Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

3 Mayıs 2002

CUMA

Sayı : 24744

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

4753     Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

 

TBMM Kararı

738     Türk Milli Eğitim Politikasına Aykırı, Keyfi ve İdeolojik Uygulamalarıyla Eğitim ve Öğretimde Kargaşaya ve Huzursuzluğa Sebep Olduğu, Toplumsal Gerilime Yol Açtığı, Eğitim Sistemini AB ve Uluslar Arası Standartlardan Uzaklaştırdığı ve Görevini Kötüye Kullandığı; Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 159, 228, 230, 240 ve 251 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu Hakkında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’a, Devlet Bakanı Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’e, Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Barbaros GÜNÇER’in, Seçilmesine Dair Karar

 

Yönetmelikler

2002/3975     Kamu Görevlilerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

— Aerosol Kaplar Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Çevre Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Sınav Yönetmeliği

— Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— 1 ve 5 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No:8)

— Balıkesir İli Sınırları İçerisinde Orman Alanlarına Giriş ve Çıkışların Yasaklanması Hakkında Karar (No: 2002/2)

— Bolu İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2002/1)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Kanun No. 4753

Kabul Tarihi : 25.4.2002

MADDE 1. — 10.7.1987 tarihli ve 285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Görev alanına giren illerde görevli kolluk kuvvetleri personeli ile emre, harekât kontroluna verilen birliklerin mensuplarına, mahallinden lojman tahsis edilir ya da lojman karşılığı kira bedeli ildeki kuruluşun merkez teşkilâtı bütçesinden karşılanır ve lojman ihtiyacı bu usulle karşılanan personelin aylık ücretlerinden, kamu konutları aylık kira birim bedelleri esas alınmak suretiyle tespit edilen kira bedeli peşin olarak bordro üzerinden kesilmek suretiyle tahsil edilir ve Hazineye irat kaydedilir. Bu şekilde konut ihtiyacının karşılanması yerine, görev mahalli dışındaki illerden konut talep edenlere; bu bölgede bulunan garnizonlardaki lojman sayısı, emniyet ve asayiş durumu ile kiralık konut olanakları dikkate alınarak lojman tahsis edilebilir. Bu taleplere uygulanacak usul ve esaslar, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken belirlenir.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/5/2002

Sayfa Başı


TBMM Kararı

Türk Milli Eğitim Politikasına Aykırı, Keyfi ve İdeolojik Uygulamalarıyla Eğitim ve Öğretimde Kargaşaya ve Huzursuzluğa Sebep Olduğu, Toplumsal Gerilime Yol Açtığı, Eğitim Sistemini AB ve Uluslar Arası Standartlardan Uzaklaştırdığı ve Görevini Kötüye Kullandığı; Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 159, 228, 230, 240 ve 251 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu Hakkında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

 

Karar No: 738

Karar Tarihi: 25.4.2002

Türk milli eğitim politikasına aykırı, keyfi ve ideolojik uygulamalarıyla eğitim ve öğretimde kargaşaya ve huzursuzluğa sebep olduğu, toplumsal gerilime yol açtığı, eğitim sistemini AB ve uluslar arası standartlardan uzaklaştırdığı ve görevini kötüye kullandığı; bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 159, 228, 230, 240 ve 251 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu hakkında kurulan Meclis Soruşturması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 25.4.2002 tarihli 92 nci Birleşiminde ve Komisyonun 30.4.2002 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda ad ve soyadları ile seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan

Cavit KAVAK

İstanbul

(Ana.P)

Başkanvekili

Hasan MACİT

Burdur

(D.S.P)

Sözcü

Mihrali AKSU

Erzincan

(M.H.P)

Kâtip

Burhan BIÇAKÇIOĞLU

İzmir

(D.S.P)

Üye

Evliya PARLAK

Hakkari

(D.S.P)

Üye

Saffet BAŞARAN

İzmir

(D.S.P)

Üye

Adnan Fatin ÖZDEMİR

Adana

(M.H.P)

Üye

Mehmet TELEK

Afyon

(M.H.P)

Üye

Ali UZUNIRMAK

Aydın

(M.H.P)

Üye

Mehmet GÖZLÜKAYA

Denizli

(D.Y.P)

Üye

Mehmet YALÇINKAYA

Şanlıurfa

(D.Y.P)

Üye

Cengiz AYDOĞAN

Antalya

(Ana.P)

Üye

Mahmut GÖKSU

Adıyaman

(AK.P)

Üye

Akif GÜLLE

Amasya

(AK.P)

Üye

M. Zeki ÇELİK

Ankara

(S.P)

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

2 Mayıs 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-6624

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Türkiye-AB İlişkileri” konulu konferansa katılmak üzere, 3 Mayıs 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

2 Mayıs 2002

B.01.0.KKB.01-06-120-2002-290

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2 Mayıs 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6624 sayılı yazınız.

“Türkiye-AB İlişkileri” konulu konferansa katılmak üzere, 3 Mayıs 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

2 Mayıs 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-6625

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Mayıs 2002 tarihinde Afganistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

2 Mayıs 2002

B.01.0.KKB.01-06-121-2002-291

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2 Mayıs 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6625 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Mayıs 2002 tarihinde Afganistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/20

Açık bulunan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barbaros GÜNÇER’in, Bakanlar Kurulunca yeniden yapılan seçimi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 6. maddesinin b fıkrası gereğince onaylanmıştır.

2 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Aerosol Kaplar Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — Aerosol Kaplar Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 — Bu Yönetmelik, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkındaki Kanun, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 11/7/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca hazırlanmıştır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin tanımlarla ilgili 4 üncü maddesindeki "Üretici" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, "Uygunluk Değerlendirmesi" ve "Muayene Kuruluşu" tanımları Yönetmelik metninden çıkarılmış, "Dağıtıcı" tanımı ilave edilmiştir.

“Üretici: Bir aerosol kap veya kap grubunu üreten, imal eden, ıslah eden, veya aerosol kaba adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, aerosol kabın tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri kabın güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,”

“Dağıtıcı: Bir aerosol kap veya kap grubunun tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri aerosol kabın güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi, madde başlığı ile beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Etiketleme

Madde 8 — Tehlikeli Madde ve Müstahzarların Etiketlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen mevcut mevzuatta belirtilen etiketleme hükümleri geçerli olmak kaydıyla, her aerosol kap üzerinde görünür, okunaklı ve silinmeyecek biçimde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır.

a) Aerosol kapların piyasaya arzından sorumlu kişinin, adı, adresi ve ticari markası,

b) Bu Yönetmeliğin özelliklerine uygunluğunu belirleyen ters epsilon "3" sembolü,

c) Dolum partisinin ayırt edilebilmesini sağlamak için imal tarihi, seri numarası varsa son kullanma tarihi,

d) Bu Yönetmelik Ek’i madde 2.2 ve madde 2.3 ünde belirtilen ayrıntılar,

e) Ağırlık ve hacim olarak net muhteviyatları,

Kapasitesi 150 ml veya daha az olan aerosol kapların üzerinde, kap hacminin küçüklüğü nedeniyle birinci fıkrada belirtilen bilgilerin bulundurulamaması durumunda, bu yapıdaki her aerosol kaba görünür, okunaklı ve silinmeyecek biçimde düzenlenmiş yukarıda belirtilen bilgileri içerir bir etiket iliştirilir.

Üretici ve dağıtıcıları aerosol kapları, kap etiketlerinin Türkçe olarak yazılı olması koşulu ile yurt içinde pazarlayabilirler.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 — Bakanlık, aerosol kaplar üzerinde ters epsilon "3" sembolü ile karışıklığa neden olabilecek işaretler veya yazıların kullanılmasını engelleyici her türlü önlemi alacaktır.

Aerosol kapların üretici ve dağıtıcıları, aerosol kapların alevlenir muhteviyat içermelerine rağmen muhteviyatın normal ya da kontrol altındaki kullanım koşullarında herhangi bir tutuşma tehlikesi arz etmediğine dair test sonuçları ya da test sonuçlarını destekleyici başka bilgilere sahip ise, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere bu Yönetmelik Ek’i madde 2.2 (b) ve madde 2.3 (b) hükümlerini uygulamamaya karar verebilir. Bu üretici ve dağıtıcılar gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere bu belgelerin bir kopyasını muhafaza ederler. Böyle bir durumda aerosol kapta bulunan alevlenir madde/müstahzar miktarı etiket üzerinde okunaklı ve silinmez bir şekilde "İçeriğin, kütle olarak % x’i alevlenir" ifadesi ile açıkça belirtilecektir.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, bir veya daha fazla aerosol kap, emniyet ve sağlık konusunda bir tehlike gösterirse, bu tür kabın veya kapların satışları Bakanlık tarafından geçici olarak yasaklanır veya bu kaplar özel hükümlere tabi tutulur. Bakanlık almış olduğu kararın nedenlerini Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere iletilmesini teminen Müsteşarlığa bildirir.”

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin EK’i madde 1.4, madde 1.8, madde 2.2 ve madde 2.3 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.4- Kabın Toplam Kapasitesi

"Kabın Toplam Kapasitesi" açık bir kabın açık kenarına kadar olan mililitre cinsinden hacmidir.

1.8- Alevlenir Muhteviyat

"Alevlenir Muhteviyat"; 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği"nde belirtilen usul ve esaslarına göre; çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir olarak sınıflandırılmış madde ve müstahzarlardır.

Kap muhteviyatının alevlenme özelliği ve parlama noktası tayini, müstahzarlarının alevlenme özelliği ve parlama noktası 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği"nde öngörülen metotlar kullanılarak belirlenmelidir.

2.2 Etiketleme

Çevre ve İnsan sağlığı göz önünde bulundurularak sınıflandırması, ambalajlanması ve etiketlenmesi hükme bağlanmış olan tehlikeli madde ve müstahzarlara ilişkin mevcut mevzuat hükümlerinde belirtilen etiketleme şartları geçerli olmak kaydıyla, bu mevzuatlarda öngörülen bilgilerden ayrı olarak, her aerosol kap’ta aşağıda verilen bilgiler okunaklı silinmez ve görülebilir bir biçimde yer alacaktır.

2.2 (a) Muhteviyat ne olursa olsun "basınca maruz kalmış aerosol kabı güneş ışığından koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız, kullandıktan sonra delmeyiniz ya da yakmayınız" ifadesi,

2.2 (b) Muhteviyat; bu Yönetmelik Ek’i madde 1.8’de ifade edilen usul ve esaslara göre belirlenen "Alevlenir muhteviyat" ise, propellant’da dahil olmak üzere kap muhteviyatı madde ve/veya müstahzarın 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği"nde, öngörülen usul ve esaslara göre tespit edilmiş uygun alevlenir sembolü, uygun tehlike işareti ve ilgili risk ibarelerini,

2.3 Kullanımla ilgili özel ifadeler

Çevre ve İnsan sağlığı göz önünde bulundurularak sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi hükme bağlanmış olan tehlikeli madde ve müstahzarlara ilişkin mevcut mevzuat hükümlerinde belirtilen etiketleme şartları geçerli olmak kaydıyla, bu mevzuatlarda öngörülen bilgilerden ayrı olarak, her aerosol kap’ta aşağıda belirtilen uyarılar okunaklı, silinmez ve görülebilir bir biçimde yer alacaktır.

a) Muhteviyatı ne olursa olsun, ürünün spesifik tehlikelerine ilişkin olarak tüketicinin dikkatinin çekilmesi gereken, uygulamaya (Kullanıma) yönelik tedbirler,

b) Muhteviyat; bu Yönetmelik Ek’i madde 1.8’de ifade edilen usul ve esaslara göre belirtilen "Alevlenir muhteviyat" ise;

- "Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız."

- "Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz."

- "Sigara içilmez."

- "Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz."”

Yürürlük

MADDE 7 — Bu Yönetmelik 30/5/2002 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Çevre Bakanlığından:

Çevre Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 09/08/1993 tarihli ve 21663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — Bakanlık elindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda 01/03/2002 tarihli ve 24682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2002/3681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hükümleri uygulanır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile (e) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Teşkilat kodlarının tespiti, uygulanması ya da yeni kurulan daire ve alt birimler için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır."

"Ayırma neticesinde, arşiv malzemesinin ait olduğu Daire Başkanlığına kadar, daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden lastikten yapılmış "Arşiv Yer Damgası" (Ek: 1) evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. Arşiv yer damgasında "Alt Birim Koduna" kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden, bunların belirlenmiş kodları lastik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın Kutu veya Klasör Numarası "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 26 — Kurum arşivi ve taşra arşivlerinde saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi "Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecekler" şeklinde ayrılarak, hazırlanacak "Arşiv Malzemesi, Devir Teslim ve Envanter Formu" (Ek: 5) varsa kayıt defterleri ile birlikte en geç 1 yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir.

Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

"Madde 28 — Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (Özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme, 29 uncu maddede sayılan malzeme içerisinde yer almış dahi olsalar, malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar"

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 33 — Ayıklama ve imha komisyonları her yılın Mart ayı başında çalışmaya başlar.

Komisyonlar kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemelerle, ayıklanması o yıla devredilmiş malzemeleri ayıklamaya tabi tutarlar.

Komisyonlar, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır.

İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 36 — Kurum arşivinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra Bakanın onayını müteakip kesinlik kazanır.

İl Müdürlüklerinde ise hazırlanan imha listeleri kurum arşivinin uygun görüşü alındıktan sonra İl Müdürünün onayını müteakip kesinlik kazanır."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 37 — İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğe 41 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Ek Madde 1 — Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.

Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir ve benzeri arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır."

"Eski Harfli Türkçe (Osmanlıca) Arşiv Malzemesi

Ek Madde 2 — Bakanlık elinde bulunan eski harfli Türkçe (Osmanlıca) belgeler, ayıklama ve tasnif işlemlerine tabi tutulmaksızın, mevcut düzeni içerisinde öncelikle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilir."

"Faaliyet Raporu

Ek Madde 3 — Bakanlık yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri 08/08/2001 tarihli ve 24487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ekinde yer alan "Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu" ile müteakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderir."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin Ek:1 inde yer alan "Arşiv Yer Damgası (Evrakın Arka Yüzüne)" ibaresi "Arşiv Yer Damgası (Evrakın Ön Yüzüne)" şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.

—— • ——

Adnan Menderes Üniversitesinden:

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Sınav Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi anabilim ve bilim dallarında tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapacakların atama, eğitim, öğretim, tez ve uzmanlık sınav işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak bu Yönetmeliğe bağlıdır.

Tanım

Madde 2 – Bu Yönetmelikte geçen;

Üniversite

:

Adnan Menderes Üniversitesini,

Rektör

:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

Fakülte

:

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesini,

Dekan

:

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

TUEK

:

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Koordinasyon Kurulunu,

Araştırma Görevlisi

:

Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 2 nci maddesinde belirtilen asistan ve tıpta uzmanlık öğrencisini,

ifade eder.

Atama

Madde 3 – Tıp Fakültesinde uzmanlık öğrencisi olmak ve araştırma görevlisi kadrosuna atanabilmek için tıp fakültesi mezunu olmak veya belirli uzmanlık dalları için Tababet Uzmanlık Tüzüğünün öngördüğü şartları haiz olmak ve yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmeliklerin gerektirdiği sınavları (Tıpta Uzmanlık Sınavı gibi) kazanmış bulunmak gerekir.

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi

Madde 4 – Yan dal uzmanlık eğitimi, Tababet Uzmanlık Tüzüğüne ekli çizelgede belirtilen yan dallarda yan dalın bağlı olduğu anadalın uzmanlarının görebileceği uzmanlık eğitimidir.

a) Yan dal uzmanlığı için ilgili bilim dalında araştırma görevlisi kadrosu ilan edilmiş bulunması veya Fakülte dışı diğer sağlık kuruluşlarından özlük hakları ilgili kuruluşlarda kalmak şartı ile ihtisas yapacağı yan dalda bilim dalı akademik kurulunun olumlu kararının bulunması gerekir. İlgili bilim dallarında yan dal uzmanlık kontenjanı en çok 2 (iki) olarak belirlenir. Yardımcı doçent, doçent veya profesör akademik ünvanına sahip olanlar yan dal ihtisası yapmak istedikleri takdirde ünvanlarına bakılmaksızın giriş sınavı dahil tıpta uzmanlık öğrencisi statüsüne kesin olarak uymak zorundadırlar.

b) İlgili bilim dalı başkanının önerisi ve anabilim dalı başkanının görüşü alınarak yabancı dil ve ilgili bilim sınavı için ilgili anabilim dalı/bilim dallarından en az üç, en çok beş kişilik ayrı jüriler oluşturularak yabancı dil ve bilim sınavları ayrı ayrı yapılır. ÜDS, KPDS’den en az 70 alanlar ile TOEFL veya benzeri sınavlarda YÖK tarafından 70 ve üstü puana eşdeğer kabul edilen puan alanlar başarılı oldukları için tekrar yabancı dil sınavına alınmazlar. İlgili bilim dalı başkanı bilim jürisinin doğal başkanıdır. Bilim dalı sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Başarı için 100 üzerinden 70 almak gerekir.

c) Sınavda başarılı olanlar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesine göre yan dal uzmanlık eğitimi için araştırma görevlisi kadrosuna atanırlar veya kadrosu kurumunda saklı kalarak tıpta uzmanlık öğrencisi olarak eğitime başlarlar.

Görev

Madde 5 – Tıpta uzmanlık eğitimi alacak araştırma görevlilerinin görevleri şunlardır:

a) Öğrencilerin çalışma ve uygulamalarına yardım etmek,

b) Öğretim ve eğitimin oluşmasında kaçınılmaz bulunan kamu hizmetleri ve bu görevin gerektirdiği her türlü nöbet dahil diğer tüm hizmetleri görmek,

c) Gerekli görülen eğitim, öğretim çalışmaları ve uygulamalarda hazır bulunmak,

d) Verilen görevle ilgili tercüme, inceleme, araştırma, sunum ve yayın görevlerini vaktinde ve düzenli yapmak,

e) Öğretim, eğitim ve gerekli bilimsel çalışmaları yapmak, öğretim ve eğitime yardımcı olmak,

f) Bu Yönetmelik gereğince hazırlanan öğretim, eğitim ve uygulama programına uymak,

g) Üniversite ve Fakülte organlarınca anabilim dalının da görüşü alınarak verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Araştırma Görevliliği ile Bağdaşmayan İşler

Madde 6 – Araştırma görevlileri öğrenimleri sırasında Üniversite dışında özel veya resmi hiçbir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest meslek icra edemezler.

Eğitim Süresi

Madde 7 – Tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitiminin süresi, Tababet Uzmanlık Tüzüğünde öngörülen eğitim süreleridir. Bu normal eğitim süresine, uzmanlık eğitimi süresi içinde hastalık nedeniyle verilen sağlık raporları, doğum öncesi ve doğum sonrası izinler eklenir. Gerekli durumlarda bu süre ilgili anabilim/bilim dalı başkanının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla en çok iki kez 6 ay süreyle uzatılabilir. Uzmanlık tezi tez değerlendirme jürisince kabul edilenlerin uzmanlık sınavına girinceye kadar, uzmanlık sınavında başarı gösteremeyenlerin ise sonraki ilk dönemde uzmanlık sınavına girinceye kadar ilişkileri kesilmez.

Öğretim ve Eğitimin Koordinasyonu

Madde 8 – Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi anabilim/bilim dallarında tıpta uzmanlık öğrencilerinin öğretim, eğitim ve uygulama çalışmalarının genel planlaması, koordineli bir şekilde yürütülmesi, TUEK aracılığı ile sağlanır.

Tababet Uzmanlık Eğitimi Koordinasyon Kurulu (TUEK)

Madde 9 – TUEK Fakülte Kurulunca oluşturulur. Başkanlığını Dekanın yaptığı kurul, uzmanlık eğitiminden sorumlu dekan yardımcısı ve bölüm başkan yardımcıları, Temel, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimlerinden birer öğretim üyesinden oluşur. Bu üyeler arasından Dekan tarafından bir başkan yardımcısı görevlendirilir. Kurulun görev süresi 3 (üç) yıldır.

Tababet Uzmanlık Eğitimi Koordinasyon Kurulunun Görevleri

Madde 10 – Tıpta Uzmanlık Eğitimi Koordinasyon Kurulu, Fakültede uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini çağdaş ölçütlere göre yapılabilmesi amacıyla;

a) Standartlar geliştirir,

b) Multidisipliner eğitim programları ve kursları düzenler,

c) Rotasyonlarda anabilim dalları arasında işbirliğini sağlar,

d) Bilimsel araştırmalar planlar,

e) Öneri paketleri hazırlar,

f) Bu alanda elde edilen verileri değerlendirir,

g) Elde ettiği veri ve sonuçları Dekanlığa sunar.

Eğitim, Öğretim ve Uygulamanın Planlanması, İzlenmesi ve Yürütülmesi

Madde 11 – Anabilim/bilim dalı akademik kurullarınca ilgili ulusal uzmanlık derneklerinin görüşlerinden de yararlanılarak tıpta uzmanlık öğrencisinin eğitimi süresince görmesi gereken tüm çalışmaları kapsayan tıpta uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitim programı, bu çalışmaları kaydedeceği Etkinlik Kayıt Defteri (Asistan Karnesi) ve Üniversiteyi, Fakülteyi, hastaneyi ve anabilim/bilim dalının işleyişini tanıtıcı ve kuralları gösteren Eğitim Rehberi hazırlanır.

Anabilim/bilim dalı her uzmanlık öğrencisine eğitime başladığı ilk ay içinde bu evrakları verir. Her uzmanlık öğrencisi için bir eğitim dosyası hazırlanır.

Fakülte Kurulu tarafından onaylanan bu programlar TUEK tarafından koordine edilir ve aşağıdaki esasları kapsar:

a) Anabilim/bilim dallarında her ders yılı içinde uzmanlık düzeyinde kurslar ve/veya dersler düzenlenir. Anabilim/bilim dalı öğretim üyeleri her öğretim yılında en az ayda bir saat tıpta uzmanlık öğrencilerine ders vermek zorundadırlar. Gerektiğinde dersler tekrarlanabilir. Gerek duyulduğunda diğer anabilim/bilim dalları öğretim üyelerinden veya konuda yetkili elemanlardan faydalanılır. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin kendi anabilim/bilim dalınca programlaştırılan kurs veya derslerde başarılı olup olmadıkları yılda en az bir kez yapılacak yazılı sınavlarda ölçülür. Öğrenci ilgili anabilim/bilim dalının tüm öğretim üyelerinin katılacağı bu sınavlardan başarılı olmak zorundadır. Başarı için 100 üzerinden 60 almak gereklidir. Başarısız olanlar 15 gün içinde yeniden sınava girip başarılı olmak zorundadırlar. İkinci kez de başarısız olanların durumu yeterlik belgesinde belirtilir.

b) Uzmanlık öğrencileri rotasyon eğitimleri sırasında rotasyona geldikleri anabilim/ bilim dalında bu devreye isabet eden kurs ve derslere katılmak zorundadır. Sonuç belgeleri anabilim dalı başkanınca öğrencinin bağlı bulunduğu anabilim/bilim dalı başkanına iki nüsha halinde sunulur.

c) Anabilim/bilim dalları her ders yılı başında o yıl içinde yapılacak konferans, panel, sempozyum, seminerler vb. konuları tespit ederek tıpta uzmanlık öğrencilerine duyururlar. Her tıpta uzmanlık öğrencisi bir ders yılı içinde en az iki seminer hazırlamak ve anabilim/bilim dalınca düzenlenen diğer seminerlere katılmak zorundadır. Seminerler anabilim/bilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen bir öğretim üyesinin başkanlığında yürütülür. Her seminerin sonunda eleştirilerin ışığında seminerin başarı durumu, tespit edilerek seminer metni ve geri bildirim formları ile sonucu başkanlığa sunulur.

d) Anabilim/bilim dalları o yıl yapılacak literatür çalışmalarını programlayıp duyururlar. Her tıpta uzmanlık öğrencisi, bir ders yılı içinde en az iki literatür çalışması sunmak ve anabilim/bilim dalının düzenlediği diğer literatür çalışmalarına katılmak zorundadır. Literatür çalışmaları görevlendirilen bir öğretim üyesinin başkanlığında yürütülür. Çalışmaların dokümanları anabilim/bilim dalı başkanına sunulur.

e) Her tıpta uzmanlık öğrencisinin kendi alanında ulusal ve/veya uluslararası konferans, panel, sempozyum veya kongrelere katılması özendirilir.

f) Tıpta uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimi süresince tezi dışında en az bir araştırmaya katılmak zorundadır.

Yeterlik Belgesi

Madde 12 – Anabilim/bilim dalı başkanları her tıpta uzmanlık öğrencisi için yılda iki kez yeterlik belgesi düzenlemek zorundadırlar. Bunlar Dekanlığa ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Koordinasyon Kuruluna sunulur. Başarısız not alan uzmanlık öğrencisi Dekanlıkça yazılı olarak uyarılır. Üst üste iki defa olumsuz not alan tıpta uzmanlık öğrencisinin durumu Fakülte Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra 6 aydan fazla olmamak üzere uzmanlık süresi uzatılır. Üç kez olumsuz not alan tıpta uzmanlık öğrencilerinin araştırma görevliliği ile ilişkileri kesilir. Bu şekilde ilişiği kesilenler aynı uzmanlık dalına araştırma görevlisi olarak atanamazlar.

Rotasyonlar

Madde 13 – a) Tababet Uzmanlık Tüzüğüne ekli çizelgede tıpta uzmanlık ana ve yan dalları ile süreleri ve rotasyonları gösterilmiştir. Anabilim bilim dalı başkanları çizelgede öngörülmeyen rotasyonları ihtisas süresini aşmamak koşuluyla yaptırmaya yetkilidirler. Bölüm, anabilim veya bilim dalları rotasyon eğitiminin yürütülmesinden ve denetiminden müştereken sorumludurlar.

b) Rotasyon eğitimi veren ve rotasyona gönderen anabilim dalı veya bilim dalları, öğrencinin konusuna uyan özel bir eğitim ve uygulama programını birlikte düzenlerler. Özellikle uygulamaya ağırlık veren rotasyon eğitim programları, rotasyon eğitimi öngörülen bölüm, anabilim dalı veya bilim dallarınca müştereken hazırlanır ve gerek duyulduğunda değişiklik yapılabilir.

c) Rotasyon eğitimi gören tıpta uzmanlık öğrencisi, bu süre boyunca rotasyon eğitimini sürdürdüğü anabilim dalı ve bilim dalının programına uymak zorundadır. Rotasyon eğitimi sonunda anabilim dalı veya bilim dalı tarafından bir yeterlik ve başarı belgesi almak zorundadır. Yeterlik ve başarı belgesi alamayanlara eğitim bir defa daha tekrarlatılır. Bunda da başarısız olanların uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir.

Uzmanlık Tezi

Madde 14 – Tıpta uzmanlık öğrencileri ihtisas yaparken bir tez hazırlamak zorundadırlar. Uzmanlık tezi adayın belirli bir konuda araştırma, inceleme yapabilme ve bilimsel sonuca varabilme niteliğini yansıtan bir çalışmadır. Uzmanlık tezi konusu, yasal sürenin yarısı tamamlanınca anabilim/bilim dalı akademik kurulunca belirlenir. Anabilim/bilim dalı başkanınca araştırma görevlisinin de isteği dikkate alınarak öğretim üyeleri arasından görevlendirilen bir tez danışmanı ve tez konusu Dekanlığa yazıyla bildirilir.

Madde 15 – Tez çalışması başlamadan, tüm araştırmalarda olduğu gibi gerektiğinde Fakültenin Etik Kurullarından onay alınması, gönüllülerde yapılacak çalışmalarda bilgilendirilmiş onam formu doldurulması zorunludur. Bunlar Dekanlığa ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Koordinasyon Kuruluna sunulur. Tez çalışması sırasında her üç ayda bir çalışma hakkında anabilim/bilim dalı kuruluna tıpta uzmanlık öğrencisi ve tez danışmanı tarafından bilgi verilir. Süre bitimine 4 ay kala anabilim dalı başkanı, tezi üst yazı ile bölüm başkanlığı aracılığıyla Dekanlığa sunar.

Tez Değerlendirme ve Sınav Jürileri

Madde 16 – Tıpta uzmanlık öğrenciliği için, tez değerlendirme ve sınav jürileri adayın kendi bilim dalı ve/veya tercihen rotasyon yapılan yakın dallardan profesör, yoksa doçentlerden, yoksa yardımcı doçentlerden olmak üzere beş asıl ve iki yedek üyeden Fakülte Yönetim Kurulunca seçilir. Uzmanlık sınavının yapıldığı anabilim dalı veya bilim dalı başkanları jürinin tabii üyesi ve başkanıdır. Tez danışmanı bu jürinin asıl üyeleri arasında yer alır. Yan dal ihtisas giriş sınavlarında da aynı kural uygulanır.

Tez Değerlendirmeleri

Madde 17 – Tıpta uzmanlık sınavı için, jüri üyelerinin her biri adayın uzmanlık tezi hakkında ayrıntılı tez değerlendirme formunu doldurur. Bir ay içinde jüri toplanarak raporlar okunur ve Jüri Başkanına sunulur. Gerekirse aday sözlü olarak tez savunmasına alınır. Bu aşamadan sonra jüri tezi değerlendirerek kesin karara varır. Tez hazırlanamazsa, kabul edilmezse veya eksikleri varsa Dekanlıkça yasal süre bitiminden itibaren 6 ay içinde yeniden görüşme tarihi belirlenerek jüri yeniden toplanır.

Bilim Sınavı

Madde 18 – Tezi kabul edilen aday, Dekanlıkça belirlenen gün ve saatte uzmanlık bilim sınavına girer. Bilim dalı özelliği dikkate alınarak, bilim sınavı uygulama, sözlü ve yazılı olmak üzere üç aşamada yapılır. Adayın her aşamada da ayrı ayrı başarılı olması şarttır. Sınav sonunda sınav tutanakları ve tez raporları Dekanlığa sunulur. Uzmanlık bilim sınavını başaramayanlar aradan altı ay geçmedikçe yeniden sınava giremezler. İkinci bir başarısızlık halinde adayın başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulu, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Koordinasyon Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra adaya bir sınav hakkı daha tanıyabilir. Bu durumlarda Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen süre aşılmışsa adayın Fakülte ile ilişkisi kendiliğinden kesilir, ancak aday dışarıdan bir kez daha sınava alınabilir.

Diploma ve Ünvan

Madde 19 – Bu Yönetmelik uyarınca bilim sınavını başaranların diplomaları Fakülte Yönetim Kurulunca tespit edildiği biçimde hazırlanır. Gerekli belgelerle birlikte kesin işlem görmek üzere Sağlık Bakanlığının onayına sunulur.

Yürürlük

Madde 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Kocaeli Üniversitesinden :

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 8/7/1999 tarihli ve 23749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"e) Tezli ve Tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılamaz."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi, Enstitü Müdürlüğünce saptanarak ilan edilen yer, tarih ve saatte tez sınavına alır ve öğrenciyi 50-90 dakika arasında tez savunması sınavına tabi tutar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Tez savunması, anasanat dallarında, uygulama ve icra biçiminde olabilir. Tez savunması herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) KOÜ doktora yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci, kredili dersleri başarıyla tamamladıktan ve yabancı dil koşulunu da sağladıktan sonra yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi yeterlik sınav dönemlerinden önce Enstitü Müdürlüğüne verir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde Enstitü Müdürlüğünce saptanarak ilan edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.

Kesin zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak en geç bir hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak bildirirler. Jüri üyeleri, adayın sunduğu doktora tezini, bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek tez hakkında ayrıntılı kişisel rapor hazırlar. Jüri üyeleri hazırladıkları bu raporları, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yirmibir (21) gün içinde, öğrencinin tez sınavına alınmasından önce Enstitü Müdürlüğüne verirler. Doktora tez sınavının tarihi ve yeri Enstitülerce belirlenir, jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Tez sınavı 60-120 dakika arasında olup, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.”

Yürürlük

MADDE5 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Gümrük Müsteşarlığından :

1 ve 5 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Antrepo Rejimi)

(Seri No:8)

MADDE 1 — 20/3/2000 tarihli ve 23995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi)’nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2 — Yukarıda belirtilen antrepo tiplerinden birini açmak ve işletmek isteyen kişiler tarafından, açılmak istenilen antrepoda depolanacak eşya ile ilgili olarak ne tür faaliyette bulunulacağı, tipi ve gerekli bilgileri ihtiva eden ve özellikle antrepoculuğa ekonomik olarak neden ihtiyaç olduğunu belirten bir yazı ile en yakın gümrük müdürlüğüne aşağıda yer alan belgeler ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

1 — (A) ve (B) tipi genel antrepo açmak isteyen tüzel kişilerin müracaat dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri eklemeleri gerekir.

a) Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca asgari 2 yıldır faaliyette olan anonim ve limited şirketlerin bu durumlarını ve antrepo olarak açılmak istenilen yerin bulunduğu yörenin gelişmişlik durumuna göre ödenmiş sermayesinin; gelişmiş yöre kapsamındaki iller için 100 milyar Türk Lirası, normal yöre kapsamı iller için 50 milyar Türk Lirası, kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki iller için 25 milyar Türk Lirası olduğunu tevsik eden Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter onaylı örneği veya yeminli mali müşavirden alınacak noter onaylı yazı,

b) Antrepo açma izni almak üzere başvuracak tüzel kişilerin, yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip gerçek kişilerin affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti suiistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahitlik, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikap, rüşvet ve ihtilas cürümlerinden biri nedeniyle hapis cezası almamış olmaları, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesinde (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanun’un 344 üncü maddesinin 1-6 numaralı bentlerinde) belirtilen fiillerden mahkum olmadıklarını tevsik eden sabıka kayıt belgesi,

c) Antrepo olarak açılmak istenilen yerin işaretlendiği ve alanının belirtildiği resmi bir fen kurulundan onaylı plan veya kroki,

d) Antrepo bina ve eklentilerini içten ve dıştan ayrıntılı bir şekilde görüntüleyen ilgili gümrük müdürlüğünce onaylı fotoğraflar veya bunların renkli fotokopileri,

e) Antrepo olarak açılmak istenilen yere ilişkin tapu senedinin veya söz konusu yerin kiralanmış olması halinde, tapu senediyle birlikte kira sözleşmesinin noterden tasdikli birer örneği,

f) Belediye sınırları içerisinde açılacak antrepolarda ilgili belediye başkanlığından, diğer yerlerde Valiliklerden ya da konusu ile ilgili yetkili Bakanlık veya kuruluştan alınacak; antrepo olarak açılmak istenilen yere ait İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı veya bu gibi belge ile yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını gösteren yangın raporu,

g) Noterden tasdikli İmza Sirküleri ve kayıtlı olunan Odadan alınacak Faaliyet Belgesi,

h) Antrepo olarak açılmak istenilen tanklara ilişkin kalibrasyon cetveli,

ı) Konulacak eşyanın yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve benzeri türden eşya olması halinde bu Genel Tebliğin 1 Numaralı ekindeki, diğer eşyada ise 2 Numaralı ekindeki örneğe uygun noterden tasdikli taahhütname.

18.1.2001 tarihli ve 24291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/1821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan ve illerin gelişmişlik durumunu gösteren liste, EK 4’te yer almaktadır. Bu listede Bakanlar Kurulunca yapılacak olan değişiklikler (a) bendinde belirtilen limitlerin uygulanması bakımından göz önünde tutulur.

Ayrıca, Şirketin (Anonim ve Limited) yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin %10’undan fazlasına sahip ortaklar arasında yabancı şahsın veya yabancı bir şirketin bulunması halinde firma dilekçesinde bu durumun beyan edilmesi, diğer taraftan limited şirketlerde yönetim kurulunun bulunmaması nedeniyle, kurucular ile şirket müdürünün ve imza sirkülerindeki (A) gurubu imzaya yetkililerin (b) bendinde belirtilen suçlardan mahkum olmadıklarını tevsik eden sabıka kayıt belgelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

2 — C, D ve E tipi özel antrepo açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler tarafından; yukarıdaki fıkranın 1/(b) (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (ı) bentlerinde sayılan belgeler ve ilgili Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter onaylı örneği ile birlikte en yakın gümrük idaresine başvurulur.

C, D ve E tipi antrepolar için EK 3’te; bu antrepolardan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı vs. eşya konulmak üzere açılmak istenilen için ise EK 1’de yer alan noterden tasdikli taahhütname başvuru dilekçesine eklenir.

Binek otomobili, otobüs, kamyonet, motosiklet gibi nakil vasıtaları konulmak üzere Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlükleri denetiminde açılacak özel antrepo taleplerinin değerlendirilmesinde antrepo işleticisi firmaların, genel antrepo taleplerinde ise kullanıcıların, söz konusu nakil vasıtalarının Türkiye Mümessili (Distribütör veya Acente) olduklarına dair belgenin ibraz edilmesi gerekir."

MADDE 2 — Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının 2 nci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2 — Devralmak isteyen kişiye ilişkin; devir konusu antrepo A veya B tipi genel antrepo ise bu Tebliğin 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a), (b) ve (ı) bentlerinde kayıtlı belgelerin, C veya D tipi özel antrepo ise (b) ve (ı) bentlerinde kayıtlı belgelerin ve Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter onaylı örneği"

MADDE 3 — Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5 — Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesine istinaden, sahiplerinin isteği üzerine genel ve özel antrepoların tamamen veya kısmen kapatılmasına ilişkin taleplerin, antreponun faaliyet gösterdiği yıllara ilişkin harç makbuzlarının, antreponun boş olduğuna ve defter kayıtlarının uygunluğuna dair düzenlenecek görgü raporu ile birlikte Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilmesi gerekir."

MADDE 4 — 20/3/2000 tarihli ve 23995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5 Seri Numaralı Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) nin 3 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Açtıkları montaj müsaadeli özel antrepoları kapatmak isteyenler durumu yazılı olarak ilgili gümrük müdürlüğüne bildirirler. Antrepodaki eşyanın komple bir tesis olduğunun, miktar ve çeşit bakımından bir ünite teşkil ettiğinin ekspertiz ve/veya bilirkişi raporuyla kanıtlanmasından sonra eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanarak antreponun kapatılabilmesini teminen taleplerin ilgili Başmüdürlük kanalıyla (15) gün içinde Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilmesi gerekir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı global liste muhteviyatı eşyanın çok fazla kalemden oluşması halinde, bunların ayrı ayrı üniteler olduğunun ve birbirleriyle entegre olarak çalıştığının tevsik edilmesi şartıyla, yatırım tamamen sonuçlanmadan kısmi ithalinin yapılması mümkündür. Bu durumda, ithali yapılan eşyanın, montajı tamamlanmayan eşya ile karışmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Antrepoda kalan son ünitenin de ithalinin yapılmasından sonra, antreponun kapatılabilmesini teminen taleplerin ilgili Başmüdürlük kanalıyla (15) gün içinde Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilmesi gerekir."

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Balıkesir Valiliğinden :

Orman Alanlarına Giriş ve Çıkışların Yasaklanması Hakkında Karar

Karar No : 2002/2

Karar Tarihi : 19/3/2002

Balıkesir İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 19/3/2002 tarihinde almış olduğu karara istinaden 1/5/2002-15/10/2002 tarihleri arasında aşağıda hudutları belirtilen ormanlara giriş çıkışlar 6831 sayılı Orman Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca Balıkesir Valiliği tarafından yasaklanmıştır.

Giriş ve çıkışların yasaklandığı alanlar:

A — BİGADİÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Okçular Köyü Kız suyu, Namazlar dereyi takip eden Adalı Deposu arasında kalan Devlet ormanlarında, Aktuzla Kulat mevkiilerinde ve Yağcılar-Zeki Çeşmesi, Nuri Değirmeni arası ormanlarda piknik yapmak, konaklamak, ateş yakmak ve izinsiz dolaşmanın yasaklanmasına,

B — DURSUNBEY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Karaamca Dere Ortası, Düzçam, Alaçam, Deveboynu, Hacıkerim, Karaveli, Hacıveli, Geyik tepeleri (Dokuz mevkii) Kayabaşı, Gölcük, Çamaşırlık’la çevrili ormanlık alanlara izinsiz girilmesinin yasaklanmasına,

C — EDREMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde Pınarbaşı, Hasan Boğuldu (Sütüven) günübirlik kullanım alanları, Talim alanı, Paşalimanı, Çamlık ve Şerif Çorbacıoğlu orman içi dinlenme yerleri haricinde; orman yangınlarına 1 inci derecede hassas Kazdağ Milli Parkı ve Ayvalık Tabiatı Koruma alanının tamamı ile Edremit İşletme Müdürlüğünün tüm ormanlık alanlarında özelliklede yoğun trafik geçişi olan Edremit-Kalkım karayolunun her iki tarafında gecelemek, izinsiz dolaşmak, piknik yapmak, ateş yakmak ve orman içinden geçen ana yollarda park etmenin yasaklanmasına,

D — SINDIRGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Sındırgı-Akhisar yolu kenarında Kertil (Çamurlu) mesire yeri dışında piknik yapılması, park edilmesi ve konaklama yapılması, Cüneyt Deresi havzası, Sındırgı-Simav yolunda Simav Çayı boyunca (Koca Körü-Küme Çınarlar) konaklamanın, piknik yapmanın yasaklanmasına,

E — BANDIRMA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Bandırma Merkez İşletme Şefliği Yenice Erikli, Dedeoba arasındaki Karadağ Ormanlarında, Erdek İşletme Şefliği Kapıdağ Yarımadası, Kirazlı Manastır piknik yeri dışındaki ormanlarda, Gönen İlçesi Aladağ Orman İşletme Şefliği Sarıköy-Denizkent arasındaki ormanlık alanda piknik yapmanın ve konaklamanın yasaklanmasına,

F — BALIKESİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Balıkesir-Edremit karayolunda bulunan piknik ve mesire yeri kullanım alanı dışında kalan ormanlarda, Soma-Savaştepe karayolu yol kenarındaki ormanlarda, Kepsut-Çataldağ İşletme Şefliği Yılanlı ve Suluca Dere ağaçlandırma sahası içinde bulunan Tekkeışıklar, Dereli ve Yıldız Köyü arasındaki Simav Çayı, Merkez Kiraz Kaplıca mıntıkasında konaklama ve piknik yapılmasının yasaklanmasına, İvrindi İlçesi Korucu İşletme Şefliğinde ormandan kestane toplanmasının kontrollü yapılması ve kendilerine İşletme Şefliğince izin belgesi verilmesine, Korucu-Bergama yolunda piknik yapılması, Korucu Çetindere Dalaksuyu (Karasu Yaylası) yolu ve civarındaki ormanlarda piknik yapılmasının, konaklamanın, Balya-Gönen ve Balya-Çan karayolunun güzergahında kalan ormanlık alanlarda, Ilıca-Balya yolu güzergahındaki ormanlık alanlarda, Balıkesir-Susurluk yolu güzergahındaki ağaçlama sahalarında, Balıkesir-İzmir karayolunun İkizcetepeler Barajı civarındaki ağaçlandırma sahalarında, Değirmenboğazı piknik mesire yeri hektarlık saha dışındaki ormanda gezmek ve piknik yapmanın yasaklanmasına,

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Bolu Valiliğinden :

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar No : 2002/1

Karar Tarihi : 16/4/2002

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; mevsim gereği olması muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden 1/6/2002 - 31/10/2002 tarihleri arasında Bolu İli dahilinde;

1 — Tel örgü ile koruma altına alınan orman ve ağaçlandırma sahalarına görevliler dışında her ne maksatla olursa olsun hiçbir vasıta ile giriş ve çıkış yapılmaması,

2 — Bolu İli dahilinde Yedigöller Milli Parkı (2015 ha.), Abant Tabiat Parkı (1150 ha.), Gölcük Ormanİçi Dinlenme Yeri (24 ha.), Çakmaklar Çamlığı Ormanİçi Dinlenme Yeri (15 ha.), Beşpınarlar Ormanİçi Dinlenme Yeri (7 ha.), Aladağ Göksu Ormanİçi Dinlenme Yeri (10 ha.), Sünnetgölü Ormanİçi Dinlenme Yeri (45 ha.), Esentepe Parkı (15 ha.), GölköySulama Barajı,Mengen Şirinyazı Ormanİçi Dinlenme Yeri (50 ha.), Tokadi Hayrettin Türbesi Mesire Yeri (30 ha.), Atyaylası Mesire Kullanım Alanı, Avcıpınarı (160 ha.), ÇubukGölü (10 ha.), GöynükMeyiplerÇeşmesi (5 ha.), Kırklar Ormanİçi Dinlenme Yeri (15 ha.) gibi piknik alanlarında mevcut olan anayollardan giriş çıkışlar ile bu alanlarda piknik yapmanın gün batımına kadar serbest bırakılmasına,

Mevcut olan bu piknik alanları dışında özellikle Gürdek-Paşabükü yolunun sağlı sollu iki tarafındaki ormanlık kısımda, Doruktan-Ayıseki Köprüsüne kadar devam eden karayolunun sağı ve solundaki ormanlık kısımda, Yeniçağa-Mengen karayolunun sağlı sollu iki tarafı,Gerede-Aktaş karayolunun sağı ve solundaki ormanlık kısmında,Mengen-DorukkanTüneli arasındaki yolun sağı ve solundaki ağaçlandırma sahalarında, Sülüklügöl Tabiatı Koruma Alanı ve piknik alanlarına giden yol kenarında 31/10/2002 tarihine kadar piknik yapmanın Valilikçe yasaklanmasına,

3 —Vatandaşımızca piknik ihtiyaçları karşılanırken açık alanlarda piknik ocağı çevresinde tedbir almadan ateş yakılmamasına, yanan ve yakılan ateş söndürülmeden piknik yerlerinin terk edilmemesine,

4 —Ormanlara 4 km. mesafedeki köyler ile 6831 sayılı Orman Kanununun 31 ve 32 nci madde kapsamı içerisinde kalan köylerin hudutları içerisinde anız ve benzeri bitki örtüsü yakılmasının yasaklanmasına,

5 —Belediyelerin çöplükler etrafında en etkili yangın önlemlerini almalarına,

6 — Piknik yerleri orman alanları ve bu yerler civarında bulunan her türlü sanayi tesisleri bacalarından ve bu yerlerde seyreden araçlardan söndürülmemiş sigara ve ateşli maddeler dökülmesi ve atılmasının yasaklanmasına,

7 —Orman içinde ve bitişiğinde bulunan turistik tesisler, konaklama yerleri ve izin irtifak hakkı sahibi ilgilileri ormanla tesisleri arasındaki mıntıkada yangına karşı gerekli tedbirleri alarak, lüzumlu yerlerde yangın emniyet şeritleri ile kendi özel koruma ekiplerini oluşturmalarına,

8 — Bu tedbirler ve yasaklara uymayanlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükümleri gereğince işlem yapılmasına,

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı