Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

31 Mayıs 2002

CUMA

Sayı : 24771

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2002/4120     24/11/1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanun ile İhdas Edilen Bazı Kadroların Sınıf, Unvan ve Derecelerinin Değiştirilerek Bazı Kurumlara Tahsis Edilmesi Hakkında Karar

 

Atama Kararları

— Devlet, İçişleri, Dışişleri, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

Sınır Tespit Kararı

— İçişleri Bakanlığına Ait Sınır Tespit Kararı

 

Yönetmelikler

— Zirai Mücadele İlaçları Kontrol Yönetmeliğinin 32 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 39 ve 59 uncu Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Geçici 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Kocaeli Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 55 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2001/144 (4611 sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/20 Sayılı Kararı

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 20. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2002/4120

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun ile ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (V) sayılı cetvel olarak eklenen kadrolardan; ekli listenin (A) sütununda gösterilenlerin (B) sütununda belirtildiği şekilde sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilerek karşılarında adları yazılı kurumlara tahsis edilmesi ve aynı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmesi; Devlet Bakanlığı’nın 29/3/2002 tarihli ve 8607 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanun’un 25 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/5/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

Dr. Y. KARAKOYUNLU

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T.TOSKAY

M. TAŞAR

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

N.ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Dr. R. DOĞRU

R. ÖNAL

M. BOSTANCIOĞLU

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı V.

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S.ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2880

l- Hazine Müsteşarlığında açık bulunan,

l inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Sigortacılık Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Sedat YAMAK'ın, 657 sayılı Kanun'un değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

29 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

K. DERVİŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2867

l- Denizcilik Müsteşarlığında açık bulunan l inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığına Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü Müfettişi Ş.Bahadır KİŞİ'nin atanması,

657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4745 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değişik 23 üncü maddesi ve 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

29 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2868

l- Denizcilik Müsteşarlığında açık bulunan l inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Müfettiş kadrosuna Halk Bankası Genel Müdürlüğü Müfettişi Tahir BAYINDIR'ın atanması,

657 sayılı Kanunun 68/B ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddeleri ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4745 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değişik 23 üncü maddesi ve 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

29 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2869

l- Denizcilik Müsteşarlığında açık bulunan 3 üncü derece kadrolu +2200 ek göstergeli Müfettişliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Abdulfetah ÇETİNKAYA'nın atanması,

657 sayılı Kanunun 68/B, 74 üncü maddeleri ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4745 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değişik 23 üncü maddesi ve 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

29 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2882

1- Denizcilik Müsteşarlığında açık bulunan 3 üncü derece kadrolu +2200 ek göstergeli Müfettişliğe Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişi Mustafa ASLAN'ın atanması,

657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4745 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değişik 23 üncü maddesi ve 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

29 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2893

1. Adıyaman Emniyet Müdürü Halil SULTAR'ın,

Afyon Emniyet Müdürü Altan YENİCE'nin,

Ankara Emniyet Müdürü Hasan YÜCESAN'ın,

Çanakkale Emniyet Müdürü Bülent KENAROĞLU'nun,

Çorum Emniyet Müdürü Osman ÇAPALI'nın,

Giresun Emniyet Müdürü Sabahattin ÖZEL'in,

Manisa Emniyet Müdürü Şükrü YETİMOĞLU'nun,

Sakarya Emniyet Müdürü Muammer ÖZ'ün,

Van Emniyet Müdürü Zeki ÇATALKAYA'nın, başka bir göreve atanmak üzere Emniyet

Genel Müdürlüğü emrine alınmaları,

2. Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Müdürü APK Uzmanı Süleyman GÜLEÇ'in,

Afyon Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Müdürü APK Uzmanı A.Natık CANCA'nın,

Ankara Emniyet Müdürlüğüne, Bayburt Emniyet Müdürü Ercüment YILMAZ'ın,

Bayburt Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Müdürü APK Uzmanı Hamdi DİLAVER'in,

Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne, İçel Emniyet Müdürü Haluk BAHÇEKAPILI’nın,

Çorum Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Cumhur KULUY'un,

Giresun Emniyet Müdürlüğüne, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Süleyman TURŞUCU'nun,

Manisa Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Kahraman KOCAK'ın,

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Mustafa AYDIN'ın,

Van Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Tacettin KURT'un,

atanmaları,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. maddesi ile 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 3870 sayılı Kanun ile değişik 13. ve 2451 sayılı kanunun 2. maddesi ve bu kanuna 4158 sayılı kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

3. Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

29 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

R. K. YÜCELEN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

İçişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2883

1. Açık bulunan l inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına,

- Büyükelçi Yusuf BULUÇ'un,

2. Açık bulunan l inci derece kadrolu Genel Müdürlüklerden;

- Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Turan MORALI’nın,

- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Tahsin BURCUOĞLU'nun,

3. Açık bulunan l inci derece kadrolu Genel Müdür Yardımcılıklarından;

- Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığına, Aydın EVİRGEN'in,

- Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığına, Erdoğan Ş. İŞCAN'ın,

- Araştırma Genel Müdür Yardımcılığına, Arslan Hakan OKÇAL'ın,

- Avrupa Birliği Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcılığına, Ayşe Ayhan ASYA'nın,

- Afrika ve Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığına, Hatice Pınar IŞIK' ın,

- Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığına, Reha KESKİNTEPE'nin,

- Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığına, Esat Şafak GÖKTÜRK'ün,

- Amerika Genel Müdür Yardımcılığına, Fatma Suna ILICAK'ın,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

4. Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

29 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

İ. CEM

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Dışişleri Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2885

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, Hüseyin İLTER'in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

29 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. A. AKCAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2886

1. Açık bulunan l inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Sağlık Eğitimi Genel Müdür Yardımcısı Adnan COŞKUN'un atanması, 657 sayılı Kanun'un değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi ve bu Kanun'a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

29 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sağlık Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2887

1. Açık bulunan l inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bilal AK'ın atanması, 657 sayılı Kanun'un değişik 59, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

29 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sağlık Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2858

1. Açık bulunan l inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Zekeriya HERDEM'in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

29 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2874

1. Açık bulunan l inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine SSK Başkanı Gürol BANGER'in atanması; 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

29 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Y. OKUYAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2877

1. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Bekir Sami GÜVEN'in atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

29 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2888

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KAVLU'nun atanması,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan KÖKTÜRK'ün atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 ve 74 üncü maddeleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

29 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2879

1. Açık bulunan l inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Edirne İl Çevre Müdürlüğüne Erol OLGUN'un atanması, 657 Sayılı Kanun'un 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 Sayılı Kanun'un 2 nci maddesi ve bu Kanun'a 4158 Sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

29 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2891

1. Açık bulunan l inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Konya İl Çevre Müdürlüğüne, Salih YAŞAR'ın atanması, 657 Sayılı Kanun'un 74 üncü maddesi ile 2451 Sayılı Kanun'un 2 nci maddesi ve bu Kanun'a 4158 Sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

29 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


 Sınır Tespit Kararı

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2892

1- Adana ili Karaisalı ilçesi Çatalan Bucağına bağlı Karayusuflu Köyünün, aynı ilin Yüreğir ilçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı içişleri Bakanı yürütür.

29 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

R. K. YÜCELEN

Başbakan

İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Zirai Mücadele İlaçları Kontrol Yönetmeliğinin 32 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 22/6/1995 tarihli ve 22321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Zirai Mücadele İlaçları Kontrol Yönetmeliği’nin 32 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Örnek Etiketine Uygun Olmayan İlaçlara Yapılacak İşlemler

Madde 32 — Ambalaj üzerindeki etiketi, örnek etikete uygun olmayan ilaçlardan;

a) Satışa arz edilenlerden,

1 — Toksikolojik işaret ve ibarelerle, mecburi ikazları yazılmamış veya değiştirilmiş etiketi taşıyan,

2 — Etiketine, Bakanlıkça ilaç hakkında alınmış kısıtlama veya yasaklama kararları yazılmamış bulunan,

3 — Etiketine, azami perakende satış fiyatı yazılmamış veya Bakanlığın bilgisi dışında değiştirilmiş olan,

4 — İmal ve son kullanma tarihleri ile şarj numarası yazılmamış ve 1/9/1983 tarihli ve 18152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Mücadele İlaçları Etiket Yönetmeliği’nin diğer hükümlerine uygun olarak düzenlenmemiş etiketi taşıyan,

İlaçların satışları durdurulur ve bu ilaçların ruhsatına sahip firmalar hakkında, durumlarına uygun olarak 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu’nun 60, 61 ve 62 nci madde hükümleri uygulanır. Bu durumun tekrarı halinde, söz konusu ilaçların ruhsatları iptal edilir.

5 – Bakanlıkça tasdikli etiketinin dışında, başka bir ürün, hastalık, zararlı ve yabancı ot için tavsiye taşıyan etiketli ilaçların ruhsatları iptal edilir.

b) Bir ilacın tanıtılması amacı ile yapılan ve örnek etiketindeki bilgilerden farklı bilgileri taşıyan ve yanlış yorum ve uygulamalara sebep olabilecek sözlü, yazılı ve görsel yayınlar, Bakanlıkça toplattırılarak ilgili firmaya ihtar cezası verilir. Bu durumun tekrarı halinde, söz konusu ilacın ruhsatı iptal edilir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmeliğin; 1 inci maddesiyle değiştirilen 32 nci maddenin (a) bendinin 5 nolu alt bendine ilişkin hüküm bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 3 ay sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 16/11/1997 tarihli ve 23172 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 1 No’lu ekinde yer alan, E170 kodlu kalsiyum karbonat, E938 kodlu argon, E941 kodlu azot, E948 kodlu oksijen maddelerinin karşısında bulunan gıda maddesi sütunundaki parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmıştır.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E300 kodlu askorbik asit adlı maddenin karşısında bulunan gıda maddesi sütunundaki parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni bir satır olarak "Şarap" ifadesi ve bunun karşısındaki maksimum doz sütununa "100mg/l" değeri ilave edilmiştir.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E330 kodlu sitrik asit adlı maddenin karşısında bulunan gıda maddesi sütunundaki parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni bir satır olarak "Şarap" ifadesi ve bunun karşısındaki, maksimum doz sütununa "1g/l" değeri ve açıklamalar sütununa "Son üründe" ifadeleri ilave edilmiştir.

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E334 kodlu tartarik asit (L(+)(-)) adlı maddenin karşısında bulunan gıda maddesi sütunundaki parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni satırlar olarak "Şarap" ve "Şarap dışındaki yarı mamul maddeler" ifadeleri ve bunların karşısındaki, maksimum doz sütununa, şarap için "2.5g/l" ve şarap dışındaki yarı mamul maddeler için "1.5g/l" değerleri ve açıklamalar sütununa "Tartarik asit cinsinden" ifadeleri ilave edilmiştir.

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E336 kodlu potasyum tartaratlar adlı maddenin karşısında bulunan gıda maddesi sütunundaki parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni bir satır olarak "Şarap" ve "Şarap dışındaki yarı mamul maddeler" ifadeleri ve bunların karşısındaki, maksimum doz sütununa, şarap için "2.5g/l" ve şarap dışındaki yarı mamul maddeler için "1.5g/l" değerleri ve açıklamalar sütununa "Tartarik asit cinsinden" ifadeleri ilave edilmiştir.

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E353 kodlu metatartarik asit adlı maddenin karşısındaki maksimum doz sütununda şarap için verilmiş bulunan "1.5g/l" değeri, "200mg/l" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E354 kodlu kalsiyum tartarat adlı maddenin karşısında bulunan gıda maddesi sütunundaki parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni satırlar olarak "Şarap" ve "Şarap dışındaki yarı mamul maddeler" ifadeleri ve bunların karşısındaki, maksimum doz sütununa, şarap için "2.5g/l" ve şarap dışındaki yarı mamul maddeler için "1.5g/l" değerleri ve açıklamalar sütununa "Tartarik asit cinsinden" ifadeleri ilave edilmiştir.

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E402 kodlu potasyum aljinat ve E404 kodlu kalsiyum aljinat maddelerinin karşısındaki gıda maddesi sütununda parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni bir satır olarak "Şarap" ifadesi ve bunun karşısındaki, maksimum doz sütununa "GMP (QS)" ifadesi ve açıklamalar sütununa "sadece E402 ve E404" ifadesi ilave edilmiştir.

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E414 kodlu akasya gamı (gam arabik) adlı maddenin karşısındaki gıda maddesi sütununda parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni bir satır olarak "Şarap" ifadesi ve bunun karşısındaki maksimum doz sütununa "300mg/l" değeri ilave edilmiştir.

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E501 kodlu potasyum karbonatlar adlı maddelerin karşısındaki gıda maddesi sütununda parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni bir satır olarak "Şarap" ifadesi ve bunun karşısındaki maksimum doz sütununa "5g/l" değeri ilave edilmiştir.

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 6 No’lu ekinde yer alan, "Son üründeki şeker konsantrasyonu 5g/l den az olan şaraplar" ve "Son üründeki şeker konsantrasyonu 5g/l den çok olan şaraplar" ifadeleri başlayan satırlar çıkartılmış ve bu tabloya aşağıdaki satırlar ilave edilmiştir.

“

Kırmızı şarap (Şeker değeri >5g/l )            210

Kırmızı şarap (Şeker değeri <5g/l)             160

Beyaz ve roze şarap (Şeker değeri <5g/l) 210

Beyaz ve roze şarap (Şeker değeri >5g/l) 260

Köpüklü şarap                                             235    ”

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 7 No’lu ekinde yer alan, E150a kodlu karamel adlı maddenin karşısındaki gıda maddesi sütununa yeni bir satır olarak "Likör şarapları" ve bunun karşısındaki, maksimum doz sütununa "GMP (QS)" ve açıklamalar sütununa "Sadece E150a" ifadeleri ilave edilmiştir.

Geçici Madde 1— Halen faaliyet gösteren ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 1 yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar.

Yürürlük

MADDE 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı birlikte yürütür.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 39 ve 59 uncu Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 20/11/1999 tarihli ve 23882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 39 — Aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamaz, teklif veremezler.

a) Kanun hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

d) Teşekkül merkez ve müesseselerinde çalışan tüm personel,

e) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

f) (c) ve (e) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve 2. dereceye kadar (2. derece dahil) kan ve sıhri hısımları ile evlatlıkları,

(c), (e) ve (f) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin Yönetim Kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olmadıkları Anonim Şirketler hariç).

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık (sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmadıkları Anonim Şirketler hariç) ve Yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bunların kurmuş oldukları veya ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 59 — Teminat olarak kabul edilecek değerler şunlardır:

a) Tedavülde olan Türk parası.

b) Devletçe kabul edilen esaslara uygun olarak bankalar tarafından verilmiş ve geçerlilik süresi şartnamelerde veya sözleşmelerde öngörülen şartları haiz olan teminat mektupları: dış alımlarda teminat mektuplarının yabancı bir bankanın kontr garantisini taşıyan bir Türk bankasından alınması esastır.

c) Devlet tahvili ve hazine bonosu.

d) İmalat, tamir, bakım ve onarım amacıyla emaneten teslim edilen Teşekkül mallarında teminata ilaveten ayrıca hırsızlık sigortası hariç tüm tehlikelere karşı sigorta poliçesi de istenilir."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden :

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Geçici 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 1/7/1999 tarihli ve 23742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin değişik Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 1 — KSܒde Yaz Yarıyılı Sistemi oluşturuluncaya kadar not ortalamalarını yükseltmek amacıyla öğrencilere sınamalı ve başarısız duruma düştükleri dersler ile herhangi bir nedenle (E) notu aldıkları derslerden Temmuz ayı içerisinde Ek Sınav adı ile bir sınav hakkı tanınır. Ek Sınava girebilecek öğrencilerin listesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanarak ilgili birimlere gönderilir. Hazırlanan listelere göre Ek Sınavlara girmeyen öğrencilerin ilgili yarıyılda aldıkları başarı notu geçerlidir. Ek Sınavlar Temmuz ayının ilk mesai günü başlar.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Kocaeli Üniversitesinden :

Kocaeli Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 55 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 —9/4/2002 tarihli ve 24721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 55 —30/10/1996 tarihli ve 22802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Lisans-Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Yargıtay Kararları

Yargıtay 20. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2002/2252

Karar

: 2002/3348

Mahkemesi

: Serik Kadastro Mahkemesi

Tarihi

: 29/12/1992

Numarası

: 1990/738-1992/266

Davacı

: Ali Mecek ve ark.

Davalı

: Orman Yönetimi

Taraflar arasında görülen orman tahdidine itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda davanın H.U.M.Y.’nın 409/2 maddesine göre açılmamış sayılması yolunda kurulup, temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen hükmün H.U.M.Y.’nın 427. maddesi gereğince kanun yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 19.3.2002 tarih ve Hukuk 2002/26496 sayılı yazıları ile istenilmekle, dosya içerisindeki tüm belgeler incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı, orman kadastro çalışmalarında orman sahası olarak tesbit edilen taşınmazın kadimden beri kendi mülkiyeti ve zilyetliği altında bulunduğunu iddia ile tesbitinin iptalini istemiş, mahkemece H.U.M.Y.nın 409/5. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

3402 Sayılı Yasanın 25/1. maddesinde kadastro mahkemesinin, özel yasalarca kendisine verilen işlere bakacağı; 6831 Sayılı Yasanın değişik 11/1. maddesinde de sınırlama ve 2/B uygulamasından doğan davaların kadastro mahkemelerinde; kadastro mahkemesi olmayan yerlerde ise, kadastro davalarında bakmakla görevli genel mahkemede, bakılacağı hükme bağlanmıştır. 3402 Sayılı Yasanın 33/1. maddesinde dava ayrımı yapılmaksızın, bu yasadaki usul ve esasların uygulanacağı vurgulanmış olup; 29/1. maddesinde de "kadastro mahkemesinde gelmeyen tarafın yokluğunda duruşma yapılır. Taraflardan hiç biri gelmez ise dosya işlemden kaldırılmaz" hükmüne yer verilmiştir. Orman kadastrosu da bir kadastro işidir. 6831 Sayılı Orman Yasası ve bunu değiştiren tüm orman yasalarında yer alan özel hükümler saklı olup; esas alınmak koşulu ile 3402 Sayılı Yasadaki yargılama usul hükümlerine tabidir.

Mahkemece, taraflar gelmese dahi, işin esasının görülüp, toplanması mümkün olan deliller toplanıp incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, davacının gelmediğinden bahisle dosyanın işlemden kaldırılıp; H.U.M.Y.'nın 409. maddesi gereğince, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; H.U.M.Y.'nın 427/6. maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulüne ve Serik Kadastro Mahkemesince verilen ve temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen 29.12.1992 tarih ve 1990/738-1992/266 sayılı hükmün hukuki neticesi saklı kalmak kaydı ile KANUN YARARINA BOZULMASINA, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine 9.4.2002 günü oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 20. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2002/2251

Karar

: 2002/3349

Mahkemesi

: Serik Kadastro Mahkemesi

Tarihi

: 4/3/1993

Numarası

: 1989/52-1993/25

Davacı

: Mustafa Ay

Davalı

: Hazine-Orman Yönetimi

Taraflar arasında görülen orman tahdidine itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda davanın H.U.M.Y.nın 409/2 maddesine göre açılmamış sayılması yolunda kurulup, temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen hükmün H.U.M.Y.nın 427. maddesi gereğince kanun yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 19.3.2002 tarih ve Hukuk 2002/26130 sayılı yazıları ile istenilmekle, dosya içerisindeki tüm belgeler incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı, orman kadastro çalışmalarında orman sahası olarak tesbit edilen taşınmazın kadimden beri kendi mülkiyeti ve zilyetliği altında bulunduğunu iddia ile tesbitinin iptalini istemiş, mahkemece H.U.M.Y.nın 409/5. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

3402 sayılı Yasanın 25/1. maddesinde kadastro mahkemesinin, özel yasalarca kendisine verilen işlere bakacağı; 6831 sayılı Yasanın değişik 11/1. maddesinde de sınırlama ve 2/B uygulamasından doğan davaların kadastro mahkemelerinde; kadastro mahkemesi olmayan yerlerde ise, kadastro davalarında bakmakla görevli genel mahkemede bakılacağı hükme bağlanmıştır. 3402 sayılı Yasanın 33/1. maddesinde dava ayrımı yapılmaksızın, bu yasadaki usul ve esasların uygulanacağı vurgulanmış olup; 29/1. maddesinde de "kadastro mahkemesinde gelmeyen tarafın yokluğunda duruşma yapılır. Taraflardan hiç biri gelmez ise dosya işlemden kaldırılmaz" hükmüne yer verilmiştir. Orman kadastrosu da bir kadastro işidir. 6831 sayılı Orman Yasası ve bunu değiştiren tüm orman yasalarında yer alan özel hükümler saklı olup; esas alınmak koşulu ile 3402 sayılı Yasadaki yargılama usul hükümlerine tabidir.

Mahkemece, taraflar gelmese dahi, işin esasının görülüp, toplanması mümkün olan deliller toplanıp incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, davacının gelmediğinden bahisle dosyanın işlemden kaldırılıp; H.U.M.Y.'nın 409. maddesi gereğince, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; H.U.M.Y.'nın 427/6. maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulüne ve Serik Kadastro Mahkemesince verilen ve temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen 4.3.1993 tarih ve 1989/52-1993/25 sayılı hükmün hukuki neticesi saklı kalmak kaydı ile KANUN YARARINA BOZULMASINA, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine 9.4.2002 günü oybirliği ile karar verildi.

Sayfa Başı