeden meslek, sektör ve işletmeleri tercih eder.

KAYBİMER’in Hizmetleri

Madde 6 — a) Mezun adayı öğrenciler ile değişik sektörlerden çeşitli kuruluşları biraraya getiren tanıtım toplantıları düzenler, öğrencilerin çeşitli alanlarda iş tanımları, iş hayatı, mesleklerdeki kariyer olanakları ile ilgili bilgi edinmelerini sağlar. Kariyer Günleri adı altında organize edilen bu toplantılarda kuruluşlar mezun adayları ile doğrudan irtibat kurar, iş başvurusu ve staj formlarının dağıtımını sağlar.

b) Ara sınıfta bulunan öğrencilere staj, Üniversite içi ve endüstride kısmi statüde iş imkanları organize eder.

c) Öğrenciler için yurt dışı staj imkanları araştırır ve organizasyonunda yardım eder.

d) Kariyer Günleri dışında, eleman talebinde bulunan kuruluşlarla mezunlar arasında irtibat kurar.

e) Öğrencilerle bireysel görüşmeler yaparak, yetenek ve ilgi alanlarını daha objektif değerlendirip, gözden geçirmelerine yardımcı olur.

f) Gerek seminerler, gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri konusunda bilgi verir. Etkin bir özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme konularında yardımcı olur.

g) Mezunlarımız için iş olanakları araştırır.

h) Erciyes Üniversitesi mezunlarının Üniversite sonrası yaşamlarında da Erciyes’li olmak gururunu ve kültürünü sürdürüp birbirleri ile yakın ilişki, dayanışma ve işbirliği içinde bulunmaları için çeşitli faaliyetlere katkıda bulunur.

i) Birimler bazında insan kaynakları veri tabanı oluşturur.

– Mezun ve mezun adayları ile ilgili kişisel özellikler envanteri hazırlar,

– Endüstrinin insan kaynakları talep envanterini esas alan bilgi bankası oluşturur.

j) Meslek kuruluşları vasıtasıyla Kayseri’deki işletmelerin adreslerini ve onları genel anlamda (sektör, iş türü, üretim türü, ihracat, ithalat, vs.) tanıtıcı bilgileri muhafaza edici bilgi bankası oluşturur.

k) Düzenli işletme tanıma gezileri organize eder.

Yönetim

Madde 7 — KAYBİMER, Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Çalışma Gruplarından oluşur.

Yönetim Kurulu

Madde 8 — Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği ve Rektör tarafından görevlendirilen 5 öğretim elemanı ile birlikte 7 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu’nun görev süresi üç yıldır.

Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine olağan olarak en geç iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılanların oy çokluğuyla alır.

Yönetim Kurulu, her takvim yılının başında çalışma gruplarından gelen önerileri ve raporları değerlendirerek ilgili konularda bir yıllık yazılı çalışma programı hazırlar ve gerekli kararları alır.

Yönetim Kurulu, her faaliyet dönemi sonunda (takvim yılı sonunda) Müdürlük tarafından hazırlanacak olan faaliyet raporunu görüşüp kabul ettikten sonra sonucu Rektörlüğe sunar.

Müdür ve Müdür Yardımcısı dışındaki her bir Yönetim Kurulu üyesine, belli sayıda birimlerin çalışma gruplarının sorumluluğu ve bunların Yönetim Kurulu ile koordinasyonu görevi Müdür tarafından verilir.

Her Yönetim Kurulu üyesi, kendi sorumluluğuna verilen çalışma gruplarının öneri ve raporlarını değerlendirerek bunlarla ilgili benzerlikleri ve farklılıkları içeren bir yazılı özeti Müdürlüğe sunar.

KAYBİMER Müdürü

Madde 9 — Müdür, Üniversite Yönetim Kurulu’nca önerilecek öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından, üç yıl süreyle görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

KAYBİMER Müdür Yardımcısı

Madde 10 — Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından birini üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirip Rektörlüğe bildirir. Süresi dolan müdür yardımcısı tekrar atanabilir. Müdürün görevi bitince müdür yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcısı başkanlık eder.

Çalışma Grupları

Madde 11 — Dekanlıklar, enstitüler ve yüksekokul müdürlükleri bünyesinde fakültelerde dekan, enstitü ve yüksekokullarda müdür veya bunların yardımcılarının başkanlığında, birimlerin Yönetim Kurulu Kararıyla seçilen ikişer öğretim elemanı ve öğrenci temsilcisinden oluşan dört kişilik çalışma grubu oluşturulur.

Madde 12 — Çalışma grupları bu Yönetmelikte belirlenmiş olan amaç, kapsam ve ilkeler doğrultusunda her takvim yılının başında yazılı çalışma önerileri hazırlar ve Yönetim Kurulu’na sunar.

Çalışma grupları, olağan olarak en geç 6 ayda bir olmak üzere Aralık ve Haziran aylarının başında toplanır.

Çalışma grupları, kendi birimlerinde ve kendi ilgi alanında bu Yönetmeliğin amaç, kapsam ve ilkeleri doğrultusunda en geç 6 ayda bir düzenleyeceği toplantılarda yazılı bir rapor hazırlar ve müdürlüğüne sunar. Raporda aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Endüstriden birimlere gelen KAYBİMER’i ilgilendiren bilgiler,

b) Uygulanan ders programı değişiklikleri,

c) Program dışı eğitim-öğretim faaliyetleri,

d) Öğrencilerin sosyal-kültürel-sportif faaliyetleri,

e) Öğrencilerin nicel ve nitel özellikleri ile ilgili bilgiler,

Çalışma gruplarının oluşturacakları bu bilgi kaynakları KAYBİMER’in sunacağı hizmetlerde temel dayanağı oluşturur.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Harran Üniversitesinden :

Harran Üniversitesi Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGEM) Yönetmeliği

Merkezin Kuruluşu

Madde 1 — 2547 sayılı Kanunun 7d/2 maddesi ile Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin Ek: 1 inci maddesi uyarınca, Harran Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, temiz ve alternatif enerji kaynakları konusuna giren güneş enerjisi başta olmak üzere diğer yenilenebilir enerji kaynakları, bioenerji ve jeotermal enerjilerinin kullanımı ve tasarrufu alanlarında araştırma yaparak, hızla büyüyen bilgi ve teknolojiyi yakından izleyip ülkemizde ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde uygulanabilir, temiz, alternatif enerji kaynaklarının belirlenmesi ve bölgede kurulacak uygulama üniteleri konularında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek amacı ile Harran Üniversitesi Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGEM) kurulmuştur.

Organlar

Madde 2 — Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Genel Kurulu,

b)Merkez Yönetim Kurulu,

c)Merkez Müdürü.

Merkez Genel Kurulu

Madde 3 —Merkez Genel Kurulu üç yıl için seçilecek aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Üniversiteye bağlı fakültelerin kadrolu öğretim elemanları arasından, fakülte kurullarınca önerilen ve Rektörce görevlendirilen üçer öğretim elemanı,

b)Üniversiteye bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi’nin ilgili birimlerinden kadrolu öğretim elemanları arasından Fakülte Kurulunca önerilen ve Rektörce görevlendirilen üç öğretim elemanı,

c)Merkez Genel Kurulu, Merkez Müdürü’nün başkanlığında yılda bir defa Ocak ayında olağan toplanır. Genel kurulun toplantı yeter sayısı üye sayısının, karar yeter sayısı toplantıya katılan üye sayısının yarısını aşan sayıdır.

Merkez Müdürü, gerek gördüğü takdirde Merkez Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Merkez Genel Kurulu’nun üye tam sayısının yarısından fazlasının talep etmesi durumunda, Merkez Müdürü, Genel Kurulunu en geç bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantılarda sadece toplantıyı gerektiren gündem maddeleri görüşülür. Merkez Genel Kurulu tutanaklarından bir nüshası Rektörlüğe gönderilir.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 4 —Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile Merkez Müdürünün görüşünü de alarak Genel Kurul üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için atanacak, tercihen öğretim üyesi olmak üzere dört öğretim elemanından oluşur.

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 5 —Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)Bu Yönetmelikle belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b)Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek bunlara son şeklini vermek,

c)Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak,

d) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirme için Rektörlüğe sunmak,

e)Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak,

f)Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma, uygulama ve yayın konularındaki mali destek isteklerini karara bağlamak,

g)Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda da kararlar almak.

Merkez Müdürü

Madde 6 —Merkez Müdürü,Genel Kurul üyeleri arasından tercihen öğretim üyesi olmak üzere Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki öğretim elemanını Merkez Müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür, görev başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil olarak görevlendirilir. Görev vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 7 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

a)Merkezi temsil etmek,

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d)Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

e)Merkez Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

f)Merkezin Yıllık Faaliyet Raporunu ve bir sonraki yıla ait Yıllık Çalışma Programını hazırlamak ve Merkez Genel kurulunda onaylanmış şekli ile bunları Rektöre sunmak,

g)Çalışma konularıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan ve Merkez Müdürünün isteği ile toplanan ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş belirten bir Danışma Kurulunu oluşturmak,

h) Yurtiçi ve yurtdışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya özel kişilerle işbirliği yaparak amaca uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,

i)Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, bütçe teklifini Yönetim Kurulunda görüşüp hazırlayarak Rektöre sunmak.

Diğer Hükümler

Madde 8 —Merkezde görev yapacak her türlü idari ve teknik personelin görevlendirilmesi, Merkez Müdürünün önerisi ve Rektör onayı ile olur.

Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve ilgili yönetmelikler ile genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 9 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yaşar Üniversitesinden :

Yaşar Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — 2547 sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi ile Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin EK: 1. maddesi uyarınca, Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Atatürkçü düşünceyi, Atatürk İlke ve İnkılâplarını, Türkiye Cumhuriyeti tarihini bilimsel yollardan araştırmak, bilim dünyasına tanıtmak, yaymak ve bu konularda yayınlar yapmak amacıyla "Yaşar Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurulmuştur.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen,

a) "Üniversite" Yaşar Üniversitesini,

b) "Rektör" Yaşar Üniversitesi Rektörünü,

c) "Merkez" Yaşar Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezini,

ifade eder.

Çalışma Alanı

Madde 3 — Merkezin çalışma alanı ve görevleri şunlardır:

a) Atatürk'ün hayatı, kişiliği, ilkeleri, Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılâpları ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında araştırmalar yapmak ve yapılmasını teşvik etmek,

b) Devlet ve toplum hayatında Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını yaşatmak için bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, elde edilen sonuçları eğitim-öğretimde kullanılır hale getirmek; millî birlik ve beraberliği sağlayıcı, Atatürk inkılâplarını benimseyen gençlerin yetişmesini sağlamak,

c) Atatürk, Millî Mücadele, Türk İstiklâl Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile ilgili Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış kitap, broşür, dergi ve benzeri materyallerden oluşan bir kitaplık kurmak; her türlü kaynak ve belgeleri toplamak, bunları bilimsel yöntemlerle düzenlemek; araştırma yapacakların hizmetine sunmak,

d) Amaç ve görevleriyle ilgili kongreler, konferanslar, seminerler, her türlü bilimsel toplantılar, geziler, sergiler düzenlemek, Üniversite dışında düzenlenen bilimsel toplantılara katılmak,

e) Çalışma alanı ile ilgili olarak çeşitli alanlarda ödüllü yarışmalar düzenlemek,

f) Amaç ve görevleri doğrultusunda yaptığı bütün araştırma inceleme, kongre konferans ve seminerlerin sonuçlarını yayımlamak; aynı mahiyetteki çalışmaların yayımlanmasını desteklemek; süreli ve süresiz yayınlar yapmak,

g) Çalışma alanı ile ilgili konularda özellikle Üniversitemizde inceleme ve araştırma yapacakları desteklemek, lisansüstü tezlerini yayımlamak,

h) Çalışma alanı ile ilgili olarak araştırma ve inceleme yapan yurt içi ve dışındaki kurum ve kuruluşlarla, araştırmacı yazar ve sanatkarlarla bilgi alışverişinde ve işbirliğinde bulunmak,

i) Çalışma alanıyla ilgili olarak İzmir ve yöresinde belge ve kaynak toplamak, incelemeler yapmak; bölgenin Millî Mücadele, İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet tarihindeki yerini incelemek,

j) Millî Bayram, kurtuluş günleri ve benzeri özel günlerde bilimsel toplantılar ve çeşitli etkinlikler düzenlemek,

k) Çalışma alanına giren konularda Yaşar Üniversitesinin bütün birimleri ile işbirliği içerisinde olmak,

l) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

Organlar

Madde 4 — Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Genel Kurulu.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

c) Merkez Müdürü.

Merkez Genel Kurulu

Madde 5 — Merkez Genel Kurulu üç yıl için seçilecek aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Üniversiteye bağlı fakültelerin ve yüksekokulların fakülte/yüksekokul kurullarınca kadrolu öğretim elemanları arasından seçilecek birer öğretim elemanı,

b) Üniversite dışında merkezin çalışma alanlarında uzmanlaşmış kişilerden, Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek bir kişi.

Madde 6 — Merkez Genel Kurulu, Merkez Müdürü başkanlığında, yılda bir defa Ocak ayında olağan olarak toplanır.

Genel Kurulun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının; karar yeter sayısı toplantıya katılan üye sayısının yarısını aşan sayıdır. Oylama eşitliği halinde Müdürün oyu iki oy sayılır.

Genel kurul toplantılarına geçerli ve Genel Kurulca kabul edilen mazereti olmadan iki defa katılmayanların üyelikleri düşer. Boşalan Genel Kurul üyelikleri 5 inci maddedeki usule göre doldurulur. Bu usulle yeni belirlenen üyeler, kalan süreyi tamamlarlar.

Merkez Müdürü gerekli gördüğü takdirde Merkez Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Merkez Genel Kurulunun üye tam sayısının yarısından fazlasının talep etmesi durumunda Merkez Müdürü Genel Kurulu en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantılarda, sadece toplantıyı gerektiren gündem maddeleri görüşülür.

Merkez Genel Kurulu tutanaklarından bir nüsha Rektörlüğe ve Mütevelli Heyete gönderilir.

Merkez Genel Kurulunun Görevleri

Madde 7 — Merkez Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda uzun vadeli bilimsel ve idari plân teklifleri geliştirmek,

b) Yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programlarını görüşüp onaylamak,

c) Yönetmelik değişikliği tekliflerini görüşerek Senatoya arz etmek.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 8 — Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile Merkez Müdürünün de görüşünü alarak Genel Kurul Üyeleri arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin onayı ile üç yıl için görevlendirilecek, tercihen öğretim üyesi olmak üzere beş öğretim elemanından oluşur.

Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile en az üç ayda bir toplanır ve çoğunlukla karar verir.

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek son şeklini oluşturmak,

c) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak,

d) Merkezin çalışmaları için geçici çalışma grupları ve komisyonlar kurmak ve görevlendirme için Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plân ve programını hazırlamak,

f) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma, uygulama ve yayın konularındaki malî destek isteklerini Mütevelli Heyetin onayına sunmak,

g) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda da karar almak.

Merkez Müdürü

Madde 10 — Merkez Müdürü, Genel Kurul Üyeleri arasından tercihen öğretim üyesi olmak üzere Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin onayı ile üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere Merkez Genel Kurulu üyeleri arasından en çok iki Merkez Müdür Yardımcısı görevlendirir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürü, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 11 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak; bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

d) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

e) Merkez Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak; bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Merkez Genel Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak,

g) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya özel kişilerle işbirliği yaparak amaca uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,

h) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek; bütçe teklifini yönetim kurulunda görüşüp hazırlayarak Rektörün görüşünü de alarak Mütevelli Heyete sunmak.

Merkez Müdür Yardımcıları, Merkez Müdürünün kendilerine vereceği görevleri yerine getirirler.

Diğer Hususlar

Madde 12 — Merkezde görev yapacak her türlü idari, akademik ve teknik personelin görevlendirilmesi, Merkez Müdürünün ve Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile olur.

Madde 13 — Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Madde 14 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Ufuk Üniversitesinden:

Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UFSEM) Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1 —Sürekli Eğitim Merkezi (UFSEM)’in amacı; Üniversitemizin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak ve topluma hizmet amacıyla, kamu ve özel sektörün çeşitli kesimlerine, çeşitli bilgi düzeyinde eğitim programları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile, 4488 sayılı Ufuk Üniversitesi Kuruluş Kanunu ve Ufuk Üniversitesi Ana Yönetmeliği gereğince Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuş bulunan Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UFSEM)’ne ilişkin esasları kapsar.

Tanımlar

Madde 3 —Bu Yönetmelikte geçen,

Üniversite : Ufuk Üniversitesini,

Mütevelli Heyet : Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

Başkan : Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

Rektör : Ufuk Üniversitesi Rektörünü,

UFSEM : Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,

Yönetim Kurulu : Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunu,

Müdür : Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Görevleri

Çalışma Alanı ve Görevleri

Madde 4 —Merkezin çalışma alanları ve görevleri şunlardır;

a) Üniversitede eğitim-öğretim yapılan bilim dallarında araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, düzenlemek ve desteklemek.

b) Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerin yetişmesine yardımcı olmak. Kamu ve özel sektör elemanlarının hizmet içi eğitimlerine katkıda bulunmak.

c) Araştırma ve uygulamaları planlamak ve organize etmek, bu konuda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

d) Ufuk Üniversitesine bağlı olmayan gerçek ve tüzel kişilere bilimsel danışmanlık hizmetleri sunmak, gerektiğinde bunlarla işbirliği yapmak.

e) Üniversitede eğitim-öğretim yapılan bilim dallarında veya ülkenin ihtiyaç duyduğu diğer bilimsel konularda yayınlar hazırlamak, seminerler, konferanslar, paneller, kurslar ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, anketler yapmak, yapılan anketlerin sonuçlarını değerlendirmek.

f) Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları için Üniversite dışı çeşitli kurumlardan destek sağlayarak proje ve teklifler hazırlamak.

g) Üniversite dışı kurum, kuruluş ve kişilerle ortak projeler hazırlamak, uygulamak ve uygulattırmak.

h) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları

Organlar

Madde 5 —Merkez aşağıdaki organlardan oluşur.

a) Merkez Yönetim Kurulu

b) Merkez Müdürü

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 6 —Yönetim Kurulu Merkez Müdürü ile, her fakülte, yüksekokul ve enstitülerden önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen birer temsilciden oluşur.

Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine her yarıyılda en az bir defa toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Merkez Müdürü işin gerektirdiği durumlarda Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulu toplantısı salt çoğunluk ile yapılır ve kararlar salt çoğunluk ile alınır.

Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere ilgili birimce önerilen aday Rektör tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilir.

Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 7 —Yönetim Kurulunun yetki ve görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Çeşitli verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanıma sunulması için her türlü çalışmaları yapmak.

d) Üniversite çapında bilgi teknolojilerinin yaygın bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla tanıtım ve eğitim programları düzenlemek, bu konularda Üniversitenin birimlerine danışmanlık hizmeti vermek.

e) Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.

f) Eğitim programları sonunda verilecek, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önermek.

g) Merkezin bir sonraki döneme ait programlarını düzenleyerek Rektörlük kanalı ile Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

h) Merkezin yönetmelik değişikliklerini görüşerek onaylanmak üzere Senatoya sunmak.

Merkez Müdürü

Madde 8 —Merkez Müdürü, Rektör tarafından Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı süre ile görevlendirilebilir. Merkez Müdürü aynı zamanda Yönetim kurulunun başkanıdır.

Müdür görevi başında bulunmadığı zaman Rektörün onayını almak suretiyle Yönetim kurulu üyelerinden birisini vekil bırakır. Göreve vekalet 4 ayı aştığı takdirde Rektör yeni bir Merkez Müdürü görevlendirir.

Merkez Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9 —Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

e) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin faaliyetlerini içeren raporları düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Kadrolar

Madde 10 —Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı öncelikli olarak Rektör tarafından görevlendirilecek Üniversitenin tam zamanlı elemanları tarafından karşılanır.

Mümkün olmadığı takdirde Merkez Yönetim Kurulunun talebi ve işin özelliği dikkate alınarak Rektör, Mütevelli Heyetin onayını almak suretiyle programlarda çalışmak üzere Üniversite dışından uzman eleman görevlendirebilir.

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde 11 —Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, Yükseköğretim Kanunu, bu Kanunla ilgili yönetmelikler ile Ufuk Üniversitesi Yönetmelikleri ve yürürlükte olan genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 12 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 —Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 30/1/2003

Karar No

: 2003/2

İşyeri

: Taş-San Koll.Şti. Kamil CİHAN ve Ortakları

 

Yıldıztabya Cad. Tezel Apt. No: 101

 

Gaziosmanpaşa/İSTANBUL

B.M. Dosya No

: 571711.34

Tespiti İsteyen

: Genel-İş Sendikası

İnceleme : Taş-San Koll. Şti. Kamil CİHAN ve Ortakları işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirket tarafından ihale yoluyla Eyüp Belediyesine ait sokak, cadde ve pazar yerlerinin süpürülmesi, temizlenmesi, çöplerin toplanması ve toplanan çöplerin aktarma merkezlerine taşınması işlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin işkolları Tüzüğü’nün 28 sıra numaralı “Genel İşler” işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Taş-San Koll. Şti. Kamil CİHAN ve Ortakları işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 28 sıra numaralı “Genel İşler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 30/1/2003

Karar No

: 2003/3

İşyeri

: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

1 - Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

(Hastane)

 

2 - Diş Hekimliği Fakültesi Diş Tedavi Kliniği

 

Kurupelit Kampüsü SAMSUN

Tespiti İsteyen

: T.Sağlık-İş Sendikası

İnceleme : Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde yer alan Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) ile Diş Hekimliği Fakültesi Diş Tedavi Kliniği’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; her iki sağlık kuruluşunda da insanlara sağlık hizmeti verildiği, gerek kapasiteleri ve gerekse gelir giderleri dikkate alındığında Orta Karadeniz bölgesine hitap eden devasa sağlık kuruluşları olduğu, işyerlerinde Maliye Bakanlığı vizesi ile çalıştırılan işçiler dışında müteahhit firmalarca çalıştırılan işçiler bulunduğu, bu firmalarla ihale usulü iş teslimi yapılıp belirli sürelerle sözleşmeler yapıldığı, işçiler tarafından temizlik, hastaların bakımı ve teknik hizmetlerin verildiği, bu nedenle yapılan işlerin 24 sıra numaralı “Sağlık” işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde yer alan Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) ile Diş Hekimliği Fakültesi diş Tedavi Kliniği işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 24 sıra numaralı “Sağlık” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Burdur Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2002/6

Karar Tarihi : 5/11/2002

İl Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yardımcısı Hasan KÜRKLÜ başkanlığında, 5/11/2002 tarihinde toplanarak, ilimizde hava kalitesinin korunması, hava kirliliğinin önlenmesi ve enerji ekonomisinin sağlanmasına yönelik olarak kış dönemi için ve bu kapsamda yürürlüğe girecek olan bir sonraki kurul kararına kadar yürütülecek olan tedbir ve uygulamaları görüşerek aşağıdaki şekilde karara bağlamıştır.

YASAL DAYANAKLAR:

765 sayılı Türk Ceza Kanunu,

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,

1580 sayılı Belediye Kanunu,

2872 sayılı Çevre Kanunu,

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,

4077 sayılı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun,

1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi Hakkında Kanun,

7201 sayılı Tebligat Kanunu,

Tebligat Tüzüğü,

Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği,

Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmelik,

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği,

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

Çevre Bakanlığı Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Esas ve Usulleri Yönetmeliği,

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği,

Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği ve

Kalorifer Kazanları Hakkındaki Tebliğ.

A-GENEL ESASLAR:

1) İlimiz sınırları içerisinde ısınma amaçlı olarak pazarlanan tüm kömürlerin; ocak işletmelerinde veya torbalama tesislerinde torbalandıktan sonra nihai satış noktalarında satışa sunulmasına, enerji eldesi amaçlı kullanılacak kömürlerde torbalanma şartının aranmamasına,

2) İlimiz sınırları içerisinde ısınma amaçlı olarak 50 ton/yıl veya üzerinde yakıt tüketen konut veya işyerlerine satışı yapılan, pazarlanan kömürlerde torbalanma şartının aranmamasına,

3) Burdur ili sınırları dahilinde kurulması planlanan torbalama tesisler için yetkili makamdan ruhsat alınmasına,

4) İlimiz sınırları dahilinde kömür pazarlaması, kömür satışı, kömür torbalaması, fuel-oil pazarlaması yapan tüm firmaların bu kurul kararı yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ve bu kapsamda yeniden karar alınıncaya kadar geçerli olmak üzere; İl Sağlık Müdürlüğüne yeniden taahhütname vermelerine,

5) İlimiz sınırları dahilinde kömür pazarlaması, kömür satışı, kömür torbalaması, fuel-oil pazarlaması yapan tüm firmaların İl Sağlık Müdürlüğünden satış izin belgesi almalarına, satış izin belgesi bulunan firmaların bu belgenin verilmesinde esas olan şartları yerine getirmesine, şartları yerine getirmeyen firmaların satış izin belgesinin İl Sağlık Müdürlüğünce iptal edilmesine,

6) İlimiz sınırları dahilinde kömür pazarlaması, kömür satışı, kömür torbalaması, fuel-oil pazarlaması yapan tüm firmaların yetkili merciden ilgili mevzuatlar uyarınca ruhsat almalarına, izin almayan ve işbu esasların 4 üncü fıkrasında belirtilen taahhütname ile katı veya sıvı yakıt analiz bedeli vermeyen firmaların, pazarlama, satış ve torbalama faaliyetlerinden bu Kararda belirtilen şartlar yerine getirilinceye kadar izin veren yetkili merci tarafından men edilmesine,

7) İlimiz sınırları dahilinde kömür pazarlaması, kömür satışı, kömür torbalaması, fuel-oil pazarlaması yapan tüm firmaların bu faaliyetlerinden vazgeçmeleri halinde Burdur il hudutları dahilinde bu faaliyetlerini yürütmeyeceklerine dair noter tasdikli taahhütnameyi İl Sağlık Müdürlüğüne vermelerine,

8) İthal kömür satışı yapacak firmaların İl Sağlık Müdürlüğüne noter tasdikli taahhütname dışında ayrıca Çevre Bakanlığından alınacak olan ithalat izin belgesini de vermelerine,

9) İthal edilen kömürlerle ilgili olarak 7/2/1999 tarihli ve 23604 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 99/3 ve 2000/7 sayılı "Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği" hükümlerinin uygulanmasına, ayrıca 27/4/2001 tarihli ve 1629-5071 sayılı Çevre Bakanlığı yazısına istinaden ithalatı yapılan kömürden alınacak numunenin bir örneğinin de ÇEKÖK Genel Müdürlüğü Çevre Referans Laboratuvarı Merkezinde analiz ettirilmesine,

10) Torbalanan tüm kömürlerin Mahalli Çevre Kurul Kararında belirtilen özelliklere uygunluğu konusunda torbalayıcı firmaların sorumlu olmalarına,

11) Yeni inşa edilecek binalarda, belediye sınırları içinde Belediye Başkanlıklarınca belediye sınırları dışında ise İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni verilirken;

- 3/11/1977 tarihli ve 16102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği",

- 19/11/1984 tarihli ve 18580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmelik",

- 8/5/2000 tarihli ve 24043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 14/06/2000 tarihinde yürürlüğe giren "Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği"

hükümlerinin göz önüne alınarak ruhsatlandırma yapılmasına,

12) Isınma amaçlı olarak kullanılacak katı ve sıvı yakıtların bu kurul kararı ile belirlenmiş olan özellikleri taşımasına bunun dışında toz kömürü, kok kömürü, petrokok ve 6 no’lu fuel-oil ile lastik, yanık yağ, çöp, pamuk yağı gibi uygun olmayan yakıtların kullanımının yasaklanmasına,

13) Merkez ilçede belediye mücavir alanı içinde ve dışında; tehlikeli ve zararlı nitelik taşıyan emisyonları (Polisiklik aromatik hidrokarbonlar, yüksek düzeyde CO emisyonları) nedeniyle uygun yakma sisteminin tasarlanmasına ve bu yakma sistemi için "Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği"ne göre imalatçısı tarafından "Tip ve Emisyon" belgesi alınmasına kadar sanayi ve ısınma amaçlı pirina kullanımının yasaklanmasına,

14) Sanayi amaçlı olarak kullanılacak katı ve sıvı yakıtların bu kurul kararı ile sanayi için belirlenmiş özellik ve şartlara uygun olması halinde kullanılmasına ayrıca lastik, yanık yağ, çöp ve pamuk yağı gibi uygun olmayan yakıtların kullanımının yasaklanmasına,

15) Çöp ve diğer atık maddelerin bahçe sokak ve cadde gibi açık alanlarda yakılmamasına,

16) Resmi kurumlarca kullanılacak yakıtların, mutlaka İl Sağlık Müdürlüğüne noter tasdikli taahhütname veren firmalardan alınmasına, ihale şartnamesinin bu hususu içerecek şekilde düzenlenmesine,

17) İlimiz sınırları dahilinde Çimento fabrikaları ve modern teknoloji ile çalışan (reküperasyonlu) kireç fabrikalarının Çevre Bakanlığının 13/1/1995 tarihli ve 1995/1 sayılı genelgesine istinaden sanayi amaçlı olarak petrokok kullanabilmelerine,

18) Sanayi tesislerinde toz kömür kullanılabilmesi için; Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin "İzne Tabi Tesisler Listesi" başlıklı Ek-8’de yer alan tesislerden emisyon izni bulunmayanların 30/9/2002 tarihine kadar emisyon iznine esas belgelerle müracaatı kaydıyla toz kömür kullanım talebinin emisyon izni vermeye yetkili merci (Belediye Başkanlığı ya da İl Sağlık Müdürlüğünce) tarafından değerlendirilmesine,

19) Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin "İzne Tabi Tesisler Listesi" başlıklı Ek-8’de yer alan tesislerin; 2(iki) yıl ara ile emisyon ölçümü yapmaya yetkili kurum veya kuruluşlara (Çevre Bakanlığı Laboratuvarları, Tübitak, Üniversitelerin ilgili bölümleri, Bölge Hıfzıssıhha Enstitüleri, Halk Sağlığı Laboratuvarları, Makine Mühendisleri Odası, Çimento Müstahsilleri Birliği, Çevdaniş Çevre Kirliliği Ölçüm Laboratuvarı, Ankara Sanayi Odası Ölçüm Laboratuvarı, Kireç Üreticileri Birliği Derneği Ölçüm Laboratuvarı, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Cam Araştırma Merkezi, Ekotest Çevre Danışmanlık Ölçüm Hizmetleri Ltd. Şti.) baca gazı analizlerini yaptırmalarına ve baca gazı ölçümlerine dair analiz raporlarını İl Çevre Müdürlüğüne ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirtilen emisyon izni vermeye yetkili merciye (Belediye Başkanlığına ya da İl Sağlık Müdürlüğüne) göndermelerine,

20) Isınma ve enerji eldesi amaçlı kullanılan tüm kazanları yakanların ateşçi ehliyet belgesine sahip olmalarına,

21) Kömür analizlerinin (boyut analizi dahil) ÇEKÖK Genel Müdürlüğü Çevre Referans Merkezi, MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı veya TS EN 45001 standardını sağlayan ilgili Üniversite laboratuvarlarında yapılmasına ve bu laboratuvarlara ait analiz sonuçlarının değerlendirmeye alınmasına,

22) Briket kömür için bu kurul kararı ile belirlenen parametreler ve özelliklere göre analiz yapabilecek kurum veya kuruluş laboratuvarlarında analiz yapılmasına,

23) Sıvı yakıt analizlerinin bu yakıtları analiz etme yeterliliğine sahip kurum veya kuruluş laboratuvarlarında yapılmasına,

B) YAKIT ÖZELLİKLERİ:

1) Katı Yakıtlarda:

a) Isınma amaçlı yerli kömür kullanımında: Burdur il sınırları içinde, ısınma amaçlı yerli kömür kullanılan kaloriferli veya sobalı konutlar ile işyerlerinde aşağıdaki özellikleri taşıyan yerli kömürlerin kullanılmasına,

Alt Isıl Değer

4000 Kcal/Kg

(Satışa Sunulan) (-200) Kcal/Kg

En az

Yanabilir Kükürt

% 1

(Satışa Sunulan)

En çok

Boyut

18-200 mm

18 mm altı max %10 tolerans

 

 

 

200 mm üstü %10 tolerans

Değerleri arasında

Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde yanar kükürt oranları hava kirliliği sınıflandırmasında birinci derece illerde en az 4000 kcal/kg olması şartıyla, daha üst ısıl değerler için her 1000 kcal/kg başına satışa sunulan bazda % 0,25 değerini geçmeyecektir.

Not: Yukarıdaki özellikler Kül parametresi hariç olmak üzere Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 17/5/1999 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-320-6260 sayılı genelgesiyle "Havası Birinci Derecede" kirli illerde kullanılacak yerli linyit kömürü için belirlemiş olduğu özelliklerdir.

b) Isınma amaçlı ithal kömür kullanımında : Burdur il sınırları içinde, ısınma amaçlı ithal kömür kullanan kaloriferli veya sobalı konut ya da işyerlerinde aşağıdaki özellikleri taşıyan ithal kömürlerin kullanılmasına,

Alt Isıl Değer

6000 Kcal/Kg

(Satışa sunulan)(-500 kcal/kg tolerans)

En az

Toplam Kükürt

% 1

(Kuru Bazda) (+ % 0,1 tolerans )

En çok

Uçucu Madde

% 12-22

(Kuru Bazda) (+ % 1 tolerans)

Değerleri arasında

Toplam Nem

% 10

(Satışa sunulan) (+ % 1 tolerans)

En fazla

Boyut

18-200 mm

18 mm altı max (%10 tolerans)

 

 

 

200 mm üstü (%10 tolerans)

Değerleri arasında

Not: Yukarıdaki özellikler Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 17/5/1999 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-320-6260 sayılı genelgesiyle "Havası Birinci Derecede" kirli illerde kullanılacak ithal linyit kömürü için belirlemiş olduğu özelliklerdir.

c) Sanayi amaçlı ithal kömür kullanımında : Burdur il sınırları içinde, aşağıdaki özellikleri taşıyan sanayi amaçlı ithal kömür kullanılmasına,

Alt Isıl Değer

6000 Kcal/Kg

(Satışa sunulan) (- 500kcal/ kg tolerans)

En az

Toplam Kükürt

% 1

(Kuru Bazda) (+ % 0,1)

En çok

Uçucu Madde

% 36

(Kuru Bazda) (+ % 1 tolerans)

En fazla

Toplam Nem

% 10

(Satışa sunulan) (+ % 1 tolerans)

En fazla

Boyut

0-50 mm

Değerleri arasında

Not: Yukarıdaki özellikler Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 17/5/1999 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-320-6260 sayılı genelgesiyle "Havası Birinci Derecede" kirli illerde kullanılacak ithal linyit kömürü için belirlemiş olduğu değerlerdir.

d) Isınma amaçlı briket kömür kullanımında : Yerli veya ithal linyit kömürlerin yanı sıra briket kömürün kullanılması halinde ise; TS 12055 no’lu "Kömür Briketi-Isınmada Kullanılan" standardına uygun briket kömürlerin kullanılmasına,

Özellik

Sınıf 1

Sınıf 2

Alt Isı Değeri (1) [kcal/kg] en az

5000

4000

Baca gazına geçen kükürt oranı [%], m/m, en fazla

0,8

1,0

Düşme sağlamlığı (%) m/m, en az

90

80

Aşınma sağlamlığı(%) m/m, en az

75

65

Kırılma sağlamlığı Yastık ve yumurta şeklindeki briketlerde (kgf), en az

80

60

Tabanı düzgün geometrik şekilli briketlerde (kg/cm2), en az

130

100

Suya dayanım (2) (%), en az

70

70

Isıl verimi (%), en az

75

75

Duman emisyon oranı (g/kg), en fazla

8

12

1) Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır. 2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.

Bağlayıcı madde olarak petrol türevi olmayan nişasta, melas ve saire kullanılacaktır.

Not: Yukarıdaki özellikler Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 17/5/1999 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-320-6260 sayılı genelgesiyle "Havası Birinci Derecede" kirli illerde kullanılacak ithal linyit kömürü için belirlemiş olduğu değerlerdir.

2) Sıvı Yakıtlarda:

a) Isınma amaçlı sıvı yakıt olarak Tüpraş tarafından üretilen % 1,5 Kükürt içeren Tüpraş 615 kalorifer yakıtının kullanılmasına,

b) Meskun mahal içinde kalan sanayi tesislerinde, enerji eldesi amaçlı olarak 6 no’lu fuel-oil kullanılmamasına,

c) Meskun mahal dışında kalan sanayi tesislerinde 6 no’lu fuel-oil kullanılıp kullanılamayacağı hususunun bölgenin hava kirliliği ve meteorolojik özellikleri dikkate alınarak Valilikçe değerlendirilmesine,

C) MOTORLU KARA TAŞITLARINDAN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR:

İl sınırları dahilinde motorlu kara taşıtlarının egzoz gazlarının yarattığı hava kirliliğinin önüne geçmek ve hava kirliliğinin kontrol altına alınması amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendine göre İl Emniyet Müdürlüğüne (Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü) bağlı Trafik Ekiplerince çevredekileri rahatsız edecek derecede duman ve gürültü çıkaran taşıtların uygun duruma getirilmesinin sağlanması ve uygun duruma getirilmediğinin tespiti halinde taşıtların trafikten men edilmesine,

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde taşıtlara ait egzoz emisyon pulunun bulunmadığının tespiti halinde, sözkonusu taşıtların ruhsat bilgilerinin aylık olarak Çevre Koruma Vakfı Başkanlığına bildirilmesine,

İlimizden başka bir ile gitmek üzere transit geçecek açık kömür veya tozumaya neden olacak malzeme yüklü kamyonların branda ile örtülü olmasına, brandasız kamyonların geçişlerinin Bölge Trafik Müdürlüğünce engellenmesine,

D)YAKITLARIN ÜRETİMİ, SATIŞI-PAZARLANMASI VE TORBALANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR :

1) Katı Yakıtların Üretimi, Pazarlanması ve Torbalanması ile İlgili Esaslar:

(1) İl sınırları içerisinde ve il sınırları dışından ilimize kömür satışı veya torbalaması yapan tüm firmalar ile tüzüklerinde üyeleri dışındaki kişi ve kuruluşlara da kömür satışı yapma hükmü bulunan sendika, vakıf ve derneklerin İl Sağlık Müdürlüğüne noter tasdikli taahhütname vermelerine,

(2) İl sınırları dahilinde ya da ilimiz sınırları dışında bulunan ocak işletmelerinin bu kurul kararı ile belirlenen özelliklere uygun olmayan kömürü ilimizdeki satıcı, pazarlayıcı, torbalayıcı firmalara veya nihai tüketiciye satmamalarına,

(3) Kömürlerin bulunduğu torbalar üzerinde;

- Satışı/pazarlaması yapılan kömürün T.S. 5788’le belirlenen özelliklere uygun olması durumunda kömür torbası üzerinde üretici ve/veya torbalayan firmanın adı adresinin yer almasına,

- Aksi halde aşağıdaki tabloda belirtilen bilgilerin yer almasına,

Kömür torbaları üzerinde yer alması gereken bilgiler

Yerli Kömür

İthal Kömür

Briket Kömür

Üretici ve/veya torbalayan firmanın adı veya tescilli markası adresi

+

+

+

Üretici ve/veya torbalayan firmanın adresi

+

+

+

Üretici veya torbalayıcı firmanın 1. veya 2. Sınıf GSM Ruhsat tarihi ve no’su

+

+

+

Kömürün cinsi (Linyit, Taş, Briket, İthal)

+

+

+

Ağırlığı[Kg]

+

+

+

Alt Isıl Değer (satışa sunulan)

+

+

+

Yanabilir Kükürt (satışa sunulan)

+

-

-

Boyut (satışa sunulan)

+

+

-

Toplam Nem (satışa sunulan)

-

+

-

Toplam Kükürt (kuru bazda)

-

+

-

Uçucu Madde (kuru bazda)

-

+

-

Kömürün torbalama tarihi ve parti no’su

+

+

+

(+) işareti belirtilmesi gereken özelliği ifade etmektedir. (-) işareti belirtilmesine gerek olmayan özelliği ifade etmektedir.

(4) Satılacak kömürlerle ilgili düzenlenen her türlü belgede kömürün menşeinin açıkça belirtilmesine,

(5) Kömür satışlarının; İl Sağlık Müdürlüğüne verilecek noter tasdikli taahhütnamede alınacak yeterli miktardaki numune için her türlü analiz masrafını karşılayacağını belirten ayrıca yetkili mercilerden ilgili mevzuat gereği izin almış olanlarca yapılmasına bunun dışında kalan satıcı, pazarlayıcı kurum ya da kuruluşlarca kömür satışı yapılmamasına,

(6) İlimiz sınırları dahilinde torbalama tesisi kurmak isteyen faaliyet sahibinin; mücavir alan dışında İl Sağlık Müdürlüğüne, mücavir alan içinde ise Belediye Başkanlığına bir dilekçe ve ekinde; İlgili meslek kuruluşundan alınma ticaret sicil kaydına havi faaliyet belgesi, firmanın kuruluşunun ilan edildiği ticaret ünvanı ile ticari faaliyet konusunun açıklandığı ticaret sicil gazetesi örneği, firmayı temsile ve belgeleri imzalamaya yetkili olanların noterden tasdikli imza sirküleri, aylık sevk programı, sözleşmeli bayilerin adı ve adresi, depo yerleri ve depolama kapasitelerini gösterir belge, tesisin özellikleri kapasitesi iş akım şeması ve saire bilgileri kapsayan tesisle ilgili tanıtıcı bilgi ve belgelerle birlikte başvuruda bulunmasına,

(7) İlimiz dahilinde kurulacak kömür torbalama tesislerinin aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak kurulmasına, torbalanan kömürler için usulüne uygun olarak numune alınarak bu kararın Genel Esaslar bölümü 21’inci maddesinde belirtilen laboratuvarların birinde analiz ettirilmesine,

2) Sıvı Yakıtların Satışı ve Pazarlanması ile İlgili Esaslar:

İl sınırları içerisinde fuel-oil satıcılarının Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne taahhütname vermelerine,

E) KATI VE SIVI YAKITLARIN TÜKETİMİ İLE İLGİLİ ESASLAR:

1) Tüketicilerin denetimler sırasında denetim ekibine; yakıta ait sevk irsaliyesini veya faturayı, yakıt analiz raporunu, baca temizlik belgesi ya da baca temizliğinin yapıldığına dair tutanağı, yakma kazanını işleten ateşçinin ehliyet belgesini ibraz etmekle yükümlü olmalarına,

2) Yakma kazanlarında Mahalli Çevre Kurul kararı ile belirlenen özellikleri taşıyan yakıt kullanılmasına ve bu kurul kararlarında yer alan hususlara uyulmasına bunun dışında kömür torbalarının yakılmamasına ve uygun olmayan yanıcı diğer maddelerin (lastik, yanık yağ, pamuk yağı, çöp ve benzeri) yakıt olarak kullanılmamasına,

3) Tüketicilerin yakıtlarını İl Sağlık Müdürlüğüne veya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne teminat ve noter tasdikli taahhütname veren firmalardan almalarına bunun dışındaki firmalardan yakıt satın almamalarına, yapılacak denetimlerde kurul kararıyla belirlenen özelliklere uygun olmayan yakıt tespit edilmesi halinde yakıtın satın alma kararını veren bina yöneticiliğinin sorumlu tutulmasına,

4) 3/11/1977 tarihli ve 16102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği" hükümlerine göre ateşçi işverenlerinin, kalorifer kazanı ya da sanayi kazanı işletme ehliyet belgesine haiz ateşçileri ateşçilikle görevlendirmesine, bunun dışında ateşçi ehliyet belgesi olmayanların kesinlikle ateşçi olarak görevlendirilmemesine,

5) Bir ateşçinin bir binada en fazla 2 (İki) kazanı yakabilmesine aksi takdirde işyeri sahibi kurum amiri veya bina yöneticiliğinin ve ateşçinin sorumlu tutulmasına,

6) Tüm konut ve işyerlerine ait bacaların temizlettirilmesine ve buna ilişkin belgelerin denetimler sırasında ibraz edilmesine,

7) Tüm konut ve işyeri kalorifer kazanlarının ve tesisatının işletme bakımlarının düzenli olarak yaptırılmasına, TSE standartlarına uygun olan ve yakıtı en yüksek verimle yakabilen soba ve yakma kazanlarının kullanılmasına,

8) Tüm ısıtma tesislerinin periyodik bakımlarının, ayar ve tamirlerinin, işveren ve tesisatı yapan veya bu konuda uzman olan ehliyetli kişiler veya firmalar arasında yapılacak yazılı anlaşmalar ile düzenli duruma getirilmesine,

9) Kalorifer kazanlarının nasıl yakılacağına dair İl Çevre Müdürlüğünden temin edilecek "Kalorifer Kazanı Yakma Talimatnamesi"nin kazan dairesinde, görünür bir yere asılmasına ve bu talimatnamede belirtilen bütün hususlara titizlikle uyulmasına,

10) Yakıtın ateşçi tarafından yakma talimatnamesine göre yakılmasına ve bunun sağlanması için ateşçi işvereninin gözetim ve denetimde bulunmasına,

11) Dış ortam sıcaklığının + 15 °C ve daha altında olması durumunda; kalorifer ve sobaların, işyerlerinde iç ortam sıcaklığının + 18 °C, konutlarda ise + 20 °C’den yukarı olmayacak şekilde yakılmasına,

12) Hastaneler yatılı ve gündüzlü okullarda, öğrenci yurtlarında, kreşlerde, terminallerde, kolluk binalarında, sıvı yakıt kullanan spor tesisleri ve otellerde kalorifer veya sobaların iç ortam sıcaklığı + 20 °C’den yukarı olmamak üzere yakılmasına,

13) Kalorifer kazanlarının zorunlu olmadıkça söndürülmeyerek uyutulmasına, uyutulmuş kazanların ilk işletme saatlerinin sabah 05-06 arası olmasına, sönen kazanların ilk yakma saatinin ise gece 24.00-01.00 saatleri arasında olmasına, (gerek görülmesi halinde kış dönemi içerisinde yakma saatleri meteorolojik özelliklere ve hava kirlilik durumuna göre Valilikçe yeniden belirlenebilecek ve basın yoluyla duyurulacaktır.),

14) Ateşçi işverenlerinin ateşçileri kazan dairelerinde, yakıt depolarında veya ocak gazlarının sızabileceği yerlerde yatırmamasına ve barındırmamasına,

15) Toz kömür veya kömür yakan cebri üflemeli (fanlı) yakma sistemlerinin, partikül madde emisyonu ile yaratacağı hava kirliliğinin önlenmesi için Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin "Tip ve Emisyon Belgesi" başlıklı 33’üncü madde hükümlerine uygun hale getirilmesine,

F) KOORDİNASYON :

1) İl Merkezinde:

Hava kirliliği önlemlerinde görev alan ilgili kurum ve kuruluşlarca bu kararların uygulanmasından doğan sorunların çözülmesi için İl Çevre Müdürlüğünün sekreteryasında çalışma raporları ile SO2 ve PM günlük ölçümlerinin (kritik meteorolojik şartlarda günlük istenilebilecektir) değerlendirilmesine,

2) İlçe Merkezlerinde:

a) İş organizasyonu, iş idaresi, ve koordinasyonun Kaymakamlıklarca yürütülmesine, denetim ekiplerinin; Sağlık Grup Başkanlıkları, Belediye Başkanlığı ve istenmesi halinde İlçe Emniyet Müdürlükleri (Jandarma Bölgesinde ise İlçe Jandarma Komutanlığı) ile gerek görülen ilgili diğer kamu kurum elemanlarından oluşturulmasına,

b) İlçe merkezlerinde denetim esnasında tutulan tutanaklara (il merkezine gönderilmeyerek) gerekli yasal işlemlerin Kaymakamlıklarca yapılmasına,

G) DİĞER HUSUSLAR :

Mahalli Çevre Kurulunca hava kirliliği önlemleri kapsamında bu karardan önce alınan tüm kararların yürürlükten kaldırılmasına, 2003-2004 yılları ısınma dönemi için ve bu kapsamda bir sonraki kurul kararı yürürlüğe girinceye kadar bu kararın Resmi Gazetede yayımlanarak tebliğ edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girmesine,

H) UYGULANACAK MEVZUAT VE UYGULANACAK CEZAİ İŞLEMLER :

Bu Kararda belirtilen kurallara ve yasaklara riayet etmeyenlere

1) Satıcı, Pazarlayıcı, Nakliyeci, Torbalama Tesislerinde yapılan denetimde;

Mahalli Çevre Kurulu kararı ile belirlenen yakıt özellikleri dışında yakıt satışı, pazarlaması, torbalaması yapıldığının, ibraz edilen yakıt analiz raporundan veya numune alınarak analiz edilmesi sonucunda tespit edilmesi halinde yetkili merci tarafından Satıcı, Pazarlayıcı veya Torbalama Tesis sahibine;

a) 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 ve 20 nci maddeleri uyarınca idari para cezası verilmesine ve kömürün il dışına çıkarılmasına,

b) Fiilin ikinci defa tekrarı halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 ve 20 nci maddeleri uyarınca idari para cezası verilmesine ve10 gün süre ile açılma ruhsatı ya da çalışma ruhsatı veren yetkili merci tarafından çalışmasının durdurulmasına,

c) Fiilin üçüncü defa tekrarı halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 23’üncü maddesi uyarınca uygulanması ile birlikte 10 gün süre ile açılma ruhsatı ya da çalışma ruhsatı veren yetkili merci tarafından çalışmasının durdurulmasına,

2) Kaloriferli konut ve işyerlerinde ilk defa yapılan denetimde;

a) Denetim tutanağında "ibraz edilecek belgeler" bölümünde yer alan belgelerde eksiklik olduğunun tespiti halinde denetim tarihinden itibaren en geç 15(onbeş) gün içerisinde eksik olduğu tespit edilen belgelerin denetime yetkili merciye ibraz edilmesine,

Söz konusu belgelerin süresinde ibraz edilmemesi halinde ise "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği"ne göre yetkili merci tarafından cezai işlem uygulanmasına,

b) Denetim tutanağında "uyulması istenen kaideler" bölümünde yer alan;

- ibraz edilmesi gereken yakıt analiz raporundaki yakıt özelliklerinin bu kurul kararıyla belirlenen özelliklere aykırı olduğu,

- uygun olmayan yakıt (lastik, yanık yağ, çöp, pamuk yağı, kömür torbası, petrokok ve saire) kullanıldığı,

- satın alınmış olan yakıtın Belediye Başkanlığına noter tasdikli taahhütname veren firmalardan alınmadığı,

fiillerinden herhangi biri tespit edilmişse ayrıca bildirim yapılmayarak "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği"ne göre yetkili merci tarafından cezai işlem uygulanmasına,

c) Denetim tutanağında "uyulması istenen kaide"ler bölümünde yer alan;

- Yakma talimatnamesine uyulmadığı,

- Yakma işleminin dış ortam sıcaklığına uygun olarak yapılmadığı,

- İlk yakma saatlerine uyulmadığı,

- Ateşçinin bir binada en fazla 2(iki) kazan veya toplam daire sayısı 20’yi geçmeyecek şekilde bir veya birden fazla binada kalorifer kazanı yaktığı,

- Yakma talimatnamesinin görünür bir yere asılmadığı,

fiillerinden herhangi biri tespit edilmişse denetime yetkili merci tarafından bildirim yapılarak tespiti yapılan aykırılık ya da ihlalin 7(yedi) gün süre verilerek giderilmesinin istenmesine, verilen süre sonunda yapılacak denetimde daha önce tespit edilen aykırılık ya da ihlalin giderilmediğinin tespiti halinde ayrıca bildirim yapılmayarak "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği"ine göre yetkili merci tarafından cezai işlem uygulanmasına,

3) Kaloriferli konut ve işyerlerinde yapılacak ikinci veya daha sonraki denetimlerde;

Denetim tutanağının hangi bölümünde yer alırsa alsın Mahalli Çevre Kurul kararlarına aykırılık ya da ihlalin tespiti halinde aykırılık ya da ihlalin 2 nci ve/veya daha sonraki tekrarında ayrıca bildirim yapılmayarak

"Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği"ne göre yetkili merci tarafından cezai işlem uygulanmasına,

4) Sanayi tesislerinde yapılacak ilk denetimde;

Denetim tutanağında "ibraz edilecek belgeler" bölümünde yer alan belgelerde eksiklik olduğunun tespiti halinde denetim tarihinden itibaren en geç 7(yedi) gün içerisinde eksik olduğu tespit edilen belgelerin denetime yetkili merciye ibraz edilmesine,

Söz konusu belgelerin süresinde ibraz edilmemesi halinde ise Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine dayanılarak Çevre Kanununa göre ya da "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği"ne göre yetkili merci tarafından cezai işlem uygulanmasına,

5) Sanayi tesislerinde ikinci veya daha sonra yapılacak denetimde;

Mahalli Çevre Kurul kararlarına aykırılık ya da ihlalin tespiti halinde aykırılık ya da ihlalin 2 nci ve/veya daha sonraki tekrarında,

ayrıca bildirim yapılmayarak Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine dayanılarak Çevre Kanununa göre ya da "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği"ne göre yetkili merci tarafından cezai işlem uygulanmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Nevşehir Valiliğinden :

Nevşehir İlinde Bulunan Jeotermal Kaynakların Araştırılması, Kuyu Açılması ve İşletilmesi ile Ruhsatlandırılmasına İlişkin Esas ve Usullerin Uygulanmasına Dair Karar

Karar Sayısı : 2003/1

Karar Tarihi : 23/1/2003

Nevşehir İlinin yer altı zenginlikleri arasında önemli bir yeri olan Jeotermal kaynaklarının son zamanlarda denetimsiz olarak açılan ve kullanılan kuyular nedeniyle tahrip edilmekte olduğu ve mevcut rezervlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı anlaşılmaktadır.

Jeotermal kaynaklarımızı korumak, kuyuların tekniğine uygun olarak açılmasını, kullanılmasını ve işletilmesini sağlamak ve de çevre kirlenmesini önlemek amacıyla Nevşehir İli mülki hudutları dahilinde aşağıda belirlenen usul ve esaslara uyulması gerekli görülmektedir.

Madde 1 — Nevşehir İli mülki hudutları dahilinde yer alan halen keşfedilmiş (bulunmuş) veya henüz keşfedilmemiş (bulunacak) jeotermal kaynakların araştırılması ve kuyu açılması, ekonomik olarak kullanılması ve işletilmesi ile ruhsatlandırılmasıyla benzeri iş ve işlemler 927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun hükümleri gereğince Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından yürütülecektir.

Madde 2 — İl Özel İdaresi tarafından ruhsatlar-izinler verilmedikçe, her türlü jeotermal kaynak araştırması yapılması ve kuyu açılması ile işletilmesi veya kullanılması yasaktır.

Madde 3 — Kuyu açma-sondaj işi ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişiler, işe başlamadan önce Nevşehir İl Özel İdaresinden gerekli ruhsatların alınıp, alınmadığını araştıracaklar ve ruhsatı bulunmayan kuyuları da kesinlikle açmayacaklardır.

Madde 4 — Jeotermal alanlar dışında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından açılacak soğuksu kuyularına ilişkin işlemler mevzuatına göre yürütülecektir. Jeotermal alanlar içinde yapılacak soğuksu arama başvuruları için ise İl Özel İdaresinin uygun görüşü alındıktan sonra izin verilebilecektir.

Madde 5 — 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Turizm Alan ve Merkezlerinde Yeralan Termal Suların Kullanım Hakkı, İşletilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamına giren jeotermal kaynaklar ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile getirilen hükümler saklıdır.

Madde 6 — 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununa istinaden ve tarafından açılacak kuyular ruhsata tabi değildir. Ancak M.T.A tarafından diğer kişi ve kuruluşlara ücret karşılığı veya her ne şekilde olursa olsun açılacak jeotermal kuyular için önceden ruhsat alınması zorunludur.

Madde 7 — 927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ve Kaplıcalar ve Tesisatı Hakkında Kanun hükümleri uyarınca hazırlanan iş bu karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ve 66 ncı maddelerine istinaden ittihaz edilen ve yukarıda belirtilen karar ve tedbirlerin icrasına muhalefet eden ve müşkilat gösteren veya riayet etmeyenler hakkında, hareketi ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre işlem yapılacaktır.

Yürürlük

Madde 8 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 — Bu Kararı Nevşehir Valisi yürütür.

Sayfa Başı