Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

17 Ocak 2002

PERŞEMBE

Sayı : 24643

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

4738 Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’e, Maliye Bakanı Sümer ORAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’na, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman DURMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Ulaştırma Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Nejat ARSEVEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2001/3523 Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Lehine Yapılacak Kamulaştırmalarda 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Karar

 

Yönetmelikler

2001/3529 Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

2001/3530 "CE" Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

2001/3531 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik

— Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği EK-3 Listede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hentbol Müsabaka Yönetmeliğinin 54 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Beşeri İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarların Tıbbi Tanıtım Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Motorlu Araçların Önden Çarpma Halinde Araçta Bulunan Kişilerin Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (96/79/AT)

— Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Geçici 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Haliç Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 17)

— Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Sıcaklık Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği (No: 2001/45)

— Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Analiz Metodları (No: 2001/46)

— 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2002 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No: 2002/1)

— Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esasla Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri : XI, No : 22)

— Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No : XI, No : 23)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E: 2000/35 (595 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili), K: 2001/90 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2001/276 (4389 ve 1211 Sayılı Kanunlarla İlgili), K: 2001/91 Sayılı Kararı

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 6 Adet Karar

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

— Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 18 Adet Karar

 

Yüksek Seçim Kurulu Kararları

— Yüksek Seçim Kurulunun 20 Sayılı Kararı

— Yüksek Seçim Kurulunun 21 Sayılı Kararı


YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

 

Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası

Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu

Hakkında Kanun

 

 

Kanun No. 4738

Kabul Tarihi : 10.1.2002

 

MADDE 1. — Birleşmiş Milletler tarafından 10 Ocak 2000 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye Cumhuriyeti adına 27 Eylül 2001 tarihinde New York’ta imzalanan "Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme"nin ekli beyanda bulunulmak suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

15/1/2002

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

16 Ocak 2002

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-780

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Ro-Ro gemilerinden MV “UNDBİRLİK”in denize indirilme ve isimlendirme törenine katılmak üzere, 17 Ocak 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Maliye Bakanı Sümer ORAL’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Dr. Devlet BAHÇELİ

Başbakan V.      

—————

                                T.C.

 

              CUMHURBAŞKANLIĞI

16 Ocak 2002

          B.01.0.KKB.01-06-12-2002-46

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 16 Ocak 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-780 sayılı yazınız.

Ro-Ro gemilerinden MV “UNDBİRLİK”in denize indirilme ve isimlendirme törenine katılmak üzere, 17 Ocak 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Maliye Bakanı Sümer ORAL’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

16 Ocak 2002

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-781

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Ro-Ro gemilerinden MV “UNDBİRLİK”in denize indirilme ve isimlendirme törenine katılmak üzere, 17 Ocak 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Dr. Devlet BAHÇELİ

Başbakan V.     

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

16 Ocak 2002

B.01.0.KKB.01-06-13-2002-47

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 16 Ocak 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-781 sayılı yazınız.

Ro-Ro gemilerinden MV “UNDBİRLİK”in denize indirilme ve isimlendirme törenine katılmak üzere, 17 Ocak 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf  GÖKALP’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

16 Ocak 2002

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-782

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Ocak 2002 tarihinde Cezayir’e gidecek olan Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof. Dr. Abdülkadir AKCAN’ın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman DURMUŞ’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Dr. Devlet BAHÇELİ

Başbakan V.      

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

16 Ocak 2002

B.01.0.KKB.01-06-14-2002-48

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 16 Ocak 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-782 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Ocak 2002 tarihinde Cezayir’e gidecek olan Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof. Dr. Abdülkadir AKCAN’ın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman DURMUŞ’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

16 Ocak 2002

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-783

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

17 Ocak 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Oktay VURAL’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Dr. Devlet BAHÇELİ

Başbakan V.      

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

16 Ocak 2002

B.01.0.KKB.01-06-15-2002-49

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 16 Ocak 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-783 sayılı yazınız.

17 Ocak 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Oktay VURAL’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

16 Ocak 2002

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-784

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Yatçılık Fuarı’na katılmak üzere, 17 Ocak 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR’ın dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Nejat ARSEVEN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Dr. Devlet BAHÇELİ

Başbakan V.      

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

16 Ocak 2002

B.01.0.KKB.01-06-16-2002-50

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 16 Ocak 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-784 sayılı yazınız.

Yatçılık Fuarı’na katılmak üzere, 17 Ocak 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR’ın dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Nejat ARSEVEN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

 

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

Devlet Bakanlığından :

 

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel

Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 24/2/1989 tarihli ve 20090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16 — Enstitü, elindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesi örneklerinin verilmesi hususunda Bakanlar Kurulunca tespit edilen hükümler uygulanır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Teşkilat şemasına göre, TODAİE’nün, Genel Sekreterlik ve birimlerinin ve alt birimlerinin kodlarının ayrı ayrı tespit edilmesi işlemine geçilir.

Birimlerin kodlarının tespiti işlemi veya yeni kurulan birim ve altbirimler için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ayırma sonucunda, arşiv malzemesinin ait olduğu birime kadar, daha önceden belirlenmiş kodlarını gösteren, lastikten yapılmış "Arşiv Yer Damgası" (Ek:1), evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. Arşiv yer damgasında, "Alt Birim Kodu"na kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden, bunların belirlenmiş kodları lastik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın "Kutu veya Klasör Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurum Arşivinde saklanma süresini tamamlayan arşiv malzemesi, "Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecekler" şeklinde ayrılarak, hazırlanacak "Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu" (Ek:5) ile (varsa kayıt defterleri ile birlikte) en geç 1 yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir.

Elektronik ortamda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

Madde 39 — Sürdürülen işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme, 40 ıncı maddede sayılan malzeme içerisinde yer almış olsalar dahi malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, maddeye dördüncü fıkra eklenmiştir.

"Komisyon, üye tamsayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde, söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır.

İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonca yeniden gözden geçirilebilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılarak, maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kurum Arşivinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra, Enstitü Genel Müdürünün onaylaması ile kesinlik kazanır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 47 — İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak kağıt hammadesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 48 — İmha edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlarından ve karbon kağıtlarından ayıklanır. Kullanma imkanı bulunan klasör ve dosyalar ayrılır."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğe 53 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Ek Madde 1 — Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası Cd, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.

Bu tür malzemenin muhafaza, tasnif, devir v.b. arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır."

"Faaliyet Raporu

Ek Madde 2 — Enstitü yıl içinde yapılan arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri "8/8/2001 tarihli ve 24487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekinde yer alan Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu" ile takip eden takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne gönderir."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin Ek:1’inde yer alan "Arşiv Yer Damgası (evrakın arka yüzüne)" ibaresi, "Arşiv Yer Damgası (evrakın ön yüzüne)" şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Genel Müdürü yürütür.

—— • —— 

Devlet Bakanlığından :

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv

Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 14 / 5 / 1989 tarihli ve 20165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Genel Müdürlük elindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri ve arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda Bakanlar Kurulunca tespit edilen hükümler uygulanır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (2) numaralı bendi ile (5) numaralı bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) Teşkilat kodlarının tespiti, uygulanması veya yeni kurulan daire ve alt birimler için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır."

"5) Ayırma neticesinde arşiv malzemesinin ait olduğu daire başkanlığına kadar, daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden lastikten yapılmış "Arşiv Yer Damgası" (Ek:3), evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. Arşiv yer damgasında, "Alt Birim Kodu"na kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden, bunların belirlenmiş kodları, lastik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın "Kutu veya Klasör Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurum arşivi ile taşra ve bölge arşivlerinde saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi "Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecekler" şeklinde ayrılarak, hazırlanacak "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu" (Ek:7), varsa kayıt defterleri ile birlikte en geç bir yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir.

Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

Madde 29 — Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme, 30 uncu maddede sayılan malzeme içerisinde yer almış dahi olsalar, malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının başlangıcında yer alan "Taşra birim arşivlerinde" ibaresi "Taşra arşivlerinde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, maddeye üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

"Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır.

İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden

geçirilebilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 37 — Kurum arşivinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra, Genel Müdürün onayını müteakip kesinlik kazanır.

Taşra arşivlerinde ise, hazırlanan imha listeleri, Genel Müdürlüğün onayını müteakip kesinlik kazanır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 38 — İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Ek Madde 1 — Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.

Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir ve benzeri arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır."

"Eski Harfli Türkçe (Osmanlıca) Arşiv Malzemesi

Ek Madde 2 — Genel Müdürlük arşivlerinde bulunan 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan belgeler dışındaki eski harfli Türkçe (Osmanlıca) belgeler, ayıklama ve tasnif işlemlerine tabi tutulmaksızın mevcut düzeni içerisinde öncelikle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir."

"Faaliyet Raporu

Ek Madde 3 — Kurum yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri 8/8/2001 tarihli ve 24487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan "Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu" müteakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilir."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin Ek:3 ünde yer alan "Arşiv Yer Damgası (Evrakın Arka Yüzüne)" ibaresi, "Arşiv Yer Damgası (Evrakın Ön Yüzüne)" şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.

—— • —— 

—— • —— 

Devlet Bakanlığından :

 

Hentbol Müsabaka Yönetmeliğinin 54 üncü Maddesinin

Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 

 

MADDE 1 —16/9/2001 tarihli ve 24525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hentbol Müsabaka Yönetmeliğinin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 54 — 10/12/1994 tarihli ve 22137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hentbol Müsabaka Yönetmeliği değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik, 16/9/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

 

Beşeri İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarların Tıbbi

Tanıtım Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 7/9/1990 tarihli ve 20628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarların Tıbbi Tanıtım Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Kanun : 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununu,

c) İspençiyari ve Tıbbi Müstahzar, Müstahzar veya İlaç: Hastalıkta korunma, teşhis, tedavi veya vücudun herhangi bir fonksiyonunu düzenlemek, düzeltmek, değiştirmek veya vücudun genel sağlık durumunu korumak amacıyla insanda kullanılan kimyasal, bitkisel veya biyolojik kaynaklı maddelerle hazırlanan ve 1262 sayılı Kanun uyarınca Bakanlıkça ruhsatlandırılmış preparatları,

d) Tanıtım: İspençiyari ve tıbbi müstahzar ruhsat sahipleri, üreticileri, ithalatçıları, dağıtıcıları ve ecza depoları tarafından ilacın teminini, satışını ve kullanımını etkilemek için gerçekleştirilen bütün hatırlatma, bilgi verme faaliyetlerini; bu çerçevede firma tıbbi temsilcilerinin etkinliklerini, basına, tıbbi ve mesleki dergilere verilen ilanları, doğrudan postalama yolu ile veya internet ortamında yapılan duyuruları, film, slayt gibi sesli/görüntülü malzemenin kullanımını, bilimsel ve eğitsel toplantıları, gerçekleştirilen sergileme ve benzeri etkinlikler ile bedelsiz numune, hatırlatıcı tanıtım ve basılı tanıtım malzemesi kullanmak suretiyle yapılan faaliyetleri,

e) Tıbbi Temsilci: Hekim, eczacı ve diş hekimine, doğrudan ziyaret yoluyla ilacın tanıtımını yapan kişiyi,

f) Tanıtım Malzemeleri: İlaç hakkında yeterli ve gerekli bilgiyi ihtiva eden kitap, kitapçık, broşür gibi basılı materyalleri, film, slayt gibi sesli/görüntülü malzemeleri, bedelsiz ilaç numunelerini, bloknot, kalem, kalemlik, takvim ve ilgili çevrelerde bilgi/veri kaynağı olarak kullanılabilecek ulusal, uluslararası yayınlar gibi hatırlatıcı ziyaret malzemelerini,

ifade eder.

Klima, buzdolabı, soğutucu, termos, otomobil aksesuarları, saç kurutma makinesi, video, televizyon gibi bu Yönetmelik kapsam, amaç ve esaslarına uygun olmayan malzeme veya araçlar tanıtım malzemeleri olarak kullanılamaz."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 19 — Ulusal ve uluslararası kontrole tabi maddeleri havi müstahzarlar numune olarak dağıtılamaz.

a) Kontrole tabi maddeleri havi müstahzarlar dışındaki ilaçların tanıtımında kullanılacak bedelsiz azaltılmış ilaç numuneleri, ilgili mevzuat ve Bakanlıkça konulan esaslar çerçevesinde hazırlanmış olmalıdır.

b) Farmasötik formları sebebiyle azaltılamayacak tek dozluk flakon, ampul, enjektabl toz, enfüzyon solusyonu, küçük hacimli damla, inhalasyon preparatı, dozu azaltılamayacak hormon preparatı gibi ürün numunelerinde azaltılmış olma özelliği aranmaz.

c) Bedelsiz ilaç numuneleri ruhsat sahibinin sorumluluğunda sadece hekim, eczacı ve diş hekimlerine dağıtılabilir, satılamaz, topluma dağıtılamaz. Ambalajları üzerinde, bedelsiz tanıtım numunesi olduğunu ve satılamayacağını belirtici ibare bulunur.

d) Müstahzarın ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren ancak ilk iki yıl içindeki tanıtımında, bedelsiz (azaltılmış ) numunesi kullanılabilir.

e) Bedelsiz ilaç tanıtım numunelerinin yıllık ithalat miktarı, ambalaj adedi olarak ruhsatlandırmaya esas ambalajdaki ürün ithalatının % 10’unu geçemez.

f) Gerektiğinde Bakanlık yetkililerine belgelenmek ve dokümante edilmek üzere, ruhsat sahibi firmalarca bedelsiz ilaç/ürün tanıtım numunelerinin üretim, ithalat ve dağıtım bilgilerinin kaydı tutulur."

MADDE 3 — Aynı yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 24 — İlaç tanıtımı ile ilgili bilimsel ve eğitsel faaliyetler var olan tıbbi bilgileri aktarmak veya yeni bilgileri sunmak amacı dışında kullanılamaz.

Bilgilerin iletilmesi ve tartışılması için yararlı olan kongre, seminer ve benzerleri gibi bilimsel, eğitsel toplantı ve benzeri faaliyetler ilaç ruhsat sahibi, üreticisi, ithalatçısı tarafından düzenlenebilir veya bu tür faaliyetlere bilimsel/ finansal katkıda bulunulabilir.

Bilimsel kongrelerde bildiri, yayın, poster gibi bilimsel çalışma sunumunda bulunanlarla toplantılara kısa süreli eğitim amaçlı katılımcılar dışındaki kişilerin katılımı konusunda ilaç ruhsat sahipleri veya dağıtıcıları finansal katkıda bulunamazlar. Toplantılara katılanlar için yapılacak ağırlama/kabul etkinlikleri toplantı amacını aşacak nitelikte olamaz.

Bu gibi toplantılar uygun yer, biçim ve düzeyde olur. Ancak düzenlenecek veya katkıda bulunulacak kongre, sempozyum, seminer ve benzeri faaliyetlerin duyuruları; ilaç ruhsat sahibi, üreticisi veya dağıtıcısı tarafından bir ay önceden Bakanlığa bildirilir. Toplantılara sağlık personeli dışındaki kişiler davet edilemez."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 27 — İlaç ruhsat sahipleri, üreticileri, ithalatçıları, dağıtıcıları ve ecza depoları; eczaneler ve hekimler bazında 4 üncü maddenin (f) bendine aykırı çeşitli malzeme, hediyeler, yurt içi, yurt dışı seyahat, tatil ve benzeri fırsatlar sunmak yoluyla ilaçların reçete edilmesini teşvik edici ve satışını arttırıcı faaliyetlerde bulunamazlar.

Bir müstahzarın tanıtımı ile ilgili faaliyetlerinden doğrudan ruhsat sahibi firma sorumludur. Ruhsat sahibinin bu maddenin birinci fıkra hükmüne uymaması, sorumluluğundaki firma çalışanlarınca uyulmaması, bu Yönetmeliğe aykırı şekilde etik olmayan faaliyetlerde bulunulması ya da Bakanlık talimatlarının yerine getirilmemesi halinde, ilgili müstahzar/müstahzarların veya Bakanlıkça ruhsatlandırılmış en son müstahzarlarının ruhsatnameleri 3 aya kadar askıya alınır. Tekrarı halinde ise 3 ayın katları sürelerle ruhsatname askıya alma işlemi uygulanır."

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

 

Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş,Açılış,

Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 11/9/2000 tarihli ve 24167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in 9 uncu maddesinin (23) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“23) Kesimin yapıldığı salonun, tüm işlemlerin rahatça yapılabileceği büyüklükte olması gerekir. Farklı tür hayvanlar farklı zamanda kesilir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

Turizm Bakanlığından :

 

Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin

Geçici 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 —5/12/1999 tarihli ve 23897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin değişikGeçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 1 — Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde olan Bakanlık personelinden iki veya üç yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 6 ncı maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş sayılırlar.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——

Haliç Üniversitesinden :

 

Haliç Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Haliç Üniversitesi ve bağlı kuruluş ve birimlerindeki;

a) Bilimsel teknik, inceleme ve araştırma ile yayımların gerektireceği tüm giderlere,

b) İnşaat, makine ve teçhizatları ile her türlü bakım, onarım, kontrol, trampa, alım, satım, kiralama, etüd, proje hizmet, taşıma ve sigorta işlerinde yapılacak işlemlere ilişkin esasları düzenlemektir.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılmış bulunan; Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile, Yükseköğretim Kurumları Satınalma ve İhale Yönetmeliği, işbu yönetmeliğin hukuki dayanağını oluşturur.

İlkeler

Madde 3 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ihtiyaçlar; Üniversitenin kuruluş amaçları doğrultusunda, serbest piyasa koşullarında açıklık ve rekabet sağlanarak, verimlilik ilkesine en uygun biçimde ve zamanında en olumlu şartlarla karşılanmasıdır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte yer alan;

Vakıf, Kurucu Vakıf : Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı

Üniversite : Haliç Üniversitesini

Mütevelli Heyet : Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyetini

Başkan : Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını

Rektör : Haliç Üniversitesi Rektörünü

Genel Sekreter : Haliç Üniversitesi Genel Sekreterliğini

ifade eder.

İhale Yetkilisi

Madde 5 — Bu Yönetmelik kapsamındaki işleri yaptırma, satınalma ve ihaledeki usul ve yöntemleri ve parasal sınırları saptama ve ihale komisyonu kararlarını onama veya iptal etme yetkisi, Mütevelli Heyetine aittir. Mütevelli Heyeti; bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını geçici olarak Yürütme Kuruluna veya Üniversite Rektörüne devredebilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Satınalma ve İhale Usulleri

 

Satınalma ve İhale Komisyonu

Madde 6 — Satınalma ve ihale işleri ile ilgili olarak satınalma ve ihale komisyonları oluşturulur.

Satınalma ve ihale komisyonu: Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile görevlendirilen bir öğretim üyesi başkanlığında, Üniversite Genel Sekreteri, Mali ve İdari İşler Daire Başkanı ve Hukuk Müşavirliği temsilcisinden oluşur. Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale ve satınalma kararlarına katılmamak koşulu ile Rektör tarafından gereği kadar uzman ve memur görevlendirilebilir. İnşaat ve onarımlara ilişkin işlerde, varsa Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı da bu komisyona asil üye olarak katılır. Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunluk oyu ile karar verir. Oyların eşit olması halinde, başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Kararlar bu Yönetmelikteki ilkeler doğrultusunda tercih yapılarak verilir. Çoğunluk kararına karşı olan üye, gerekçeli karşı oy nedenini karara yazmak zorundadır.

Kararlar idarenin yararı dikkate alınarak fiyat, kalite, en iyi hizmet ve iş esasına göre tercih yapılarak verilir.

İhale Usulleri

Madde 7 — Bu Yönetmeliğin birinci maddesinde belirtilen işler, aşağıdaki usullerden birisine göre yapılır.

a) Teklif isteme

b) Pazarlık

c) Açık Eksiltme

d) Emanet

e) Resmi ve özelliği olan Kuruluşlardan sağlama.

Teklif İsteme Usulü

Madde 8 — Teklif isteme usulü;

a) Yazılı Fiyat ve Teklif İsteme Usulü : Her yıl Mütevelli Heyetince belirlenmiş miktara kadar işlerde; bu işle gerçekten ilgili ve birbirleriyle görünür ilişkisi bulunmayan en az üç gerçek veya tüzel kişi firmadan, inşaata ilişkin işlerde en az yedi firmadan faks veya yazılı fiyat ve teklif istemek.

b) İlan Yolu ile Fiyat ve Teklif İsteme Usulü : Her yıl Mütevelli Heyetince belirlenmiş miktarın üzerindeki işlerde doğrudan gazetelere verilecek ilan yolu ile aranılan şartları haiz olanlardan faks veya kapalı zarf şeklinde fiyat ve teklif istemek. İlanda belirtilen süre içinde gelmeyen veya istenen şartları haiz olmadıkları anlaşılan firmalardan gelen teklifler dikkate alınmaksızın, diğer teklifler komisyonca açılır ve karşılaştırılır. Bu işlem; fiyat, nitelik, işin yerine getirilme süresi, garanti ve varsa bakım koşulları ve özellikle teklif verenlerin o işteki liyakat, uzmanlık ve maddi olanakları da dikkate alınarak, üniversitenin yararına en uygun teklif sahibine ihale edilmek suretiyle gerekçeli olarak sonuçlandırılır. Büyük çaplı inşaat işlerinde veya ihale yetkilisince gerekli görülen hallerde kapalı zarf usulü ile teklif alınır.

c) Kapalı zarf usulü ile teklif verenler, teklif mektuplarını bir zarfa koyarak imzalar veya mühürler. Teklif zarfı, üniversitece istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak, teklif verence imzalanır. Teklif mektuplarında, şartname ve eklerinin tümüyle okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakamla ve yazı ile açıkça belirtilmesi zorunludur. Kapalı zarf yöntemi ile verilen tekliflerde, şekle ilişkin olup, esası etkilemeyecek noksanlıklar veya teminattaki noksanlıklar, değerlendirme yapılmadan önce giderilmek koşulu ile komisyonca kabul edilebilir.

Teklif zarfları, ilanda gösterilen saate kadar numaralı makbuzlar karşılığında ilgili komisyon başkanlığına verilir. Makbuzun numaraları zarf üzerine yazılır. Usulüne uygun teklif mektupları, iadeli taahhütlü mektup şeklinde de gönderilebilir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Gecikme iade makbuzuna kaydedileceği gibi tutanakla da tespit olunur. Verilen teklif mektupları geri alınamaz. Zarf verme süresi tamam olunca, Komisyonca bir tutanak düzenlenir ve imzalanarak dosyasına konulur.

Dış zarflar sıra numarasına göre ve hazır bulunan talipler önünde birer birer açılarak eksiltmeye girmek için aranılan genel ve özel şartların yerine getirilmiş olup olmadığı ve istenilen geçici teminatın miktar, şekil ve diğer bakımlardan ilgili mevzuata uygunluğu incelenir.

Bu inceleme ve araştırma sonunda kimlerin eksiltmeye kabul edileceği orada bulunanlara bildirilir ve tutanakla durum tespit edilir. Kabul edilmeyen tekliflerin iç zarfları açılmayarak sahiplerine veya yetkililerine geri verilir. Bütün bu işlemler tutanağa geçilerek ihale dosyasına konulur. İç zarflar açılmadan önce teklifleri kabul edilenler dışındakiler artırma ve eksiltme odasından çıkarılırlar.

İlan ve şartnamelere uymayan veya şartname dışı hükümler taşıyan teklifler kabul edilmez. Ancak belgelerde pul, imza, ticaret odası belgesi ve iştirak belgesi, teminata ilişkin belge gibi tamamen şekle ait noksanlar komisyon huzurunda derhal tamamlattırılır.

Yukarıda zikredilen hususlara uygun olmayan ve içinde şartname dışı kayıtlar ve karşı teklifler bulunan tekliflerin incelenmesi sonucunda en uygun bedeli teklif eden anlaşıldıktan sonra, bu bedelin layık halde olup olmadığına bakılarak ihalenin yapıldığı veya yetkili makamın onayı şartıyla ihalenin yapıldığı, yahut şartnameye aykırı olmayan bazı teknik sorunların tetkiki için karar Komisyonca tayin edilen başka bir güne bırakılabilir. Veyahut eksiltmenin hükümsüz sayıldığı hazır olanlara açıklanır ve durum gerekçesiyle tutanağa geçirilir.

Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunlar da uygun görüldüğü taktirde, talipler hazır ise, açık celsede, hazır değilse ilgililere tebligat yapılarak beş iş günü sonra aynı saatte ve komisyon huzurunda aralarında açık eksiltme yapılır.

İhale kararının onayı veya reddi, ilgililere ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğe gönderilir.

Kapalı zarfla eksiltme esnasında bulunmayan veya noterden onaylı vekaletnameyi haiz vekil veya temsilci göndermeyen teklif sahipleri ihalenin sonucuna itiraz edemezler.

d) Belli İstekliler Arasında Fiyat ve Teklif İsteme Usulü : Bu yöntem, geçmişteki denemelerde güvenilir oldukları; hizmet beceri ve yetenekleri ile sermaye ve organizasyon özellikleri piyasada bilinip tanınan en az üç firmadan faks veya kapalı zarf şeklinde fiyat isteme yöntemidir. Bu yöntemde de yukarıdaki bentlerdeki işlemler aynen ve sırasıyla yerine getirilir.

Pazarlık Usulü

Madde 9 — Pazarlık usulü, yapılacak işin fiyat, nitelik ve özelliğine göre, komisyon tarafından davet edilenlerden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde pazarlık yaparak, uygun bir bedelde anlaşma sağlama yöntemidir. Pazarlığın yapılışı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih nedenleri, pazarlık kararında açıkça gösterilir.

Aşağıda belirtilen işler pazarlık usulü ile yapılabilir.

a) Mütevelli Heyetince, tahmini değeri veya keşif bedeli her bütçe yılında belirlenen miktar veya değerde olan ve süreklilik gerektirmeyen alım, satım yapım, onarım ve taşıma işleri,

b) Diğer yöntemlerle yapılan ihalelerde, isteklilerin çıkmaması veya isteklilerce verilen tekliflerin, üniversitece kabul edilemez nitelikte olması halinde,

c) Belli bir kişi veya kurum yada firma tarafından üretilmekte veya uygulanmakta olup, yerine başka bir mal veya hizmetin konulmasının üniversite yönünden yararı bulunmayan ve genel ve teknik nitelikleri itibariyle emsallerinden üstün olduğu anlaşılan mal ve hizmet alımlarımda,

d) Tek kişi veya kuruluşun elinde bulunan taşınır veya taşınmaz mal, hak veya hizmetlerin alımı veya kiralanmasında,

e) Alanlarında yeterli kabul edilmiş, sanatçı ve uzman kişi veya kuruluşlara yaptırılan, estetik ve teknik özellikleri ağırlıkta olan etüt ve proje işlerinde,

f) Belli tarifeli taşıtlarla yapılacak taşıma işlerinde,

g) Üniversite hizmet veya yurt binası ve sosyal tesisleri ile gerekli olabilecek diğer taşınmazların kiralanması veya kiraya verilmesinde,

h) Sözleşmenin feshi üzerine ve sözleşmede hüküm bulunması koşulu ile, müteahhit nam ve hesabına acele sonuçlandırılması gereken işlerde,

i) Önceden düşünülmeyen olağanüstü bir durumun ortaya çıkması veya Üniversite öğretimini aksatacak önemli ve beklenmeyen nedenlerin varlığı nedeniyle, acele olarak sonuçlandırılması gereken işlerde,

j) Özellikleri nedeniyle, diğer ihale usul ve yöntemleri ile ihaleleri olanaklı görülmeyerek, yabancı ülkelerden tedarik ve alınmasına ihale yetkilisince gerek görülen yabancı kaynaklı mal, makine, teçhizat, araç gereç, yedek parça ve hizmet alımlarında.

Açık Eksiltme Usulü

Madde 10 — Açık eksiltme; istenilen işin veya mal ve hizmetin, önceden ilan edilen şartnamesinde yazılı koşullara uygun kişi veya kuruluşlar arasında hazırda ve birbirini izleyen eksiltme teklifleri ile uygun fiyatın belli olması üzerine, en uygun teklifte bulunana ihalesidir.

Açık eksiltmeye; ilan edilen şartnamede gösterilen koşul ve kayıtlara göre, teminatı vermek ve gerekli diğer belgeleri komisyona ibraz etmek şartı ile her istekli katılabilir.

Komisyonca yapılan incelemede, durumu şartnameye ve mevzuata uygun bulunmayanlara, teminat ve belgeleri iade edilir ve açık eksiltmeye alınmazlar.

Açık eksiltmeye katılmaya hak kazananlar, bir tutanakla saptandıktan ve bu husus hazır bulunanlara duyurulduktan sonra; Komisyon Başkanı, şartnameyi imzaya ve pey sürmeye çağrı yapar. Şartnameyi imzalamayan kişi veya kuruluş pey sürmeye (eksiltme teklifinde bulunmaya) iştirak edemez.

Sürülen peyler, açık eksiltme pey kağıdına yazılır ve pey sürene imza ettirilir. Pey sürme isteği kalmadığı ve sürülen en son ve en düşük pey (teklif) uygun bulunduğu taktirde, komisyonca yetkili makamın onayı şartına bağlı olmak üzere, ihalenin bu uygun teklif sahibine yapıldığı bildirilerek bu husus karar altına alınıp, komisyonca imzalanır. Açık eksiltmelerde sürülen pey (teklifler) uygun görülmediği veya talip çıkmadığı taktirde, ikinci eksiltme ilan edildikten en az yirmi gün sonra yapılabilir.

Emanet Usulü

Madde 11 — Üniversitenin yeterli iş gücü, makine, araç, gereç ve taşıtlara sahip olması halinde;

a) İhaleye konulması faydalı olmayan, yılı içinde bitebilecek yapım ve onarım işleri,

b) Can ve mal kaybı tehlikesi nedeniyle acele olarak yapılması gereken yapım ve onarım işleri,

c) Sözleşmenin bozulması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle bitirilmemiş olup hızla bitirilmesinde zorunlu görülen işlerin tamamlanması,

d) İhaleye konulmasına imkan bulunmayan veya ihaleye konulduğu halde istekli çıkmayan ve beklemeye tahammülü olmayan işler.

Emanet Komisyonu idari ve teknik personelden seçilecek ve biri mutemet olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Emanet Komisyonu üyeleri bir başkan olmak üzere Mütevelli Heyetinin onayı ile seçilir.

Emanet Komisyonu, geçici süre ile işçi çalıştırabileceği gibi işin bünyesine giren gerekli madde, araç ve gereç öncelikle bunları üreten veya yapan ve sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu İktisadi Teşebbüslerine ya da belediyelere ait olan kuruluşlardan, doğrudan doğruya tarife yoksa piyasa satış fiyatları üzerinden alabilir. Bu yolla sağlanması mümkün olmayanlar teklif alınmak ve piyasa satış değerlere uygunluğu belgelendirilmek şartıyla piyasadan sağlanır.

İşin Emanet Komisyonunca yapılmayacak kısımları, her an taahhütnamesi feshedilmek kaydıyla bu Yönetmeliğin uygun görülen diğer usullerden biriyle Satınalma Komisyonu tarafından taşeronlara ihale edilebilir. Taşeronlara verilecek işlerin toplamı için tahmini bedelinin yarısını geçemez.

İşin bitiminden sonra en geç üç ay içinde Mütevelli Heyeti tarafından kurulan Kabul Heyeti tarafından iş yerinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu düzenlenecek ikinci keşif kabul raporu ile kesin hesap çıkarılır ve Komisyonca ibra edilir.

Resmi ve Özelliği Olan Kuruluşlardan Sağlama

Madde 12 — Yönetmeliğin 1 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamına giren her türlü iş ve alımlar:

a) Genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlar ile bunlara bağlı sabit veya döner sermayeli işletmelerden,

b) Kamu iktisadi teşebbüslerinden,

c) Sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte yukarıdaki bentlerde yazılı kuruluşlara ait olan kuruluşlardan,

d) Özel kanunlarla kurularak kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliği olan kuruluşlardan,

e) Yönetmeliğin 19 uncu maddesi gereğince kesin teminat alınmak kaydıyla, kanun yararına çalışılan derneklerce kurulmuş vakıfların veya kamu yararına çalışan vakıfların sermayesinin tamamına sahip oldukları kuruluş, şirket ve müesseselerden,

Kanuni birim fiyatlarla bedeli tespit edilmesi gereken iş ve alımlar hariç olmak üzere, kıymet takdiri suretiyle sağlanır. Kıymet takdiri Satınalma Komisyonunca yapılır.

Bu usulün uygulanabilmesi için, söz konusu iş ve alımlarını bu kuruluşların kadrosunda bulunan personel demirbaşlarında kayıtlı araç ve gereçlerle bilfiil üretilmesi, yapılması, taşınılması zorunludur. Bu kuruluşlarca sağlanacak iş ve alımların bedel ve kalitelerinin piyasa fiyat ve evsafına uygun olması zorunlu olup, bu kuruluşlar aracılığıyla piyasadan iş ve alım sağlanamaz.

Mal ve hizmetin sağlanması düşünülen bu kurum ve kuruluşlardan yerine getireceği bütün teknik ve iş hususlarını da ihtiva eden detaylı teklif alınır. Bu teklif Satınalma Komisyonu tarafından incelenerek söz konusu veya hizmetin bu kurum veya kuruluştan sağlanmasının idarenin yararına olup olmadığı hakkında karar verilir.

Bu Maddenin uygulanabilmesi için Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı yeterli olup komisyon kararı alınması şart değildir. İdare Mütevelli Heyeti onayı dışında kalan iş ve alımlar için sözleşme yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu Maddeye göre sağlanacak her türlü mal ve hizmetlerle ilgili sözleşmelerin noterlikçe tasdiki zorunlu değildir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Şartnameler

Madde 13 — Yapılacak olan ihalelere ilişkin şartnameler, bu Yönetmelik ve uygulanması zorunlu olan diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak Üniversitece hazırlanır.

Şartnamelerde aşağıdaki hususların bulunması zorunludur:

a) İşin çeşidi, niteliği, tahmini bedeli,

b) İşin başlama ve bitirme günleri,

c) İşin gereği gibi yapılmaması, süresinde bitirilmemesi gibi hallerde uygulanacak cezai şartlar ve idarece doğacak hakların ne olduğu,

d) Kontrol, muayene, teslim, tesellüm yer ve saatleri,

e) Vergi harç ve benzeri giderlerin kanuni mükelleflerince ödeneceği,

f) Geçici ve/veya kesin teminat miktarı, teminat olarak kabul edilebilecek değerlerin ne olduğu,

g) İhaleye katılma şartları ve katılamayacak olanlar,

h) Süre uzamasını gerektirecek zorunlu sebeplerin neler olduğu,

i) Verilen teklif mektuplarının geri alınamayacağı,

j) Ödeme ve avansa ilişkin hükümler,

k) Fiyat farkı verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları,

l) İhale yetkilisinin onay veya red kararının ihalenin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde müteahhide bildirileceği,

m) Tebliğ tarihinden itibaren tatil günleri hariç 10 gün içinde geçici teminatın kesin teminat miktarı çıkarılarak sözleşmenin yapılacağı,

n) İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğini yapmakta serbest olduğu.

Bedel Tahmini

Madde 14 — İşin tahmini bedeli idarece tespit edilir veya ettirilir. İşin niteliğine göre gerektiğinde bu bedel ve bu bedelin hesabında kullanılan fiyatlar Belediye, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Borsa gibi kuruluşlar araştırılarak komisyonca tahkik edilir. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Ancak, tamir ve imal işlerinde, ait olduğu dairelerce bu işler için hazırlanmış birim fiyatları varsa bunlar kullanılır.

İlan İşleri

Madde 15 — Teklif isteme, açık eksiltme veya kapalı zarf usulleriyle ihaleler için aşağıda belirtilen şekilde yapılır. Üniversite, pazarlık usulünde ilan yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanlar, Satınalma Komisyonu kararına istinaden, ihalenin yapılacağı yerde çıkan bir günlük gazetede ve işin özelliğine göre lüzum görülen yerlerde çıkan diğer gazetelerde, en az iki defa olmak üzere bir gün aralıkla yapılır. İlk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 4 günden az olamaz.

Madde 16 — İlanlarda aşağıdaki hususlar belirtilir:

a) İşin mahiyeti ve miktarı, gerekiyorsa keşif veya tahmini bedeli,

b) Şartname, sözleşme tasarısı, proje, numune ve diğer evrakın (bedelli veya bedelsiz) nereden alınacağı,

c) İhalenin hangi gün ve saatte nerede yapılacağı,

d) İhalenin hangi usulle yapılacağı,

e) Teminat isteniyorsa miktarı,

f) İstenebilecek lüzumlu belgeler,

g) Kapalı zarf usulü ile yapılacak ihalelerde teklif mektuplarının hangi tarih, gün ve saate kadar nereye verileceği veya gönderileceği,

h) Üniversitenin ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest olduğu,

i) İşin özelliğine göre diğer hususlar.

Geçici Teminat

Madde 17 — İhaleye gireceklerden işin tahmini bedelinin %3’ü oranında geçici teminat alınır. Tahmini bedeli bildirilmediğinden teklif alma usulü ile yapılacak ihalelerde idarece tespit olunacak miktarda geçici teminat alınır. Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen her bütçe yılı için Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan tutara kadar olan işler için teminat alınmasına gerek yoktur.

Madde 18 — Teminat olarak

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Türkiye’de mevcut bankaların limit için süresiz teminat mektupları,

c) Bütün Devlet içi İstikraz Tahvilleri ile özel kanunlarında teminat olarak kabul edileceği belirtilen tahviller,

d) Borsada kote edilmiş esham ve tahvilat (Borsa kıymetlerinin % 15 noksanı ile kabul edilir.)

Kesin Teminat

Madde 19 — Kesin teminat ihale bedelinin %6’sıdır. Müteahhit ihale kararının kendisine veya kanun ikametgahına veya yetkili temsilcisine tebliğ tarihinden itibaren tatil günleri hariç 10 gün içinde geçici teminatı kesin teminat miktarına yükseltmeye ve sözleşmeyi yapmaya mecburdur. Müteahhit bu görevi yerine getirmediği taktirde geçici teminat Üniversite bütçesine gelir kaydedilir. Verilmiş olan geçici teminat müteahhit istihkakına karşı verilecek paralardan %10 alıkonulmak suretiyle kesin teminata yükseltilebilir.

Müteahhit dilerse hak edişinden kesilecek miktarı nakden ve bir defa verebilir.

Kesin teminat verildikten sonra bu teminat Mütevelli Heyeti tarafından uygun bulunduğu takdirde 18 inci maddedeki teminat çeşitlerinden biri ile değiştirilebilir. İstihkaklarından %10’u alıkonulmak suretiyle alınan teminat bu hüküm dışındadır.

Madde 20 — Teminatın yatırılacağı yer teminat olarak verilecek nakit ve tahviller Üniversite İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına makbuz karşılığı, Saymanlık Müdürlüğü veznesine makbuz karşılığı yatırılır. İhaleden sonra Saymanlık veznesine makbuz karşılığı yatırılmak kaydıyla Satınalma Komisyonuna yalnız banka teminatı mektupları verilebilir.

Madde 21 — Kesin teminatın iadesinde,

a) İnşaat tesis ve onarım işlerinde 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 27 nci maddesi hükümlerine göre,

b) Diğer mal ve hizmet alımlarında teminatın %50’si geçici kabulden sonra, geri kalan %50’side taahhüdün tamamen yerine getirilmesinden sonra iade edilir.

Madde 22 — 19 uncu maddede yazılı süre içinde taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir. Sözleşme yapılan hallerde, noterlikçe tasdikli sözleşme yapılması şarttır.

İhaleye Giremeyecekler

Madde 23 — Aşağıda yazılı kimseler gerek doğrudan doğruya ve gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler:

a) Kanunlarla ve hükümet kararı ile geçici veya devamlı olarak genel katma ve özel bütçelerle idare olunan müesseselerin ve hususi kanunlarla kurulmuş bankalar ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ihalelerine girmeleri men edilmiş olanlar,

b) Üniversiteden aylık veya ücret alan kurum mensupları (Yevmiye alanlar dahil),

c) Üniversite ve bağlı kurumların merkez örgütü yöneticileri ve Satınalma Komisyonu Başkan ve üyelerinin ana, baba, evlat, karı, koca, kardeş, damat, kayınpeder, kayınvalide, kayınbirader, baldız ve bacanakları ile bunların ortakları,

İhalenin Kesinleşmesi

Madde 24 — İhaleler Mütevelli Heyeti onayı ile kesinleşir. Bu onaya istinaden ihalenin yapıldığı en geç 15 iş günü içinde müteahhide tebliğe gönderilerek sözleşme yapmaya ve kesin teminat vermeye davet edilir. Kendisine ihale yapılmayan isteklilerinin teminatları iade edilir.

Madde 25 — Şartname ve sözleşmelere konulacak hükme istinaden ve Mütevelli Heyeti onayı ile taahhüdün azami miktardan %40 eksik ve/veya fazla iş yaptırılması veya malzeme alımı yapılabilir.

Madde 26 — Taahhüdünü yerine getirmeyen müteahhit firma, müessese ve taşeronları kesin teminatları hüküm almaya hacet kalmaksızın Üniversite bütçesine irat kaydedilir. Nam ve hesaplarına yeniden bu Yönetmeliğin uygun görülecek usullerinden biri ile ihale yapılıp iki ihale arasında idare aleyhine husule gelecek zarar ile ihale masrafları müteahhit firma, müessese ve taşeronlardan hükmen tahsil edilir. Zarar, kesin teminat miktarından az olsa da kesin teminattan artan fark iade edilmez.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Gizlilik

Madde 27 — Üniversitenin satın alacağı maddelere ait listeler, firmalardan gelecek teklif mektupları, proforma faturalar ve bunlar üzerinde verilecek kararlar, emirler ve yapılacak yazışmalar gizlidir. Taahhüdün tamamen ifa süresince bunlara ait hususları açıklayan gizlilik icaplarına riayet etmeyen görevliler işten menfaat kasti olmasa dahi, Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre cezalandırılırlar.

Vekillik

Madde 28 — İstekliler arttırma ve eksiltmelere ya bizzat veya kanuni vekil ve temsilcileri aracılığıyla katılabilirler.

Madde 29 — Sözleşmeye bağlanan iş, Mütevelli Heyeti onayı olmadıkça başkasına devredilemez. Aksi takdirde sözleşme bozulur. İzinsiz devir sebebi ile sözleşme bozulursa 26 ncı madde hükümleri uygulanır.

Madde 30 — Müteahhit iflas ederse sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 26 ncı madde hükümleri uygulanır.

Müteahhidin ölümü halinde, teminatı varislerine geri verilir. Bu durumda Mütevelli Heyeti sözleşmeyi yok saymaya veya bir hafta içinde o iş için gerekli teminatı verecek ve taahhüdün yapılmasına istekli olan varislere devre yetkilidir. Müteahhit altı aydan fazla hapis cezası veya sürgün ile mahkum olursa Üniversitenin kabul edebileceği bir vekil gösterilmek suretiyle iş devam eder. Aksi halde sözleşme bozulur ve yalnız teminat irat kaydolunur.

Madde 31 — Müteahhit veya taşeron, taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesinin mücbir sebeplerden ileri geldiği iddia ettiği ve taahhüdün yerine getirilmesine imkan bırakmayan sebeplerin zelzele, tufan gibi yer ve gök afetleri, müteahhidin kasıt ve ihmali dışında meydana gelen kara, deniz ve hava kazaları, harp hali, sözleşme yapıldıktan sonra yayınlanan mevzuat, yangın, grev, lokavt ve benzeri olaylar olduğu anlaşılırsa bu sebeplerin takdiri ve mücbir sebeple geçen müddet sözleşme müddetine eklenmesi Mütevelli Heyetince kararlaştırılır. Sözleşme ve şartnamelerde yazılı olmayan diğer mücbir sebeplerin takdiri ve bu kabil sebeplerle sözleşmelerde yapılacak tadillerde veya müddetin uzatılması veya sözleşmenin karşılıklı olarak tasfiyesine Mütevelli Heyeti karar verir. Ancak bu gibi durumlarda hakkın veya menfaatin terki söz konusu olduğu takdirde 2547 sayılı kanunun 56 ncı maddesinin (d) bendi hükmü uygulanır. Mücbir sebeplere ilişkin belgeler hariçte mahalin Türk Mümessilliğine dahilde en büyük mülkü makama tasdik ettirilir.

Yönetmelik Kapsamına Girmeyen İşler

Madde 32— Desteklenecek eğitim ve araştırma projelerinin saptanması ve yaptırılması, her türlü telif haklarının satın alınması ve satılması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. Bu tür alım ve satımlar için her yıl ilgili birimlerin teklifi ve Mütevelli Heyeti kararı doğrultusunda uygulama yapılır.

Satınalma ve İhale Komisyonu Kararı Gerektirmeyen İşler

Madde 33— Akademik ve idari personel hizmetleri, günlük ihtiyaç ve sarf malzemeleri, temizlik işleri gibi olağan hizmetler, küçük donanım ve yazılımların satın alınması, ihale komisyonu kararı olmaksızın Rektörlüğün talebi ve ihale yetkilisinin onayı ile doğrudan satın alınabilir.

Yürürlük

Madde 34— Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35 — Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti yürütür.

Sayfa Başı


—— • ——

 —— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

 

Sayfa Başı


 YARGI BÖLÜMÜ

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı