Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

16 Mayıs 2002

PERŞEMBE

Sayı : 24757

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2002/3989 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovakya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Hava Taşımacılığı Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2002/4024 Türkiye-Moldova Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolu’nun Onaylanması Hakkında Karar

2002/4025 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Macaristan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan Askeri Tarih, Askeri Arşiv, Askeri Müzecilik ve Askeri Yayın Alanında İşbirliği ile İlgili Protokol’un Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2002/3985 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf  Tutulacakların Tespitine Dair Karar

2002/3992 Antalya İli,Merkez İlçe, Muratpaşa (Yeniemek) Mahallesinde Bulunan ve Mülkiyeti Hazineye Ait Olan Taşınmaz Malların 4706 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Çerçevesinde Kullanılmak Üzere Tespiti Hakkında Karar

2002/4026 Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü’ne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2002/4033 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne AitBazı Kadro ve Pozisyonlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— TCDD Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bahçeşehir Üniversitesi Ana Yönetmeliği

— Bahçeşehir Üniversitesi Lisans Eğitim–Öğretim Yönetmeliği

— Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans Eğitim–Öğretim Yönetmeliği

— Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği

— Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller ve Enformatik Okulu Eğitim ve Sınav Yönetmeliği

— Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Revize Edilen TS/541 Kuru İncir Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2002/13)

— 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— Rekabet Kurulunun 99-44/467-296 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 00-24/244-131 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 00-50/546-301 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

—— • —— 

—— • —— 

 

Sayfa Başı


—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

 

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

 

Ulaştırma Bakanlığından :

 

TCDD Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

 

MADDE 1 — 12/7/1995 tarihli ve 22341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TCDD Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 — Emanet Heyetleri;

a) İlgili Daire başkanlıklarının teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile kurulur. Ancak; emaneten yapılacak işin keşif tutarı, Genel Müdürlüğün, TCDD İnşaat İşleri İhale Yönetmeliği ile TCDD Alım Satım ve İhale Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde kayıtlı parasal yetki sınırını aştığı takdirde, o işin emaneten yapılması için TCDD Yönetim Kurulu Kararının alınması gerekir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini TCDD Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Bahçeşehir Üniversitesinden :

Bahçeşehir Üniversitesi Ana Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kuruluş

Madde 1 — Bahçeşehir Üniversitesi, Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı tarafından kurulmasına karar verilip 15/1/1998 tarihli ve 4324 sayılı Kanunla kamu tüzel kişiliği kazanmış, merkezi İstanbulda bulunan bir Yükseköğretim Kurumudur.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte yer alan:

 

Kurucu Vakıf

: Bahçeşehir Üniversitesinin Kurucusu Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfını,

 

Üniversite

: Bahçeşehir Üniversitesini,

 

Mütevelli Heyet

: Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

 

Başkan

: Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

 

Rektör

: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

 

Senato

: Bahçeşehir Üniversitesi Senatosunu,

 

Yönetim Kurulu

: Bahçeşehir Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

 

Kanun

: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet

Mütevelli Heyet

Madde 3 — Mütevelli Heyet Üniversitenin en yüksek karar organı olup, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

Mütevelli Heyet, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu tarafından seçilecek kanun ve yönetmeliklerde öngörülen şartları haiz en az yedi kişiden oluşur. Mütevelli Heyet üyelerinin yaş sınırlaması hariç devlet memuru olma niteliklerine sahip bulunmaları ve en az üçte ikisinin lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olması gerekir. Rektör Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup, kendisiyle ilgili toplantılara katılamaz ve Mütevelli Heyet Başkanlığına seçilemez. Rektör dışındaki üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.

Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı üçü geçemez.

Mütevelli Heyetin toplantı nisabı; üye tam sayısının yarısından bir fazladır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Karar oylamasında üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa, dördüncü turda oy çoğunluğu esası uygulanır. Her üye kabul veya ret olarak oyunu kullanmak zorundadır.

Mütevelli Heyet üyelerinin adları, seçildikleri tarihi izleyen onbeş gün içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Mütevelli Heyet üyelerinin değişmesi durumunda yeni üye adları aynı şekilde bildirilir.

Mütevelli Heyetteki her üyenin hizmet süresi dört yıldır. Bir üyenin hizmet süresi bitmeden herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde yerini alacak yeni üyeler, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere seçilirler. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

Mütevelli Heyet üyelerinden herhangi birinin süresi bitmeden görevinden alınabilmesi için, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulunun üye tam sayısının üçte ikisinin öneri lehinde oy kullanması gerekir.

Mütevelli Heyet yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Mütevelli Heyeti olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Başkanındır. Mütevelli Heyet kararları usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Mütevelli Heyetin Görevleri

Madde 4 — Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek,

b) Rektörü, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü almak suretiyle atamak ve atamadaki usule göre görevden almak,

c) Üniversitenin her yönden verimli çalışabilmesi için bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, tamamlayıcı nitelikte yönetmelik ve yönergeler çıkarmak,

d) Üniversite organlarınca hazırlanan yönetmelik ve yönerge taslaklarını inceleyerek karara bağlamak,

e) Bölüm, anabilim ve anasanat dalları ile uygulama ve araştırma merkezi açılması, birleştirilmesi veya kapatılması; konservatuvar, meslek yüksekokulu veya hazırlık okulu kurulması ile ilgili önerileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak,

f) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapmak; atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak,

g) Rektörlükçe hazırlanan ve onayına sunulan üniversite bütçesini inceleyerek kabul etmek ve uygulamaları izlemek,

h) Öğrencilerden alınacak yıllık eğitim ücretlerini ve ücretlerin alınma zamanlarını tesbit etmek,

i) Her akademik yıl Üniversiteye alınması Yükseköğretim Kuruluna teklif edilecek öğrenci sayılarını ve burs kontenjanlarını tesbit etmek,

j) Üniversiteye ait menkul ve gayrimenkulleri kontrol etmek,

k) Mütevelli Heyet yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçü ve süreyle Rektöre devredebilir.

Mütevelli Heyet Başkanı

Madde 5 — Mütevelli Heyet, üyeleri arasından dört yıl için bir Başkan, Başkan da üyeler arasından iki yıl için bir Başkan vekili seçer. Ancak Mütevelli Heyet Başkanlığı ile Rektörlük sıfatları aynı kişide toplanamaz. Başkanın, görev başında olmadığı sürelerde Başkan Vekili kendisine vekalet eder. Süreleri biten Başkan ve Başkan vekili yeniden seçilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Teşkilat

Rektör

Madde 6 — Rektör, Üniversitenin yürütme organının başı olup Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından oy çokluğu ile dört yıllık süre için atanır ve ilgili mevzuat ve bu Yönetmelikle kendisine verilen yetkiler ile Mütevelli Heyetin verdiği yetkileri kullanır. Rektör aynı yöntemle görevden alınabilir.

Görev başındaki Rektör yeniden aday gösterilebilir. Rektörlerin yaş haddi 67’dir. Ancak, Rektör olarak atanmış olanlarda görev süreleri bitinceye kadar yaş haddi aranmaz.

Rektör Yardımcıları

Madde 7 — Rektör, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından, biri akademik işlerde görevli olmak üzere en çok üç kişiyi Rektör Yardımcısı olarak atar. Rektör yardımcılarının görev süreleri beş yıldır.

Rektör, görev başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Rektör görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığı takdirde Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Rektörlüğün herhangi bir sebeple boşalması halinde, Mütevelli Heyet, Rektör yardımcılarından birini vekil olarak atar. Rektöre vekalet etme süresi en fazla altı ay olup bu süre sonunda yeni bir Rektör göreve atanır.

Rektörün Görevleri

Madde 8 — Rektörün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Mütevelli Heyetin idari ve mali konularda alacağı kararları uygulamak,

b) Mütevelli Heyet ile akademik ve idari personel arasında Ünivesite yönetimine ilişkin konularda bağlantı sağlamak,

c) Üniversite kurullarına başkanlık etmek,

d) Yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak,

e) Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak,

f) Her Eğitim-Öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin Eğitim-Öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek,

g) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını bağlı birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyete sunmak,

h) Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

i) Gerekli gördüğü hallerde, Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,

j) Üniversite birimleri ve her düzeydeki personelin üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

k) Kanun ve bu Yönetmelikle kendisine verilen diğer görevleri yapmak,

Bunun dışında Rektör, Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesini rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde; öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanılmasında; gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında; eğitim-öğretim, bilimsel, araştırma ve yayım faaliyetlerinin Devlet kalkınma, plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde; bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında; takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Senato

Madde 9 — Üniversite Senatosu, Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar, her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kere olağan olarak toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırır.

Senatonun raportörü Üniversite Genel Sekreteridir.

Senatonun Görevleri

Madde 10 — Senato, Üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,

c) Mütevelli Heyetin onayından sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan Üniversite veya Üniversitenin birimleriyle ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

d) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

e) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

f) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

g) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,

h) Kanun ve Yönetmelikle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Üniversite Yönetim Kurulu

Madde 11 — Üniversite Yönetim Kurulu, Rektörün başkanlığında, dekanlardan,

Üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Üniversite Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Üniversite Genel Sekreteri yapar.

Üniversite Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 12 — Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olup aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,

b) Faaliyet, plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileriyle birlikte Rektörlüğe sunmak,

c) Üniversite yönetimiyle ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,

d) Fakülte, enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

e) Kanun ve bu Yönetmelik ile verilen diğer görevleri yapmak.

Dekan

Madde 13 — Rektör, Üniversitenin içinden veya dışından bir profesörü dekan olarak önerir; atama Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla kesinleşir. Dekan aynı yöntemle görevden alınabilir. Dekanın görev süresi üç yıldır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.

Dekan, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları en çok üç yıl için atanır. Dekan görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

Dekanın Görevleri

Madde 14 — Dekanın görevleri şunlardır:

a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakültenin bütçesi ile ilgili öneriyi Fakülte Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

d) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

e) Kanun ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte Kurulu

Madde 15 — Fakülte Kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte Kurulu, normal olarak her yarı yılın başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğünde Fakülte Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Fakülte Kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar.

Fakülte Kurulunun Görevleri

Madde 16 — Fakülte Kurulu akademik bir organ olup, görevleri şunlardır;

a) Fakültenin eğitimi-öğretimi, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

b) Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek,

c) Kanun ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Fakülte Yönetim Kurulu

Madde 17 — Fakülte Yönetim Kurulu, dekanın başkanlığında, fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

Kurul, dekanın çağrısı üzerine toplanır.

Yönetim Kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar.

Fakülte Yönetim Kurullarının Görevleri

Madde 18 — Fakülte Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup, aşağıdaki görevleri yapar:

a) Fakülte kurulunun kararları ile tesbit edilen esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programlarıyla ilgili takvimin uygulanmasını sağlamak,

c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe kararını hazırlamak; dekanın fakülte yönetimiyle ilgili getireceği konularda karar almak,

d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar vermek,

e) Kanun ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Enstitü Müdürü

Madde 19 — Enstitü müdürü, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanınca üç yıl için atanır. Enstitü müdürü aynı yöntemle görevden alınabilir.

Rektör, müdürün önerisiyle enstitüde tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak atar. Müdürlüğe vekalet 6 aydan fazla olmaz. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.

Enstitü Müdürünün Görevleri

Madde 20 — Enstitü müdürü, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle dekanlara verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Enstitü Kurulu

Madde 21 — Enstitü Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur.

Enstitü kurulu Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte kuruluna verilen görevleri yapar.

Enstitü Yönetim Kurulu

Madde 22 — Enstitü Yönetim Kurulu, enstitü müdürü başkanlığında müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

Enstitü Yönetim Kurulu, Kanun ve bu Yönetmelikle Fakülte Yönetim Kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Yüksekokul Müdürü

Madde 23 — Yüksekokul müdürü, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanınca üç yıl için atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir.Yüksekokul müdürü aynı yöntemle görevden alınabilir.

Müdürün tam zamanlı öğretim elemanları arasından önereceği en çok iki yardımcısı üç yıl için Rektörlükçe atanır.

Müdüre vekalet, dekana vekalet hükümlerine tabidir.

Yüksekokul müdürü Kanunla ve bu Yönetmelik hükümleriyle dekana verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul Kurulu

Madde 24 — Yüksekokul Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm başkanlarından oluşur.

Yüksekokul Kurulu Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Madde 25 — Yüksekokul Yönetim Kurulu müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

Yüksekokul Yönetim Kurulu, Kanunla ve bu Yönetmelikle fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Bölüm Başkanı

Madde 26 — Bölüm başkanı, bölümün tam zamanlı profesörleri, bulunmadığı takdirde tam zamanlı doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından fakültelerde dekanca, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine Rektörce üç yıl için atanır.

Süresi biten başkan tekrar atanabilir. Bölüm başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda öğretim üyelerinden birini vekil bırakır. Başkanın altı aydan fazla görev başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir başkan atanır.

Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretimi ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Öğretim Elemanları

Madde 27 — Üniversitenin öğretim elemanları, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanları ve öğretim yardımcılarıdır.

Öğretim elemanlarının nitelikleri Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının nitelikleriyle aynıdır. Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alamazlar. Üniversite öğretim elemanlarının seçiminde, Devlet tarafından kurulan yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerine ek olarak akademik ve bilimsel yönden en üst düzeyde öğretim elemanlarının sağlanması amacıyla Mütevelli Heytince kabul edilecek diğer şartlarda aranır.

Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı, enstitü ve yüksekokul müdürleri, dekan ve Rektör tarafından izlenir ve denetlenir.

Öğretim Üyeleri

Madde 28 — Öğretim üyeleri, Üniversitede görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.

1) Profesör; en yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.

2) Doçent; Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir.

3) Yardımcı Doçent; Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.

Öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:

a) Üniversitede, kanunda belirtilen amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve

lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

b) Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,

c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek, bu konudaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek,

d) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmektir,

e) Kanun ve Yönetmelikle verilen diğer görevleri yerine yapmaktır.

Öğretim üyeleri, ilgili birimin görüşü alınarak belirlenen adaylar arasından Rektörce önerilir; Mütevelli Heyet Başkanınca en çok üç yıl süre için atanır.

Öğretim Görevlileri

Madde 29 — Öğretim görevlileri, Üniversitede ve bağlı birimlerinde atanmış öğretim üyesi bulunmayan derslerin veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış, atama veya ders saat ücreti ile görevlendirilmiş kişilerdir.

Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşü alınarak fakültelerde dekanların, Rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün göstereceği adaylar arasından Rektörce önerilir; Mütevelli Heyet Başkanınca en çok iki yıl için atanırlar. Atandıkları süre sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bu süre içinde görevlendirildikleri konuda öğretim üyesi atanmadığı takdirde yeniden atanabilirler.

Okutmanlar

Madde 30 — Okutmanlar, eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanlarıdır. Okutmanlar ilgili kurumların görüşleri alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanın, Rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün göstereceği adaylar arasından Rektörce önerilir. Mütevelli Heyet Başkanınca en çok iki yıl için atanırlar.

Öğretim Yardımcıları

Madde 31 — Öğretim yardımcıları Üniversitede belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır. Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır.

Bölüm başkanlarınca belirlenen araştırma görevlileri, Dekanın, enstitü ya da yüksek-

okul müdürünün olumlu görüşü alınarak en çok 3 yıl için Rektörce önerilir; Mütevelli Heyet Başkanınca atanır. Bu süre sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.

Uzmanlar, öğretimle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.

Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır.

Eğitim-öğretim planlamacıları, eğitim-öğretimin planlamasıyla görevli öğretim yardımcılarıdır.

Uzmanlar, çeviriciler ve planlamacılar ilgili yönetim kurullarının görüşü alınarak fakülte ve bağlı birimlerinde dekanın, Rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün, Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanının önerisi üzerine rektörce önerilir. Mütevelli Heyet Başkanınca en çok iki yıl için atanır. Bu süre sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulüne uyulur.

Araştırma ve Geliştirme Projeleri ve Danışmanlık Hizmetleri

Madde 32 — Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce Üniversite ve bağlı birimlerinden istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilecek esaslara göre yapılır.

Gelen teklifler, Rektör tarafından oluşturulacak Proje Değerlendirme Komitesi tarafından incelenir, değerlendirilir ve proje yöneticisi seçilir.

Değerlendirme yapılırken projenin Üniversitenin eğitim ve araştırmalarına katkısı, sağlayacağı gelir ve diğer hususlar gözönüne alınır.

Tam zamanlı öğretim üyelerinin Üniversite içinde veya dışında danışmanlık yapmaları Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Rektörlükçe verilecek izne bağlıdır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar üniversitede sürdürülmüş sayılır.

Bu madde kapsamında alınan her türlü ücret Üniversiteye gelir kaydedilir.

Üniversitede görevli tam zamanlı personelin projelerden veya danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden ne ölçüde yararlanacaklarına (telif hakları dahil) ilişkin esaslar, Rektörlükçe belirlenen ilkeler doğrultusunda Mütevelli Heyet tarafından karara bağlanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İdari Teşkilat

 

Üniversite İdari Teşkilatı

Madde 33 — Üniversite idari teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Genel Sekreterlik,

b) Personel Müdürlüğü,

c) Mali İşler ve Satınalma Müdürlüğü,

d) Öğrenci İşleri Müdürlüğü,

e) Spor ve Aktivite Koordinatörlüğü,

f) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü,

g) Bilgi İşlem Müdürlüğü,

h) Teknik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

i) Hukuk Müşavirliği.

Genel Sekreterlik

Madde 34 — Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki genel sekreter yardımcısı ve bağlı birimlerinden oluşur.

Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

Genel Sekreter, Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyet Başkanınca atanır. Aynı usülle görevden alınır.

Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak,

b) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oy kullanmaksızın raportörlük yapmak; bu konularda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

d) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,

e) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,

f) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

g) Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Teknik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Madde 35 — Teknik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak,

b) Yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarımlarını yapmak,

c) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jenaratör, havalandırma sistemleri, telefon santrali, asansörlerin bakım ve onarımı ile çevre düzenlemesi ve araç işletme işlerini yapmak,

d) Araç, gereç ve malzemenin temini ve korunmasıyla ilgili hizmetleri yapmak,

e) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,

f) Fotokopi ve teksir hizmetlerini yerine getirmek,

g) Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlemlerini yürütmek.

Personel Müdürlüğü

Madde 36 — Personel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

b) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

d) Öğrencilerin ve personelin sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

e) Rektör ve Genel Sekreterce verilecek benzeri görevleri yapmak.

Mali İşler ve Satınalma Müdürlüğü

Madde 37 — Mali İşler ve Satınalma Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Üniversiteye ait bütçe tasarısını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,

b) Yatırım programlarının finansman kaynaklarıyla ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

c) Uygulama sırasında ödenek durumunu izlemek.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Madde 38 — Öğrenci İşleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumlarıyla ilgili işleri yapmak,

b) Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,

c) Rektör ve Genel Sekreterce verilecek benzeri görevleri yapmak.

Spor ve Aktivite Koordinatörlüğü

Madde 39 — Spor ve Aktivite Koordinatörlüğü; Öğrencilerin ve personelin sportif, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenler.

Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü

Madde 40 — Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Üniversite kütüphanelerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak,

b) Baskı, film, videobant, mikrofilm, kayıt katalogları hazırlamak,

c) Bibliyografik tarama çalışmaları yapmak,

d) Rektör ve Genel Sekreterce verilecek benzeri görevleri yapmak.

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Madde 41 — Bilgi İşlem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek, eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,

b) Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek,

c) Rektör ve Genel Sekreterce verilecek benzeri görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği

Madde 42 — Hukuk Müşavirliği doğrudan Rektörlüğe bağlı olup, görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin kazai ve idari merciler karşısında haklarını savunmak,

b) Üniversitenin faaliyetlerinin yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak,

c) Rektörce verilecek benzeri görevleri yapmak.

Fakülte ve Yüksekokul İdari Teşkilatı

Madde 43 — Fakülte ve yüksekokullarda idari teşkilat, fakülte veya yüksekokul sekreterine bağlı yeteri kadar uzman ve idari personelden oluşur.

Enstitü İdari Teşkilatı

Madde 44 — Enstitü Sekreteri ile sekreterlik bürosu enstitünün idari işlerini yürütür.

Bölüm İdari Teşkilatı

Madde 45 — Bölüm idari teşkilatı, bir büro şefinin yönetiminde yeteri kadar personelden oluşur.

Bölüm bürosu, bölümün yazı, evrak ve benzeri işlerini yürütür.

İdari Teşkilatın Atanması

Madde 46 — Üniversitede görevli idari personel Genel Sekreterin teklifi ve Rektörlüğün önerisiyle Mütevelli Heyet Başkanınca atanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

Üniversitenin Gelir Kaynakları

Madde 47 — Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır :

a) Kurucu Vakıfca geliri Üniversiteye tahsis edilmiş kuruluşlardan gelen gelirler,

b) Üniversitenin yatırımlarından elde edilecek gelirler,

c) Araştırma ve geliştirme projelerinden elde edilecek gelirler,

d) Öğrencilerden alınacak ücretler,

e) Devlet bütçesinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar,

f) Başkanca kabul edilmesine karar verilen bağışlar, vasiyetler ve sair gelirler.

İta Amiri

Madde 48 — Üniversitenin ita amiri Mütevelli Heyet Başkanıdır. Başkan bu yetkiyi uygun gördüğü ölçüde Rektöre devredebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

Madde 49 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 50 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

—— • —— 

Bahçeşehir Üniversitesinden :

 

Bahçeşehir Üniversitesi Lisans Eğitim – Öğretim Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Hukuki Dayanak

Madde 1 — Bu Yönetmelik 18/1/1998 tarihli ve 23234 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan Bahçeşehir Üniversitesi kurulması ile ilgili 4324 sayılı Kanuna ve Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bahçeşehir Üniversitesinde lisans düzeyindeki her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen; Üniversite, Bahçeşehir Üniversitesi; ilgili Yönetim Kurulu, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim programını yürüten birimin (Fakülte veya Yüksekokul'un) Yönetim Kurulunu ifade eder.

Giriş

Madde 4 — Üniversite lisans programlarına Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin öğrenci alınmasına ilişkin 18 inci maddesine göre Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilecek ve Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun bulunacak sayıda merkezi yerleştirme yöntemi ile öğrenci alınır. Mütevelli Heyetince belirlenen eğitim birimleri ve kontenjanları Rektörlük tarafından Yükseköğretim Kuruluna önerilir.

Ücretler

Madde 5 — Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Ücretler her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Üniversite ücretini yatırmayan öğrencinin kaydı yapılamaz, yenilenemez veya dondurulamaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Burslu Öğrenciler

Madde 6 — Üniversite Senatosunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile kararlaştırılacak bölümlere burslu öğrenci kabul edilebilir. Burslarla ilgili diğer hususlar Üniversite Senatosunca hazırlanan burs yönetmeliği ile belirlenir.

Eğitim ve Öğretim Dili

Madde 7 — Üniversitede eğitim-öğretim dili İngilizce'dir. Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin İngilizce dil seviyeleri, Üniversite tarafından yapılan veya eşdeğerliği Üniversite tarafından kabul edilen bir yeterlik sınavıyla belirlenir. İngilizce dil seviyeleri yeterli görülenler lisans programına kayıtlarını yaptırırlar. İngilizce dil seviyeleri yeterli olmayan öğrenciler Hazırlık Okulu programına devam ederler. Hazırlık Okulu Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirerek başarılı olan öğrenciler yerleştikleri lisans programına başlayabilirler. Birinci dönem sonunda başarılı olan öğrenciler akademik danışmanlarının önerdiği dersleri alabilirler. Danışmanın uygun görmediği derslere yazılamazlar.

Hazırlık programının birinci yılı sonunda dil bilgileri yeterli bulunmayanlar, hazırlık programını tekrar ederler veya dil seviyesini Üniversite dışında istenilen düzeye çıkarmak amacıyla eğitim ücretlerini ödemek koşulu ile iki yarıyıl süreyle isterlerse kayıtları dondurulabilir. Bu süre sonunda da İngilizce dil seviyelerini yeterli düzeye getiremeyenlerin Üniversite ile ilişkileri kesilir.

Üniversite dışından yatay geçiş yapmak ya da özel öğrenci olmak için başvuranların İngilizceyi yeterli düzeyde bilmeleri şarttır. Bu öğrencilerin İngilizce dil seviyesi, Üniversite tarafından yapılan ya da eşdeğerliği Üniversite tarafından kabul edilen bir yeterlik sınavı ile belirlenir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Yatay Geçişler

Kayıt

Madde 8 — Üniversiteye, ÖSYM tarafından belirlenen belgeleri ve/veya Üniversite Yönetmeliğinde öngörülen tüm şartları yerine getiren öğrencilerin kesin kayıtları yapılır. Kayıt tarihleri Üniversite tarafından ilan edilen Akademik Takvimle belirlenir. Belirlenen tarihte istenilen belgelerle başvurmayanların kaydı yapılmaz. Belgelerinde kasıtlı değişiklik yapmış olanlar ve/veya bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılanların kaydı yapılmaz, yapılmışsa da iptal olunur. Zorunlu nedenlerden veya belirli bir eğitim amacını gerçekleştirmek için öğrenciler ücretlerini ödemek koşulu ile bir veya birkaç yarıyıl süreyle kayıt dondurmak üzere Üniversiteden ayrılmak için ilgili Yönetim Kuruluna başvurabilirler. İlgili Yönetim Kurulu durumu değerlendirerek karara bağlar. İzin süresi sonunda öğrenci başka bir karar gerekmeksizin Üniversitedeki eğitimine devam eder. İzin sırasında başka eğitim kurumlarında alınan dersler için ilgili Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin Üniversitedeki programına nakil kredisi verilebilir. Kaydını dondurmak isteyen öğrenci öğrenim ücreti dahil tüm kayıt işlemlerini yerine getirmiş olmalıdır.

Kayıt Yenileme

Madde 9 — Öğrenciler her Akademik yarıyılın başında kayıtlarını yenilemek zorundadır. Yarıyıl kayıtlarının yapılabilmesi için o yarıyıl eğitim ücretinin ödenmiş olması gereklidir.

Danışmanının onayını almak koşulu ile yarıyılın ilk iki haftası içerisinde ilk kez aldığı derslerde değişiklik yapılabilir. İlk ara sınav tarihine kadar ders bırakma işlemi danışman onayı ile yapılabilir. Ancak tekrar dersleri bırakılamaz.

Yatay Geçişler

Madde 10 — Yurt içindeki bir üniversitenin en az bir yarıyılını, yurt dışında ise eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir üniversitede en az bir yılını başarıyla tamamlamış olanlar Üniversiteye yatay geçiş için başvurabilirler. Her ders yılı başında yatay geçişlerde Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri dışında aranacak şartlar, ilgili bölümlerin görüşü alınarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yatay geçiş başvuruları, ilgili bölümün intibak programı çerçevesince Fakülte Yönetim Kurulunca incelenir ve karara bağlanır. Üniversitenin herhangi bir programına kayıtlı olanlar Üniversite içindeki başka bir programa yatay geçiş yapmak için o programı yürüten Fakülte Yönetim Kuruluna başvurabilirler. Bu başvurularda aranacak şartlar fakültelerce ilan edilir ve başvurular ilgili Yönetim Kurulunca incelenerek karara bağlanır.

Kimlik Kartı

Madde 11 — Kesin kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye Üniversite kimlik kartı verilir. Her yarıyıl kimlik kartları yenilenir. Kaybedilen kimlik kartının yenisi ücreti karşılığı kimlik sahibinin dilekçe ile müracaatı halinde verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

 

Akademik Yıl

Madde 12 — Bir Akademik yıl 15 haftalık iki yarıyıldan oluşur. Dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Her yarıyılın son haftası sınavlara ayrılır. Gerektiğinde yaz öğretimi açılabilir. Açıldığı takdirde yarıyıl niteliğindedir. Bunun için Üniversite Senatosunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı gereklidir. Birinci sınıf öğrencileri için yeterlik sınavları ikinci yarıyıl final sınavlarından sonra yapılır.

Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar Üniversite tarafından ilan edilen "Akademik Takvim" ile düzenlenir.

Devam

Madde 13 — Öğrenciler kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavların, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı ve başarı notuna katkısı dönem başında ilgili dersin öğretim elemanınca belirlenip öğrencilere açıklanır. Öğrencilerin devamı ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Sağlık nedeniyle devamsızlıklarla ilgili işlemler için Fakülte Yönetim Kurulları yetkilidir.

Kılık Kıyafet

Madde 14 — Öğrencilerin kılık-kıyafetleri yürürlükteki hukuk kurallarına ve yargı kararlarına uygun olmalıdır.

Danışman

Madde 15 — Her öğrenciye bir öğretim elemanı danışman olarak atanır. Öğrencinin izlediği programdan mezun olabilmesi için alacağı zorunlu ve seçmeli dersler ve ders değişiklikleri, danışmanın onayı olmadan kesinleşemez.

Ders Programları ve Kredi Yükü

Madde 16 — Bir eğitim programı, zorunlu ve seçmeli dersler, laboratuvar, uygulama, tez ve benzeri çalışmalardan oluşur. Fakültelerin hazırladığı bu programlar Üniversite Senatosunca karara bağlanır.

Her yarıyıl için ilgili eğitim-öğretim programında gösterilen derslerin kredi saatlerinin toplamı, o yarıyılın normal ders yüküdür. İlgili danışmanın önerisi ve bölüm başkanının kararı ile bir öğrencinin yarıyılda alacağı ders yükü, o yarıyılın normal ders yüküne göre en çok 6 kredi azaltılabilir veya artırılabilir. Son yarıyılda bulunan öğrenciler için, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayıyla bu kredi yükü değiştirilebilir. Ders yükünün azaltılması halinde, öğrenci bıraktığı dersi verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır.

Çift Anadal Lisans Programları

Madde 17 — Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, başka bir bölümün lisans programını aynı zamanda izleme izni verilebilir. Çift Anadal programlarına ait hususlar Üniversite Senatosunca ayrı bir yönerge ile belirlenir.

Yandal Programları

Madde 18 — Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere kendi lisans programına ek olarak bir Yandal programını izleme izni verilebilir. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Yandal programlarına ait hususlar Üniversite Senatosunca ayrı bir yönerge ile belirlenir.

Notlar

Madde 19 — Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlardan biri, ilgili öğretim üyesi tarafından başarı notu olarak takdir edilir.

 

......Verilen Not

Katsayısı

 

.....A

4.00

 

.....A-

3.67

 

.....B+

3.33

 

.....B

3.00

 

.....B-

2.67

 

.....C+

2.33

 

.....C

2.00

 

.....C-

1.67

 

.....D+

1.33

 

.....D

1.00

 

.....D-

0.67

 

.....F

0.00

I = Eksik

P = Geçer

T = Transfer

NA = Devamsızlık nedeni ile başarısız

E = Not değerlendirilmesi henüz yapılmamış

CNT = Devam eden dersler için 1 inci Yarıyıl notu (Yıllık Ders)

S = Yeterli

U = Yetersiz

(I) notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders için gerekli çalışmaları bitiremeyen, ara veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere verilir. Bir öğrenci "I" notu aldığı dersten, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlamak, ara veya yarıyıl sonu sınavları yerine açılacak mazeret sınavına girerek bir not almak zorundadır. Aksi halde "I" notu kendiliğinden F notuna dönüşür. Ancak bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, yukarıda açıklanan süre uzatılabilir.

(P) notu kredisiz dersler için verilir. Ancak kredi hesaplamalarında dikkate alınmaz.

(T) notu Üniversite dışından geçiş yapan veya bir değişim programına katılan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve eşdeğerliliği bölüm başkanlığı önerisi üzerine fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilmiş dersler için verilir. "T" notları ortalama hesaplarına katılmaz.

(NA) Devam koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere verilir.

(E) Not değerlendirilme işlemi henüz yapılmamışsa verilir. Değerlendirilmelerde "F" notu gibi işlem görür.

(CNT) notu yıllık dersler için birinci yarıyıl sonunda verilir. Bu derslerin kredisi birinci yarıyıl için sıfır kabul edilerek ortalamalara etki ettirilmez. İkinci yarıyıl sonunda iki dönemi de birlikte değerlendiren öğretim üyesince taktir edilen not ikinci yarıyıl notu olarak verilir. Yıllık derslerin kredisi birinci yarıyılda sağlanan kredi ile ikinci yarıyılda sağlanan kredilerin toplamı olup sadece ikinci yarıyıl transkriptinde gösterilir. Not ortalamaları ikinci yarıyıl sonunda aldığı notun katsayısı kullanılarak madde 25 de belirtilen şekilde hesaplanır.

(S) Yeterlik sınavı sonucunda yeterli bulunan öğrencilere ilgili derslerden verilen nottur.

(U) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilere ilgili derslerden verilen nottur.

Birinci Yıl Not Ortalamaları ve Başarı Durumları

Madde 20 — Bahçeşehir Üniversitesi birinci sınıf programlarında yer alan dersler A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılır. Hangi derslerin (A) grubu olduğuna, ilgili Bölümünün önerisiyle Fakülte veya Yüksekokul Kurulları karar verir ve ders programlarında belirtilir. Birinci sınıf öğrencilerinin başarı durumları ikinci yarıyıl final sınavları sonunda ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Yeterlik sınavına girecek öğrenciler tesbit edilir.

Madde 21 — Yeterlik Sınavı: Birinci sınıf öğrencileri için, ikinci yarıyıl final sınavlarından sonra, her iki dönem alınan ve aynı adı taşıyan (A) grubu derslerinin içeriğini kapsayacak şekilde bir yeterlik sınavı yapılır. Bir sömestirlik (yarıyıllık) (A) grubu derslerden de yeterlik sınavı yapılır. Yeterlik sınavının kuralları Üniversite Senatosunca hazırlanan bir yönerge ile belirlenir.

Yeterlik sınavı sonuçları "Başarılı" veya "Başarısız" olarak değerlendirilir. Bu sınav sonucunda başarılı olan öğrencilerin ilgili derslerden yıl içerisinde aldığı (C)’den düşük olan notları (C) notuna dönüştürülür. Yıl içerisinde aldığı (C) ve üzerindeki notlarında bir değişiklik yapılmaz. Bu öğrencilerin genel not ortalamaları yeterlik sınavları sonunda yapılan değişikliklere göre yeniden hesaplanır.

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilere ikinci ve son bir yeterlik sınav hakkı verilir ve birinci yeterlik sınavında uygulanan kurallar aynen uygulanır. İkinci yeterlik sınavı sonucunda başarısız olan öğrenciler (A) notu aldıkları dersler hariç tüm birinci sınıfı tekrar ederler.

a) Yeterlik Sınavından Muaf Öğrenciler: İkinci yarıyıl final sınavları sonucu genel not ortalamaları 3.00 veya üzerinde olan ve bütün (A) grubu ders notları en az (C) olan öğrenciler yeterlik sınavına girmezler. Bu öğrenciler doğrudan ikinci sınıfa geçerler. Ancak (F) aldıkları (B) grubu derslerini tekrar etmek zorundadırlar.

b) Yeterlik Sınavına Girmeye Hak Kazanan Öğrenciler: İkinci yarıyıl final sınavları sonucunda Madde 22 (c) bendine göre birinci sınıfı doğrudan tekrar durumuna düşmemiş ve genel not ortalamaları 3.00’ün altında olan tüm birinci sınıf öğrencileri yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler, bir sömestirlik verilen (A) grubu derslerinden, alınan nota bakılmaksızın, yeterlik sınavına girmekle yükümlüdürler. Genel not ortalaması 3.00 ve 3.00’ün üstünde olan ancak (A) grubu derslerinin herhangi birinden (C) notunun altında notu bulunan öğrenciler de yeterlik sınavına girmek zorundadırlar.

c) Birinci Sınıfı Doğrudan Tekrar Durumuna Düşen Öğrenciler (Başarısız Öğrenciler): Genel not ortalamaları 2.00’nin altında olan ve aynı adı taşıyan (A) grubu derslerinden herhangi birinden her iki yarıyılda da (C) notunun altında not alan öğrenciler yeterlik sınavına giremezler. Bu öğrenciler (A) notu aldıkları derslerin dışında kalan tüm birinci sınıf derslerini doğrudan tekrar ederler ve üst sınıftan ders alamazlar. Bu öğrencilerin, başarısız oldukları yıldaki ders notları bir defaya mahsus olmak üzere affedilir ve transkript kayıtlarına geçmez.

Madde 22 — Bir Üst Sınıfa Geçmeye Hak Kazanan Başarılı Öğrenciler:

a) Yeterlik Sınavlarından muaf olan öğrenciler bir üst sınıfa geçerler.

b) İkinci yarıyıl sonunda; genel not ortalamaları 2.00 ve üzeri olan, her yarıyıl (A) grubu derslerinden en az (C) notu alan ve yeterlik sınavlarında başarılı olan öğrenciler bir üst sınıfa geçerler.

c) Doğrudan tekrar durumuna düşmeyen ve yeterlik sınavlarında başarılı olan öğrencilerin genel not ortalamaları yeterlik sınavları sonrası tekrar hesaplanır. Bu sınavlarda başarılı olan öğrenciler ilgili (A) grubu deslerden almış oldukları (C)’nin altındaki notlar (C) notuna dönüştürülür. Genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler bir üst sınıfa geçmeye hak kazanırlar.

Bir üst sınıfa geçmeye hak kazanan başarılı öğrenciler (F) notu aldıkları birinci sınıf derslerini öncelikli olarak tekrar ederler.

Madde 23 — Bir Üst Sınıfa Geçmeye Hak Kazanamayan ve Tekrar Durumuna Düşmüş Başarısız Öğrenciler:

a) Madde 22/c bendindeki öğrenciler.

b) Yeterlik sınavına girmeye hak kazanmış, ancak yeterlik sınavları sonucunda başarısız olan öğrenciler birinci sınıfı tekrar durumuna düşerler. Bu öğrenciler (A) notu aldıkları derslerin dışında kalan tüm birinci sınıf derslerini doğrudan tekrar ederler ve bir üst sınıftan ders alamazlar. Bu öğrencilerin, başarısız oldukları yıldaki ders notları bir defaya mahsus olmak üzere affedilir ve transkript kayıtlarına geçmez.

Üçüncü Yarıyıl ve Sonrası Not Ortalamaları ve Başarı Durumları

Madde 24 — Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi saat değeri ile öğrenciye takdir edilen ders notu katsayısının çarpılması ile bulunur. Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin o yarıyıl aldığı derslerden sağladığı toplam kredinin, aldığı derslerin kredi saat değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Genel not ortalaması ise öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren aldığı derslerin tümü dikkate alınarak elde edilir. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden alınan en son not, önceki not yerine genel not ortalamasına dahil edilir. Gerek yarıyıl gerekse genel not ortalamalarında (A)'dan (F)'ye kadar olan notlar esas alınır ve noktadan sonra iki hane olarak hesaplanır.

Başarı Ödülleri

Madde 25 — Başarı Ödülleri: Genel not ortalamaları 2.00’nin üzerinde olan öğrencilerden normal ders yükü alan ve yarıyıl sonunda yarıyıl not ortalaması 3.50 ve üzerinde olan öğrenciler "Yüksek Onur" öğrencisi, yarıyıl başarı not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler "Onur" öğrencisi olarak tanımlanırlar ve bu öğrencilerin listeleri gerekli yerlerde duyurulur.

Başarılı Öğrenciler

Madde 26 — Başarılı Öğrenciler: Bir yarıyılda, yarıyıl not ortalaması 2.00 veya daha fazla olan öğrenciler o yarıyılı başarmış sayılırlar. Ancak (F) ve (E) notu aldıkları dersleri öncelikle tekrar ederler.

Sınamalı Öğrenciler

Madde 27 — Sınamalı Öğrenciler: Bir yarıyılda yarıyıl not ortalaması 2.00’den az olan öğrenciler sınamalı öğrenci sayılırlar. Bu öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için bir sonraki yarıyıl not ortalamalarının en az 2.00 olması gerekir.

Yarıyıl Tekrarı

Madde 28 — Yarıyıl Tekrarı : Arka arkaya iki yarıyıl sınamalı duruma düşen öğrenciler bu yarıyılları tekrar ederler. Öğrenciler tekrar ettikleri iki yarıyılda (C)'nin altında not aldıkları dersleri tekrarlarlar. Bu öğrenciler ders yükleri uygun olduğu takdirde danışmanlarının onayı ile bölümün programında bulunan diğer dersleri de alabilirler. Bu öğrencilerin yarıyıl not ortalamalarının hesabında tekrar ettikleri dönemde aldıkları notlar esas alınır. Başarısızlık nedeniyle birbirini izleyen iki yarıyılı tekrarlama hakkı, öğrencilere lisans öğrenimleri süresince yalnız iki kez verilir. Ancak öğrenciler aynı iki yarıyılı bir defadan fazla tekrar edemezler. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilen öğrencilere, (C)'nin altında not aldıkları ve devam şartlarını yerine getirdikleri son iki yarıyıl dersleri arasından seçecekleri ve ilk başvurularında belirtecekleri en çok üç dersten, ilişiklerinin kesildiği tarihi izleyen dönemde açılacak af sınavlarında ve bir defada kullanılmak üzere birer sınav hakkı verilir. İlan edilecek tarihlerde yapılacak olan bu sınavlara girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz. Bu durumda olanların sınavlara girdikleri süreler öğrenim süresinden sayılmaz ve öğrencilik haklarından hiç bir şekilde yararlanamazlar. Sınava katılanlar her sınav dönemi için belirlenecek sınav ücretini öderler. Bu sınavda alınan not dönem sonu notu yerine geçer ve Yönetmelikte belirlenen esaslara göre başarılı sayılanlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. İlişiği kesilen öğrencilerin af sınavı haklarından yararlanabilmesi için, ilişik kesme yazısında belirtilen tarihe kadar dilekçe ile Öğrenci İşleri Başkanlığına başvurması gerekir.

Ders Tekrarı

Madde 29 — Ders Tekrarı: Bir dersten (F) ve (E) notu alan öğrenciler, o dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlarlar. Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak, (D+), (D) ve (D-) notu aldıkları 3 ve daha yukarı yarıyıl derslerini tekrarlayabilirler. Tekrarlanması gereken dersler seçmeli veya programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bunların yerine bölümce uygun görülen eşdeğer dersleri alırlar.

Öğrenim Süresi

Madde 30 — Üniversitedeki lisans eğitimi sekiz yarıyıl olarak programlanır. (İngilizce dil hazırlık programı hariç) Bu programı lisans öğrencileri yedi akademik yılda tamamlamak zorundadır. Bu süre içerisinde programda yer aldığı halde öğrenci tarafından hiç alınmamış ders sayısı 5 den fazla ise 2547 sayılı Kanunun değişik 44 üncü maddesi ile verilen haklardan yararlanamazlar ve Üniversite ile ilişkileri kesilir. Bu öğrencilere Üniversitede izledikleri dersler ve bu derslerden aldıkları notları belirten bir belge istek üzerine verilebilir.

Yukarıda belirtilen azami eğitim-öğretim süresini doldurduğu halde mezuniyet koşullarını sağlayamayan diğer öğrenciler 2547 sayılı Kanunun değişik 44 üncü maddesi ile verilen haklardan yararlanırlar.

Kayıt Dondurma

Madde 31 — Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanlarının ortaya çıkması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile bir yıla kadar kayıt dondurma verilebilir. Kayıt donduran öğrenci eğitim ücretini ödemek zorundadır. Öğrenci eğitim süresi içinde bu imkandan iki kez yararlanabilir. Kayıt dondurma izininden yararlanabilmesi için öğrencinin yarıyıl başlangıcından önce dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne mazeretini belirten bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Başkanlığına başvurması gerekir.

Sınavlar

Madde 32 — Eğitim-öğretim yılı başlamadan önce hazırlanan akademik takvimde tarihleri belirlenmiş olan sınavların gün ve saatleri Öğrenci İşleri Başkanlığı tarafından öğrencilere duyurulur. Sınavlar Üniversite Senetosunca hazırlanan yönergeye uygun olarak yapılır.

Öğrenciler yazılı sınav sonuçlarına notların ilanı tarihinden itibaren bir hafta içinde itiraz edebilirler. Bu itiraz dersin öğretim elemanına yapılır. İtirazın reddedilmesi durumunda öğrenci isterse Dekanlığa başvurabilir. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından seçilen üç kişilik heyet sınav sonuçlarını değerlendirip karara bağlar. Sınav kağıtları iki yıl süreyle muhafaza edilir. Bu sürenin bitiminde tutanak tanzim edilerek imha edilebilir.

Kopya

Madde 33 — Sınav, proje, ödev ve laboratuvar çalışmalarında kopya çektiği veya verdiği tesbit edilen veya kopya çekmeye veya vermeye yeltenen ve kaynak belirtmeksizin alıntı yapan öğrenciye dersin o biriminden (F) notu verilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

Disiplin

Madde 34 — Öğrencilerin disiplin işlerinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Mezuniyet

Madde 35 — Öğrenciler, Üniversitenin bir lisans programını en çok yedi eğitim-öğretim yılında ve en az 2.00 genel not ortalamasıyla tamamlayarak Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Bu konuda Üniversite Senatosu tarafından hazırlanan yönergeye uyulur. Azami öğrenim sürelerini (7 yıl) kullanmamış öğrenciler programdaki bütün dersleri tamamladıkları halde genel not ortalamaları 2.00'nin altında ise bu öğrencilere, danışman öğretim elemanının tavsiyesi ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, ortalamalarını yükseltebilmeleri için izledikleri programa uygun seçmeli ders veya düşük not aldıkları üçüncü ve dördüncü sınıf derslerinden alma hakkı genel not ortalamalarını 2.00’ye yükseltinceye kadar tanınabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Üniversiteden Ayrılma

Madde 36 — Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenci bir dilekçe ile başvurmalıdır. Bu durumda Üniversiteye girişte alınan belgelerden diploma ve ÖSYM sınav sonuç belgesi iade edilir. Ancak ödemiş olduğu öğrenim ücreti iade edilmez. Lise diplomasının onaylı bir kopyası dosyasında saklanır. Bu öğrencilere, arzu ettikleri takdirde Üniversitede izledikleri dersleri ve aldıkları notları belirten belge verilir.

İlişki Kesilmesi

Madde 37 — Azami öğretim süresi (7 yıl) dolduğu halde hiç almadığı ders sayısı beşten fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri kesilir.

2547 sayılı Kanunun değişik 44 üncü maddesi ile verilen haklarını kullandığı halde başarısız olduğu ders sayısı beşten fazla olan veya bu kanunla verilen ek süreleri kullandıktan sonra mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri kesilir.

Yürürlük

Madde 38 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 39 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • —— 

Bahçeşehir Üniversitesinden :

 

Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans Eğitim–Öğretim Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Hukuki Dayanak

Madde 1 — Bu Yönetmelik, 18/1/1998 tarihli ve 23234 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan Bahçeşehir Üniversitesi kurulması ile ilgili 4324 sayılı Kanuna ve Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bahçeşehir Üniversitesinde önlisans düzeyindeki her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen; Üniversite, Bahçeşehir Üniversitesini; ilgili Yönetim Kurulu, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim programını yürüten Yüksekokulun Yönetim Kurulunu ifade eder.

Giriş

Madde 4 — Üniversite önlisans programlarına Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin öğrenci alınmasına ilişkin 18 inci maddesine göre Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilecek ve Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun bulunacak sayıda merkezi yerleştirme yöntemi ile öğrenci alınır. Mütevelli Heyetince belirlenen eğitim birimleri ve kontenjanları Rektörlük tarafından Yükseköğretim Kuruluna önerilir.

Ücretler

Madde 5 — Üniversitede eğitim-öğretim, ücrete tabidir. Ücretler her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Üniversite ücretini yatırmayan öğrencinin kaydı yapılamaz, yenilenemez veya dondurulamaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Burslu Öğrenciler

Madde 6 — Üniversite Senatosunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile kararlaştırılacak bölümlere burslu öğrenci kabul edilebilir. Burslarla ilgili diğer hususlar Üniversite Senatosunca hazırlanan burs yönetmeliği ile belirlenir.

Eğitim ve Öğretim Dili

Madde 7 — Üniversitede eğitim-öğretim dili İngilizce'dir. Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin İngilizce dil seviyeleri, Üniversite tarafından yapılan veya eşdeğerliği Üniversite tarafından kabul edilen bir yeterlik sınavıyla belirlenir. İngilizce dil seviyeleri yeterli görülenler lisans programına kayıtlarını yaptırırlar. İngilizce dil seviyeleri yeterli olmayan öğrenciler Hazırlık Okulu programına devam ederler. Hazırlık Okulu Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirerek başarılı olan öğrenciler yerleştikleri lisans programına başlayabilirler. Birinci dönem sonunda başarılı olan öğrenciler akademik danışmanlarının önerdiği dersleri alabilirler. Danışmanın uygun görmediği derslere yazılamazlar.

Hazırlık programının birinci yılı sonunda dil bilgileri yeterli bulunmayanlar, hazırlık programını tekrar ederler veya dil seviyesini Üniversite dışında istenilen düzeye çıkarmak amacıyla eğitim ücretlerini ödemek koşulu ile iki yarıyıl süreyle isterlerse kayıtları dondurulabilir. Bu süre sonunda da İngilizce dil seviyelerini yeterli düzeye getiremeyenlerin Üniversite ile ilişkileri kesilir.

Üniversite dışından yatay geçiş yapmak ya da özel öğrenci olmak için başvuranların İngilizceyi yeterli düzeyde bilmeleri şarttır. Bu öğrencilerin İngilizce dil seviyesi, Üniversite tarafından yapılan ya da eşdeğerliği Üniversite tarafından kabul edilen bir yeterlik sınavı ile belirlenir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ile İlgili Hükümler

Kayıt

Madde 8 — Üniversiteye, ÖSYM tarafından belirlenen belgeleri ve/veya Üniversite Yönetmeliğinde öngörülen tüm şartları yerine getiren öğrencilerin kesin kayıtları yapılır. Kayıt tarihleri Üniversite tarafından ilan edilen Akademik Takvimle belirlenir. Belirlenen tarihte istenilen belgelerle başvurmayanların kaydı yapılmaz. Belgelerinde kasıtlı değişiklik yapmış olanlar ve/veya bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılanların kaydı yapılmaz; yapılmışsa da iptal olunur. Zorunlu nedenlerden veya belirli bir eğitim amacını gerçekleştirmek için öğrenciler ücretlerini ödemek koşulu ile bir veya birkaç yarıyıl süreyle kayıt dondurmak üzere Üniversiteden ayrılmak için ilgili Yönetim Kuruluna başvurabilirler. İlgili Yönetim Kurulu durumu değerlendirerek karara bağlar. İzin süresi sonunda öğrenci başka bir karar gerekmeksizin Üniversitedeki eğitimine devam eder. İzin sırasında başka eğitim kurumlarında alınan dersler için ilgili Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin Üniversitedeki programına nakil kredisi verilebilir. Kaydını dondurmak isteyen öğrenci öğrenim ücreti dahil tüm kayıt işlemlerini yerine getirmiş olmalıdır.

Kayıt Yenileme

Madde 9 — Öğrenciler her Akademik yarıyılın başında kayıtlarını yenilemek zorundadır. Yarıyıl kayıtlarının yapılabilmesi için o yarıyıl eğitim ücretinin ödenmiş olması gereklidir.

Danışmanının onayını almak koşulu ile yarıyılın ilk iki haftası içerisinde ilk kez aldığı derslerde değişiklik yapılabilir. İlk arasınav tarihine kadar ders bırakma işlemi danışman onayı ile yapılabilir. Ancak tekrar dersleri bırakılamaz.

Yatay Geçişler

Madde 10 — Yurt içindeki bir üniversitenin en az bir yarıyılını, yurt dışında ise eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilmiş bir üniversitede en az bir yılını başarıyla tamamlamış olanlar Üniversiteye yatay geçiş için başvurabilirler. Her ders yılı başında yatay geçişlerde Yükseköğretim Kurumları arasında Önlisans ve Lisans düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri dışında aranacak şartlar, ilgili bölümlerin görüşü alınarak Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yatay geçiş başvuruları, ilgili bölümün intibak programı çerçevesince Yüksekokul Yönetim Kurulunca incelenir ve karara bağlanır.

Kimlik Kartı

Madde 11 — Kesin kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye Üniversite kimlik kartı verilir. Her yarıyıl kimlik kartları yenilenir. Kaybedilen kimlik kartının yenisi ücreti karşılığı kimlik sahibinin dilekçe ile müracaatı halinde verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

 

Akademik Yıl

Madde 12 — Bir Akademik yıl 15 haftalık iki yarıyıldan oluşur. Dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Her yarıyılın son haftası sınavlara ayrılır. Gerektiğinde yaz öğretimi açılabilir. Açıldığı takdirde yarıyıl niteliğindedir. Bunun için Üniversite Senatosunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı gereklidir.

Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar Üniversite tarafından ilan edilen "Akademik Takvim" ile düzenlenir.

Devam

Madde 13 — Öğrenciler kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavların, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı ve başarı notuna katkısı dönem başında ilgili dersin öğretim elemanınca belirlenip öğrencilere açıklanır. Öğrencilerin devamı ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Sağlık nedeniyle devamsızlıklarla ilgili işlemler için Yüksekokul Yönetim Kurulları yetkilidir.

Kılık-Kıyafet

Madde 14 — Öğrencilerin kılık-kıyafetleri yürürlükteki hukuk kurallarına ve yargı kararlarına uygun olmalıdır.

Danışman

Madde 15 — Her öğrenciye bir öğretim elemanı danışman olarak atanır. Öğrencinin izlediği programdan mezun olabilmesi için alacağı zorunlu ve seçmeli dersler ve ders değişiklikleri danışmanın onayı olmadan kesinleşemez.

Ders Programları ve Kredi Yükü

Madde 16 — Bir eğitim programı, zorunlu ve seçmeli dersler, laboratuvar, uygulama, tez ve benzeri çalışmalardan oluşur. Yüksekokulun hazırladığı bu programlar Üniversite Senatosunca karara bağlanır.

Her yarıyıl için ilgili eğitim-öğretim programında gösterilen derslerin kredi saatlerinin toplamı, o yarıyılın normal ders yüküdür. İlgili danışmanın önerisi ve bölüm başkanının kararı ile bir öğrencinin yarıyılda alacağı ders yükü, o yarıyılın normal ders yüküne göre en çok 6 kredi azaltılabilir veya artırılabilir. Son yarıyılda bulunan öğrenciler için, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayıyla bu kredi yükü değiştirilebilir. Ders yükünün azaltılması halinde öğrenci bıraktığı dersi verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır.

Notlar

Madde 17 — Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlardan biri ilgili öğretim üyesi tarafından başarı notu olarak takdir edilir.

 

.......Verilen Not

Katsayısı

 

....A

4.00

 

....A-

3.67

 

....B+

3.33

 

....B

3.00

 

....B-

2.67

 

....C+

2.33

 

....C

2.00

 

....C-

1.67

 

....D+

1.33

 

....D

1.00

 

....D-

0.67

 

....F

0.00

I = Eksik

P = Geçer

T = Transfer

NA = Devamsızlık nedeni ile başarısız

E = Not değerlendirilmesi henüz yapılmamış

CNT = Devam eden dersler için 1.Yarıyıl notu (Yıllık Ders)

S = Yeterli

U = Yetersiz

(I) notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders için gerekli çalışmaları bitiremeyen, ara veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere verilir. Bir öğrenci "I" notu aldığı dersten, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlamak, ara veya yarıyıl sonu sınavları yerine açılacak mazeret sınavına girerek bir not almak zorundadır. Aksi halde "I" notu kendiliğinden (F) notuna dönüşür. Ancak bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, yukarıda açıklanan süre uzatılabilir.

(P) notu kredisiz dersler için verilir. Ancak kredi hesaplamalarında dikkate alınmaz.

(T) notu Üniversite dışından geçiş yapan veya bir değişim programına katılan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve eşdeğerliliği bölüm başkanlığı önerisi üzerine fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilmiş dersler için verilir. "T" notları ortalama hesaplarına katılmaz.

(NA) Devam koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere verilir.

(E) Not değerlendirilme işlemi henüz yapılmamışsa verilir. Değerlendirilmelerde "F" notu gibi işlem görür.

(CNT) notu yıllık dersler için birinci yarıyıl sonunda verilir. Bu derslerin kredisi birinci yarıyıl için sıfır kabul edilerek ortalamalara etki ettirilmez. İkinci yarıyıl sonunda iki dönemi de birlikte değerlendiren öğretim üyesince taktir edilen not ikinci yarıyıl notu olarak verilir. Yıllık derslerin kredisi birinci yarıyılda sağlanan kredi ile ikinci yarıyılda sağlanan kredilerin toplamı olup sadece ikinci yarıyıl transkriptinde gösterilir. Not ortalamaları ikinci yarıyıl sonunda aldığı notun katsayısı kullanılarak madde 19 da belirtilen şekilde hesaplanır.

(S) Yeterlik sınavı sonucunda yeterli bulunan öğrencilere ilgili derslerden verilen nottur.

(U) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilere ilgili derslerden verilen nottur.

Not Ortalamaları ve Başarı Durumları

Madde 18 — Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi saat değeri ile öğrenciye takdir edilen ders notu katsayısının çarpılması ile bulunur. Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin o yarıyıl aldığı derslerden sağladığı toplam kredinin, aldığı derslerin kredi saat değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Genel not ortalaması ise öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren aldığı derslerin tümü dikkate alınarak elde edilir. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden alınan en son not, önceki not yerine genel not ortalamasına dahil edilir. Gerek yarıyıl gerekse genel not ortalamalarında A'dan F'ye kadar olan notlar esas alınır ve noktadan sonra iki hane olarak hesaplanır.

Başarı Ödülleri

Madde 19 — Genel not ortalamaları 2.00’nin üzerinde olan öğrencilerden normal ders yükü alan ve yarıyıl sonunda yarıyıl not ortalaması 3.50 ve üzerinde olan öğrenciler "Yüksek Onur" öğrencisi, yarıyıl başarı not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler "Onur" öğrencisi olarak tanımlanırlar ve bu öğrencilerin listeleri gerekli yerlerde duyurulur.

Başarılı Öğrenciler

Madde 20 — Bir yarıyılda, yarıyıl not ortalaması 2.00 veya daha fazla olan öğrenciler o yarıyılı başarmış sayılırlar. Ancak (F) ve (E) notu aldıkları dersleri öncelikle tekrar ederler.

Sınamalı Öğrenciler

Madde 21 — Bir yarıyılda yarıyıl not ortalaması 2.00’den az olan öğrenciler sınamalı öğrenci sayılırlar. Bu öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için bir sonraki yarıyıl not ortalamalarının en az 2.00 olması gerekir.

Yarıyıl Tekrarı

Madde 22 — Arka arkaya iki yarıyıl sınamalı duruma düşen öğrenciler bu yarıyılları tekrar ederler. Öğrenciler tekrar ettikleri iki yarıyılda (C)'nin altında not aldıkları dersleri tekrarlarlar. Bu öğrenciler ders yükleri uygun olduğu takdirde danışmanlarının onayı ile bölümün programında bulunan diğer dersleri de alabilirler. Bu öğrencilerin yarıyıl not ortalamalarının hesabında tekrar ettikleri dönemde aldıkları notlar esas alınır. Başarısızlık nedeniyle birbirini izleyen iki yarıyılı tekrarlama hakkı, öğrencilere lisans öğrenimleri süresince yalnız iki kez verilir. Ancak öğrenciler aynı iki yarıyılı bir defadan fazla tekrar edemezler. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilen öğrencilere, (C)'nin altında not aldıkları ve devam şartlarını yerine getirdikleri son iki yarıyıl dersleri arasından seçecekleri ve ilk başvurularında belirtecekleri en çok üç dersten, ilişiklerinin kesildiği tarihi izleyen dönemde açılacak af sınavlarında ve bir defada kullanılmak üzere birer sınav hakkı verilir. İlan edilecek tarihlerde yapılacak olan bu sınavlara girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz. Bu durumda olanların sınavlara girdikleri süreler öğrenim süresinden sayılmaz ve öğrencilik haklarından hiç bir şekilde yararlanamazlar. Sınava katılanlar her sınav dönemi için belirlenecek sınav ücretini öderler. Bu sınavda alınan not dönem sonu notu yerine geçer ve Yönetmelikte belirlenen esaslara göre başarılı sayılanlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. İlişiği kesilen öğrencilerin af sınavı haklarından yararlanabilmesi için, ilişik kesme yazısında belirtilen tarihe kadar dilekçe ile Öğrenci İşleri Başkanlığına başvurması gerekir.

Ders Tekrarı

Madde 23 — Bir dersten (F) ve (E) notu alan öğrenciler, o dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlarlar. Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak, (D+), (D) ve (D-) notu aldıkları 3 üncü ve daha yukarı yarıyıl derslerini tekrarlayabilirler. Tekrarlanması gereken dersler seçmeli veya programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bunların yerine bölümce uygun görülen eşdeğer dersleri alırlar.

Öğrenim Süresi

Madde 24 — Üniversitedeki önlisans eğitimi dört yarıyıl olarak programlanır. (İngilizce dil hazırlık programı hariç). Bu programı önlisans öğrencileri dört akademik yılda tamamlamak zorundadır. Bu süre içerisinde programda yer aldığı halde öğrenci tarafından hiç alınmamış ders sayısı 5 den fazla ise 2547 sayılı Kanunun değişik 44 üncü maddesi ile verilen haklardan yararlanamazlar ve Üniversite ile ilişkileri kesilir. Bu öğrencilere Üniversitede izledikleri dersler ve bu derslerden aldıkları notları belirten bir belge istek üzerine verilebilir.

Yukarıda belirtilen azami eğitim-öğretim süresini doldurduğu halde mezuniyet koşullarını sağlayamayan diğer öğrenciler 2547 sayılı Kanunun değişik 44 üncü maddesi ile verilen haklardan yararlanırlar.

Kayıt Dondurma

Madde 25 — Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma vb. imkanlarının ortaya çıkması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile bir yıla kadar kayıt dondurma verilebilir. Kayıt donduran öğrenci eğitim ücretini ödemek zorundadır. Öğrenci eğitim süresi içinde bu imkandan iki kez yararlanabilir. Kayıt dondurma izininden yararlanabilmesi için öğrencinin yarıyıl başlangıcından önce dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne mazeretini belirten bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Başkanlığına başvurması gerekir.

Sınavlar

Madde 26 — Eğitim-öğretim yılı başlamadan önce hazırlanan akademik takvimde tarihleri belirlenmiş olan sınavların gün ve saatleri Öğrenci İşleri Başkanlığı tarafından öğrencilere duyurulur. Sınavlar Üniversite Senatosunca hazırlanan yönergeye uygun olarak yapılır.

Öğrenciler yazılı sınav sonuçlarına notların ilanı tarihinden itibaren bir hafta içinde itiraz edebilirler. Bu itiraz dersin öğretim elemanına yapılır. İtirazın reddedilmesi durumunda öğrenci isterse Yüksekokul Müdürlüğüne başvurabilir. Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından seçilen üç kişilik heyet sınav sonuçlarını değerlendirip karara bağlar. Sınav kağıtları iki yıl süreyle muhafaza edilir. Bu sürenin bitiminde tutanak tanzim edilerek imha edilebilir.

Kopya

Madde 27 — Sınav, proje, ödev ve laboratuvar çalışmalarında kopya çektiği veya verdiği tespit edilen veya kopya çekmeye veya vermeye yeltenen ve kaynak belirtmeksizin alıntı yapan öğrenciye dersin o biriminden (F) notu verilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

Disiplin

Madde 28 — Öğrencilerin disiplin işlerinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Mezuniyet

Medde 29 — Öğrenciler, Üniversitenin bir önlisans programını en çok dört eğitim-öğretim yılında ve en az 2.00 genel not ortalamasıyla tamamlayarak önlisans diploması almaya hak kazanırlar. Bu konuda Üniversite Senatosu tarafından hazırlanan yönergeye uyulur. Azami öğrenim sürelerini (4 yıl) kullanmamış öğrenciler programdaki bütün dersleri tamamladıkları halde genel not ortalamaları 2.00'nin altında ise bu öğrencilere, danışman öğretim elemanının tavsiyesi ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, ortalamalarını yükseltebilmeleri için izledikleri programa uygun seçmeli ders veya düşük not aldıkları birinci ve ikinci sınıf derslerinden alma hakkı genel not ortalamalarını 2.00’ye yükseltinceye kadar tanınabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Üniversiteden Ayrılma

Madde 30 — Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenci bir dilekçe ile başvurmalıdır. Bu durumda Üniversiteye girişte alınan belgelerden diploma ve ÖSYM sınav sonuç belgesi iade edilir. Ancak ödemiş olduğu öğrenim ücreti iade edilmez. Lise diplomasının onaylı bir kopyası dosyasında saklanır. Bu öğrencilere, arzu ettikleri takdirde Üniversitede izledikleri dersleri ve aldıkları notları belirten belge verilir.

İlişki Kesilmesi

Madde 31 — Azami öğretim süresi (4 yıl) dolduğu halde hiç almadığı ders sayısı beşten fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri kesilir.

2547 sayılı Kanunun değişik 44 üncü maddesi ile verilen haklarını kullandığı halde başarısız olduğu ders sayısı beşten fazla olan veya bu Kanunla verilen ek süreleri kullandıktan sonra mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri kesilir.

Yürürlük

Madde 32 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 33 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • —— 

Bahçeşehir Üniversitesinden :

 

Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Eğitim – Öğretim Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Eğitim ve Öğretimde uyulması gereken kural ve koşulları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik Bahçeşehir Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Fen Bilimleri Enstitüsünce yürütülen yüksek lisans öğretimini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 49 uncu maddesi ile 2923 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Öğrenci Kabulü

Madde 4 — a) Yüksek Lisans programlarına kabul edilmek için lisans diplomasına sahip olmak ve ilanda verilen süre içinde Fen Bilimleri Enstitüsüne başvurmak gerekir. Başvuruda öğrenci adayının hangi programa girmek istediğini belirtmesi ve transkript, diploma (veya mezuniyet belgesi), LES (veya GRE-GMAT) sınavı sonuç belgesi ve erkek adaylar için askerlik izin belgesinin fokopisini vermesi gerekir. LES (Lisansüstü Eğitim Sınavından) puanlarının başvurduğu programın puan türünde 45 standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek alt sınırın üstünde olması gerekir.

b) Lisansüstü programlara başvuran adayların İngilizce bilgi düzeyleri Kamu Personeli Dil Seviye Sınavı (KPDS) veya Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Lisansüstü programlara kabul edilebilmek için yeterli sınav başarı notu her bir Enstitü Ana Bilim Dalı (EABD)’nin önerisi ve Enstitü Kurulu kararı ile belirlenir. Ancak, bu not 100 tam not üzerinden KPDS için 70, Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı için 60’tan fazla olanlar başarılı sayılır. Değerlendirmede KPDS veya Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı yerine kabul edilebilecek diğer İngilizce bilgi düzeyi belirleme sınavları ve en az başarı puanları Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. KPDS den 60-69 veya Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavından 50-59 puan alan adaylar, "İngilizceden sınamalı" statüde lisansüstü eğitime kabul edilebilirler. Ancak, meslek derslerine paralel olarak Bahçeşehir Üniversitesinden ya da dışından ek İngilizce dersleri almak ve beş ay içinde İngilizce sınavına tekrar girerek başarılı olmak zorundadırlar. Bu sınavdan başarısız olanlara, üç ay içinde son bir kez daha İngilizce sınav hakkı verilir. İngilizceden sınamalı statüde programa başlamış öğrenciler sekiz takvim ayı içinde bu maddede belirtilen başarı düzeyini sağlayamadıkları takdirde ilişkileri kesilir.

c) Lisansüstü giriş sınavlarının yapılabilmesi için, Enstitü Yönetim Kurulu, her anabilim dalı için en az üç asıl ve 2 yedek üye ile jüri(ler) oluşturur. Adayların sınav notları, lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyleri, LES ve GRE genel veya GMAT puanı, İngilizce bilgi düzeyleri ve ilgili EABD’nca uygun görülen diğer ölçütlerle birlikte jüri tarafından değerlendirilerek başarılı bulunanlar Enstitü Müdürlügünün onayına sunulur. Başvuru sonuçları Enstitü tarafından açıklanır.

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

Madde 5 — Bahçeşehir Üniversitesindeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenci, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla, EABD'nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, Bahçeşehir Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş sırasında, programın kredi yükünün ancak 1/3’ü transfer edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Bahçeşehir Üniversitesi dışındaki bir üniversiteden yatay geçiş yapan öğrencinin İngilizce yeterlik sınavında veya eşdeğer bir İngilizce sınavında başarılı olması gerekir. Yarıyıl uzunluğu Bahçeşehir Üniversitesinden farklı üniversitelerden gelen öğrenciler için kredi eşdeğerliği Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İngilizce Başarı Düzeyi

Madde 6 — Bilimsel başarı düzeyleri lisansüstü programlara kabul için yeterli görülen adaylar programa "Yüksek Lisans Öğrencisi" statüsünde kabul edilirler, ancak İngilizce yeterliği konusunda 4 üncü madde uygulanır.

Bilimsel Hazırlık ve İngilizce Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

Madde 7 — Bilimsel Hazırlık ya da İngilizce Hazırlık programlarına kabul edilerek, bir akademik yıl sonra yüksek lisans yapmak üzere hazırlanan öğrenciler, Fen Bilimleri Enstitüsüne yüksek lisans öğrencisi olarak kaydedilirler, tüm öğrencilik haklarından yararlanırlar ve yarıyıl bazında ücret öderler. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen adaylar, lisans 3 – 4 üncü sınıflar, İngilizce Hazırlık programına kabul edilen öğrenciler, üniversitenin lisans eğitimindeki İngilizce hazırlık öğrencileri kadar yarıyıl harcı öderler. Yüksek lisans programları, kişilerin iş tempolarına bağlı olarak değişken kredi yükü ile sürdürülebildiğinden, yüksek lisans sırasında harç ödemeleri kayıtlı olunan kredi-saat bazındadır.

Bilimsel hazırlık, başarılı öğrencilerin başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bilimsel hazırlık programı toplam 18 krediyi geçemez. Bu programa alınacak öğrenciler EABD tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanısıra ilgili EABD'nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, en çok bir takvim yılıdır. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans programı sürelerine dahil edilmez.

Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az (C+) notu ile ve programı en az 2.33 genel not ortalamasıyla tamamlaması gerekir.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 8 — Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABD'nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statülü adaylar, kaydoldukları dersin kredi-saat’ı ile orantılı bir ücret öderler ve sadece özel öğrenci statüsündeki öğrenciler için tanımlanmış haklardan yararlanabilirler.

Eğitim-Öğretim Süresi

Madde 9 — Lisansüstü eğitim-öğretim süresi, dört yarıyıldır. Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla özel programlarda bu süre daha da kısa olabilir.

Devam Zorunluluğu

Madde 10 — Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

Lisansüstü Derslerin Kredi Değerleri

Madde 11 — Bir lisansüstü dersin kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin 1.0 katı ile haftalık uygulama saatinin 0.5 katının toplamıdır. Lisansüstü derslerin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı, EABD'nin önerisi ve Enstitü Kurulu kararıyla saptanır. Seminer, Uzmanlık Alanı, Dönem Projesi ve Tez Çalışması’na madde 13’de belirtilen ve ortalamaya ( GPA ) katılmayan notlar verilir.

Ders Sınavları ve Değerlendirme

Madde 12 — Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka bir de yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Yarıyıl sonu sınavları, Üniversite tarafından saptanan ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. EABD tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle harhangi bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı verilir. Programa katılan öğrenciler bir sömestr içinde en az 9 kredi almak zorundadır.

Ders Notları

Madde 13 — Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur.

 

Verilen not:

Katsayısı:

 

A

4.00

 

A-

3.67

 

B+

3.33

 

B

3.00

 

B-

2.67

 

C+

2.33

 

C

2.00

 

C-

1.67

 

D+

1.33

 

D

1.00

 

D-

0.67

 

F

0.00

Ortalamalara Katılmayan Notlar;

I- Eksik, S- Yeterli, U- Yetersiz, CNT- Gelişmekte Olan, T-Transfer, P-Not Ortalamasına Katılmayan , NA-Devamsızlık Nedeniyle Başarısız, E- Not değerlendirmesi yapılmamış.

(I) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur.

Öğrenci, bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslimi tarihinden itibaren 15 gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (F) notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, EABD'nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

(S) notu, tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. (S) notu, ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler ve Bahçeşehir Üniversitesi dışındaki üniversitelerden alınan dersler için, başarılı olma durumunda verilir.

(U) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir. (U) notu, ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler ve Bahçeşehir Üniversitesi dışındaki üniversitelerden alınan dersler için, başarısız olma durumunda verilir.

(CNT) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

(T) notu, Bahçeşehir Üniversitesi dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler için ve ilgili EABD tarafından uygulanan muafiyet sınavı sonucunda muaf olunan dersler için verilir.

(P) notu, öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların "Not Ortalamasına Katılmamak Koşuluyla" aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili olduğu dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz.

(NA) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur. (NA) notu, not ortalamaları hesabında (F) notu işlemi görür.

(E) notu, not değerlendirmesi yapılmamış.

Notlarda Maddi Hata

Madde 14 — Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, dersi veren öğretim elemanının başvurusu üzerine, öğretim üyesi ve ilgili program koordinatörü ya da tez danışmanın onayını taşıyan form FBE’ne sunulur ve FBE tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç bir sonraki yarıyıl kayıt süresinden önce düzeltilmiş olması gerekir.

Not Ortalamaları

Madde 15 — Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren EABD'ce belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına (GPA ) tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Öğrencilere, her yarıyıl sonunda Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci İşleri Başkanınca "yarıyıl karnesi" verilir. Yarıyıl karnesinde hem SPA (yarıyıl ortalaması) hem de GPA (genel not ortalaması) verilir. Transfer edilmiş dersler (ders saydırma) başka bir üniversitenin değerlendirmesine göre yapılmış olup, hesaplamada GPA’ya katılmaz.

Ders Saydırma

Madde 16 — Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İlişik Kesilmesi

Madde 17 — a) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması (GPA) 2.00'den az olan öğrencilerin,

b) Yüksek lisans tez çalışması ile ilgili ders notu, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez (U) notu olarak takdir olunan öğrencilerin,

c) EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tezli yüksek lisans programlarında 4, tezsiz yüksek lisans programlarında 6 yarıyılda tamamlayamayan ve/veya programların süresi sonunda genel not ortalaması 3.00'ün altında olan öğrencilerin,

d) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilerin,

e) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin,

f) Programını, ilgili program için tanımlanmış sürenin % 50 si içinde tamamlayamayan lisansüstü öğrencilerin,

kayıtlı oldukları programla ilişiği kesilir.

Ders Tekrarı

Madde 18 — Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (C+), notu almış olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya seçmeli derslere EABD'ce eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere EABD'ce eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir. Ancak, tekrarlanacak derslerle ilgili olarak yarıyıl başında EABD tarafından Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi verilmesi gerekir. Tekrarlanacak dersleri için de kredi-saat bazında harç ödenir.

Yüksek Lisans Programı

Madde 19 — Yüksek Lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin başvurusu, tez alanı ve danışmanı EABD'nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yapılabilir.

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

Madde 20 — Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Tezli Yüksek Lisans Süresi ve Ders Yükü

Madde 21 — Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tez çalışması en az dokuz kredi eşdeğeri düzeyinde olmalıdır. Tezli yüksek lisans programı derslerini tamamlama süresi en çok 4 yarıyıldır.

Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciye tez danışmanı, en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar ilgili EABD'nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Tez danışmanları öğretim üyeleri arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür.

Öğrenci danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi tez danışmanınca açılan Uzmanlık Alanı Dersi'ne kayıt yaptırmak zorundadır. Tez önerisi ve tezin yapılabilmesi için var olan olanaklar EABD tarafından Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi 4 yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede programı tamamlayabilirler. Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını 4 üncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini jüri önünde savunması için, en çok iki yarıyıl ek süre verilir.

Öğrenci, yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak lisans derslerinden en çok iki tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir.

Öğrenci, EABD'nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Bahçeşehir Üniversitesi dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir. Bu yolla alınan kredi toplamı, ders kredisinin 1/3’nü geçemez.

EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

Madde 22 — Yüksek lisans tez çalışmasını 21 inci maddede belirtilen süre içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde İngilizce yazmak ve tezini jüri önünde İngilizce sözlü olarak savunmak zorundadır.

Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için EABD'ye başvurur. EABD, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye iletir. Öğrencilerin tez sınavına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde belirtilir.

ksek lisans tez jürisi, ilgili EABD'nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere 3 veya 5 kişiden oluşur. Jürinin 3 kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında "kabul", "red" veya "düzeltme" kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, EABD tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç 3 ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu öğrenciler, uzatma aldıkları yarıyıla kayıt yaptırmak ve tez kaydı için en az 3 kredi eşdeğeri ücret ödemek zorundadır. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 23 — Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az 3 kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine "Yüksek Lisans Diploması" verilir.

Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Lisans diplomasını aldığı dalda yüksek lisans programını tamamlayan öğrencinin diplomasına varsa meslek ünvanı da yazılır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

Madde 24 — Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Yüksek Lisans Süresi ve Ders Yükü

Madde 25 — Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesi alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans programında, EABD başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışmanı, danışman atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir.

Öğrenci, EABD'nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Bahçeşehir Üniversitesi dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 26 — Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir.

Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Lisans diplomasını aldığı dalda yüksek lisans programını tamamlayan öğrencinin diplomasına, varsa verilen unvanı da yazılır.

Diğer Hükümler

Madde 27 — Lisanüstü öğrencileri ilgilendiren kayıt, izin ve benzeri işlemler, "Bahçeşehir Üniversitesi Kayıt ve Kabul İşleri Yönetmeliği" hükümlerine göre yürütülür.

Madde 28 — Bu Yönetmelik, yürürlüğe girdiği tarihte lisansüstü programlarda kayıtlı olan öğrencilere uygulanır.

Yürürlük

Madde 29 — Bu Yönetmelik 2001-2002 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • —— 

 

Bahçeşehir Üniversitesinden :

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Kapsam

Madde 1 — 2547 sayılı Kanunun 65 inci maddesi hükmü gereğince Bahçeşehir Üniversitesi Senatosunca hazırlanan bu Yönetmelik Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünce yürütülen Lisansüstü eğitimini düzenler.

Lisansüstü eğitimi; yüksek lisans ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlilik programlarından oluşur.

Öğrenci Kabulü

Madde 2 — Bahçeşehir Üniversitesinde öğretim dili İngilizcedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu (SBEYK) kararıyla bazı programlar ve dersler Türkçe verilebilir.

Programa başvuracak adayların en az sekiz yarıyıla dayanan bir lisans diplomasına sahip olması, LES puanlarının 45 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen alt sınırın üstünde olması gerekir. Adaylardan hangisinin programa kabul edileceği SBE’nin yapacağı yazılı ve sözlü sınavlar sonucu ve LES puanı ile birlikte değerlendirilerek saptanır. Değerlendirmede LES ağırlığı %50’den az olmamak kaydıyla diğer faktörlerin ne kadar ağırlık taşıyacağını Senato saptar.

İngilizce öğretim yapılan yurtiçi veya yurtdışı bir üniversite bölümünden lisans diploması alan adaylarla son iki yıl içinde TOEFL testinden en az 213 puan alan adaylar programa kabul halinde hazırlık sınıfı okumadan doğrudan programa katılabilirler. Diğer adaylar Bahçeşehir Üniversitesi tarafından yapılan lisans yeterlik sınavına katılırlar. Sınavda başarılı olanlar doğrudan programa katılabilir, başarısız adaylar 1 yıl süreli Hazırlık Sınıfında İngilizce eğitimi alırlar.

Yüksek lisans yeterlik çalışmalarına hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir. Ancak Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu belirlenen programlar dışından da öğrenci kabulüne karar verebilir.

Başka bir yükseköğretim kurumunda en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler yüksek lisans programına yatay geçişle alınabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Yatay geçiş durumunda bir öğrenci diğer yükseköğretim kurumundan en fazla 18 kredilik ders transfer edebilir.

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olanlar bilgilerini arttırmak için Lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler BŞÜ (Bahçeşehir Üniversitesi) öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrenci kabulü ile ilgili koşullar SBEYK tarafından her yıl başında saptanır.

Programlara Kayıt Koşulları

Madde 3 — Öğrenci kaydı için gerekli koşullar Senato tarafından kabul edilen Yönetmelikle belirlenir.

Öğrenci kayıtlarının kesinleşmesi için SBEYK tarafından belirlenen belgelerin teslimi, LES belgesinin öğrenci tarafından sunulması (LES’den 45 puan ve üstü not alma koşuluyla), öğretim ücretinin yatırılmış olması, öğrenci burslu ise burs veren kurumdan yazılı belge ibrazı gerekir.

Lisansüstü programa veya hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler kayıttan sonra bir ay içinde kayıtlarının silinmesi için SBEYK’ye müracaatta bulunabilirler. Eğer öğrencinin kayıt silme mazareti SBEYK tarafından kabul edilirse öğrencinin programla ilişkisi kesilir ve eğer ödenmişse dönem kayıt ücretinin yarısı öğrenciye iade edilir.

Kayıttan sonra bir ay içinde SBEYK’ye kayıt silme için müracaatta bulunmayan öğrenciler ödemiş oldukları dönem ücreti için hak iddia edemezler.

Öğrenciler dersler başladıktan sonraki ilk bir ay içinde belli özel durumlarda (sağlık, ailevi sorunlar, askerlik, yurtdışında eğitim) dönem izni için başvurabilirler. Bu öğrencilere eğer gerekçeleri uygun görülürse SBEYK tarafından en çok bir dönem izin verilebilir. Öğrenci iznini uzatmak isterse tekrar SBE’ye (Sosyal Bilimler Enstitüsüne) dilekçeyle başvurur. Geçerli mazaret halinde öğrencinin izni en çok bir dönem daha SBEYK tarafından uzatılabilir. Kayıt donduran öğrencinin dönem harcının yarısı kendine iade edilir.

Ders Sınavları ve Değerlendirme

Madde 4 — Programa katılan öğrenciler bir dönem (sömestr) içinde en az dokuz kredi almak zorundadır. Hangi derslerin zorunlu olduğu SBEYK tarafından saptanır.

İsteyen öğrenciler SBEYK tarafından belirlenen dönem programında belirlenen kredi saati ve derslerden daha azını (zorunlu derslerden daha az olmama koşuluyla) alabilirler. Öğrenciler o dönem almadıkları dersleri bir sonraki yıl alarak programı daha uzun süre tamamlayabilirler.

Bir lisansüstü dersin yarıyıl (dönem) kredi değeri bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile eğer varsa haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans notları aşağıdaki biçimde verilir.

 

Harf Notu

Katsayısı

 

A

4.00

 

A-

3.67

 

B+

3.33

 

B

3.00

 

B-

2.67

 

C+

2.33

 

C

2.00

 

C-

1.67

 

D+

1.33

 

D

1.00

 

D-

0.67

 

F

0.00

Ortalamalara Katılmayan Notlar:

I- Eksik, S- Yeterli, U- Yetersiz, CNT- Gelişmekte Olan, T- Transfer, P- Not Ortalamasına Katılmayan, NA- Devamsızlık Nedeniyle Başarısız, E- Not Değerlendirmesi Yapılmamış.

(I) Notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur.

Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslimi tarihinden itibaren 15 gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (F) notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

(S) Notu, tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. (S) notu, ayrıca, eğer varsa kredisiz olarak alınan dersler ve Bahçeşehir Üniversitesi dışındaki üniversitelerden alınan dersler için, başarılı olma durumunda verilir.

(U) Notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir. (U) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler ve Bahçeşehir Üniversitesi dışındaki üniversitelerden alınan dersler için, başarısız olma durumunda verilir.

(CNT) Notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

(T) Notu, Bahçeşehir Üniversitesi dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler için verilir.

(P) Notu, öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların "Not Ortalamasına katılmamak koşuluyla" aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not öğrencinin ilgili olduğu dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz.

(NA) Notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur. (NA) notu, not ortalaması hesabında (F) notu işlemi görür.

a) Bir öğrencinin bir yarıyılda (dönemde) başarılı sayılabilmesi için o dönemde aldığı tüm derslerden en az (C) (kredi karşılığı olarak 2.0) alması ve aldığı kredili derslerin not ortalamasının (B) (kredi karşılığı olarak 3.0) olması gerekir.

b) Aldığı derslerden (C)’nin altında not alan öğrenci bu dersi tekrar verildiği bir sonraki dönemde almakla yükümlüdür.

c) Bir dönem (yarıyıl) içinde aldığı kredili derslerin not ortalaması 3.0’den az fakat 2.0’den fazla olan öğrenciler, (B)’den düşük aldıkları dersleri verildiği bir sonraki dönemde alırlar. Öğrencilerin not ortalamasında sadece ikinci (tekrar) döneminde aldıkları notlar not ortalamasında dikkate alınır ve ilk aldıkları notlar silinir.

d) Üstüste iki dönem (C)’den (2.00’den) aşağı not ortalaması olan öğrencinin programla ilişkisi kesilir ya da bir dersten iki kez başarısız olan (C’nin altında not alan) öğrencinin programla ilişkisi kesilir.

e) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür.

Tezli Yüksek Lisans Programı

Madde 5 — a) Tezli yüksek lisans programının amacı öğrenciye bilimsel veya sanatsal araştırma yetisini kazandırmaktır. Tezli program toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bahçeşehir Üniversitesinde tezler kuramsal tez veya uygulamalı tez olarak hazırlanabilir. Uygulamalı tezler SBEYK kararıyla sanatsal eğitim ağırlıklı dallarda uygulanır ve uygulamalı tez bir film, video enstalasyon ya da sergi biçiminde sunulabilir. Uygulamalı tez durumunda aday çalışmasının dayandığı kavramları açıklayan kuramsal bir metni de eseriyle birlikte sunmak durumundadır.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans öğretimi sırasında alınmamış olması koşuluyla ve SBEYK onayıyla lisans derslerinden seçilebilir.

c) Programdaki kredili ve kredisiz dersleri tamamlama süresi en fazla dört yarıyıldır.

d) Öğrencinin tez yazmaya hak kazanması için yukarıda belirlenen süre içinde en az B (3.0) ortalamayı tutturması gerekir. Dört yarıyıl içinde 3.0 ortalamayı tutturamayan bir öğrencinin eğer not ortalaması 2.5’dan daha yüksekse bu öğrenciye SBEYK kararıyla not ortalamasını 3.0 düzeyine çıkarması için ek süre tanınabilir. Dört yarıyıl içinde ortalaması 2.5’dan aşağı olan bir öğrencinin programla ilişkisi kesilir.

e) Derslerini yukarıda öngörülen sürede tamamlayan ve geçerli not ortalaması sağlayan öğrencilere SBE’nin teklif ettiği ve SBEYK tarafından onaylanan bir tez danışmanı atanır ve öğrenci danışman gözetiminde tez yazma aşamasına başlar. Öğrenci tez yazma dönemin de her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci tez çalışmasını bir yıl içinde tamamlamak zorundadır. Tezler aksi SBEYK tarafından kararlaştırılmadıkça İngilizce olarak yazılır.

f) Tezini bitiren öğrenci için danışmanının onayı halinde SBEYK tarafından bir Yüksek Lisans Tez Jürisi atanır. Tez jürisi biri öğrencinin danışmanı, biri tez konusunda uzman ve başka bir yüksek öğretim kurumunda öğretim üyesi olan (yurtdışı bir öğretim kurumu da olabilir), üçüncüsü de BŞÜ’de öğretim üyesi olan üç kişiden oluşur.

g) Öğrenci SBEYK tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun şekilde yazdığı tezini danışmanı tarafından onaylandıktan sonra ciltlenmiş beş kopya halinde SBEYK’ye sunar. SBEYK tarafından tezin üç cildi jüri üyelerine teslim edilir.

h) Tezlerin jüri üyelerine teslim edilmesinden sonra en çok bir ay içinde SBEYK tarafından saptanan bir tarihte öğrenci tezinin savunmasını jüri önünde yapar. Aksi SBEYK tarafından kararlaştırılmadıkça, sözlü tez savunması İngilizce olarak yapılır.

ı) Sözlü sınav sonunda jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red ya da düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca en geç üç gün içinde SBEYK’ye bir tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişkisi kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde önerilen düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde savunur. Tezi gene kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişkisi kesilir.

j) Tez sınavında başarılı olan ve kabul edilmiş tezin üyelerce imzalanmış üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden sonra bir ay içinde SBE’ye teslim eden öğrenci Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır. Yüksek Lisans Diploması üstünde öğrencinin izlemiş bulunduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvanı bulunur.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Madde 6 — a) Tezsiz yüksek lisans programının amacı öğrenciye mesleki konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

b) Tezsiz programda SBE her öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar bir danışman atar.

c) Tezsiz Program toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla en az on adet ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

d) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir.

e) Tezsiz programı tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.

f) Tezsiz programda başarılı sayılabilmek için öğrencinin aldığı bütün kredili derslerden geçer not olan 2.0 (C) notunu alması ve kredili derslerden not ortalamasının en az (B) (3.0) olması gerekir.

g) Öğrenci yukardaki koşulları iki yıl içinde sağlamak zorundadır. İki yıl içinde bu koşulları sağlayamayan öğrencinin programla ilişkisi kesilir. Ancak belli özel koşullarda SBEYK tarafından öğrenciye not ortalamasını istenen seviyeye getirebilmesi için askerlik yükümlülüğünden doğan bir engel yoksa bir ek yıl eğitim imkanı sağlanabilir.

h) Derslerini başarıyla tamamlayan ve yukarda belirtilen koşulları yerine getiren öğrenciye ders bitiminden sonra en fazla bir yarıyıl içinde almış olduğu derslerden bir genel yeterlilik sınavı verilir.

i) Genel yeterlilik sınavı yazılı ve sözlü olarak verilir. Yazılı sınavı başarıyla geçen öğrenci sözlü sınavı almaya hak kazanır.

j) Yazılı sınav sorularının hazırlanması ve sonuçların değerlendirilmesi üç kişilik bir

değerlendirme jürisi tarafından yapılır. Jüride en az iki kişi öğrencinin ders almış olduğu öğretim üyelerinden seçilir. Üçüncü kişi başka bir yüksek öğrenim kurumunda görevli bir öğretim üyesi olabilir. Jüri yazılı sınav sonuçlarını başarılı veya başarısız olarak değerlendirir.

k) Yazılı sınavda başarısız olan öğrenciye sınavdan sonra en fazla bir ay içinde SBEYK’nin onayı halinde yeni bir yazılı sınav verilir. Normal koşullarda ve aksi SBEYK tarafından belirtilmedikçe bu sınav aynı jüri tarafından verilir.

l) Yazılı sınavda başarısız olan öğrencinin yüksek öğretim kurumuyla ilişkisi kesilir.

m) Yazılı sınavı başaran öğrenci yazılı sınav tarihinden sonra en fazla bir ay içinde sözlü sınava girer. Sözlü sınav normal koşullarda ve aksi SBEYK tarafından belirtilmedikçe yazılı sınavı yapan aynı jüri tarafından yapılır. Sözlü sınavda sonuçlar başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı olamayan öğrencinin yükseköğretim kurumuyla ilişkisi kesilir.

n) Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan öğrenciye Yüksek Lisans Diploması verilir. Yüksek Lisans Diploması üstünde programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.

Diğer Hususlar

Madde 7 — Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi tutarı ilgili dersin kredisi ile aldığı notun katsayısının çarpımı ile elde edilir. Dönem not ortalaması hesabında ilgili dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı alınan derslerin kredi toplamına bölünür. Genel not ortalaması öğrencinin BŞÜ’ye girişinden itibaren kayıt yaptırdığı derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. Elde edilen ortalamalar virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması hesabında tekrar edilen derslerden alınan son ders hesaba katılır.

Öğrenciler herhangi bir dersteki yazılı sınav sonuçlarına sınav sonucunun ilanından sonra en fazla 15 gün içinde itiraz edebilirler. İtiraz eden öğrenci itirazını yazılı olarak SBE’ye iletir. SBE tarafından kendisine öğrenci dilekçesi iletilen öğretim üyesi dilekçeyi aldıktan sonra en fazla bir hafta içinde sınav kağıdını inceleyerek sonucu SBE’ye bildirir.

İlan edilmiş bir ders notunda yer alabilecek bir maddi ve takdiri hatanın düzeltilmesi ilgili Öğretim üyesinin başvurusuyla SBEYK tarafından karara bağlanır. Belli bir dönemde yer alan tüm maddi hatalar en geç izleyen dönemin kayıt süresi sonuna kadar düzeltilir.

Öğretim üyeleri tarafından akademik takvimde belirtilen süre içinde verilen notlar öğrenci kayıtlarına işlendikten sonra dönem karnesinde açıklanır. BŞÜ tarafından verilen diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye’de yayınlanan en az bir gazetede ilan verilmesi, SBEYK tarafından belirlenen bir ücretin ödenmesi ve dilekçe ile üniversiteye başvurulması halinde yeni diploma verilir.

Öğrencilerin disiplinle ilgili durumu YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine ve BŞÜ öğrenci el kitabında ifadesini bulan kurallara göre belirlenir. Öğrencilere burs dağıtımı Mütevelli Heyet onayıyla Rektör tarafından atanan bir komite aracılığıyla yapılır.

Yıllık öğrenim ücretlerini her yıl Mütevelli Heyeti belirler. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kaydı silinir ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

Yürürlük

Madde 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • —— 

Bahçeşehir Üniversitesinden :

 

Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller ve Enformatik Okulu Eğitim

ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller ve Enformatik Okulunda, ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin, İngilizce dil bilgi ve becerilerini Üniversitedeki dersleri izleyebilecek düzeye getirebilmek için İngilizce Hazırlık Sınıfı öğretiminde uyulması gereken kural ve koşulları belirlemektedir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesi önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarına kesin kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin akademik yıl başında dil yeterlik sınavı uygulaması sonucunda öğrencilerin dil düzeylerini belirlemek, yeterlik sınavında başarılı olup, ya da eşdeğerliği Bahçeşehir Üniversitesi Senatosunca kabul edilen dil sınavlarından birinden başarılı olamayan ve bu programlarda öğrenimlerine başlayabilmek için hazırlık sınıfına devam etmek ve başarmak zorunda olan öğrencilerle bu öğrencilerin sınav ölçme ve değerlendirmeleri ile benzeri hususları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 49 uncu maddesi ile 2923 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen:

Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

Yönetim Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

Öğrenci Dekanlığı: Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci Dekanlığını,

İngilizce Hazırlık Programı : Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller ve Enformatik Okulu İngilizce Öğretim Programını,

ifade eder.

İKİNCİBÖLÜM

Eğitim Öğretim

 

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitiminin Süresi

Madde 5 — Üniversite İngilizce Hazırlık Programının süresi iki akademik yarıyıldır. Bu süre içerisinde başarısız olan öğrenciler, hazırlık sınıfına bir akademik yıl daha devam ederler. Ancak yüksek lisans öğrencileri bu haktan yararlanamazlar.

Hazırlık Okulu Yeterlik Sınavı ve Düzey Belirleme Sınavı

Madde 6 — Üniversite Dil Yeterlik Sınavı her akademik yılın başında yapılır. Bu sınavda sınıflandırma notları Üniversite Yabancı Diller ve Enformatik Okulu İngilizce Programı müdürlüğü tarafından saptanır. Bu sınavda öğrenciler aldıkları notlara göre ya İngilizce Hazırlık Programı düzeylerine ya da doğrudan program derslerine yerleştirilirler. Bu sınavda başarılı bulunan öğrenciler programda belirtilen zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar.

Madde 7 – Dil Yeterlik Sınavında İngilizce Hazırlık Programı düzeylerinde okuma hakkı kazanan öğrencilerden;

a) Hiç İngilizce donanımı olmayan öğrenciler Düzey 1’e

b) Az İngilizce donanımı olan öğrenciler Düzey 2’ye

c) Orta düzeyde İngilizce donanımı olan öğrenciler Düzey 3’e

yerleştirilirler.

Özel ve Dinleyici Öğrenciler

Madde 8 — Bir Yükseköğretim Kurumu mezunu veya öğrencisi olup İngilizce dil bilgisi ve becerilerini arttırmak isteyenler, lisansüstü programlarına yeni kabul edilen öğrenciler için açılan sınıflara Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Devam Zorunluluğu

Madde 9 — Üniversite İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri, bir akademik yıldaki toplam ders saati sayısının %80’ine devam etmek zorundadırlar. Öğrencilerin toplam devamsızlık oranı akademik yıl süresince %20’i geçtiği takdirde bu öğrenciler devam haklarını kaybederler. Bu durumdaki öğrenciler bir sonraki akademik yıl İngilizce Hazırlık Programını tekrar ederler.

Hazırlık Sınıfını Tekrar Etme

Madde 10 — Hazırlık Programına devam eden öğrenciler birinci akademik yıl sonunda başarısız olurlarsa Hazırlık Programını tekrar ederler. İkinci akademik yıl sonunda da başarısız olan öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri kesilir. Bu öğrenciler 2547 sayılı Yüksek-öğretim Yasasına dayanılarak hazırlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim – Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 9 uncu maddesine tabi tutulurlar.

Kayıt Dondurma

Madde 11 — Geçerli mazaretlerini belgelendirmek suretiyle İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri en çok iki yarıyıl kayıt dondurma talebinde bulunabilirler. Bu talebin Üniversite Yönetim Kurulunca kabulü halinde, bunun süresi, öğrenim süresinden sayılıp sayılmayacağı, öğrenciye tanınacak Yeterlik Sınavı hakları, Üniversite Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

Ölçme Değerlendirme

Madde 12 — Düzey 1, Düzey 2 ve Düzey 3 derslerinin değerlendirmesi iki ana başlık altında yapılır.

a) Dönem İçi Çalışmalarınının değerlendirilmesi,

b) Dönem Sonu Çalışmalarının değerlendirilmesi.

a) Dönem içi çalışmaların değerlendirilmesinde;

1) Öğretmenin sınıf içi çalışmaları değerlendirmesi,

2) Dönem arası çalışmaların sınav ortamında değerlendirilmesi,

3) Dönem arası çalışmaların sürekli olarak projelerle değerlendirilmesi,

dikkate alınır.

b) Dönem sonu çalışmalarının değerlendirilmesi;

Her dönem bitiminde, öğrencilerin dönem içi kazanmaları hedeflenen yetenekler sınav ortamında ve projelerle ölçülür.

Madde 13 — Hazırlık sınıflarında okuyan öğrencilere uygulanacak ara ve dönem sonu sınavların süresi, soruların kapsamı ve sayısı, ölçme ve değerlendirme ile ilgili esasları Üniversite Yabancı Diller ve Enformatik Okulu Müdürlüğü belirler.

Sınav sonuçları en geç on gün içinde ilan edilir.

Madde 14 — Her dönem sonu değerlendirme sonunda 100 tam puan üzerinden 60 puan alan öğrenciler bir üst düzeyin programına katılabilirler.

Dönem İçi ve Dönem Sonu değerlendirmeleri sonucunda 100 üzerinden 60 puanın altında kalan öğrenciler bulundukları düzeyi tekrar ederler. Ancak %60 ile %55 arasında puan alan öğrencilere Düzey Sonu Sınavında ek soru cevaplama şansı tanınır ve bu sorulara verdikleri cevaplar doğrultusunda sınav komisyonu başarı veya başarısızlıklarına karar verir.

Madde 15 — Yıl sonu genel not ortalamaları 100 puan üzerinden değerlendirilir. İngilizce Hazırlık Programı Yönetimi tarafından belirlenen notu alamayan öğrenciler bütünlemeye kalır ve bu öğrenciler bir sonraki akademik yılın başında yeterlik sınavına girebilirler. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden İngilizce Hazırlık Programı Yönetimi tarafından karar verilen geçme notunu alanlar program derslerine devam ederler.

Mazeretler

Madde 16 — Önemli mazeretlerini belgelendiren öğrenciler belgelerini üç gün içinde Üniversiteye yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin mazeretlerini belgeledikleri süre içinde herhangi bir sınav veya aktiviteye katıldıkları tespit edildiği takdirde aldıkları notlar geçersiz sayılır.

Dönem içinde uygulanan sınavlarda mazeret kabul edilmez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 17 — Öğrenciler sınav sonuçları ilan edildikten sonra bir hafta içinde bir dilekçeyle Öğrenci Dekanlığına başvurarak maddi hata itirazında bulunabilirler. Yabancı Diller ve Enformatik İngilizce Hazırlık Programı Yöneticisi ilgili ders sorumlularının da görüşünü alarak yapılacak inceleme sonucunu Öğrenci Dekanlığına en geç onbeş gün içinde yazılı olarak bildirir.

Disiplin İşlemi

Madde 18 — İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Yürürlük

Madde 19 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • —— 

Harran Üniversitesinden:

 

Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Harran Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelikler ile Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulun ilke ve kararlarına göre hazırlanmıştır. Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurulu kararları ve ilkeleriyle, Yönetmeliğin hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, ilgili kurulların kararları uygulanır. Ayrıca, bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten sonra Yükseköğretim Kurulu ve organları tarafından yönetmelik kapsamındaki hükümlerle ilgili alınacak olan kararlar doğrudan bu Yönetmeliğe yansıtılır.

Eğitim–Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim

Madde 2 — Eğitim ve öğretim dönemleri Güz ve Bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyıl en az ondört haftadır. Resmi tatil günleri, öğretim elemanlarıyla ilgili birim yönetim kurullarınca kabul edilen bilimsel toplantılara katılma ve diğer mazeretler nedeniyle yapılamayan dersler, yine birim yönetim kurulu tarafından programlanarak telâfi edilir.

Yarıyıl süresi, birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile uzatılabilir.

Bir yarıyıl, eğitim-öğretim döneminin başladığı günden bir sonraki yarıyılın başladığı güne kadar geçen süredir.

Dersler bir yarıyıl sürecek şekilde düzenlenir. Ancak zorunlu hallerde ve sınıf geçme sistemi uygulanan birimlerde, ilgili kurullarca bir dersin iki yarıyılda okutulmasına karar verilebilir.

Güz ve Bahar yarıyıllarına ek olarak staj ve yaz kursları, gece öğretimi, uygulamaya dayalı öğretim, destek ve hazırlık okulu ya da yaz dönemi öğretimi açılabilir. Bunların süresi ve şekli, birimlerin ilgili kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Bir sonraki eğitim-öğretim yılının Akademik Takvimi, en geç Mayıs ayı sonuna kadar Senato tarafından kararlaştırılır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt – Kabul İşlemleri

 

Üniversiteye İlk Kayıt

Madde 3 — Harran Üniversitesine bağlı akademik birimlerde yürütülen önlisans ve lisans programlarına öğrenci kaydı, Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, öğrenci seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır. Kayıt işlemleri Rektörlük tarafından belirlenen ve ilân edilen süre içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Kayıt için zamanında başvurmayan veya ÖSYM tarafından istenen belgeleri zamanında sağlayamayan öğrenciler bu haklarını kaybederler.

Belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanlar ile başka bir yüksek öğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış bulunanların ya da başka bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci olduğu anlaşılanların (Yükseköğretim Kurulunun örgün yükseköğretim programında okuyanların veya bu programdan mezun olanların Açıköğretim Programlarına kaydolmalarına ilişkin bildirdiği esaslarda söz konusu edilenler hariç) kesin kayıtları yapılmış olsa bile, üniversite ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler, üniversiteden mezun olsalar bile kendilerine verilen diploma ve mezuniyet belgeleri iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Yarıyıl Kayıtları

Madde 4 — Öğrenci, her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde harcını yatırmak ve danışmanına kayıt formunu onaylatarak kaydını yenilemek zorundadır. Derslerin yıllık olarak programlandığı birimlerde, Bahar dönemi başında öğrencilerin sadece katkı payını ödemeleri yeterlidir.

Bir dersi almak için, varsa o dersin ön şartı olan derslerden başarılı olmak zorunludur.

Önceki yarı yıllardan kalan dersler öncelikle alınır ve bu dersler kayıt yarıyılı programındaki derslerle aynı saatlerde ise üst sınıftaki ders kesinlikle alınamaz. Ancak, önceki yarıyıllara ait dersin devamı alınmış ise bu koşul dikkate alınmaz. Öğrenci, dersi verildiği yarıyılda almak zorundadır. Yarıyıl kayıtlarındaki hatalar dolayısıyla oluşan sorumluluk öncelikle öğrenciye aittir.

Öğrenci, yarıyıl kaydını kendisi yaptırmak zorundadır.

Kayıt süresi içerisinde haklı ve geçerli bir nedenle kaydını yenileyemeyen öğrencilere, kayıt süresinin bitiminden sonraki üç işgünü içinde ve mazeretlerini bildirmeleri halinde, ilgili yönetim kurulu en geç bir hafta içerisinde toplanarak, mazereti uygun bulması durumunda kayıt hakkı verilebilir. Aksi halde öğrenci o yarıyıldaki kayıt hakkını kaybeder.

Geç kayıt nedeniyle geçen süre devamsızlıktan sayılır.

Öğrenci, kaydolmadığı yarıyılda askerlik tecili işlemleri dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ders kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılda devamsızlıktan kalmış kabul edilir ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.

Ders Ekleme – Ders Bırakma

Madde 5 — Öğrenciler, her yarıyıl/yıl başından itibaren en geç iki hafta içinde, almak zorunda oldukları dersler dışında, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Bu süreçte öğrenciler, danışman ve ilgili yönetim kurulunun onayını alarak, istedikleri ders değişikliklerini yapabilirler. Ancak, ders değişikliği nedeniyle öğrencinin derse girmediği günler devamsızlıktan sayılır.

Yabancı Dil Seçimi ve Muafiyet Sınavı

Madde 6 — Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, ilk yarıyıl/yıl ders kayıtlarında ders alma formunda kodlayacağı yabancı dili izlemek zorundadırlar. Öğrenci daha sonra yabancı dilini değiştiremez.

Öğrenciler eğitim-öğretimin başlamasından itibaren iki hafta içerisinde, başvuruda bulunanlar için Rektörlükçe düzenlenecek yabancı dil muafiyet sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda yetmiş ve daha yukarı not alan öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar.

Yatay – Dikey Geçişler, Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri

Madde 7 — Yatay ve dikey geçiş kontenjanları, ilgili yönetim kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır.

Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabul, kayıt ve intibakları "Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" esas alınarak, ilgili birimin yönetim kurulunca yapılır.

Harran Üniversitesine bağlı birimlere, Üniversite içinden veya diğer üniversitelerden yapılacak yatay geçişler "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca, ilgili birimin yönetim kurulunca düzenlenir.

İlk kez kayıt yaptıran öğrenciler, her yarıyıl/yıl eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içerisinde, daha önce öğrenim görmüş oldukları yükseköğretim kurumlarından (Açıköğretim Programları hariç) almış ve başarmış oldukları dersler için muaf olma isteği ile başvuruda bulunabilirler. Bu konuda ilgili birimin yönetim kurulu yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim - Öğretim

 

Eğitim–Öğretim Süreleri

Madde 8 — Harran Üniversitesine bağlı yüksekokul ve fakültelerdeki eğitim-öğretim süresi aşağıdaki şekildedir:

a) Tıp Fakültesinde altı yıl,

b) Veteriner Fakültesinde beş yıl,

c) Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulunda dört yıl,

d) Bütün Meslek Yüksekokullarında ise iki yıldır.

Fakülte ve yüksekokullarda açılan hazırlık sınıfları bu süreye dahil değildir.

Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için tanınan azami süreler:

a) İki yıllık ön lisans öğrencileri için dört yıl,

b) Dört yıllık lisans öğrencileri için yedi yıl,

c) Beş yıllık programlar için sekiz yıl,

d) Altı yıllık programlar için dokuz yıldır.

Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu birimden mezun olabilmek için, son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için, biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonucunda:

a) Başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl,

b) Ek sınavlara girmeden beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme sistemi olan birimlerde iki öğretim yılı),

c) Bu sınavlar sonucunda üç veya daha az dersten başarısız öğrencilere, bu derslerin döneminde açılacak sınavlarına sınırsız,

girebilme hakkı tanınır.

Bu derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önceden alınmamış dersler dışındaki derslere devam koşulu aranmaz.

Öğrencinin devamsız olduğu ya da daha önce kayıt yaptırmamış olduğu ders sayısı beş dersi geçerse, öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

Açılacak sınavlara art arda üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

Sınırsız hak sahibi olan öğrenciler, katkı payını ödemek zorundadırlar; ancak diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, yasanın tanıdığı bu sürelerde öğrenimlerini tamamlayamayan ya da tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin, ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile, Üniversite ile ilişiği kesilir.

Öğrencinin yukarıda belirtilen sınav haklarından yararlanabilmesi için başvuruda bulunması ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı gereklidir.

Eğitim – Öğretim Programları

Madde 9 — Eğitim-öğretim programları, ilgili anabilim dalı/program/bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili birim kurulunda karara bağlanır ve Senato onayı ile kesinleştirilir. Bir sonraki akademik yılla ilgili program değişiklikleri aynı yolla her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar kesinleştirilir.

Birimlerde ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile ders ve/veya sınıf geçme sistemi uygulanabilir.

Öğretim programları, teorik dersler ve/veya uygulamalardan (seminer, atölye, laboratuvar, arazi uygulaması ve benzerleri) oluşur. Ortak zorunlu, ön koşullu ve seçmeli derslerin, kredi değerleri ve uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

Öğrenciler birinci sınıf derslerinin tümünden başarılı oluncaya kadar üçüncü sınıf derslerine kayıt yaptıramazlar. İkinci ve daha üst sınıflara uygulanacak ön koşul ilkeleri, ilgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Öğretim programlarında yapılacak değişiklikler nedeniyle yeni programa intibak işlemleri ilgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile kararlaştırılır. Yeni programa intibak işlemleri kayıtlı tüm öğrencilere uygulanır.

İntibak işlemleri, Senato tarafından kararlaştırılan uyum esaslarına göre yapılır.

Fakülte/yüksekokullardan mezun olabilmek için gerekli kredi miktarı, ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenebilir.

Kredi

Madde 10 — Derslerin eğitim-öğretim bakımından değerlendirilmesi kredi esası üzerinden yapılır. Her bir eğitim-öğretim çalışmasının kredi değeri aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanır:

a) Bir yarıyıl süreyle verilen teorik derslerin haftalık her bir saati bir kredidir.

b) Programlanmış ders uygulamaları, lâboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların her iki saati bir kredidir.

Sınıf geçme sistemi uygulanan birimlerde eğitim-öğretim çalışmalarının kredi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) Yıllık teorik derslerin haftalık her saati iki kredi,

b) Yıllık uygulama, lâboratuar vb. çalışmalarının haftalık her saati bir kredi,

c) Stajların her haftası bir kredi,

olarak kabul edilir.

Hesaplamalar sonucunda virgülden sonraki kısım bir üst rakama tamamlanır.

Dersler

Madde 11 — Üniversitede dersler şu gruplardan oluşur:

a) Zorunlu dersler: İlgili birime kayıtlı bütün öğrencilerin alması gerekli derslerdir.

b) Seçmeli dersler: Öğrencilerin kendi tercihleri ile danışmanın onayına bağlı olarak alacakları derslerdir. Seçmeli derslerin değiştirilmesi ya da bırakılması, ilgili birimin yönetim kurulunun kararına bağlıdır.

c) Ön koşullu dersler: Alınabilmesi için bazı ders veya derslerin başarılması zorunlu olan derslerdir.

d) Ortak zorunlu dersler: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca, seçmeli olmak koşulu ile Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinden birisinin alınması gereklidir. Bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.

Kredi Yükü

Madde 12 — Öğrencinin kredi yükünün belirlenmesinde, bulunduğu normal dönemdeki ders programının kredi sayısı dikkate alınır. Öğrenciye öncelikle, tekrar alması gereken dersler verilir; daha sonra alabileceği kredi miktarında, normal dönemdeki derslerden verilir.

Bir öğrenciye bir yarıyılda verilebilecek kredi miktarı; normal dönemdeki kredi miktarına ilave olarak ara sınıflarda bu sınıfın kredi toplamının 1/3’ünü, son sınıflarda 1/2’sini aşamaz. Virgülden sonraki kısım öğrenci lehine tam sayıya tamamlanır. Ancak, öğrenciye verilebilecek haftalık ders saati kırk saati aşamaz.

Öğrenci Katkı Payları

Madde 13 — Öğrenciler her eğitim-öğretim yılında mali yükümlülüklerini, Bakanlar Kurulu Kararları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerine getirmek zorundadırlar. Mali yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin giriş veya yarıyıl/yıl kaydı yapılmaz, derslere ve/veya sınavlara girmelerine izin verilmez. Sınavlara girenlerin sınavları bütün sonuçları ile geçersiz sayılır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt silme veya sildirme halinde, alınan harçlar iade edilmez.

Stajlar

Madde 14 — Öğrenci stajları, ilgili birim kurullarınca hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan yönergelere göre yürütülür. Tüm ders ve yükümlülüklerini tamamladığı halde staj yapmayan, stajı eksik yapan veya yaptığı stajda başarısız görülen öğrenciler, stajı tamamlayana kadar mezun olmuş sayılmazlar. Bu öğrenciler, her yarıyıl/yılda kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Derse Devam ve Yoklamalar

Madde 15 — Derslere devam zorunludur. Devamsızlığı teorik derslerin yüzde otuzunu ve uygulamaların yüzde yirmisini aşan öğrenciler, o derse devam etmemiş sayılırlar, sınavlara alınmazlar. Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilen sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde de devamsız sayılırlar ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınavlara giremezler. Ancak, sağlık durumlarının düzeldiğini yeni bir sağlık raporuyla belgelemeleri halinde derslere ve sınavlara alınırlar.

Devam yoklamaları, dekanlık/yüksekokul müdürlüğünce belirlenen yöntemlere göre, dersin öğretim elemanı tarafından yapılır ve değerlendirilir. Devamsızlık nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi yarıyılın ders bitiminde dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.

Ders Tekrarı

Madde 16 — Teorik derslerin devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan öğrenciler, bu derslere yeniden kayıt yaptırdıklarında, derse devam zorunda değildirler; ancak ara sınavlarına katılmak zorundadırlar.

Sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan öğrenciler, uygulamalara ve ara sınavlarına katılmak zorundadırlar.

Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde yapılan uygulama sınavında başarısız olan öğrenciler, bu derse yeniden kayıt yaptırdıklarında derse ve uygulamalara devam etmek, verilecek ödev ve projeleri hazırlamak ve ara sınavlara katılmak zorundadırlar.

Sadece uygulamadan ya da teori ve uygulamadan oluşan derslerde, ayrıca uygulama sınavının yapılıp - yapılmayacağı ve sınavın yapılacak olması durumunda sınav değerlendirme esasları, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Öğrenciler devamını aldıkları ve başarısız oldukları bir derse devam etmek isterlerse, dekanlığa/müdürlüğe başvururlar. Başvurunun uygun görülmesi halinde, öğrenci dersi ilk defa alan öğrenciler gibi devam ve diğer koşulları yeniden yerine getirmek zorundadır. Bu öğrencilerin daha sonra devamdan muaf tutulmak için yapacakları başvurular dikkate alınmaz.

Devamsızlık nedeniyle tekrarlanması gereken dersler programdan çıkarılmış ise öğrenciler bunların yerine ilgili birim kurulunca uygun görülen ve kredi bakımından yakın dersleri alırlar. Ancak, eşdeğerliliği kabul edilen bu dersler bir daha değiştirilemez.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirilmesi

 

Sınav Türleri

Madde 17 — Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu, bütünleme, mazeret, tek ders ve azami eğitim süresini tamamlayan öğrenciler için açılacak olan ek sınavlardan oluşur.

Sınav Programları

Madde 18 — Ara sınavların, yarıyıl/yıl sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının tarih ve yerlerini gösteren "Sınav Programı", bölümlerin görüşü de alınarak dekanlık/müdürlük tarafından hazırlanır ve sınavların başlamasından en az iki hafta önce ilan edilir. Resmi bayramlar dışındaki hafta tatili günlerinde de sınav yapılabilir.

Sınavların Yapılması

Madde 19 — Sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü-uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Ancak, yazılı sınav dışındaki sınavlar ilgili öğretim elemanının başvurusu üzerine ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile yapılır.

Sınav belgeleri, ilgili dekanlık/müdürlük tarafından iki yıl süreyle saklanır.

Ara Sınavlar

Madde 20 — Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Birden fazla ara sınav, ilgili dersin öğretim elemanının önerisi ve birim yönetim kurulunun kararı ile yapılabilir. Birden fazla ara sınav yapıldığında, ara sınav notu aritmetik ortalama ile hesaplanır. Ara sınav programı her yarıyılın başından itibaren ilk ara sınav tarihinin en az iki hafta öncesinde ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir. Bir güne aynı yarıyıl derslerinin en fazla ikisinin ara sınavı konulabilir. Ancak alt yarıyıllardan alınan dersler için bu sınırlama aranmaz. Ara sınav yapılan saatler dışında, haftalık ders programına göre eğitim-öğretime devam edilir.

Dersin özelliğine göre dönem içi çalışmalardan da bir ara sınav notu verilebilir. Bu notun ara sınav notuna katkı biçimi, ders sorumlusunun önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır. Bu değerlendirme biçimi her yarıyılın/yılın ilk üç haftası içinde ilgili öğrencilere duyurulur.

Mazeretsiz ara sınava girmeyen veya mazereti kabul edilmeyen öğrenci, o ara sınavdan sıfır almış sayılır.

Öğretim elemanları değerlendirme sonuçlarını ve sınav belgelerini, sınav gününden itibaren en geç on gün içinde ilgili dekanlık/müdürlüğe vermek zorundadırlar; sonuçlar bu birimler tarafından bekletilmeden ilan edilir.

Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavları

Madde 21 — Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için:

a) O derse kaydını yaptırmış olmak,

b) Teorik derslerin yüzde yetmişine katılmak,

c) Uygulamalı derslerde, uygulamaların yüzde seksenine katılmak,

d) Uygulamalarda başarılı olmak, varsa verilen projeleri tamamlamış olmak,

zorunludur.

Yarıyıl/yıl sonu sınavları derslerin bitiminde, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili birimler tarafından hazırlanan ve ilk sınav gününden en az iki hafta önce ilân edilen programda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Hafta sonu tatili günlerinde de yarıyıl/yıl sonu sınavları yapılabilir.

Yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları ve belgeleri, öğretim elemanlarınca dekanlık/müdürlüğe sınav tarihinden itibaren on gün içerisinde teslim edilir. Sonuçlar, bu birimler tarafından bekletilmeden ilan edilir.

Bütünleme Sınavları

Madde 22 — Bütünleme sınavı sadece Tıp Fakültesinde uygulanır ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

Mazeret Sınavları

Madde 23 — Rektörlükçe görevlendirilen veya haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren yedi gün içerisinde mazeret belgesi ile ilgili dekanlık/müdürlüğe yazılı başvuruda bulunur. Mazereti ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülenlere ara sınav hakkı verilir. Öğrenciler sağlıkla ilgili mazeretlerini, Üniversite ya da devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelemek zorundadırlar. Mazeret sınavına herhangi bir nedenle katılmayan öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz.

Yarıyıl/yıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, Ulusal ve Uluslararası kültür, sanat ve spor etkinliklerinde Ülkemizi ya da Üniversitemizi temsil etmek üzere, Rektörlük tarafından görevlendirilen ve bu nedenle yıl/yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, birim yönetim kurulunca saptanır ve ilgililere duyurulur.

Tek Ders Sınavları

Madde 24 — Tek ders sınavının her yarıyılın ilk bir ayı içerisinde yapılmasına ilgili birimin yönetim kurulu karar verir. İlgili yönetim kurulları bu kararda tek ders sınavına son başvuru tarihini ve sınav günlerini belirler. Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrenciler başarısız oldukları tek dersin sınavına, ilgili dekanlık/müdürlüğe başvurarak, katkı payını ödemek koşulu ile girebilirler. Tek ders sınavında alınan not, o dersin yarıyıl başarı notudur.

Sınavların Değerlendirilmesi

Madde 25 — Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Başarı notu en az altmıştır. Bu nota ara sınav notunun katkısı % 40 ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notunun katkısı % 60'tır. Ancak, yarıyıl/yıl sonu sınavlarından en az elli not alınması zorunludur.

Ara sınav not ortalamasının % 40'ı ile yarıyıl/yıl sonu sınav notunun % 60'ı hesaplanırken ortaya çıkan kesirler aynen korunur. % 40 ve % 60'ların toplamında 0.5 ve daha yukarı olan kesirler bir üst nota tamamlanır.

Bütünleme sınavları yarıyıl/yıl sonu sınavı gibi değerlendirilir.

Sınavların değerlendirilmesinde ve/veya başarı notunun yükseltilmesinde, ilgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile yeni düzenlemeler yapılabilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 26 — Bir sınavın ya da yarıyıl/yıl içi çalışmasının sonucuna ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, ilgili dekanlık/müdürlüğe verilen bir dilekçe ile yapılır. Dekanlık/müdürlük gözetiminde sınav kâğıtlarında, sınav cetvellerinde veya ilgili çalışma evrakında bir maddi hata tespit edilirse; bu hata, ilgili öğretim elemanının görüşü de alındıktan sonra birim yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

Öğrenciler öğretim elemanının not değerlendirmesiyle ilgili itirazda bulunamazlar.

Sınavlarda Kopya

Madde 27 — Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan, kopya veren, kopya yapılmasına yardım eden, sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı veya yardım ettiği anlaşılan öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır ve hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin soruşturması açılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Notların Derecesi ve Diploma

 

Notlar ve Dereceleri

Madde 28 — Notlara karşılık gelen dereceler ve harfler aşağıdaki gibidir:

 

Puanlar

Dereceler

Harfler

 

85-100

Pekiyi

A

 

71-84

İyi

B

 

60-70

Orta

C

 

0-59

Başarısız

F

   

Devamsız

Z

   

Tekrar

T

F (Başarısız); Girdiği yarıyıl/yıl sonu ya da bütünleme sınavında başarı sağlayamayan ve devam koşulu aranmaksızın teorik dersin sadece sınavlarına girerek tekrar etmesi gereken öğrencilere verilir.

Z (Devamsız); Devam koşulunu gerçekleştiremeyen ve derse devam ederek, sınavlarına girmesi gereken öğrencilere verilir.

T (Tekrar);

(a) Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde, yapılan uygulama sınavında başarısız olan ve derse devam ederek, sınavlarına girmesi gereken öğrencilere,

(b) Sadece uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde, girdikleri yarıyıl/yıl sonu ya da bütünleme sınavlarında başarısız olan ve derse devam ederek, sınavlarına girmesi gereken öğrencilere verilir.

Başarı Derecesi

Madde 29 — Bir dersin "kredili notu", o dersin başarı notu ile kredi değerinin çarpımıdır.

Yarıyıl ortalaması; öğrencinin bir yarıyılda sağladığı kredili notlar toplamının, krediler toplamına bölümüdür.

Genel not ortalaması; öğrencinin tüm eğitim-öğretim süresince sağladığı kredili notlar toplamının, krediler toplamına bölümü ile elde edilir.

Genel not ortalamasına bağlı olarak mezuniyet dereceleri aşağıdaki gibidir:

 

Not Ortalaması

Derece

 

85-100

Pekiyi

71-84

İyi

 

60-70

Orta

Ortalamanın hesaplanmasında 0.5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır.

Diplomalar

Madde 30 — Harran Üniversitesi tarafından verilen diplomalar; iki yıl süreli eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokulları programları için önlisans, dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte/yüksekokul programları için lisans, beş yıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte programları için yüksek lisans ve altı yıl süreli eğitim-öğretim yapılan Tıp Fakültesi programı için Tıp Doktoru diplomasıdır.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere, diplomasını aldığında geri vermek üzere, geçici mezuniyet belgesi verilir. Ayrıca istedikleri takdirde, bütün öğrenimini kapsayan transkript belgesi de verilir.

Diplomaya mezuniyet derecesi yazılmaz, fotoğraf yapıştırılmaz.

Diplomalar öğrencinin mezun olduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde düzenlenir.

Diplomalarda şu imzalar bulunur:

a) Fakültelerde dekan, rektör,

b) Dört yıllık yüksekokullarda müdür, rektör,

c) Meslek yüksekokullarında müdür, rektör.

Diplomalar bir defa verilir. Kaybedilmesi veya yıpratılması halinde, diploma yerine geçecek ve kayıp nedeniyle verildiğini belirten, diploma bilgilerini taşıyan bir belge düzenlenir. Bu belge fakültelerde dekan ve rektör, yüksekokullarda müdür ve rektör tarafından imzalanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Akademik Danışmanlık

Madde 31 — Öğrencilere eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel yönden yardımcı olmak üzere, bölüm başkanlıklarınca, ilgili bölümün öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilir. Öğretim elemanları, danışmanlığını üstlendiği öğrenciler mezun oluncaya kadar bu görevi sürdürürler.

Akademik danışmanlık hizmetinin aksamadan yürütülmesi ve öğrenci not belgelerinin saklanma ve düzenlenmesi ile ilgili işlemler, yönetim kurullarının belirleyeceği esaslar doğrultusunda, bölüm başkanlarınca yerine getirilir.

Kayıt Sildirme

Madde 32 — Kendi isteğiyle öğrencilikten ayrılacak olanlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Bu takdirde ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.

İlişik Kesme

Madde 33 — Aşağıdaki hallerde ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre üniversiteden çıkarılma cezası almış olması.

b) Eğitim-öğretim programının gerektirdiği azami süre ve ek süreler içerisinde öğrenimini tamamlayamaması.

c) Basit şizofreni, paranoid şizofreni gibi ruhsal bozukluk sebebiyle tüm öğrenim süresi içerisinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden, yeniden sağlık raporu alınması ve incelenmesi suretiyle öğrenime devam edemeyeceklerinin anlaşılması.

d) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde iki defa art arda kaydını yenilememesi.

Kayıt Dondurma (Yarıyıl İzini) ve Gerekçeleri

Madde 34 — Öğrenciler, aşağıda belirtilen gerekçelerle ve tekrar üniversiteye dönmek üzere fakülte veya yüksekokulların ilgili kurullarının kararı ile kayıtlarını dondurabilirler.

Kayıt dondurma istekleri her yarıyılın ilk on beş günü içinde yapılır. Ancak çok özel durumlarda yapılacak başvurular, bu sürenin dışında olabilir.

Kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. İki yıllık yüksekokullarda iki yarıyıla, fakülte ve dört yıllık yüksek okullarda dört yarıyıla kadar kayıt dondurulabilir. Ancak uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar sebebiyle alınan sağlık kurulu raporları değerlendirilerek, yukarıda belirtilen süreler iki katına çıkarılabilir.

Kayıt dondurma izninde geçen süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.

Öğrencilere, aşağıdaki durumlarda yarıyıl izini verilebilir:

a) Öğrencinin üniversite hastaneleri ya da devlet hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş bulunan sağlık ile ilgili mazereti,

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7 nci maddesinin d/2-3 bendi uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararıyla ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşulu ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Birinci derecede kan ve sıhri hısımlarının ağır hastalığı veya ölümü halinde, ailenin geri kalanına bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

e) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine ara vermesinin ilgili yönetim kurulunun kararıyla kabul edilmesi,

f) Öğrencinin tutukluluk hali,

g) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, öğrencinin bağlı olduğu disiplin yönetmeliği itibariyle öğrencilik sıfatının kaldırılmasını veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali,

h) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

i) Spor karşılaşmaları ve benzeri etkinliklerde Üniversitenin temsil edilmesinde görevli olması,

j) Öğrencinin eğitim-öğretimine katkıda bulunacak yurt içi, yurt dışı-burs-staj-araştırma gibi olanakların doğması ve bunun ilgili yönetim kurulunca uygun bulunması,

k) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği veya üniversite yönetim kurulunca kabul edilecek diğer haller.

Tebligat ve Adres Bildirme

Madde 35 — Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese yapılmak ve biriminde ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu birimlerine bildirmemiş olan ya da yanlış veya eksik adres bildirmiş olan öğrenciler, Üniversitede bulunan adreslerine tebligatın yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

Uygulama, Yönerge ve Esasları

Madde 36 — Fakülte ve Yüksekokullar 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilke ve esaslara ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile, uyguladıkları eğitim-öğretim programının özelliklerinin gerektirdiği diğer esasları, kendi eğitim-öğretim, sınav, yönerge veya uygulama esaslarında belirtebilirler.

Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 37 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 25/10/1999 tarihli ve 23857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ve 31/5/1996 tarihli ve 1996/3 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen “Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Maddeler

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Üniversitede kayıtlı olan öğrenciler için bağlı oldukları yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Yürürlük

Madde 38 — Bu Yönetmelik 2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 39 — Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

 Sayfa Başı