Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

7 Kasım 2002

PERŞEMBE

Sayı : 24929

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

— Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

— Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmeliğin Eklerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Tebliğ

— Kastamonu Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 7)


 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından:

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde görevli personeli, günün koşullarına uygun olarak yetiştirmek, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarını sağlamak, hizmette verimliliğini arttırmak, daha ileri görevlere hazırlamak bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilmek, meteorolojiye ilişkin yabancı dil bilgisini geliştirmek için uygulanacak hizmetiçi eğitimin ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usullerini saptamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin, hizmetiçi eğitim ihtiyacının saptanması, hizmetiçi eğitimlerini sağlamak amacıyla açılacak olan kurs, seminer ve benzeri eğitim etkinlikleri ile bu etkinliklere katılacak olan yönetici, eğitim görevlisi ve eğitilecek personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünü,

Kurum: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürünü,

Daire: Eğitim hizmetlerini yürüten Personel Dairesi Başkanlığını,

Başkan: Personel Dairesi Başkanını,

Birim: Teşkilat kanununda belirlenen ana hizmet ile yardımcı hizmet birimlerini,

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünü,

Şube Müdürü: Eğitim Şube Müdürünü,

Eğitim Merkezi: Hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının karşılanabileceği merkez ve uygun taşra birimlerini,

Hizmetiçi Eğitim: Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını karşılayan yöntemlerin bütününü,

Eğitim: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personelinin hizmetiçi eğitimini,

Eğitim Kurulu: Genel Müdür veya görevlendireceği bir yardımcı başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Eğitim Şube Müdürü ve katılmalarına gerek duyulan diğer yetkililerden oluşan kurulu,

Öğretim Kurulu: Personel Dairesi Başkanının, başkanlığında Eğitim Şube Müdürü ile ilgili birimlerce belirlenen eğitim görevlilerinden oluşan kurulu,

Program Yöneticisi: Merkezde Eğitim Şube Müdürü, taşrada ise Genel Müdürlüğün görevlendireceği kimseyi,

Eğitim Görevlisi: Eğitim etkinliklerinde öğretici olarak görev alan kimseyi,

Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Genel Müdürlükçe görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmetiçi eğitimini,

Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması: Genel Müdürlük personelinin hizmet gereklerini yerine getirebilmeleri için Personel Dairesi Başkanlığı ve ilgili birimlerce belirlenecek hizmetiçi eğitim ihtiyacını,

Kurum Dışı Eğitim: Genel Müdürlük dışındaki kurum ve kuruluşlarca hizmetle ilgili olarak uygulanan eğitimi,

ifade eder.

Hizmetiçi Eğitimin Hedefleri

Madde 5 — Genel Müdürlüğün hizmetiçi eğitimi; devlet memurları eğitimi genel planında ve kalkınma planlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki hedeflere yöneliktir.

a) Personelin; bilgilerini, verimliliklerini arttırmak ve yetişmelerini sağlamak, daha üst göreve ve kadrolara hazırlamak, buna ilişkin görevde yükselme eğitimini düzenlemek,

b) Devlet Memurlarının ödev ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek,

c) Yönetimde ve uygulamada etkinliğin arttırılmasını sağlamak,

d) Personelin değerlendirilmesinde hizmetiçi eğitim ihtiyacını belirlemek,

e) Kurum personelini bilimsel esaslara göre yetiştirmek ve kurumu teknolojik olarak üst seviyeye taşımak,

f) Ürün ve hizmetlerin tam zamanında kullanıcılara ulaşımını sağlayacak eğitimi vermek,

g) Yurtdışına gidecek personeli, ihtiyaçları olan bilgilerle donatarak, gerek duyulan alanlara yönlendirmek.

Hizmetiçi Eğitimin İlkeleri

Madde 6 — Yukarıdaki hedeflere ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler şunlardır;

a) Eğitimin sürekli olması,

b) Eğitimin, Genel Müdürlüğün şimdiki ve gelecekteki amaçları ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,

c) Her amirin birimindeki personelinin eğitiminden ve yetiştirilişinden sorumlu olması,

d) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğiticilerin ve eğitime tabi tutulacak personelin eğitime katılmaktan sorumlu olması,

e) Hizmetiçi eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak, tüm personelin hizmetiçi eğitimden ihtiyaçlarına göre yararlandırılması,

f) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için, eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde anket, gözlem, mülakat ve benzeri değerlendirmeler ile sınav usullerinin uygulanması, görevde yükselme eğitimine alınacakların belirlenmesinde de söz konusu değerlendirmelerin göz önünde bulundurulması,

g) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge ve eğitici değişiminin sağlanması,

h) Eğitim etkinliklerinin uygulanacağı yerlerin, eğitim şartlarının uygun olması, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,

i) Hizmetiçi eğitime ve görevde yükselme eğitimine tabi tutulan kurum personelinin eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilmesi.

j) Genel Müdürlüğün Dünya Meteoroloji Teşkilatı ve benzeri uluslararası organizasyonlarda meteorolojik uygulamalar ve dış ilişkiler açısından etkinliğinin artırılması,

gerekir.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Teşkilatı ve Görevleri

Eğitim Teşkilatı

Madde 7 — Kurumun hizmetiçi eğitim etkinlikleri;

a) Eğitim Kurulu,

b) Personel Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü,

c) Öğretim Kurulu,

tarafından yürütülür.

Eğitim Kurulu

Madde 8 — Eğitim Kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Eğitim Şube Müdürü ve katılmalarına gerek duyulan diğer yetkililerden oluşur.

Eğitim Kurulu, her yıl Kasım ayı içerisinde toplanır. Genel Müdürün gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak da toplanır.

Eğitim Kurulunun kararları öneri niteliğindedir. Alınan kararlar Genel Müdürün onayından sonra kesinleşir.

Eğitim Kurulunun Görevleri

Madde 9 — Eğitim Kurulu;

a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptar.

b) Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıllık eğitim plan ve programlarını değerlendirerek son şeklini verir.

c) Yıllık Eğitim Planı ve programlarının uygulanmasında ortaya çıkan idari, mali, hukuki ve teknik konularda görülen aksaklıkları giderir.

d) Hizmetiçi Eğitim Planı ve programları kapsamı içinde, yetiştirilmek amacıyla yurt içi ve yurt dışına gönderilecek personeli belirler.

e) Eğitim ile ilgili olarak ihtiyaçlar gereği yayımlanması gereken yönetmelik, genelge ve bunlarda yapılacak değişiklikleri tespit eder.

f) Hizmetiçi eğitim çalışmaları ve uygulamaya ilişkin öneri ve başvurular ile kurs yöneticilerinin getireceği önerileri inceler ve karara bağlar.

g) Eğitim plan ve programlarının etkin ve ekonomik bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla diğer kuruluşlarla, ayrıca yabancı ülkelerdeki benzer ve faydalı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, eğitim ve öğretim bakımından Genel Müdürlüğe yararlı olabilecek imkan ve kaynakları tespit eder.

h) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim çalışmalarına katılanların verecekleri raporların değerlendirmesini yapar.

i) Yabancı dil eğitimi alacak personeli belirler.

j) Her yı1 yapılacak hizmetiçi eğitim etkinliklerinin türü, süresi ve tarihi, okutulacak dersleri, katılacak personel sayısı ve eğitim görevlilerini tespit eder.

k) Kurslarda okutulacak ders kitaplarının hazırlanmasını sağlar.

l) Yıllık olarak bütün personele göre hizmetiçi eğitim ihtiyacını tespit eder.

m) Gerçekleştirilen eğitim etkinliklerinin sonuçlarının değerlendirmesini yapar.

Eğitim Şube Müdürlüğü

Madde 10 — Genel Müdürlüğün eğitim etkinliklerine ilişkin hizmetlerini, merkez ve taşra teşkilatındaki birimlerle işbirliği yaparak bu Yönetmeliğe göre yürüten birimdir.

Eğitim Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 11 — Eğitim Şube Müdürlüğü;

a) Genel Müdürlüğün, eğitim ihtiyaçlarının bilimsel yöntemlerle belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla merkez ve taşra teşkilatındaki birimlerle işbirliği yapar.

b) Eğitim Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütür.

c) Kalkınma planı tedbir ve önerileri ile yıllık icra planı ve programları ışığı altında; kurumun eğitim politikası ve amaçlarına uygun olarak, Daire Başkanlıklarının önerilerini dikkate alarak, Yıllık Eğitim Plan Taslağını ve eğitim etkinlikleri için gerekli eğitim harcamalarını saptayarak Eğitim Kuruluna sunar.

d) Eğitim Kurulunun görüşü ve Genel Müdürlüğün onayından sonra Yıllık Eğitim Planına göre programlar hazırlar.

e) Hazırlanan Eğitim Programı gözönünde bulundurularak Genel Müdürlüğün teknik ve idari personelinin eğitimi ile ilgili bütün işleri planlar, organize eder ve izler.

f) Eğitim Kurulunca belirlenen okutulacak dersler, seçilecek eğitim görevlileri ve haftalık ders programları ile ilgili yazıları Genel Müdürün onayına sunar.

g) Eğitim görevlileri ile kursiyerlerin devam durumlarını kontrol eder ve bunlarla ilgili ders ücreti ve kurs gündelikleri puantajlarını tutar.

h) Kurslarla ilgili araç, gereç ve sarf malzemelerini temin eder.

i) Görevde Yükselme Eğitimi sonunda yapılacak sınav ile ilgili hazırlıkları yapar veya yaptırır.

j) Hizmetiçi Eğitim programına ve tespit edilecek prensiplere göre yapılan etkinliklerin başarısı ve verimi ile bu çalışmalara katılanların verecekleri raporları değerlendirir.

k) Hizmetiçi eğitime katılanların bitirme belgeleri, katılım belgeleri ve puantajlarını Disiplin ve Sicil Şube Müdürlüğüne iletir.

l) Genel Müdürlük personelinin eğitim ve öğretim durumlarına ait kayıtlarını tutar.

m) Eğitim ve öğretim için mevcut ve gerekli bina, araç ve gereçleri belirleyerek eksikliklerinin giderilmesi için plan ve program hazırlar.

n) Eğitimle ilgili plan, program, etüt, proje ve araştırmaların zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır ve karşılaşılan güçlükleri yetkililerle koordinasyon sağlayarak giderir.

o) Göreve yeni başlayan personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit çalışmalarına girişilerek, gerekli eğitim uygulamalarının yapılmasını sağlar.

p) Her yıl sonunda hizmetiçi eğitim çalışmalarından alınan sonuçları rapor halinde makama sunar.

r) Hizmetiçi eğitim sonuçlarını Eğitim Kuruluna sunar.

s) Hizmetiçi Eğitimin başlamasından sonra en geç bir hafta içinde ilk, kapanışını izleyen iki hafta içerisinde de son raporu düzenler ve ilgililere sunar.

t) Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın Genel Müdürlükçe yürütülmesini uygun gördüğü, Uluslararası Bölgesel Meteoroloji Eğitim Merkezinin eğitim faaliyetlerinde gerekli işbirliği ve desteği sağlar.

Öğretim Kurulu

Madde 12 — Öğretim Kurulu; Personel Dairesi Başkanı, Eğitim Şube Müdürü ile ilgili birimlerce belirlenen ve eğitim etkinliklerinde görev yapan eğitim görevlilerinden oluşur. Bu Kurulun Başkanı, Personel Dairesi Başkanıdır. Kurula Başkanlık edemediği hallerde ise kurulun başkanı, Eğitim Şube Müdürüdür.

Öğretim Kurulunun Görevleri

Madde 13 — Öğretim Kurulu;

a) Kurul Başkanının çağrısı üzerine eğitim etkinlikleri başlamadan önce toplanarak, çalışma programı ile uygulanacak yöntemleri, varsa eksiklikleri gözden geçirir.

b) Eğitim etkinliklerinin bitiminde Kurul Başkanının çağrısı üzerine toplanarak kursun genel gidişi ve ileride aynı nitelikte yapılacak bir etkinlikte ele alınması istenen hususlarla, etkinliklerin aksayan veya olumlu yönlerini belirten bir rapor hazırlar. Bu rapor, Eğitim Şube Müdürlüğünce Eğitim Kuruluna sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Görevlileri

Uzman Personel, Eğitim Görevlisi

Madde 14 — Eğitim Birimlerinde görevlendirecek uzman personel ve eğitim görevlilerinin nitelik ve görevleri:

a) Nitelikleri;

1) Yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Alanı ile ilgili konularda gerekli bilgi, tecrübe ve yeteneğe sahip olmak.

b) Görevleri;

1) Kurumun görevleri ile ilgili konularda bilimsel inceleme ve araştırma çalışmaları yapar, sonuçlarını rapor olarak Başkanlığa sunar.

2) Eğitim planı, program, bütçe ve istatistiklerini hazırlar.

3) Eğitim metotları, tipleri, teknikleri, ihtiyaçları ve alanları ile ilgili rapor hazırlar.

4) Eğitim programlarının hazırlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi konularında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar.

5) Eğitim görevlisi olarak görevlendirildiğinde, uzman personel olarak bu görevi de yerine getirir.

Eğitim Görevlilerinin Seçimi

Madde 15 — Hizmetiçi eğitim etkinliklerinde, eğitim konularının özellikleri göz önünde tutulmak suretiyle Eğitim Kurulunun önerisi, Personel Dairesi Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile;

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kadrosunda çalışanlardan, hizmetin gerektirdiği bilgilere sahip personel,

b) Kendi mevzuatları çerçevesinde ve kurumlarının izni ile, gerektiğinde üniversite, akademi, enstitü, diğer bakanlıklar ve resmi kuruluşlardan, konu ile ilgili alanda yetişmiş yetkili elemanlar,

c) Görevlendirilen eğitim görevlilerinin mazeretleri nedeniyle katılamayacakları da dikkate alınarak en az iki yedek eğitim görevlisi,

görevlendirilebilir.

Eğitimde Görev Verilenlerin Görevleri

Madde 16 — Hizmetiçi eğitimde görev verilenler;

a) Eğitim konuları ile ilgili bir plan yapmakla,

b) Yaptıkları planla ilgili eğitim notlarını hazırlayıp programın başlamasından en az beş gün önce Öğretim Kurulu Başkanlığına vermekle,

c) Programda belirtilen konuları işlemek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak önlemleri almakla,

d) Eğitim süresi içinde sözlü veya yazılı sınav yapmak ve değerlendirmekle,

e) Eğitim konularını işlerken çağdaş eğitim tekniklerini uygulamakla,

f) Eğitim süresince, Öğretim Kurulu Başkanlığı ile işbirliği yapmak ve başkanın lüzum gördüğü zamanlarda öğretim kurulunun toplantılarına katılmakla,

g) Zorlayıcı nedenlerle görevlerine devam edememeleri halinde, durumu derhal Öğretim Kuruluna bildirmekle,

yükümlüdürler.

Hizmetiçi Eğitim süresince eğitim görevlileri hastalık ve mazeret izinleri dışında izin kullanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmetiçi Eğitim Planlaması ve Uygulanması

Eğitim Planlaması

Madde 17 — Eğitim Şube Müdürlüğü, merkez birimleri ve taşra teşkilatından temin edeceği bilgilerle Genel Müdürlüğün eğitim ihtiyacını Ekim ayının sonuna kadar saptar ve eğitim imkanlarını dikkate alarak yıllık Eğitim Planını ve Programını hazırlar.

Eğitim Planı Kasım ayında Eğitim Kurulunda görüşüldükten sonra Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

Plan ve programlarda gerekli görülen değişiklikler Genel Müdürün onayı ile yapılır. Kesinleşen plan ve programlar ilgili birimlere ilgisi oranında bildirilir ve uygulamaya konulur.

Hizmetiçi Eğitim

Madde 18 — Hizmetiçi Eğitim;

a) Adaylık süresi içinde; Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj şeklinde "Aday Memurların Hizmetiçinde Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik" esaslarına göre,

b) Asli memurluk süresi içinde; yetenek ve verimliliği geliştirme eğitimi ile üst göreve yetiştirme eğitimi olarak,

uygulanır.

Eğitim Programlarının Türleri

Madde 19 — Hizmetiçi Eğitim Programları; Görevde Yükselme Eğitimi, ulusal ve uluslararası kurs, seminer, konferans, uygulamalı eğitim (staj), araştırma ve yurtiçi inceleme gezileri gibi metotlardan bir veya birkaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir.

Eğitim Programları;

a) Uyum Eğitimi; Belirlenen eğitim ihtiyaçlarına göre, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimlerindeki görevlere açıktan veya naklen atamaları yapılmış personele, atandığı birimde işe başladığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde aşağıdaki konuları içeren 15-25 saatlik bir eğitim yapılır. Bu eğitimde;

1) Genel Müdürlük hakkında bilgi,

2) Çalıştığı birimin görevleri,

3) Personelin hak, yükümlülük ve sorumlulukları ile mevzuat bilgileri,

4) Görevin yerine getirilmesinde başvurulacak mevzuat ve kaynaklar,

hakkında bilgi verilir.

b) İşbaşında Eğitim; Birim amirinin hazırladığı program çerçevesinde ve kendi gözetim ve denetimi altında uygulanır.

c) Geliştirme Eğitimi; kendi branşında çalışan personelin mesleki bilgilerinin arttırılması, mevzuat, teknoloji ve kullanılan araçlardaki değişiklikler ile ilgili bilgilerin kazandırılması amacıyla yapılır.

d) Üst Görev Kadrolarına Hazırlama Eğitimi; personelin görevlerinde yükselmesi liyakat esasına bağlı olduğundan ve bir üst görevi yapabilmesi daha üstün bir bilgi, deneyim, beceri ve tekniğe sahip olmayı gerektirdiğinden bu eğitimle memurların üst görevlere hazırlanmaları sağlanır.

Bu tür eğitimlere katılanlara katılım belgesi düzenlenir. Bu belge personelin disiplin ve sicil işlemlerinden sorumlu birime gönderilir.

Eğitim Konuları ve Süreleri

Madde 20 — Bu Yönetmeliğe göre yapılacak hizmetiçi eğitimde yer alacak konular, personelin hizmet ve çalışmalarına göre gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda ve sorunların çözümüne yardım sağlayacak nitelikte olanlardan seçilir.

Hizmetiçi Eğitim Etkinliklerinin Haftalık Çalışma Saati

Madde 21 — Haftalık çalışma süresi 15 ders saatinden az, 30 ders saatinden çok olamaz. Ders saati 50 dakikadır. Günde 6 saatten fazla ders yapılamaz. Gezi, gözlem ve inceleme saatleri haftalık çalışma süresine dahil edilmez, idari zorunluluk olmadıkça aynı programlar eşit sürelerle uygulanır.

Merkez teşkilatı personeli için Ankara’ da düzenlenecek eğitim etkinliklerinde haftalık çalışma saati farklı uygulanabilir.

Eğitimin Yapılacağı Yer ve Yönetimi

Madde 22 — Hizmetiçi Eğitim etkinlikleri, özelliklerine göre şu yerlerde yapılır:

a) Genel Müdürlük Merkezinde.

b) Toplu eğitime elverişli Genel Müdürlük taşra birimlerinde.

c) Kuruluş kanunları gereği çeşitli eğitim uygulamaları yapan, yükselmeleri liyakat esasına bağlı olan, bir üst göreve atanması daha üstün bir bilgi, deneyim, beceri ve tekniğe sahip olmayı gerektiren personelin eğitimini sağlayan Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü , Devlet Personel Başkanlığı ve Üniversiteler gibi kurumlarda.

Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Birimlerinde yapılacak hizmetiçi eğitimlerin, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler, görevlendirilecek kurs yöneticisi tarafından yürütülür.

Program Yöneticisi

Madde 23 — Program Yöneticisi;

a) Programın gerçekleştirilmesi için gereken hazırlığı yapar.

b) Eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğalttırarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlar.

c) Lüzumlu araç ve gereci eğitimde hazır bulundurur ve programı gerçekleştirir.

d) Zorunlu sebeplerle görevlerine aralıksız en fazla bir hafta devam edemeyen eğitim görevlilerinin yerine eğitim görevlisi belirler, bu süreyi aşan hallerde ise durumu derhal Personel Dairesi Başkanlığı’na bildirir.

e) Eğitim görevlileri ile devamlı işbirliği yapar, eğitime katılanların devam durumları ve varsa disipline aykırı davranışlarını tespit eder, gerekli görüldüğünde çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anketleri uygular.

f) Hizmetiçi Eğitimi sonunda; eğitime katılan personelin devam durumları, eğitimi olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler ile alınması gereken önlemlere ilişkin önerileri kapsayan bir rapor hazırlar.

g) Hizmetiçi Eğitim konusunda verilen diğer görevleri yürütür.

Yurt Dışında Eğitim

Madde 24 — Personelin bilgi, görgü ve ihtisaslarını arttırmak maksadıyla kurumun imkan veya çeşitli dış yardım önerileri ile yabancı devletler tarafından veya uluslararası kuruluşlarca tahsis olunmuş yahut personel tarafından bizzat sağlanmış burs yoluyla yapılan eğitimdir.

Dış ülkelere eğitim için gönderilecek kurum personelinde aranılacak şartlar, hak ve yükümlülükleri, çalışma raporları, mecburi hizmet, disiplin ve geri çağırma gibi hususlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 80 inci maddesi gereğince yürürlükte bulunan "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre uygulanır.

Yurt dışına eğitimini tamamlamak amacıyla gönderilen personel "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" in 18 inci maddesi hükümleri çerçevesinde verdiği raporların bir örneğini, Eğitim Kuruluna sunulmak üzere Personel Dairesi Başkanlığına vermekle yükümlüdür.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarda Eğitime Katılma

Madde 25 — Diğer kurum ve kuruluşlardaki eğitime uygun nitelikteki personelin katılmaları, o kurum ve kuruluşların mevzuatına göre Personel Dairesi Başkanlığı tarafından saptanır ve Genel Müdürün onayı ile uygulamaya konulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitime Katılma, Sınavlar, Değerlendirme, İzinler ve Disiplin

Eğitime Katılma Zorunluluğu

Madde 26 — Tespit edilen kurum personelinin düzenlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olup, bağlı bulundukları birim amirleri bunu sağlamakla yükümlüdürler. Eğitime katılacak personelin, eğitime başladığı günden bir gün önce eğitim mahallinde bulunması gereklidir.

Özürleri Genel Müdürlükçe uygun görülenler o programa katılamaz ve bunların daha sonra yapılacak benzeri eğitim programlarına katılmaları sağlanır.

Eğitim süresi içinde hastalık ve diğer geçerli bir özüre dayanmaksızın eğitime katılmayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır.

Eğitim süresi içinde hastalık veya başka geçerli bir özüre dayansa bile eğitim süresinin 1/8 oranında devamsızlığı olanların programla ilgileri kesilir ve daha sonra yapılacak aynı düzeydeki benzer programlara katılmaları sağlanır.

Başka kurum ve kuruluşlarda eğitime katılanlar o kuruluşların eğitimle ilgili özel hükümlerine tabidirler.

Sınavlar

Madde 27 — Eğitime katılan personelin başarıları; eğitimin özelliğine göre, eğitim süresi içinde veya sonunda yazılı, sözlü veya uygulamalı ayrı veya birlikte olmak üzere yapılacak sınavlarla saptanır. Bu sınavlar eğitim programlarında belirlenir.

Sınavlarda uygun görülen test ve benzeri usuller uygulanabilir.

Eğitim süresi içindeki sınavları, eğitim görevlileri yaparlar. İstedikleri takdirde kurs yöneticisi tarafından kendilerine yeteri kadar gözlemci verilir.

Görevde yükselme eğitimi sonu sınavlarında, Personel Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Sınav Kuruluna ilişkin hükümleri uygulanır. Diğer eğitim sonu sınavları ise, Öğretim Kurulunca oluşturulacak Sınav Komisyonunca yürütülür.

Sınav Komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini belgeleyen bir tutanak düzenlenir.

Sınavlarda kopya çekenler veya sınav disiplinini bozanlar düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır ve bunlar o eğitim programında başarısız sayılır. Haklarında ayrıca idari işlem yapılır.

Eğitim sonu sınavlarından herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır, ayrıca haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Eğitim sonu sınav dönemi içinde açıklanamayan sınav sonuçları ilgiliye yazılı olarak duyurulur.

İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak 10 gün içinde bir dilekçe ile Sınav Komisyonu Başkanına yapılır. Bu itirazlar Komisyonca incelenir ve sonuç en geç 10 gün içinde ilgiliye bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir. Sınav kağıtları Eğitim Şube Müdürlüğünce 5 yıl süre ile saklanır. Bu sürenin sonunda bir tutanakla İmha Yönetmeliği hükümlerine göre imha edilir.

Değerlendirme ve Başarı

Madde 28 — Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılmak için en az 60 puan almak gereklidir. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Genel başarı notu yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu ve varsa uygulamalı sınav notlarının ortalamasıdır. Bu not 60 puandan az olamaz.

Sınavlarda alınan puanlarda, kesirler tam sayı olarak değerlendirilir.

60 puandan daha az puan alan personel başarısız sayılır ve daha sonra aynı düzeydeki programa bir kere daha çağırılabilirler.

Görevde Yükselme Eğitimi sonucunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Bitirme Belgesi verilir. Belgelerin bir sureti de ilgilinin Özlük Dosyasına konulur.

Bu belge personelin atama ve görevde yükselmesi ile diğer değerlendirmelerde dikkate alınır.

Eğitim Sonu Değerlendirme

Madde 29 — Eğitimin genel değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere, Hizmetiçi Eğitim esnasında veya sonunda eğitime katılanların görüş ve düşüncelerini almak ve hizmetiçi eğitim ihtiyacını saptamak amacıyla anketler düzenlenebilir.

İzinler

Madde 30 — Eğitime katılanlar, Hizmetiçi Eğitim süresince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde izin kullanabilirler. Ancak, bu personelin izin talepleri eğitim programını aksatacak ise uygun görülmeyebilir.

Başka kurum ve kuruluşlarda eğitime katılanlar, o kuruluşun izinle ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar.

Disiplin

Madde 31 — Eğitim ve staj süresinde disiplin hükümlerine aykırı davrananlar ile özürsüz derslere devam etmeyenler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplinle ilgili hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hükümler

Eğitim Görevlilerinin Giderleri

Madde 32 — Eğitim görevlilerine, eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunu hükümlerine göre gerekli ödemeler yapılır.

Eğitime Katılanların Yolluk ve Gündelikleri

Madde 33 — Hizmetiçi Eğitimine katılanlara 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yol gideri ve gündelik ödenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Plan Dışı Programlar

Madde 34 — Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyacağı özellikte her türlü program plandışı düzenlenebilir.

Kaldırılan Hükümler

Madde 35 — 4/5/1984 tarihinde Devlet Bakanı onayı ile yürürlüğe giren Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği eki ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 36 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 37 — Bu Yönetmelik hükümlerini kurumun bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 28/4/1994 tarihli ve 21918 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin değişik 2 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Bağlı Ortaklık : 1) Kütahya Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

2) Samsun Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

3) Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

4) İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünü, "

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini TÜGSAŞ Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık

Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 1/8/2001 tarihli ve 24480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Madde 5 —Sağlık kuruluşlarındaki basınç kabinleri; özel hastaneler mevzuatına göre ruhsatlandırılmış özel hastaneler, ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik ile uygunluk belgesi verilmiş sağlık kuruluşları bünyesinde bir ünite şeklinde veya bağımsız bir sağlık kuruluşu olarak binaların giriş veya zemin katlarında kurulur. Ancak tek kişilik basınç kabinleri, binanın statik olarak taşımasının uygun olduğu hakkında ilgili resmi kurumdan alınmış belge ve yangına karşı güvenlik önlemlerine sahip olduğu belgelenen binaların diğer katlarında da kurulabilir.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f)bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“f) Sağlık kuruluşunda hasta nakli için kullanılmak üzere bulundurulacak olan ambulansla ilgili olarak; 8/7/2001 tarihli ve 24456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine uygun olan ambulans sağlık kuruluşuna ait ise ruhsatının noter tasdikli sureti, sağlık kuruluşuna ait değil ise ruhsatlı bir ambulanstan hizmet satın alınacağına dair hizmet sözleşmesinin noter tasdikli örneği,”

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmeliğin

Eklerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmeliğin I Numaralı ekinin;

“BÖLÜM A. TEKLİ GÜBRELER” başlığının, “I. AZOTLU GÜBRELER” alt başlığı altında yer alan tablonun sonuna, ekli 18 inci satır eklenmiş,

“C. SIVI GÜBRELER” başlığının “I. TEK BBM’Lİ SIVI GÜBRELER” alt başlığı altında yer alan tablonun sonuna, ekli 5, 6 ve 7 nci satırlar eklenmiş,

“BÖLÜM D. İKİNCİL BBM’Lİ GÜBRELER” başlığı altında yer alan tablonun 5.1’den sonra gelmek üzere, ekli 5.2 ve 5.3 satırları eklenmiş,

“BÖLÜM E”de yer alan; “Fasıl B”, “Fasıl C”, “Fasıl D” ve “Fasıl E” alt başlıklarının üstünde geçen “BÖLÜM B” ifadesi, “BÖLÜM E” olarak değiştirilmiş,

“BÖLÜM E Fasıl C” ise, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin III numaralı ekinin, “TOLERANSLAR” başlığının “A.TEKLİ GÜBRELER” alt başlığı altında yer alan “I.” ın sonuna ekli satırlar eklenmiştir.

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

—— • ——

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet

Konservatuvarı Lisans Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında, lisans bölümleri düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınav esaslarını düzenler. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının kısaltılmış adı İTÜ-TMDK’dır.

Diploma

Madde 2 — Bu Yönetmeliğe göre İTÜ-TMDK lisans bölümlerinde öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara, bölüm adı, açıklanmak gerekiyorsa öğrenim görülen program da belirtilmek suretiyle Lisans (İTÜ) diploması verilir.

Öğrenci Katkı Payı

Madde 3 — Lisans öğrencileri her öğretim yılında, yasal düzenlemelerle belirlenen miktarda katkı payı öderler. Öğrenci katkı payını yatırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış sayılmaz ve bu Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılır.

Öğrenci İşleri

Madde 4 — Öğrencilerin her yarıyıl İTÜ-TMDK’na ve bölümlerine kayıt olmaları, yatay ve dikey geçişleri, öğretim ve sınavlara ait işlemleri, TMDK‘dan veya bölümleriyle ilişkilerinin kesilmesi hakkında TMDK Yönetim Kurulu karar verir. Öğrenciler, bu kararlara karşı onbeş gün içinde Üniversite Yönetim Kuruluna itiraz edebilirler.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt Olma

Kabul Esasları ve Kesin Kayıtlar

Madde 5 — a) İTÜ-TMDK’na ve bölümlerine girebilmek için ÖSS sınavında İTÜ Senatosunca belirlenen taban puanını almış olmak şartıyla yapılacak ön kayıt-yetenek sınavlarını kazanmış olmak ve kesin kayıtta başka bir Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı olmamak şarttır. Yetenek sınavı her yıl İTÜ-TMDK Yönetim Kurulunun tespit ve ilan edeceği tarihlerde:

1) Eleme Sınavı

2) Kesin Kabul Sınavı

olmak üzere iki kademede yapılır.

Hangi bölüme ne şekilde öğrenci alınacağı, yetenek sınavlarının esasları bölümlerin önerileri göz önüne alınarak, kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler İTÜ-TMDK Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir. Konservatuvara kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, Üniversite tarafından düzenlenen ve tarihi ilan edilen İngilizce Yeterlik Sınavına alınırlar. İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunca eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda yine Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler, İngilizce yeterlik sınavına girmeden İTÜ-TMDK Yönetim Kurulu kararı ile lisans öğrencisi olurlar ve lisans öğrenimlerine başlarlar. Aynı sınavda başarısız olan veya bu sınava katılmayan öğrenciler ise süresi içinde İTÜ Yabancı Diller Yüksek Okuluna kayıt yaptırırlar ve bu bölüm tarafından yürütülen "Zorunlu İngilizce Geliştirme Öğretimi"ne devam ederler. Bu öğretimin sonunda, Konservatuvarda öğretime başlamaya hak kazanamayan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılının başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına girebilirler. Bu sınavda başarısız olanlar aynı eğitim ve öğretim yılında, Yabancı Diller Yüksek Okulunca Zorunlu İngilizce Geliştirme Öğretimi çerçevesinde yapılan bahar yarıyılı sonu sınavına son bir hak olarak girebilirler. Bu sınavda da başarısız olan öğrencilerin İTÜ-TMDK ile ilişkileri kesilir.

b) TMDK’nın Çalgı Bölümü Hazırlayıcı Birim Lise Devresinden mezun olan öğrenciler, lisans öğrenimine devam edebilmek için TMDK Yönetim Kurulu’nca belirlenecek esaslar doğrultusunda baraj sınavına tabi tutulurlar. Bu sınav sonucunda başarılı olan öğrenciler, Üniversite tarafından düzenlenen ve tarihi ilan edilen İngilizce Yeterlik Sınavı’na alınırlar. İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunca eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda yine Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler, İngilizce yeterlik sınavına girmeden İTÜ-TMDK Yönetim Kurulu kararı ile İTÜ-TMDK Çalgı Bölümü lisans öğrencisi olurlar ve lisans öğrenimlerine başlarlar. Aynı sınavda başarısız olan veya bu sınava katılmayan öğrenciler ise süresi içinde İTÜ Yabancı Diller Yüksek Okuluna kayıt yaptırırlar ve bu bölüm tarafından yürütülen Zorunlu İngilizce Geliştirme Öğretimi’ne devam ederler. Bu öğretimin sonunda, Konservatuvarda öğretime başlamaya hak kazanamayan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılının başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına girebilirler. Bu sınavda başarısız olanlar aynı eğitim ve öğretim yılında, Yabancı Diller Yüksek Okulunca Zorunlu İngilizce Geliştirme Öğretimi çerçevesinde yapılan bahar yarıyılı sonu sınavına son bir hak olarak girebilirler. Bu sınavda da başarısız olan öğrencilerin İTÜ-TMDK ile ilişkileri kesilir.

c) Konservatuvara kesin kayıt yaptırabilmek için bölümlerin özelliklerine göre; vücut yapısında, konuşma, işitme, görme, v.b. uzuvlarında, kazanılan bölümle ilgili eğitime mani bir özürün olmadığını gösterir resmi hastaneden alınmış "İlgili Bölümün Öğrencisi olur" hükmünü taşıyan sağlık kurulu raporu şarttır. Kayıt işlemlerini tamamlayan aday öğrenci İTÜ-TMDK Yönetim Kurulu kararı ile İTÜ -TMDK öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır.

d) Konservatuvara kesin kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan öğrenci adayları, İTÜ-TMDK öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve her hangi bir hak iddia edemezler.

e) Zorunlu durumlarda öğrenci adayları, yukarıdaki hükümlere uymak koşulu ile Konservatuvar Müdürlüğüne dilekçe vererek, noterden vekalet verdikleri kişiler aracılığıyla kesin kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

Kayıt Yenilenmesi

Madde 6 — İTÜ-TMDK öğrencileri her yarıyıl Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenen tarihlerde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıt bitim tarihinden sonra bir hafta içerisinde, cezalı kayıt yaptırırlar. Gecikmeli kayıt koşulları her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. (Derse yazılma formu ve katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontunun birlikte teslimi ile kayıt yenilenmiş sayılır) Kayıt programı bir önceki yarıyılın son haftası içerisinde ilan edilir. Üst üste veya aralıklı olarak iki yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin Üniversite ile ilişkisi kesilir. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl öğretim süresinden sayılır.

Danışmanlık

Madde 7 — Her öğrenci için ilgili bölümce bir öğretim elemanı "Danışman" olarak seçilir. Danışman öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu Lisans Öğretimi Programı, Çift Anadal Programları çerçevesinde öğrencinin alması gereken derslerle ilgili olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur.

Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman bu durumu bir yazı ile Bölüm Başkanlığına bildirir. Bölüm başkanı, bu danışman yerine geçici olarak bir öğretim elemanı görevlendirir ve bunu ilgili öğrenciye duyurur.

Kimlik Kartı

Madde 8 — 5 inci madde uyarınca kesin kayıtlarını yaptıran öğrencilere İTÜ öğrencisi olduklarını belirten İTÜ Rektörlüğü tarafından bir kimlik kartı verilir.

Yatay ve Dikey Geçişler

Madde 9 — İTÜ-TMDK’na içerden ve dışardan yapılacak her türlü yatay geçişler, "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçişler TMDK Yönetim Kurulu’nca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, intibak işlemleri TMDK Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Bu Yönetmelik uyarınca yatay ve dikey geçiş yapacak öğrenciler, İTÜ Senatosunun kabul ettiği İngilizce başarı belgelerinden herhangi birini sunmak veya İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavını başarmak zorundadır. Bu sınavı başaramayan öğrencilerin İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarına yatay geçiş işlemleri yapılmaz.

Dikey geçişler hakkında "Meslek Yüksek Okulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim

Öğretim Yılı

Madde 10 — Öğretim yılı güz ve bahar yarıyılları ile yaz öğretiminden oluşur.

Güz ve bahar yarıyıllarının her birinin normal süresi 14 haftadır. Gerekli hallerde bu süre Üniversite Senatosu’nca değiştirilebilir. Akademik takvim, her akademik yılın başlamasından önce Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Yaz öğretimi uygulama esasları ayrı yönetmelikle düzenlenir.

Öğretimin yapılacağı gün ve saatler Üniversite Senatosu’nca belirlenir.

Resmi tatil günleri öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak gerektiğinde dersi veren birim/bölüm tarafından önerilen ve TMDK Yönetim Kurulu’nca uygun görülen derslerin ders ve sınavları Cumartesi ve Pazar günleri yapılabilir.

Öğretim Süresi ve Şekli

Madde 11 — İTÜ-TMDK’da bu Yönetmelik uyarınca yapılacak lisans öğretiminin normal süresi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen İngilizce geliştirme öğretimindeki süre hariç olmak üzere sekiz yarıyıldır. Öğretim; öğretim planında öngörülen dersler, uygulamalar ve atölye çalışmaları, toplu çalışmalar, alan araştırmaları ve uygulamalar, seminerler, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşabilir. Konservatuvar Kurulu ve Üniversite Senatosunda aksi kararlaştırılmadıkça öğretim planlarındaki derslerin ve her türlü akademik etkinliklerin süresi bir yarıyıldır.

Öğretim planındaki dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda bulunduğu, seçmeli dersler ise öğrencinin belirli ders gurupları içinden seçerek almak zorunda olduğu derslerdir. Öğrenciler, lisans öğrenimleri süresince öğrencisi bulundukları bölümün öğretim planında bulunan derslere karşılık gelen toplam kredinin enaz yüzde otuzunu İngilizce verilen derslerden almak zorundadırlar. Danışmanın uygun görmesi durumunda öğrenciler derslerden bazılarını, Konservatuvarın diğer bölümlerinin öğretim planlarında yer alan derslerden alabilirler.

Öğretim Planları

Madde 12 — İTÜ-TMDK bölümlerinde öğretim, Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenen ve Senatoca kabul edilen ortak dersler göz önünde tutulmak ve bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle TMDK Kurulu’nca kararlaştırılan ve Senatoca onaylanan öğretim planına göre yapılır.

Öğretim planından en az 35 kredilik dersi tamamlayanlar ikinci sınıf, en az 75 krediyi tamamlayanlar üçüncü sınıf ve en az 110 krediyi tamamlayanlar dördüncü sınıf öğrencisi olarak tanımlanırlar

Öğrenciler birinci yarıyılda bölümlerin ders planında yer alan birinci yarıyıl derslerini almak zorundadırlar. Ancak öğrenimlerine ikinci yarıyıl başında başlama durumunda olan öğrenciler (bir yarıyıl hazırlık sınıfına devam etmiş öğrenciler) açılan birinci yarıyıl derslerine ek olarak Madde 14’de belirtilen kredi sınırlarına uymak koşulu ile ön koşulsuz üst yarıyıl derslerini de alabilirler. Birinci yıl sonunda en az 35, ikinci yıl sonunda en az 75 krediyi tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2,75 olan öğrenciler Çift Anadal Programına başvurabilirler; ayrıca bu öğrenciler Madde 14’de belirtilen en fazla kredi sınırını aşarak sekiz yarıyıldan daha kısa sürede mezun olabilirler.

Öğrenciler öğrenimlerine önkoşulsuz veya önkoşulunu sağladıkları dersleri çakışmamak, 14 üncü maddedeki kredi sınırlarına uymak ve 19 uncu maddenin (a) bendinin gereklerini sağlamak koşulu ile devam ederler.

Ön Koşul

Madde 13 — Öğretim planındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için alt yarıyıllardan belirli ders veya derslerden sınava girme hakkı almış ve başarılmış olmak ön koşul olarak kabul edilebilir.

Bir dersin alınabilmesindeki ön koşul veya ön koşullar ilgili bölümlerin görüşleri alınarak TMDK kurullarınca saptanır ve ilan edildiği tarihi izleyen yarıyılda yürürlüğe girer.

Derse Yazılma

Madde 14 — Her öğrenci ders, uygulama, seminer, atölye, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalara aşağıda belirtilen sınırlar içinde kalarak yazılır. 19 uncu maddenin (a) bendinde sözü edilen gözetim listesine alınanlar dışındaki öğrenciler ve birinci yarıyıl öğrencileri hariç herhangi bir yarıyılda kredi yükü en az 15 en çok 25 kredi olmak zorundadır. Gerekli hallerde TMDK Yönetim Kurulu Kararı ile öğrencilerin kredi yükü değiştirilebilir.

Öğrenci, yarıyılın başlangıcından itibaren 15 gün içerisinde danışmanının onayını alarak ders planındaki derslerden birisini bırakıp bir başka derse kayıt yaptırabilir ayrıca bir ay içerisinde kayıt yaptırdığı bir dersten tümüyle çekilebilir. Öğrenci birinci yarıyıl hariç bir yarıyılda en fazla bir ders, lisans öğretimi süresi içerisinde en fazla yedi dersten çekilebilir.

Öğrenciler, tekrarlamak veya ilk defa almak zorunda oldukları derslerin çokluğu ve alınacak derslerin çakışması durumunda, kayıt olacakları yarıyılın öğretim planındaki derslerin bir kısmını veya tamamını almayabilirler. Ancak, bu sebeple derse kayıt olunamaması 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen öğretim süresinin işlemesine engel olmaz.

Çalgı Değiştirme

Madde 15 — Öğrenci çalgı değiştirme işlemini en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar yapabilir.

Bitirme Çalışması

Madde 16 — Öğrencinin mezun olmadan önce istenen mesleki düzeye ulaştığını gösteren bir bitirme çalışması yapması zorunludur. Bitirme çalışması öğretim planında 8. yarıyıl dersi olarak yer alır. Bitirme çalışması konularının öğrencilere dağıtımı, İTÜ Senato esaslarında gösterilen şartlara göre daha önceki yarıyıllarda da yapılabilir. 8. yarıyılda bitirme çalışması alamayan öğrenciler, bunu izleyen bir sonraki yarıyılda da bitirme çalışması alabilir.

Bitirme çalışmasını alabilme şartları, çalışmanın şekli, ödevin dağıtılması, teslimi, sınavı ve değerlendirmesi TMDK Kurulu’nca hazırlanan ve Senatoca onaylanan esaslarla belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Notlar, Sınavlar ve Başarı Durumu

Notlar ve İşaretler

Madde 17 — İngilizce geliştirme öğretimi ve bu öğretimdeki notlar, sınavlar ve başarı durumu ile ilgili hususlar gerekli hallerde ayrı bir yönetmelikte belirtilir.

Madde 18 — Lisans eğitimi ve öğretiminde, öğrencinin bir dersteki başarısı "Bağıl Değerlendirme" yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak belirlenir. Bağıl değerlendirme, dersi veren öğretim elemanı tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır. Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki Tablo’da gösterilmiştir.

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi "başarmış" sayılır.

b) Bir dersten (DC) ve (DD) notlarından birisini alan öğrenci, bu dersi "şartlı başarmış" kabul edilir.

c) Jürili yapılan sınavlarda bağıl değerlendirme yapılamaz. Final notu öğrencinin yıl içi çalışmaları da göz önüne alınarak jürinin ortak notu üzerinden belirlenir ve (CC) nin altındaki değerlendirmeler başarısız (FF) olarak kabul edilir.

 

Başarı Derecesi

Başarı Notu

Katsayı

 

Pekiyi

AA

4.00

 

İyi-Pekiyi

BA

3.50

 

İyi

BB

3.00

 

Orta-İyi

CB

2.50

 

Orta

CC

2.00

 

Zayıf-Orta

DC

1.50

 

Zayıf

DD

1.00

 

Başarısız

FF

0.00

 

Vizesiz-Başarısız

VF

0.00

 T: Öğrencilerin kayıtlı bulundukları bir dersten Madde14’ te belirtilen süre içerisinde çekildiklerini gösteren işarettir.

E: Bitirme çalışması ve benzeri çalışmalarda, çalışmasını belirlenen sürede bitiremeyen öğrenciye verilir, çalışmanın ne zaman tamamlanacağı öğretim elemanı tarafından belirlenir. Belirlenen sürede çalışmasını tamamlamayan öğrenciye FF verilir.

Madde 19 — a) Toplam başarılan kredi sayısı 75 ve daha az olan öğrencilerden herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamaları 1.80’ nin altında olanlar, toplam başarılan kredi sayısı 75’den fazla 110’dan az (110 dahil) olan öğrencilerden ağırlıklı genel not ortalamaları 1.90’nın altında olanlar gözetim listesine alınırlar. İki defa üst üste gözetim listesine girip, ikinci gözetim listesi sonunda ağırlıklı genel not ortalamalarını belirtilen düzeylerin üzerine çıkaramayan öğrencilerin Üniversite ile ilişkisi kesilir. Gözetim listesinde iken genel not ortalamalarını belirtilen düzeylerin üzerine çıkartan öğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Üniversite ile ilişkisi kesilen öğrencilerin 26 ncı maddenin (a) bendinde belirtilen hakları saklıdır. Toplam kazanılan kredi sayısı 110’dan fazla olup genel ağırlıklı not ortalamaları 2.00’ın altında olan öğrenciler 26 ncı maddenin (b) bendinde belirtilen haklardan yararlanırlar.

Gözetim listesine alınan öğrencilerin bir yarıyıldaki kredi yükü en fazla 15 olabilir. Bu öğrenciler, daha önce başarısız oldukları, şartlı başardıkları ve / veya ön şartlarını sağladıkları dersleri yarıyıl gözetmeksizin alabilirler.

b) Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibariyle ağırlıklı genel not ortalaması belirlenirken, alt yarıyıllardan alınamayan derslerle, 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca öğrencinin çekildiği dersler ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının Yükseltilmesi

Madde 20 — Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci, Madde 14’de belirtilen hükümler saklı kalmak koşulu ile daha önce alıp başardığı dersleri tekrar alabilir. Bu dersler için son alınan notlar geçerlidir. Öğrencinin aldığı bütün notlar ve işaretler not belgesinde gösterilir.

Başarı Notu

Madde 21 — a) Derslere % 70 , atölye vb. gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur. Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler. Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi çalışmaları (yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, uygulama, ödev, atölye, seminer, alan çalışması, devam, vb.) ve yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. Her yarıyılın başlangıcından bir hafta önce o yarıyıl açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi (yarıyıl içi çalışmalarının türleri, sayısı yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkılarının hangi oranlarda olacağı) dersi verecek öğretim elemanı tarafından, 18 inci maddenin (c) bendi hariç başarı değerlendirme formu doldurularak önerilir, ilgili anabilim/anasanat dalının ve bölüm başkanlığının olumlu görüşü üzerine TMDK Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir ve müdürlükçe ilan edilir.

b)Yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi yarıyılın son haftası içerisinde ilan edilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler bu dersten (VF) almış sayılırlar.

c) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı % 40’dan az, % 60’dan fazla olamaz. Özel durumlarda Konservatuvar Kurulu kararı ile bu oranlar değiştirilebilir.

d) Yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavı yoktur. Yarıyıl içi sınavına girmeyen bir öğrenci bu sınavdan (0.00) almış sayılır. Ancak Üniversiteyi temsilen görevlendirilen ve bu nedenle yarıyıl içi sınavına giremeyen öğrenciler için İTÜ-TMDK Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılır.

e) Mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazeretleri TMDK Yönetim Kurulları’nca kabul edilen öğrenciler bu sınav haklarını dersin açıldığı ilk sınav döneminde kullanabilirler veya yarıyıl sonu sınavlarını izleyen hafta içerisinde yarıyıl sonu mazeret sınavına girebilirler. Yarıyıl sonu mazeret sınavında başarılan bir dersin başarı notu en fazla (CC) olabilir.

f) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumunu gösteren liste, yarıyıl sonu sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde, öğretim elemanı tarafından açıklanır. Konservatuvar Yönetim Kurulu gerektiğinde bir dersin öğretim elemanından, dersle ilgili başarı durumunun değerlendirmesini yeniden isteyebilir.

g) Bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrencilerden bir dönemde en az 18 kredilik ders almış ve başarmış olup yarıyıl sonu ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar onur, 3.50-4.00 arasında olanlar " yüksek onur" öğrencisi olarak tanımlanır ve bu unvanlar not belgesinde belirtilir. Herhangi bir yarıyılda not belgesinde FF ve /veya VF bulunan öğrenciler not ortalamalarını tuttursalar bile o yarıyılda onur ve yüksek onur öğrencisi olamazlar.

Yarıyıl Sonu Sınav Dönemi

Madde 22 — Her yarıyıl derslerinin bitiminde bir sınav dönemi vardır. Sınav dönemi içinde T.M.D.K. Yönetim Kurulu’nca kabul edilecek nedenlerle sınav yapılamayan günler kadar o sınav dönemine süre eklenir.

Bitirme çalışması sınavı, yarıyıl sonu veya yaz öğretimi sonu sınav dönemlerinde veya onu izleyen hafta içinde yapılır.

Sınav Programları ve Yeri

Madde 23 — Yarıyıl sonu sınav programları, TMDK Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve sınav dönemi başlamadan en az iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite binalarında yapılır.

Sınav Şekli

Madde 24 — Yarıyıl sonu sınavları, genelde yazılı olarak yapılır. Ancak bölümlerden gelecek istek üzerine Konservatuvar kurulu sınavların sözlü veya sözlü-yazılı, uygulamalı, jürili yapılmasına karar verebilir. Bu yöndeki bir karar yarıyıl başında verilecek başarı değerlendirme formunda ilan edilmelidir.

Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim elemanı düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim elemanı sınav günü Konservatuvarda bulunmaması halinde, sınavı kimin yapacağı Anabilim veya Anasanat Dalı Başkanı tarafından belirlenir ve ilgili Bölüm Başkanlığı’na bildirilir. Sınavların düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için TMDK’ındaki bütün öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve öğretim yardımcıları görevlendirilebilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 25 — Öğrenci, bir dersteki başarı durumu sonucuna, dersin başarı durumu listesinin ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde, Konservatuvar Müdürlüğüne yazılı olarak başvurup itiraz edebilir. Konservatuvar Müdürlüğü, ilgili öğretim elemanına, öğrencinin başarı notuna katkısı bulunan bütün çalışmaları tekrar inceleterek, öğrencinin itirazını ve öğretim elemanının yeniden değerlendirmesini iki hafta içinde TMDK Yönetim Kurulun da karara bağlar.

Öğrenim Süresine Ek Süreler

Madde 26 — a) Birinci sınıfta atılma durumuna gelip en fazla bir dersten başarısız olan (FF almış olan) öğrencilere ve ikinci ve üçüncü sınıfta atılma durumuna gelip en fazla üç dersten başarısız olan (FF almış olan) öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakları derslerin açıldığı sınav dönemlerinde kullandırılır. (FF) notu olmayan öğrenciler sınav haklarını (DD) ve (DC) aldıkları dersler için de kullanabilirler. Sınavlarda başarısız olan ve/veya 19 uncu maddenin (a) bendinde belirtilen ağırlıklı genel not ortalamasını tutturamayan öğrencilerin İTÜ-TMDK ile ilişkisi kesilir. Öğrenciler yukarıda değinilen haklardan yararlanmak istediklerinde bir dilekçe ile İTÜ-TMDK Müdürlüğüne başvururlar.

b) İTÜ-TMDK Bölümlerine kayıtlı lisans öğrencilerine, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre yedi yıldır. (Zorunlu İngilizce geliştirme süresi hariç) Azami süre sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav (Ek Sınav 1 ve Ek Sınav 2) hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı bu derslerin sınavlarının açılacağı ilk iki yarıyıl sonu sınav döneminde kullandırılır. (daha önce hiç alınmamış veya alınıp da bir kez sınava girme hakkı elde edilememiş dersler için ek sınav hakları kullanılamaz.) Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını (daha önce hiç alınmayan veya alınıp ta sınava girme hakkı elde edilemeyen derslerde dahil olmak üzere) beş veya dört derse indirenlere üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş veya dört derse indirenlere dört yarıyıl, üç veya daha az derse indirenlere ise başarısız oldukları (FF aldıkları) derslerden açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır.

Azami öğretim süresi ve bunu takip eden ek sınavlar sonunda, mezun olabilmek için kalan ders sayısının beş veya daha az olması halinde, bu dersler içinde daha önce alınmayan veya sınava girme hakkı kazanılmayan dersler varsa öğrencilerin, bunlara yönetmelik hükümlerine göre yazılarak belirtilen süreler içinde sınava girme hakkı almaları ve başarısız ders sayılarını üç veya daha aza indirmeleri şarttır. Aksi halde öğrencinin İTÜ-TMDK ile ilişkisi kesilir. Ek süre sonunda başarısız ders sayısını üç veya daha aza düşüren öğrenci sınırsız sınav hakkından yararlanır.

Daha önce alınmamış veya alınıp da sınava girme hakkı elde edilememiş dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Devam şartı aranmayan öğrenciye verilecek başarı notu, devam şartı dışındaki en son sınava girme hakkı elde edilen yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınav sonucu göz önünde tutularak dersin öğretim elemanınca takdir olunur.

İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde başarılı sayılmak için gerekli 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine ağırlıklı genel not ortalamalarını yükseltmek üzere, son dört yarıyıl derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. (yedi yıllık azami süreden önce bu duruma gelen öğrenciler de İTÜ-TMDK yazılı olarak başvurarak bu haktan yararlanabilirler)

Yedi yıllık azami süreden önce mezun olmak üzere üç veya daha az dersi kalan öğrenciler de bu derslerden daha önce bir kez sınava girme hakkı almış olmaları şartıyla, İTÜ-TMDK’ya dilekçe ile başvurarak açılacak yarıyıl sonu sınavlarına sınırsız girme hakkından yararlanabilirler .

Beş veya dört ders hakkından yararlanan öğrenciler öğrenci katkı payını yatırırlar ve öğrencilik haklarından yararlanırlar.

Sınırsız sınav hakkını kullanan öğrenciler, öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sınırsız sınav hakkı kullanılan derslerdeki başarı durumu, eski yarıyıl içi çalışma sonuçlarına bakılmaksızın sadece yarıyıl sonu sınav notu ile belirlenir. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan artık yararlanamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Değerlendirmeler

Birim Kredi

Madde 27 — Ders, uygulama, proje, seminer, atölye ve bitirme çalışmasının öğretim bakımından değerlendirilmesi birim "kredi" üzerinden yapılır. Derslerin ve seminerlerin bir yarıyıl süre ile haftada bir saati, bir kredidir. Uygulama, proje, seminer, atölye çalışmaları ile bitirme çalışmasının bir haftada bir saati yarım kredi olarak kabul edilir.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması

Madde 28 — Ağırlıklı genel not ortalaması ders veya ayrı ders niteliğindeki uygulama, atölye, seminer, bitirme çalışması ve benzerlerinin her birinden elde edilen başarı notu katsayısı ile o ders veya ayrı ders niteliğindeki uygulama, atölye, seminer, bitirme çalışması ve benzerlerinden alınan kredilerin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının, krediler toplamına bölünmesi ile bulunacak değerdir. Bölme sonucu virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

Öğretimi Bitirme ve Derecesi

Madde 29 — Bağlı bulunduğu bölümün öğretim planında gösterilen zorunlu derslerle, yine bölümün öngördüğü toplam krediyi sağlayacak şekilde seçmeli dersleri alan ve başaran, ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları yapmış ve aldığı kredilerden en az %30’unu İngilizce derslerden alarak tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sözü edilen diploma verilir.

TMDK’yı bu şekilde bitirenlere ayrıca, devam ettikleri bölüm ve programı, aldıkları ders, uygulama, atölye, seminer, bitirme çalışması ve benzeri çalışmaları, notları ve ağırlıklı genel not ortalamalarını, gözetim veya onur listelerinde olduklarını gösteren öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, başarı katsayısını, devam ettikleri bölüm, program ve benzeri ile aldıkları ders, bitirme çalışması vb. gibi çalışmaları, başarı notları ile birlikte gösteren bir öğrenim belgesi (transkript) verilir. Öğrenim Belgesinde, öğrencinin İngilizce alarak başardığı dersler ayrıca belirtilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

İzin ve Hakların Saklı Tutulması

Madde 30 — TMDK Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulu’nca tespit edilen haklı ve geçerli nedenler ile öğrenciye bir defada en çok iki yarıyıl süre ile izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden görülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de izin verilebilir. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde aynı yolda işlem yapılır. Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde, öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır.

Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin alındığında, bu izin verildiği tarihten geçerli olup, öğrencinin izin tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen, o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin verilmesi halinde, izin hiç bir suretle yarıyıl başından geçerli olarak uygulanamaz.

Yukarıda belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana çıkmasından itibaren en geç on beş gün içinde TMDK’ya başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur.

Ekonomik sebepler ve Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek diğer sebeplerle izin, ancak yarıyıl başında verilebilir. Bu durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesinin, kayıt işlemleri tamamlandıktan itibaren bir ay içinde yapılması zorunludur. İzin alan öğrenci, izninin bitiminde ayrıldığı noktadan öğrenciliğe devam eder.

Bir öğrenciye öğretim süresince toplam olarak en çok dört yarıyıl izin verilebilir. Ancak, bu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen nedenlerin devamı halinde, Yönetim Kurulu’nca iznin uzatılması yoluna gidilebilir.

Yükseköğretim Kurulu’nca belirtilen haklı ve geçerli nedenler ile Üniversite Yönetim Kurulu’nca onaylanan diğer nedenlere dayalı izinler, kararda belirtilmek şartıyla öğretim süresinden sayılmaz.

Sağlık Kurulu raporu ile belgelenen ruhsal bozukluklar nedeni ile tüm öğretim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler öğrenimlerine devam etmek istedikleri taktirde, yeniden sağlık raporu almaları istenir. Bu sağlık raporu, Konservatuvar Yönetim Kurulunca incelendikten sonra bu öğrencinin öğrenimine devam edip edemeyeceğine karar verilir. Öğrenimlerine devam edemeyeceklerine karar verilen öğrencilerin TMDK ile ilişkileri kesilir.

Üniversiteden Ayrılma

Madde 31 — Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler TMDK Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvururlar. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse TMDK’daki öğrenim durumunu gösteren bir belge, kayıtta TMDK’ya teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir.

Anlaşmalı Yurt Dışı Üniversitelere Gönderilen Öğrenciler

Madde 32 — İTÜ ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişimi programları çerçevesinde, Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl, yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir. Bu süre içinde öğrencinin İTܒdeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

Öğrencinin, danışmanının onayı ile yurt dışındaki üniversitede aldığı dersler ve bu derslerden aldığı başarı notlarının İTÜ deki durumuna nasıl yansıtılacağı, İTÜ-TMDK Yatay Geçiş Komisyonu’nun görüşü alınarak TMDK Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Yaz Öğretimi ve Çift Anadal Programı

Madde 33 — Yaz Öğretimi İTÜ-TMDK Kurullarınca hazırlanacak özel yönetmelikle, Çift Anadal Programı (ÇAP) ise Senato Uygulama Esasları ile düzenlenir.

Ön Lisans Diploması

Madde 34 — TMDK’dan ilişiğinin kesilmesi durumuna gelen ve 4 üncü yarıyıl sonuna kadar, öğretim planında bulunan zorunlu ve seçmeli ders kredilerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan ve dördüncü yarıyıl sonu itibariyle ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00’ye ulaştırmış olan öğrencilere "Ön Lisans Diploması" verilir. Bu öğrencilerden %30 İngilizce öğretim koşulu aranmaz.

Geçici Madde 1 — TMDK’ya 1994 ve daha önce girişli öğrenciler, 5/9/1989 tarihli ve 20273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ne tabidirler.

Geçici Madde 2 — 1995 ve 1996 girişli öğrencilere, 31/10/1995 tarihli ve 22449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Lisans ve Hazırlayıcı Birim Öğretim Yönetmeliği" uygulanır.

Geçici Madde 3 — 1997 ve daha sonraki girişli öğrenciler için bu Yönetmelik hükümleri ara sınıflardan atılma ve en az %30 İngilizce şartı hariç aynen uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 35 — 01/12/2000 tarihli ve 24247 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 36 — Bu Yönetmelik 2002-2003 eğitim ve öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

Madde 37 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


 Tebliğ

Kastamonu Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No       : 7

Karar Tarihi : 26/9/2002

İl Mahalli Çevre Kurulu 26/9/2002 tarihinde Vali Yardımcısı Feyzullah ÖZCAN’ın başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1 —Kastamonu İli merkez ilçe belediye mücavir alanı içerisinde kış aylarında zaman zaman yoğunlaşan hava kirliliğinin önlenebilmesi, en azından asgari düzeye indirilebilmesi için hava kirliliği yönünden 2 nci derece iller arasında yer alan ilimizde 2002-2003 kış sezonu süresince aşağıda belirtilen önlemlerin alınmasına ve uygulanmasına;

a) Yurt dışından ithal edilecek teshin (ısınma) amaçlı kömürlerin Çevre Bakanlığının tespit ettiği aşağıda belirtilen standartlarda elenmiş kömürler olmasına, tuvenan (ocaktan çıktığı şekilde) ve paçal yapılmış (karıştırılmış) kömürlerin satışının yasaklanmasına,

 

Alt Isıl Değeri

: 6000 kcal/kg (satışa sunulan) (-500 kcal/kg)

 

Toplam Kükürt

: %1 (kuru bazda) + (%0.1 tolerans)

 

Uçucu Madde

: %12-22 (kuru bazda) + (%1 tolerans)

 

Toplam Nem

: %10 (satışa sunulan) + (%1 tolerans)

 

Boyut

: 18-200 mm 18 mm altı max %10 tolerans

   

       200 mm üstü %10 tolerans

 b) Kastamonu Belediyesi imar ve mücavir alanı içerisinde tüketime verilecek yerli kömürlerle, kömür briketlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının İlimiz için belirlediği aşağıda belirtilen standartlarda elenmiş kömürler olmasına, tuvenan (ocaktan çıktığı şekilde) kömürlerin satışının yasaklanmasına,

 

Alt Isıl Değer

: 3500 (-200) kcal/kg en az (satışa sunulan)

 

Yanar Kükürt

: % 1.3 max. (satışa sunulan)

 

Kül

: %20 max. (satışa sunulan)

 

Boyut

: 18-200 18 mm altı max %10 tolerans

   

        200 mm üstü %10 tolerans

 c) Resmi kurum ve kuruluş binaları ile kaloriferlerle ısınan binaların yukarıda belirtilen özelliklere sahip dökme kömür alabileceklerine, bunun dışındaki tüm kömür satışlarının torbalı olarak yapılmasına,

ç) İlimizde ısınma amaçlı olarak petrokok ve petrol briketlerinin satışının ve kullanılmasının yasaklanmasına,

d)İlimizde küçük sanayi sitesinde ve bazı işyerlerinde sobalarda ve benzeri ısınma araçlarında, ısınma amacıyla kullanıldığı bilinen ve hava kirliliğine sebep olan yanık yağ, hurda lastik ve benzeri yanıcı maddelerin yakılmalarının yasaklanmasına,

e)Sıvı yakıt ile ısınan konutlar ile resmi dairelerde ve Kastamonu Belediyesi mücavir alan içerisinde bulunan sanayi tesislerinde %1.5 kükürtlü özel kalorifer yakıtının dışında herhangi bir sıvı yakıtın kullanılmamasına,

f)Meskun mahal dışında faaliyet gösteren sanayi tesislerinin talepleri halinde Valiliğimizce yapılacak inceleme sonucuna göre uygun görülmesi halinde 6 no’lu fuel-oil kullanımına izin verilmesine,

g)Kastamonu İli Merkez İlçe Belediye mücavir alan dahilinde kömür pazarlaması yapacak gerçek ve tüzel kişiler, kurum, kuruluş ve işletmelerin Kastamonu Valiliğinden “Kömür Satış ve Pazarlama İzin Belgesi” alma zorunluluğu getirilmesine,

h) “Kömür Satış ve Pazarlama İzin Belgesi” alabilmek için,

* Dökme ve torba kömür pazarlayacak gerçek ve tüzel kişi, kurum, kuruluş ve işletmelerden;

(1) Dilekçe,

(2) Noter tasdikli imza sirküleri,

(3) Noter tasdikli taahhütname,

(4) Oda sicil kaydı veya ticaret sicil kaydı,

(5) Vergi levhası,

istenilmesine,

** Torba kömür pazarlayacak gerçek ve tüzel kişi, kurum, kuruluş ve işletmelerden;

(1) Dilekçe,

(2) Noter tasdikli taahhütname,

(3) Oda sicil kaydı veya ticaret sicil kaydı,

(4) Vergi levhası,

istenilmesine,

ı) Dökme ve torba kömür pazarlayacak gerçek ve tüzel kişi, kurum, kuruluş ve işletmelerin Kastamonu Valiliğine verecekleri taahhütnamenin;

(1) Kastamonu İlMahalli Çevre Kurulunun 26/9/2002 tarihli ve 7 nolu kararında belirtilen özelliklerde kömürleri satışa sunacağını,

(2) Kastamonu Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisindeki Mahalli Çevre Kurulunca dökme kömür alma izni verilenler dışındaki kişi, kurum, bina ve tüketicilere sadece torbalar halindeki kömürleri satışa sunacağını,

(3) Torbaların 20-40 kg.lık olacağını,

(4) Kömürlerin doldurulacağını, torbalar üzerinde kömürün cinsini, üretici firma adını, takribi olarak ağırlığını, % olarak kükürt, kül ve kcal olarak kalori değeri ile briket kömürler için ayrıca bağlayıcı madde cinsinin kolayca okunacak şekilde yazılı olacağını,

(5) Sevk edilecek her kömür için bayi ve tüketiciye verilmek üzere sevk irsaliyesi, fiş ve/veya faturayı nakil aracında bulunduracağını,

(6) Kalitesiz kömürden dolayı tüketicinin göreceği zararı karşılayacağını, zararı karşılamadığı takdirde “Kömür Satış ve Pazarlama İzinBelgesi”nin askıya alınıp, kömür sevkiyatını durduracağını,

(7) Üretim yerinden, taşıma aracından, depodan ve satış yerlerinden, bayilerden ve tüketicilerden alınacak numunelerin analizleri için yapılacak giderleri karşılayacağını,

(8) Üretim yerinden, taşıma aracından, depodan ve satış yerlerinden, bayilerden ve tüketicilerden alınacak numunelerden herhangi birinin olumsuz çıkması halinde Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen cezai müeyyidelerin uygulanmasını kabul edeceğini,

(9) Üçüncü olumsuzlukta “Kömür Satış ve Pazarlama Belgesi”nin iptal edileceğini,

(10) Uygulamalar esnasında doğabilecek aksaklıkların giderilmesi için İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenecek yeni şartları tek taraflı olarak şimdiden kabul edeceğini,

içermesine,

j) Resmi kömür işletmelerinden kömür alarak dökme ve/veya paket kömür olarak satacak gerçek ve tüzel kişi, kurum, kuruluş ve işletmelerin üretici firma olarak değerlendirilmesine,

k) Kamu kurum ve kuruluşlarının alacakları her tür kömürlerde ihale şartnamelerine ihaleye katılacaklardan Kastamonu Valiliğinden “Kömür Satış ve Pazarlama İzin Belgesi” alma ve ibraz etme zorunluluğu getirmelerine, aksi takdirde bu firmalara ihaleye katılma izni vermemelerine,

l) Kastamonu Belediyesi mücavir alan içerisinde özel ve resmi tüm tüketicilerin ihtiyaçlarını alırken satıcıdan “Kömür Satış ve Pazarlama İzin Belgesi” talep etmelerine,

m) Kastamonu Belediyesi mücavir alan içerisinde bulunan gerçek ve tüzel kişi, kurum, kuruluş, apartman ve işyerlerinin kömüre ait fatura ve/veya perakende satış fişini almak zorunda olmalarına, yapılacak denetimlerde bu belgeleri ibraz etmekle yükümlü olduklarına,

n)Stokerli tip kalorifer kazanı olan site, apartman ve kurumlara ait bina yöneticileri yıllık tüketecekleri kömür miktarını Valiliğe bildirerek özel izin aldıktan sonra, analiz değerlerine uymak kaydıyla 0-18 mm. ebadında kömür kullanabilmelerine izin verilmesine,

o) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüm kaloriferleri bina ve işyerlerinin baca temizliğini 31/12/2002 tarihine kadar yaptırmalarına ve Belediye Başkanlığından yaptırdıklarına dair belge almalarına ve bu belgeyi denetimlerde ibraz etmelerine,

p) Kaloriferli resmi ve özel bina ve işyerlerinde kullanılacak kömürlerin verimli şekilde yakılabilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Kalorifer kazanı Yakma Talimatnamesi”nin kalorifer dairesinin uygun bir yerine asılmasına, sıcaklık cetvelindeki değerlerin uygunluğunun sağlanıp, yöneticiler ve kaloriferciler tarafından takip edilmesine,

r)Tüm kalorifercilerin ateşci belgesinin olmasına, ateşci belgesi olmayanların çalıştırılmamasına, bu konudaki eğitim kurslarının Milli EğitimMüdürlüğünce periyodik zamanlarda düzenlenmesine,

s)Denetleme koordinasyonunun Kastamonu Valiliği adına İl Sağlık Müdürlüğü ve İlÇevre Müdürlüğü tarafından yapılmasına,

t) İl Çevre Müdürlüğü ve İlSağlık Müdürlüğünce oluşturulacak denetleme ekipleri ile birlikte çalışmak üzere İlimiz Belediye Başkanlığınca yeterli sayıda zabıta memuru görevlendirilmesine,

u)Kastamonu İli Merkez İlçe mücavir alanı sınırları içerisinde satışa sunulan ve kullanılan kömürleri satış yerinde, depoda, kalorifer dairesinde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre Müdürlüğü ve Belediye yetkili personellerinin İl Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilen esaslar dahilinde denetlemeye yetkili olduklarına,

v) Denetim ekiplerinin daha etkin denetim yapabilmeleri ve alınan ihbarlara daha çabuk müdahale edebilmeleri amacıyla 1/10/2002 - 31/3/2003 tarihleri arasında denetim ekibine kamu, kurum ve kuruluşlarından yapılacak program dahilinde münavebeli olarak vasıta temin edilmesine,

y) Tüm resmi ve özel kaloriferli bina ve işyerlerinde, kaloriferlerin ilk yakma ve uyandırma işleminin sabah 05.00-06.30, akşam 18.00-19.00 saatleri arasında yapılmasına,

z) Çevre ve toplum sağlığını korumaya yönelik olarak alınan ve yukarıda belirlenen tedbirlere uymayan tüm kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi, 1580 sayılı Belediyeler Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılmasına,

2 — İlimizde şikayetlere neden olan ve toplum huzur ve sükununu, ruh ve beden sağlığını bozan, insan ve çevre sağlığı üzerinde önemli ve olumsuz etkisi olan “Gürültü Kirliliğinin” önlenmesi amacıyla;

a) Yeni açılacak olan ve bu kararın ilanından önce ruhsatlandırılmış canlı müzik yayını yapan eğlence yerlerinden (bar, pavyon, gazino, disko, pub, lokanta vb.) kaynaklanan gürültünün denetim altına alınması ve Gürültü KontrolYönetmeliğinde öngörülen sınırlar içinde tutulması amacıyla “Gürültü izleme/ölçme/kontrol monitörü” kullanılmasının zorunlu hale getirilmesine,

b)Gürültü izleme/ölçme/kontrol monitörünün, ses düzenlerine montajın yaptırılarak mühürlenmesine, bu işlemler içinİl EmniyetMüdürlüğü, İl Jandarma Tabur Komutanlığı, İl Çevre Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı ile işbirliği yapılmasına,

c)Monitör montajı için İlÇevre Müdürlüğünce belirlenen işletmelere verilecek süre zarfında adı geçen monitörü taktırmayanlar veya taktıkları halde herhangi bir şekilde değiştirenlere 2872 sayılı Çevre Kanununun 14 üncü maddesine ve bu Kanuna muhalefetten idari para cezası verilmesine,

d)Takılacak “Gürültü izleme/ölçme/kontrol monitörü aşağıda belirtilen teknik özellikleri taşıyacaktır:

(1) Gürültü monitörü kilitlenebilir ve mühürlenebilir özellikte olmalı, bütün ayar ve kalibrasyon işlemleri mühürlenmeden önce yapılabilmeli, mühürlendikten sonra elektronik kart, ayar ve kontrol birimlerine veya elemanlarına hiçbir şekilde müdahale edilmemelidir. Sistem insan kulağının algılama özelliğine uygun desibel ağırlıklı ölçüm yapabilecek özellikte olmalıdır.

(2) Cihaz gürültü basınç seviyesini ağırlıklı olarak ölçebilmeli ve eşdeğer gürültü seviyesini (leq) cinsinden değerlendirebilmelidir.

(3) Cihazın mikrofonu standart kondansatör tip olmalı ve kalibrasyon aletleriyle kontrol edilebilecek özellikte olmalıdır.

(4) Cihazın mikrofon kablosunun uzunluğu en az 10 metre olmalıdır.

(5) Sistemde elektrik kesilmesine karşı, asgari 5 saat süreyle enerji verebilen daimi güç kaynağı bulunmalıdır.

(6) Montaj sırasında gürültü kaynağı olacak olan ses düzenine gerekli elektrik gerilimi Gürültü kontrol monitöründen beslenmeli, bağlantılar doğrudan olmalı, ek bağlantı elemanı bulunmamalıdır.

(7) Monitörün mikrofonu mahallin en büyük mülki amiri ve görevlendireceği personelin göstereceği yere yerleştirilmeli ve yeri değiştirilmemelidir.

(8) Sistemde ölçüm aralığı 70-120 dBA arasında olmalı, kesme değer aralığı ayarlanabilir olmalıdır.

(9) Cihazın ön yüzünde anlık ses seviyesini en az 1 dBA hassasiyetle gösteren dijital bir gösterge olmalı ayrıca anlık ses seviyesini her bir kademesi 5 dBA olan en az 5 kademeli bir leq lamba grubu ile ışık sütunu olarak görülebilecek özellikte olmalıdır.

(10) Ölçülmekte olan gürültü seviyesi önceden tespit edilen limiti aştıktan sonra, eşdeğer gürültü seviyesi (leq) değeri hesaplanmalı ve bu sınır değeri (leq) aşıldığında müzik yayını en az 20 sn. süreyle kesilmeli, bu süre bitiminde enerji otomatik olarak tekrar verilmelidir.

(11) Cihaz ölçme sırasında o anda mevcut olan gürültü seviyesini, yetkililerce ayarlanan üst sınır değerini, bu değerin kaç kez aşıldığını, mikrofon bağlantısında kaç kere kopukluk olduğunu, kaç saat süre ile kesiksiz çalıştığını gösterebilecek en az dört haneli dijital bir göstergeye sahip olmalı, bu bilgiler elektrik kesilmesinde ve cihazın devreden çıkarılması durumunda hafızada saklanabilmelidir.

(12) Cihaz 175 - 250 V, 50 Hz gerilimle çalışması ve besleyici ses düzeyine sahip güçte gerilim verecek kapasitede olmalıdır. Diğer elektriksel özellikleri TSE’nin belirlediği şartları sağlamalıdır.

(13) Cihaz üreticileri TSE’den TSEK belgesi almak zorundadırlar.

3 — İlimizde gürültü ölçümü yapılan mesken, işyeri, fabrika ve benzeri tesislerden 1/12/2002 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen şekilde ücret alınmasına, merkez ilçe sınırları dışında yapılan ölçümlerden aşağıda belirtilen ücretlerin 2 katının alınmasına,

a) Gerçek kişilerden 15.000.000TL.

b) Kuruluş ve işletmelerden 30.000.000TL.

c) 213 sayılı VUK’nun 182 nci maddesi gereğince bilanço esasına

göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmelerden 45.000.000TL.

4 — İlimizde izne tabi ve izne tabi olmayan tesislerin bacagazı ve yanma verimi ölçümlerinden alınacak ücretin 1/12/2002 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

a)İzne tabi tesisler, resmi kurumlar, iş merkezi, oteller ve benzeri tesisler için (meskenler hariç) kazan kapasitesi esas alınarak,

- Kazan kapasitesi (10-100)x1000 kcal/h arasında ise 22.500.000TL.

- Kazan kapasitesi (100-250)x1000 kcal/h arasında ise 34.500.000TL.

- Kazan kapasitesi (250-400)x1000 kcal/h arasında ise 45.000.000TL.

- Kazan kapasitesi (400-500)x1000 kcal/h arasında ise 57.000.000TL.

- Kazan kapasitesi 500-1000 kcal/h üzerinde ise her 100x1000 kcal/h artış için 12.000.000 TL. ilave ücret alınmasına,

b) Meskenler için daire sayısı esas alınarak daire başına 3.000.000 TL. alınmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı