30 Aralık 2001 Tarihli ve 24626 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2001/3407     1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1 /1/2002 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2002 Yılında % 10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar

2001/3469     Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2002 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Ekli Listede Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar

2001/3473     Bosna-Hersek Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2001/3474     Polonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2001/3475     İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Karar

2001/3476     Litvanya Menşeli Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2001/3477     Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2001/3478     Slovak Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2001/3480     Sigortacılıkta Yurt İçi Reasürans Havuzu Sistemine İlişkin Karar

2001/3484     Tarife Cetvelinin 1/1/2002 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Konulması ve 9/12/1995 Tarihli ve 95/7591 Sayılı Kararname ile Bu Kararnamede Değişiklik Yapan Kararnamelerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2001/3485     Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar

2001/3483     Ekli Listede Yer Alan Terör Örgütleri, Kişi ve Kuruluşların Türkiye'de Bulunan Bankalar ve Diğer Mali Kurumlar ile Gerçek ve Tüzel Kişiler Nezdindeki Kiralık Kasa Mevcutları da Dahil Olmak Üzere, Tüm Hak ve Alacakları ile Mal Varlıklarının Dondurulması ve Bu Mal Varlıkları ile İlgili Her Türlü İşlemin Maliye Bakanlığı'nın İznine Bağlanması Hakkında Karar

 

Tebliğ

—      Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 244)