Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

12 Kasım 2002

SALI

Sayı : 24934

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2002/4889     Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin Karar

 

Yönetmelikler

— Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Denetmenleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Muğla Üniversitesi Fonetik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2002/4889

Bazı alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Değerlendirme Kurulu’nun uygun görüşlerine dayanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 27/9/2002 tarihli ve 949 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/10/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

Prof. Dr. Ş. S.GÜREL

M. YILMAZ

M. TÜRKER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T.TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. Z. SEZER

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A. DOĞAN

Prof. Dr. M. KOCABATMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. BAYER

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Prof. Dr. M. S. YILDIRIM

E. TOPRAK

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

Dr. R. DOĞRU

H. T. İÇLİ

T.GÜLEK

Prof. Dr. A. ÇELİKEL

DevletBakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

S.ÇAKMAKOĞLU

M. ECEMİŞ

S.ORAL

Prof. Dr. N. TEKİN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof.Dr. N. KINACIOĞLU

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

N. ARSEVEN

A. K. TANRIKULU

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. B. S.ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı V.

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

7/10/2002 Tarihli ve 2002/4889 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 — a) Ekli (I) sayılı haritada sınırları ve ekli (I) sayılı tabloda koordinatları gösterilen alan Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi,

b) Ekli (II) sayılı haritada sınırları ve ekli (II) sayılı tabloda koordinatları gösterilen alan GOSB Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi,

c) Ekli (III) sayılı haritada sınırları ve ekli (III) sayılı tabloda koordinatları gösterilen alan İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi,

olarak tespit edilmiştir.

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

Maliye Bakanlığından :

Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 9/7/1995 tarihli ve 22338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümlerince düzenlenen usul ve esaslar göz önüne alınarak yapılan, Kurumlar İçin Merkezi Seçme Sınavını,"

"h) Giriş Sınavı : ÖSYM’ce yapılan KPSS’da başarılı olan adaylar arasında Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kamu personel seçme sınavına katılan adayların Genel Müdürlükçe sınav kılavuzunda öngörülen ağırlıklı puanlara göre kamu personel seçme sınavında başarılı olmaları giriş sınavına katılabilmek için esas şarttır. Kamu personel seçme sınavında başarılı olanlardan 9 uncu maddedeki şartları taşıyanlar giriş sınavına katılabilirler."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Uzman yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyenlerin ÖSYM’ce yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) Bakanlıkça öngörülen puan türlerine göre başarılı olmaları ve aşağıda belirtilen şartları da taşımaları gerekir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Uzman yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Bakanlıkça öngörülen puan türlerine göre Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olduklarını gösteren sınav sonuç belgeleri ile ilanda belirtilen yerlerden temin edecekleri iş talep formunu, istenilen diğer belgelerle birlikte başvuru süresi içinde Genel Müdürlüğe iletirler."

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Denetmenleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 5/7/1995 tarihli ve 22334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Denetmenleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (i) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümlerince düzenlenen usul ve esaslar göz önüne alınarak yapılan, Kurumlar için Merkezi Seçme Sınavını,"

"(i) Giriş Sınavı : ÖSYM’ce yapılan KPSS’da başarılı olan adaylar arasında Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kamu personel seçme sınavına katılan adayların Genel Müdürlükçe sınav kılavuzunda öngörülen ağırlıklı puanlara göre kamu personel seçme sınavında başarılı olmaları, giriş sınavına katılabilmek için esas şarttır. Kamu personel seçme sınavında başarılı olanlardan 10 uncu maddedeki şartları taşıyanlar giriş sınavına katılabilirler."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Denetmen yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyenlerin ÖSYM’ce yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) Bakanlıkça öngörülen puan türlerine göre başarılı olmaları ve aşağıda belirtilen şartları da taşımaları gerekir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 — Denetmen yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Bakanlıkça öngörülen puan türlerine göre Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olduklarını gösteren sınav sonuç belgeleri ile ilanda belirtilen yerlerden temin edecekleri iş talep formunu, istenilen diğer belgelerle birlikte başvuru süresi içinde Genel Müdürlüğe iletirler. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında Genel Müdürlüğe ulaşmayan başvurular işleme konulmaz."

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Muğla Üniversitesinden :

Muğla Üniversitesi Fonetik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Kuruluş ve Amaç

Madde 1 — 2547 sayılı Kanun’un 7/d-2 maddesi ile Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin EK : 1 maddesi uyarınca, Muğla Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Türkçenin öncelikle Muğla yöresinin ses ve ağız özellikleriyle kelime varlığının araştırılması ve bilim dünyasına tanıtılması amacıyla "Muğla Üniversitesi Fonetik Araştırma ve Uygulama Merkezi" (MÜFOMER) kurulmuştur.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen,

a) "Üniversite" Muğla Üniversitesini,

b) "Rektör" Muğla Üniversitesi Rektörünü,

c) "Merkez" Muğla Üniversitesi Fonetik Araştırma ve Uygulama Merkezini

ifade eder.

Merkezin Çalışma Alanı ve Görevleri

Madde 3 — Merkezin çalışma alanı ve görevleri şunlardır:

a) Türkçenin, öncelikle Muğla yöresinin ses ve ağız özellikleriyle kelime varlığını araştırmak, incelemek ve sonuçlarını yayımlamak,

b) Türk dili, öncelikle Muğla yöresi ağızları hakkında daha önceleri derlenmiş olan yazılı ve sözlü malzemeleri tespit edip toplamak ve değerlendirerek saklamak,

c) Çalışma alanı ile ilgili olarak, yurt içi ve dışındaki bilim ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek,

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlar tarafından teklif edilen inceleme, araştırma ve benzeri konularda çalışmalar yapmak,

e) Kuruluş amacına yönelik olarak konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, Üniversite dışında düzenlenen bilimsel toplantılara katılmak,

f) Çalışma alanı doğrultusunda gerekli görülen lâboratuvarları ve dijital ses arşivlerini kurmak,

g) Kriminal tahlil lâboratuvarı kurmak ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kişi ve kuruluşlardan gelecek olan ses kasetlerinin tahlilini yapmak ve rapor düzenlemek,

h) Standart Türkçe, Anadolu Ağızları, Çağdaş Türk Lehçeleri ve bu lehçelere ait ağızlarla ilgili fonetik araştırma ve tahliller yapmak; Türkçenin ve Muğla yöresinin ses, ağız ve kelime atlaslarını hazırlamak,

i) Ağız araştırmaları yapacak olanlara kulak eğitimi vermek; bazı sesleri telâffuz edemeyenlere uygulamalı çalışmalar yaptırmak; sunuculuk yapacaklara vurgu, ton ve ezgiyle ilgili olarak uygulamalı çalışmalar yaptırmak; yabancı dil öğrenenlere sesleri düzgün çıkarabilmeleri için telâffuz çalışmaları yaptırmak; lâboratuvardaki cihazlardan faydalanarak, ağız özellikleriyle konuşan öğrencilerin Standart Türkçeyi kullanabilmelerini sağlamak,

j) Fizyolojik Fonetik, Akustik Fonetik, Lâboratuvar Fonetiği, Ses ve Transkripsiyon Uygulamaları, Suprasegmantal Unsurlar, Ses, Ağız ve Kelime Atlasları, Fonoloji sahalarında araştırma ve çalışmalarda bulunmak; kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlarla diğer üniversitelerden gelen teklifler üzerine bu sahalarda kurslar düzenlemek,

k) Çalışma alanına giren konularda Muğla Üniversitesinin bütün birimleri ile işbirliği içinde bulunmak,

l) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

Organlar

Madde 4 — Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Yönetim Kurulu

b) Merkez Danışma Kurulu

c) Merkez Müdürü

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 5 — Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından ilgili öğretim elemanları arasından üç yıl için atanacak toplam beş üyeden oluşur.

Merkez Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile en az üç ayda bir toplanır ve oy çokluğu ile karar verir.

Müdür veya en az iki Yönetim Kurulu üyesinin gündemi belirten yazılı başvurusu ile de iki gün içerisinde olağanüstü toplantı yapılabilir.

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 6 — Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda, Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşerek son şeklini vermek,

c) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak,

d) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma grupları ve komisyonlar kurmak ve görevlendirme için Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idarî plân ve programlarını hazırlamak,

f) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini var olan imkânlara göre karara bağlamak,

g) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda da kararlar almak.

Merkez Danışma Kurulu

Madde 7 — Merkez Danışma Kurulu,

a) Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile Merkezin çalışma alanıyla doğrudan ilişkili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının ilgili temsilcilerinden üç yıl süre ile seçilecek en çok 15 üyeden meydana gelir.

b) Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ile Merkez Danışma Kurulu Merkez Müdürünün başkanlığında yılda en az bir defa Ocak ayında toplanır.

c) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı gündemle toplanan bu toplantıya müdür yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri de katılırlar.

Merkez Danışma Kurulunun Görevleri

Madde 8 — Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerini açıklamak, yeni çalışma konuları üzerinde önerilerde bulunmak,

b) Merkezin çalışma alanındaki ilkelere uygun istişari nitelikte kararlar almak,

c) Merkezin araştırma ve çalışmalarında kullanılmak üzere maddî destek sağlanması ile ilgili imkânları araştırmak ve temini için gerekli çalışmalarda bulunmak.

Merkez Müdürü

Madde 9 — Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyesi olmak üzere Rektör tarafından 3 yıl süreyle atanır. Süresi biten Müdür tekrar atanabileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere, kadrolu öğretim üyeleri arasından iki Müdür Yardımcısı atar. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman, Müdür Yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet 6 aydan fazla sürerse yeni Merkez Müdürü atanır.

Merkez Müdürü Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Madde 10 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektöre sunmak,

f) Merkezin Danışma Kurulunu yılda en az bir defa toplantıya çağırmak,

g) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya özel kişilerle işbirliği yaparak amaca uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,

h) Merkezin idarî işlerini yürütmek.

Merkez Müdür Yardımcıları, Merkez Müdürünün kendilerine vereceği görevleri yerine getirirler.

Madde 11 — Merkezin gelir ve giderleri mali mevzuat çerçevesinde yürütülür.

Diğer Hususlar

Madde 12 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Madde 13 — Merkezin döner sermaye kapsamında yer alan hizmetlerinde Muğla Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 14 — Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Madde 15 — Merkezin ita amiri Muğla Üniversitesi Rektörüdür. Rektör ita amirliği yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Madde 16 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, Yüksek Öğretim Kanununa, ilgili yönetmeliklere ve genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı