Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

1 Nisan 2002

PAZARTESİ

Sayı : 24713

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2002/3774     Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademisi Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

2002/3787     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Arasında Dünya Telekomünikasyon Geliştirme Konferansı’nın Organizasyonu,Gerçekleştirilmesi ve Giderlerinin Karşılanmasına İlişki Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2002/3791     Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı ve Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Turizm İdaresi Arasında Çin Vatandaşlarının Türkiye’ye Düzenledikleri Seyahatlere İlişkin Uygulama Planı Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2002/3792     Türkiye-Küba Ticaret, Ekonomik ve Sınai İşbirliği Karma Komisyonu IV. Dönem Toplantısı Protokolu’nun Onaylanması Hakkında Karar

 

Milletlerarası Sözleşme

2002/3801 Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme’nin Onaylanması Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.Teftiş Kurulu Yönetmeliği

— Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

— Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik

— Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)

— Türkiye Elektrik İletim A.Ş.Teftiş Kurulu Yönetmeliği

— Çevre Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Enerji Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik

— İnönü Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 33 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

Genelge

— Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-31/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (2002/3)

 

Tebliğler

— Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu’ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

— Karabük İli Sınırları İçerisinde,Sokakta Yaşayan veya Sokak ve Çalıştırılan Çocukların Korunması ile Çöpleri Karıştırmayı Alışkanlık Haline Getirenlerin İnsan ve Çevre Sağlığı Açısından Engellenmesine Dair Karar (No: 2002/1)

— Malatya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı

— Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 20 Adet Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Milletlerarası Sözleşme

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

—— • ——

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi şeker üretimi ve arzında istikrarı sağlamak üzere şirketlerin kotalarının tespiti, tahsisi, iptali ve transferleri ile yeni kota tahsisi usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yasal Dayanak

Madde 2 —Bu Yönetmelik 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 4 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Kanun : 4634 sayılı Şeker Kanunu’nu,

b) Kurum : Şeker Kurumunu,

c) Kurul : Şeker Kurulunu,

d) Şirket : Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya işleten tüzel kişiliği,

e) Şeker : Beyaz şeker (standart, rafine, küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubunu,

f) Şeker Fabrikası : Şekeri girdi olarak kullanan işletmeler hariç olmak üzere (e) bendinde tanımlanan ürünler ile ham şekeri işleyerek şeker üreten işletmeyi,

g) Hammadde: Şeker üretiminde kullanılan ana girdiyi,

h) Pazarlama Yılı: 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi,

i) Ülke Toplam A Kotası: Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde ülke genelinde iç pazara verilebilen şeker miktarını,

j) Şirket A Kotası: Ülke toplam A kotasındaki Şirket payını,

k) Ülke Toplam B Kotası: Ülke toplam A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve pazarlama yılı içinde ülke genelinde güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen sakaroz kökenli depolanabilir nitelikte olan şeker miktarını,

l) Şirket B Kotası: Ülke toplam B kotasındaki Şirket payını,

m) C şekeri: A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şeker ile işlenmek üzere ihraç kaydıyla temin edilen ham beyaz şekeri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kotaların Tespiti, Tahsisi, İptali ve Transferleri

Kotaların Tespiti

Madde 4 — Kurul; her yıl en geç 30 Haziran tarihine kadar, müteakip 5 pazarlama yılına ait Ülke Toplam A Kotasını sakaroz kökenli ve diğer şekerler için ayrı ayrı ve gerektiğinde dönemsel olarak yurt içi talep verilerini değerlendirerek belirler.

Yurt içi talep tahmini; Kurul tarafından temin edilecek geçmiş yıllara ait, şirketlerin satış ve dış ticaret bilgileri ile ilgili resmi ve özel kuruluşların tüketim ve tüketimi etkileyen unsurlara, dış ticarete ilişkin verileri de gözönüne alınarak Kurum veya gerektiğinde Kurumun uygun göreceği uzman bir kuruluş veya firma tarafından hesaplanır.

Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek toplam A kotası, Ülke Toplam A Kotasının %10’unu geçemez. Bakanlar Kurulu bu oranı, Kurumun görüşünü alarak %50’sine kadar artırmaya, %50’sine kadar eksiltmeye yetkilidir.

Kurul; güvenlik payı olarak stoklanması gerekli Ülke Toplam B Kotası miktarını, ilgili resmi kuruluşların görüşlerini alarak ve iç arzı emniyet alacak şekilde, Ülke Toplam A Kotasının belli bir oranı olarak belirler.

Sakaroz kökenli şekerler dışındaki depolanabilir nitelikte olmayan diğer şekerler için B kotası belirlenmez.

Kurul, şirketlerin A ve B kotalarını, belirlenen ülke toplam A ve B kotası miktarları içinde kalmak kaydıyla, her yıl en geç 30 Haziran tarihine kadar fabrikaların işleme ve şeker üretim kapasitelerini gözönünde bulundurarak müteakip beşer şeker pazarlama yılı için tespit eder. Kotalar fabrikaların üretim süreleri ile son üç yıllık ortalama fiili günlük işleme kapasiteleri ve/ veya üretim miktarları ve randımanları esas alınmak suretiyle hesaplanır. Sakaroz kökenli şekerler için Şirket A Kotası, son üç yıllık ortalama fiili günlük hammadde işleme kapasiteleri, üretim süreleri ve hammaddeye göre randımanları esas alınmak suretiyle tespit edilir. Nişasta bazlı şekerler için Şirket A Kotası tespitinde son üç yıllık üretim miktarı ortalaması esas alınır. Bu şekilde hesaplanacak Şirket A ve B kotaları toplamının, ülke toplam A ve B kotalarını karşılamaması veya aşması halinde eksik kalan ya da fazlalık olarak ortaya çıkan şeker miktarını şirketlerin son üç yıllık ortalama üretim içindeki payları oranında artırarak veya eksilterek ülke toplam A ve B kotası toplamına eşitler. Bu suretle hesaplanan Şirket artırımları Şirket üretim kapasitesini aşıyorsa, aşan miktar kadar kota, yıllık üretim kapasitesi ile kotası arasındaki eksi yönde farkı olan şirketlerin atıl kapasiteleri oranında ve Şirketlerin görüşleri de alınarak Kurul tarafından dağıtılır. Kota tahsis edilen şirketler aynı pazarlama yılında kotayı kullanıp kullanmayacaklarını 15 gün içinde Kurul’ a yazılı olarak bildirirler.

İlk kez üretime geçecek ve üç yaşın altındaki şeker fabrikaları ile Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kapasite artırımı izni almış olan fabrikalar için kota belirlenmesinde nominal üretim verileri esas alınır. Bu fıkranın nişasta bazlı şeker fabrikaları için uygulamasında glukoz ve izoglukoz üretim kapasitelerinin toplamı esas alınır. Toplam nişasta bazlı şeker kotasının toplam nişasta bazlı şeker üretim kapasitesine bölümünün fabrika üretim kapasitesi ile çarpılması suretiyle Şirket kotası belirlenir.

C şekeri üretimi ihtiyari olup, Kurul C şekeri üretimi için kota belirlemez.

Kotaların Tahsisi

Madde 5 —Faaliyetteki şirketlere kota tahsisi Kurul tarafından yapılır ve Kurul’un kota tespit karar tarihinden itibaren 30 gün içinde şirketlere yazılı olarak bildirilir.

Yeni fabrika kurulabilmesi ve/veya mevcut fabrikaların kapasitelerini artırabilmeleri için kota temin etmeleri zorunludur. Kota temin talebinde bulunacaklar her yıl 1 Ocak ile 30 Nisan tarihleri arasında, kapasite raporu ve üretime başlama tarihi ile birlikte Kurul’a yazılı olarak başvururlar. Başvuru bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ilk kota tespit döneminde değerlendirilir. Bu konudaki Kurul kararı yazılı olarak bildirilir.

Kota İptal ve Transferleri

Madde 6 — Şirketler haklı bir sebebe dayanmadan iki yıl üst üste kendilerine tahsis edilen kotalardan %90’ın altında arz sağladıkları takdirde, kota ile arz arasındaki fark kadar kota haklarını Kurulca belirlenecek süre için kaybederler. Şirketler bu süre içinde kaybettikleri kota hakkına karşılık yeni kota sağlayamazlar.

Şirketlere tahsis edilen kotalar, Kurul tarafından belirlenecek süre içinde kullanılmadığı takdirde iptal edilir.

Kurul iptal edilen kotaları, diğer şirketler arasında yıllık üretim kapasitesi ile kotası arasındaki eksi yönde farkı en büyük olan şirketten başlamak üzere şirketlerin görüşlerini de alarak dağıtabilir.

Zorunlu hallerde pazarlama yılı içinde kotalar arası şeker transferi yapılır. Kotalar arası şeker transferi yapılmasına Kurul karar verir ve karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ilgili şirketlere bildirimde bulunur.

A kotasının bir kısmı pazarlanamadığı takdirde, pazarlanamayan miktar gelecek yılın A kotasına aktarılır ve bir sonraki yılın A kotası aktarılan miktar kadar düşürülür veya cari pazarlama yılı içinde, şirketlerin talep etmesi durumunda ve Kurulca uygun bulunması halinde pazarlanamayan A kotasının tamamı veya bir kısmı, aynı pazarlama yılı içinde ihraç edilmek kaydıyla C şekerine aktarılabilir.

Şirketler A kotası içinde olup, satışını yapamadıkları şeker miktarını her pazarlama yılının bitim tarihi olan 31 Ağustos’tan itibaren 15 gün içinde, C şekerine aktarmak istedikleri A kotası miktarını ise cari pazarlama yılı içinde Kurul’ a yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Şirketlerin A kotası şekerini C şekerine aktarma talepleri Kurul’ca en geç bir ay içinde karara bağlanarak ilgili Şirkete yazılı olarak bildirilir.

Şirketler yapacakları kapasite değişikliklerine göre ve/veya mücbir sebeplerin tespiti durumunda, Kurul kararı ile bünyelerindeki fabrikalar arasında kota aktarımı yapabilirler. Bunun için şirketler fabrikaları arasında yapmayı planladıkları kota aktarım miktarını Kurul’a yazılı olarak bildirirler. Kurul, teklifi değerlendirerek en geç 15 gün içinde Şirkete kararını yazılı olarak bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk ve Denetim

Sorumluluk

Madde 7 — Şirketler Kurul tarafından alınan kotalara ilişkin tüm kararlara aynen uymak zorundadırlar. Şirketlerin bu konudaki cezai yükümlülükleri Kanunun 11 inci maddesi ile düzenlenmiştir.

Şirketler Kanun kapsamındaki her şeker cinsi için; ürün özellikleri, kampanya süresi, üretim, satış ve stok faaliyetlerine ait her türlü bilgileri doğru olarak derlemek, kayıtlarını tutmak, muhafaza etmek ve Kanun ile yönetmelikler çerçevesinde Kurul tarafından talep edilen diğer bilgileri istenen şekilde, aylık dönemler halinde bir sonraki ayın ilk iki haftası içinde doğru ve tam olarak Kurula bildirmek zorundadır.

Kurul, Kanunun ve bu Yönetmeliğin kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgiyi; kamu kurum ve kuruluşları ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerden ve bunların her türlü birliklerinden isteyebilir.

Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde; istenen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme imkanının verilmemesi hallerinde, bu fiili işleyen şirketler yedi gün içinde bilgilerin verilmesi ve/veya inceleme imkanının sağlanması için ihtar edilir. Bu süre zarfında bilgilerin verilmemesi ve/veya inceleme imkanının sağlanmaması halinde, şirketlere Kanunun 11 inci maddesindeki ceza hükümleri uygulanır.

Denetim

Madde 8 — Kurum, Şirket ve bünyesindeki fabrikalarda, görevleri ile ilgili konularda araştırma ve denetimde bulunabilir. Bu amaçla gerektiğinde bağımsız denetim kurumlarına denetim ve inceleme yaptırılabilir.

Yürürlük

Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Yönetmelik kapsamında yer alan gaz yakan cihazların normal olarak kullanıldığında insanların, evcil hayvanların ve malların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik;

a) Bundan sonra ‘cihazlar’ diye anılacak olan; yemek pişirme, ısınma, sıcak su elde etme, soğutma, aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan ve gerektiğinde, normal su sıcaklığı 105 °C’yi aşmayan su elde etmek gibi amaçlarla gaz yakan cihazları, cebri üflemeli brülörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını,

b) Bundan sonra "donanımlar" diye anılacak olan; cebri üflemeli brülörler ve bu tür brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanları dışında kalan, ticari amaçlarla kendi başına pazarlanan, gaz yakan cihazlara takılmak üzere tasarımlanan veya monte edildiğinde böyle bir cihaz meydana getiren emniyet, kontrol ve ayarlama teçhizatını ve bunların kısmi montajlarını kapsar.

Endüstriyel işlemlerde kullanılmak üzere tasarımlanan cihazları kapsamaz.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

Üye Devletler: Avrupa Birliğine Üye Devletleri,

Hizmete Sunma: Nihai kullanıcının cihazı ilk defa kullanımı için yapılan faaliyeti,

Temel Gerekler: Ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevrenin ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını,

Üretici: Bu Yönetmelik kapsamında gaz yakan cihazları imal eden, ıslah eden veya cihaza adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak kendisini imalatçı olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi; ve/veya ithalatçıyı, ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Piyasaya Arz: Ürünün tedariki ve/veya kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,

Uygunluk Değerlendirmesi: Gaz yakan cihazların, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

Onaylanmış Kuruluş: Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 2001/3531 sayılı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen ve Bakanlığa karşı sorumlu olan özel veya kamu kuruluşunu,

CE Uygunluk İşareti: Gaz yakan cihazlar ve donanımlarının 2001/3530 sayılı CE Uygunluk İşaretinin Ürünlere İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik ile bu Yönetmelikte yer alan gereklere uygun olduğunu ve ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti,

Tip: Üretilmesi planlanan ürünü temsil eden modeli,

Teknik Dosya: Ürünün, ilgili teknik düzenlemenin gereklerine uygun olarak üretildiğini gösteren rapor ve belgelerin bulunduğu ve tasarım, üretim ve ürünün işleyişi aşamalarından bir veya birkaçını içeren dosyayı,

Gaz Yakıt: l bar basınç altında 15 °C sıcaklıkta gaz halinde bulunan her türlü yakıtı,

Gaz Yakan Cihazın Normal Kullanımı: Bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda, bir cihazın normal kullanımı, üreticinin talimatlarına göre, doğru olarak tesis edilmesi ve düzenli olarak bakımının sağlanmasını, gaz yakıt kalitesindeki normal sapmalar ve besleme basıncındaki normal dalgalanmalar altında kullanılmasını, üretim amacına uygun olarak veya öngörülebilecek şekilde kullanılmasını,

Seri Üretim: Belirli bir süre aynı imalat prosesiyle yapılan üretimi,

Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Bakanlık tarafından, 2001/3529 sayılı Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini,

Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı: Avrupa Birliği Komisyonunun talimatı üzerine bir Avrupa Standardizasyon Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanan standardı,

Uyumlaştırılmış Ulusal Standard: Bir uyumlaştırılmış Avrupa standardını uyumlaştıran ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk standardı olarak kabul edilip yayımlanan bitmiş cihaz ve donanım standardını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Emniyet Hükümleri, Atıf Yapılan Standardlar, Piyasaya Arz, Piyasa Gözetim ve Denetimi

Emniyet Hükümleri

Madde 5 — Bu Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen cihazlar ve donanımlar EK- I’de belirtilen temel gereklere uygun olmak zorundadır.

Temel gerekleri karşılayan ve 6 ncı maddede adı geçen Avrupa standardlarına veya bunların bulunmadığı hallerde uygulanabilen milli standardlara uygun olan cihazların ve donanımların bu maddenin birinci fıkrasında bahsedilen temel gereklere uygun olduğu kabul edilir.

Atıf Yapılan Standardlar

Madde 6 — Bu maddenin ikinci fıkrasında geçen, bir uyumlaştırılmış Avrupa Standardını uyumlaştırmak amacıyla Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen uyumlaştırılmış Avrupa Standardlarının isimleri ve numaraları ile bunlara ilişkin değişiklikler, bu standartların ilgili oldukları yönetmelik belirtilmek suretiyle, Bakanlıkça ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanır.

Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümlerine göre temel gerekleri karşılayan uyumlaştırılmış standardların metinleri Bakanlıkça Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu standardlardan 5 inci maddede bahsedilen temel gerekleri karşılamadığı tespit edilenler, gerekçeleri ile beraber üye ülkelere ve Komisyona bildirilmek amacıyla Müsteşarlığa iletilir.

Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Madde 7 — Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan, 8 inci maddede bahsedilen uygunluk değerlendirme işlemleri yapılarak 10 uncu maddede belirtilen CE Uygunluk İşaretini taşıyan cihazların piyasaya arzı veya hizmete sunulması yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.

Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde konu edilen Uygunluk Değerlendirme Belgesi bulunan ve 2 nci maddede tanımlanan donanımların piyasaya arzı yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.

Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına yönelik olan 2001/3529 sayılı Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça yapılır ve CE Uygunluk İşareti taşıyan bir cihazın normal olarak kullanıldığında kişilerin, evcil hayvanların ve malların güvenliğini tehlikeye atması hususunda kesin belirtilerin bulunduğu tespit edildiğinde, bu cihazların piyasadan toplatılması veya piyasaya arzının yasaklanması veya kısıtlanmasına yönelik uygun bütün önlemler alınır. Bakanlık, bu önlemleri Komisyona bildirilmek üzere Müsteşarlığa iletir. Sözkonusu bildirimde, alınan önlemlerin gerekçeleri gösterilirken özellikle ürünün uygunsuzluğunun aşağıda belirtilen hususlardan birisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı belirtilir.

a) Cihazın, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan standardlara ve dolayısıyla EK- I’deki temel gereklere uygun olmaması,

b) Sözkonusu standardların yanlış uygulanmış olması,

c) Sözkonusu standardların yetersiz olması.

Cihazın piyasaya arzını veya hizmete sunulmasını kısıtlayıcı olarak alınan herhangi bir karar gerekçeleri, mevcut itiraz yolları ve bunlarla ilgili zaman sınırlamaları ile birlikte gecikmeden ilgili taraflara bildirilmek üzere Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygunluk Değerlendirme Usulleri, Onaylanmış Kuruluşların Tayini,

CE Uygunluk İşaretinin Kullanılmasına ve İliştirilmesine Dair Esaslar, Haksız Olarak İliştirilmiş CE İşareti ve Ceza Hükümleri

Uygunluk Değerlendirme Usulleri

Madde 8 — Seri olarak üretilen cihazların uygunluk değerlendirme usulleri aşağıda belirtildiği gibi yapılır.

a) EK- II madde 1’e göre AT Tip İncelemesi,

b) Cihazların piyasaya arzından önce üreticinin seçimine göre aşağıdaki yollardan birisi seçilerek izlenir.

1) EK- II madde 2’ye göre AT Tip Uygunluk Beyanı,

2) EK- II madde 3’e göre AT Tip Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi),

3) EK- II madde 4’e göre AT Tip Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvencesi),

4) EK- II madde 5’e göre AT Doğrulaması,

Cihazın bir tek birim ya da az miktarda üretimi durumunda üretici EK- II madde 6’ya göre AT Birim Doğrulamasını seçebilir.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen işlemlerin tamamlanmasından sonra, üretici bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine uygun olarak CE Uygunluk İşaretini iliştirir.

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlemler, CE Uygunluk İşaretinin iliştirilmesi ve gerektiğinde uygunluk beyanının düzenlenmesi hariç olmak üzere, 2 nci maddede geçen donanımlara da uygulanır. Donanımın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu beyan eden, özelliklerini belirten ve cihaza nasıl monte edilmesi veya takılması gerektiğini gösteren bir belge üretici tarafından düzenlenir ve donanımlarla birlikte sunulur.

Uygunluk değerlendirmesi ile ilgili kayıtlar ve yazışmalar Türkçe olarak yapılır.

Onaylanmış Kuruluşların Tayini

Madde 9 — Bakanlık, 8 inci maddede belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını bu Yönetmelik ve 2001/3531 sayılı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.

CE Uygunluk İşaretinin Kullanılmasına ve Cihazlara İliştirilmesine Dair Esaslar

Madde 10 — Bu Yönetmelik ile 2001/3530 sayılı CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak EK- III’te gösterilen CE Uygunluk İşareti ve kayıtlar cihazın üzerine veya cihazda bulunan bilgi plakasına görülebilir, kolayca okunabilir ve silinmez bir şekilde iliştirilir. Sözkonusu bilgi plakası yeniden kullanılamayacak şekilde tasarımlanmalıdır.

Cihaza, CE Uygunluk işaretinin şekli ve anlamı konusunda üçüncü tarafları yanıltacak başka işaretler iliştirilmez. Başka düzenleme ve standard uygunluğu gösteren diğer işaretler, CE Uygunluk İşaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini engellemeyecek şekilde cihaza veya bilgi plakasına iliştirilebilir.

Cihazın başka yönlerden CE Uygunluk İşareti iliştirilmesini öngören başka yönetmeliklere de tabi olması durumunda, CE Uygunluk İşareti cihazın sözkonusu diğer yönetmelik hükümlerine de uygun olduğunu gösterir. Bununla birlikte, bu yönetmeliklerden bir veya birkaçının, bir geçiş dönemi boyunca, üreticiye uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, CE Uygunluk İşareti sadece üreticinin uygulamayı seçtiği yönetmelik/yönetmeliklerin hükümlerine uygunluğunu gösterir. Bu durumda, uygulanan yönetmelik/yönetmeliklerin ilgili ayrıntı ve hükümleri cihazın beraberinde bulunan belge, uyarı ve kullanma kılavuzu veya bilgi plakasında verilir.

Haksız Olarak İliştirilmiş CE Uygunluk İşareti

Madde 11 — 8 inci maddede belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla;

a) CE Uygunluk İşaretinin haksız olarak iliştirilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda, üretici veya yetkili temsilcisi cihazın CE Uygunluk İşareti ile ilgili hükümlere uygunluğunun sağlanması ve Bakanlık tarafından getirilen şartlar dahilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür.

b) Bakanlık, uygunsuzluğun devamı halinde, sözkonusu cihazın piyasaya arzını kısıtlayıcı veya yasaklayıcı bütün tedbirleri alır.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Madde 12 — Bakanlık cihazlar ve donanımlarının piyasa gözetimi ve denetimini 2001/3529 sayılı Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.

Ceza Hükümleri

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bildirimler, Yürürlük ve Yürütme

Bildirimler

Madde 14 — Bakanlık, bu Yönetmelikte yapacağı değişiklikler ile alınacak önlemler, Yönetmelik kapsamında uygun görüp yayımlandığı ulusal mevzuat hükümlerine ait metinleri ve yayımlandıktan sonra bu Yönetmelik metnini Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirir.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Yönetmelik, yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Yönetmeliği Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Teftiş Kurulunun, teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Büro Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve değişiklikleri ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak çıkarılan 5/2/2001 tarihli ve 2001/2026 sayılı Kararname’nin eki Bakanlar Kurulu Kararı ve 29/6/2001 tarihli ve 24447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Ana Statüsü hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

TEİAŞ

: Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ni,

Genel Müdür

: TEİAŞ Genel Müdürünü,

Yönetim Kurulu

: TEİAŞ Yönetim Kurulunu,

Teftiş Kurulu (Kurul)

: TEİAŞ Teftiş Kurulunu,

Kurul Başkanı

: TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanını,

Refakat Müfettişi

: TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Müfettişlerini,

Müfettiş

: TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanını, İdari ve Teknik Başmüfettiş ve Müfettişlerini,

Müfettiş Yardımcısı

: Yetkili veya yetkisiz TEİAŞ Müfettiş Yardımcılarını,

Büro

: TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı Bürosunu,

Büro Şefliği

: TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Şefliğini,

Büro Şefliği Personeli

: TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Şefliğinde görevli personeli,

TEK

: Mülga Türkiye Elektrik Kurumu’nu,

TEAŞ

: Mülga Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş.’ni,

Şirket

: Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ni,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Bağlılık ve Görev Merkezi

Teşkilat ve Bağlılık

Madde 4 — Teftiş Kurulu, bir Başkanla yeteri kadar Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarından oluşur. Kurul doğrudan Genel Müdür’e bağlıdır.

Kurulun yazı, hesap, arşiv, kütüphane ve benzeri işleri, Başkanlığa bağlı Büro Şefliğince yürütülür.

Görev Merkezi

Madde 5 — TEİAŞ Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara’dadır. Bu merkez, Müfettişlerin de görev merkezidir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürün onayını alarak, devamlı denetim ve teftişi sağlamak amacıyla Müfettiş bulundurulmasını gerektiren büyük illerde görev merkezleri tesis edebilir veya aynı yolla kaldırabilir.

Bu çalışma merkezlerinde, Genel Müdürce verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, Müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o merkezdeki kıdemli Müfettişlerden biri Başkanlıkça görevlendirilir.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Teftiş Kurulu

Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkileri

Madde 6 — Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görev ve yetkileri şunlardır:

a) TEİAŞ’a bağlı her türlü merkez ve taşra kuruluşunda teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemlerini geliştirmek,

b) TEİAŞ’a bağlı her türlü merkez ve taşra kuruluşunda Genel Müdür adına inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak,

c) TEİAŞ’ın, Yönetim Kurulu Kararı ile atananlar da dahil her türlü memur, işçi ve sözleşmeli personeli hakkında Genel Müdür adına inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

d) Genel Müdür tarafından verilen teftiş hizmetleri ile ilgili diğer işleri yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teftiş Kurulu Başkanının Atanması

Madde 7 — Teftiş Kurulu Başkanı, 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı süresi sonunda yapılan yeterlik sınavında müfettiş sıfatını kazanmış ve Kuruldaki görev süresi en az 10 yıl olan (TEK, TEAŞ dahil) Şirket başmüfettişleri arasından Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile atanır.

Teftiş Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 8 — Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettiş sıfat, hak ve yetkisine sahip olup, Genel Müdürün emri veya onayı üzerine doğrudan Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 6 ncı maddede belirtilen görevlerini yürütmek,

b) Teftiş Kurulunu yönetmek, Müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

c) Gerektiğinde bizzat, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

d) Teftiş programlarını hazırlayıp Genel Müdürün onayına sunmak ve programların uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde değiştirme teklifinde bulunmak,

e) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, noksan, hatalı veya açık olmayan tenkit ve görüşlerin bulunması halinde Müfettişe bildirmek, raporu görüş belirterek Genel Müdürün onayına sunmak, onaylanan raporların neticesini ilgili birimlere iletmek, birimlerce alınacak tedbirlerin ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,

f) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

g) Bilimsel ve mesleki gelişmelere göre müfettişleri eğitmek ve bilgilerini arttırmak için; görevi aksatmayacak şekilde, uygun görülen süre, yer ve zamanda kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek veya başka birim ve kuruluşlar tarafından düzenlenen bu etkinliklere müfettişlerin katılma olanaklarını araştırmak ve sağlamak,

h) Kurulun çalışmalarına ait faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Müdüre arz etmek,

ı) Mevzuatın, Müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

i) Müfettişlerin Genel Müdürlükle ve re’sen yazışmaya yetkili bulunmadıkları makam ve şahıslara yapacakları yazışmaları yapmak,

j) Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın uygulamaları hakkında yönergeler ve duyurular çıkarmak,

k) Kendisine intikal eden zimmet, ihtilas, vazifeyi suiistimal gibi Ceza Kanunu kapsamına giren yolsuzluk ihbarları ile ilgili olarak, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, daha sonra Genel Müdürün onayına sunmak üzere soruşturma başlatmak,

l) Üyesi olduğu kurul toplantılarına iştirak etmek,

m) Müfettiş Yardımcılarının göreve alınmalarını, yükselmelerini ve bu konuya ilişkin sınavların düzenlenmesini ve yapılmasını sağlamak,

n) Yürürlükteki mevzuata göre müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile büro personelinin izinlerini düzenlemek, aylık çalışma ve hakediş cetvellerini inceleyip veya incelettirip, onaylamak,

o) Genel Müdürce, teftiş hizmetleriyle ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak.

Teftiş Kurulu Başkanının Sorumluluğu

Madde 9 — Kurul Başkanı; Teftiş Kurulunun ve Büro yönetiminden, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının görev ve yetkileri çerçevesinde çalıştırılmasından, Genel Müdür tarafından Teftiş Kurulu’na verilen diğer görevlerin yerine getirilmesinden ve bu hususlarda aldığı karar ve uygulamalarından Genel Müdüre karşı sorumludur.

Teftiş Kurulu Başkanına Yardım

Madde 10 — Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Müfettişi "Refakat Müfettişi" olarak görevlendirebilir. Refakat Müfettişlerinin görev alanları Başkanca belirlenir ve duyurulur. Refakat Müfettişliği en az 1 yıl olup, süresi dolanlar yeniden görevlendirilebilir.

Teftiş Kurulu Başkanına Vekalet

Madde 11 — Kurul Başkanı, geçici sebeplerle görevden ayrıldığında Başkanlığa atanma şartlarını taşıyan başkana yardımla görevli Refakat Müfettişlerinden birine vekalet görevi verir. Herhangi bir sebeple Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın boşalması halinde vekalet görevi Genel Müdür onayı ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişler

Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 12 — TEİAŞ Müfettişleri Genel Müdüre bağlı olup, Genel Müdür adına;

a) Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri dairesinde, TEİAŞ’a bağlı her türlü merkez ve taşra kuruluşlarının işlem ve hesaplarını, işletme faaliyetlerini; kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, Yönetim Kurulu kararları, genelgeler, talimatlar, yürürlükteki toplu iş sözleşmeleri, sair mevzuat ve iş icaplarına uygunluğu yönünden inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişini yapmak, sonucu hakkında rapor düzenlemek,

b) TEİAŞ’ın Yönetim Kurulu Kararı ile atananlar da dahil olmak üzere her türlü memur, işçi ve sözleşmeli personeli hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, sonucu hakkında rapor tanzim etmek,

c) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için, sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu hemen Teftiş Kurulu Başkanına bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

d) 15 inci madde hükümlerine göre Şirket personelini görevden uzaklaştırmak,

e) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için ele alınması gereken tedbirleri ve düşünceleri raporla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek,

f) Görev alanlarıyla ilgili konularda yurtiçinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs seminer ve toplantılara katılmak, sonuçlarını bir rapor ile Başkanlığa bildirmek,

g) Teftiş ettikleri birimlerin para, para hükmündeki evrak ve malzemelerini saymak ve bunlara ait her türlü belgeyi incelemek ve sayım sonuçlarını kayıtlarla karşılaştırarak fazla ve eksiklikleri saptamak,

h) Teftiş ve soruşturma sırasında işleri başından ayrılmaları sakıncalı görülen personelin izinlerinin, teftiş ve soruşturmanın sonuna bırakılmasını ve izne ayrılanların görevleri başına dönmelerini istemek,

ı) Teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinin aksamamasına, geciktirilmemesine ve düzenli olarak yürütülmesine özen göstermek, verilen sürede bitirilemeyeceği anlaşılan işler hakkında nedenlerini belirtmek suretiyle Başkanlığa bilgi vermek,

i) Refakatlerine verilecek Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak,

j) Başladıkları işlerin sonuçlanması, başka yerlerde de inceleme ve soruşturma yapılmasına bağlı olduğu takdirde, durumu Başkanlığa bildirerek alacakları emir uyarınca hareket etmek,

k) Para ve para hükmündeki evrak, kıymetli evrak, ayniyat, malzeme, hammadde ve ürün stoklarının muhafaza, nakil, sevk ve sarfında kullanılan işletme tesisatının ve işyerleri ile çalışanlarının her bakımdan emniyetinin sağlanmasında, alım satım işlerinde, müteahhitlerle yapılan işlemlerde usul ve mevzuat ve Şirket menfaatlerine aykırı hareket edilmesi, Şirket zararına yol açabilecek her türlü durumda acil cevaplı notlarla ilgili birimin dikkatini çekerek, mevzuat hükümlerinin derhal yerine getirilmesini istemek ve durumu hemen yazılı olarak Başkanlığa bildirmek,

l) Gidecekleri yerleri ve görevleri ile ilgili olarak edindikleri bilgi ve görüşlerini yetkililerden başkasına söylememek,

m) Teftiş, inceleme ve soruşturmaları Genel Müdür adına yaptıklarını bilerek, gerek özel yaşantılarında ve gerekse mesleki tutum ve davranışlarında ölçülü hareket etmek,

n) Teftiş edilen birimleri ve bu birimlerce yapılan işleri; organizasyon ve metot, kârlılık ve verimlilik ile hukuksal yönlerden inceleyip, hizmetin niteliğini artırıcı ve verimi yükseltici önerilerde bulunmak,

o) Önceki teftiş dolayısıyla gönderilmiş olan talimatların yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek,

ö) İşlemlerini denetlediği personelin, verim, bilgi ve yetenekleri hakkında bilgi edinmek ve haklarında gerektiğinde "Denetleme Raporu" düzenlemek,

p) Teftiş Kurulu Başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak,

ile görevli ve yetkilidirler.

Müfettişler, ilgili kanunlarda öngörülen yetkilerini, tam olarak kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

Müfettiş Yardımcılarının bu yetkilerini kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, Başkanlıkça kendilerine "Yetki" verilmesiyle mümkündür.

Görevlendirme

Madde 13 — TEİAŞ Müfettişleri, Genel Müdürün emir ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan aldıkları talimatla görev yaparlar.

Aldıkları görevlerin neticelerini Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bildirirler.

Müfettişlerin Uyacakları Hususlar

Madde 14 — Müfettişler ile Müfettiş Yardımcıları bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Münasebetlerinde nezaket kaidelerine riayet etmek ve her ne suretle olursa olsun münakaşalara girmekten çekinmek zorundadır.

Müfettişler ile Müfettiş Yardımcıları;

a) İcraya müdahale edemezler,

b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar,

c) Teftişe tabi kimselerle özel ilişkiler kuramazlar, beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışındadır,

d) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar,

e) Raporlarına eklemeye lüzum gördükleri belgelerin asıllarını, tasdikli bir suretini vermeden alamazlar,

f) İşlerini, teftiş yerine tekrar dönmeye meydan vermeyecek şekilde sonuçlandırmadan ve Başkanlık iznini almadan görev yerlerinden uzaklaşamaz ve işlerine ara veremezler. Teftişin mahalde yapılması ve raporun burada düzenlenmesi esastır. Zaruret olmadıkça defter ve belgelerini teftiş yeri haricine çıkaramazlar,

g) Kurul Başkanından izin almadıkça görev yerinden ayrılamazlar,

h) Görevden ayrılmaları halinde, iş cetvelinde kayıtlı işleri, Teftiş Kurulu Başkanından alacağı emre göre bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince devrederler. Ayrıca zimmetinde bulunan kimlik belgesi, mühür, kredi cüzdanı, yazı makinesi, bilgisayar, evrak çantası ve bunlar gibi demirbaş malzemeyi Teftiş Kurulu Başkanlığı’na teslim ederler.

Görevden Uzaklaştırma

Madde 15 — Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırılabilirler.

a) Kamu hizmetlerinin gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak,

b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek ve engelleyecek davranışlarda bulunmak, işyerinde kişilere ve mallara karşı ağır zararda bulunacağı hakkında kuvvetli işaret bulunmak,

c) 19/04/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

d) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak,

Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş ve soruşturmanın her aşamasında alınabilir. Ancak; görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması, (b) bendinde yazılı hususun ise, bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. Zanlıların ilgili yasalardaki susma hakkı saklıdır.

Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler o işyerinin amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini Müfettiş üstlenemez.

Görevden uzaklaştırma keyfiyeti, Müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte tayine yetkili amirine, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir. Teftiş Kurulu Başkanınca durum Genel Müdüre arz edilir.

Teftiş ve soruşturma neticesinde suçun işlendiğinin anlaşılmadığı veya yeterli delil bulunmadığı hallerde; görevden uzaklaştırılmış olan memur ve diğer personel Müfettişin derhal vereceği rapor üzerine, tayine yetkili amirlerince bekletilmeksizin görevine iade edilir.

Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar hakkında, işledikleri suçların türü ve mahiyetine göre kanuni esaslar dahilinde takibat yapılır.

Görevden uzaklaştırılana ait rapor üzerinde yapılacak işlerin diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

Görevden uzaklaştırma bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde, en çok üç ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde, personel görevine başlatılır.

Keyfi tasarrufla herhangi bir şekilde personelin maddi ve manevi mağduriyetine sebebiyet veren Müfettişler hukuki ve mali sorumluluğa sahiptirler.

İşçilerin görevden uzaklaştırılması konusunda gerek esas, gerekse şekil yönünden, İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine, sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması konusunda ise, sözleşmeli personele ilişkin mevzuat hükümleri ile Tip Hizmet Sözleşmesi hükümlerine göre hareket edilir.

Görevden uzaklaştırıldığı halde işini bırakmayıp, görevi başında kalmakta direndiği tutanakla belgelenecek personel hakkında Türk Ceza Kanununun 252 nci maddesi gereğince kovuşturma yapılması için, Müfettiş tarafından o yerin Cumhuriyet Savcılığı’na yazıyla başvurulur.

Görevden uzaklaştırmanın gereği olan konularda savsaklayıcı tutumu görülen amirler hakkında da ayrıca soruşturma başlatılmak üzere durum Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bildirilir.

Müşterek Çalışmalar

Madde 16 — Yıllık teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında her gruba dahil Müfettişlerden müfettişlik hizmeti yönünden en kıdemlisi grup başkanı sıfatıyla çalışmaları düzenler. Ayrıca, işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında teftiş ve tetkiklere verilecek en uygun yönü belirleme, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin eder, çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Başkanlığa özet bilgi veya ara rapor verir ve grup faaliyetlerinin sona ermesini takip eden bir ay içinde çalışmaların neticelerini, düzenleyecekleri raporlarda belirtir.

Başkana yardımla görevlendirilen "Refakat Müfettişleri"nin müşterek çalışmalarda görev alması halinde grup başkanı, Refakat Müfettişidir.

Grup çalışmaları ile ilgili raporlar hariç, her türlü yazışmalar grup başkanının imzasıyla yapılır. İşin sonunda düzenlenen rapor, kıdem sırasına göre gruba dahil bütün Müfettişlerce imzalanır ve rapora grup başkanının numarası verilir.

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları grup halindeki çalışmalarda, mevzuatın gerektirdiği esaslara uyulmaması halinde, Teftiş Kurulu Başkanına karşı ortak sorumluluk taşırlar.

Diğer Personelle Birlikte Yapılacak Çalışmalar

Madde 17 — Teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerinin diğer personelle birlikte yürütülmesi halinde; müfettişler çalışmayı yönetmekle yükümlüdür.

Müfettişler görevli bulundukları yerlerde, ünitesince inceleme ve soruşturma ile görevlendirilen personel, müfettişçe sakınca görülmemesi halinde, çalışmaları hakkında müfettişe bilgi vermek suretiyle görevini sürdürür. Müfettiş, bu personelin çalışmasında sakınca gördüğü takdirde, durumu Teftiş Kurulu Başkanına bildirir ve alacağı emre göre hareket eder.

İşlerin Süresinde Bitirilememesi ve İşin Devri

Madde 18 — a) Müfettişler, kendilerine verilen işleri, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığı’na zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

b) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Müfettişler ellerindeki işleri, Teftiş Kurulu Başkanının yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir Müfettişe devredebilirler.

c) Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir "devir notu" hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna;

- Devredilen işin ne olduğu,

- Devir gününe kadar;

İşin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği,

İş hakkında ne gibi bir görüş ve kanaate varıldığı,

Beliren görüş ve kanaat olarak işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği,

hakkındaki düşüncelerini yazar.

Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir.

Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderilir. Üçüncü nüsha devreden Müfettişte kalır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teftiş Kurulu Büro Şefliği

Teftiş Kurulu Büro Şefliği ile Diğer Görevlilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 19 — Büro Şefliği, Teftiş Kurulu Başkanının emri altında bir Büro Şefi ve yeterli sayıda personelden teşekkül eder.

Teftiş Kurulu Büro Şefliğinin görevleri şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı’na intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevketmek,

b) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları kayıt etmek ve ilgili oldukları yerlere vererek takip etmek,

c) İşleri biten raporları düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

d) Müfettişlerin çalışma ve hakediş cetvellerini izleyerek zamanında ilgililere intikal ettirmek,

e) Teftiş Kurulunun çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

f) Teftiş Kurulu Başkanlığı’na maledilen kitap, dergi, her türlü demirbaş, mefruşat ve büro levazımının kayıt ve muhafazasını temin etmek, kırtasiye ve matbuanın ihtiyaca göre temin ve tevziini sağlamak,

g) Her türlü mevzuatı takip ve tasnif ederek saklamak ve bunları Müfettişlere dağıtmak,

h) Kurula gelen gizli zarfları almak ve açmadan Teftiş Kurulu Başkanına sunmak,

ı) Büro personelinin başarı değerleme ve sicil raporlarını, mevzuat doğrultusunda düzenlemek,

i) Müfettişlerin hareket, varış ve dönüş tarihlerini izlemek,

j) Gereği yerine getirilmek üzere ilgili birimlere gönderilen rapor ve yazıların sonuçlarını takip etmek,

k) Kırtasiye ve basılı kağıtları, gereksinime göre sağlamak, saklamak ve dağıtmak,

l) Müfettişlerce ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen müzekkere ve yazıları daktilo etmek,

m) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Şefliğin idaresinden Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen Refakat Müfettişlerine karşı birinci derecede Büro Şefi sorumludur.

Büro işlerinde gizlilik esastır. Büro Şefi ve Büro Şefliği personeli rapor, yazışma ve dosyaları Başkanlığın izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Teftiş Kuruluna Giriş, Yetişme, Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Tayin

Müfettiş Yardımcılığına Giriş

Madde 20 — TEİAŞ Teftiş Kuruluna Müfettiş Yardımcısı olarak girilir.

Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için; 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak Eleme Sınavına katıldıktan sonra, KMS kılavuzunda ve/veya ilanlarda Şirketin belirttiği şartlara uygun olmak ve bu şartlara uygun olanlar arasında Şirketçe yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

Sınavın açılmasına, Teftiş Kurulu Başkanının önerisi üzerine, Genel Müdür onayı ile karar verilir.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı; Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS), yazılı ve sözlü olmak üzere üç aşamalı olarak yapılır.

Yazılı sınav, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen konu gruplarından seçilmek suretiyle test usulü ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) de yaptırılabilir.

Yazılı sınavın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılması halinde, tarafların yükümlülükleri ve sorumlulukları bir protokolle tespit edilir ve sınavın ilanı, başvuruların kabul edilmesi, sınav sorularının hazırlanması, sınavın yürütülmesi, değerlendirilerek sonuçlandırılması ve sonuçların adaylara duyurulması ile sınav kağıtlarının saklanması gibi hususlarla, protokolde belirtilen usul ve esaslar uygulanır.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Kurulu

Madde 21 — Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak Kurul, Genel Müdürün onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının Başkanlığında dört Müfettişten oluşur. Ayrıca, iki de yedek üye tespit edilir.

Kurul, sınav sorularını hazırlamak, yazılı sınav kağıtlarını değerlendirmek ve sözlü sınavı yapmakla görevli olup, üniversite öğretim üye ve görevlilerinden yararlanmak suretiyle sınavları yürütür.

Teknik Müfettiş Yardımcılığına girişte, alınması öngörülen meslek grubuna mensup adayların mesleki bilgilerinin değerlendirilmesi ve sınav konularının tespit edilmesi için uzman kişilerden veya üniversite öğretim üye ve görevlilerinden yararlanılabilir.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Şartları

Madde 22 — TEİAŞ Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilmek için;

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak,

b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak (Askerliğini yapmış olanlar için bu süreye iki yıl eklenir),

c) İdari Müfettiş Yardımcılığı için, eğitim süresi en az 4 yıl olan Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli veya yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

d) Teknik Müfettiş Yardımcılığı için de alınacak meslek grubu ile ilgili mühendislik eğitimi veren eğitim süresi en az 4 yıl olan fakülte ile denkliği, yetkili makamca kabul edilen yerli veya yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

e) Kurul Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak,

f) 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacak eleme sınavı sonunda Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) Kılavuzunda ve/veya ilanlarda Teftiş Kurulunca belirtilen şartlara haiz olmak,

g) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olmak (Bu durum, işe başlamadan önce alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelenir),

h) Şirket dışında herhangi bir kuruma karşı hizmet taahhüdünde bulunmamak,

ı) Müfettişlik karakter ve vasıflarına haiz olmak (Bu hususla ilgili inceleme, sözlü sınavdan önce Kurul Başkanlığınca yapılır),

gerekir.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının İlanı

Madde 23 — Giriş sınavlarının yapılış tarihleri, yapılacağı yerler ve giriş şartları Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayımlanan en az iki gazetede duyurulur.

Son ilan, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.

Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri

Madde 24 — Sınava girmek isteyenler Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Kurumlar İçi Merkezi Eleme Sınavı Sonuç Belgesi, iki adet fotoğraf, aday formu ve yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti ile müracaat ederler.

Aday formunda; adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

Yazılı ve sözlü sınavı kazanan adaylardan, aşağıdaki belgeler istenir;

a) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

b) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

c) Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

d) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adlî sicil kaydı belgesi,

e) Kendi el yazısı ile özgeçmişi.

Bu özgeçmişinde; baba ve ana adları ile meslek veya işleri, ilk, orta ve yüksek tahsillerini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adresleri, yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına Şirket içinden katılacak adaylardan, yalnızca (b) bendindeki sağlık kurulu raporu istenir.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yerleri

Madde 25 — Yazılı ve sözlü sınav Ankara’da yapılır. Gerek görülmesi halinde İstanbul ve İzmir’de de yazılı sınav yapılabilir.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar, sözlü sınava alınmazlar.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi

Madde 26 — Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı "Adaylık Belgesi" verilir.

Sınavlara, ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir.

İdari Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları

Madde 27 — İdari Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

A) HUKUK

a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)

b) Ceza Hukuku: Ceza Kanununun Esaslar başlıklı 1 inci kitabı ile Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler (zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, memuriyet mevkii ve nüfuzunu kötüye kullanma, evrakta sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma cürümleri).

c) Medeni Hukuk: (Genel esaslar ve ayni haklar)

d) Borçlar Hukuku: Borçlar Kanununun Umumi Hükümler kısmı ile İcar, Hizmet, İstisna, Kefalet Akitleri.

e) Ticaret Hukuku: Ticaret Kanununun başlangıç kısmı ile Ticari İşletme başlıklı 1 inci ve Kıymetli Evrak başlıklı 3 üncü kitapları.

f) İş Hukuku.

g) İcra İflas Hukuku.

h) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar).

B) İKTİSAT

İktisat teorisi politikası, para, banka kredi, konjonktür, milli gelir, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kurumlar, işletme denetimi ve finansal yönetim, güncel ekonomik sorunlar.

C) MALİYE

Maliye teorisi ve maliye politikası, Türk vergi sistemi ve kanunlarının esasları, kamu giderleri ve gider konularının esasları, bütçe ve bütçe çeşitleri, kamu borçları,

D) MUHASEBE

a) Genel Muhasebe,

b) Bilanço Analizi ve Teknikleri,

E) MATEMATİK

a) Ticari Hesap,

b) İstatistik,

F) YABANCI DİL

a) İngilizce,

b) Fransızca,

c) Almanca,

dillerinden birisi.

Sınavların yönetim sorumluluğu sınav kuruluna ait olmak üzere, yukarıda kayıtlı konulara ait yazılı sınav soruları gerektiğinde ÖSYM’e hazırlattırılabilir veya uygulattırılabilir.

Teknik Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları

Madde 28 — Teknik Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı konuları alınacak meslek grubuna göre, sınav ilanında belirtilir.

Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması

Madde 29 — Yazılı sınav sorularının hazırlanması, sınavların sevk ve idare sorumluluğu Sınav Kuruluna aittir. Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarları ile her soruya verilen puanlar ve sınav süreleri Sınav Kurulu tarafından sınav konularına göre tespit edilir. Her soruya verilecek notlar da Sınav Kurulunca saptanır. Soru kağıtlarının altı Sınav Kurulu Başkanı ve Üyeleri tarafından imzalanır. Her sınav konusuna ait sorular ayrı ayrı zarflara konur, zarflar kapatılır, üzerlerine hangi konuya ait sınav soruları oldukları yazılır, arkaları mühürlenip Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından imzalanır ve ayrı bir zarfa konulacak cevap anahtarları ile birlikte Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

Yazılı Sınavların Yapılış Şekli ve Değerlendirilmesi

Madde 30 — Yazılı sınavlar, duyurulan yer ve saatte sınav kurulu ve gerektiğinde Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının gözetiminde başlar ve önceden tespit edilen saatte bitirilir. Sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava alınmazlar.

Sınava giren adayların kimlikleri bir tutanakla tespit edilir. Adaylar, yanlarında sınav giriş belgeleri ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesini bulundurmak zorundadır.

Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılması, soruların adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle başlanır. Zarfların açılmasına ilişkin bir tutanak düzenlenir ve bu tutanak sınav gözcüleri ile sınava giren iki aday tarafından imzalanır.

Sınava katılan adaylar, soruların cevaplarını, mühürlü cevap kağıtlarına yazarlar. Cevap kağıtlarına, kapatılacak kısım dışında adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılmaz ve işaret konmaz. Cevap kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği tespit edilen adaylar hakkında bir tutanak düzenlenerek, sınavları geçersiz sayılır.

Sınav sonunda, toplanan cevap kağıtları ile tutanaklar bir zarf içerisine konulur ve zarf kapatılıp mühürlendikten sonra, bu husus ayrı bir tutanakla tespit edilip, zarf ve tutanak Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notların her birinin 100 tam puan üzerinden 60’dan ve ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerekir.

Yazılı sınav sonuçları bir tutanakla tespit edilir ve sınavı kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yazılı olarak tebliğ edilir.

Sözlü Sınav ve Değerlendirilmesi

Madde 31 — Yazılı sınavı kazananlar bir yazı ile sözlü sınava davet edilir. Sözlü sınav, yazılı sınav gruplarına giren konulardan yapılır. Bu sınavda ayrıca, adayların zeka, ifade ve temsil kabiliyeti ile tutum ve davranışları gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur.

Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65’ten aşağı olmaması gerekir.

Sınav Kurulu, sözlü sınav sonuçlarını da tutanakla tespit eder.

Giriş Sınavı Notu ve Sonucunun Duyurulması

Madde 32 — Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 65’ten az olmaması gerekir.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa, giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı başaranlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır.

Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin Müfettiş Yardımcılığına tayinleri sınavdaki derece sırasına göre yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Madde 33 — Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur:

a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,

c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak,

d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak,

e) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak.

Müfettiş Yardımcılarını Yetiştirme Programı

Madde 34 — Müfettiş Yardımcıları, 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.

a) Birinci dönem çalışmaları:

Bu dönem çalışmaları; Teftiş Kurulu Başkanlığınca Kurul yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın yardımcılara öğretilmesi, gerektiğinde yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

b) İkinci Dönem Çalışmaları:

Bu dönem çalışmaları, Müfettiş refakatinde yapılan teftiş, denetim inceleme, araştırma ve soruşturmaları kapsar. Müfettişler programlarını, mevzuat ve tatbikatının yeter derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenleyip uygularlar. Bu dönem çalışmaları sırasında Müfettiş Yardımcıları, tek başına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler.

c) Üçüncü Dönem Çalışmaları:

Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına, yanında çalıştıkları Müfettişlerin mütalaaları da alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığınca re’sen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.

Re’sen teftiş, inceleme ve soruşturmayla yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları, re’sen veya lüzumu halinde diğer Yardımcılarla veya Müfettişlerle birlikte vazife görürler.

Müfettiş Yardımcılarının üçüncü dönem çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da gözönünde tutularak Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir.

Yeterlik Sınavından Önce Kurul’dan Çıkarılma

Madde 35 — Müfettiş Yardımcılığı döneminde TEİAŞ Müfettişliği karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, "Yeterlik Sınavı" beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir göreve nakledilirler.

Müfettiş Yardımcılığı Dönemi ve Yeterlik Sınavı

Madde 36 — TEİAŞ Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının, tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az bir ay önce ilgililere duyurulur.

Bu sınavda başarı gösterenler Müfettişliğe tayin edilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişliğe Tayin

Müfettişlik Yeterlik Sınavı Kurulu

Madde 37 — TEİAŞ Müfettişliği yeterlik sınavını bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen sınav kurulu yapar.

Sınavlar yürürlülükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Yeterlik Sınav Programı

Madde 38 — Müfettiş Yardımcılarının 3 yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı, İdari ve Teknik Müfettiş Yardımcıları için ayrı ayrı olmak üzere yürürlükteki mevzuat ve uygulama, mesleki konular, teftiş, inceleme ve soruşturma yöntemlerinden sorular seçilmek suretiyle yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Sınav grupları ve bu gruplara giren konular sınavdan en az iki ay önce birer yazıyla Müfettiş Yardımcılarına bildirilir.

Yetişme Notu

Madde 39 — Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan herbiri için verilen notlar ortalaması alınarak tespit edilir:

a) Kurs ve seminer notu (Kurs ve seminerler sonunda aldıkları notlar ortalaması),

Bu not, kurs ve seminerden sorumlu kılınan müfettişlerce verilir.

b) Etüd, inceleme ve araştırma notu (Müfettiş Yardımcılarına verilen etüd, inceleme ve araştırma sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

c) Teftiş ve denetim notu (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları teftiş ve denetim sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

d) Soruşturma notu (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

e) Özel not (Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, meslek bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatları hakkında yanında çalıştıkları Müfettişler ile Kurul Başkanı tarafından verilen notlar),

Etüd, inceleme, araştırma, teftiş ve soruşturma notları, raporları inceleyen refakat müfettişlerinin görüş ve önerileri de dikkate alınmak suretiyle Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilir.

Her bölümde verilen notun 60’dan, yetişme notu ortalamasının ise 65’den aşağı olmaması gerekir.

Yeterlik Sınav Notlarının Değerlendirilmesi

Madde 40 — Yeterlik notu, yetişme notu, yazılı sınav ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur.

Yazılı sınav kağıtları, Sınav Kurulu üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 65 olması gerekir.

Yazılı sınavda başarılı olan Müfettiş Yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda Müfettiş Yardımcılarına, Sınav Kurulu Üyelerinin herbiri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 65 olması şarttır.

En yüksek yeterlik notundan başlayarak bir başarı listesi düzenlenir. Yeterlik sınavında başarılı olanların Müfettişliğe atanmaları yeterli kadro mevcut olmadığı takdirde, başarı sırasına göre yapılır. Notların eşitliği halinde, yetişme notu esas alınır.

Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler

Madde 41 — Yeterlik sınavını kazanamayanlar ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler, Teftiş Kurulu dışında durumlarına ve derecelerine uygun görülecek bir göreve nakledilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yükselme, Kıdem , Müfettişlik Güvencesi ve Çalışma Esasları

Yükselme

Madde 42 — Yeterlik sınavını başarı ile verip, Müfettişliğe tayin edilen TEİAŞ Müfettişlerinin, maaş dereceleri itibariyle izleyen terfileri, genel hükümlere göre yapılır.

Başmüfettişliğe Yükselme

Madde 43 — TEİAŞ Genel Müdürlüğü Başmüfettişliğine yükselmede esas; mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başarı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak genel izlenim ve kanaatin olumlu olmasıdır.

Başmüfettişliğe aday olabilmek için, Müfettişin 1 inci derece kadroyla tayin edebilecek şartlara sahip olması gerekir.

Müfettişlerin Kıdemi

Madde 44 — Müfettişlik kıdemine esas süre, Müfettiş Yardımcılığında, Müfettişlikte, Başmüfettişlikte, Müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde, ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası, Müfettiş Yardımcıları açısından giriş sınavındaki, Müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

Başmüfettişlerin kıdem sırası, her halükarda Müfettişlerden önce gelir.

Teftiş Kurulu’ndan Nakil ve İstifa Suretiyle Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulü

Madde 45 — TEİAŞ Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri, Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır.

Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik kıdemleri esas alınır.

Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası 44 üncü madde hükümlerine göre tespit edilir.

Müfettişlik Güvencesi

Madde 46 — Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden TEİAŞ Müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer görevlere atanamazlar.

Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin, yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

TEİAŞ Müfettişlerinin Çalışma Anlayışı ve Amacı

Madde 47 — Teftişten amaç, denetlenen birimin gelecekte daha mükemmel sonuçlar elde etmesine, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin en aza indirilmesine yönelik her türlü çözüm ve önerileri getirmektir.

TEİAŞ Müfettişleri bu esastan hareketle;

a) Yapılan işlem ve çalışmalar ile amaca yönelmede kullanılan yöntemlerin uygunluğunu, harcamaların yerinde olup olmadığını denetlemek,

b) Mevzuattan ve standartlardan sapmalar varsa, bunları belirtmek ve ekonomik, sosyal, teknik ve hukuki nedenleri tahlil ederek, sapmaların düzeltilmesi; iş ve hizmet verimi ile, kalitenin optimal ve rasyonel bir düzeye çıkartılması için öneriler getirmek,

amacını gözönünde tutarlar.

Müfettişlerin çalışma anlayışı; etkin, verimli, ekonomik ve caydırıcı bir denetim sistemini öngörür; hata arayan ve sadece tenkit eden statik teftiş sistemini reddeder.

Teftiş Programları ve Hazırlanması

Madde 48 — Teftiş Kurulu Başkanlığınca, bütün Merkez ve taşra kuruluşlarının senelik normal teftiş ve denetim programları, önceki teftişlerden elde edilen sonuç ve tecrübeler ile teftiş edilecek yerlerin durumları da gözönünde bulundurulmak suretiyle her sene Mart ayı içinde hazırlanarak aynı ayın sonuna kadar Genel Müdürün onayına sunulur ve onaydan sonra uygulamaya konulur.

Teftiş programlarında teftiş yerleri, teftiş devre ve süreleri, her teftiş yeri için ayrılan müfettiş ve yardımcıları, teftiş konuları, gerektiğinde genel konular dışında ayrıca incelenecek veya soruşturulacak konular için ayrı ayrı sütunlar açılır.

Teftişin düzenli olarak yürütülmesini sağlayacak her türlü açıklama, tereddüde yer vermeyecek şekilde etraflı olarak programlarda gösterilir.

Teftiş programları Genel Müdürce onaylandıktan sonra Teftiş Kurulu Başkanlığınca Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına yazı ile tebliğ olunur.

Merkez ve taşra teşkilatı içindeki herhangi bir birim; yönetmelik, genelge ve benzeri düzenlemelerle yetki alanı dışına çıkartılamaz. Herhangi bir birim makul ve kabul edilebilir gerekçe olmaksızın teftiş dışı bırakılamaz.

Teftiş Programlarının Uygulanması

Madde 49 — Müfettişler, Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanıp, Genel Müdürün onayından geçen yıllık Teftiş Programını aksatmadan yürütürler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip, alacakları talimata göre hareket ederler.

Müfettişler; teftiş ettikleri servisleri, teftiş dönemlerini, teftişin hangi usulle yapıldığını, teftiş sonucu düzenlenerek teslim olunan raporların tarih ve numaralarını Ünite Teftiş Defterine kaydederler.

Müfettişler; teftiş defterlerini ve dosyalarını inceleyerek, evvelce tenkit olunan hususların ne dereceye kadar düzeltilmiş olduklarını, önceki teftişler dolayısıyla Genel Müdürlükçe verilmiş bulunan talimatların yerine getirilip getirilmediğini yoklama yoluyla incelerler ve gerekirse bu konuda düzenleyecekleri ayrı bir raporla veya yazı ile durumu Teftiş Kuruluna duyururlar.

Teftiş Çeşitleri

Madde 50 — Teftişler, normal ve olağanüstü olmak üzere iki kısma ayrılır.

Normal teftişler; bu Yönetmeliğin 48 inci maddesinde belirtilen esaslara göre, her yıl Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen ve Genel Müdür tarafından onaylanan programlara göre yapılır.

Olağanüstü teftişler; Genel Müdür tarafından verilen emir ve normal teftiş sırasında Müfettişlerce görülecek lüzum üzerine, program haricinde ve Genel Müdür izni ile Teftiş Kurulu Başkanının talimatına göre yapılabilecek teftişlerdir. Bunlar bütün işlemleri kapsayabileceği gibi, belirli servisler veya konularla sınırlı olabilir.

Teftiş Usulleri

Madde 51 — Teftiş, tarama veya sondaj (yoklama) usulleriyle yapılır. Tarama, teftiş dönemine dahil işlem faaliyetlerin tek tek gözden geçirilip incelenmesidir. Sondaj ise, teftiş dönemine ait işlem ve faaliyetlerin örnekleme metodu ile seçim yapılmak suretiyle yeterli kanaate sahip olununcaya kadar incelenmesini ifade eder.

Sondaj usulüyle yapılan teftişte; fazla hatalı ve usulsüz işlemlere rastlanması halinde, sondaj oranı artırılabilir. Tarama usulüne geçilmesine lüzum görülmesi halinde, durum Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bildirilir ve alınacak talimata göre hareket edilir.

Teftiş Programına Ara Verilmesi veya Programın İptal Edilmesi

Madde 52 — Teftiş Programının ara verilmeden tamamlanması asıl olmakla birlikte, işlerin yoğun olması veya aciliyeti gerektiren başka işlerin ortaya çıkması durumunda Teftiş Programına zorunlu olarak ara verilebilir veya Programın tamamlanması için başka Müfettişler görevlendirilebilir.

Yurt Dışına Gönderilme

Madde 53 — Bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yapmak için Müfettişler, Kurul Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onaylaması şartıyla bir yılı geçmemek üzere yurt dışına gönderilebilirler.

Yurt dışına gönderilmede Müfettişlik kıdemiyle birlikte, mesleki yetenek, başarı ve yabancı dil bilgisi dikkate alınır.

Müfettişlerin Şirketin İdari Kademelerinde Görevlendirilmeleri

Madde 54 — TEİAŞ Müfettişleri, Müfettişlik hakları saklı kalmak ve yazılı rızaları alınmak şartıyla Genel Müdürün oluru ile üst kademelerde geçici olarak görevlendirilebilirler.

DÖRDÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Raporlar ve Raporlar Üzerine Yapılacak İşlemler

Rapor Çeşitleri

Madde 55 — TEİAŞ Müfettişleri çalışmalarının sonuçlarını işin özelliklerine göre;

a) Cevaplı Teftiş Raporu,

b) İnceleme Raporu,

c) Genel Durum Raporu,

d) Personel Denetleme Raporu,

e) Soruşturma Raporu,

ile tesbit ederler.

Cevaplı Teftiş Raporu

Madde 56 — Cevaplı teftiş raporlarına ait esaslar aşağıda gösterilmiştir :

1) Yapılan teftişler sonunda, noksan veya hatalı, usule ya da Şirket yararlarına aykırı olup düzeltilmemiş veya telafi edilmemiş hususlar ve işlemler hakkında Şirket yararlarına aykırı oldukları gösterilmek ve yapılması gereken işlem veya alınması gereken tedbirleri belirtmek için cevaplı teftiş raporu düzenlenir.

2) Cevaplı Teftiş Raporları, Müfettişler tarafından üç nüsha olarak hazırlanır. Düzenlenen teftiş raporunun ikinci nüshası, cevaplandırılmak üzere bir yazıyla imza karşılığında teftiş edilen birimin amirine teslim edilir veya gönderilir, birinci nüshası birimden gelecek cevaba yazılacak son mütalaa ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığı’na verilmek üzere Müfettişlikçe alıkonulur, üçüncü nüshası ise Müfettişte kalır.

Taşra birimlerinin teftişi sonunda cevaplı teftiş raporu dört nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen cevaplı teftiş raporunun ikinci ve üçüncü nüshaları, cevaplandırılmak üzere bir yazıyla imza karşılığında teftiş edilen birimin amirine verilir veya gönderilir, birinci nüshası yazılacak son mütalaa ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığı’na verilmek üzere Müfettişlikçe alıkonulur, dördüncü nüshası ise Müfettişte kalır.

3) Cevaplı Teftiş Raporlarında;

a) İşlemleri teftiş edilen memurların adları, soyadları ve memuriyet unvanları, teftiş edilen servislere hangi tarihten, hangi tarihe kadar bakıldığı,

b) Hatalı ve noksan görülen hususların hangi kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat ve genel tebliğlerin hangi maddeleriyle ilgili olduğu,

c) Raporların ilgililerce cevaplandırılma süresi,

d) Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,

e) Bir önceki teftiş sonucunda verilen talimatın yerine getirilip getirilmediği,

f) Usule uygun övülmeye değer çalışma ve işlemler,

belirtilir.

4) İlgililer mali yönden sorumlu görüldüğü hallerde, düzenlenecek cevaplı teftiş raporlarında sorumluluğu gerektiren işlem, eylem ve hareketler delilleriyle birlikte açıkça gösterilir.

5) Teftiş sırasında görülen, gerek Türk Ceza Kanunu, gerekse ceza koyan diğer yasalara göre kanuni kovuşturmayı veya disiplin işlemlerini gerektiren hususlar, cevaplı teftiş raporlarına yazılmaz ve ancak durum bir yazı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bildirilir ve alınacak talimata göre hareket edilir.

6) Teftişin yapıcı ve öğretici olması gerektiği gözönünde tutularak, tenkitlerin dayanakları açıkça belirtilir.

7) Kendilerine cevaplı rapor verilen veya gönderilen yetkililer, tenkit olunan işlemleri usul ve mevzuat dahilinde düzeltmek ve bunu cevaplarında göstermek zorundadır.

Örtülü, anlaşılmaz, kaçamaklı cevap verilemez ve konunun dışına çıkılmaz.

İlgililer, tenkit maddelerinden bir kısmı veya tamamı hakkında Müfettişten ayrı bir düşüncede bulundukları takdirde, dayandığı haklı ve kanuni sebepleri cevaplarında açık ve kısa bir şekilde belirtirler.

8) Merkez birimlerince üç nüsha hazırlanan cevabın bir nüshası teftiş raporunun ikinci nüshası ile birlikte teftiş dosyasında saklanır ve iki nüshası da bir yazı ekinde ilgili Müfettişe verilir veya gönderilir.

Taşra birimlerince dört nüsha olarak hazırlanan rapor cevabının bir nüshası teftiş raporunun ikinci nüshası ile birlikte teftiş dosyasında saklanır ve üç nüshası ise bir yazı ekinde cevaplı teftiş raporunun üçüncü nüshası ile birlikte bağlı olunan Daire Başkanlığı’na gönderilir. İlgili Başkanlıkça gelen cevaplı teftiş raporu ve verilen rapor cevabı incelenir, gelen rapor cevabının bir nüshası ve cevaplı teftiş raporunun üçüncü nüshası teftiş dosyasına konulur, kalan iki nüsha rapor cevabı ise bu teftişe ilişkin görüş ve kanaatleri içeren bir yazıyla ilgili Müfettişe gönderilir.

9) Müfettişler; kendilerine gelen cevapları inceledikten ve gerektiğinde tamamlayıcı incelemeler yaptıktan sonra, en geç 30 gün içerisinde son mütalaalarını yazarak, bir yazı ilişiğinde bu son mütalaalarını, teftiş raporunun birinci nüshası ve bir nüsha rapor cevabı ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığı’na teslim ederler veya gönderirler. Kalan bir nüsha rapor cevabını ise kendilerinde olan cevaplı teftiş raporunun dördüncü nüshasının içerisine koyarak koruma altına alırlar.

10) Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların Müfettiş tarafından uygun görülmemesi halinde, son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

Hastalık, askerlik gibi zaruri sebeplerle Müfettişçe rapora son mütalaa yazılamaması durumunda, Başkanın görevlendireceği bir Müfettiş tarafından rapora son mütalaa yazılabilir.

11) Cevaplı raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu Müfettişler bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere Müfettişlerce Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.

12) Teftiş Kurulu Başkanlığı son mütalaaları yazılmış olarak gelen cevaplı raporları en kısa zamanda ilgili birimlere gönderir ve sonuçlarını yakından izler.

13) Cevaplı rapor düzenlenmesine lüzum görülmeyen hallerde, durum bir yazı ile teftiş edilen birime bildirilir ve bu yazının bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığı’na tevdi edilir.

Teftiş Defteri

Madde 57 — Teftiş yapılan her birimde bir "Teftiş Defteri" bulunur. Bu defterler Müfettişlerce teftiş sonunda düzenleme biçimine göre doldurularak imza edilir.

İnceleme Raporu

Madde 58 — İnceleme Raporu:

a) Usul ve yürürlükteki mevzuat uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin;

b) Teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususların,

c) Genel Müdürce tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin veya doğrudan Müfettişlerce belirlenen sorun ya da konuların,

d) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin,

bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

İnceleme raporu; konu ve müfettişliğe intikali, yapılan inceleme, sonuç ve kanaat olmak üzere üç bölümü kapsar.

Bu rapor üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası Müfettişte kalır, diğer iki nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığı’na verilir. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca incelendikten sonra Genel Müdür onayı ile gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilir.

Genel Durum Raporu

Madde 59 — Genel Durum Raporu, teftişlerin sonuçları hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığı’na özet bilgi vermek maksadıyla düzenlenir.

Bu raporlara aşağıdaki hususlar yazılır:

a) Teftiş yeri, teftişi yapılan servisler ve yazılan raporlar,

b) İhbar ve şikayet konuları, bunlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturma sonuçları,

c) Başkanlıkça programla beraber veya sonradan gönderilen inceleme konuları, yapılan incelemenin sonuçları,

d) Görevden uzaklaştırılan personel varsa sayıları ve sebepleri,

e) Mevzuat uygulamasında görülen hata ve noksanlıklar,

f) İşyerleri ve çalışma araçları ile diğer ihtiyaçları,

g) Teftiş olunan yerin verimlilik ve karlılık durumu,

h) Teftiş yılına ve gerekirse daha önceki yıllara ait programların teftiş yerine ait kısımlarının gerçekleştirilme safhaları hakkında bilgiler ve bu husustaki görüşlere uygun ve zaruri görülen diğer hususlar.

Genel durum raporları üç nüsha halinde düzenlenir. Rapor aslı ile bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderilir ve diğer nüshası ise Müfettişte kalır.

Ayrıca birden fazla rapor düzenlenmesini gerektiren kapsamlı, inceleme soruşturma ve denetimler nedeniyle Müfettiş tarafından ihtiyaç duyulması ve Başkanlığın talebi halinde alınması istenen önlemlerin Müfettişlik önerilerinin ve gerekli görülen diğer hususların özetlenmesi amacıyla da genel durum raporu düzenlenebilir.

Diğer taraftan; Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca da Genel Müdüre özet bilgi vermek amacıyla Genel Müdürlükçe uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere dair görüş ve önerileri kapsayan genel durum raporu hazırlanabilir.

Personel Denetleme Raporu

Madde 60 — Personel Denetleme Raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen, denetlenen birimin amir ve memurları hakkında TEİAŞ Müfettişlerinin görüş ve kanaatini belirten formlardır.

Bu formlarda; teftiş edilen veya denetlenen birimlerin amir ve diğer personelinin;

a) Mesleki bilgileri, mevzuata uyma dereceleri,

b) Çalışmaları, düzen ve enerjileri, yaş ve bünyeleri,

c) Yaratıcı zeka ve kavrayış yetenekleri,

d) Amir ve memurlarına, iş sahibi vatandaşlara karşı davranışları,

e) Çevre ile ilişkileri ve yaşayış şekilleri,

f) İtimada şayan olup olmadıkları,

g) Görevlerinde başarı dereceleri, hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görev yüklenip yüklenemeyecekleri,

h) Dirayetli olup olmadıkları,

hususlarında Müfettişin objektif bilgi ve gözlemlere dayanan kanaatleri belirtilir. Kifayetsiz ve delillendirilmemiş hususlarda görüş belirtilmemesi esastır.

Personel denetleme raporları Müfettiş tarafından kendi el yazısı ile tek nüsha olarak düzenlenir. Herbiri üzerinde ilgili personelin adı, soyadı, unvanı ve sicil numarası yazılı kapalı zarf içerisinde, hakkında personel denetleme raporu düzenlenen personeli gösterir iki nüsha liste hazırlanarak bir yazı ekinde Müfettiş tarafından personel birimine iletilmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığı’na tevdi edilir.

Müfettişlerce düzenlenen personel denetleme raporları, personelle ilgili tayin, terfi ve sicil raporu tanzimi gibi işlemler sırasında mutlaka dikkate alınır.

Soruşturma Raporu

Madde 61 — Soruşturma raporları, teftiş ve soruşturmaya tabi personelin ceza mevzuatına göre suç ya da disiplin mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerine ilişkin olarak yapılan soruşturmalar neticesinde düzenlenen raporlardır.

Soruşturma konusu olan olay ve işlemlerde Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlara göre suç görüldüğü veya TEİAŞ Personel Yönetmeliği ile Toplu İş Sözleşmeleri ve Şirketin diğer mevzuatına göre disiplin cezasını gerektiren bir duruma rastlandığı takdirde, soruşturma raporu düzenlenmesi yoluna gidilir.

Müfettişler ve Müfettiş Yardımcıları:

a) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından kendilerine verilen talimata istinaden,

b) Kimliği belli kimseler tarafından imzalı olarak kendilerine verilen ihbar ve şikayet mektuplarında yazılı olup, soruşturmayı gerektiren,

c) Teftiş sırasında ortaya çıkarttıkları ve soruşturmayı gerektiren,

hususlar hakkında soruşturma yapmak ve rapora bağlamakla yükümlüdürler.

(b) ve (c) bentleri uyarınca soruşturmaya başlanabilmesi için durumun Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilerek izin alınması gerekir. Şu kadar ki; soruşturmaya başlanmaması durumunda ceza ve/veya disiplin hukuku yönünden suç sayılan durumların veya usulsüzlüklerin tekrarlanacağına veya kanıtların yok olacağına yahut bu yolda Şirketin maddi veya manevi zarara uğratıldığına kanaat getirilirse soruşturmaya hemen başlanır ve durum en kısa sürede Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bildirilir.

Soruşturma raporları; konu ve müfettişliğe intikali, yapılan inceleme ve soruşturma, delillerin tahlili ve değerlendirilmesi ve sonuç ve kanaat olmak üzere dört bölümden oluşur.

a) Konu ve Müfettişliğe İntikali bölümünde; soruşturma konusu olay, eylem, ihbar ve şikayetin özeti ve nasıl ve ne şekilde geldiği,

b) İnceleme ve Soruşturma bölümünde; incelenen belge ve kayıtların konuya ilişkin özetleri, alınan ifadelerin olaya ilişkin kısımları,

c) Delillerin Tahlili ve Değerlendirilmesi bölümünde; belge, bulgu ve kanıtların çözümlenmesi ve olayın tartışılarak değerlendirilmesi suretiyle varılan sonuçların gerekçeleri,

d) Sonuç ve Kanaat bölümünde;

- Konunun hiçbir duraksamaya yer verilmeyecek şekilde tüm yönleri ile özeti,

- İlgililer hakkında yasal kovuşturmaya gerek olup olmadığı,

- Eylemin hangi kanunun hangi maddesine uyduğu, eylem ve kusurun disiplin cezalarından hangisini ilgilendirdiği, Şirket personel mevzuatının disiplin cezalarına ilişkin maddeleri,

- Yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda eylem kanıtlanamadığı takdirde, ilgili hakkında kovuşturmaya yer olmadığı,

- Olayın niteliğine göre, kusurlu veya suçlu personel hakkında yönetimsel önlem veya karar alınması gerekiyorsa, bunların neler olduğu,

belirtilir.

Gerektiğinde, yukarıda belirtilen bölüm başlıkları birleştirilmek suretiyle de rapor tanzim edilebilir.

Soruşturma raporları üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası Müfettişte kalır, iki nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderilir veya verilir. Adli makamlara suç duyurusu yapılması ve alacak davası açılması gereken hallerde, soruşturma raporu dört nüsha olarak düzenlenir.

Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli incelemeler yapıldıktan ve görüş oluşturulduktan sonra rapor sonuçları, konuya ilişkin görüş ve yapılacak işlemler hazırlanan bir müzekkere ile Genel Müdüre sunulur. Genel Müdürün onayını takiben, bu onay ve rapor, gereği yerine getirilmek üzere ilgili merkez birimlerine gönderilir.

Raporlar üzerine ilgili merkez birimlerince yapılması gereken işlemlerin izlenmesi Teftiş Kurulu Başkanına aittir.

Raporlar Üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığınca Yapılan işlemler

Madde 62 — Raporlar, Başkan veya görevlendireceği bir Refakat Müfettişi tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, Başkanca belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.

Raporlar Üzerinde Teftiş Gören Birimlerce Yapılacak İşlemler

Madde 63 — a) Cevaplı Teftiş Raporları: Teftiş gören merkez birimlerince, Genel Müdürce onaylanıp havale edilen müzekkerede belirtilen hususlar hemen yerine getirilerek sonucu bir ay içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

Taşra birimlerine ait cevaplı raporlar, ilgili merkez birimlerince en geç bir ay içinde incelenerek, raporda belirtilen hususlar talimat haline getirilip, teftiş edilen birime gönderilir. Teftiş gören birimler, merkez birimlerinin talimatı üzerine, talimatta belirtilen hususları en kısa sürede yerine getirerek sonucunu bağlı olduğu merkez birime bildirirler. İlgili merkez birimleri de, taşra birimlerinin teftişlerine ait cevaplı raporlar üzerine yapılan işlemleri kendilerine intikalinden itibaren bir ay içinde Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bildirirler.

b) İnceleme ve Soruşturma Raporları: İnceleme ve soruşturma raporları üzerine yapılan işlemlerin sonuçları, ilgili merkez birimlerince en kısa sürede Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bildirilir.

Rapor Sonuçlarının Müfettişlere Bildirilmesi

Madde 64 — Müfettişlerce düzenlenen raporların sonucunda yapılan işlemlerin ilgili merkez birimlerince Teftiş Kurulu Başkanlığı’na iletilmesi üzerine bu işlemler Başkanlıkça raporu yazan Müfettişlere gönderilir veya duyurulur.

Müfettişler yapılan bu işlemleri, uygun ve yeterli bulmadıkları takdirde, konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleri ile birlikte en geç 30 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

Müfettişlerin bu yeni görüşleri karşısında ilgili birimlerin kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemesi halinde, Teftiş Kurulu Başkanı konuyu gerekirse yeniden inceletir veya gereğini bizzat yapar.

BEŞİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Teftişe Tabi Olanların Ödev ve Sorumlulukları

Teftişe Tabi Olanların Sorumlulukları

Madde 65 — a) Teftişe veya soruşturmaya tabi her türlü Şirket personeli; para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili belge ve defterleri, gizli de olsa bütün vesikaları ilk talepte Müfettişe göstermek, saymasına ve tetkik etmesine yardımda bulunmak zorundadır.

b) Teftişe veya soruşturmaya tabi her türlü Şirket personeli, Müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek zorundadır.

Asılları alınan evrak ve belgelerin Müfettişin mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri dosyasında saklanmak üzere, evrak ve belgelerin alındığı birimlere verilir.

c) Teftişe veya soruşturmaya tabi birim amirleri teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için, Müfettişlere görevleri süresince uygun bir çalışma yeri ile göreve ilişkin gerekli araç ve gereci sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar.

d) Teftiş veya soruşturmaya tabi birim personeline verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi zorunlu sebepler dışında, Müfettişin isteği üzerine teftiş veya soruşturma sonuna kadar durdurulur.

İznini kullanmaya başlamış olan görevli, Müfettişin isteği üzerine geri çağrılır.

e) Teftişe tabi olanlar, Müfettişçe sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdürler.

f) Teftişe tabi birimlerin yöneticileri bir "Teftiş Defteri" ve dosyası tutmak, tüm teftiş raporlarını ve bunlar üzerine yapılan yazışmaları bu dosyada muhafaza etmek, görev değişimlerinde görevi devralana zimmetle teslim etmek zorundadırlar.

g) Müfettişlerin görev yaptığı birimlerde, başta yöneticiler olmak üzere tüm personel gerekli her türlü kolaylığı göstermek, yardımda bulunmak ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Görevliler bu yükümlülüklerini hiçbir bahaneyle geciktiremezler.

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Maaş, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması

Madde 66 — Müfettişler maaş, yolluk ve diğer haklarını merkezde ya da görevli olmaları halinde taşra birimlerinde kendilerine verilen kredi cüzdanları ile alırlar. Kredi cüzdanı tamamen kullanıldıktan sonra yenisi alınmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığı’na iade edilir. Kredi cüzdanının kaybedilmesi halinde durum derhal Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bildirilir.

Çekilen paranın hakedilen miktarı aşmaması asıldır. Ertesi aya borç devri ancak, ayın son günlerinde görevle ilgili olarak yolculuk yapılması halinde uygun görülebilir. Bu takdirde, fazla çekilen miktar, en geç izleyen ay içinde iade veya mahsup suretiyle kapatılır. Kesinlikle diğer yıla borç veya alacak devredilmez.

Çalışma ve Hakediş Cetvelleri

Madde 67 — a) Müfettişler; çalışmalarını, maaş, yolluk diğer haklarını aylık olarak düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler.

b) Bu cetvellerin ait olduğu ayı takip eden ayın ilk haftası içinde hazırlanarak Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi gerekir.

c) Çalışma cetvelinde, çalışmalar günler itibariyle ve ana hatlarıyla belirtilir. Ay içinde yazılan raporlara yer verilir. Müfettişlerin yolculuk ve geceleme giderleri, aylık istihkakları ve bunlara karşılık alınan paraları gösteren tablolar doldurulur. Görevle ilgili olarak yaptıkları harcamaları gösterir gerekli belgeler hakediş cetveline eklenir.

İzin Kullanılması

Madde 68 — Müfettişler; yürürlükteki mevzuata göre aldıkları izinleri, bu izinlere hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Teftiş Kurulu Başkanlığı’na yazı ile bildirirler.

Müfettişler, bağımsız çalışmalarında Kurul Başkanlığına, grup halinde çalışmalarında ekip Şefine haber vererek, ulusal bayram, genel ve hafta tatili günlerini diledikleri yerlerde geçirebilirler.

Müfettişlik Kimlik Belgesi, Mühür ve Demirbaşlar

Madde 69 — TEİAŞ Müfettişlerine ve Müfettiş Yardımcılarına birer resmi mühür ve Genel Müdür ile Teftiş Kurulu Başkanı tarafından imzalanmış kimlik belgesi verilir.

Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

Müfettişlere, yazı ve hesap makinesi, bilgisayar, kitap, çanta gibi demirbaşlar Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca sağlanır. Zimmetle verilen kimlik belgesi, mühür, kredi cüzdanı ve demirbaş malzemeler görevden ayrılma halinde 15 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığı’na iade edilir.

Haberleşme

Madde 70 — a) Müfettişler; teftiş, inceleme ve soruşturma ile ilgili olarak, Şirket birimleri ile kişi ve kuruluşlarla doğrudan doğruya veya Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla haberleşme yaparlar. Resmi kişi ve kuruluşlarla doğrudan haberleşme yapılması Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın izni ile mümkündür.

b) Acele ve fakat gizli olmayan haberleşmelerde, duruma göre faks veya telefon kullanılabilir.

c) Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderilecek yazılardan diğer Şirket birimlerine ya da diğer kuruluşlara ulaştırılması gerekli görülenler yeter sayıda hazırlanır.

d) Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün Teftiş Kurulu Başkanlığı’na faks veya telefonla bildirirler.

Kayıt ve Dosya İşleri

Madde 71 — a) Müfettişler, yazdıkları rapor ve yazıların birer nüshasını kendilerine gelen yazılarla resmi genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.

b) Raporlarını birer yazı ekinde gönderirler.

c) Müfettişler, gönderdikleri rapor ve yazılar ile kendilerine gelen yazıları bir "Kayıt Defteri" ne işler ve buna özel sayılarını verirler. Birden fazla Müfettiş tarafından düzenlenen raporlara, kıdemli olan Müfettiş tarafından numara verilir.

İşbirliği

Madde 72 — Müfettişlerin; diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı Müfettişlerle yapacakları müşterek soruşturma hususunda 10/1/1983 tarihli ve 83/5929 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren "Birden Fazla Kamu Kurum ve Kuruluşlarını İlgilendiren Soruşturmalarda Görevlendirilecek Müfettişlerin Görevlendirme Biçimine İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Yönergeler

Madde 73 — Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar çıkartılacak yönergeler ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Kaldırılan Hükümler, Kazanılmış Haklar, Yürürlük ve Yürütme

Kaldırılan Hükümler

Madde 74 — 4/8/1995 tarihli ve 22364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TEAŞ Teftiş Kurulu Yönetmeliği bütün ek ve değişiklikleri ile birlikte TEİAŞ yönünden yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış Haklar

Madde 75 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte TEİAŞ Teftiş Kurulunda Başkan ve Müfettiş olarak görev yapanların kazanılmış hakları saklıdır.

Yürürlük

Madde 76 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 77 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Çevre Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 3/2/1992 tarihli ve 21131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği eki cetvelin “APK Kurulu Başkanlığı” bölümünün (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“APK Kurulu Başkanlığı

I. Sicil Amiri

II. Sicil Amiri

Gerektiğinde

Görüşüne Başvurulacak

III. SicilAmiri

c) APKUzmanı, Şube Md,

Uzman, Uzman Yrd,

Araştırmacı”

Daire Başkanı

APK Kurulu Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Enerji Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda görev alacak Enerji Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmalarına, yetiştirilmelerine ve Enerji Uzmanlığına atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda istihdam edilecek Enerji Uzman Yardımcıları ile Enerji Uzmanları hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 9 uncu maddesi ile 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kurul : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

Kurum : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

Başkan : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

ÖSYM : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

Daire Başkanı : Kurum Daire Başkanlarını,

Meslek Personeli : Enerji Uzmanları ve Enerji Uzman Yardımcılarını,

Uzman : Enerji Uzmanını,

Uzman Yardımcısı : Enerji Uzman Yardımcısını,

Giriş Sınavı : Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını,

Yeterlik Sınavı : Enerji Uzmanlığı Yeterlik Sınavını,

KMS : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan

Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Giriş Sınavı

Madde 5 —Kurumda görevlendirilecek uzman yardımcıları, Kurumca uygun görülecek tarihlerde açılacak giriş sınavı ile alınırlar.

Giriş sınavına katılabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavına (KMS) katılmış ve Kurumca belirlenecek asgari puanı almış olmak şarttır. Sınava girmek için gerekli bulunan diğer şartlar, başvuruda istenecek belgeler, başvuru yeri, sınav tarihi ve öğrenim dalları gibi hususlar giriş sınav duyurusunda belirtilir.

Giriş sınavına ilişkin işlemlerin sekreterya hizmetleri Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Katılma şartları

Madde 6 — Giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

c) En az dört yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile Kurum ihtiyacına göre tespit edilecek fakülte veya yüksekokullardan ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavına girmiş olmak ve Kurumca ilan edilecek asgari puanı almış olmak,

e) Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak,

şarttır.

Sınav Duyurusu

Madde 7 — Başvuruda istenecek belgeler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KMS sonuçlarına göre Kurumca belirlenecek gruplar ve asgari puanlar, öğrenim dalları ve kontenjanları, giriş sınavı konuları ve ağırlıkları, sınav tarihi, son başvuru tarihi ile başvuru yeri ve sınava ilişkin diğer hususlar son başvuru tarihinin bitiminden en az 30 gün önce Resmî Gazete ve Türkiye genelinde yayımlanan günlük gazetelerden en az ikisinde duyurulur.

Giriş Sınavı Başvuru İşlemleri

Madde 8 — Giriş sınavına girmek isteyenler;

a) Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından veya irtibat bürolarından temin edecekleri İş Talep Formu,

b) Yüksek öğretim kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,

c) 4,5x6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,

d) KMS Sonuç Belgesi,

ve gerekli görülecek diğer belgeler ile Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvururlar.

Başvuruları uygun görülen adaylara "Sınava Katılım Belgesi" verilir.

Posta ile yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelerin, en geç yarışma sınavı duyurusunda belirtilen, son başvuru tarihine kadar, Kuruma ulaşmış olması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Giriş Sınav Komisyonu

Madde 9 — Giriş sınavı, Giriş Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Giriş Sınav Komisyonu, biri sınav komisyonu başkanı olmak üzere Başkan tarafından belirlenecek beş daire başkanından oluşur. Ayrıca, Başkan tarafından iki yedek üye belirlenir.

Giriş Sınavı

Madde 10 —Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

a) Giriş Sınavı Yazılı Aşaması

Giriş sınavı yazılı aşamasına; Kurumca KMS’de belirlenen asgari puanı alan adaylar girebilir. Yazılı sınav, klasik ve/veya test şeklinde yapılabilir.

Yazılı sınav; alan bilgisi, yabancı dil bilgisi, genel kültür ve yetenek konularından oluşur. Bu konulara uygulanacak ağırlık puanları aşağıda gösterilmiştir.

-Alan Bilgisi : %50

-Yabancı Dil Bilgisi : %30

-Genel Kültür ve Yetenek : %20

Yazılı sınav, Kurum tarafından yapılabilir veya ÖSYM’ye yaptırılabilir. Yazılı sınavının ÖSYM’ye yaptırılması halinde, sınav konuları ve sınava ilişkin hususlar Kurum ile ÖSYM arasında yapılan protokol ile belirlenir. Bu durumda, soruların hazırlanması, notlandırılması ve cevapların değerlendirilmesi, yazılı sınavı kazananların belirlenmesi ve sonuçların adaylara duyurulması işlemleri, yapılacak protokol esasları dahilinde ÖSYM tarafından yapılır.

Yazılı sınavın Kurum tarafından yapılması halinde, sınava katılacaklar, Giriş Sınav Komisyonu tarafından sınav duyurusunda belirtilen konularından sınava tabi tutulurlar. Giriş sınavında, sınav sorularının hazırlanması ve mesleki bilgilerin değerlendirilmesi için, gerektiğinde öğretim üyelerinden yararlanılabilir. Soru kağıtları, puanları ve sınav süresi de belirlendikten sonra Giriş Sınav Komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Soru kağıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenir.

Yazılı sınav, Giriş Sınav Komisyonu üyelerinin gözetim ve denetiminde, Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen gözetmen personelce yapılır. Görevli personel, yazılı sınava girenlerin sınava katılım belgeleri ile kimlik belgelerini inceler.

Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar, sınava girmiş olanların önünde açılarak durum bir tutanakla tespit edildikten sonra sorular dağıtılarak veya okunarak sınava başlanır.

Sınav sonunda adayların sınav kağıtları, adayların isimleri kapatıldıktan sonra teslim sırasına göre numaralandırılıp, soru kağıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra bir tutanakla Giriş Sınavı Komisyonuna teslim edilir.

Yazılı sınav notu, Giriş Sınav Komisyonu tarafından her konu itibariyle 100 tam puan üzerinden verilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için, her konudan en az 70 puan almak gerekir. Adaylar, en yüksek puan alandan başlamak üzere yukarıdan aşağıya sıralanır. Kurum, bu sıralamaya göre uygun gördüğü sayıda adayı sözlü sınava davet eder.

b) Giriş Sınavı Sözlü Aşaması

Giriş sınavının ikinci aşamasında, yazılı sınavda başarılı olanların sözlü sınavları yapılır. Sözlü sınav tarihinden en az 15 gün önce, yazılı sınavda başarılı olan adaylara, sözlü sınav için yazılı çağrı yapılır.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan, sözlü sınavdan önce, ayrıca;

1) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

2) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinin birinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

3) Erkek adaylardan, askerlik görevini yaptığını veya tecilli olduğunu veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,

4) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içinde alınmış belgenin aslı,

5) 4,5x6 cm. ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,

6) İkametgah belgesi,

7) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form,

8) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,

istenir. Bu belgeleri süresinde ibraz etmeyenler sözlü sınava alınmazlar.

Giriş Sınav Komisyonu üyeleri; sözlü sınavda, adayların yazılı sınava tabi oldukları konulardaki bilgi düzeyleri, konulara hakimiyetleri ile hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları gibi hususları göz önüne alarak, her aday için değerlendirme yapar. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, ortalama olarak 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Giriş Sınavı Sonuçları

Madde 11 —Giriş Sınav Komisyonu; adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı nihai başarı derecelerini tespit eder. Adaylar, en yüksek puanı alandan başlamak üzere yukarıdan aşağıya sıralanır. Kurum, bu sıralama dahilinde ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapar. Diğerleri için 70 ve üzeri puan almış olmak atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.

Sınav sonuçları, Giriş Sınav Komisyonu tarafından tutanakla tespit edilerek, sözlü sınavın bitimini takip eden beş iş günü içinde, Başkanın onayı ile, sınav duyurusunda belirtilen öğrenim dalları itibariyle, başarı sıralamasına göre Kurumda ilan edilir. Ayrıca, sınav sonucu, sözlü sınava giren tüm adaylara 15 gün içinde yazılı olarak bildirilir. Kurum, gerek gördüğü öğrenim dallarında yedek listeler belirleyebilir.

Uzman Yardımcılığına Atanma

Madde 12 — Giriş sınavında başarılı olanların başarı sıralamasına göre boş Uzman Yardımcısı kadrolarına atamaları, Başkanın önerisi üzerine Kurul tarafından yapılır.

Uzman yardımcısı kadrosuna atamalarda, atamanın yapıldığının ilgiliye tebliği işlemleri Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.

Kendilerine tebligat yapılıp da, belge ile doğrulanabilen zorlayıcı nedenler dışında, belirlenen süreler içinde göreve başlamayanların ve belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlayamama hali iki ayı aşanların atamaları iptal edilir.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 13 — Sınav Komisyonunca düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar, bir yıl saklandıktan sonra imha edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirilme İlkeleri

Madde 14 — Uzman Yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece enerji uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla birer yıllık Birinci, İkinci ve Üçüncü Dönem Çalışmalarından geçirilirler. Bu süreç;

a) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

b) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazanılmasını,

c) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazanılmasını,

d) Yabancı dil bilgisinin gelişmesini,

e) Kurumun çalışma alanıyla ilgili olarak uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım ve temsil tecrübesi kazandırılmasını,

f) Yabancı ülkelerde Kurumun çalışma alanıyla benzer faaliyette bulunan kuruluşlarda staj, eğitim, inceleme ve araştırma yapılmasını,

sağlamaya yönelik çalışmaları içerir.

Birinci Dönem Çalışmaları

Madde 15 — Enerji Uzman Yardımcısı olarak atananlar, birinci dönem çalışmalarının ilk altı ayında, aday memurluk eğitiminin yanı sıra, mesleğin gerektirdiği temel bilgilerin kazandırılmasını amaçlayan bir eğitime tabi tutulurlar.

İkinci altı ayda, inceleme, araştırma ve denetlemeler ile diğer çalışmalarda görev alarak mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmaları sağlanır.

İkinci Dönem Çalışmaları

Madde 16 — İkinci Dönem Çalışmaları; Enerji Uzman Yardımcılarının, Kurum içinde yapılacak çalışmalar ile yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesini kapsar.

İkinci Dönem Çalışmalarında; Enerji Uzman Yardımcıları, Kurumca belirlenecek yabancı enerji düzenleme kurumlarında, Avrupa Birliği enerji birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda veya düzenleyici kurumlar ile ilgili eğitim veren yabancı eğitim kurumlarında Kurumca öngörülen sürelerde eğitime tabi tutulabilir.

Üçüncü Dönem Çalışmaları

Madde 17 — Üçüncü Dönem Çalışmaları, Birinci ve İkinci Dönem Çalışmalarını başarı ile tamamlayan uzman yardımcılarının, tez hazırlama ve yetkili olarak yaptıkları inceleme, araştırma, denetleme ve diğer çalışmalarını kapsar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Tezi

Tez Konusunun Belirlenmesi

Madde 18 — Birinci ve İkinci Dönem Çalışmalarını başarı ile tamamlayan uzman yardımcıları, Kurumun görev sahası ile ilgili konularda ilgili Daire Başkanının onayı ile bir tez konusu seçer.

Uzman yardımcısı iki yıllık süreyi tamamlamasından itibaren bir ay içerisinde tez konusunu ve planını Daire Başkanının onayına sunar. Daire Başkanının onbeş gün içerisinde vereceği onaydan sonra tez konusu belirlenmiş olur. Bu şekilde tez konusunun belirlenmesinden itibaren uzman yardımcısına bir yıllık tez hazırlama süresi verilir ve Kurum içinden veya dışından bir tez danışmanı görevlendirilir. Verimli bir çalışma yapılabilmesini sağlamak bakımından bu sürenin son üç ayı içerisinde uzman yardımcısına başka görev verilmeyebilir.

Daire Başkanının tez konusunu uygun bulmaması halinde, uzman yardımcısı en geç onbeş gün içinde Daire Başkanının vereceği görüşler doğrultusunda yeni bir tez konusu belirleyerek, tekrar onaya sunar.

Belirtilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadan tez konusunu bildirmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

Uzmanlık Tezi Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Madde 19 — Tezin, Kurumda veya başka bir kurum ve kuruluşta daha önce uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı tarzda incelenip savunulmamış olması esastır. Uzman yardımcısının Türkçe hazırlayacağı uzmanlık tezinin kendi görüş ve değerlendirmelerini de içermesi, Başkanlık tarafından uygun görülen Tez Hazırlama Yönergesi usullerine uyulması ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

Tezin Teslimi

Madde 20 — Tez hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde uzman yardımcısı hazırladığı tezi bağlı bulunduğu Daire Başkanına teslim eder. İlgili Daire Başkanı hazırlanan tezi Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderir.

Süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

Başkanlıkça geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tezini teslim edemeyen uzman yardımcısına, Başkanın onayı ile ek süre verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı

Yeterlik Sınavına Girebilme Şartları

Madde 21 — Uzman Yardımcıları;

a) Uzman yardımcısı kadrosunda, ücretsiz izin ile fiilen görev yapılmayan lisans üstü öğrenim ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, üç yıllık fiili hizmet süresini tamamlamak,

b) Her yıl olumlu sicil almış olmak ve tezini tamamlayarak teslim etmek,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az C düzeyinde veya TOEFL sınavından en az 190 puan almak,

şartıyla, yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Bu sürede Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az C düzeyinde veya TOEFL sınavından en az 190 puan alamayan Enerji Uzman Yardımcılarına 6 ay süre verilir. Bu sürede, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az C düzeyinde veya TOEFL sınavından en az 190 puan alamayan Enerji Uzman Yardımcıları yeterlik sınavına girme hakkını kaybederler.

Yeterlik Sınav Komisyonu

Madde 22 —Yeterlik Sınav Komisyonu, Başkan tarafından belirlenecek, bir başkan ve dört asıl üye ile iki yedek üyeden oluşur. Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Yeterlik Sınav Komisyonunun tabii üyesidir. Yeterlik Sınav Komisyonunun sekreterya hizmetleri Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Yeterlik Sınav Komisyonunun Görevleri

Madde 23 — Yeterlik Sınav Komisyonu;

a) Tezlerin değerlendirilmesiyle ilgili yöntemleri belirleme,

b) Yapılan sınavları değerlendirerek başarılı ve başarısız olanları belirleme,

c) Sınavla ilgili diğer konularda gerekli kararları alma,

görevlerini yürütür.

Yeterlik Sınavı Duyurusu

Madde 24 — Yeterlik sınavı, Başkanın onayı ile açılır. Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yeterlik sınavının tarihi ilgililere bildirilir.

Yeterlik Sınavı

Madde 25 — Üç yıllık fiili hizmet sürelerini tamamlayan ve bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen yeterlik sınavına girebilme şartlarını taşıyan Enerji Uzman Yardımcıları, Enerji Uzmanlığına atanabilmeleri için Yeterlik Sınav Komisyonunca yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Enerji Uzmanlığı Yeterlik Sınavı "Tez Değerlendirme" ve "Sözlü Savunma" olmak üzere iki aşamada yapılır.

Yeterlik Sınavının her bir aşamasına ilişkin değerlendirme, Yeterlik Sınav Komisyonu üyelerince 100 puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır. Her bir aşamada 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

Yeterlik Sınavı Birinci Aşaması

Madde 26 — Enerji Uzmanlığı Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından tez değerlendirme aşamasında tezi başarılı kabul edilen uzman yardımcısı, Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sözlü savunmaya çağırılır. Bu çağrı, sözlü savunma tarihinden en az 7 gün önce yazılı olarak yapılır.

Enerji Uzmanlığı Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından tez değerlendirme aşamasında tezi başarısız görülen uzman yardımcısı sözlü savunmaya alınmaz. Bu durumda olan uzman yardımcısı, altı ay içerisinde tezinin eksikliklerini tamamlayarak veya bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek bir başka konuda tez hazırlayarak, yeterlik sınavına girme hakkına sahiptir. İkinci defa tez değerlendirmesinde tezi başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın tezini teslim etmeyen uzman yardımcısı, yeterlik sınavında başarısız olmuş sayılır.

Yeterlik Sınavı İkinci Aşaması

Madde 27 — Tezleri başarılı görülen uzman yardımcıları, yeterlik sınavının Sözlü Savunma aşamasında tezlerini sözlü olarak savunurlar. Sözlü Savunma aşamasında ayrıca, uzman yardımcılarının Kurumun görev alanına giren konulardaki bilgileri mülakat yoluyla ölçülerek tez savunmasında dikkate alınır.

Uzmanlığa Atanma

Madde 28 —Yeterlik sınavının birinci ve ikinci aşamasında başarılı olan uzman yardımcıları, Kurul kararı ile durumlarına uygun uzman kadrolarına atanırlar.

Yeniden Atanma

Madde 29 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre Enerji Uzmanı unvanını kazandıktan sonra Kurumdan çeşitli sebeplerle ayrılanlardan, yeniden Enerji Uzmanlığına atanmak isteyenler, boş kadro ve Kurum ihtiyacı çerçevesinde Kurul kararı ile yeniden atanabilirler.

Uzman Yardımcılığından Çıkarılma

Madde 30 — Uzman yardımcılarından;

a) Uzman yardımcılığı döneminde, meslek elemanı karakter ve nitelikleriyle bağdaşmayacak tutum ve davranışları saptananlar ile olumsuz sicil alanlar,

b) Yeterlik sınavını kazanamayan ya da özürsüz olarak bu sınava girmeyenler,

c) Bu Yönetmelikte belirtilen sürede Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az C düzeyinde veya TOEFL sınavından en az 190 puan alamayanlar,

Kurul kararı ile durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2002 tarihine kadar olmak üzere;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden, en az dört yıllık yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanmış olanlar ile,

b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup da hukuk, siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, mühendislik, işletme ya da maliye dallarında lisans eğitimi yapmış olanlardan en az beş yıl, bu dallardaki lisans eğitimini müteakip yine bu dallardan herhangi birinde lisans üstü eğitim yapmış olanlardan ise en az üç yıl süre ile Kurumun görev alanıyla ilgili konularda ve bu kurum ve kuruluşlarda çalışmış olanlar,

kurumlarının muvafakati alınmak suretiyle, Kurulca Enerji Uzmanı olarak atanabilirler.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2003 tarihine kadar Kurumda Daire Başkanı, Grup Koordinatörü ve Grup Başkanı kadrolarına atananlar, Enerji Uzmanı unvanını kazanmış sayılırlar.

Geçici Madde 3 — Geçici 1 ve Geçici 2 nci maddeler kapsamındakilere, uzman yardımcılarının yurt dışı eğitim ve araştırma olanakları sağlanabilir. Buna ilişkin program, Kurum hizmetlerini aksatmayacak şekilde Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca ilgili daire başkanlıklarının görüşü alınmak suretiyle ve Başkanın onayıyla dönüşümlü olarak düzenlenir.

Yürürlük

Madde 31 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——

İnönü Üniversitesinden :

İnönü Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 15/8/1999 tarih ve 23787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mazeret Sınavı

Madde 20 — Bir dersin arasınavına ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli bir nedenle katılamayan öğrenciler için mazeret arasınavı açılır.

Bu öğrenciler mazeretlerini arasınav tarihinden sonraki yedi gün içinde, haklı ve geçerli mazeretlerini gösteren belgelerini eklemek suretiyle, ders aldıkları dekanlık veya müdürlüğe yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Bu süre geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Üniversiteler arası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde üniversite yönetimi tarafından görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere katılmak zorunda olmaları nedeniyle bu süreler içerisinde, ara sınavlara katılamamaları halinde ilgili öğretim elemanlarının önceden tespit ve ilan ettiği yer ve zamanda arasınavlara alınırlar.

Uluslararası seviyede yapılan, milli takımların müsabakalarında, görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içerisinde giremedikleri ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları, ilgili yükseköğretim kurumunca belirlenecek tarihlerde yapılır.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

İnönü Üniversitesinden :

İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 33 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 18/8/1999 tarihli ve 23790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 33 — Enstitü Yönetim Kurulu, Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine, öğrencinin uzun süren bir hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı burs kazanma, tabi oldukları özel kanunlarca ücretli veya ücretsiz izinli sayılma durumlarında veya Enstitü Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli nedenlere dayanarak uygun göreceği durumlarda en çok iki yıla kadar kayıt dondurma kararı verir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Tebliğler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından :

Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu’ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı:

— Vadeye bakılmaksızın bu kapsamda kullanılmış tüm krediler için yıllık % 56.04’tür.

— 16 Mayıs 2000 tarih, 24051 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/675 sayılı Kararla tasfiye edilen mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu kapsamında kullanılmış kredilere; Para ve Kredi Kurulu’nun sırasıyla, 23 Ağustos 1989, 28 Ocak 1998 tarih, 20261 ve 23244 sayılı resmî gazetelerde yayımlanan 89/11 ve 98/1 sayılı tebliğlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanır.

— Bu oran 1 Nisan 2002 tarihi itibariyle bir ay süre ile geçerlidir.

—— • ——

Karabük Valiliğinden :

Sokakta Yaşayan veya Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunması ile Çöpleri Karıştırmayı Alışkanlık Haline Getirenlerin İnsan ve Çevre Sağlığı Açısından Engellenmesine Dair Karar

Karar No : 2002/1

Karar Tarihi : 19/3/2002

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi uyarınca Karabük İli mülki sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığı ile kamu esenliğinin sağlanması bakımından sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocukların korunması; çevre ve insan sağlığı açısından tehlike arzettiğinden, çöpleri karıştırmayı alışkanlık haline getiren vatandaşların, özellikle de çocukların engellenmesine yönelik aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

Madde 1 — Sokak, cadde, meydan, otogar, durak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethaneler müştemilatı, terk edilmiş yapılar, bankaların ATM’leri gibi yerler barınmak amacı ile kullanılmayacak, ilgili ve yetkililer bu hususun engellenmesi için gerekli önlemleri alacaklardır.

Madde 2 — 18 yaşın altındaki reşit olmayan çocuklar; otobüs gibi toplu taşım araçlarında, nikah salonlarında, bar, diskotek gibi eğlence merkezlerinde ve umuma açık (vb.) yerlerde çalıştırılmayacak, cadde ve sokak kaldırımlarında veya akan trafik içinde araçların camlarını silmek isteyenlere izin ve fırsat verilmeyecektir.

İlköğretim çağındaki çocuklar, bulunması gereken yerlerde olacak, yani ilköğretim okullarına yönlendirilerek her türlü imkan ve destek sağlanarak, eğitim-öğretime devamları temin edilecektir.

Bu hususların gerçekleştirilebilmesinden ve takibinden, Kaymakamlıklar, Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Yönetimleri ve Öğretmenler sorumludurlar.

Okul aile birlikleri, dernekleri ve sivil toplum örgütlerinin bu alanda desteğine ve işbirliğine yönelmek, ilgili ve yetkililerin asli görevi olacaktır.

Sokakta yaşayan veya sokakta çalıştırılan ya da evde olmakla birlikte ekonomik durumu nedeniyle okula gönderilmeyen çocukların korunması ve suç işlemelerinin önlenmesine ve eğitim-öğretime devamlarının sağlanmasına ilişkin olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının imkan ve kabiliyetleri, ilgili yöneticileri tarafından mevzuata uygun ve bu umuma yönelik olarak mutlaka kullanılacaktır.

Madde 3 — 1 ve 2 nci madde kapsamındaki yerlerde barındıkları, yaşadıkları veya çalıştırıldıkları bilinen veya anlaşılan reşit olmayan küçüklerden herhangi bir eşya, mal (kağıt mendil, çiçek v.b.) veya hizmet satın alınmayacaktır.

Madde 4 — Sokak, cadde, cami avlusu meydanlar ile trafik akışında, kişilerin ve özellikle de istismar edilen çocukların dilenmeleri, her ne suretle olursa olsun uygun görülmemekte olup, buna yönelik işlem ve icraatlara ve organizasyonlara asla müsaade edilmeyecektir.

Madde 5 — İlkelliğe davetiye olan, çevre, toplum ve birey sağlığı açısından son derecede sakıncalı bulunan, cadde ve sokak üzerindeki çöp bidonlarının veya çöplerin karıştırılması ve ayıklanması kesinlikle yasaklanmıştır.

Bu maksatlı davranışlar Belediye zabıtası, genel kolluk, sağlık ve çevre personeli tarafından takip olunarak, men edilecek ve tekerrürü halinde işlem yapılacaktır.

Madde 6 — Umumun kullanımına matuf meydan, park, bahçe, cadde ve sokaklar ile yollarda, araç içinde veya açıkta, toplumu ve çevreyi rahatsız edecek şekilde adet ve ananelere aykırı olarak alkollü içki alınması kamu düzeni ve ahlak açısından uygun görülmemektedir.

Bu hususun takibi ve sonuçlandırılması, ilgili ve yetkili mercilerin sorumluluğuna tevdii olunmuştur.

Madde 7 — 18 yaşından küçük çocuklardan, yukarıdaki maddelerde zikredilen yasakları ihlal edenler, yetki verilmiş kamu görevlileri ve gönüllü kuruluş mensupları tarafından barınma, iaşe, sağlık ve güvenlik gibi beşeri ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kanuni yakınlarına teslim edilmelerine veya tedavilerinin sağlanmasına veya sosyal hizmet mevzuatının öngördüğü prosedürün tamamlanıp koruma altına alınmasına kadar Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı merkezlerde muhafaza veya kontrol altında bulundurulacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlar, İlçe Kaymakamlıkları ile SosyalHizmetler İl Müdürlüğünün görev ve sorumluluğunda; ilgili kamu kurumları (Mahalli İdareler, Emniyet, Jandarma, Sağlık gibi) ve gönüllü sivil toplum kuruluşları ile mahallin en büyük mülki idari amirin vereceği yetki belgesine haiz kişiler veya oluşturacakları heyetler vasıtası ile yerine getirilerek, takipleri ve denetlenmeleri sağlanacaktır.

Madde 8 — Bu Karara uymayanlar hakkında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesine göre, eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği taktirde, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Madde 9 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10 — Bu Kararı Karabük Valisi yürütür.

—— • ——

Malatya Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2002/1

Karar Tarihi : 7/2/2002

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu 7/2/2002 tarihinde Vali Yardımcısı Ali FİDAN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1 — Ülkemizde haberleşme ihtiyacını karşılamakta kullanılan telefon, faks, internet v.b. iletişim araçlarının bina içi telefon tesisatı bulunmaması veya söz konusu tesisatın sağlıklı bir biçimde çalışmaması nedeniyle, iletim hatlarının bina dış cephesinde örümcek ağına benzer biçimde taşınmaları neticesinde meydana gelen görsel kirliliğin önlenmesi ile aynı zamanda arıza ve kaçak görüşmelere meydan verilmemesi amacıyla;

a) Binaların içinde gerekli iletim alt yapısının olmaması nedeniyle bina dışından taşınan iletim hatlarının zaman içinde önlenmesi için Belediye Başkanlığının, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün ve Türk Telekom İl Müdürlüğünün bu amaca yönelik çalışmalar yapmasına,

b) Yeni yapılan binalarda iskan verilmeden önce haberleşme hakkını engellemeyecek, görüntü kirliliği oluşturmayacak biçimde gerek proje aşamasında, gerekse uygulanan projenin standartlara uygunluğu yönünden Türk Telekomun teknik destek sağlaması hususunda belediyelerce ilgili mevzuatlara göre uygulama yapılmasına,

c) Ankastresi bulunmayan eski binalarda bina içi tesisatın yaptırılması için ilgililere Türk Telekomca belirlenecek makul sürenin verilmesine,

2 — Hava kirliliğinin önlenmesi için;

a) 29/11/2001 tarih ve 2001/8 sayılı Mahalli Çevre Kurulunda, sıvı ve katı yakıtlar hakkında alınan denetim kararlarının mevcut denetim ekiplerinin çalışmalarına 2002 yılı Nisan ayına kadar aynı şekilde devamına, denetimlerin sıklaştırılmasına, ayrıca gerekli görüldüğü hallerde İl Çevre Müdürlüğü, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Defterdarlığı ve İlJandarma Komutanlığı elemanlarından oluşan ekipler tarafından belediye ekipleri ile birlikte veya münferiden her aşamada denetim yapılmasına,

b) 29/11/2001 tarih ve 2001/8 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Toplantısında alınan 2 nolu kararın (c) bendinin aynı şekilde kalmasına sıvı yakıt analizlerinin Şeker Fabrikasının yanı sıra İnönü Üniversitesi ve diğer TSEstandartlarına uygun laboratuarlarda yapılmasına,

3 — Baz istasyonları ve yer seçimi hakkında;

a) 12 Temmuz 2001 tarih ve 24460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 10 kHz-60 Frekans bandında çalışan sabit telekomünikasyon cihazlarından kaynaklanan elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin belirlenmesi, ölçüm yöntemleri ve denetlenmesi hakkındaki Yönetmelik ve 22/8/2001 tarihli ve 2001/19 sayılı Çevre Bakanlığı Genelgesinde yer alan protokol çerçevesinde çalışmaların sürdürülmesine,

b) Bakanlık ile Telekomünikasyon Kurulu arasında yapılan protokol çerçevesinde Aria Firması tarafından yeni kurulacak olan baz istasyonunun yer seçiminin teknik komisyon oluşturularak incelenmesine, komisyonun Çevre İl Müdürlüğü başkanlığında Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Türk Telekom İl Müdürlüğünden bir teknik personelin görevlendirilerek oluşturulmasına,

4 —İlimizde motorlu kara taşıtlarının egzoz ve emisyonun ölçüm ve denetlemesine Çevre Bakanlığının Tebliğ ve Genelgesindeki şartları yerine getirerek biran önce başlatılmasına,

5 — Mahalli Çevre Kurulunca alınan bu kararlara uymayan kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ve aynı Kanunun 66 ncı maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Sayfa Başı