Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

7 Şubat 2002

PERŞEMBE

Sayı : 24664

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2001/3543     İstanbul İli, Kağıthane İlçesinde Bulunan Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmaz Malların 4706 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Çerçevesinde Kullanılmak Üzere Tespiti Hakkında Karar

 

Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı

— Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 50)

 

Yönetmelik

— Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 3)

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 260) 

— 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2002 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2000/76 (4393 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2001/9 Sayılı Kararı

 

Yargıtay Kararı

— Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Bir Adet Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Sayfa Başı


Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığı’ndan:

K. Tarihi : 25.1.2002

K. No : 50

1) Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İdris ÇOBANOĞLU,

2) Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet ÖZTEL,

3) Yargıtay Tetkik Hâkimi Hüsnü ÇAĞLAYAN,

4) Yargıtay Tetkik Hâkimi Gülşen ERDOĞAN,

5) Yargıtay Tetkik Hâkimi Seyit ÇAVDAR,

6) Yargıtay Tetkik Hâkimi Abdurrahim ÖZER,

7) Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Hulusi ÖZEK,

8) Karşıyaka Ticaret Mahkemesi Başkanı Mehmet UYUMAZ,

9) Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı Cumali DEMİRKAYA,

10) Ankara Hâkimi İsmail Hakkı ASARLIOĞLU,

11) Ankara Hâkimi Necati SÖZ,

12) Ankara Hâkimi Faruk DERTLİ,

13) Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özden TÖNÜK,

14) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Akın DEMİR,

15) Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı A. Vehbi AKSOY,

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 25.1.2002 gün ve 50 sayılı kararı ile Yargıtay Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Sayfa Başı


Yönetmelik

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden :

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 65 inci maddesi ile Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından yayınlanan yönetmelik ve ilke kararlarına uygun olarak Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde lisansüstü eğitim-öğretimi düzenler.

Tanım

Madde 2 — Bu Yönetmelikte GYTE; Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü, Enstitü; Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü ve/veya Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü anlamında kullanılmaktadır.

Kapsam

Madde 3 — Lisansüstü öğretim, lisans öğretimine dayalı yüksek lisans ve yüksek lisans öğretimine dayalı doktora öğretimi ile bunların gerektirdiği eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar. Bu Yönetmelik hükümleri, ikinci öğretim ile yaz aylarında açılacak lisansüstü programlar için de geçerlidir.

Lisansüstü Programlar

Madde 4 — Lisansüstü programlar, Mühendislik ve Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimler Enstitülerinin ilgili Fakültelerinin bölüm veya anabilim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür.

Her Enstitü Kurulu, enstitü anabilim dalı başkanlarının görüşünü alarak, ilgili anabilim dallarında lisansüstü programların açılması için Rektörlüğe teklifte bulunabilir. Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile enstitü anabilim dalından farklı bir ad taşıyan lisansüstü program açılabilir.

Uygulanacak öğretimin esasları, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Lisansüstü Öğretim Programlarının İlanı ve Başvuru

Madde 5 — Enstitüler, hangi anabilim ve bilim dallarında lisansüstü öğretim yaptıracaklarını, adaylarda aranacak nitelikleri, kontenjanları, sınav programları ile birlikte son başvuru ve sınav tarihlerini tespit ederek ilan edilmek üzere, her yarıyılın sona ermesinden önce Rektörlüğe bildirir. İlanlar, Rektörlükçe yapılır.

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

Madde 6 — GYTE’nin farklı Enstitü anabilim dallarına veya diğer üniversitelerin lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler, yatay geçiş yoluyla aynı veya farklı adlardaki lisansüstü programlara Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilebilirler. Bunun için başvuruda bulunacak öğrencilerin halihazırda devam etmekte oldukları lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. Yatay geçişle ilgili şartlar, Enstitü Kurulunun önerisi ile Senato tarafından karara bağlanır.

İngilizce Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

Madde 7 — Bilimsel başarı seviyeleri lisansüstü programlara kabul için yeterli görülen adayların İngilizce Yeterlilik Sınavı Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılır. İngilizce Yeterlilik Sınavının yapılışı, İngilizce Hazırlık Öğrenimi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yerine getirilir ve bununla ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir. Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan İngilizce Yabancı Dil Sınavında başarılı olanların yanısıra, İngilizce lisans eğitim-öğretimi yapan bölümlerden mezun olan veya kayıt sırasında KPDS (100 tam not üzerinden en az 60), ÜDS (100 tam not üzerinden en az 60), TOEFL ve IELTS belgelerini ibraz eden öğrenciler yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. TOEFL ve IELTS başarı değerleri Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

Madde 8 — Enstitülerin doktora programlarına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan yüksek lisans derecelerini başvurdukları doktora programlarından farklı alanda almış olan adaylarla, yüksek lisans derecelerini GYTE dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylara eksikliklerini gidermek veya başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programı ile ilgili dersler kredisiz olup, toplam 12 kredi/saat karşılığı olan ders miktarını geçemez. Normal programlarda dersler için aranan şartlar, bilimsel hazırlık programı için de geçerlidir. Bu programın süresi, en çok bir takvim yılı olup (öğrencinin talep etmesi halinde bir yarıyılda da tamamlanabilir), geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen doktora programı süresine dahil edilmez.

Bilimsel hazırlık programında alınması önerilen dersler, doktora zorunlu ders yükünün tamamlanmasında esas alınan kredili dersler dışında tutulur. Bu derslerin sınav sonuçları, başarılı (P) / başarısız (F) olarak değerlendirilir. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla doktora programına yönelik dersler de aldırılabilir. Bu durumda doktora eğitim-öğretim süresi başlamış sayılır.

Özel Durumlarda Öğrenci Kabulü

Madde 9 — Yurt dışında ikamet eden T.C. veya yabancı uyruklu adaylar, lisansüstü programlara kabul edilebilir. Ancak, gerekli hallerde belgelere dayalı kabul, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yabancı uyruklu öğrenciler, başvurdukları enstitü anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü programlara sınavsız kabul edilebilir. Bu öğrencilerden Türkçe Yeterlilik Sertifikası olmayanlara dil öğrenmeleri için bir yıl süre tanınır. Belirtilen süre en çok bir yıl uzatılabilir. Ancak, yurt içi veya yurt dışında Türkçe eğitim-öğretim yapan üniversitelerden mezun olanlardan Türkçe Yeterlilik Sertifikası aranmaz.

Derslere Devam

Madde 10 — Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak, teorik derslerin %70’ine, uygulamaların %80’ine devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

Lisansüstü Derslerin Kredi Değerleri

Madde 11 — Bir lisansüstü dersin kredi değeri; bir yarıyıl süren o derse ait haftalık ders saatinin tamamı ile uygulama saatinin yarısının toplamına eşittir. Lisansüstü derslerin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Kurulu kararıyla belirlenir. Seminer, uzmanlık alanı dersi, dönem projesi ve tez çalışması kredisizdir.

Ders Sınavları ve Değerlendirme

Madde 12 — Lisansüstü derslerinin sınavları; ara, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları şeklinde gerçekleştirilir. Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl çalışmalarından başka birde yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosunca tespit edilen akademik takvime uygun olarak Enstitü tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu başarı notu; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı dikkate alınır. Başarı notunun hesaplanmasında ara sınav notunun %40’ı, yarıyıl sonu sınav notunun % 60’ı alınır. Sınav sonuçları, 15 gün içerisinde Enstitüye ulaştırılır. Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilan edildiği tarihten itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilirler. Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü alınarak haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir ara sınava giremeyen öğrenciye ilan edilen sınav takvimi süresi içinde başvurduğu takdirde Enstitü Yönetim Kurulunca mazeret sınav hakkı verilir ve Enstitü tarafından daha önce belirlenen tarihler arasında mazeret sınavları yapılır.

Ders Notları

Madde 13 — Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notu olarak takdir olunur. Notlarla ilgili diğer hususlar, GYTE Senatosunca belirlenir.

Katsayısı

Puan Yarıyıl Sonu

Başarı Notu

90-100

AA

4.0

85-89

BA

3.5

80-84

BB

3.0

75-79

CB

2.5

70-74

CC

2.0

65-69

DC

1.5

60-64

DD

1.0

50-59

FD

0.5

49 ve aşağısı

FF

0

Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun yüksek lisansta en az CC, doktorada ise en az CB olması gerekir. Bu sınırın altında not alan yüksek lisans öğrencileri 4 yarıyıl sonunda 2.5 (CB), doktora öğrencileri 3.0 (BB) not ortalamasını sağlamışlar ise başarısız oldukları ders/veya derslerden muaf sayılırlar. İlk veya daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1.50’den az olan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Notlarda Maddi Hata

Madde 14 — Enstitü Müdürlüğü tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğrencinin başvurusu üzerine, mensup olduğu anabilim dalı başkanlığı tarafından incelenerek Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

Ders Saydırma

Madde 15 — Öğrencilerin, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programdan ders saydırma, muafiyet sınavları sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme şartları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Öğretimi

Madde 16 — Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların Enstitünün hangi anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği GYTE Senatosunca belirlenir.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin başvurusu, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yapılabilir.

Yüksek Lisans Sınavına Kabul

Madde 17 — Yüksek lisans sınavına kabul edilebilmek için adaylarda aranan şartlar şunlardır:

a) Lisans diplomasına sahip olmak,

b) LES sınavından en az 50 puan almış olmak,

c) İlanda belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunmak.

Giriş Sınavı

Madde 18 — Mülakat ve ilgili anabilim dalı için belirlenen türden LES sınav sonuçları ile lisans mezuniyet başarı notu aşağıda belirtildiği gibi değerlendirilerek başarılı bulunan adaylar yüksek lisans programlarına kabul edilirler. Sınav sonuçlarına ilişkin tutanak ve sınav evrakı, anabilim dalı başkanlığınca İngilizce Yeterlilik Sınavından bir gün önce Enstitüye iletilir ve sonuçlar, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştirildikten sonra Müdürlükçe ilan edilir.

Kabul için başarı notunun belirlenmesinde, LES Sınavı sonucunun %50’si, mülakat sınav sonucunun %40’ı ile lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u toplanarak başarı notu belirlenir. Başarı notunun yüz üzerinden en az 65 olması gerekir. Değerlendirmede başarılı bulunan öğrenciler, öğretim yarıyılı başlamadan önce, İngilizce Yeterlilik Sınavına tabi tutulurlar.

Kesin Kayıt

Madde 19 — Yüksek lisans giriş sınavında başarılı olan öğrenciler, Enstitüce belirlenen süre içerisinde kaydını yaptırmak zorundadırlar.

Öğrencilerin kayıt olma, kayıt yenileme ve kayıt silme işlemleri; Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve denetlenir.

Danışman

Madde 20 — Enstitü Yönetim Kurulu; Enstitüye kayıt yaptıran yüksek lisans öğrencisine ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle anabilim dalında görevli öğretim üyeleri arasından bir danışman tayin eder. Anabilim dalında yeterli öğretim üyesi bulunmaması halinde, en yakın anabilim dalı öğretim üyelerinden de danışman tayin edilebilir. Danışman, öğrencinin kabul edilmiş olduğu yüksek lisans programı için Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen programdaki dersler arasından alacağı dersleri belirler ve her yarıyılın başında Enstitüye yazılı olarak bildirir. Danışman, öğrencinin ders kayıt formlarını, seminer sonucunu, tespit edilen tez konusunu veya bitirilen tezini, ihtiyaç halinde, kayıt dondurma ve ek süre isteğini vesaire durumlarını Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla zamanında Enstitüye bildirir. Danışmanın talebi ve/veya Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüşü ile veya danışman öğretim üyesinin 3 aydan daha uzun süreli GYTE dışında görevlendirilmesi veya GYTE’den ayrılması halinde Enstitü Yönetim Kurulunca yeni bir danışman tayin edilir.

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 21 — Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program, en az yedi adet ders, seminer ve tez çalışmasından oluşur.

Öğretim Süresi

Madde 22 — Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi 4 yarıyıldır. Dördüncü yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminerlerini başarıyla tamamlamayan öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kaydı silinir. Kredili derslerini ve seminerlerini başarıyla tamamlayan, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrenciye danışmanın teklifi, anabilim dalı başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en fazla 2 yarıyıl ek süre verilebilir.

Dersler

Madde 23 — Bir yüksek lisans öğrencisi en az 7 adet ders ve toplam (en az) 21 kredi/saat değerinde ders yükünü başarı ile tamamlamak zorundadır. Ayrıca, danışmanın teklifi, ilgili anabilim dalı başkanlığı’nın olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilere diğer yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü ders alabilmeleri imkanı tanınır. Ancak, bu öğretim kurumlarından alınacak ders kredi/saati, toplam kredi/saatinin 1/3’ünden fazla olamaz.

Öğrenci, kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı dersine de kayıt yaptırmak zorundadır.

Seminerler

Madde 24 — Her yüksek lisans öğrencisi, ilk dört yarıyıl içinde iki seminer çalışması yapmak zorundadır. Konusu danışman tarafından belirlenen ve yürütülen seminer çalışması kredisiz olup, "Başarılı veya Başarısız" olarak değerlendirilir. Seminer programları, danışmanın teklifi çerçevesinde anabilim dalı başkanlarınca ilan edilir.

Yüksek Lisans Tezi

Madde 25 — Danışman, öğrencinin de görüşünü almak suretiyle tez konusunu ve projesini Enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığı kanalıyla GYTE Senatosunca kabul edilen haklı ve geçerli nedenler dışında, en geç üçüncü yarıyıl başında Enstitüye bildirir. Tez konusu, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır. Mazeretsiz tez konusunu bildirmeyen ve/veya uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmayan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

Madde 26 — Öğrenci, Türkçe yazılan ve "GYTE Tez Yazım Kılavuzu" kurallarına uygun olarak hazırlanan yüksek lisans tezinin ciltlenmemiş 6 nüshasını, danışmanın tezin kabul edildiğini belirten bir dilekçesi ile birlikte enstitü anabilim dalı başkanlığı vasıtasıyla Enstitü Müdürlüğüne teslim eder.

Tez Jürisi ve Sınav

Madde 27 — Enstitü Yönetim Kurulu; tezini teslim eden öğrenciye anabilim dalı başkanlığının önerisiyle, içinde Danışmanın da bulunduğu en az biri başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyeleri arasından üç veya beş öğretim üyesinden oluşan bir jüri seçer. Jürinin 5 üyeden oluşması halinde ikinci tez danışmanı da Jüri üyeleri arasında yer alabilir.

Jüri; bir ay içinde öğrenciyi 45 ila 60 dakikalık bir tez sınavına tabi tutar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav, dinleyicilere açıktır.

Jüri; tez hakkında "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Sınav sonunda verilen karar, jüri üyelerinin ferdi ve müşterek raporlarıyla birlikte bir tutanakla en geç üç gün içinde anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir. Tezin reddi halinde öğrencinin Enstitüyle ilişkisi kesilir. Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye bir aydan az olmamak üzere üç aya kadar süre tanınır. Bu süre sonunda tezin tekrar eksik veya yetersiz bulunması durumunda öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

Tezli Yüksek Lisans Diploması

Madde 28 — Tez savunma sınavında başarılı olan ve yüksek lisans tezinin ciltlenmiş 10 nüshası ile tezin tümünü kapsayan 2 adet bilgisayar disketi sınav tarihinden itibaren engeç 1ay içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim eden öğrenciye bilim alanının özelliğine göre verilecek unvanı belirleyen ve Enstitü Müdürü ile Rektörün imzalarını taşıyan bir Yüksek Lisans Diploması verilir. Diplomaya öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı yazılır. 1 aylık süre içinde tezini teslim etmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Diplomanın şekli ve kapsamı GYTE Senatosunca belirlenir. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 29 — Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektedir. Tezsiz yüksek lisans programı, İkinci Lisansüstü Öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz kredi/saatten az olmamak şartıyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi; kredisiz olup "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. GYTE Senatosu tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda "Yeterlilik Sınavı" uygulanır.

GYTE öğretim elemanları, tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz.

Danışman

Madde 30 — Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktoralı bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar danışman olarak belirleyerek Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşen danışman, 20 nci maddede sayılan görevleri yerine getirir.

Süre

Madde 31 — Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, en fazla altı yarıyıldır.

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Madde 32 — Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrencinin durumu, danışman tarafından anabilim dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye bildirilir. Bunu müteakiben yüksek lisans öğrencisine Enstitü Müdürü ile Rektörün imzalarını taşıyan tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diplomaya üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise meslek unvanı da yazılır.

Diplomanın şekli ve kapsamı GYTE Senatosunca belirlenir. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 33 —Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerden birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora programı, yüksek lisansa dayalı 8 yarıyıllık programı kapsar. Bu program; ders, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına girmeyen bir öğrenciye ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Doktora Giriş Sınavına Başvuru ve Kabul

Madde 34 — Doktora programları, 4 üncü maddede belirtilen esaslar dahilinde açılır.

Madde 35 — Doktora giriş sınavına kabul edilebilmek için adayın bir yüksek lisans derecesine sahip olması ve LES’den en az 50 puan almış olması gerekir.

Aday öğrenciler, ilandaki başvuru süresi içinde giriş sınavına kayıt için yüksek lisans derecelerini belirleyen belge ve dilekçeleri ile Enstitüye müracaat ederler. Adaylar, dilekçelerinde sınava girmek istedikleri anabilim dallarını belirtirler.

Sınavsız Kabul

Madde 36 — Yüksek lisans öğrenimi ağırlıklı not ortalaması en az BA olan, tez savunmasını başarı ile tamamlayan ve yabancı dil seviyeleri yeterli olan öğrenciler; anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine mülakat sınavına tabi tutulmadan doktora öğrenciliğine aday gösterilebilir. Sınavsız alınacak öğrenci sayısı, ilan edilen kontenjanın yarısından fazlasını geçemez.

Giriş Sınavı

Madde 37 — Doktora giriş sınavı, kural olarak mülakat ve ilgili anabilim dalı için belirlenen türden LES sınavı sonucunun ve yüksek lisans not ortalamasının aşağıda belirtildiği gibi değerlendirilmesinden ibarettir. Enstitü Yönetim Kurulu mülakat sınavı yapmak ve değerlendirmek üzere her anabilim dalı için, öncelikle o anabilim dalı üyelerinin arasından üçü asil, ikisi yedek olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşan bir "Jüri" seçer.

Bilim sınavında başarılı olmak için LES Sınavı sonucunun %50’si, mülakat’ın %40’ı ve yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 10’u toplanarak başarı notu belirlenir. Sınav sonuçlarına ilişkin tutanak ve sınav evrakı, jüri başkanınca anabilim dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye iletilir.

Daha önce ilan edilmiş kontenjanlar, değerlendirmede tam notun yüz üzerinden en az 65’ini alan öğrenciler sıralanarak doldurulur ve sonuçlar, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştikten sonra Müdürlükçe ilan edilir. Başarılı bulunan öğrenciler öğretim yarıyılı başlamadan önce, İngilizce Yeterlilik Sınavına tabi tutulurlar.

Danışman

Madde 38 — Enstitü Yönetim Kurulu, Doktora programına kesin kayıt yaptıran öğrenciye anabilim dalı başkanlığınca önerilen Doktora programlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından bir danışman tayin eder. Danışman öğrenci ile birlikte, Enstitü Kurulunca kabul edilen programda yeralan dersler arasından alınması gereken dersleri belirler ve her yarıyılın başında Enstitüye yazılı olarak bildirir. Danışman, öğrencinin ders kayıt formlarını, seminer sonucunu, tespit edilen tez konusunu veya bitirilen tezini, ihtiyaç halinde kayıt dondurma ve ek süre isteğini vesaire durumlarını anabilim dalı başkanlığı kanalıyla zamanında Enstitüye bildirir. Danışmanın talebi ve/veya anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ile veya danışman öğretim üyesinin 3 aydan daha uzun süreli GYTE dışında görevlendirilmesi veya GYTE’den ayrılması halinde ilgili enstitünün yönetim kurulunca yeni bir danışman tayin edilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

Dersler

Madde 39 — Bir Doktora öğrencisi, birbirini takibeden ençok dört yarıyıl içinde en az 7 adet ve toplamı 21 kredi/saat değerinde (en az) ders yükünü başarı ile tamamlamak zorundadır. Ayrıca danışmanın teklifi, ilgili anabilim dalı başkanlığı'nın olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilere diğer yükseköğretim kurumlarından lisansüstü dersler alabilmeleri imkanı tanınır. Ancak, bu kurumlardan alınacak ders kredi/saati, toplam ders kredi saatinin 1/3’ünden fazla olamaz.

Öğrenci, kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı dersine de kayıt yaptırmak zorundadır.

Seminer

Madde 40 — Doktora öğrencisi ders öğrenimi süresince iki seminer çalışması yapmak zorundadır. Konuları danışman tarafından tespit edilip ve yürütülen seminer çalışması kredisiz olup, "Başarılı" veya "Başarısız" şeklinde değerlendirilir. Seminer çalışmalarının programları, anabilim dalı başkanlarınca ilan edilir.

Doktora Yeterlilik Sınavı

Amaç

Madde 41 — Yeterlilik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

a) Doktora yeterlilik sınavları, yılda iki kez olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında Senato tarafından belirlenecek takvime uygun olarak yapılır. Öğrenciler yeterlilik sınavına en geç 5 inci yarıyılın içinde girmek zorundadır.

b) Doktora yeterlilik sınavına girebilmek için ÜDS 100 tam not üzerinden en az 60 almak gerekir. TOEFL ve IELTS başarı değerleri Senato tarafından belirlenir.

c) Yeterlilik sınavları; ilgili anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, 3 yıl süreyle görev yapacak olan 5 kişilik Doktora Yeterlilik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

d) Öğrencinin derslerini ve seminerlerini başarı ile tamamlamasından sonra Yeterlilik Komitesi, içinde danışmanın da yer alacağı 3 veya 5 öğretim üyesinden oluşan bir Yeterlilik Sınav Jürisi belirler.

e) Yeterlilik sınavı, öğrencinin ilgili bilim dalındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur.

f) Doktora Yeterlilik Komitesi yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek, öğrencinin başarılı/ başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar anabilim dalı Başkanlığınca sınavı izleyen en geç 3 gün içinde bir tutanakla Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Başarısızlık durumunda bir yarıyıl sonra yeterlilik sınavı tekrarlanır. Öğrenci tekrar başarısız olursa Enstitü ile ilişkisi kesilir.

g) Doktora Yeterlilik Komitesi, yeterlilik sınavını başaran bir öğrencinin zorunlu ders yükü tamamlanmış bile olsa, aldığı derslere ek olarak en çok 3 ders daha almasına karar verebilir. Fazladan alınacak ders(ler)i altıncı yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

h) Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

Tez İzleme Komitesi

Madde 42 — Yeterlilik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir "Tez İzleme Komitesi" oluşturulur.

Tez İzleme Komitesi; üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda bu tez danışmanı da dilerse Komite toplantılarına katılabilir.

Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması

Madde 43 — Doktora yeterlilik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, danışmanın denetiminde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az onbeş gün önce Komite üyelerine dağıtır.

Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ve tez önerisinin 2 nüshası, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla teslim edilir.

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi, bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce Komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yarıyıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, Komite tarafından “başarılı” veya “başarısız” olarak belirlenir. Komite tarafından üstüste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması

Madde 44 — Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, "GYTE Tez Yazım Kılavuzu" kurallarına uygun biçimde Türkçe yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrenci, yazacağı doktora tezinin ciltlenmemiş 7 nüshasını savunma öncesi Enstitüye teslim etmelidir.

Doktora Tez Jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı; Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav dinleyicilere açıktır.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye bir tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora Diploması

Madde 45 — Tez sınavında başarılı olmak ve diğer şartları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş 10 nüshası ile tezin tümünü kapsayan 2 adet bilgisayar disketini sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci "Doktora Diploması" almaya hak kazanır. 1 aylık süre içinde tezini teslim etmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Öğrenciye verilecek diplomada, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylamış adı, Enstitü Müdürü ile Rektörün imzaları yer alır. Diplomanın şekli ve kapsamı, GYTE Senatosunca belirlenir. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlülükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 46 — 7/6/1999 tarihli ve 23718 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 47 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 48 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü tarafından yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Sayfa Başı