Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

10 Haziran 2002

PAZARTESİ

Sayı : 24781

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı  Mehmet KEÇECİLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Orman Bakanlığına, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Balıkesir Üniversitesi Bor Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

— Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Abay Almatı Devlet Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

Tebliğler

— İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 2002/1)

— Tokat İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (2002/1)


 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

7 Haziran 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-8715

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 90. Genel Konferansı’na katılmak üzere, 10 Haziran 2002 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN’ın dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

7 Haziran 2002

B.01.0.KKB.01-06-170-2002-398

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 7 Haziran 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8715 sayılı yazınız.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 90. Genel Konferansı’na katılmak üzere, 10 Haziran 2002 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN’ın dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

7 Haziran 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-8716

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Türkiye-Gine Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı’na katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Haziran 2002 tarihinden itibaren Gine ve Fildişi Sahili Cumhuriyeti’ne gidecek olan Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın dönüşüne kadar; Orman Bakanlığına, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

7 Haziran 2002

B.01.0.KKB.01-06-171-2002-399

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 7 Haziran 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8716 sayılı yazınız.

Türkiye-Gine Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı’na katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Haziran 2002 tarihinden itibaren Gine ve Fildişi Sahili Cumhuriyeti’ne gidecek olan Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın dönüşüne kadar; Orman Bakanlığına, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

Balıkesir Üniversitesinden :

 

Balıkesir Üniversitesi Bor Araştırma ve

Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi uyarınca, "Balıkesir Üniversitesi Bor Araştırma Merkezi" kurulmuştur.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen;

Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,

Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

Merkez: Balıkesir Üniversitesi Bor Araştırma Merkezini,

ifade eder.

Merkezin Görevleri

Madde 3 — Merkezin amaçları ve görevleri şunlardır:

Genel olarak Bor ve bileşikleri ile ilgili;

a) Her çeşit bilimsel araştırma, deney, uygulama ve incelemeler yapmak,

b) Üniversite ile sanayi kuruluşları arasında, bilim ve teknoloji alanında işbirliği oluşturmak,

c) Çalışma alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu kuruluşların düzenleyeceği ortak projelere katılmak,

d) Kamu ve özel kuruluşlardan gelecek her türlü proje, analiz, ölçüm, fizibilite etüdü gibi talepleri karşılamak; danışmanlık hizmeti sunmak,

e) Kitap, doküman temin etmek ve veri bankası oluşturmak,

f) Temel bilim ve mühendislik alanlarında üniversite öğretim elemanları tarafından yürütülecek araştırma projelerini desteklemek,

g) Merkezin faaliyeti ile ilgili her türlü yayın yapmak,

h) Sempozyum, konferans ve panel gibi bilimsel toplantılar düzenlemek.

Merkezin Yönetim Organları

Madde 4 — Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü

Madde 5 — Merkez Müdürü Balıkesir Üniversitesinde görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki müdür yardımcısı atayabilir. Müdür, gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Yardımcıların görevi müdürün görevi bitince sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri müdürlüğe vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak, Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa uygun olarak yapmak, çalışmaları denetlemek,

b) Merkez çalışmaları hakkında Rektöre bilgi sunmak,

c) Merkezin ödenek ve eleman ihtiyaçlarını gerekçesiyle bildirmek,

d) Merkezin döner sermayeler kapsamındaki hizmetlerinde döner sermaye işletmeleri ile Merkez arasında koordinatörlük yapmak.

Müdür, Merkezin araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin denetlenmesinde ve sonuçların alınmasında Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

Madde 6 — Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcıları ve Müdür tarafından önerilen sekiz aday arasından Rektörün atayacağı dört öğretim üyesi ile birlikte toplam yedi öğretim üyesinden teşekkül eder.

Yönetim Kurulu üyeliği süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine kalan süre için aynı usulle yenileri atanır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Laboratuvarlarında bulunan aletlerin üniversite içi ve dışı kullanımına ilişkin esasları belirlemek,

b) Merkezin çalışma programını düzenlemek ve yürütmek,

c) Merkezin yıllık bilimsel, idari ve mali çalışmalarına ilişkin çalışma raporlarını hazırlamak, ilgili denetimleri yapmak,

d) Amaçların gerçekleşmesi için gerekli kararları almak,

e) Gerekli görevlendirmeleri 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun hükümlerine uygun olarak yapmak.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 7 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Çağ Üniversitesinden :

 

Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu Maddesinin

Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 14/9/1999 tarih ve 23816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19 — Öğrenciler ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalarından başka, bir de yarı yıl sınavına tabi tutulurlar. Her dersten bir yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu başarı notu; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak takdir olunur. Ara sınav ve yıl sonu sınav ağırlıklarının belirlenmesinde Fakülte ve Meslek Yüksekokulu Kurulları yetkilidir. Ancak, bir derse ait yarıyıl sonu sınav notunun ağırlığının başarı notuna katkısı yüzde elliden (%50) az olamaz.

Yarı yıl başarı notları, ilgili öğretim elemanlarının imzasını taşıyan bir liste halinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verilir ve ilan edilir.

Uygulamalı veya benzeri kapsamdaki, teorik olmayan derslerde yarıyıl notu, öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları değerlendirilerek takdir olunur.Bu dersler,ilgili Bölüm Başkanlığının önerisi ve Fakülte/Yüksekokul Kurulunun kararı, Senatonun onayı ile belirlenir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden :

 

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Abay Almatı Devlet

Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — Merkezi Kazakistan, Almatı, olan ve 1/5/1982 tarihli ve 17681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği"nin Ek 1 inci maddesi uyarınca, Abay Almatı Devlet Üniversitesi ile Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyelerinde "Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Abay Almatı Devlet Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma Merkezi" kurulmuştur.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü "GYTE", Abay Almatı Devlet Üniversitesi "AADÜ", Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Abay Almatı Devlet Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma Merkezi ise "Merkez" olarak ifade edilmiştir.

Çalışma Alanı

Madde 3 — Merkezin çalışma alanları şunlardır:

a) Enerji kaynakları, sistemleri ve politikaları ile ilgili her türlü araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek ve bunlardan resmi, özel kuruluşlar ve yerel yönetimler ile kişilerin yararlanmasını sağlamak,

b) Uygulama ve araştırma yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetiştirilmesini teşvik etmek ve sağlamak,

c) Uygulama ve araştırma için yerli ve yabancı kuruluşlar ile bilimsel çalışma ve işbirliği yapmak,

d) Faaliyet alanları ile ilgili konularda her türlü inceleme, rapor, proje hazırlama, proje uygulama, envanter çıkarma, analiz ve laboratuvar çalışmalarını yapmak, çeşitli kuruluşlara hizmet vermek, GYTE ve AADܒnin ilgili birimleri ile işbirliği yapmak,

e) Faaliyet alanları ile ilgili seminer, kurs, konferanslar ve diğer bilimsel toplantıları düzenlemek, sertifikalar vermek ve yayınlar yapmak,

f) Yurt içi ve yurt dışında merkezin şubelerini açmak,

g) Yerli ve yabancı eğitim kurumları ile ortak eğitim programları ve ders müfredatı geliştirmek; öğretim üyesi, okutman, araştırmacı ve öğrenci alışverişinde bulunmak,

h) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun olan diğer çalışmalarını yapmak.

Organlar

Madde 4 — Merkezin organları; Merkez Müdürü ve Yönetim Kuruludur. Gerektiğinde diğer alt organlar yönetim kurulu kararı ile oluşturulur.

Merkez Müdürü

Madde 5 — Merkez Müdürü, tercihen öğretim üyeleri arasından olmak üzere AADÜ Rektörü tarafından GYTE Rektörünün görüşü alınarak 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür, tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir.

Merkez Müdürlüğünde, birisi GYTE Rektörü diğeri AADÜ Rektörü tarafından atanan, tercihen öğretim elemanları arasından olmak üzere iki Müdür Yardımcısı bulunabilir.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 6 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, GYTE ve AADÜ Rektörlerine bilgi sunmak,

c) Yurt içi ve yurt dışı eğitim, öğretim, araştırma ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra GYTE ve AADÜ Rektörlerine sunmak.

Yönetim Kurulu

Madde 7 — Yönetim Kurulu, tabii üye olan müdür dahil 3 kişiden teşekkül eder. Diğer 2 üye, tercihen öğretim üyesi olmak üzere, öğretim elemanları arasından GYTE ve AADÜ Rektörleri tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Yönetim Kurulu; üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve çoğunlukla karar verir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 8 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre merkezin çalışma düzenini tespit etmek,

b) Kuruluş amacına uygun müracaatları inceleyerek, uygun görüleni ve destekleme şeklini karara bağlamak,

c) Hazırlanan yıl sonu faaliyet raporu hakkında görüş bildirmek,

d) Merkezce desteklenen uygulama ve araştırmalar ile ilgili araştırma ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,

e) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini karara bağlamak.

Madde 9 — Yönetim Kurulu, müdürün daveti ile yılda en az bir defa bir araya gelerek veya tele-konferans aracılığı ile toplanır.

Madde 10 — Müdür görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdür yardımcılarının bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak bırakılır.

Kadrolar

Madde 11 — Merkezin Türkiyedeki akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca GYTE Rektörü tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

DiğerHükümler

Madde 12 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini, GYTE ve AADÜ Rektörleri yürütür.

Sayfa Başı


 Tebliğler

İzmir Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 2002/1

Karar Tarihi : 28/5/2002

İzmir İli mülki hudutları dahilinde 2002 yılı hasat döneminde biçerdöverlerle hububat ve diğer ürünlerin hasadı sırasında meydana gelebilecek olan dane ve sap kayıplarının asgari seviyeye indirilmesi hususunda aşağıda belirlenen tertip ve tedbirlere aynen uyulacaktır. Buna göre;

Madde 1— İlimizde bu yıl biçerdöverle hububat hasadında kabul edilebilir dane kayıp oranı %2 olarak tespit edilmiştir. Bu oranın üstünde dane kaybına neden olanlar derhal ikaz edilecek ve biçerdöverlerinin ayarlarının düzeltilmesi istenecektir. Dane kaybı vermekte ısrar eden sürücülerin belgelerinin iptali ile yeniden eğitime tabi tutulmaları yoluna gidilecektir. Çok eski ve ayarı mümkün olmayan biçerdöverlerin hasat yapmasına da kesinlikle izin verilmeyecektir.

Madde 2 — Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca açılmış olan biçerdöver operatör kurslarına katılarak operatör belgesi almamış hiçbir kimseye hasat yaptırılmayacaktır. G Sınıfı Sürücü Belgesi olsa dahi Biçerdöver Operatör Belgesi ibraz etmeleri istenecektir.

Madde 3 — Belgeli operatörlerin belirlenen hedefin üstünde dane kaybına sebep olmamaları için;

a) Biçerdöverlerini hasat edecekleri her tarlanın ekin durumuna göre yeniden ayarlayacaklardır. Yatık ürünlerin hasadında ve engebeli arazide sap ayırıcılar mutlaka kullanılacaktır.

b) Kâr amacı ile biçerdöverlerin ilerleme hızı ve dolap devri yükseltilmeyecektir.

c) Hasat olgunluğuna gelmemiş ekin hasat edilmeyecektir.

d) Rutubet durumuna göre hasat saatlerine uyulacaktır.

Madde 4 — Hububat hasadına başlayan biçerdöverlerde ilk yardım çantası bulundurulacak, yangın ve her türlü kazalara karşı gerekli emniyet tedbirleri önceden alınacaktır.

Madde 5 — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22 ve 23 üncü maddelerine göre biçerdöverler sicil kayıtlarını mahalli Ziraat Odasına yaptırmak ve tescil plakası almak zorundadırlar. Bu durum tüm ilgili birim ve görevlilerce denetlenecektir.

Madde 6 — Çiftçiler; hasadı bitmiş tarlalarda kalan sap ve anızları yakmayacaklardır. Anız yakanlar hakkında İzmir Valiliğinin 26/3/2002 tarih ve 2002/1 sayılı kararı uyarınca kanuni işlem yapılacaktır.

Çiftçilerimizin büyük emek ve masraflarla üretmiş oldukları hububat ve diğer ürünlerin hasadı sırasında meydana gelebilecek olan dane ve sap kayıplarını asgariye indirilmesine esas olmak üzere İlimiz mülki hudutları dahilinde 2002 yılı hasat döneminde İzmir Valiliğince yukarıda alınmış tertip ve tedbirlere operatörlerin ve tüm ilgililerin hassasiyetle uymalarını, milli ekonomimiz bakımından son derece önemli olan iş bu Karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesi delaleti ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre işlem yapılacaktır.

Madde 7 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve İzmir İli Mülki sınırları içerisindeki tüm ilgililere, kişi ve kuruluşlara tebliğ yerine geçer.

Madde 8 — Bu Kararı İzmir Valisi yürütür.

—— • ——

Tokat Valiliğinden:

 

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması

Gereken Tedbirler Hakkında Karar

 

Karar No : 2002/1

Karar Tarihi : 14/5/2002

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; Tokat İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu 1/6/2002 - 31/11/2002 tarihleri arasında, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla aşağıdaki kararları almıştır.

1 — Tokat İli dahilinde çıkabilecek orman yangınlarına ilk müdahalenin ilgili Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılmasına,

2 — Orman yangınlarının söndürülmesinde köy muhtarlarının önemli görevleri olduğundan, yangın mükelleflerinin yangın mahalline sevki konusunda azami gayreti göstermelerine, bu konuda mülki amirlerce gerekli talimatın yazılmasına,

3 — Tokat İlindeki tüm kamu ve özel sektöre ait kuruluşlar arasında orman yangınları ile mücadele konusunda yardımlaşma ve işbirliğinin mümkün olan en yüksek seviyede tutulmasına,

4 — Jandarma Birliklerinin, yangının söndürülmesinden sorumlu olan mükelleflerin yangın mahalline sevki için gereken işlemleri yapmalarına,

5 — Tüm kamu kuruluşlarının orman yangını söndürme çalışmalarına katılacak araçlarının akaryakıt ve personel iaşelerinin Orman İdaresince temin edilmesine,

6 — Köylülerin ot, çayır ve anız yakmamaları konusunda ilgili köy muhtarlıklarına İl ve İlçe Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararları doğrultusunda mülki amirlerce uyarı yapılmasına,

7 — Halkın piknik yaptığı yerlerde orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları, yaktıkları ateşi söndürmeleri için muhtelif yayın araçları marifetiyle uyarılar yapılmasına, görsel ve yazılı basın yoluyla orman yangınları hakkında kamuoyuna duyuru yapılmasına, bu konuda hazırlanan kasetlerin dağıtılarak halkın bilgilenmesinin sağlanmasına,

8 — Müftülüklerle işbirliği yapılarak orman köylüsünün orman yangınlarına karşı hassas olmaları, orman sevgisi, orman yangınlarının bir felaket olduğu, söndürme çalışmalarına katılmaları için duyarlı olmaları konusunda aydınlatıcı bilgiler verilmesine,

9 — Orman yangınlarının çıkma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerde, gerektiğinde Valilik 6831 sayılı Orman Kanununun 74 üncü maddesi ile verilen yetkilerini kullanarak bu ormana giriş çıkışların kısıtlanmasına,

10 — Tarım İl Müdürlüğü ve onlara bağlı teşkilatların eğitim programlarında anız yakmanın yasak olduğunun köylülere anlatılmasına,

11 — Orman içi ve bitişiğinde bulunan turistik tesisler ve konaklama yerlerinin yetkilileri, orman ile tesisler arasındaki mıntıkada yangına karşı gerekli emniyet tedbirlerini almalarına, yangın emniyet şeritleri ile kendi özel yangınla mücadele ekiplerinin oluşturulmasına,

12 — Belediyelerin çöplerin etrafında en etkili şekilde önlem almalarına,

İş bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesi delaleti ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526, 2872 sayılı Çevre Kanununun ve 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmasına,

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı