Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

28 Ekim 2001

PAZAR

Sayı : 24567

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2001/3127 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Umuma Mahsus Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüklerinin Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’ye, Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Çevre Bakanlığına, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2001/3050 902 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

 

Yönetmelik

— Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) Yönetmeliği


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

 

 

Milletlerarası Andlaşma

 

Sayfa Başı


 Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

24 Ekim 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-17438

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

“Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 20. Dönem Toplantısı”na katılmak üzere 28 ekim 2001 tarihinde Romanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

24 Ekim 2001

B.01.0.KKB.01-06-187-2001-741

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 24 Ekim 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17438 sayılı yazınız.

“Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 20. Dönem Toplantısı”na katılmak üzere 28 ekim 2001 tarihinde Romanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

24 Ekim 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-17443

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

29 Ekim 2001 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Çevre Bakanı Fevzi AYTEKİN’in dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

24 Ekim 2001

B.01.0.KKB.01-06-189-2001-741

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 24 Ekim 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17443 sayılı yazınız.

29 Ekim 2001 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Çevre Bakanı Fevzi AYTEKİN’in dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı


 Yönetmelik

 

Ege Üniversitesinden :

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

(EGESEM) Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — EGESEM’in amacı genel olarak Ege Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırmalar yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim programları düzenleyerek bu programlar aracılığıyla üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi gereğince Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM)’in çalışma esaslarını düzenler.

Çalışma Alanı

Madde 3 —EGESEM amaçları doğrultusunda, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere gerek duydukları alanlarda eğitim programları planlar, konuya özel paket programlar önerir, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, eğitimi fuarları düzenler ve bu tip etkinliklerin altyapı çalışmalarıyla ilgili malzeme, araç-gereç teminini ve koordinasyonunu sağlar.

Merkezin Organları

Madde 4 —EGESEM aşağıdaki organlardan oluşur.

a) Merkez Danışma Kurulu

b) Merkez Yönetim Kurulu

c) Merkez Müdürü

Merkez Danışma Kurulu

Madde 5 —EGESEM Danışma Kurulu: Ege Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve enstitülerinin ilgili kurullarınca belirlenen birer temsilcisinden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Danışma Kuruluna seçilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri seçilir.

Danışma Kurulu, EGESEM Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanır. Toplantılarda merkez çalışmaları değerlendirilir ve öneriler geliştirilir. Danışma Kurulu, merkezin eğitim, araştırma ve uygulama, denetleme gibi faaliyet alanları ile ilgili olarak Danışmanlık Komisyonları oluşturur.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 6 — Yönetim Kurulu,EGESEM Müdürünün başkanlığında Ege Üniversitesi öğretim elemanlarından Müdürün önerdiği 12 aday arasından Rektör tarafından seçilen 6 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Müdürün görevi bittiğinde veya Müdürün ayrılması halinde Yönetim Kurulu görevi de kendiliğinden sona erer. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri seçilir.

Yönetim Kurulu, EGESEM Müdürünün daveti üzerine her ay, gerekli durumlarda daha sık toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu EGESEM Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları belirler, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

Eğitim programları sonunda başarı belgesi, katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi işlemlerini yürütür.

Merkez Müdürü

Madde 7 —Merkez Müdürü Rektör tarafından üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebileceği gibi süresi bitmeden aynı usulle görevden alınabilir.

Müdürün Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8 —Müdür Merkezi temsil eder,Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular.

Her çalışma dönemi sonunda EGESEM faaliyetlerini kapsayan raporu düzenler ve Yönetim Kuruluna sunar.

Müdür Yardımcısı

Madde 9 — Rektör,EGESEM Müdürünün teklifi üzerine en fazla iki öğretim üyesini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir.

Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği Müdür Yardımcısı katılır. Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdüre vekalet eder.

Müdürün daveti üzerine,Müdür Yardımcıları Yönetim Kurulu toplantısına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Destek Hizmetleri

Madde 10 —Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektörlükçe görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Yürürlük

Madde 11 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 —Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı