Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

1 Mayıs  2002

ÇARŞAMBA

Sayı : 24742

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’e, Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Adalet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelik

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Dalgıçlık Yönetmeliğine Bir Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu’ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

— Edirne İli Sınırları İçerisinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2002/1)

— Giresun İli Sınırları İçerisinde, Çocukların Korunması ve Sokak Çocuklarının Topluma Kazandırılması Hakkında Karar (No: 2002/01)

— Iğdır İli Sınırları İçerisinde, Sokakta Yaşayan veya Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunması Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması ile İlgili Karar

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 1996/73 (193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3239 ve 3946 Sayılı Kanunlar ile İlgili), K: 1998/41 Sayılı Kararı


2/1/2002-31/3/2002 Dönemine Ait Resmî Gazete Fihristi, bu gazete ile birlikte dağıtılmaktadır.


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

30 Nisan 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-6467

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Mayıs 2002 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

30 Nisan 2002

B.01.0.KKB.01-06-117-2002-282

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30 Nisan 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6467 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Mayıs 2002 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

30 Nisan 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-6468

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Mayıs 2002 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK’ün dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

30 Nisan 2002

B.01.0.KKB.01-06-118-2002-283

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30 Nisan 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6468 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Mayıs 2002 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK’ün dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelik

Millî Savunma Bakanlığından :

Türk Silâhlı Kuvvetleri Dalgıçlık Yönetmeliğine Bir Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 14Temmuz 2001 tarihli ve 24462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri Dalgıçlık Yönetmeliğine aşağıdaki Ek Madde ile Geçici Madde eklenmiştir.

“Ek Madde 1 — Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPol Tesisleri İşletme Başkanlığında görevli dalgıçlar hakkında, bu Yönetmeliğin kurbağa adam personeli ile ilgili esasları uygulanır. Bununla ilgili eğitim ve hizmet, talep üzerine Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı tarafından verilir.”

“Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPol Tesisleri İşletme Başkanlığında dalgıç olarak görevli personelin durumu, en geç bir yıl içinde talep üzerine Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı tarafından değerlendirilir. Gerekirse ilâve eğitim verilir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanı, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından :

Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu’ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı:

— Vadeye bakılmaksızın bu kapsamda kullanılmış tüm krediler için yıllık % 51.45’tir.

— 16 Mayıs 2000 tarih, 24051 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/675 sayılı Kararla tasfiye edilen mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu kapsamında kullanılmış kredilere; Para ve Kredi Kurulu’nun sırasıyla, 23 Ağustos 1989, 28 Ocak 1998 tarih, 20261 ve 23244 sayılı resmî gazetelerde yayımlanan 89/11 ve 98/1 sayılı tebliğlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanır.

— Bu oran 1 Mayıs 2002 tarihi itibariyle bir ay süre ile geçerlidir.

—— • ——

Edirne Valiliğinden :

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar No : 2002/1

Karar Tarihi : 11/4/2002

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; mevsim gereği vukuu muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, mal ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden 1/6/2002 tarihinden 31/10/2002 tarihine kadar Edirne İli dahilinde;

1 — Anız ve sazlık yakılmamasına,

2 — Ormanlık alanlarda hayvan otlatılmamasına ve avlanma yapılmamasına,

3 — Orman yangını çıktığında, Edirne İli, İlçeleri ve belde belediye itfaiyelerinin tüm imkanları ile yangına müdahale etmelerine,

4 — Edirne İli dahilinde orman yangınları yönünden hassas bulunan;

— Edirne-Keşan İlçesi Kaletepe, Korudağ, Yerlisu Köyü, Sazlıdere, Gökçetepe, Çamlıca Köyleri çevresindeki ağaçlandırma sahalarına,

— Edirne-Keşan İlçesi Gökçetepe’den başlayarak, İbrice Limanı’ndan Mecidiye’ye kadar sahil kesimi ağaçlandırma sahalarına,

— Edirne-Keşan İlçesi Çınarlıdere serisi, Mercan, Çeltik, Yeşilköy çevresindeki ağaçlandırma sahalarına,

— Edirne-Enez İlçesi Sultaniçe, Küçükevren, Gülçavuş, Yenice, Yazır, Çeribaşı, Hasköy, Şehitler çevresindeki ağaçlandırma sahalarına,

— Edirne-Lalapaşa İlçesi Hüseyinpınar, Uzunbayır, Hamzabeyli, Demirköy, Doğanköy, Vaysal ve Ömeroba Köyü çevresindeki ağaçlandırma sahalarına,

— Edirne-Süloğlu İlçesi Tatarlar, Süleymandanışment, Çeşmeköy, Keramettin çevresindeki ağaçlandırma sahalarına,

— Edirne-Uzunköprü İlçesi Hasanpınar, Beykonak, Yağmurca, Süleymaniye, Harmanlı, Çavuşlu, Kırköy, Maksutlu, Alıç çevresindeki ağaçlandırma sahalarına,

— Edirne-Meriç İlçesi Subaşı, Büyükaltıağaç, Yenicegörece civarındaki ağaçlandırma sahalarına,

— Edirne-Lalapaşa İlçesi Ömeroba muhafaza ormanı sahalarına,

görevlilerin dışında giriş ve çıkışların 6831 sayılı Orman Kanununun 74 üncü maddesi gereği yasaklanmasına,

5 — Edirne İli Söğütlük İzzet Arseven, Keşan ilçesi Danışment, Gökçetepe ve Korudağ ormaniçi dinlenme yerleri dışındaki ormanlık alanlarda piknik yapılmasının yasaklanmasına,

6 — 31/10/2002 tarihine kadar yangına hassas ormanlarda ve piknik yerlerinde orman muhafaza memurları ve jandarma birliklerinin işbirliğine giderek devriye görevi yapmalarına,

İş bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılmasına,

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Giresun Valiliğinden :

Çocukların Korunması ve Sokak Çocuklarının Topluma Kazandırılması Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2002/01

Karar Tarihi : 27/3/2002

Ülke genelinde, suça yönelme yaşı gittikçe düşmektedir. 18 yaşından önce işlenen suçlar artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Bağımlılık yapan sigara, sakinleştirici hap, alkol, uçucu, uyuşturucu ve benzeri maddelerin çocuklar tarafından kullanılmasındaki artış; toplumumuz için çok ciddi bir tehlike ve tehdit unsuru oluşturmakta ve toplumun genel sağlığını, ekonomik ve sosyal yapısını bozmaktadır. Ayrıca, hayatın fiziksel, psikolojik ve sosyal her alanını tahrip etmekte, gelecek neslin sağlıklı gelişimini engellemekte, genel güvenlik ve asayişi de olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu nedenle, çocukları suçtan ve kötü alışkanlıklardan korumak, suç işlemelerini önlemek, herhangi bir neden ve şekilde mağdur olan çocukları eski sağlıklarına kavuşturmak, eğitilmelerini sağlamak ve topluma kazandırmak amacıyla; özel ve kamusal alanlarda çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde genç kuşakların korunması ön planda tutularak Valiliğimizce 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9/Ç ve 11/C maddesi uyarınca Giresun İli mülki sınırları içerisinde aşağıdaki önlemlerin alınması ve uygulanması kararlaştırılmıştır.

1 — 18 yaşından küçüklere; bağımlılık yapan her türlü uyuşturucu ve psikotrop maddeler extasy, captagon, sakinleştirici hap, alkol ve sigara ile uçucu, çözücü ve yapıştırıcı nitelikli bali, tiner, uhu vb. sentetik maddeler satılmayacaktır.

2 — Ailelerinden kopmuş çocuklar; cadde ve sokaklarda, meydanlarda, park ve bahçelerde, tarihi ve kültürel mekanlarda, ibadethanelerde, inşaatlarda, terk edilmiş yapılarda, balıkçı barınaklarında, köprü altlarında ve benzeri yerlerde barınmayacaklardır.

3 — Reşit olmayan çocuklar; açılması izne bağlı halka açık eğlence yerlerinde, nikah ve düğün salonlarında, toplu taşıma araçlarında, umuma mahsus cadde ve sokaklarda çalıştırılmayacaklardır.

4 — Sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuklardan herhangi bir mal veya hizmet satın alınmayacaktır.

5 — 18 yaşından küçük çocuklar, başkaları tarafından dilenmeye alıştırılmayacaktır.

6 — Okul çağındaki çocukların okullarına devamları sağlanacaktır.

7 — Çocuklar boş zamanlarında sportif faaliyetlere, müzik, resim ve halk oyunlarına yönlendirilecektir.

8 — Suç şüphesi ile yakalanan çocuğa şefkatle yaklaşılacak, yakalandığı andan itibaren yanında avukat bulundurulacak, yakalandığı derhal anne - babasına bildirilecek ve kesinlikle kelepçe takılmayacaktır.

9 — Adli bir suçtan dolayı yakalanan çocuğun durumu derhal Cumhuriyet Savcısına bildirilecek ve alınacak talimat doğrultusunda hareket edilecektir.

10 — Çocuk şüpheliler yazılı ve görsel medyada kimlikleri ve görüntüleri ile teşhir edilmeyecektir.

11 — Çocukların, fuhuş ve pornografi dahil, her türlü cinsel sömürü aracı yapılmasına karşı yasal sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla gerekli mücadele aralıksız olarak sürdürülecektir.

12 — Çocukları satılmaktan, kaçırılmaktan ve fuhuşa konu olmaktan korumak amacıyla gerekli her türlü yasal tedbirler alınacaktır.

13 — Alınan tedbirlere ve getirilen yasaklara uymayan sokak çocukları, ailelerine teslim edilinceye veya yasal koruma altına alınıncaya kadar, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce barındırılacaktır. Bunların beslenme, giyinme, tedavi ve eğitim masraflarının karşılanmasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olanaklarından yararlanılacaktır.

14 — Çocuklar, çocuk olduklarından dolayı sevgiye, şefkate ve özel olarak korunmaya muhtaçtırlar. Suç işlemiş olsalar dahi bu haklarından mahrum bırakılmayacaklardır.

15 — Belirtilen tedbirlerin alınmasından ve kararların uygulanmasından emniyet, Jandarma, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Teşkilatları, Kaymakamlıklar ve Mahalli İdareler görevli ve sorumludurlar; takip ve denetimleri ise yetkilendirilmiş kamu görevlileri ile gönüllü sivil toplum örgütleri mensuplarınca yerine getirilecektir.

16 — Alınan karar ve verilen emirlere uymayanlar hakkında, eylemleri başka bir suç teşkil etmediği takdirde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesi gereğince Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uygulanacaktır.

17 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

18 — Bu Kararı Giresun Valisi yürütür.

—— • ——

Iğdır Valiliğinden :

Sokakta Yaşayan veya Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunması Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması ile İlgili Karar

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi uyarınca, Iğdır İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocukların genel olarak beden ve ruh sağlıklarının korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır.

Madde 1 — Sokak, cadde, meydan, otogar, durak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethane ve müştemilatı, terk edilmiş yapılar, inşaatlar, bankaların ATM’leri, köprü altları gibi yerler barınmak amacı ile kullanılmayacaktır.

Madde 2 — 18 yaşın altındaki reşit olmayan çocuklar; toplu taşıma araçlarında, mezarlıklarda, nikah salonlarında ve eğlence merkezlerinde cadde ve sokak kaldırımlarında veya akan trafik içinde umuma açık vb. yerlerde çalıştırılmayacaktır.

İlköğretim çağındaki çocuklar yukarıda belirtilen yerlerde çalıştırılmak yerine okula devamları sağlanacaktır. Bu hususların gerçekleştirilmesi veya takibi veli veya vasi veya aile başkanları tarafından sağlanacaktır.

Madde 3 — Her ne suretle olursa olsun bali-tiner derby gibi yapıştırıcı veya boya çözücü olarak kullanılan kimyevi, uyuşturucu veya psikotrop maddelerin amacı dışında satışı ve kullanılması yasaklanmıştır.

18 yaşından küçük çocuklarda yukarıda belirtilen maddeleri kullanmayacaktır.

Madde 4 — 1 inci ve 2 nci madde kapsamındaki yerlerde barındıkları, yaşadıkları veya çalıştırıldıkları bilinen veya anlaşılan reşit olmayan küçüklerden herhangi bir eşya, mal (kağıt mendil, çiçek vb.) veya hizmet satın alınmayacaktır.

Madde 5 — 18 yaşından küçük çocuklardan yukarıdaki maddelerde zikredilen yasakları ihlal edenler, yetki verilmiş kamu görevlileri ve gönüllü kuruluş mensupları tarafından barınma, iaşe, sağlık ve güvenlik gibi beşeri ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kanuni yakınlarına teslim edilmelerine veya tedavilerinin sağlanmasına veya sosyal hizmet mevzuatının öngördüğü prosedürün tamamlanıp korunma altına alınmalarına kadar İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı merkezlerde muhafaza veya kontrol altında bulundurulurlar.

Yukarıda belirtilen hususlar; İlçe Kaymakamlıklarının, Sosyal Hizmet İl Müdürlüğünün görev ve sorumluluğunda, ilgili tüm kuruluşların (Mahalli İdareler, Emniyet, Jandarma, Sağlık gibi) ve gönüllü kuruluşların mahallin en büyük mülki idare amirinin verdiği yetki belgesine haiz mensupları veya oluşturacakları heyetler vasıtasıyla yerine getirilecek veya takip ve denetlenmesi sağlanacaktır.

Madde 6 — Yukarıdaki 1 inci ve 5 inci maddelerde belirtilen tedbirler hilafına davranan sorumlular hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre cezai işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilecektir.

Madde 7 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 — Bu Karar hükümlerini Iğdır Valisi yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı