Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

5 Şubat 2002

SALI

Sayı : 24662

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’e, Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2002/3581 6772 sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar

 

Yönetmelik

— Başkent Üniversitesi Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-9)

— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-10)

 

DÜZELTME (Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programının Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik ile İlgili)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

4 Şubat 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-1807

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Şubat 2002 tarihinde Macaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Şubat 2002

B.01.0.KKB.01-06-29-2002-89

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Şubat 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1807 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Şubat 2002 tarihinde Macaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

4 Şubat 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-1808

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Şubat 2002 tarihinde Pakistan’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Şubat 2002

B.01.0.KKB.01-06-30-2002-90

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Şubat 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1808 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Şubat 2002 tarihinde Pakistan’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2002/3581

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2002 yılında;

a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 29/3/2002, diğer yarısının 27/5/2002 tarihinde,

b) Kanunun 3 üncü maddesine göre yapılacak ilave tediyenin ödeme tarihleri daha sonra belirlenmek üzere 2003 yılında,

c) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ilave tediyenin tamamının 27/12/2002 tarihinde,

yapılması; Maliye Bakanlığı’nın 14/1/2002 tarihli ve 658 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/1/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Devlet BAHÇELİ

 

 

 

Başbakan V.

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. K. TANRIKULU

M. KEÇECİLER

M. BOSTANCIOĞLU

R. DOĞRU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

N. ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

R. DOĞRU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

R. K. YÜCELEN

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

E. S. GAYDALI

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı V.

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Yönetmelik

Başkent Üniversitesinden :

Başkent Üniversitesi Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — Bu Yönetmelikle, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 3/j ve 5/ı maddelerine dayanılarak, Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Başkent Üniversitesi Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜDAM) kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4 üncü maddede belirtilen hususları gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalarla ilgili esasları düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Başkent Üniversitesini,

b) Merkez: Başkent Üniversitesi Dil Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,

d) Müdür: Başkent Üniversitesi Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

e) Yönetim Kurulu: Başkent Üniversitesi Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu ve

f) Üniversite Öğrencileri: Başkent Üniversitesi Öğrencilerini

ifade eder.

Merkezin Amaçları

Madde 4 — Merkez, aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.

a) Üniversitede Hazırlık Bölümünde ve programlarda zorunlu olarak verilen İngilizce dışında, Üniversitenin öğretim dili olan Türkiye Türkçesi ile Türk Lehçelerinin (Özbekçe, Kazakça, Azerice, Kırgızca, Türkmence, Tatarca, Uygurca) ve Ermenicenin yanı sıra Çince, İspanyolca, Arapça, Almanca, Rusça, Japonca gibi dünyanın önde gelen dillerini öğretmek; bu dillerin kendileri ve öğretimleri üzerinde araştırmalar yapmak; konferans, sempozyum ve paneller düzenlemek; yayım faaliyetlerinde bulunmak.

b) Başkent Üniversitesinde 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendine göre zorunlu Türk Dili derslerinin verilmesini sağlamak, bu amaçla organizasyonlar yapmak.

c) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin başka ülkelerin hükümetleriyle yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde, çeşitli kuruluşlarla dil öğretimi konusunda, ortak eğitim ve öğretim, araştırma, uygulama ve yayım faaliyetlerinde bulunmak.

d) Dil öğretimi konusunda yöntemler geliştirmek; bu konuda, yurtiçindeki ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Yurtdışından gelen Üniversite öğrencilerine Türkiye Türkçesi’ni öğrenmelerini sağlayacak kurslar açmak.

Çalışma Esasları

Madde 5 — Merkez 4 üncü maddede belirtilen amaçlara ulaşılmasını sağlamak üzere aşağıda belirtilen çalışmaları yürütür.

a) Merkez, her dönemde açılacak zorunlu Türk Dili derslerini düzenler ve öğretimini gerçekleştirir.

b) Üniversite öğrencileri için 4 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen dillerden bazılarını veya tamamını seçmeli ders olarak açabilir.

5/a ve 5/b maddelerinde belirtilen konularda, Başkent Üniversitesi Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

c) Merkez, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen dillerde sertifikaya yönelik kurslar açabilir. Bu kursları üniversite öğrencileri de seçmeli ders olarak alabilirler.

Sertifikaya yönelik kurslar Yönetim Kurulu kararıyla açılır. Bu kurslarla ilgili programlar (dersler, derslerin haftalık saatleri ve kredileri, derslerin içerikleri) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Üniversite Senatosu tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

Sertifikaya yönelik kurslarda, programı başarıyla tamamlayanlara, ilgili dilin programını başarı ile tamamladığını gösteren, örneği Üniversite Senatosunca belirlenen ve Rektör ile Müdürün imzasını taşıyan bir belge verilir.

Sertifikaya yönelik kurslardan başarı belgesi alınabilmesi için bu sertifika programındaki bütün derslerden en az "C" notu alınması gerekir. Sertifikaya yönelik kursları alan üniversite öğrencileri için bu kurslardan alınan notlar, diğer seçmeli derslerdeki gibi işlem görür.

d) Merkez, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen dillerde Yönetim Kurulu kararıyla sertifikaya yönelik olmayan kurslar açabilir.

Bu kurslara katılanlar ile sertifikaya yönelik olan kurslara başlamış fakat programı tamamlamamış olanlara, başarılı oldukları kursların adlarını ve düzeylerini belirten ve Merkez Müdürünce imzalanan bir katılma belgesi verilir. Katılma belgesi örneği, Yönetim Kurulunca belirlenir. Sertifikaya yönelik olmayan dil derslerinde dersin öğretim sorumlusunun tayin edeceği ölçme ve değerlendirme kuralları geçerlidir.

e) Merkez, Rektörün belirleyeceği diğer konularda gerekli çalışmaları yapar.

Örgütlenme ve Yönetim

Madde 6 — Merkezin organları;

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulundan

oluşur.

a) Müdür: Müdür, Rektör tarafından Başkent Üniversitesinin tam zamanlı öğretim elemanları arasından, üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin temsilcisidir.

Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu üyelerinden birini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısının görev süresi, Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür, görevinden kısa süreli ayrılmalarında vekaleti yardımcısına bırakır; üç ayı aşan bir süre görevden uzak kalacaksa, kalan süreyi tamamlamak üzere yerine yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri;

a) Merkezin amaçları doğrultusunda etkin ve verimli çalışmasına yönelik öneriler oluşturarak uygun kararların alınmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Yönetim Kurulu toplantılarını düzenlemek, toplantılara başkanlık etmek ve kurul kararlarını uygulamak,

c) Merkezin ve bağlı birimlerinin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak,

d) Merkezin çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, çalışma raporlarını oluşturmak ve bunları Yönetim Kurulunun onayına sunmaktır.

b) Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu, Türk Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı ve İngilizce Hazırlık Bölümleri ile Üniversitenin diğer birimlerinde görev yapan tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ve Merkez Müdüründen oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye, tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilk görevlendirme sırasında uygulanan esaslar çerçevesinde yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az iki ayda bir toplanır. Gerekli hallerde

Müdür, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

b) Müdürün ve Kurul üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Her dönemin başında, Üniversite lisans öğrencileri için açılacak Türk Dili derslerinin programlarını ve bu derslerin öğretim sorumlularını belirlemek.

d) Yurtdışından gelen Üniversite öğrencileri için açılacak Türkçe derslerini kararlaştırmak.

e) Sertifikaya yönelik olan ve olmayan kursların programlarını hazırlamak, Üniversite Senatosuna sunmak.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 7 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, 24/1/1998 tarihli ve 23240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Başkent Üniversitesi Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 8 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

 

Sayfa Başı


DÜZELTME

1/2/2002 tarihli ve 24658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, “Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programının Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik”in 22 nci maddesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 4/2/2002 tarihli ve 2002.01.KRLÖBM-1715 sayılı yazısı üzerine, aşağıdaki düzeltme yapılmıştır.

 

 

Resmî Gazete Sayfa: 15, Satır: 18-19 Yanlış : ... bu Yönetmeliğin 21 inci madde sinde belirlenen Fonun sermaye katkısının maliyet bedeli, ... Doğru : ... Fonun sermaye katkısının maliyet bedeli, ...

Sayfa Başı