Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

13 Mayıs 2002

PAZARTESİ

Sayı : 24754

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— T.C.Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Zirai Karantina Yönetmeliğinin II ve III Nolu Eklerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— İstanbul Teknik Üniversitesi Arşiv Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

— Mecburi Standard  Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/29)

— Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/30)

— Bursa İli Sınırları İçerisinde Orman Alanlarına Giriş-Çıkış ve Her Çeşit Ateş Yakma Yasağı Hakkında Karar (No : 1)

— İçel İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No : 2002/1)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

10 Mayıs 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-7080

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Mayıs 2002 tarihinden itibaren Belçika ve İtalya’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

10 Mayıs 2002

B.01.0.KKB.01-06-135-2002-314

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 10 Mayıs 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7080 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Mayıs 2002 tarihinden itibaren Belçika ve İtalya’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

10 Mayıs 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-7081

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

NATO Dışişleri Bakanları İlkbahar Toplantısı’na katılmak üzere, 13 Mayıs 2002 tarihinde İzlanda’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

10 Mayıs 2002

B.01.0.KKB.01-06-136-2002-315

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 10 Mayıs 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7081 sayılı yazınız.

NATO Dışişleri Bakanları İlkbahar Toplantısı’na katılmak üzere, 13 Mayıs 2002 tarihinde İzlanda’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

Ulaştırma Bakanlığından:

 

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) Arşiv

Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 10/4/2000 tarihli ve 24016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Müdürlük elindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda BakanlarKurulunca tespit edilen hükümler uygulanır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile (e) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Teşkilat kodlarının tespiti, uygulanması veya yeni kurulan Daire ve alt birimler için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır."

“Ayırma sonucunda, arşiv malzemesinin ilişkin olduğu birimin daha önceden belirlenmiş kodlarını kapsayan, lastikten yapılmış "Arşiv Yer Damgası" (Ek: 1) evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. Arşiv yer damgasında, "Alt Birim Kodu"na kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden, bunların belirlenmiş kodları, lastik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın "Kutu veya Klasör numarası" "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 27 — Kurum Arşivi ile taşra arşivlerinde saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi "Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecek Olanlar" şeklinde ayrılır ve hazırlanacak "Arşiv Malzemesi-Teslim ve Envanter Formu" (Ek: 5) varsa kayıt defterleri ile birlikte en geç l yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir.

Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

Madde 29 — Yürürlükteki işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre gerekli görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme, 30 uncu maddede sayılan malzeme içerisinde yer almış bile olsalar, malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar.”

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, maddeye dördüncü fıkra eklenmiştir.

"Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde, sözkonusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır."

"İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İmha Listesinin Düzenlenmesi ve Kesinlik Kazanması

Madde 36 — İmha edilecek malzeme için bunların özelliğine göre oluştuğu birim yılı, niteliği, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarihi ve sıra numarası ve dosya planı esas alınmak üzere iki nüsha olarak imha listesi hazırlanır. İmha listeleri ayıklama ve imha komisyonlarının Başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

Kurum Arşivinde hazırlanan imha listeleri Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra Genel Müdürün onayını müteakip kesinlik kazanır.

Taşra arşivlerinde hazırlanan imha listeleri ise kurum arşivinin uygun görüşü alındıktan sonra, Birim Amirinin onayını müteakip kesinlik kazanır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 37 — İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğe 42 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Ek Madde l — Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.

Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir vb. arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır."

"Eski Harfli Türkçe (Osmanlıca) Arşiv Malzemesi

Ek Madde 2 — Genel Müdürlük elinde bulunan eski harfli Türkçe (Osmanlıca) belgeler, ayıklama ve tasnif işlemlerine tabi tutulmaksızın, mevcut düzeni içerisinde öncelikle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir."

"Faaliyet Raporu

Ek Madde 3 — Yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgiler "8/8/2001 tarihli ve 24487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekinde yer alan" "Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu" ile müteakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilir."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin Ek: 1'inde yer alan "ARŞİV YER DAMGASI (Evrakın arka yüzüne)" ibaresi, "ARŞİV YER DAMGASI (Evrakın ön yüzüne)" şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı ( PTT ) Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

—— • ——

İstanbul Teknik Üniversitesinden :

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Arşiv Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 —30/3/1990 tarihli ve 20477 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Arşiv Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 —Üniversite elindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda 31/1/2002 tarihli ve 2002/3681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Esaslar uygulanır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Madde 13 — Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.

Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir vb. arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğe 24 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Eski Harfli Türkçe (Osmanlıca) Arşiv Malzemesi

Ek Madde 1 — Üniversite elinde bulunan veya Üniversiteye çeşitli şekillerde intikal eden Eski Harfli Türkçe (Osmanlıca) belgeler, ayıklama ve tasnif işlemlerine tabi tutulmaksızın, mevcut düzeni içerisinde öncelikle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir.”

“Faaliyet Raporu

Ek Madde 2 — Üniversite yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri 8/8/2001 tarih ve 24487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ekinde yer alan “Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu” ile, müteakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderir.”

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


 Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

Bursa Valiliğinden:

 

Orman Alanlarına Giriş-Çıkış ve Her Çeşit

Ateş Yakma Yasağı Hakkında Karar

Karar No : 1

Karar Tarihi : 9/4/2002

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; mevsim gereği vukuu muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, mal ve can güvenliğinin sağlanması amacı ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden;

1 —Ormanlık alanlar ve ağaçlandırma sahalarına 1/6/2002-31/10/2002 tarihleri arasında görevliler dışında her ne suretle olursa olsun hiçbir kimsenin vasıtalı veya vasıtasız giriş çıkış yapması yasaktır.

2 — Diğer taraftan;

a) Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek,

b) Ormanlarda sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek maddeler atmak,

c)Ormanlara dört (4) km mesafede veya 6831 sayılı Orman Kanununun 31 ve 32 nci maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız ve benzeri bitki örtüsü (zeytin dalı, tarla pisliği, çöp) yakmak,

yasaktır.

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında, 6831 sayılı Orman Kanunu ile 765 sayılı TürkCeza Kanununun 526 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılmasına,

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

İçel Valiliğinden :

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması

Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar No : 2002/1

Karar Tarihi : 12/4/2002

Bakanlar Kurulunun 10/9/1976 gün ve 7/12520 sayılı kararı gereğince oluşturulan İçel İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu 12/4/2002 tarihinde Vali Yardımcısı Reşat ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1 — Valilik makamınca giriş ve çıkışa yasaklanan yangınlara hassas ormanlarda, 1/6/2002 tarihinden 31/10/2002 tarihine kadar orman muhafaza memurları ile jandarmadan oluşan ekipler günün 24 saatinde devriye gezecekler ve gözetleme yapacaklardır. 6831 sayılı Orman Kanununun 74 üncü maddesi gereğince yangın mevsimi süresince giriş ve çıkışlara görevliler dışında Valilik makamınca yasak edilen ormanlar, 15 gün süre ile ilgili Orman İşletme Müdürlüklerince mahallinde ilan edilecek ve ilan tutanakları dosyasında muhafaza edilecektir.Valilik makamı yangınlara hassas ormanlık alanlara giriş ve çıkışlara yasak süresini 31/10/2002 tarihinden sonra da uzatabilecektir.

2 — Halkın piknik yaptığı yerlerde orman yangınlarına duyarlı olmaları ve yaktıkları ateşi söndürmeleri hususunda muhtelif yayın vasıtaları ve yerel gönüllü çevre kuruluşları ile işbirliği yapılarak halkın uyarılmasına çalışılacaktır.

3 — Karayolları Bölge Müdürlüğü ile Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü yangınlara hassas olan ormanlık alanlardan geçen yolların kenarındaki otların temizliğini en geç 1/6/2002 tarihine kadar bitireceklerdir.

4 —TEDAŞ Müessese Müdürlüğü ve Çukurova Elektrik A.Ş.Müdürlüğü, yangınlara hassas olan ormanlık alanlardan geçen enerji nakil hatlarının tamir ve bakımlarını en geç 1/6/2002 tarihine kadar mutlaka tamamlayacaklardır.

5 — İlçe Merkezince kaymakamlıklarca, ilgili kurum müdürleri ve köy muhtarlarının katıldığı toplantılarda, orman yangınları ile mücadele için yapılacak çalışmalar yangın mevsimi boyunca anlatılacak ve bu konuda sürekli bilgilendirme yapılacaktır.

6 — Yangın mevsimi süresince, her Orman İşletme Müdürlüğü, kendi hudutları dahilinde görev yapan jandarma karakol komutanlıkları ile yangına hassas ormanlık alanlarla, piknik yerlerinin denetimini önceden yazılı olarak hazırlayacakları aylık çalışma programları dahilinde birlikte yürüteceklerdir.

Her orman işletme müdürlüğü kendi hudutları dahilindeki jandarma karakol komutanlıklarındaki erlerin orman yangınları ile mücadele için gerekli eğitimlerini önceden yaptıracaklardır.

7 —İçelİli dahilinde çıkan orman yangınlarını gören ve haber alan tüm Resmi ve özel kuruluşlar, yangın haberini en kısa sürede en yakın orman teşkilatına veya tahsis edilen “177” No’lu ORMAN YANGIN İHBAR telefonuna bildireceklerdir.

8 —Tüm belediyeler çöplükler etrafında etkili yangın önlemlerini alacaklar, orman içerisine çöp dökmeyeceklerdir. Aksine hareket eden belediyeler sorumlu olacaklardır.

9 — Orman yangını vukuunda trafik ekiplerince seyir halindeki orman teşkilatının her türlü araçlarına geçiş üstünlüğü tanıyacaktır.

10 — 6831 sayılı Orman Kanununun 76 ncı maddesinin (d) bendi gereğince ormanlara 4 Km. mesafede veya bu Kanunun 31 ve 32 nci maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız ve benzeri bitki örtüsü yakmak yasaktır.

11 — Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim ve öğretim sırasında, tüm öğrencilere orman sevgisini aşılamak, ormanı korumak ve orman yangınlarının büyük afet olduğunu izah etmek doğrultusunda eğitici ve öğretici bilgiler verilecektir.

12 — Orman içi ve bitişiğinde kurulmuş ya da kurulacak olan turistik tesisler ve konaklama yerlerinin ilgilileri mahalli orman işletme müdürlükleri ile temasa geçerek orman yangınları ile mücadele tedbirlerini önceden almak mecburiyetindedirler.

İş bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesi delaleti ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi, 2872 sayılı Çevre Kanununun, 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmasına;

oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı