Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

24 Haziran 2002

PAZARTESİ

Sayı : 24795

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2002/4236     14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 ncı Maddeleri Uyarınca, 5 Nisan 1966 Tarihli Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Atılım Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSTEM) Yönetmeliği


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Atılım Üniversitesinden :

Atılım Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 6/2/1999 tarih ve 23603 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atılım Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Üniversite elindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda Bakanlar Kurulunca tespit edilen hükümler uygulanır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile (e) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Teşkilat kodlarının tesbiti, uygulanması veya yeni kurulan daire ve alt birimler için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır."

"e) Ayırma neticesinde arşiv malzemesinin ait olduğu kurumun daire başkanlığına kadar, daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden, lastikten yapılmış "Arşiv Yer Damgası", (Ek: 1), evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanmak sureti ile basılır. Arşiv yer damgasında, "Alt Birim Kodu" na kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden bunların belirlenmiş kodları, lastik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın "Kutu veya Klasör Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri ise kurşun kalem ile doldurulur."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Kurum Arşivinde saklanma süresini tamamlayan arşiv malzemesi "Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecekler" şeklinde ayrılarak, hazırlanacak "Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu" (Ek: 5), varsa kayıt defterleri ile birlikte en geç 1 yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne devredilir.

Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

Madde 28 — Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme 29 uncu maddede sayılan malzeme içerisinde yer almış dahi olsalar, malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulmazlar."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğuyla alır. Oyların eşit çıkması halinde söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır.

İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 36 — Kurum arşivinde hazırlanan imha listeleri Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra, rektörün onayını müteakip kesinlik kazanır.

Fakülte, yüksek okul ve enstitü arşivlerinde ise, hazırlanan imha listeleri genel sekreterliğin uygun görüşü alındıktan sonra, fakültelerde dekan, yüksek okul ve enstitülerde müdürün onayını müteakip kesinlik kazanır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 37 — İmha edilecek malzeme başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili mevzuatın hükümleri uygulanır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 38 — İmha edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlarından ve karbon kağıtlarından ayıklanır. Kullanma imkanı bulunan klasör ve dosyalar ayrılır."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğe 43 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Ek Madde 1 — Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.

Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir vb. arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır."

"Eski Harfli Türkçe (Osmanlıca) Arşiv Malzemesi

Ek Madde 2 — Üniversite elinde bulunan eski harfli Türkçe (Osmanlıca) belgeler, ayıklama ve tasnif işlemlerine tabi tutulmaksızın, mevcut düzeni içerisinde öncelikle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne devredilir."

"Faaliyet Raporu

Ek Madde 3 — Üniversite, yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri "8/8/2001 tarihli ve 24487 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekinde yer alan Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu" ile müteakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderir."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin Ek:1'inde yer alan "Arşiv Yer Damgası (evrakın arka yüzüne)" ibaresi "Arşiv Yer Damgası (evrakın ön yüzüne)" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

İstanbul Üniversitesinden :

İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSTEM) Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — İstanbul Üniversitesine bağlı “Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSTEM)” adıyla bir merkez kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 — Merkezin amacı bir taraftan; başta İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri olmak üzere İstanbul Üniversitesinin tıp ve sağlık ile ilgili tüm birimlerinde yapılmakta olan mezuniyet öncesi tıp eğitimi ve sağlık hizmetlerindeki başarı, kalite ve verimliliği artırmaya ve devamlı üst düzeyde tutmaya yönelik araştırma ve uygulamalarda bulunmak, diğer taraftan da; yine tüm bu birimlerde mezuniyet sonrası tıp eğitimi ve sağlık hizmetlerini kurumsal bir yapı içerisinde, çağdaş bir anlayış ve modern yöntemlerle gerçekleştirmek için, araştırma ve uygulamalarda bulunmaktır.

Ayrıca kurulacak bu Merkez ile gerek yurt içerisindeki gerekse yurt dışındaki benzer kurum ve merkezler arasında çağdaş iletişim teknolojisinden yararlanılarak oluşturulacak bir görüntülü iletişim (Tele Tıp-Telemedicine) ağı sayesinde, ulusal ve uluslararası boyutta hizmetler verecek olan, örnek bir Sürekli Tıp Eğitim Merkezinin, ülkemizin en eski ve en köklü bilim kurumu olan İstanbul Üniversitesi bünyesinde faaliyete geçmesidir.

Merkezin Çalışmaları

Madde 3 — Merkez, Madde 2’de belirtilmiş olan amacına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar;

a) Üniversitemizde yapılmakta olan Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerinin ne gibi araç, gereç, dokümanlarla ve hangi yöntemlerle yapıldığını araştırmak,

b) İleri ülkelerin üniversitelerinde temel ve uygulamalı Sürekli Tıp Eğitiminin nasıl yapıldığını araştırarak, eğitimimize uyabilecek yeni araç, gereç ve yöntemleri belirlemek,

c) Diğer ülkelerde uygulanan yeni araç, gereç ve yöntemlerden, Üniversitemizde sürdürülen Sürekli Tıp Eğitiminde yararlı olabileceklerin teminini sağlamak,

d) Özellikle uzaktan eğitim teknolojilerinin ve odiyo-vizüel sisteminin modern imkanlarının tıp eğitiminde ve sağlık hizmetlerinde gelişmiş ülkelerde nasıl kullanıldığını ve bizde nasıl kullanılabileceğini araştırmak ve uygulamak,

e) Mezuniyet öncesi tıp eğitimine Audio Visüel araç, gereç ve yöntemlerle destek sağlayarak eğitimde başarı ve verimi artırmak amacıyla;

– Kapalı devre Audio Vizüel sistemler kurmak, canlı yayın olanağı sağlamak, kamera çekimi ve kayıt yapabilmek,

– Derslere görsel sunu cihazı desteği sağlamak,

(Slayt makinesi, tepegöz, video, monitör, projeksiyon, PC gibi)

– Eğitim içerikli Audio-Visuel materyal üretmek, arşiv oluşturmak,

(Videokaset, Video CD üretimine yönelik çekim ve montajlar, bilgisayar ortamında sunu materyali üretimine yönelik yazma-tarama işlemleri ve disket, CD-Rom, dia pozitif slayt hazırlanması gibi)

f) Mezuniyet sonrası eğitime yönelik olarak, kurumsal bir düzende programlanıp, akademik bir disiplinde hazırlanacak kongre, sempozyum kurs gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek ve başka kurumlar tarafından düzenlenecek benzer programlara istek karşısında cihaz, canlı yayın bağlantısı kurulması vb. destek sağlamak,

g) Uzaktan eğitim ve bilgi iletişim teknolojilerini araştırıp sürekli takip ederek, ülkemiz alt yapısına uygun olanlarını saptamak, Uzaktan ve Sürekli Tıp Eğitimi ve “Telemedicine” faaliyetlerini benimseyen ya da yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak proje çalışmaları oluşturmak ve yürütmek,

h) Gerek İstanbul Üniversitesindeki Bilimsel Tıp etkinliklerini Ülke genelinde katılıma açmak, gerekse İstanbul Üniversitesinin katılmayı planladığı uluslararası programlardan diğer üniversite ve kurumları da faydalandırmak amacıyla birkaç yıldır hazırlıkları sürdürülen “Telemedicine” projesini tanıtma uygulama, yaygınlaştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

ı) Uzaktan eğitim teknolojilerinden ve odiyo-vizüel sistem araç-gereç ve dokümanlarından gerek öğrencilerin, gerek araştırma ve öğretim görevlilerinin ve gerekse istekli tüm hekimlerin en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayarak, üniversite eğitiminde bilimsel başarıyı artırmanın yanı sıra, ülke düzeyinde genel tıp seviyesi ve buna bağlı olarak sağlık hizmetleri kalitesinin devamlı üst düzeyde kalmasına çalışmak.

Merkezin Organları

Madde 4 — Merkezin organları şunlardır:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

d) Müdür

Genel Kurul

Madde 5 — Genel Kurul, görev süresinin üç yıl olması ve görev süresi biten üyelerin yeniden seçilebilmesi kaydıyla, aşağıdaki kişilerden oluşur.

a) Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri,

b) Üniversitemizin İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinden 5’er, Sağlık Bilimleri ile ilgili enstitülerden 1’er üyeden oluşur.

Madde 6 — Genel Kurul, her yılın Aralık ayında olmak üzere yılda bir defa, ayrıca Müdürün gerekli gördüğü hallerde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır.

Madde 7 — Genel Kurulun görevleri:

a) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

b) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporunu incelemek,

c) Merkezin çalışmaları için gerekli kararları almak,

d) Danışma Kuruluna Yönetim Kurulunca önerilen üyeleri seçmektir.

YönetimK urulu

Madde 8 — Yönetim Kurulu Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ile Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen 3 üye olmak üzere 5 kişiden oluşur.

Madde 9 — Yönetim Kurulunun görevleri:

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve Genel Kurulca alınan kararların yürütülmesini sağlamak,

b) Mevzuat gereğince Yönetim Kuruluna verilen öteki işleri görmektir.

Madde 10 — Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine en az yılda bir defa toplanır.

Danışma Kurulu

Madde 11 — Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarına öneri ve uyarılarıyla katkıda bulunan organdır.

Madde 12 — Danışma Kurulu aşağıda belirtilen kuruluşlardan seçilecek en çok 20 üyeden oluşur.

a) İstanbul Üniversitesinin Tıp Fakülteleri ve tüm Sağlık Bilimleri Enstitüleri ve yüksek okul temsilcileri,

b) Diğer üniversitelerden Genel Kurulca katılmaları uygun görülen temsilciler,

c) Yönetim Kurulunun önerisi ile merkezin amaç ve çalışmalarına ilgi gösteren Üniversite dışında kişiler arasından Genel Kurulca seçilecek üyeler.

Madde 13 — Danışma Kurulu her yıl en az bir defa, Merkez Müdürü tarafından saptanacak tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

Müdür

Madde 14 — Merkez Müdürü İstanbul Üniversitesi Rektörü tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Madde 15 — Müdürün görevleri:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve kurulun başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c) Çalışma programlarını yürütmektir.

Madde 16 — Müdür, Genel Kurul üyeleri arasından kendisine en fazla iki Müdür yardımcısı seçer. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda vekalet eder.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin onayı tarihinden itibaren bir ay içinde gerekli atama ve seçimler yapılır.

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı