Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

22 Aralık 2002

PAZAR

Sayı : 24971

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2002/4930    Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 

 

Yönetmelik

— Ege Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ESAM)Yönetmeliği

 

Tebliğler

— 2002 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 28)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2002/4930

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 25/11/2002 tarihli ve 051176, 051177, 051178 sayılı yazıları üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/11/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

K. UNAKITAN

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

M. H. GÜLER

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H. ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelik

Ege Üniversitesinden :

Ege Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ESAM) Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — Ege Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ESAM), Yükseköğretim Kurulu’nun 16/9/2002 tarihli toplantısında alınan kararı, ilgili kurumun 3/10/2002 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.04.04-2027 (22487) sayılı onayı ile "Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği"nin Ek 1 inci maddesi uyarınca Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur.

Çalışma Alanı

Madde 2 — Merkezin çalışma alanları:

a) Türkiyenin birinci kuşak komşularının ve çevresinin, özellikle Balkanlar, Güney ve Doğu Avrupa ile Akdeniz bölgesi ülkelerine yönelik çalışmalar ve araştırmalar yapmak, bunları özel ve kamu kurum ve kuruluşların yararına sunmak,

b) Türkiyenin bu ülkelerle karşılıklı ilişkilerini veya bölgenin tümünü ilgilendiren konularda bilimsel araştırma ve stratejik içerikli çalışmalar hazırlamak, raporlar düzenlemek,

c) Söz konusu ülkelerdeki üniversiteler, stratejik araştırma merkezleriyle işbirliği olanaklarını geliştirmek, bilgi alışverişinde bulunmak,

d) Araştırma, inceleme, toplantı düzenleme, yayın ve benzeri akademik faaliyetlerde yurt içi ve yurt dışı bilim adamları, tüzel kişi ve kurumlarla ortak çaba içinde bulunmak, öğretim elemanı ve lisansüstü öğrenci değişimini sağlamak,

e) Görev kapsamında araştırmaları teşvik etmek ve çalışmaları duyurmak amacıyla değerlendirme toplantıları, seminerler, konferanslar, sempozyum, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek ve bilimsel etkinliklerde bulunmak,

f) İlgi alanına giren konularda seminer panel, sempozyum ve konferans gibi toplantılara katılmak, gerektiğinde bildiri ve/veya poster sunmak,

g) Üniversitede uluslararası ilişkiler ve bölgesel kapsamda uzman ve deneyimli eleman ve öğrenci yetiştirmek, bunun için eğitim ve araştırmaya yönelik kurslar ve programlar düzenleyerek sertifikalar vermek,

h) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içi ve yurt dışı eğitimini sağlamak, gerektiğinde yabancı uzmanları bu amaçla davet etmek,

i) Proje hazırlamak, dokümantasyon ve yayın faaliyetinde bulunmak,

j) Tüm bu amaçlar için bağış, telif, bütçe ve benzeri gelir imkanlarını mobilize etmek.

Organlar

Madde 3 — Ege Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ESAM)’ın organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür

Madde 4 — Merkez Müdürü, Ege Üniversitesi Rektörü tarafından öğretim üyeleri arasından seçilerek 3 yıl süreyle görev yapmak üzere atanır. Süresi biten Müdür tekrar atanabilir. Merkez Müdürü en çok iki Müdür Yardımcısı atayabilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda Yardımcısı vekalet eder. Müdür Yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu Üyelerinden biri vekil olarak görevlendirilir.

Müdürün Görevleri

Madde 5 — Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden Rektör’e karşı sorumludur. Müdürün görevleri şunlardır;

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, alınan kararları uygulamak,

b) Merkezi temsil edip, idare işlemlerini yürütmek, bütçe tekliflerini hazırlayıp üst makama sunmak,

c) Yurtiçi ve yurtdışı bilim kurumları, araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak, amaca uygun projeler ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra bağlı olduğu üst makama sunmak.

Yönetim Kurulu

Madde 6 — Yönetim Kurulu; Müdürün dışında, atanan Müdür Yardımcılarının da katılımı ile; Müdürce önerilip Rektör tarafından atanan dört öğretim üyesinin iştirakiyle oluşur. Yönetim Kurulu Müdürün davetiyle ayda en az bir defa toplanarak merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar alır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 7 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre merkezin çalışma düzenini tesbit etmek,

b) Kuruluş amacına uygun müracaatları inceleyerek uygun görüleni ve destekleme şeklini karara bağlamak,

c) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayarak bir üst makama sunmak, bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

d) Merkezin bilimsel çalışmalarda görevlendireceği elemanların tespiti ve merkezdeki (kitaplık görevlisi, arşiv uzmanı veya öteki teknik) idari elemanların tayini ile ilgili hususlarda müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlük makamına önerilmesine karar vermek,

e) Merkezin bütçe tasarılarını karara bağlamak. Araştırma, yayım, bilimsel toplantı tertip etme veya öğretime yardımcı olma gibi konularda karar vermek. Araştırıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini karara bağlamak.

Danışma Kurulu

Madde 8 — Gerekirse, Rektörün onayı ile Merkez Yönetim Kurulunca seçilen ve altı üyeden oluşan Danışma Kurulu kurulabilir. Danışma Kurulu, Müdürünün isteği ile toplanır; bilgi ve vizyonu ile Yönetim Kuruluna ilgili konularda tavsiyelerde bulunabilir.

Yürütme

Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sayfa Başı


Tebliğler 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı