Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

19 Mart 2002

SALI

Sayı : 24700

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2002/3766 Dünya Bankası’na Bağlı Uluslararası Finansman Kurumu’nun, İstanbul’da Bulunan Temsilciliğinin Güney Avrupa ve Orta Asya Bölge Temsilciliğine Dönüştürülmesine İlişkin Hükümetimiz ile Adı Geçen Kuruluş Arasında Teati Edilen Mektupların Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Devlet Melzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 19 ve 23 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Hakkında Yönetmelik

— Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hayvan Islahı Milli Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

— Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

— Kristal Cam Ürünleri Yönetmeliği (69/493/AT)

 

Tebliğler

— Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No : 2002/1)

— Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 85)

— Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

— Konya İli Taşkın Kontrol Tesisleri Hakkında Karar

— Rize İli Sınırları İçerisinde, Uçucu ve Uyuşturucu Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satılmasının ve Kesici Aletlerin Taşınması ile Bulundurulmasının Yasaklanmasına Dair Karar

— DÜZELTME (2002/1 No'lu Devlet İhaleleri Genelgesi ile İlgili)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

 

 

 

Sayfa Başı


 Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

18 Mart 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-4125

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Mart 2002 tarihinde Romanya’ya gidecek olan İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN’in dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

18 Mart 2002

B.01.0.KKB.01-06-77-2002-186

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 18 Mart 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-4125 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Mart 2002 tarihinde Romanya’ya gidecek olan İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN’in dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

 

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 1/11/2000 tarihli ve 24217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği’nin değişik 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5 — Brokerlik yapacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Ticari işletme şeklinde kurulmaları,

b) Türkiye'de ikamet etmeleri,

c) Sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezası ile cezalandırılmamış olmaları, müflis veya konkordato ilan etmiş olmamaları, taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları,

d) Dört yıllık yüksek okul mezunu olmaları,

e) Sigortacılık alanında en az sekiz yıllık mesleki deneyime sahip olmaları."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Türkiye’de faaliyet gösterecek gerçek kişi yabancı brokerlerin 5 inci maddede sayılan nitelikleri taşımaları ve Müsteşarlığa başvurdukları tarih itibariyle kendi ülkelerinde veya diğer yabancı ülkelerde son beş yıl kesintisiz olarak brokerlik yapmış olmaları ve bu faaliyetlerinin yasaklanmamış olması gerekir.

Yabancı ülkelerde kurulmuş tüzel kişi brokerler, Türkiye'de ancak şube açmak suretiyle faaliyette bulunabilirler.

Türkiye’de şube açacak brokerlerin;

a) Türkiye'ye ayrılan ödenmiş sermayelerinin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen miktardan az olmaması,

b) Müsteşarlığa başvurdukları tarih itibariyle, kuruldukları veya faaliyette bulundukları ülkelerde kesintisiz olarak son beş yıl brokerlik faaliyetinde bulunuyor olmaları ve bu faaliyetlerinin yasaklanmamış olması,

gerekir.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Türkiye'de brokerlik yapmak amacıyla ticari işletme veya şirket kurulması Müsteşarlığın iznine tabidir.

Gerçek kişi broker olarak kurulacak ticari işletmelerin kuruluş izni için aşağıda belirtilen belgelerle Müsteşarlığa başvurulur:

a) Nüfus cüzdanı örneği, ikametgah belgesi, adli sicil belgesi, iflas, konkordato ilan etmediğine dair belge, dört yıllık yüksek okul diplomasının noter tasdikli örneği, sigortacılık alanında sekiz yıllık mesleki deneyimi tevsik eden belgeler, gerçek kişi brokerlere ilişkin bilgi formu ve bu formdaki bilgileri tevsik eden belgeler,

b) Şekli ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilen "Yapılabilirlik Raporu",

c) Müsteşarlık tarafından gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.

Tüzel kişi broker olarak kurulacak şirketlerin kuruluş izni için aşağıda belirtilen belgelerle Müsteşarlığa başvurulur:

a) İki adet anasözleşme örneği,

b) Şekli ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilen " Yapılabilirlik Raporu",

c) Gerçek kişi kurucuların nüfus cüzdanı örneği, ikametgah belgeleri (yabancılarda oturma ve çalışma izni belgeleri), adli sicil belgeleri, iflas ve konkordato ilan etmediklerine dair belgeler, mezun olunan okul diplomasının onaylı bir örneği ile şekli ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilen "Gerçek Kişi Kurucu Ortaklara İlişkin Bilgi Formu" ve bu bilgileri tevsik edici belgeler,

d) Tüzel kişi kurucuların anasözleşmeleri, iflas veya konkordato ilan etmediklerine dair belgeler, bilanço ve kâr/zarar cetvellerinin onaylı örneği, şekli ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilen "Tüzel Kişi Kurucu Ortaklara İlişkin Bilgi Formu" ve bu bilgileri tevsik edici belgeler,

e) Müsteşarlık tarafından gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15 — Kuruluş ve tescil işlemlerini tamamlayan gerçek ve tüzel kişi brokerler faaliyetlerine başlamadan önce hayat veya hayat dışı ya da reasürans alanlarından birinde veya birkaçında faaliyet gösterebilmek için her bir alanda ayrı ayrı Müsteşarlıktan ruhsat almak zorundadırlar.

Gerçek kişi brokerler ruhsat almak için aşağıdaki belgelerle Müsteşarlığa başvururlar:

a) Ticaret sicili tasdiknamesinin bir örneği,

b) Faaliyet konularına uygun;

1- Sağlıklı bir yönetim, gerekli muhasebe kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak yeterli bir organizasyonun kurulmuş ve teknik donanımın sağlanmış olduğunu,

2- Hizmet birimlerinin kurulup bu birimler için yeterli sayıda idari ve Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki nitelikleri haiz teknik personel kadrosunun oluşturulduğunu, teknik personelin niteliklerini, personel görev, yetki ve sorumluluklarının belirlendiğini,

tevsik eden belgeler.

Brokerlik faaliyetine ilişkin işlemlerin kendisi tarafından yürütüleceğini beyan eden gerçek kişi brokerlerde bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) no’lu alt bendinde belirtilen belgeler aranmaz.

Tüzel kişi brokerler ruhsat almak için aşağıdaki belgelerle Müsteşarlığa başvururlar:

a) Ticaret sicili tasdiknamesinin bir örneği,

b) Asgari ödenmiş sermaye miktarının tamamının ödendiğine ilişkin belgenin tasdikli bir nüshası,

c) Faaliyet konularına uygun sağlıklı bir yönetim, gerekli muhasebe kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak yeterli bir organizasyonun kurulmuş ve teknik donanımın sağlanmış olduğunu gösterir belgeler,

d) Şirketi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerinin ikametgah belgeleri (yabancılarda oturma ve çalışma izni belgeleri), adli sicil belgeleri, iflas ve konkordato ilan etmediklerine dair belgeler, mezun olunan okul diplomasının onaylı bir örneği ile şekli ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilen "Yöneticilere İlişkin Bilgi Formu" ve bu bilgileri gösterir belgeler,

e) Faaliyet konularına uygun hizmet birimlerinin kurulup, bu birimler için yeterli sayı ve nitelikte personel kadrosunun oluşturulduğunu ve personelin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlendiğini gösterir belgeler,

f) Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki nitelikleri haiz en az üç teknik personel çalıştırıldığını ve bu teknik personelin niteliklerini gösterir belgeler,

g) Müsteşarlık tarafından gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.

Ruhsat, Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi ile yurt düzeyinde trajı en yüksek on gazeteden ikisinde ilan edilir ve ilanların yapıldığı gazetelerin birer nüshası ile mesleki sorumluluk sigortalarının poliçeyi düzenleyen sigorta şirketince onaylı bir örneği onbeş gün içinde Müsteşarlığa gönderilir. Ruhsatın tescil ve ilanı ile Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan mesleki sorumluluk sigortası yaptırılmadan önce brokerlik faaliyetine başlanamaz."

Yürürlük

Madde 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • —— 

Devlet Bakanlığından :

 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Görevde

Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 6/10/2001 tarihli ve 24545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin (A) bendinin (e/2) alt bendi, (f) alt bendi, (m) alt bendinin ilk cümlesi ile (n) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e/2) Diğer İllere İl Müdürü olarak atanabilmek için; merkezde Şube Müdürü veya en az bir yıl İl Müdür Yardımcısı veya en az iki yıl İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü, Kuruluş Müdürü veya taşrada Şube Müdürü olarak görev yapmış olmak,"

"f) Şube Müdürü (merkez) kadrolarına atanabilmek için;

En az bir yıl nüfusu 2.000.000’u aşan İllerde İl Müdür Yardımcısı veya en az iki yıl diğer İllerde İl Müdür Yardımcısı, taşra teşkilatında Şube Müdürü, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü veya Kuruluş Müdürü olarak görev yapmış olmak veya beş yılı merkez teşkilatında olmak üzere toplam 10 yıl Kurumda Sosyal Çalışmacı, Psikolog veya Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapmış olmak; ana hizmet birimi Daire Başkanlıkları ile Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığındaki Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için, bu Daire Başkanlıklarına atanmada aranan eğitim şartını taşımak,

Yapı İşleri Daire Başkanlığındaki Şube Müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için aynı başkanlıkta en az üç yıl mühendis veya mimar olarak çalışmış olmak,"

"m) Döner Sermaye Saymanı kadrosuna atanabilmek için;"

"n) Şef ve Ayniyat Saymanı kadrolarına atanabilmek için;

Memur, Satınalma Memuru, Santral Memuru, Ambar Memuru, Veznedar, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Daktilograf olarak kurumda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla beş yıl hizmeti bulunmak,"

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • —— 

Devlet Bakanlığından :

 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE1 — 20/5/1988 tarihli ve 19817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinin değişik 33 üncü maddesinin (b) bendinin 8 nolu alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9 nolu alt bent eklenmiştir.

“9) İstihdam niteliğinde olmamak kaydıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde meydana getirdikleri roman, makale, fıkra, resim, karikatür ve benzeri eserlerini, kitap, dergi ve gazetelerde yayımlamak, sergilemek.”

Yürürlük

MADDE2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE1 — 17/2/1991 tarihli ve 20789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli PersonelYönetmeliğinin değişik 26 ncı maddesinin 8 nolu bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9 nolu bent eklenmiştir.

“9) İstihdam niteliğinde olmamak kaydıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde meydana getirdikleri roman, makale, fıkra, resim, karikatür ve benzeri eserlerini, kitap, dergi ve gazetelerde yayımlamak, sergilemek.”

Yürürlük

MADDE2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

 

Devlet Melzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin

19 ve 23 üncü Maddelerinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 19/12/1993 tarihli 21793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliği"nin değişik 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 19 — Ofis Müfettiş Yardımcılığına atanmak için, Eleme Sınavı ile Giriş Sınavını kazanmak şarttır.

Eleme sınavı; 13/3/2001 tarihli ve 24341 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır.

Merkezi Eleme Sınavı (KMS) sonucunda, KMS Kılavuzunda ve/veya sınav ilanlarında Ofis tarafından belirlenen şartları haiz olan adaylar, Ofisin Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilirler. Ancak, Giriş Sınavına kabul edileceklerin, daha önce bu sınava katılmamış veya en fazla bir defa katılmış olmaları gerekir.

Giriş Sınavı, Ofisin ilgili Yönetmeliklerine göre yapılır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmak isteyenler, Ofis Teftiş Kurulu Başkanlığına; iki fotoğraf, aday formu, Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesi ile Merkezi Eleme Sınavından alınan puanı gösteren sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı suretiyle müracaat ederler."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

 

Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması

Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye hayvan gen kaynaklarının genotipik ve fenotipik özelliklerinin belirlenmesi, korunması amacıyla yetiştirilmesi, bu özelliklerin kayıt ve koruma altına alınması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ana hizmet birimleri ile bağlı ve ilgili birimleri ve bu amaca yönelik faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiliğe haiz kuruluşlara ait hayvan gen kaynaklarının korunması ile ilgili çalışmaları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Ulusal Komite: Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesini,

Hayvan Gen Kaynakları: Türkiye’ye özgü ve/veya özel niteliklere sahip evcil ve yabani hayvan tür, ırk, varyete, tip, ekotip ve topluluklarını,

Gen Bankası: Sperma, ovum, embriyo ve diğer hayvansal genetik materyalin koruma altına alındığı yeri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesinin Kuruluşu, Görevleri,

Çalışma Esasları, Sekretaryası ve Sekretaryanın Görevleri

Kuruluş

Madde 5 — Ulusal Komite Bakanlık Müsteşar Yardımcısı başkanlığında aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşların birer temsilcisinden oluşur:

a) Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü,

b) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

c) Veteriner Fakültesi,

d) Ziraat Fakültesi,

e) Çevre Bakanlığı,

f) Orman Bakanlığı,

g) Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi,

h) Doğal Hayatı Koruma Derneği,

ı) Türkiye Tabiatını Koruma Derneği,

j)Anadolu At Irklarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği.

Görevleri

Madde 6 — Ulusal Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Hayvan gen kaynaklarının korunması faaliyetleri ile ilgili ilkeleri belirlemek,

b) Konu ile ilgili bir önceki yıl çalışmalarını değerlendirmek, bir yıl sonraki çalışma programını yapmak,

c) Uygulamada karşılaşılan darboğazlar ve bunların çözümleri ile ilgili teklifleri hazırlamak,

d) Nesli tükenmekte olan hayvanları tespit etmek,

e) Hayvan gen kaynaklarının korunması ile ilgili araştırma, eğitim ve yetiştirme çalışmalarında ana hedefleri belirlemek,

f) Hayvan gen kaynaklarının korunması ile ilgili politikaları oluşturmak,

g) Hayvan gen kaynaklarının korunması konusunda hayvan varlığının tespiti, değerlendirilmesi ve hedeflere ulaşılabilmesi için önerilerde bulunmak,

h) Hayvan gen kaynaklarının korunması ile ilgili alt çalışma gruplarını oluşturmak,

ı) Hayvan gen kaynaklarının yurt içi ve yurt dışı kullanımı, ithalatı ve ihracatı ile ilgili kararlar almak.

Çalışma Esasları

Madde 7 — Ulusal Komite yılda iki kez olağan olarak, gerektiğinde Bakanlığın daveti üzerine veya üyelerin en az 1/3 ünün sekretaryaya yazılı müracaatından sonra olağanüstü olarak toplanır. Ulusal komitede görüşülecek konulara ait gündem ve dokümanlar olağan toplantılarda en az 30 gün, olağanüstü toplantılarda ise en az 15 gün önceden üyelere gönderilir.

Madde 8 — Ulusal Komitenin kararları salt çoğunluk ile alınır.

Sekretarya

Madde 9 — Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesinin sekretaryasını Bakanlık yürütür.

Sekretaryanın Görevleri

Madde 10 — Ulusal Komite Sekretaryasının Görevleri şunlardır.

a) Genetik stokları tesis etmek, gen kaynaklarını korumak, tür, ırk ve yabani ırk mevcudiyetini sağlayacak tedbirleri almak ve bunlardan yararlanılmasını temin etmek hususlarında ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

b) Ulusal Komite toplantılarını organize etmek ,

c) Ulusal Komite kararlarının uygulanmasını takip etmek, denetlemek, derlenen verileri değerlendirmek, komiteye rapor halinde sunmak ve bu hususlarda ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağlamak,

d) Yurtiçinde ve yurtdışında eğitim imkanları sağlamak,

e) Uluslararası işbirliği imkanlarını geliştirmek, teklifleri inceleyerek ve Ulusal Komiteye görüş hazırlamak,

f) Kullanımına izin verilen gen kaynakları ile ilgili çalışma yürüten kurum, kuruluş ve kişilerin elde ettiği sonuçları derlemek,ilgili kurum ve kuruluşlara duyurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öncelik Belirleme, Koruma ve Uluslararası İşbirliği

Öncelik Belirleme

Madde 11 — Hayvan gen kaynaklarının korunması programları, yok olma tehditi altında olan tür ve ırklara öncelik verilmesi suretiyle hazırlanır. Ulusal Komitenin kararı Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer.

Koruma

Madde 12 — Hayvan gen kaynaklarının korunması Ulusal Komitenin önereceği yer, yol ve yöntemler uygulanmak suretiyle yapılır.

Koruma altına alınan gen kaynakları materyalinin devamlılığından görev verilen kuruluşlar sorumludur.

Uluslararası İşbirliği

Madde 13 — Koruma altına alınan hayvan gen kaynaklarının yurt dışına çıkarılması ile yabancı kişi ve kuruluşların, hayvan tür ve ırkları üzerinde yapacakları inceleme ve çalışmalar; Ulusal Komitenin uygun görüşü ile Bakanlığın iznine bağlıdır. Materyal üzerinde yapılan çalışmaların sonucu Bakanlığa bildirilir. Bu koşullara uymayan kurum, kuruluş ve kişilere bir daha materyal gönderilmez.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 14 —Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 9/6/1998 tarihli ve 23367 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan "Ön üretim izni" tanımı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) EK-1'de belirtilen bilgi ve belgeleri üç nüsha dosya halinde hazırlayarak İl Müdürlüğüne başvurur. Eksiksiz ve tam olan dosyaya sahip işyerleri gıda kontrolörlerinden oluşan bir ekip tarafından Türk Gıda Kodeksine göre denetlenir. İl Müdürlüğü, denetim sonucu uygun olan işyerinin dosyalarından bir nüshasını Bakanlığa gönderir, l nüshası İl Müdürlüğünde kalır, 1 nüshası da gerektiğinde yetkililere sunulmak üzere işyerinde muhafaza edilir."

“d)Başvuru dosyası Bakanlıkça incelemeye alınır. İnceleme sonucu uygun bulunan işyeri gıda siciline kaydedilir ve sicil numarası verilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin, 30/6/2000 tarihli ve 24095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 — Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten işyerleri üretime başlamadan önce imal edecekleri her ürünü Bakanlığa tescil ettirerek izin almak zorundadırlar.

Bu amaçla:

a) Türk Gıda Kodeksi Ürün Tebliği yayımlanan ve yayımlanmayan ürünler için işyeri üretim izni başvurusunu EK-2 veya EK-4'e göre, gıda ile temasta bulunacak materyal ve gıda ambalajı için üretim izin başvurusunu ise EK-3'e göre; gerekli bilgi ve belgelerle birlikte, üç nüsha dosya halinde hazırlar. İl Müdürlüğünün incelemesine sunulan dosyalar eksiksiz ve tam olması durumunda; 1 nüshası Bakanlığa gönderilir, 1 nüshası İl Müdürlüğünde kalır, 1 nüshası da gerektiğinde yetkililere sunulmak üzere işyerinde muhafaza edilir.

Başvuru dosyaları Bakanlıkça incelemeye alınır. İnceleme sonucu uygun olan ürünlere üretim izni verilir.

Aynı işyerindeki aynı ürün gruplarında daha önce yapılan kontrol ve denetim yeniden tekrarlanmayabilir.

b) Sicil ve üretim izin belgeleri üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, adres, faaliyet konusu ve üretilen ürün için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde belge geçerliliğini kaybeder. Bu durumda değişiklikle ilgili bilgi, belge , sicil ve üretim izin belgelerinin aslı bir dilekçe ekinde l ay içinde Bakanlığa gönderilir.

c) İşyeri, ürettiği ürünlerin bileşiminde değişiklik yapmak istediğinde değişiklikle ilgili bilgi ve belgelerlerle Bakanlığa başvurur.

Ürünün doğal yapısını bozmadan sınıflandırma ve ambalajlama dışında hiçbir teknolojik işlem görmeyen ürünler, en fazla iki marka ile üretilip piyasaya sunulabilir.

d) Gıda üretim izin belgesi ve gıda ile temasta bulunan materyal ve ambalaj üretim izin belgesini almak üzere Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine göre talepte bulunan işyerlerinden; Bakanlıkça belirtilen ürün veya ürün grupları üzerinden ücret alınır. Ancak ürettiği gıda maddesini ürettiği mekanda satan ve en fazla 3 işçi çalıştıran işyerlerinden gıda sicili ve üretim izni ücretine esas olmak üzere sadece bir ücret alınır. Bu işyerleri 3 işçiden fazla işçi çalıştırıyorsa 1 gıda sicili ücreti ve 1 üretim izni ücreti alınır. Gıda hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan ücretler her yıl Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır.

e) Bakanlıkça üretim izin belgesi verilmeyen ürünler piyasaya sunulamaz.

f) Gıda bilimi ve teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak Bakanlıkça yapılan düzenlemeler gereği ve/veya işyerinin Bakanlığa ibraz ettiği bileşim formüllerine etiket bilgilerine ve hijyenik şartlara uygun olarak ürünü imal etmemesi halinde, geçerlilik süresine bakılmaksızın daha önce alınan üretim izin belgeleri Bakanlıkça iptal edilir.

g) Bakanlıkça verilen üretim izin belgelerinin geçerlilik süreleri l0 yıl olup, bu sürenin sonunda işyerleri, üretim izin belgelerinin yenilenmesi için Bakanlığa başvurur.

h) İşyerleri, Ürün Tebliği yayımlanan ve yayımlanmayan ürünler için ürünlerin bileşiminde bulunan maddeleri tescil ettirerek üretim izni almak zorundadır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin, 9/6/1999 tarihli ve 23720 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Gıda ve gıda ambalajı üreten işyerlerinde, sorumlu yönetici ve eleman aşağıdaki esaslara göre istihdam edilir.

a) 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret Borsaları Birliği Kanununa göre ticaret siciline kayıtlı, gıda maddesi üreten 60 Beygir Gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya 15 ve üzerinde işçi çalıştıran veya hazır yemek üreten işyerleri veya her türlü gıda katkı karışımları üreten işyerlerinde en az 4 yıllık lisans eğitimi almış gıda, ziraat, kimya mühendisleri, veteriner hekimleri, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişilerin eğitim dallarına ve üretimin nev’ine göre her bir işyeri için sorumlu yönetici olarak istihdamı zorunludur.

En az 4 yıllık lisans eğitimi almış Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları ve diyetisyenler hazır yemek üreten her bir işyeri için sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler.

60 Beygir Gücünün üzerinde motor gücü bulunan gıda ambalajı üreten işyerlerinde ise her bir işyeri için sorumlu yönetici olarak gıda, ziraat, makine, petrol, endüstri, kimya mühendisleri veya kimyager istihdamı zorunludur.

Sorumlu yöneticiler işverenle noter onaylı sözleşme yaparak söz konusu işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştıklarına dair meslek odasından alacakları belge ile noter sözleşmesini Bakanlığa ibraz ederler.

b) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu hükümlerine göre, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı işyerleri ile (a) bendi dışında kalan işyerleri; (a) bendindeki meslek gruplarına uygun olarak azami 5 işyeri için tek sorumlu yönetici istihdam edebilecekleri gibi gıda bilimi konusunda eğitim görmüş tekniker ve teknisyen seviyesindeki elemanlar üretimin nevine göre en fazla iki işyerinden sorumlu olacak şekilde istihdam edilebilirler.

60 Beygir Gücünün altında motor gücüne sahip, kimyasal ve ısıl işlem yapılmadan sadece fiziksel işlem uygulayarak kağıt ve karton kutu üretimi yapan gıda ambalajı üreten işyerlerinde (a) bendinin üçüncü fıkrasında belirtilen meslek gruplarına mensup kişiler azami 5 iş yerinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilir.

c) (a) bendi dışında kalan işyerlerinden ürettiği gıda maddesini yalnızca ürettiği mekanda satan işyerleri ile yılda en çok 3 ay faaliyet gösteren mevsimlik gıda maddesi üreten işyerlerinde sorumlu yöneticilik usta eğitim belgesine sahip kişiler sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilir.

d) Gıda üretim zincirinin uygun görülen aşama ve/veya aşamalarında sorumlu yönetici olarak istihdam edilecek gıda bilimi konusunda eğitim görmemiş, yetkili makamlarca verilmiş ustalık belgesini haiz elemanlar ile sorumlu yöneticilik yapacağı iş kolunda en az iki yıl çalışmış olan kişiler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı; illerdeki ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları ile esnaf ve küçük sanatkarlar odalarının birlikte açacağı kurslardan sorumlu yöneticilik usta eğitim belgesi almaları zorunludur. 9/6/1998 tarihli ve 23367 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yetkili makamlar tarafından verilmiş ustalık belgeleri geçerlidir.

e) Gıda, gıda ambalajı ve gıda ile temasta bulunan materyal üreten işyerlerindeki üretim zincirinden işyeri yetkilisi ile sorumlu yöneticisi birlikte sorumludur.

f) Sorumlu yöneticiler sadece aynı il sınırları içerisinde sorumlu yöneticilik yapabilirler ve başka bir işle iştigal edemezler.

g) Gıda sicili ve üretim izni ile ilgili bütün bilgi ve belgeler il müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 30/6/2000 tarihli ve 24095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik (EK-2), (EK-3) ve (EK-4) numaralı eklerinin (3) numaralı bendinde yer alan "Marka Tescil Belgesi" ifadesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"3 — Marka Tescil Belgesi (Marka adı yazılabilmesi için en az Türk Patent Enstitüsüne başvurulduğuna dair belgenin ibraz edilmesi gerekir. )"

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

 

Hayvan Islahı Milli Komitesinin Kuruluş ve

Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Kanuni Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; hayvansal üretimi ve hayvan ıslahı çalışmalarını yönlendirecek kararlar almak, merkez birlikleri ile ıslah faaliyetleri içinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, ıslah konusunda yol gösterici faaliyetlerde bulunmak üzere kurulması öngörülen Hayvan Islahı Milli Komitesinin kuruluş ve işleyişi hakkındaki usul ve esasları belirlemek ve düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Hayvan Islahı Milli Komitesinin kuruluşu ve çalışması hakkındaki usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Kanuni Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen ifadelerden;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

c) TEDGEM: Teşkilatlanma ve Destekleme GenelMüdürlüğünü,

d) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar GenelMüdürlüğünü,

e) KKGM: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

f) Merkez Birlikleri: 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu çerçevesinde kurulmuş yetiştirici birliklerinin ülkesel düzeyde kurdukları üst örgütlerini,

g) Sekreterya: Hayvan Islahı Milli Komitesi Sekreteryasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hayvan Islahı Milli Komitesinin Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Esasları

Kuruluşu

Madde 5 — Hayvan Islahı Milli Komitesinin kuruluşu, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakan onayı ile gerçekleşir. Kuruluş çalışmaları Bakanlık Müsteşarı tarafından yürütülür.

a) Hayvan Islahı Milli Komitesi aşağıdaki kuruluşların temsilcilerinden oluşur.

1 - Bakanlık Müsteşarı (Başkan),

2 - TÜGEM’nden 1 temsilci,

3 - TAGEM’nden 1 temsilci,

4 - TEDGEM’nden 1 temsilci,

5 - KKGM’nden 1 temsilci,

6 - Ziraat Fakültelerinden 2 temsilci,

7 - Veteriner Fakültelerinden 2 temsilci,

8 - TürkZiraat Mühendisleri Odasından 1 temsilci,

9 - TürkVeteriner Hekimleri Birliği MerkezKonseyinden 1 temsilci,

10 - MerkezBirliklerinin tümünü temsilen üç temsilci.

b) Gerektiği hallerde komiteyi oluşturan kuruluşların kompozisyonu ve temscilcilerin görev süreleri komitenin teklifi ve Bakanın onayı ile değiştirilebilir.

c) Temsilciler 2 yıllığına görev yaparlar.

d) Temsilciliği sona eren kişiler görev bitiminde tekrar görev alabilirler.

e) Kamu kuruluşlarında görev değişikliği halinde temsilcinin, Hayvan Islahı Milli Komitesindeki görevi sona erer.

f) TÜGEM,TAGEM, TEDGEM ve KKGM Hayvan Islahı Milli Komitesi toplantılarında en az Genel Müdür Yardımcıları seviyesinde temsil edilirler.

Görevleri

Madde 6 — Hayvan Islahı Milli Komitesinin görevleri şunlardır:

a) 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun yürütülmesi ile ilgili yönetmeliklerdeki değişikliklerin hazırlanmasını sağlamak.

b) Her hayvan türü için ulusal ıslah programlarının hedef ve ilkelerini belirlemek; bu programların uygulama ve yürütülmesi sürecini izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde düzenlemeler yapmak.

c) Hayvansal üretimin sorunları ve çözümü ile hayvancılığı geliştirmekle ilgili her konuda görüş ve önerilerde bulunmak.

d) Üretim ve ıslahla ilgili konularda gerek duyulduğunda, uzmanlardan oluşan alt kurullar oluşturmak, bu kurulların hazırlayacağı görüş ve önerileri inceleyip karara bağlamak.

e) Her türlü damızlık materyalin ithalatı ve ihracatı ile ilgili konularda temel kriterleri belirlemek ve Bakanlığa sunmak.

f) Her türlü damızlık materyal ve hayvansal ürünler ithalat ve ihracatı ile ilgili olarak uygulanmakta olan ve uygulanması gereken politikalar hakkında Bakanlığa görüş sunmak.

g) Hayvan ıslahı ile ilgili faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, bunlar arasında uyumu artıracak çalışmalarda bulunmak.

h) Yetiştiricilerin ıslah amaçlı kuracakları ya da kurdukları örgüt, birlik ve merkez birliklerine yol gösterici faaliyetlerde bulunmaktır.

Sekreterya görevini Bakanlık yürütür.

Çalışma Esasları

Madde 7 — Hayvan Islahı Milli Komitesi gündemli olarak yılda en az 2 kez, Hayvan Islahı Milli Komitesi Başkanının gerek görmesi veya üyelerin en az 1/3’ünün sekreteryaya yazılı müracaatından itibaren 30 gün içerisinde toplanır.

Madde 8 — Hayvan Islahı Milli Komitesinin kararları yönlendirici olup salt çoğunluk ile alınır.

Madde 9 — Önceki toplantıda kararlaştırılan gündem maddeleri yada başkan veya sekreterya tarafından belirlenen gündem maddeleri ile toplantı tarihi, toplantıdan en az 15 gün önce Hayvan Islahı Milli Komitesi üyelerine bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve

Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine

İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin

Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

 

MADDE 1 — 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının özelleştirme kapsam ve programına alınmaları halinde özelleştirme kapsam ve programına alınmadan önce görevleri itibariyle belirlenmiş hizmet kollarında değerlendirilmeye devam edilir. Bağlı ortaklıklardan özelleştirme kapsam ve programına alınan kurum ve kuruluşlar da önce bağlı bulundukları teşebbüslerin hizmet kolunda değerlendirilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kollarını gösteren Yönetmelik eki listede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

"01 sıra no’lu "Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri" hizmet kolunun 31 kurum kodunda yer alan “Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı” ve 41 kurum kodlu "T.C. Merkez Bankası Başkanlığı" Yönetmelik eki listeden çıkartılmıştır."

"02 sıra no’lu "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri" hizmet kolunun 03 kurum kodunda yer alan "Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı" Yönetmelik eki listeden çıkartılmıştır."

"10 sıra no’lu "Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri" hizmet kolunun 25 kurum kodunda yer alan "Sümer Halıcılık A.Ş. Genel Müdürlüğü" Yönetmelik eki listeden çıkartılmıştır."

"10 sıra no’lu "Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri" hizmet koluna;

29 kurum kodu ile Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlüğü,

30 kurum kodu ile Eti Elekrometalurji A.Ş Genel Müdürlüğü,

31 kurum kodu ile Eti Gümüş A.Ş. Genel Müdürlüğü,

32 kurum kodu ile Eti Bakır A.Ş. Genel Müdürlüğü,

33 kurum kodu ile ÇELBOR- Çelik Çekme Boru Sanayi ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü,

34 kurum kodu ile GERKONSAN- Gerede Çelik Konstrübsiyon ve Teçhizat Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü,”

Yönetmelik eki listeye eklenmiştir.

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı müştereken yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

 

Kristal Cam Ürünleri Yönetmeliği

(69/493/AT)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; kristal cam ürünlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini ve bu ürünlerin imalatları, etiketlenmeleri, sınıflandırma ve tanımlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve ürün ile ilgili farklılıkları gidermek, bu suretle alıcıyı ve üreticiyi korumaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Gümrük Tarifesi İstatistik Pozisyonu 70.13 başlık numarası altındaki sofra, mutfak, tuvalet, ev tezyinatı ve benzeri işler için kullanılan cam eşyayı kapsar.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler haricine ihraç edilmesi düşünülen ürünler bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

c) AT : Avrupa Topluluğunu,

d) Üretici: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünleri bu Yönetmelikte belirtilen şartlara ve kurallara göre imal ve ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin yurt dışında olması halinde üreticinin nam ve hesabına hareket etmek üzere üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi; yurt içinde bir temsilcinin bulunmaması halinde ise ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

e) Ürün : İmal, ıslah, ithal veya başka yollarla elde edilen ve piyasaya arz edilmesi hedeflenen yeni veya kullanılmış kristal camları,

f) Kristal Cam : Çeşitli metotlarla değişik şekillerde sade veya süslenmiş olarak imal edilen ve dekoratif amaçlı ev eşyalarının yapımında kullanılan özel kimyasal bileşimdeki camları,

g) Sembol : Kristal cam ürünlerinin sınıflarını belirleyen daire, kare veya üçgen biçiminde geometrik şekilleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulamaya İlişkin Hususlar

Uygulamaya ilişkin hususlar

Madde 5 — Uygulamaya ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir ürün, Ek 1’deki Tablonun (b) sütununda belirtilen tanımlardan birinde yer alıyorsa, bu ürün aynı Tablonun (h) ve (i) sütunlarında gösterilen ve açıklanan ilgili tanıma karşılık gelen bir tanıtıcı sembolü taşıyabilir.

b) Üretici, 2 nci maddede belirtilen ürünlerin imalat ve etiketleme özelliklerinin, bileşimlerinin ve bu tip ürünlere yönelik tüm tanıtım biçimlerinin bu Yönetmelik ve eklerinde getirilen tanımlara ve kurallara uygun olmasını sağlamalıdır.

c) Bir ticari markanın, bir firma isminin veya herhangi bir ibarenin esas bölüm, sıfat veya kök olarak Ek 1’deki Tablonun (b) ve (c) sütunlarında yer alan bir tanımı veya bu tanımlarla karıştırılması muhtemel bir tanımı içermesi halinde üretici; ticari markanın, ismin veya ibarenin önüne belirgin harflerle aşağıdaki hususları ekler.

1) Ürünün Ek 1’deki Tablonun (d)’den (g)’ye kadar olan sütunlarında belirtilen özelliklere sahip olması durumunda, ürünün tanımı,

2) Ürün Ek 1’deki Tablonun (d)’den (g)’ye kadar olan sütunlarında belirtilen özelliklere sahip değilse, ürünün tam niteliğinin beyanı.

d) Üretici, Ek 1’deki Tabloda verilen tanımlara ve tanıtıcı sembollere tek ve aynı etiket üzerinde yer verebilir.

e) Üzerlerinde tanımı ve sembolleri taşıyan ürünlerin Ek 1’deki Tablonun (d)’den (g)’ye kadar olan sütunlarında belirtilen özelliklere sahip olduğunu doğrulamak için Ek II’de belirtilen metotlar kullanılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tedbirler, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ve Bildirimler

Tedbirler

Madde 6 — Tedbirlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlık, 5 inci maddede belirtilen hususlara uyulmasının temini ile birlikte, Ek 1’de bulunan Tablonun (b) sütunundaki açıklamaların aynı ekin (d)’den (g)’ye kadar olan sütunlarında belirtilen özellikleri karşılamayan ürünlere yönelik olarak ticari bir şekilde kullanılmasını engelleyici tüm tedbirleri alır.

b) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik ve/veya alınan tedbirler ile ilgili olarak gerektiğinde tebliğler yayımlayabilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi

Madde 7 — Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı "Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik"te belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.

Bildirimler

Madde 8 — Bakanlık, kristal camlara ilişkin 69/493/EEC sayılı Avrupa Birliği direktifi dikkate alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin yürürlüğe konulduğunu Müsteşarlık aracılığıyla Avrupa Birliği Komisyonuna bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Aykırı davranışlara uygulanacak hükümler

Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan ve faaliyet gösterenler hakkında 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

 

Ek II

 

KRİSTAL CAM KATEGORİLERİNİN KİMYASAL VE FİZİKSEL

ÖZELLİKLERİNİN TAYİN METOTLARI

 

1- KİMYASAL ANALİZLER

1.1- Baryum Oksit (BaO) ve Kurşun Oksit (PbO)

1.1.1- BaO ve PbO Toplamının Tayini

Yaklaşık 0.5 gram ince toz haline getirilmiş cam numunesi, 0.0001gram yaklaşımla tartılır ve platin bir kapsüle konur. Su ile nemlendirilir ve %15 (h/h) sülfürik asit (H2SO4) çözeltisinden 10ml. ve hidroflorik asit (HF, d=1.14 g/ml) çözeltisinden de 10ml. eklenir. Kum banyosunda beyaz duman çıkıncaya kadar ısıtılır. Soğumaya bırakılır ve tekrar 10 ml hidroflorik asit (HF, d=1.14 g/ml) ilave edilir. Beyaz duman çıkıncaya kadar ısıtılır. Soğumaya bırakılır ve kapsülün iç yüzeyi su ile yıkanır. Beyaz duman yeniden çıkıncaya kadar ısıtılır. Soğutulur, dikkatlice 10ml su eklenir ve daha sonra bu 400ml’lik bir behere aktarılır. Kapsül birkaç kez %10 (h/h) sülfürik asit (H2SO4) çözeltisi ile yıkanır ve yıkamalar behere aktarılır. Aynı asit çözeltisiyle 100 ml’ye seyreltilir. 2-3 dakika süreyle kaynatılır ve bir gece beklemeye bırakılır.

Numune çözeltisi, darası alınmış porozitesi 4 olan bir süzgeç krozeden süzülür, önce %10’(h/h) sülfürik asit (H2SO4) çözeltisiyle, daha sonra iki veya üç defa etil alkol çözeltisiyle yıkanır. 150°C’ye ayarlanmış bir etüvde 1 saat kadar kurutulur, oda sıcaklığına kadar desikatörde soğutulur ve BaSO4 + PbSO4 olarak tartılır.

1.1.2- Baryum Oksit (BaO) Tayini

Yaklaşık 0.5 gram toz cam numunesi, 0.0001gram yaklaşımla tartılır ve platin bir kapsüle konur. Su ile nemlendirilir ve 10 ml. hidroflorik asit (HF, d=1.14g/ml) ve 5 ml. perklorik asit (HClO4, d=1.54 g/ml) eklenir. Kum banyosunda beyaz duman çıkana kadar ısıtılır.

Soğumaya bırakılır ve 10 ml. daha hidroflorik asit (HF, d=1.14g/ml) eklenir. Beyaz duman yeniden çıkıncaya kadar ısıtılır. Oda sıcaklığına kadar soğutulur ve kapsülün iç yüzeyi damıtılmış su ile yıkanır ve ısıtılarak kuruluğa kadar buharlaştırılır. 50 ml.’lik %10’luk (h/h) hidroklorik asit çözeltisi ilave edilerek çözünürleşme tamamlanıncaya kadar ısıtılır. Tayin çözeltisi 400 ml.’lik behere aktarılır ve 200 ml.’ye seyreltilir. Kaynama sıcaklığına kadar ısıtılır ve sıcak çözeltiden hidrojen sülfür (H2S) gazı geçirilir. Kurşun sülfür (PbS) çökeltisi beherin dibine çöktüğünde, hidrojen sülfür gazı kesilir. Çözelti sık gözenekli süzgeç kağıdından süzülür. Beher ve çökeltiyi ihtiva eden süzgeç kağıdı hidrojen sülfür gazı ile doygunluğa getirilmiş soğuk su ile yıkanır.

Süzüntü kaynatılır ve gerekirse 300 ml.’ye kadar buharlaştırılır. Kaynar haldeki çözeltiye %10’luk (h/h) sülfürik asit (H2SO4) çözeltisinden 10 ml. eklenir. Isıtma kesilir ve oda sıcaklığında en az 4 saat bekletilir. Sık gözenekli süzgeç kağıdından süzülür, soğuk su ile yıkanır. Çökeltiyi ihtiva eden süzgeç kağıdı darası alınmış bir platin krozeye aktarılır ve yakılır. 1050°C’de küllendirilir oda sıcaklığına kadar desikatörde soğutulur ve BaSO4 olarak tartılır.

1.2- Çinko Oksit (ZnO) Tayini

BaSO4 tayininden elde edilen süzüntü 200 ml kalıncaya kadar buharlaştırılır. Çözelti Metil kırmızısı (%0.1 etil alkol çözeltisi) mevcudiyetinde amonyak (NH3 , d=0.88 g/ml) çözeltisi ile nötralize edilir. 20 ml 0.1 N sülfürik asit (H2SO4) ilave edilir. pH metre kullanılarak veya 0.1 N sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisi ile pH’ı 2’ye ayarlanır. Çözeltiden soğukta hidrojen sülfür (H2S) gazı geçirilerek çinko sülfür (ZnS) çöktürülür.

Çökelmenin tamamlanması için 4 saat bekletilir ve sık gözenekli süzgeç kağıdından süzülür. Beher ve çökelti hidrojen sülfür gazı ile doygunluğa getirilmiş soğuk su ile yıkanır. Süzgeç kağıdı üzerinden 25 ml %10’luk (h/h) sıcak hidroklorik asit (HCl) çözeltisi damla damla ilave edilir ve çökeltinin çözünmesi sağlanır. Süzgeç kağıdı, süzüntü hacmi yaklaşık 150 ml oluncaya kadar kaynar su ile yıkanır. Çözelti turnusol kağıdı kullanılarak amonyak (d=0.88 g/ml) çözeltisi ile nötralize edilir, sonra 1-2 gram katı ürotropin ilave edilerek çözeltinin pH’ı yaklaşık 5’e tamponlanır. Yeni hazırlanmış % 0.5’lik sulu ksinol (xylenol) turuncusundan birkaç damla eklenir ve 0.1N komplekson III (Disodyum etilendiamin tetra asetat, EDTA) çözeltisiyle tayin çözeltisinin rengi pembeden limon sarısına dönüşene kadar titre edilir.

1.3- Potasyum Tetrafenilborat Olarak Çöktürme ve Tartma Metodu ile Potasyum Oksit (K2O) Tayini

İnce toz halinde hazırlanmış cam numunesinden yaklaşık 2 gramı, 0.0001 yaklaşımla tartılır ve platin bir kapsüle aktarılır. 2 ml nitrik asit (HNO3 , d=1.42 g/ml) ), 15 ml perklorik asit (HClO4 , d=1.54 g/ml) ve 25 ml hidroflorik asit (HF, d=1.14 g/ml) katılır. Önce su banyosu üzerinde sonra da kum banyosunda ısıtılır. Yoğun perklorik asit (HClO4) dumanı çıkışı bitince (tamamen kuru hale gelince) kalıntı 20 ml sıcak su ve 2-3 ml konsantre hidroklorik asit (HCl, d=1.18 g/ml) ile çözülür.

Tayin çözeltisi 200 ml’lik ölçülü bir balona aktarılır ve hacmi damıtılmış su ile ayarlanır. İyice karıştırılır.

Reaktifler:

%6 lık sodyum tetrafenilborat çözeltisi:

1.5 gr. sodyum tetrafenilborat 250 ml’lik damıtılmış suda eritilir. Hafif bulanıklığı gidermek için 1.0 gr. alüminyum hidroksit ilave edilir, 5 dakika süreyle çalkalanır ve sık gözenekli süzgeç kağıdından süzülür. Elde edilen ilk 20 ml’lik süzüntü aynı süzgeç kağıdından tekrar süzülür ve kalan reaktif çözeltisinin aynı süzgeç kağıdından süzülmesine devam edilir.

Yıkama çözeltisi: 0.1 g potasyum klorür (KCl), 50 ml 0.1N hidroklorik asit (HCl) çözeltisinde çözülür. Bu çözelti karıştırılırken çökelme tamamlanıncaya kadar sodyum tetrafenil borat çözeltisi (%6) ilave edilir. Süzgeç krozeden süzülür. Çökelti damıtık su ile yıkanır ve oda sıcaklığında desikatörde kurutulur. 20-30 miligramı 250 ml damıtılmış suya ilave edilir. Ara ara karıştırılarak 30 dakika bekletilir. Daha sonra, 0.5-1 gr Alüminyum hidroksit ilave edilir, birkaç dakika karıştırılır ve süzülür.

İşlem: Hazırlanan numune çözeltisinden belli bir hacim çözelti, yaklaşık 10 miligramlık potasyum oksit (K2O) ihtiva edecek şekilde pipet veya büret yardımıyla alınır ve 250 ml’lik behere aktarılır. 100 ml hacıma damıtık su ile seyreltilir. Tahmin edilen her 5 mg K2O için 10 ml olmak üzere hesaplanan miktarda sodyum tetrafenilborat çözeltisi yavaş yavaş karıştırılarak ilave edilir. 15 dakikadan fazla olmamak üzere bekletilir ve daha sonra darası alınmış porozitesi 3 veya 4 olan süzgeç krozeden süzülür. Yıkama çözeltisi ile yıkanır. 120°C’de 30 dakika süreyle kurutulur ve tartılır. K2O’nun dönüşüm faktörü 0.13143’dür.

1.4- Toleranslar

Her tayin için mutlak değer olarak ± 0.1 hata payı uygulanır. Tayin sonunda verilen tolerans içinde öngörülen değerden (%30, %24 veya %10) düşük sonuç elde edildiğinde, en az üç tayinin ortalaması alınmalıdır. Eğer ortalama sırasıyla 29.95, 23.95 veya 9.95’e eşit veya bunlardan büyükse, camın sırasıyla %30, %24 veya %10’luk sınıflara uygun olduğu kabul edilir.

2- FİZİKSEL TAYİNLER

2.1- Yoğunluk

± 0.01 hassasiyetle hidrostatik denge (Arşimed Prensibi) metoduyla tayin edilir. En az 20 gramlık bir numune havada ve 20°C’de damıtılmış suya batırılarak tartılır.

2.2- Kırılma indisi

Kırılma indisi uygun bir refraktometreyle ± 0.001 hassasiyetle ölçülür.

2.3- Mikrosertlik (yüzey sertliği)

50 gramlık bir yük kullanılarak ve 15 ölçüm değerinin ortalaması alınarak ASTM 92-65 (Revizyon 1965) nolu standarda göre yüzey sertliği ölçülür.

Sayfa Başı


 Tebliğler

 

—— • —— 

—— • ——

—— • ——

Konya Valiliğinden :

 

Konya İli Taşkın Kontrol Tesisleri Hakkında Karar

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç

Madde 1 — Bu Kararın amacı; Konya İli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sel baskınlarının can ve mal kaybına neden olmaması için taşkın kontrol tesislerinin amacına uygun olarak işletilmesi ve akarsu yataklarının korunmasıdır.

Kapsam

Madde 2 —Bu Karar; Konya İli Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yapılmış ve yapılacak olan taşkın kontrol tesislerinin işletilmesi ve akarsu yataklarının korunması ile ilgili kuruluş, görev, yetki ve çalışma, denetim esas ve usulleri ile gerekli hizmetlerin kurumlar arası görev dağılımını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 —Bu Karar, 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanununun 1, 2 ve 3 üncü maddeleri, 1580 sayılı Belediye Kanunu ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2872 sayılı Çevre Kanununun 15 ve 16 ncı maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (D), (E) ve (İ) bentleri ve 66 ncı maddesi delaletiyle 765 sayılı TürkCeza Kanununun 526 ncı maddesi, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (a) ve (k) bentleri, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun değişik 2 nci maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Karar kapsamındaki deyimler:

Baraj: Büyük kapasiteli depolama tesisi,

Gölet: Alçak baraj,

Sel Kapanı: Taşkın anında sel sularının akışını düzenleyen tesis,

Islah Tesis: Akarsu yataklarında düzenli akışı sağlayan inşa edilmiş tesis,

Akarsu Yatağı: Islah edilmemiş dere ve çay yatakları,

Kurul: Taşkın Koordinasyon Kurulu,

olarak tanımlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş

 

Madde 5 —Konya Şehiriçi Taşkın Kontrol Tesislerinin işletilmesi ve korunması; Konya Valiliği Başkanlığında; Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kaymakamlıklar, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir’e bağlı İlçe Belediye Başkanlıkları, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü,Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Çevre İl Müdürlüğü (Çevre Bakanlığı Yetkilileri), Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve DSİ IV. Bölge Müdürlüğünden teşekkül eden Taşkın Koordinasyon Kurulu tarafından koordine edilir. Bu Kurulun Başkanı Vali veya görevlendireceği Vali yardımcısıdır.Kurumlar üst düzeyde yetkilileriyle toplantılara katılırlar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Yetkiler

Görev

Madde 6 — a) Bu Kararda, ıslah tesislerinin fonksiyonuna mani olacak her türlü müdahaleleri (Kanalizasyon bağlantıları, enkaz ve çöp dökülmesi, yataktan malzeme alınması vb.) önleyici tedbirleri almak, periyodik denetimler ile saptanacak gerekli işletme, bakım ve onarımlarını ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılmasını sağlamak, imara açılmış veya açılacak sahalarda ve gecekondu bölgelerinde ıslahı henüz yapılmamış akarsu yataklarında taşkın önleyici tesislerin yapılması için öneride bulunmak.

b) DSİ tarafından yapılan ıslah ve taşkın kontrol tesislerinin Büyükşehir Belediye Başkanlığına veya ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarına 6200 sayılı DevletSu İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (k) bendi hükmüne göre devrinin yapılmasını sağlamak.

c) Birden fazla kurum ve kuruluşlarca aynı anda yapılması gereken onarım, temizlik ve alınacak tedbirler için ortak program hazırlamak.

d)Islah ve taşkın kontrol tesislerinin DSİ tarafından projelendirilmesini ve Belediyeler ile diğer ilgililerce hazırlanan projeler hakkında DSİ’den görüş alınmasını sağlamak.

e) Taşkın kontrol tesislerinden baraj, gölet, sel kapanı, ıslah tesisi ve akarsu yataklarına müdahalede bulunanlar, çöp dökenler, sanayi atığı atanlar, inşaat veya kazıdan çıkan atık ve toprağı dökenler, inşaat yapmak suretiyle müdahalede bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak üzere, tesisin bulunduğu ilçe belediye zabıtası, jandarma ve polis görevlendirilmiştir.

Madde 7 —Kurul’un taşkın kontrol tesisleriyle ilgili olarak aldığı kararlar, belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar veya özel ve tüzel kişiler için bağlayıcıdır.

Yetkiler

Madde 8 —Valinin veya görevlendireceği Vali yardımcısının başkanlığında yapılan toplantıda alınacak kurul kararlarının uygulanması hususunda, 5 inci maddede belirtilen kuruluşları Valilik münferiden veya müştereken görevlendirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantı Usulü

 

Madde 9 —Kurul’un toplantı yeri ve zamanı Valilikçe belirlenir ve dörder ay ara ile yılda üç defa toplanır. Toplantı 5 inci maddede belirtilen kuruluşların katılımlarıyla yapılır, alınan kararlar zapta geçirilerek imzalanır ve uygulanması için ilgili kuruluşlara iletilir.

Taşkın ihtimalinin bulunması halinde veya taşkın durumlarında Valilikçe kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

Madde 10 —Cezai Hükümler;

Bu konuda kanunlardaki adli, idari ve mali ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) 4 üncü maddede tanımı yapılan taşkın kontrol tesislerinden baraj, gölet, sel kapanı, ıslah tesisi ve akarsu yataklarına müdahalede bulunanlar, çöp dökenler, sanayi atığı atanlar, inşaat veya kazıdan çıkan atık ve toprağı dökenler, inşaat yapmak suretiyle müdahalede bulunanlar hakkında 765 sayılı TürkCeza Kanununun 526 ncı maddesi uygulanacaktır.

b) Ayrıca, bu Kararda belirtilen hususlarda görevlerini ihmal eden kamu görevlileri hakkında da idari ve cezai yasal işlem yapılacaktır.

Sekreterya

Madde 11 — Kurul’un sekreterlik görevini DSİ Bölge Müdürlüğü yapar. Sekreterlik, toplantı gündemini düzenler, alınan kararlardaki imzaları tamamlatır, yayar, ilgili mercilere ulaştırır ve kurumlar arası irtibatı sağlar.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Karar hükümlerini Konya Valisi yürütür.

—— • ——

Rize Valiliğinden :

 

Uçucu ve Uyuşturucu Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere

Satılmasının ve Kesici Aletlerin Taşınması ile

Bulundurulmasının Yasaklanmasına Dair Karar

 

1 — 5442 sayılı İlİdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince İl sınırları dahilinde, seyyar olarak sebze, meyve ve köftecilik yapan şahısların tezgahlarında bulundurdukları ayrıca okul önleri ve stadyum çevrelerinde dolaşan şahısların üzerlerinde taşıdıkları ekmek bıçağı, döner bıçağı, pala, ustura, satır ve kelebek bıçaklarının taşınması ve bulundurulması ile, 18 yaşından küçük çocuklara bally, tiner, uhu ve benzeri sentetik maddelerin satışlarının yapılması yasaklanmıştır.

2 — Alınan bu Karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında, eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesine göre, 765 sayılı TürkCeza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca işlem yapılacaktır.

3 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

4 — Bu Kararı Rize Valisi yürütür.

—— • —— 

 

DÜZELTME

        7/3/2002 tarihli ve 24688 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 2002/1 sıra no.lu Devlet İhaleleri Genelgesi’nin “2886 sayılı Devlet İhale Kanununun Uygulama İlke ve Esasları” başlıklı II. kısmının (J) bölümünün (Resmî Gazete Sayfa : 205) 1 numaralı bendinin üçüncü satırında “500 milyon liraya” şeklinde yer alan ibare; Maliye Bakanlığı’nın 18/3/2002 tarihli ve B.07.0.BMK.0.04/113-8-4518 sayılı yazısı üzerine, “450 milyon liraya” olarak düzeltilmiştir.

 

Sayfa Başı