Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

4 Temmuz 2002

PERŞEMBE

Sayı : 24805

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Atama Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

Yönetmelikler

— Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Şeker Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

— Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

— İzmir İlinde Bulunan Jeotermal Kaynakların Araştırılması, Kuyu Açılması ve İşletilmesi ile Ruhsatlandırılmasına İlişkin Esas ve Usullerinin Uygulanmasına Dair Karar (No : 2002/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 2 ve 20. Hukuk Dairelerine Ait 4 Adet Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Atama Kararı

 

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 —15/5/2001 tarihli ve 24403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinin değişik 5 inci maddesinin (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin değişik 6 ncı maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Müşavir, Daire Başkanı, Başuzman kadrolarına; Fabrika ve Teşkilat Müdürü, Fabrika ve Teşkilat Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, olanlar.

Hukuk Müşavir kadrosuna ise Teşekkülde en az 5 yıl avukatlık yapmış olanlar,"

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin değişik 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" Görevde Yükselme Sınavına girecek olanlar iki defadan fazla olmamak üzere atanmak istedikleri kadroya yönelik görevde yükselme eğitiminden geçirilirler. Bu eğitim 75 saatten az olamaz. Eğitime alınacakların görevde başarı durumlarının belirlenmesinde Teşekkülümüz Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinde belirlenen hususlar esas alınır. Ayrıca eğitime alınacaklar, hizmet süresi, sicil ve disipline ilişkin konularda Personel ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca değerlendirmeye tabi tutulur. Bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Bu eğitimi eksiksiz olarak tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Teşekküle başka kuruluşlardan naklen atama ile gelenler, Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (c) bendindeki hizmet süresine haiz olmaları şartıyla, bu eğitimi alanlarda sınava girmeye hak kazanırlar."

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin eki ; Görevde Yükselmeye Esas Unvan ve Çalışma Süreleri Tablosu (Ek-1) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 5 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 —Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

—— • —— 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

 

Şeker Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Hesap Dönemi ve Tanımlar

Yönetmeliğin Amacı

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Şeker Kurumu’nun; 4634 sayılı Şeker Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen gelir-giderleri ile Şeker Kurumu’na ait nakit, kıymetli evrak, her türlü taşınır ve taşınmaz eşya, mal, sair kıymetler ve bunların gelirleri, kiraları, satış bedelleri ve bu işlerle görevli olanların yetki ve sorumlulukları,

b) Şeker Kurumu bütçesinin hazırlanması, içeriği ve kabulü, bütçenin uygulanması, gelirlerin tahsili ve giderlerin yapılması ve bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin genel esasları,

c) Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ışığı altında, Şeker Kurumu’nun hesap ve kayıtlarının mer’i mevzuata uygun olarak tutulmasını, aylık ve yıllık mizanların çıkarılmasını, bilançonun ve gelir tablosunun düzenlenmesini ve kıymet hareketlerinin takibini ve bunların korunmasını ve bunlara ait işlemleri ve bu işlemlerin denetlenmesinde uyulacak usul ve yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Şeker Kurumu’nun bütçe ve muhasebe usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4634 sayılı Şeker Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Hesap Dönemi

Madde 4 — Şeker Kurumu’nun hesap dönemi her yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasıdır.

Tanımlar

Madde 5 — Bu Yönetmelikte;

a) Kurum: Şeker Kurumu’nu,

b) Kurul: Şeker Kurulu’nu,

c) Kanun: 4634 sayılı Şeker Kanununu,

d) Başkan: Şeker Kurulu Başkanı’nı,

e) Başkanlık: Şeker Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyelerini,

f) Yetkili Merci: Kurumca bu Yönetmeliği ve bu Yönetmelik kapsamındaki işlemlerin takibi, uygulanması ve neticelenmesine yetkili kılınmış makamı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bütçe, Hazırlanması ve Uygulama Esasları

Bütçe

Madde 6 — Kurum bütçesi, yıllık gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bunlara ait uygulamanın yürütülmesinde yetki veren bir idari karardır.

Bütçe, Kurumca hazırlanır ve Kurul tarafından, en geç ait olduğu takvim yılı başından önce onaylanarak yürürlüğe konulur.

Bütçenin İçeriği

Madde 7 — Bütçe, bir metin ve ek cetvellerden oluşur.

Bütçe metninde yer alması gereken hususlar iki ana gurupta düzenlenir:

a) Özel Hükümler;

1) Gider yetkisinin üst sınırını gösteren ödenekler toplamı,

2) Gelir tahminleri toplamı,

3) Bütçe açığı varsa ne şekilde kapatılacağı,

b) Genel Hükümler.

Bütçenin uygulanmasında söz konusu olabilecek o yılın gelir ve giderleri ile ilgili ödeneklerin kullanılması, tasarruf önlemleri, özel yetkiler, nakit yönetimi ve benzeri konuları düzenleyen hükümleri ifade eder.

Bütçeye bağlı cetveller şunlardır:

a) (A) Cetveli: Kurul ile yönetim ve hizmet birimlerinin harcamaları için verilen ödenekleri gösterir.

b) (B) Cetveli: Gelir tahminlerini türleri itibariyle gösterir.

c) (C) Cetveli: Kurumun personel kadrolarını gösterir.

Gider Cetvellerinin Ayrıntısı

Madde 8 — Gider cetvelleri, program, bütçe tekniğine göre aşağıdaki şekilde düzenlenir.

a) Ödenek Türü: Cari, yatırım ve transfer harcamalarını gösterir.

b) Faaliyet Proje: Alt programın amacını gerçekleştirmeye yönelik homojen hizmetlere "Faaliyet" ve bunlardan yatırım hizmetleriyle ilgili olanlarına "Proje" denir.

c) Harcama Kalemi: Hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan girdiler olarak mal ve hizmet türlerini belirtir.

Yapılacak harcamaların ana gruplar itibariyle türleri ve dağılımı Kurulca belirlenir.

Önbütçe Hazırlanması

Madde 9 — Kurumun önbütçesinin zamanında hazırlanabilmesi için Kurum hizmet birimleri, kendi birimlerinin gider tahminlerini, cari hesap döneminin bitimine en geç altı ay kala Başkanlığa bildirmek zorundadırlar.

Bu bildirimde ilgili birimin cari yılın geçmiş aylarında gerçekleşen ve anılan yılda gerçekleşmesi beklenen harcamaları ile yeni yıl için talep edeceği ödenekler tutarı, harcama kalemleri itibariyle ayrı ayrı gösterilir, artış ve eksilişlerin nedenleri açıklanır.

Bütçenin Hazırlanması

Madde 10 — Kurumun çalışma birimleri, önbütçe önerilerindeki revizyon isteklerini, cari hesap döneminin bitiminden en geç bir ay önce bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde öngörülen usule göre Kurul Başkanlığı’na iletirler.

Kurul Başkanlığı, cari hesap döneminin geçmiş on aylık gerçekleşmelerini ve ilgili birimlerin önerilerini de gözönünde bulundurarak önbütçe önerisinde yapılacak düzeltmeleri saptar ve ilgililerine gereken talimatı verir.

Bütçe önerisi, ilgililerce hazırlanarak hesap döneminin bitimine en geç 15 gün kala Başkana sunulur.

Başkan, bütçe önerisine 3 gün içinde nihai şeklini vererek Kurul gündemine alır.

Bütçe önerisi, Kurul’da görüşülerek hesap döneminin bitiminden önce kesinleştirilir.

Kurulca onaylanarak kesinleşen Kurum bütçesi, Başkanlığın bütçe uygulama talimatı ile birlikte ilgililere gönderilir.

Ödeneği bulunmayan hiçbir harcama yapılamaz ve harcamayı gerektiren bir işleme girişilemez.

Aktarma ve Ek Ödenek

Madde 11 — Başkana verilecek aktarma yetkisi, her yılın bütçesinde gösterilir.

Kurum bütçesinden belirli bir amaçla konulmuş ödeneğin bulunmadığı ya da ilgili harcama kalemlerine konulmuş ödeneklerin yeterli olmadığı hallerde Başkanlıkça Kuruldan ek ödenek isteminde bulunulur.

Kurum nakit mevcudunun, başkanlıkça istenen ek ödeneği karşılayabilecek durumda olduğu hallerde Kurul tarafından ek ödenek verilebilir.

Aksi durumlarda ek ödenek istemi, gerekçeleri gösterilerek Kurula sunulur ve Kurul tarafından alınacak karara göre işlem yapılır.

Bütçe Kesin Hesap Cetveli

Madde 12 — Bilanço ve gelir-gider tablosunun çıkarılmasından sonra, hesap dönemine ilişkin bütçe ile alınan ödenekleri, yıl içinde alınmış ek ödenekleri ve varsa ödenek iptallerini, ayrıca yıl içinde yapılan harcamalar ile kullanılmamış ödenek artıklarını, harcama kalemleri itibariyle gösteren kesin hesap cetveli ilgililerce hazırlanarak, izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar Kurul Başkanı’na sunulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Harcamalara İlişkin

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İta Amiri

Madde 13 — Kurumun ita amiri Başkan’dır. Başkan bu yetkisini Başkan Vekili’ne devredebilir. Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü’nün kanun, tüzük ve tertibe uygun olmadığı gerekçesi ile ödeme yapmaktan kaçındığı durumlarda, ita amiri yazılı olarak sorumluluk üstlenebilir. Bu takdirde Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü ödeme yapmaya zorunlu olup, sorumluluk üstlenme yazısı harcama belgeleri ekine bağlanır.

Tahakkuk Memuru

Madde 14 — Kurumun tahsil edilecek gelirleri ile yapılacak giderleri tahakkuk memuru tarafından tahakkuk ettirilir. Tahakkuk memurluğu görevi, ita amirine yetki kademesindeki en yakın görevlilerce yürütülür.

Tahakkuk memuru, bütçeyle verilen ödeneklerin zamanında ve yerinde kullanılmasından, giderin gerçek gereksinme karşılığı olmasından, programlanmış hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden, gider ve gelirlerin mevzuata uygun olarak tahakkuk ettirilmesinden sorumludur.

Mali İşler ve Muhasebeden Sorumlu Şube Müdürü

Madde 15 — Kurumca, gelirleri toplama nakit ve malları saklama giderleri hak sahiplerine ödeme, teslim ve bu işlerle ilgili bütün nakit ve mal işlemlerini yapmak üzere bir Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü tayin edilir.

Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü’nce bütçeye ilişkin bir giderin ödenebilmesi için, ita amiri tarafından imzalanmış bir verile emrinin bulunması gerekir. Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü’nün verile emri için yapacağı inceleme;

a) Giderin kendisine verilen yetki içinde olması,

b) Giderin bütçedeki tertibine uygunluğu,

c) Belgelerin tamam olması,

d) Maddi hata bulunmaması,

e) Giderlerin mevzuata uygun olması,

f) Ödemenin hak sahibine yapılması,

hususlarına ilişkindir.

Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü, düzenlediği belgenin doğruluğundan ve mevzuata (kanun, tüzük, Bakanlar Kurulu kararları, yönetmelik v.b.) uygunluğundan sorumludur. Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü’nün mevzuata aykırı olması nedeniyle yapmadığı ödemelerin yerine getirilmesi ita amiri tarafından yazılı olarak tebliğ edildiği takdirde sorumluluk emri veren ita amirine aittir.

Mali İşler ve Muhasebeden Sorumlu Şube Müdürü ve İlgilinin Görevleri

Madde 16 — Kurumca bu işlerle görevlendirilen Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü ve ilgilinin görevleri şunlardır:

a) Muhasebe işlerinin mer’i mevzuata ve Kurulca alınan kararlarda belirtilen usullere uygun şekilde yapılması ve bu işlemlerle ilgili kayıt ve muhasebe defterlerinin tutulması,

b) Usulüne uygun olarak tanzim ve tahakkuk ettirilen gider evraklarının hak sahiplerine ödenmesi, gelirlerin tahsil edilmesi,

c) Mali tablo ve raporların zamanında hazırlanarak Kurula sunulması,

d) Ödeme ve tahsilatlarla ilgili vezne işlemlerinin usulüne uygun şekilde yürütülmesinin denetlenmesi,

e) Ambar, demirbaş ve sabit kıymet kayıtlarının defterlere uygunluğunun sağlanması,

f) Banka ve kasada bulunan para ve bu nitelikteki kıymetli evrakın kontrolü,

g) Giderlerin kanun, tüzük, kararname, yönetmelik ve tebliğlere, Kurul kararlarına uygun olmasının, tahakkuk için gerekli belgelerin tamam olmasının sağlanması,

h) Kurumun alacak ve borçlarının takibi, zamanında tahsili ve ödenmesi,

i) Aylık ve yıllık mizanların ve bunlarla ilgili raporların zamanında Kurula sunulması,

j) Gayrimenkullerin tapu tescil ve kayıtlarının yapılması ve bunlarla ilgili belgelerin saklanması,

k) Gelir, gider ve muhasebeye ilişkin her türlü belge, defter ve makbuzların saklanması,

l) Muhasebe işlemleri hakkında yetkili makamlarca istenen her türlü bilgi ve belgelerin verilmesi,

m) Vergi, resim, harç ve benzeri kanuni yükümlülüklerin zamanında tahakkuk ve tediyesinin sağlanması,

n) Yıl sonu envanterlerinin yapılması,

o) Ödemeler yapılırken, bütçeye uygun olup olmadığının kontrolünün sağlanması,

p) Muhasebe ile ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesi.

Mali İşler ve Muhasebeden Sorumlu Şube Müdürü ve İlgilinin Sorumluluğu

Madde 17 — Kurumca bu işlerle görevlendirilen Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü ve ilgili;

a) Muhasebe işlerinin düzenli ve mer’i mevzuata uygun olarak yürütülmesinden,

b) Borç ve alacakların sıhhatli bir şekilde izlenmesinden,

c) Vezne işlemlerindeki aksaklık veya olası yolsuzluklardan,

d) Gelir ve giderlere ilişkin her türlü belgenin saklanmasından,

e) Mali tablo ve raporların ve bunlara ilişkin dosyaların zamanında hazırlanmasından,

f) Giderlerin ödenekler içinde yapılmasından,

g) Gider belgelerinin mevzuata uygun ve tamam olmasından,

h) Giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğler ve Kurul kararlarına uygun olarak yapılmasından,

i) Ödemelerin hak sahibine yapılmasından,

j) Maddi hatalardan,

İlgisine göre diğer personelle birlikte sorumludur.

İKİNCİ KISIM

Muhasebe İşlemleri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Muhasebe Sistemi, Genel Esaslar ve Hesap Planı

Muhasebenin Amacı

Madde 18 — Muhasebe, parasal nitelik taşıyan işlemlere ve kıymet hareketlerine ilişkin verilerin anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlayacak şekilde ilgili kaynaklardan toplanması, doğruluklarının saptanması, kaydedilmesi, tasnif edilmesi, raporlar halinde sunulması ve yorumlanması yoluyla sevk ve idareye göstergeler vermek amacını güder.

Hesap Planı

Madde 19 — Kurumun muhasebe sistemi ve hesap planı, tek düzen muhasebe sistemi ilkelerine göre Kurul tarafından belirlenir.

Hesap planı, Kurumun bünyesine ve işlemlerine uygun hesapların bir sistem içinde gruplanmasıyla oluşan cetveldir.

Muhasebe İşlem Sırası

Madde 20 — Muhasebe işlemleri aşağıda belirtilen sıraya göre yürütülür:

a) İlgili serviste, kasa işlemleri için "tediye" ve "tahsil" fişleri, mahsup işlemleri için "mahsup" fişleri düzenlenir.

b) Fişlerdeki işlemler yardımcı defterlere geçirilir.

c) Günlük işlemler yevmiye defterine, oradan da defter-i kebire kayıt edilir.

İşlemlerin sayı yönünden yoğun olması halinde kasa ve mahsup fişleri, hesap adlarına göre düzenlenecek kasa ve mahsup icmalleri üzerinden yardımcı defterlere ve yevmiye defterlerine işlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Belge, Defter ve Kayıt Sistemi

Kayıtların Dayanak Belgeleri

Madde 21 — Muhasebeleştirme, usulüne göre düzenlenen kasa ve mahsup fişleri ile bunların ekini oluşturan geçerli belgelere dayanılarak aşağıda tanımı gösterilen hesaplar içinde yerine getirilir:

a) Ana Hesap: Aynı nitelikteki kıymet hareketlerinin toplam olarak kaydedildikleri defter-i kebir hesaplarıdır.

b) Yardımcı Hesap: Ana hesaplar içinde ortak ve belirgin özellikler taşıyan kıymet ayrıntılarının toplandığı hesaplardır.

Defter kayıtlarının temel dayanağını oluşturan fişlerin ve icmal cetvellerinin kullanma amacına göre çeşitleri, içeriği ve düzenleme şekli Kurul tarafından belirlenir.

Muhasebe Defterleri

Madde 22 — Servislerde fişlerle belgelenen işlemler, yardımcı kayıtlara geçirildikten sonra aşağıdaki defterlerde esas kayıtlara alınır:

a) Yevmiye Defteri : Kayda geçirilmesi gereken işlemlerin tarih sırasıyla ve madde halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir.

Yevmiye defteri, ciltli veya föy şeklinde ve sayfaları birbirini izleyen sıra numaralı olur.

b) Defter-i Kebir : Yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak, usulüne göre hesaplara dağıtılan ve sınıflandırılarak bu hesaplarda toplayan defterdir.

c) Envanter Defteri : Faaliyete başlama tarihinde ve bunu izleyen her hesap dönemi sonunda bilanço günü itibariyle çıkarılan envanter ve bilançoların kaydolduğu defterdir.

Envanter defteri, ciltli ve sayfaları birbirini izleyen sıra numaralı olur.

d) Yardımcı Defterler : Defter-i kebire toplam halinde ve açıklamasız olarak kaydedilen asli hesaplara tali ve feri hesapların ve bunlara ilişkin işlemlerin ayrıntılı ve açıklamalı olarak kaydedildiği defter ve kalamoza föyleridir.

Defterlerin Tasdiki

Madde 23 — Yardımcı defter dışında kalan muhasebe defterleri, her sayfasına sıra numarası konulmak ve resmi mühür ile mühürlenerek kaç sayfadan oluştuğu, defterin ilk ve son sayfasına noter tarafından yazılmak suretiyle tasdik ettirilir.

Bu defterlerin, her yıl en geç Ocak ayı sonuna kadar notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce "görülmüştür" ibaresi yazılarak, mühür ve imza konulmak suretiyle tasdik edilmiş olması gerekir.

Defterlerde Kayıt Usulü

Madde 24 — Muhasebe defterlerine kayıt yapılırken aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Defterler mürekkepli kalemle ya da makine ile yazılır. Ancak, hesaplar kapatılıncaya kadar toplamların geçici olarak kurşun kalemle yapılması mümkündür.

b) Defterlerde, kayıtlar arasında usulen yazılmaya ayrılmış satırlar, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz.

c) Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli müteharrik yapraklarda, bu yaprakların sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

d) İşlemlerin, iş hacmine ve gereğine uygun olarak muhasebenin düzen ve açıklığını bozmayacak bir süre içinde ve günü gününe defterlere kayıt edilmesi esastır.

e) Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar, ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer tüm defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler, yanlış; okunacak şekilde çizilmek ve üstüne doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir.

Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz bir hale getirmek ve bu şekilde düzeltme yapmak yasaktır.

Hesap ve Kayıtların Kontrolü

Madde 25 — Yevmiye defteri ve defter-i kebir kayıtları esas kayıt niteliğindedir. Aylık ve yıllık mizanlar ile bilançolar ve gelir tabloları defter-i kebirden çıkarılır. Defter-i kebir toplamlarının, yevmiye defteri toplamı ve yardımcı defter kayıtlarıyla tutarlı olması şarttır.

Kasa ve mahsup fişlerinin, esas ve yardımcı kayıtlara doğru işlenip işlenmediği, bu işle görevlendirilecek personel tarafından haftada bir defadan az olmamak üzere denetlenerek toplamlar paraf edilir.

Mizanlar

Madde 26 — Mizan, defter-i kebir hesapları ve bakiyelerin herhangi bir anda düzenlenen listesidir.

Mizanlar, defter-i kebir ve yardımcı defterlere geçirilen kayıtların kontrolünü sağlayan ve yevmiye defteri ile defter-i kebir toplamlarının tutarlı olup olmadığını gösteren çizelgelerdir.

Hem borç, hem de alacak kalıntısı veren defter-i kebir hesaplarında, bu kalıntıların birbirinden takas veya mahsup edilmeyerek, mizanlarda her iki kalıntının ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.

Hesapların özelliğinden veya koşulların doğurduğu zorunluluk sonucu da olsa, yıl sonu itibariyle düzenlenecek mizanlarda hiçbir neden ve gerekçe ile ters "kırmızı" kalıntı gösterilemez. Kırmızı kalıntılar, bir mahsupla geçici hesaplara alınır.

Mizan Çeşitleri ve Çıkarılması

Madde 27 — Kurumda mizanlar, dönemsel biçimde aylık ve yıllık olarak çıkarılır.

Mizanların çıkarılmasından önce yetkilisi tarafından yardımcı defterler incelenerek özellikle, Ticari ve Diğer Alacaklar ile Ticari ve Diğer Borçlar hesaplarındaki kalıntılardan aktif ve pasifte ilgili hesaplarına mahsubu gereken veya tahsil ya da tediye yoluyla tasfiye olanağı bulunan rakamların tasfiye işlemleri yapılır.

Mizanların çıkarılması için, yardımcı defterlerde hesapların borç ve alacak toplamları yapılır. Bu toplamlar çizelgedeki özel yerlerine yazılır.

Defter-i kebir hesaplarının borç ve alacak toplamlarıyla, yardımcı hesaplara ait borç ve alacak toplamlarının, birbiriyle tutarlı olduğu görüldükten sonra çizelgenin borç ve alacak toplamı alınır. Defter-i kebir borç toplamı ile alacak toplamı, hem kendi arasında tutarlı, hem de mizanın çıkarıldığı tarihteki yevmiye defteri günlük işlemler toplamına eşit olmalıdır.

Bilanço

Madde 28 — Bilanço, dönem sonunda çıkartılan genel kesin mizana dayanılarak düzenlenen ve Kurumun mevcutlarıyla her türlü alacaklarını karşılıklı ve değerleri itibariyle tertipli olarak gösteren cetveldir.

Mali Tablo Düzenleme Çalışmaları

Madde 29 — Kurumun yıllık mali tablolarının çıkarılmasından önce aşağıdaki hazırlık çalışmaları yapılır:

a) Sayım: Kurumda para, kıymetli evrak, malzeme, sabit değerler, stoklar ile varsa emaneten alınmış ya da verilmiş olan değerlerin tümü, hesap döneminin son günü itibariyle saptanır.

b) Değerlendirme: Mali tabloların gerçek durumu yansıtabilmesi amacıyla, Vergi usul kanunundaki iktisadi işlemlere dahil kıymetli değerleme hükümleri ile belirlenmiş olan esas ve usullere uyulur.

c) Hesapların incelenmesi ve tasfiyesi: Bilançonun aktif ve pasifinde yer alacak tüm değerlere ilişkin hesaplar özenle incelenerek, varsa hatalar ve eksiklikler giderilir. Bankalarla mutabakat sağlanır, avanslar kapatılır ve tüm kayıtlar mevzuat ve yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenir.

Gelir Tablosu

Madde 30 — Gelir tablosu, Kurum tarafından bir hesap döneminde sağlanan tüm gelirleri ve Kurum hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan tüm harcamaları özetleyen bir mali tablodur.

Kasa İşlemleri ve Kasada Muhafaza

Madde 31 — Kasada tutulabilecek azami para miktarı ile kasadan yapılabilecek ödemelerin sınırı Kurul tarafından belirlenir.

Konulan sınırı aşan diğer ödemeler çekle bankadan yapılır. Çekler, Kurulca bu işlerle görevlendirilen ilgili ile Kurul Başkanı veya ita amirliği yetkisi verilen personel tarafından imzalanır.

Kasada bulunan paranın, öngörülen sınırı aşan bölümü, Kurumun hesabı olan Türkiye’de yerleşik bankalara yatırılır.

Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün Kurulca bu işlerle ilgili olarak görevlendirilen kişi tarafından kontrol edilir. Bu kişi, kasa mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından doğrudan sorumludur.

Bu işlerle ilgili personel, tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak para alma ve ödeme işlemlerini yapar.

Tahsil edilen ve ödenen paraları günü gününe kasa defterine kayıt eder ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlar.

Kuruma ait para ve kıymetli evrakı kasada muhafaza eder.

Tahsilata ve ödemeye ilişkin makbuzların dip koçanları ile kasa defteri ve diğer belgeleri saklar.

Çift İmza

Madde 32 — Vezneye girecek ve çıkacak paralara ait tahsil ve tediye fişleri ile mahsup fişlerinin ve makbuzlarının çift imzalı olması ve yetkili kılınan kişilerce imza edilmesi zorunludur.

Çift imzayı taşımayan tahsil ve tediye fişleri ile işlem yapılamaz. Bunun aksine işlem yapan personel sorumlu tutulur.

Sorumluluk

Madde 33 — Muhasebe belgelerini düzenleyen personel ile bunları amir sıfatıyla tetkik ve imza eden yetkililer, işlemleri denetleyen görevliler, bir belgenin geçerli olabilmesi için o belgenin kapsamına dikkat etmekle yükümlü olup, bu işlerle görevlendirilmiş personel, işlemlerin yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmamasından ya da gecikmesinden dolayı, ilgi derecelerine göre müteselsilen sorumludurlar.

Devir Teslim

Madde 34 — Kurumda nakit, kıymetli evrak, sözleşme, senet ve tüm menkul değerleri eli altında bulunduran personel, görevlerinden ayrılacakları zaman, muhafazasından sorumlu bulundukları değerleri, görevlerini üstlenecek veya yapacak personele usulü dairesinde devir ve teslim etmekle yükümlüdürler.

Devir-teslim işlemi, usulüne uygun olarak yapılmadıkça ilgilinin Kurum ile ilişiği kesilmez.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Tahsilat ve Tediyeler

Gelirlerin Tahsil Edilmesi

Madde 35 — Kanunun 11’nci maddesine göre verilen cezalar, kanuni süresi içinde yargı yoluna başvurulmaması veya başvurunun reddi halinde kesinleşir. Kesinleşen bu cezaların yüzde doksanı Hazine veznesine, yüzde onu Kurum adına Türkiye’de yerleşik bankalarda açılacak hesaplara kanuni süresi içinde yatırılır.

Harcamaların Yapılması

Madde 36 — Bütçedeki ödenekler, Başkanlıkça yapılacak nakit planına göre kullanılır. Personel gideri dışındaki harcama giderlerinin ne kadarının ne zaman kullanıldığına, Kurumun gelir durumu da gözönünde tutularak Başkanlıkça karar verilir.

Bütçedeki ödenekler, ödenek tutarlarına bağlı kalınmak ve hangi amaç için alınmış ise o amaçla kullanılmak kaydıyla bütçe talimatlarındaki esaslara göre harcanır.

Harcamalarda Aranacak Belgeler

Madde 37 — Giderlerin ödenmesinde Kurum faaliyetlerinin özelliklerine uygun olmak üzere, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun belgeler aranır. Kurul, ödemeler için ne tür belgeler aranacağını ayrıca belirleyebilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Yıllık Mali Rapor

Madde 38 — Yıllık mali rapor, bilançoda yer alan değerleri ve bu değerlerin gerçekleşmesini sağlayan faaliyetleri kapsayan dönem faaliyet sonuçlarını; işletme bütçesi, hedefler ve önceki yılların gerçekleşmeleriyle karşılaştırmalı olarak belirtilen, analizlere yer veren bir bilgi düzenidir.

Kurum Hesaplarının Denetimi

Madde 39 — Kurum hesaplarının denetimi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

Dayanak Belgelerin Saklanması

Madde 40 — Günlük işlemler için düzenlenen tediye ve tahsil fişleri ile çek ve diğer belgeler için akşamları kasa kapanınca ilgililer tarafından günlük kasa mutabakat cetvelleri düzenlenir.

Kasa sayımından sonra o güne ait tahsil, tediye ve mahsup fişleri ile bu fişlerin dayanağını oluşturan belgeler, defter-i kebir hesap sıra numarasına göre ayrılarak dizilir; dosya ya da bir zarf içine konulup, üzerine eklenen bir kağıda dökümü yapılarak imzalanır.

Bu belgeler, yetkilisinin sorumluluğu altında kasa veya çelik dolaplarda saklanır.

Herhangi bir inceleme için saklandığı yerden çıkarılması gereken belgeler yetkilisinin gözetiminde incelenir ve tekrar yetkilisi tarafından teslim alınarak yerine konulur.

Bu Yönetmeliğe göre tutulması zorunlu defterler de büyük bir dikkat ve özen gösterilerek korunur ve saklanır.

Amortisman ve Sigorta

Madde 41 — Kurumca satın alınan taşınmaz mallar, taşıtlar, demirbaş mefruşat, alet-edevat ve teçhizat vb. için her yıl vergi kanunlarında öngörülen usul ve esaslara göre amortisman ayrılır ve Kurumun mal varlığından Kurulca gerekli görülenlerin sigortaları yaptırılır.

Koordinasyonu Sağlama

Madde 42 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak üzere uygulamayı düzenlemek ve yönlendirmek üzere karar vermeye ve koordinasyonu sağlamaya Kurul yetkilidir.

Yürürlük

Madde 43 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 44 — Bu Yönetmeliği Şeker Kurulu Başkanı yürütür.

—— • —— 

Cumhuriyet Üniversitesinden :

 

Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinin 19 uncu Maddesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 21 Temmuz 1997 tarih ve 23056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5/7/2000 tarih ve 24100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 19 uncu maddesinin (c) bendinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2001-2002 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren, ders geçme sistemi uygulanan birimlerde, mezuniyetleri için 3 dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulunu yerine getirmek, uygulamalı ve uygulaması olan dersler için uygulamada başarılı olmak ve dilekçeyle başvurmak koşuluyla, ilgili yönetim kurulu kararıyla, bu duruma geldikleri sınav döneminden başlayarak, her yarıyıl sonu sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde açılacak sınavlara girebilirler.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Cumhuriyet Üniversitesinden :

 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 11 Nisan 1994 tarih ve 21902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim, öğretim ve sınavlarda uyulacak kuralları saptamaktır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (a) ve (b) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Derslere devam zorunludur. Dönem I, II, III’te her komitedeki teorik derslerin %30’undan fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders kurulunun sınavına giremez. Devamsız öğrenciler, F1 notu alır."

"b) Pratik çalışmalarda ve stajlarda devamsızlık %20’yi geçmediği takdirde, öğrenci devamsız olduğu süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla; o ders kurulunun pratik sınavına veya staj sonu sınavına girebilir. Telafi çalışmaları ilgili anabilim dalının belirlediği gün ve saatlerde yapılır. Telafi belgeleri sınav tarihinden en az bir gün önce anabilim dalı başkanlığına teslim edilmelidir. Geçerli bir mazereti olsun veya olmasın pratik çalışmaların %20’sinden fazlasına devam etmeyen Dönem I, II, III öğrencileri, o ders kurulunun pratik sınavına alınmazlar ve bu durumdaki öğrenciler, teorik sınavına da giremezler. Dönem IV ve V öğrencileri de staj süresince devamsızlık süresi %20’yi geçtiği takdirde staj sonu sınavına alınmazlar. Stajlar tam gün üzerinden değerlendirilir.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a) bendinin birinci paragrafı ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Geçmez notlar:

F1= Devamsız. Dönem I, II ve III’te F1 alan öğrenci doğrudan sınıfta kalır. Dönem IV, V ve VI’da stajı tekrar eder.”

“b) Geçer notlar:

A= Pekiyi (puanı= 85-100)

B= İyi (puanı= 70-84)

C= Orta (puanı= 60-69)”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesinin (a) bendinin (ii) ve (iii) alt bentleri ile (b) bendinin (i) alt bendinin 2 nci paragrafı ile değişik (ii) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ii. Bir veya daha fazla ders kurulunun yıl içindeki sınavında başarısız olan öğrencilere, başarısız oldukları ders kurulları için tamamlama sınavı açılır. Bu sınavda da başarılı olamayan öğrenciler bir tek ders kurulundan kalmış olsalar dahi o dönemin bütün ders kurullarından sorumludurlar."

"iii. Tamamlama sınavları, Fakülte Yönetim Kurulunun tespit edeceği tarihlerde ve en az birer gün ara ile yapılır."

"Gerekli hallerde pratik sınav yapılmayabilir. Pratik ve teorik sınavlar anabilim dalındaki ders veren öğretim üyesi ve görevlilerinden oluşan bir komisyon huzurunda yapılır."

"ii. Staj tamamlama sınavları,

Dönem V öğrencileri için Haziran ayı, Dönem IV öğrencileri için stajların tamamlanmasından en az 7 gün sonra tamamlama sınavları açılır. Bir üst sınıfa gecikmeli geçen (dönemini normal süresinde tamamlamayan) öğrenciler de bir üst sınıfta alıp, ancak başarısız oldukları stajların tamamlama sınavlarına bu dönemde girerler. Bu öğrenciler, geri kalan derslerinin tamamlama sınavlarına ise o sınıfın tüm stajlarını tamamladıktan sonra kaldıkları dersin ilk staj sonu sınavında girerler.

Tamamlama sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, süreleri elverdiği sürece stajlarını tekrar ederler ve sınavlarına girerler. Başarılı olanlar, eğitim devam ediyorsa bir üst döneme devam ederler."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik 6 ncı maddesinin (a) bendi ile (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“a) Dönem I, II, III’te her ders kurulunun kurul sonu veya tamamlama sınavında alınan geçer notların ortalamasıdır.”

“b) Dönem IV, V ve VI’da her stajın staj sonu veya tamamlanmasındaki alınan geçer notların ortalamasıdır.”

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 — Bu Yönetmelik 2002-2003 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Trakya Üniversitesinden :

 

Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin

Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Bir Geçici

Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

 

MADDE l — 3/3/1997 tarihli ve 22922 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin değişik 2 nci maddesinin (a), (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Müzik Anasanat Dalına başvuracak adaylar hariç diğer adayların öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES) başvurduğu programın puan türünde en az 45 standart puan (veya Graduate Record Examination (GRE) sınavının "quantitative ve analytical" bölümlerinden en az 1100 puan; Graduate Management Admissions Test (GMAT) sınavından en az 550 puan); Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavdan (ÜDS) en az 40 (veya KPDS’den en az 40, IELTS sınavının her bölümünden en az 3.6, TOEFL test sınavından en az 433 veya TOEFL bilgisayar sınavından en az 120) puan almış olması gerekir.

Yüksek Lisans programlarında öğrenci kabulünde LES puanı yanı sıra, lisans başarı düzeyi ve adayın başvuracağı programla ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca kurulan jüri ile yapacağı mülakat sonucu değerlendirilir. Adaylardan referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten bir kompozisyon istenir.

Değerlendirmede;

- LES puanının % 50'si,

- Mülakat puanının % 40'ı,

- Lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının % 10'u

dikkate alınır.

Ancak, Müzik Anasanat Dalının değerlendirilmesi, mülakat puanının % 90'ı ve lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının % 10'u dikkate alınarak yapılır.

Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının yüz üzerinden en az 65 olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır."

"b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi mezunlarının ise yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES) başvurduğu programın puan türünde en az 45 standart puan (veya Graduate Record Examination (GRE) sınavının "quantitative ve analytical" bölümlerinden en az 1100 puan; Graduate Management Admissions Test (GMAT) sınavından en az 550 puan) alması gerekir. Doktora programına öğrenci kabulünde LES puanı ile mezuniyet durumuna göre Lisans/Yüksek Lisans not ortalaması ve Enstitü Yönetim Kurulunca kurulan jüri ile yapacağı mülakat sonucu da değerlendirilir. Başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten bir kompozisyon ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 (veya KPDS'den en az 50, IELTS sınavının her bölümünden en az 5.5, TOEFL test sınavından en az 477 veya TOEFL bilgisayar sınavından en az 153) puan almış olduğunu gösteren sınav sonuç belgesidir.

Değerlendirmede;

- LES puanının % 50'si,

- Mülakat puanın % 40'ı,

- Yüksek Lisans/Lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının % 10'u

dikkate alınır.

Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının yüz üzerinden en az 70 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

Yüksek Lisans ve lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması deyimi, Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunları için, anılan fakültelerden mezun olunan ağırlıklı not ortalamasını ifade eder ve hem lisans hem Yüksek Lisans mezuniyet notu yerine kullanılır."

"c) Sanatta Yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, Müzik Anasanat Dalına başvuracak adaylar hariç diğer adayların Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (LES) sözel kısmından 45 standart puan (veya Graduate Record Examination (GRE) sınavının "quantitative ve analytical" bölümlerinden en az 1100 puan; Graduate Management Admissions Test (GMAT) sınavından en az 550 puan) almaları gerekir. Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde LES puanı ile birlikte lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, mülakat/yetenek sınavı portfolyö incelemesi sonucu değerlendirilir. Başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten bir kompozisyon ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 (veya KPDS'den en az 50, IELTS sınavının her bölümünden en az 5.5, TOEFL test sınavından en az 477 veya TOEFL bilgisayar sınavından en az 153) puan almış olduğunu gösteren sınav sonuç belgesidir.

Değerlendirmede;

- LES puanının % 50'si,

- Mülakat/yetenek/portfolyö incelemesinin % 40'ı,

- Yüksek Lisans/Lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının % 10'u

dikkate alınır.

Ancak, Müzik Anasanat Dalı'nın değerlendirilmesi, mülakat puanının % 90'ı ve lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının % 10'u dikkate alınarak yapılır.

Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının yüz üzerinden en az 70 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır."

"d) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programına başvurabilmek için, Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 Temel Tıp puanına veya Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (LES) sayısal kısmından en az 45 standart puana (Graduate Record Examination (GRE) sınavının "quantitative ve analytical" bölümlerinden en az 1100 puana veya Graduate Management Admissions Test Management Aptitude Test (GMAT) sınavından en az 550 puana) sahip olmaları gerekir.

Temel Tıp Puanı, Tıpta uzmanlık sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi I. Bölümünden elde edilen standart puanın 0.7, Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, Temel Tıp puanı veya LES puanı ile birlikte, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve Enstitü Yönetim Kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan mülakat değerlendirilir. Başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten bir kompozisyon ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 (veya KPDS'den en az 50, IELTS sınavının her bölümünden en az 5.5, TOEFL test sınavından en az 477 veya TOEFL bilgisayar sınavından en az 153) puan almış olduğunu gösteren sınav sonuç belgesidir.

Değerlendirmede;

- LES Puanının % 50'si,

- Mülakat Puanının % 40'ı,

- Yüksek Lisans/Lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının % 10'u

dikkate alınır.

Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının yüz üzerinden en az 70 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 — a) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir"

"b)Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici Madde 5 eklenmiştir.

"Geçici Madde 5 — 1/1/2003 tarihinden önce kayıt yaptıran ve “2.a” maddesinden kaldırılan "Öğrenci dört yarıyıl içinde ÜDS’den en az 40 (veya KPDS:40, İELTS:3,6, TOEFL Bilgisayar Sınavından:70 puan) almak zorundadır. Bu süre içinde gerekli puan alamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir." hükmüne tabi yüksek lisans öğrencileri bu hükme tabi olmaya devam edeceklerdir."

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


 Tebliğ

İzmir Valiliğinden :

 

İzmir İlinde Bulunan Jeotermal Kaynakların Araştırılması, Kuyu

Açılması ve İşletilmesi ile Ruhsatlandırılmasına İlişkin

Esas ve Usullerinin Uygulanmasına Dair Karar

 

Karar Sayısı : 2002/1

Karar Tarihi : 28/6/2002

İzmir ilinin yer altı zenginlikleri arasında önemli bir yeri olan jeotermal kaynaklarının son zamanlarda denetimsiz olarak açılan ve kullanılan kuyular nedeniyle tahrip edilmekte olduğu ve mevcut rezervlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı anlaşılmaktadır.

Jeotermal kaynaklarımızı korumak, kuyuların tekniğine uygun olarak açılmasını, kullanılmasını ve işletilmesini sağlamak ve de çevre kirlenmesini önlemek amacıyla İzmir İli mülki hudutları dahilinde aşağıda belirlenen usul ve esaslara uyulması gerekli görülmektedir. Buna göre;

Madde 1 — İzmir İli mülki hudutları dahilinde yer alan halen keşfedilmiş-(bulunmuş) veya henüz keşfedilmemiş-(bulunacak) jeotermal kaynaklarının araştırılması ve kuyu açılması, ekonomik olarak kullanılması ve işletilmesi ile ruhsatlandırılmasıyla benzeri iş ve işlemler 927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun hükümleri gereğince İzmir İl Özel İdaresi tarafından yürütülecektir.

Madde 2 —İl Özel İdaresi tarafından ruhsatlar-izinler verilmedikçe, her türlü jeotermal kaynak araştırması yapılması ve kuyu açılması ile işletilmesi veya kullanılması yasaklanmıştır.

Madde 3 — Kuyu açma-sondaj işi ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişiler, işe başlamadan önce İzmir İl Özel İdaresinden gerekli ruhsatların alınıp alınmadığını araştıracaklar ve ruhsatı bulunmayan kuyuları da kesinlikle açmayacaklardır.

Madde 4 –Jeotermal alanlar dışında, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından açılacak soğuk su kuyularına ilişkin işlemler mevzuatına göre yürütülecektir. Jeotermal alanlar içinde yapılacak soğuk su arama başvuruları için ise İl Özel İdaresinin uygun görüşü alındıktan sonra izin verilebilecektir.

Madde 5 — 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Turizm Alanve Merkezlerinde Yer Alan Termal Suların Kullanma Hakkı ve İşletilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamına giren jeotermal kaynaklar ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile getirilen hükümler saklıdır.

Madde 6 — 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununa istinaden ve tarafından açılacak kuyular ruhsata tabi değildir. Ancak MTA tarafından diğer kişi ve kuruluşlara ücret karşılığı veya her ne şekilde olursa olsun açılacak jeotermal kuyular için önceden ruhsat alınması zorunludur.

Madde 7 — 927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ve Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun hükümleri uyarınca hazırlanan işbu karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ve 66 ncı maddelerine istinaden ittihaz edilen ve yukarıda belirtilen karar ve tedbirlerin icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösteren veya riayet etmeyenler hakkında hareketi ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uygulanacaktır.

Madde 8 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 — Bu Kararı İzmir Valisi yürütür.

Sayfa Başı


 YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

 

Esas

: 2002/6980

 

Karar

: 2002/7944

 

İncelenen Kararın

 
 

Mahkemesi

: Üsküdar 5. A.H.

 

Tarihi

: 8/2/2000

 

Numarası

: 2000/12-70

 

Davacı

: Ali Oktay Göktaş’a

   

  Velayeten Cafer Göktaş

 

Davalı

: .........

 

Dava Türü

: Kaza-i Rüşt

 

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

 Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı, Cafer Göktaş’ın 4/1/2000 tarihli dava dilekçesi ile velayeti altındaki oğlu Ali Oktay Göktaş’ın reşit kılınmasını istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Dava tarihinde yürürlükte bulunan 743 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 12. maddesi hükmüne göre “On beş yaşını ikmal eden küçük, kendi rızası ve ana ve babasının muvafakatı ile mahkemei asliyece mezun kılınabilir.”

Dosyada mevcut nüfus kaydına göre, reşit kılınmasına karar verilen Ali Oktay dava tarihinde on beş yaşını ikmal etmiş ise de, rızası alınmadan, davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 13/6/2002

—— • ——

Yargıtay 20. Hukuk Dairesinden :

 

Esas

: 2002/3277

 

Karar

: 2002/4907

 

Mahkemesi

: Serik Kadastro Mahkemesi

 

Tarihi

: 5/8/1992

 

Numarası

: 1990/857-1992/151

 

Davacı

: Abdurrahman Meydan

 

Davalı

: Hazine-Orman Yönetimi

 Taraflar arasında görülen orman tahdidine itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda, davanın H.U.M.Y.nın 409/5. maddesine göre açılmamış sayılması yolunda kurulup, temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen hükmün H.U.M.Y’.nın 427. maddesi gereğince kanun yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 18/4/2002 tarih ve Hukuk 54356 sayılı yazıları ile istenilmekle, dosya içerisindeki tüm belgeler incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı, orman kadastro çalışmalarında orman sahası olarak tesbit edilen taşınmazın kadimden beri kendi mülkiyeti ve zilyetliği altında bulunduğunu iddia ile tesbitinin iptalini istemiş, mahkemece H.U.M.Y.nın 409/5. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

3402 Sayılı Yasanın 25/1. maddesinde kadastro mahkemesinin, özel yasalarca kendisine verilen işlere bakacağı; 6831 Sayılı Yasanın değişik 11/1. maddesinde de sınırlama ve 2/B uygulamasından doğan davaların kadastro mahkemelerinde; kadastro mahkemesi olmayan yerlerde ise, kadastro davalarında bakmakla görevli genel mahkemede bakılacağı hükme bağlanmıştır. 3402 Sayılı Yasanın 33/1. maddesinde dava ayrımı yapılmaksızın, bu yasadaki usul ve esasların uygulanacağı vurgulanmış olup; 29/1. maddesinde de “kadastro mahkemesinde gelmeyen tarafın yokluğunda duruşma yapılır. Taraflardan hiç biri gelmez ise dosya işlemden kaldırılmaz” hükmüne yer verilmiştir. Orman kadastrosu da bir kadastro işidir. 6831 Sayılı Orman Yasası ve bunu değiştiren tüm orman yasalarında yer alan özel hükümler saklı olup; esas alınmak koşulu ile 3402 Sayılı Yasadaki yargılama usul hükümlerine tabidir.

Mahkemece, taraflar gelmese dahi, işin esasının görülüp, toplanması mümkün olan deliller toplanıp incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, davacının gelmediğinden bahisle dosyanın işlemden kaldırılıp; H.U.M.Y.’nın 409. maddesi gereğince, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; H.U.M.Y.’nın 427/6. maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulüne ve Serik Kadastro mahkemesince verilen ve temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen 5/8/1992 tarih ve 1990/857-1992/151 sayılı hükmün hukuki neticesi saklı kalmak kaydı ile KANUN YARARINA BOZULMASINA, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine 21/5/2002 günü oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 20. Hukuk Dairesinden :

 

Esas

: 2002/3278

 

Karar

: 2002/4908

 

Mahkemesi

: Serik Kadastro Mahkemesi

 

Tarihi

: 17/9/1992

 

Numarası

: 1990/856-1992/201

 

Davacı

: Halis Küçükateş

 

Davalı

: Hazine-Orman Yönetimi

 Taraflar arasında görülen orman tahdidine itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda, davanın H.U.M.Y.nın 409. maddesi gereğince açılmamış sayılması yolunda kurulup, temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen hükmün H.U.M.Y.nın 427. maddesi gereğince kanun yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 18/4/2002 tarih ve Hukuk 54357 sayılı yazıları ile istenilmekle, dosya içerisindeki tüm belgeler incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı, orman kadastro çalışmalarında orman sahası olarak tesbit edilen taşınmazın kadimden beri kendi mülkiyeti ve zilyetliği altında bulunduğunu iddia ile tesbitinin iptalini istemiş, mahkemece H.U.M.Y.nın 409/5. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

3402 Sayılı Yasanın 25/1. maddesinde kadastro mahkemesinin, özel yasalarca kendisine verilen işlere bakacağı; 6831 Sayılı Yasanın değişik 11/1. maddesinde de sınırlama ve 2/B uygulamasından doğan davaların kadastro mahkemelerinde; kadastro mahkemesi olmayan yerlerde ise, kadastro davalarında bakmakla görevli genel mahkemede bakılacağı hükme bağlanmıştır. 3402 Sayılı Yasanın 33/1. maddesinde dava ayrımı yapılmaksızın, bu yasadaki usul ve esasların uygulanacağı vurgulanmış olup; 29/1. maddesinde de “kadastro mahkemesinde gelmeyen tarafın yokluğunda duruşma yapılır. Taraflardan hiç biri gelmez ise dosya işlemden kaldırılmaz” hükmüne yer verilmiştir. Orman kadastrosu da bir kadastro işidir. 6831 Sayılı Orman Yasası ve bunu değiştiren tüm orman yasalarında yer alan özel hükümler saklı olup; esas alınmak koşulu ile 3402 Sayılı Yasadaki yargılama usul hükümlerine tabidir.

Mahkemece, taraflar gelmese dahi, işin esasının görülüp, toplanması mümkün olan deliller toplanıp incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, davacının gelmediğinden bahisle dosyanın işlemden kaldırılıp; H.U.M.Y.nın 409. maddesi gereğince, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; H.U.M.Y.nın 427/6. maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulüne ve Serik Kadastro mahkemesince verilen ve temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen 17/9/1992 tarih ve 1990/856-1992/201 sayılı hükmün hukuki neticesi saklı kalmak kaydı ile KANUN YARARINA BOZULMASINA, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine 21/5/2002 günü oybirliği ile karar verildi

—— • ——

 

Yargıtay 20. Hukuk Dairesinden :

 

Esas

: 2002/3279

 

Karar

: 2002/4909

 

Mahkemesi

: Serik Kadastro Mahkemesi

 

Tarihi

: 16/11/1992

 

Numarası

: 1990/888-1992/250

 

Davacı

: Yakup Kuzu

 

Davalı

: Orman Yönetimi

 Taraflar arasında görülen orman tahdidine itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda, davanın H.U.M.Y.nın 409/2. maddesi gereğince açılmamış sayılması yolunda kurulup, temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen hükmün H.U.M.Y.nın 427. maddesi gereğince kanun yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 18/4/2002 tarih ve Hukuk 53358 sayılı yazıları ile istenilmekle, dosya içerisindeki tüm belgeler incelenerek, gereği düşünüldü:

 

KARAR

 

Davacı, orman kadastro çalışmalarında orman sahası olarak tesbit edilen taşınmazın kadimden beri kendi mülkiyeti ve zilyetliği altında bulunduğunu iddia ile tesbitinin iptalini istemiş, mahkemece H.U.M.Y.nın 409/5. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

3402 Sayılı Yasanın 25/1. maddesinde kadastro mahkemesinin, özel yasalarca kendisine verilen işlere bakacağı; 6831 Sayılı Yasanın değişik 11/1. maddesinde de sınırlama ve 2/B uygulamasından doğan davaların kadastro mahkemelerinde; kadastro mahkemesi olmayan yerlerde ise, kadastro davalarında bakmakla görevli genel mahkemede bakılacağı hükme bağlanmıştır. 3402 Sayılı Yasanın 33/1. maddesinde dava ayrımı yapılmaksızın, bu yasadaki usul ve esasların uygulanacağı vurgulanmış olup; 29/1. maddesinde de “kadastro mahkemesinde gelmeyen tarafın yokluğunda duruşma yapılır. Taraflardan hiç biri gelmez ise dosya işlemden kaldırılmaz” hükmüne yer verilmiştir. Orman kadastrosu da bir kadastro işidir. 6831 Sayılı Orman Yasası ve bunu değiştiren tüm orman yasalarında yer alan özel hükümler saklı olup; esas alınmak koşulu ile 3402 Sayılı Yasadaki yargılama usul hükümlerine tabidir.

Mahkemece, taraflar gelmese dahi, işin esasının görülüp, toplanması mümkün olan deliller toplanıp incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, davacının gelmediğinden bahisle dosyanın işlemden kaldırılıp; H.U.M.Y.nın 409. maddesi gereğince, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; H.U.M.Y.nın 427/6. maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulüne ve Serik Kadastro mahkemesince verilen ve temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen 16/11/1992 tarih ve 1990/888-1992/250 sayılı hükmün hukuki neticesi saklı kalmak kaydı ile KANUN YARARINA BOZULMASINA, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine 21/5/2002 günü oybirliği ile karar verildi

Sayfa Başı