Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

22 Ekim 2001

PAZARTESİ

Sayı : 24561

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Milli Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliği

— İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Trafiğe İlk Defa Çıkacak Motorlu Araçlar İçin Müsaade Edilebilir Azami Dış Gürültü Seviyeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2001/11)

— Trafiğe İlk Defa Çıkacak Motorlu Araçlar İçin Havayı Kirletici Gazların Emisyon Değerleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2001/12)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

19 Ekim 2001

Genel Müdürlüğü

B.02.0.PPG.0.12-305-17128

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Ekim 2001 tarihinde Slovenya’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

19 Ekim 2001

B.01.0.KKB.01-06-179-2001-721

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19 Ekim 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17128 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Ekim 2001 tarihinde Slovenya’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Millî Eğitim Bakanlığından :

Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Açık İlköğretim Okulunun kuruluş, görev ve işleyişiyle ilgili esas ve yöntemleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Açık İlköğretim Okulunun yönetim, personel, uzaktan ve gerektiğinde yüz yüze eğitim-öğretim işleriyle sınıf geçme ve sınavlara ilişkin esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 4306 sayılı Kanun, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü,

d) Okul: Açık İlköğretim Okulunu,

e) Müdürlük: Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğünü,

f) Müdür: Açık İlköğretim Okulu Müdürünü,

g) Öğrenci: Açık İlköğretim Okulu öğrencisini,

h) Açık İlköğretim Okulu: Çeşitli nedenlerle zorunlu eğitimi tamamlayamamış ya da zorunlu eğitim çağı dışına çıkmış bireylerin eğitim-öğretim gördükleri ilköğretim kurumunu,

ı) İlköğretim Kurumları: Resmî ve özel ilköğretim okullarını,

i) Öğrenci Bürosu: İllerde oluşturulan büroları,

j) Yüz Yüze Eğitim: Branş ve sınıf öğretmenlerince sınıf ya da dershane ortamında öğrencilere yaptırılan eğitim-öğretimi,

k) Veli: Öğrencinin ana-babasını, vasisini, aile başkanını ya da kanunen sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

l) Dönem: Eğitim-öğretimin başladığı tarihten sınavların yapıldığı tarihe kadar geçen her bir süreyi,

m) Ders Yılı: İki dönemi kapsayan süreyi,

n) Sınav: Programda yer alan derslerin, merkezî sistemle yapılan tüm sınavlarını,

o) Komisyon: Kayıt için başvuruda bulunanların öğrenim durumlarına göre ders ve sınıf yerleşimlerini yapan uyum komisyonunu,

ö) Öğretim Yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Amaçlar, Genel İlkeler ve Çalışma Takvimi

Amaçlar

Madde 5 — Okulun amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, gelişmiş iletişim araçlarını ve yeni teknolojileri kullanarak;

a) İlköğretimini tamamlayamayan ve zorunlu ilköğretim yaş sınırını aşan yetişkinlere; ilköğretimlerini tamamlayabilmelerine olanak tanıyarak toplumun eğitim ve kültür düzeyini yükseltmeyi,

b) Toplumun gelişmesine ve güçlenmesine ortam hazırlamayı,

c) Çeşitli nedenlerle, yeterince öğrenim fırsatı bulamayan öğrencilere, eksikliklerini tamamlama olanağı vermeyi, öğrencileri üst öğrenime ve hayata hazırlamayı,

d) Öğrencilere Anayasa, Atatürk ilke ve inkılâplarına, demokrasinin ilkelerine uygun olarak haklarını kullanabilme, görev ve sorumluluklarını yüklenebilme bilincini kazandırmayı,

e) Öğrencilerin millî kültür değerlerini tanıyıp takdir etmelerini ve benimsemelerini,

f) Öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti devletine ve ülkesine bağlı, toplumdaki rollerini yapabilen, başkalarıyla iyi ilişkiler kurabilen, ekip anlayışıyla çalışabilen, çevresine uyabilen, doğru kararlar verebilen ve diğer görevlerini yerine getirebilen yurttaşlar olarak yetiştirmeyi,

g) Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma, çözüm arama alışkanlıklarını kazandırmayı,

h) Öğrencilerin bilimsel ve yaratıcı düşünebilmelerini, araştırmaya yönelik çalışma alışkanlığı kazanabilmelerini ve estetik duygularının gelişmesini,

ı) Öğrencilere, çağdaş bilgi ve teknolojilerle ekonomiye katılımı benimsetip bir mesleğe yönelişlerini kolaylaştıracak davranışları kazandırmayı,

i) Öğrencilere kendisinin, ailesinin ve toplumun sağlığı ile çevreyi koruma yönünde gereken bilgi ve alışkanlıkları kazandırmayı,

sağlamaktır.

Genel İlkeler ve Öğretim Yöntemleri

Madde 6 — Öğretimde aşağıdaki genel ilke ve yöntemler göz önünde bulundurulur:

a) Çeşitli nedenlerle ilköğretimlerini tamamlayamayan ve zorunlu ilköğretim yaş sınırını aşan yetişkinlere ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda Açık İlköğretim Okulundan yararlanma hakkı verilir.

Tutuklu, hükümlü ve bedensel engelli olduklarını belgelendirenlerde yaş kaydı aranmaz.

b) Programların uygulanmasında görsel ve işitsel iletişim araçlarından etkin bir biçimde yararlanılması esas alınır ve gerektiğinde yüz yüze eğitim olanaklarından yararlanılır.

c) Program ve kaynakların, televizyon ve radyo programları, yazılı belgeler, bilgisayar disketleri, ‘CD-ROM’lar ve benzeri araçlarla desteklenmesi esastır.

d) Ölçme ve değerlendirmede, programda belirtilen amaçlara ulaşılabilmesi için gerekli davranışların kazandırılması esas alınır.

e) Tüm derslerde, "Türkçe"nin doğru ve güzel kullanılması temel hedeftir.

Çalışma Takvimi

Madde 7 — Çalışma takvimi, okul müdürlüğünün önerisiyle Bakanlıkça düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kuruluş

Madde 8 — Okul, Genel Müdürlük bünyesinde ve merkezî sistemle uzaktan öğretim veren bir ilköğretim kurumudur. Kurum; merkezde okul müdürlüğü, taşrada ise öğrenci büroları şeklinde örgütlenir. Okuldaki görevliler; müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Madde 9 — Müdürlüğün görevleri:

a) İlköğretim ders programlarına uygun olarak uzaktan öğretim sağlamak.

b) Radyo ve televizyon programları hazırlamak, hazırlatmak ve yayımlanmasını sağlamak.

c) Eğitim-öğretimle ilgili kaynak ve yayınların bürolara ulaşımını sağlamak.

d) Eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili mevzuatı hazırlamak ve makama sunmak.

e) İstatistikî bilgileri toplamak ve değerlendirmek.

f) Uzaktan öğretimle ilgili yurt içi ve yurt dışı eğitim etkinliklerini izlemek ve değerlendirmek.

g) Öğrenci sorunlarıyla ilgilenmek ve gerekli önlemleri almak.

h) Diploma ve belgeleri düzenlemek.

ı) Genel Müdürlük tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

Okul Yönetimi

Madde 10 — Okul yönetimi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda kurumun sürekli yenilenmesi ve geliştirilmesi için çalışır. Zamanı ve tüm olanakları, okulun amaçlarını gerçekleştirebilmek üzere kullanır. Okula, yönetim işlerini yürütmek üzere mevzuatına uygun olarak müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı atanır.

Okul Müdürü

Madde 11 — Okul müdürü, millî eğitimin temel ilkelerine bağlı olarak millî eğitimin genel amaçları doğrultusunda okulun amaçlarını gerçekleştirebilmek üzere kurumun, yönetiminden sorumlu eğitim lideridir. Müdür görevinde; sevgi ve saygıya dayalı, uyumlu, güven verici, örnek davranışlar içinde bulunur ve görevini yerine getirirken toplam kalite yönetimi anlayışına uygun, mevzuatın kendisine verdiği yetkileri kullanır.

Müdür, okulun ita amiri ve personelin sicil amiridir.

Müdür Başyardımcısı

Madde 12 — Müdür başyardımcısı, müdürün en yakın yardımcısı olup müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. Okulun tahakkuk amiridir. Müdür başyardımcısı; eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, özlük ve her türlü yazışma, iletişim, halkla ilişkiler ve benzeri konularda okul müdürü tarafından kendisine verilen görevleri yapar. Bu görevlerin yürütülmesinden ve işleyişinden müdüre karşı sorumludur.

Müdür Yardımcıları

Madde 13 — Müdür yardımcıları, okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, özlük, öğrenci, tahakkuk, ayniyat, yazışma, temizlik, düzen ve halkla ilişkiler konularında müdür başyardımcısının gözetiminde müdüre karşı sorumludur.

Öğretmenler

Madde 14 — Öğretmenler, okulun eğitim-öğretim işlerine etkin bir biçimde katılırlar. Bu konularda; kanun, yönetmelik, yönerge ve emirlerde belirtilen görevlerle okul yönetiminin vereceği diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Memurlar

Madde 15 — Memurlar;

a) Gelen-giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutarlar.

b) Verilen her türlü yazıyı kurallarına uygun olarak yazar, dosyalar, cevaplanması gerekenlere süresi içinde cevap hazırlar.

c) Kendilerine teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar.

d) Öğretmen ve diğer çalışanların özlük dosyalarını tutarlar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe yazarlar.

e) Arşivin düzenlenmesinden ve hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.

Bunların dışında müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları ve öğretmenler tarafından kendilerine verilen iş ve işlemleri yaparlar.

Mutemet

Madde 16 — Mutemet; yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelin aylık, ücret, sosyal yardım, yolluk, sağlık ve benzeri özlük haklarının zamanında verilmesini sağlar. Bunlarla ilgili belgeleri saklar.

Okulun malî işlerini yürütür, bunlarla ilgili yazı, belge ve dosyaların düzenlenmesini sağlar.

İzleme ve Değerlendirme Kurulu

Madde 17 — İzleme ve değerlendirme kurulu, bir yıllık eğitim öğretim etkinliklerini gözden geçirerek yapılan çalışmaları izler ve değerlendirir.

İzleme ve değerlendirme kurulu, okul müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları ve öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda kurula, müdür başyardımcısı, yoksa müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder.

Bir öğretim yılı için kurulca seçilen iki yazman, kurul görüşmelerini tutanak hâline getirir.

Kurul, yılda en az iki defa toplanır. Toplantı tarihi ve gündemi, okul müdürlüğü tarafından bir hafta önceden duyurulur.

Toplantıda, önceki yılın çalışmaları değerlendirilerek belirlenen eksiklikler giderilir. Eğitim-öğretimdeki niteliğin ve verimliliğin artırılması yönünde alınacak önlemler görüşülerek karara bağlanır.

Ayrıca gündemde belirlenen diğer konular görüşülür.

Öğrenci Büroları

Madde 18 — Yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelden oluşturulan bürolarca yapılacak işler şunlardır:

a) Öğrenci başvurularını kabul etmek ve aday kaydı yapmak.

b) Okulca gönderilen belge ve dokümanların öğrencilere ulaşmasını sağlamak.

c) Öğrenci belgesi (EK-4) düzenlemek ve öğrencilerle ilgili yazışmaları yapmak.

d) Öğrencilerin bireysel veya ortak sorularını cevaplamak, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini yapmak.

e) Gerekli durumlarda yüz yüze eğitimi plânlamak ve yürütmek.

f) Aday kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra kayıt belgelerini okula göndermek, sınavlarla ilgili çalışmalara katılmak.

g) Yönetimce verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Kayıt-Kabul ve Uyum

Başvuru Süresi ve Yeri

Madde 19 — Başvurular, çalışma takviminde belirlenen tarihler arasında öğrenci bürolarında kabul edilir.

Başvuru Koşulları

Madde 20 — Okula, zorunlu eğitim yaşını bitirenlerden;

a) İlköğretimin 5 inci sınıfını tamamladığını belgelendirenler,

b) Yetişkinler II nci kademe eğitimi başarı belgesi olanlar,

c) Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,

d) İlköğretimin 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflarından ayrılanlar,

e) Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar,

başvurabilirler.

Başvuru

Madde 21 — Başvuru koşullarından birini taşıyanlar, belirlenen tarihlerde öğrenci bürolarına başvurarak aday kayıtlarını yaptırabilirler.

Kayıt için İstenen Belgeler

Madde 22 — Okula kayıt yaptıracaklardan;

a) Öğrenim belgesinin aslı,

b) Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi,

c) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

d) Katkı payına ait banka dekontu veya posta çeki alındısı,

e) Başvuru formu,

f) Bürolardan alınan öğrenci dosyası,

istenir.

Kayıt-Kabul

Madde 23 — Öğrenci bürolarınca, aday kayıtları yapılanların belgeleri, dosyalarıyla birlikte kesin kayıtları için okul müdürlüğüne gönderilir. Öğrencilerin belgeleri okul müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında ikişer öğretmenden oluşturulacak komisyonlarda değerlendirilerek uygun bulunanların kayıtları yapılır.

Uyum İşlemleri

Madde 24 — Öğrencilerin uyum işlemleri, komisyonlarca aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Öğrenim belgesindeki dersler dikkate alınarak öğrencinin sınıfı belirlenir.

b) Önceki yıllarda, ayrı ayrı okutulan, ancak sonradan birleştirilmiş derslerden birini başarmış olanlar, diğerini de başarmış sayılırlar.

c) Okulda okutulmayan ancak daha önceki yıllarda okutulan seçmeli ders/dersleri başaranlar, o sınıfın seçmeli ders/derslerini başarmış sayılırlar.

d) Ustalık ya da Kalfalık Belgesiyle başvuran ilköğretimin 5 inci sınıfını tamamlamış olan öğrencilerin kayıtları, doğrudan 7 nci sınıfa yapılır.

e) Belgeler değerlendirilirken bir üst sınıfa kaydına karar verilen öğrenciler, önceki sınıfına sonradan konulmuş derslerden sorumlu tutulmazlar.

f) 10’luk not sisteminde verilen notlar, 5’lik not sistemine, aşağıdaki şekilde çevrilir.

Onluk Sistem

Beşlik Sistem

Derecesi

10-9

.............5.............

Pekiyi

8-7

.............4.............

İyi

6

.............3.............

Orta

5-4

.............2.............

Geçer

3-2-1

.............1.............

Başarısız

g) Daha önce dışardan bitirme sınavlarına katılırken ayrılan öğrenciler, okula kayıt yaptırmaları durumunda, dışarıdan bitirme sınavlarında başarılı oldukları derslerden sorumlu tutulmazlar.

Öğrenci Dosyası

Madde 25 — Okul müdürlüğünce her öğrenci için, bir "Öğrenci Dosyası" düzenlenir. Bu dosyada, öğrencinin belgeleri bulundurulur. Ayrıca "Öğrenci Kişisel Dosyası" düzenlenmez.

Veli-Vasi

Madde 26 — Tutuklu, hükümlü ve bedensel engelli öğrencilerin başvuru, kayıt-kabul ve mezuniyet işlemlerinin yürütülmesinde veli veya vasi tayin edilir. İşlemlerini kendisi yürütecek olanlarda veli zorunluluğu aranmaz. Ancak kayıt silme ve diploma alma işlemlerini kendileri yürütemeyecek olan öğrencilerin yetki verecekleri kişilerden vekâlet istenir.

Kayıt Yenileme

Madde 27 — Öğrenciler, her öğretim yılı için kayıtlarını yenilerler. Kayıt yenilemeyenlerin öğrencilik hakları, o öğretim yılı için dondurulur. Öğrencilerin kayıtlarını yenilemeleri durumunda öğrencilik hakları devam eder.

İlişik Kesme

Madde 28 — Öğrenciler, istemeleri durumunda okul müdürlüğüne başvurarak kayıtlarını sildirebilirler.

Öğrencilik Hakları

Madde 29 — Kayıtlarını yenileyen öğrenciler, askerlik tecili dışında tüm öğrencilik haklarından yararlanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

Dersler

Madde 30 — Okulda, ilköğretim ders programlarının uygulanması esastır.

Ancak öğrenciler;

a) "Resim-İş, Müzik, Beden Eğitimi" ve "İş Eğitimi" gibi uygulamayı gerektiren derslerden,

b) İşitme ve konuşma engelli olduklarını, Sağlık Kurulu Raporuyla belgelendirenler yabancı dil dersinden,

c) Müslümanlıktan başka diğer dinlere mensup olanlar, beyanlarına göre isterlerse "Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi" dersinden,

muaf tutulurlar.

ALTINCI BÖLÜM

Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar, Sınıf Geçme

Ölçme ve Değerlendirme

Madde 31 — Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde:

a) Okul ve ders programlarında belirtilen özel ve genel amaçlar ile açıklamalar esas alınır.

b) Başarı, okutulan derslerin her birinden sınav notları esas alınarak saptanır.

c) Ölçme araçlarında, sadece bilginin ölçülmesine değil kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edinilen davranışların ölçülmesine de ağırlık verilir.

d) Değerlendirmede 5’lik not düzeni kullanılır.

e) Öğrencilerin, bir dersten başarılı sayılabilmeleri için birinci ve ikinci dönem sonu sınavlarında alınan notların aritmetik ortalamasının en az iki olması gerekir. Dönem sınavlarından birisine katılamayan öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için katıldıkları sınavda aldıkları notun en az üç olması gerekir.

f) Bir dersin yıl sonu notu hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür, yarım ve yukarısı tama yükseltilir.

g) Başarısız oldukları ders ya da dersleri bulunan öğrencilere yıl sonunda "Not Yükseltme Sınavı" hakkı verilir. Not yükseltme sınavına giren öğrencilerin, başarılı sayılabilmeleri için sınava girdikleri ders ya da derslerin notlarının en az iki olması gerekir.

Not Verme

Madde 32 — Not verme ve yıl sonu notunun belirlenmesinde Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Buna göre verilecek notlar ve puanlar aşağıda gösterilmiştir:

PUAN

NOT

DERECE

85 – 100

5

Pekiyi

70 – 84

4

İyi

55 – 69

3

Orta

45 – 54

2

Geçer

0 – 44

1

Başarısız

Sınavların Yapılması

Madde 33 — Öğrenci başarısının saptanması amacıyla çalışma takviminde belirtilen tarihlerde merkezi sistemle dönem sonu sınavları ile not yükseltme sınavı yapılır.

Sınavlarda Kopya Çekilmesi

Madde 34 — Öğrenciler, sınav kurallarına uyarlar. Sınavlarda kopya çekenler veya kopya çekilmesine yardımcı olanlar tutanakla saptanır. Bununla ilgili belge ve dokümanlar tutanağa eklenerek işlem yapılmak üzere sınav belgeleriyle birlikte okul müdürlüğüne gönderilir.

Bu gibi öğrenciler, sınavına girdikleri o oturumdaki ders ya da derslerden başarısız sayılırlar.

Sınavlara Katılamayanlar

Madde 35 — Çeşitli nedenlerle sınavlara katılamayanlar, o sınav haklarını kaybederler.

Sınav yeri

Madde 36 — Öğrenciler, başvurularında belirttikleri merkezlerde sınava alınırlar.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 37 — Sınav sonuçları, belirtilen tarihte sınav sonuç belgesiyle ve iletişim araçlarıyla öğrencilere duyurulur.

Sınıf Geçme

Madde 38 — Bütün derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan, bir veya iki dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa geçerler. Ancak bu derslerin birinden, önceki sınıfta da başarısız olan öğrencilerle, ikiden fazla başarısız dersi olanlar, bir üst sınıfa geçemezler. Bu gibi öğrenciler başarısız oldukları derslerden sınavlara katılırlar.

Sorumluluğun Kalkması

Madde 39 — Sorumlu olarak geçilen dersin;

a) Programından,

b) Aynı dersin bir üst sınıfındaki programından,

c) Bir üst sınıfta programının bulunmaması hâlinde okumakta olduğu sınıfın tüm derslerinden,

başarılı olunması durumunda sorumluluğu kalkar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrenim Belgeleri, Defter ve Dosyalar

Öğrenim Belgesi

Madde 40 — Kayıtları silinen öğrencilere son öğrenim durumlarını gösterir bir "Öğrenim Belgesi" düzenlenir (EK-1).

Diploma

Madde 41 — Okulun 8 inci sınıfını bitirenlere ilköğretim okulu diploması verilir.

Diplomaların Düzenlenmesi

Madde 42 — Diplomaların düzenlenmesinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Diplomalar, diploma defterine göre düzenlenir.

b) Kimlik bilgileri için nüfus cüzdanı esas alınır.

c) Diploma tarihi, son sınav tarihini izleyen ilk iş günüdür.

d) Diplomaya, okulun ilk mezun verdiği tarihten itibaren düzenlenen diplomaların sırasını gösterir numara verilir.

e) Diplomalar, ilgili müdür yardımcısı ve okul müdürü tarafından imzalanır.

f) Diplomaların soğuk damgası Genel Müdürlükte yapılır.

g) Diploma almaya hak kazananların listesinin bir örneği ve CD’ler Genel Müdürlükçe saklanır.

h) Diplomalar, öğrencilere, velilerine veya vasilerine verilir. Kurumlar arası yazılı başvuru durumunda ise diploma, taahhütlü olarak ilgili kuruma gönderilir. Diploma defterindeki imza bölümüne resmî yazının tarihi ve sayısı yazılır.

ı) Çeşitli nedenlerle zamanında düzenlenememiş olan diplomalar, mevcut kayıtlara göre düzenlenir.

Ayrıca, diploma ve öğrenim belgesiyle okulda saklanması gereken defter ve belgeler, silintisiz ve kazıntısız olarak düzenlenir. Ancak diploma, öğrenim belgesi ve saklanması gerekli diğer belgelerin düzenlenmesinde sehven yapılan yanlışlıkların silinti ve kazıntı yapılmaksızın doğrusu üst kısmına yazılır ve onanır. Mahkeme kararıyla yapılan değişiklikler, mevcut bilgiler değiştirilmeden diploma veya belgenin arkasına son şekliyle yazılır ve Okul Müdürü tarafından onaylanır.

Diploma Notu

Madde 43 — Diploma notu; 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflardaki ağırlıklı notların aritmetik ortalamasıdır. Ancak geçmiş yıllara ait yıl sonu başarı ortalamalarının bulunamaması hâlinde diploma notları, öğrenim belgelerindeki notlarla okuldan aldıkları notlara göre saptanır. Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yapıp yurda dönen öğrencilerin diploma notları, yurdumuzda okudukları yıllara ait yıl sonu başarı ortalamalarına göre saptanır.

Belgesini Kaybedenler

Madde 44 — Diplomasını veya Öğrenim Belgesini kaybedenler, okul müdürlüğüne dilekçe ile başvururlar. Okul müdürlüğünce, okuldaki kayıtlara göre öğrenciye Diploma Kayıt Örneği (EK-3) veya Öğrenim Belgesini Kaybedenlere Mahsus Belge (EK-2) bir defaya mahsus verilir.

Defter ve Dosyalar

Madde 45 — Okulda;

a) Öğrenci kütüğü,

b) Sınıf geçme defteri,

c) Diploma defteri,

d) Belge defteri,

e) Devam–devamsızlık defteri,

f) Gelen–giden evrak defteri,

g) Zimmet defteri,

h) Personel şahıs dosyaları,

ı) Maaş bordrolarının onaylı örnekleri dosyası,

i) Gelen–giden yazılar dosyası,

j) Gizli yazı dosyası,

k) İstatistik ve brifing dosyası,

l) İzleme ve değerlendirme kurulu karar tutanakları dosyası,

m) Öğrenci dosyası,

n) Mevzuat hükümlerine göre tutulması gereken diğer dosyalar,

tutulur.

Öğrenci kütüğü, sınıf geçme defteri, diploma defteri manyetik ortamda tutulur. Sınıf geçme ve diploma defteri; okul müdürlüğü, ilgili birim ve Genel Müdürlükte saklanmak üzere üçer kopya halinde hazırlanır. Ayrıca, diploma almaya hak kazananların listesiyle diploma defterinin birer örneği saklanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Kılık Kıyafet

Madde 46 — Yönetici, öğretmen, memur, sözleşmeli, geçici ve diğer personelin giyiminde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır. Çalışanların kılık kıyafetlerinde "Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullarda Görevlilerle, Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" esaslarına uyulur.

Okulun Denetimi

Madde 47 — Okul müdürü, Genel Müdürlüğe karşı sorumludur. Yapılan iş ve işlemlerde denetim, genel mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 48 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, ilköğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 49 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 50 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

İstanbul Üniversitesinden :

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda ön lisans eğitim ve öğretimi, İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğine ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Öğrencilerin, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulundan ön lisans diploması alabilmeleri için bu Yönetmelikte öngörülen ilkelere uygun olarak öğrenimlerini, işyeri uygulamalı eğitimlerini tamamlamaları ve sınavlarda başarılı olmaları gerekir.

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Yükseköğretim Üst Kuruluşlarınca yapılacak değişiklikler için ilgili maddelerde gerekli düzenlemeler yapılır ve uygulanır.

Tanımlar

Madde 2 — İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda yapılan:

a) Ön Lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir.

b) Öğretim; teorik dersler, uygulama çalışmaları ve işyeri uygulamalı eğitimi şeklinde yürütülür. Yüksek Okul Yönetim Kurulunca tüm programlarda İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı açılır. Bu öğretimle ilgili esaslar "İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Eğitim ve Öğretim Programlarında İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ne göre belirlenir.

c) Öğretim programı Yüksek Okul Yönetim Kurulunca düzenlenir. Yüksek Okul Yönetim Kurulu, ilgili program başkanlarının görüş ve tekliflerini alarak eğitim programlarını belirler.

Öğrenci İşleri

Madde 3 — Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler, sınavlar, not işleri ve benzer her türlü işlemleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu kurumunca yapılır. Bunlardan gerekli görülenler Rektörlükçe merkezi olarak da yürütülebilir.

Öğrenci disiplin işleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt

Kayıtla İlgili Genel Esaslar

Madde 4 — İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okuluna girebilmek için, ön lisans öğrenimiyle ilgili merkezi öğrenci seçme ve yerleştirme sınavını kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak şarttır.

Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti

Madde 5 — Her eğitim-öğretim yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Bakanlar Kurulunca belirlenen miktar ve esaslar uyarınca, öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınır. Bu katkı payı/öğrenim ücreti dışında öğrencilerden başka harç talep edilmez.

a) Örgün eğitim öğrencileri için: Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilerken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi bir aydır. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim-öğretimi başladıktan sonra üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez. (Öğrenci katkı payı taksitini yatırdıktan sonra, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilerin hakları saklıdır)

b) İkili öğretim öğrencileri için: İkinci öğretimdeki öğrencilerden öğrenim ücretlerinin birinci taksidini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. İkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise 1 aylık ek süre tanınır. Bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanuni faizi ile ödemeyen öğrencinin Yüksek Okul ile ilişkisi kesilir. İkinci öğretimdeki öğrencilerden süreleri sonunda mezun olamayanların öğrenim ücretlerinde herhangi bir artırma yapılmaz. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler hariç, muhtelif sebeplerle kaydını en az iki yarıyıl donduran öğrencilerden, kayıtlarını dondurdukları o yıl için öğrenim katkısı ücreti alınmaz.

Ön Lisans Eğitim-Öğretimine Kayıt

Madde 6 — İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okuluna kesin kayıtlar ÖSYM’nin belirlediği tarihler arasında yapılır. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış adaylar, aşağıda yazılı belgelerin ekli bulunduğu bir dilekçe ile ilan edilen süre içinde merkezi kayıt bürosuna bizzat başvurur.

Öğrenci katkı payını bir aylık süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmaz ve yenilenmez. Belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez, eksik belge, posta ve vekaletname ile kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

a) ÖSYM Kimlik Kartı (Yabancı uyruklulardan istenmez.),

b) ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi (Yabancı uyruklular için, ÖYS Sınav Sonuç Belgesi),

c) Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise, resmi onaylı ve yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi, mezuniyet belgesi yerine geçerli değildir); (Liseyi yurt dışında bitirenler için, ayrıca T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Belgesi),

d) Resimli nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanının başı açık resimli noter onaylı örneği (Yabancı uyruklulardan, noterlikçe onaylı pasaport sureti); (Yabancı uyruklu öğrenciler için ilgili Yönetmelik hükümleri saklıdır, ancak bu maddeye yabancı uyruklu öğrenciler de uymak zorundadır),

e) Askerlik çağındaki erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak "bir yükseköğretim kurumuna kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair", askerlik görevini yapmış olanlardan, bu durumlarını belirten resmi belge (Yabancı uyruklulardan istenmez.),

f) Mahalle muhtarlığından onaylı, resimli ve yeni tarihli ikametgah belgesi (Yabancı uyruklulardan istenmez.),

g) 15 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında renkli, kılık kıyafet genelgelerine uygun, bayanlar için başı açık, erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravatlı kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde son altı ay içinde çektirilmiş),

h) Öğrenci adayının kayıt yaptıracağı yükseköğretim kurumunun koşulları gerektiriyorsa, sağlık kurulu raporu,

i) Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

Kesin Kayıt ve Kimlik Kartı

Madde 7 — Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bir kimlik kartı verilir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazete ile ilan edilmesi ve bu ilanla birlikte emniyet makamlarından alınacak yazının İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Yeniden alınan bu belgeye gerekli bilgiler idarece yazılır ve onaylanır.

Yatay ve Dikey Geçişler

Madde 8 — Eşdeğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişler, "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu içinde yapılacak yatay geçişlerde de adı geçen Yönetmelik hükümlerine uyulur.

Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına giriş ve devam şartları "Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek, İstanbul Üniversitesinin bir yükseköğretim kurumuna kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Yükseköğretim kurumunun birinci sınıfına kaydolan öğrencinin herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-öğretim programına devam etmesi mümkündür.

b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; tekrar sınava girmek suretiyle yeniden yazıldığı Yüksek Okul Yönetim Kurulu, eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda ortalama 17 kredilik ders geçileceği varsayılarak, geçilmiş derslerin tekabül ettiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan dersleri, kalan yarıyıl sayısı içerisinde başarı ile bitirilmelidir.

Yukarıda belirtilen durumdaki öğrenciler hakkında (a) ve (b) bentlerindeki esasların hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

Eğitim-Öğretim Yılı

Madde 9 — Eğitim-öğretim yılı, iki yarıyıl (güz ve bahar)’dan oluşur. Güz yarıyılı bitimindeki sınavlardan sonra eğitim-öğretime iki hafta ara verilir.

Yüksek Okulda eğitim-öğretim, İstanbul Üniversitesinin yetkili kurulları tarafından aksine bir karar alınmadıkça Ekim ayının ilk haftası başlar ve Üniversitede tek bir akademik takvim uygulanır.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunun güz ve bahar yarıyıllarında öğrenime başlama ve bitirme tarihleri ile yarıyıl sonu sınavları başlama ve bitirme tarihleri Üniversite Senatosunun Temmuz ayında yapacağı toplantıda karara bağlanır.

Gerekli görüldüğü durumlarda Yüksek Okul Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla yaz öğretimi (Yaz Okulu) yapılabilir. Yaz öğretimi açılma ve uygulama ilkeleri ayrı bir yönetmelikle belirlenir.

Yarıyıl Süresi

Madde 10 — Her yarıyıl ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil, en az yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri eğitim-öğretim günü sayılmaz.

Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. Türk Dili, Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi dersleri ve sınavları Cumartesi günleri yapılabilir. İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim-öğretim yapılabilir.

Öğretim Planları ve Dersler

Madde 11 — İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda eğitim-öğretim, teorik dersler, uygulamalar, pratik çalışmalar, stajlar, seminerler ve benzeri çalışmalardan oluşur.

Eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.

Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır.

Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında teorik derslerde haftalık ders saati sayısı kadar kredi verilir. Teorik ders saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama çalışmaları için haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir.

Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama saatinin yarısının toplamından oluşur.

Derslerin tümü bir yarıyıl sürelidir. Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı haftada on altı saatten az olamaz.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunun Üniversite Senatosunca kabul edilen ders programları eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

Zorunlu ve Seçimlik Dersler

Madde 12 — Dersler "zorunlu" ve "seçimlik" dersler olmak üzere iki türlüdür.

"Zorunlu dersler", öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. "Seçimlik dersler", öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir.

Öğretim planlarında seçimlik dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok yüzde kırkını oluşturacak biçimde düzenlenir.

Seçimlik dersler, her bölümün öğretim planından tek tek veya belirlenmiş ders grupları içinden seçilebilir.

Seçimlik dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabilir.

Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçimlik derslerin yanı sıra program başkanının olurunu alarak, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’na bağlı başka bir programın öğretim planında yer alan bir dersi de alabilir.

Ortak Zorunlu Dersler

Madde 13 — 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden:

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; zorunlu ve kredili ders olarak, 60 ders saati olmak üzere, ilk 2 yarıyılda,

b) Türk Dili dersi; zorunlu ve kredili ders olarak, 60 ders saati olmak üzere, ilk 2 yarıyılda,

c) Yabancı Dil dersinin zorunlu ve kredili olarak 60 ders saati olmak üzere, ilk 2 yarıyılda okutulur. 3. ve 4. yarıyıllarda Yabancı Dil Sertifika Programına katıldıkları takdirde haftada 4 saat olmak üzere okutulur.

d) Güzel Sanatlar dersi veya Beden Eğitimi dersinden birini almak kaydıyla, 2 yarıyılda birer saat okutulur.

Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde, değerlendirme, öğrencilerin devam ve derslerindeki ilgi ve ilerlemeleri göz önünde tutularak, yarıyıl sonunda aşağıda yazılı esaslarla, başarılı veya başarısız şeklinde yapılır.

Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde yarıyıl sonunda, dersi okutan öğretim elemanı, her öğrencinin durumunu;

a) Toplu ve ferdi çalışmalarındaki başarısına,

b) Derse devamına,

c) Derse karşı gösterdiği ilgiye,

d) Yarıyıl içindeki ilerlemesine,

bakarak ve takdir hakkını da kullanarak "Geçer" veya "Başarısız" şeklinde değerlendirir ve hazırlayacağı listeyi Yüksek Okul Müdürlüğüne teslim eder. Bu değerlendirme o öğrencinin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. "Geçer" olarak değerlendirilmiş olan öğrenciler, o dersi başarmış sayılacaklarından, yarıyıl sonu sınavına girmezler.

Ön Koşullu Dersler

Madde 14 — Ders Programlarında Ön Koşula bağlı dersler belirtilmiştir. Ön koşullu derslerden başarısız olan öğrenciler ilişkili dersleri alamazlar.

Derse Devam Zorunluluğu

Madde 15 — Öğrenci ilk kez yazıldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı ve (F) alarak kaldığı teorik derslerin en az yüzde yetmişine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının yüzde seksenine devam etmek zorundadır.

İş Yeri Uygulamalı Eğitim

Madde 16 — İşyeri uygulamalı eğitim süresi ve esasları ilgili Program Başkanı’nın teklifi ve Yüksek Okul Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenen yönergelerle düzenlenir. İşyeri uygulamasında geçen her bir yarıyıl stajı programlardaki ağırlıklarına göre 2 veya 3 kredi/saat sayılır.

Kayıt Yenileme

Madde 17 — İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda, her yarıyıl başından itibaren en çok bir ay içinde öğrencilerin kayıtları yenilenir. Öğrenci katkı payını/öğretim ücretini bu süre içinde yatırdıklarını kanıtlayamayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Bu öğrencilerin kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz.

Üst üste dört yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin Yüksek Okul ile ilişiği kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi

Başarı Notu

Madde 18 — Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile, yarıyıl sonu sınavında sağladığı başarı dikkate alınır.

Yarıyıl içi çalışmaların türleri (yarıyıl içi sınavları, derslere devam durumu, uygulama, ödev, staj, seminer vb.) ve yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkı oranları Yüksek Okul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %60 dır. Bu katkı oranları Yüksek Okul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Başarı Notunun Hesaplanması

Madde 19 — Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "bağıl değerlendirme sistemi" kullanılır. Bu değerlendirmede dersin öğretim üyesi, her öğrencinin başarı notunu 18 inci maddede belirtilen kriterlere bağlı olarak ve o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı olarak belirler.

Bağıl değerlendirmede o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır.

Dersin sorumlu öğretim üyesi, bağıl değerlendirme sonunda yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen on gün içinde, normal frekans dağılımını gösteren başarı notlarının listesini Yüksek Okul Müdürlüğüne sunar. Yarıyıl sonu başarı notları Yüksek Okul Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Yüksek Okul Yönetim Kurulu gerektiğinde bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim üyesince yeniden incelenmesine karar verebilir.

Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları şöyledir:

Sözel

Harfle

Ağırlık Katsayısı

Pekiyi

AA

4.00

-Pekiyi

BA

3.50

İyi

BB

3.00

-İyi

CB

2.50

Orta

CC

2.00

-Orta

DC

1.50

Başarısızlık sınırında

DD

1.00

Başarısız

F

0.00

Geçer (Derecelendirme Dışı)

G

-

Muaf (Derecelendirme Dışı)

M

-

1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

2) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin "koşullu" olarak başarıldığını belirtir. (F) notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenciler bu dersin sınavına girerek başarılı olmak zorundadırlar.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)

Madde 20 — Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının hesaplanması ve ortalama yükseltilmesi; Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) hesabında öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve kredi saatleri toplamına bölünür. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) hesabında ise, ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve toplam, kredi saatleri toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir. Başarı notları (G) ile takdir edilen beden eğitimi, güzel sanatlar vb. gibi dersler, ağırlıklı genel not ortalaması hesabına alınmaz.Öğrenci, alt yarıyıllarından (F) not aldığı dersleri almakla yükümlü olup ayrıca alt yarıyıllarından (DD) ve (DC) aldığı dersleri tekrar alabilir. ANO ve AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yüksek not geçerlidir.

Başarısızlık Durumu

Madde 21 — Başarılı ve başarısız öğrencilerin tanımı;

Başarı baraj notu en az 1.80’dir.

Herhangi bir yarıyıl sonunda Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) "başarı baraj notu"nun altında kalan öğrenciler, "sınamalı öğrenci" sayılırlar. Sınamalı öğrencilere fazla ders yükü verilmez ve bu öğrenciler Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, klüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemezler.

AGNO’sı üst üste iki yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler "başarısız" duruma girerler. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz ancak daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra (DD) ve (DC) aldıkları dersleri tekrarlarlar. Öğrencilerin ders alımında, öğretim elemanları arasından Yüksek Okul Yönetim Kurulunca belirlenen danışmanlar, kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre "sınamalı" veya "başarısız" öğrencilerin kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile AGNO’larını, başarı baraj notunun üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.

Sınavlar

Madde 22 — Bu Yönetmelikte geçen sınav kelimesi aşağıda yazılı sınavların tümünü ifade eder.

a) Ara (Vize) Sınavı: Yüksek Okulun ilgili eğitim-öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavdır.

b) Mazeret Ara Sınavı: Mazeret ara sınavları, Yüksek Okul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple katılamayanlar için açılan sınavlardır.

Sağlıkla ilgili mazeretlerin Üniversite hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınan veya İ.Ü.Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından alınmış raporlarla belgelenmesi gerekir.

c) Yarıyıl Sonu Sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

Sınavlar, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu yönetmeliklerindeki hükümler uyarınca hazırlanacak programa göre yapılır. Öğrenciler, sınavlara girmek için kimlik kartlarını beraberinde getirmek zorundadır. Hangi sebep ve mazeretle olursa olsun bu zorunluluklara uymayan öğrenciler o sınava alınmazlar. Yüksek Okulun binaları dışında sınav yapılamaz. Ancak, Yüksek Okul Yönetim Kurulu kararıyla ders ve uygulamaların sınavları Yüksek Okul binaları dışında da yapılabilir.

Sınavların ilanı ve yapılış şekli:

Sınav tarihleri ve nerede yapılacağı program başkanlıklarınca belirlenir.Yüksek Okul Müdürü tarafından onaylanır ve öğrenci işleri tarafından 15 gün önce ilan edilir.

Sınavlar, dersi veren ve uygulamalı çalışmayı yapan öğretim elemanı veya elemanları tarafından yapılır. Zorunlu durumlarda Yüksek Okul Müdürü ve Program Başkanı, bu görevi başka bir veya birden fazla öğretim elemanına verebilir.

Yazılı sınavlar, Yüksek Okul Müdürlüğünce belirlenen yer, gün ve saatlerde, Yüksek Okul öğretim elemanlarının gözetim ve denetimlerinde yapılır. Sınav sorularının cevapları Yüksek Okul Müdürlüğünce mühürlenmiş cevap kağıtlarına yazılır. Sınavın başlamasından sonra sınav salonuna öğrenci alınmaz. Sınav başlamasından itibaren 15 dakika geçinceye kadar sınav salonundan öğrenci çıkartılmaz. Sınav yoklama listesini imzalamayan öğrenci, hiçbir şekilde sınav salonunu terk edemez. Aksi takdirde sınava girmemiş kabul edilir.

Yazılı sınav sonuçları en çok 10 gün içinde program başkanlıklarına verilir ve öğrenci bürosu tarafından ilan edilir. Yazılı sınav kağıtları ilgili Program Başkanlığı tarafından 2 yıl süreyle saklanır.

Sınavda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya çektiği sonradan yapılan soruşturma neticesinde anlaşılan öğrencilerin, o dönemde girdiği bütün sınavlar geçersiz sayılır. Bu öğrenciler, o dönem içindeki başka hiçbir sınava alınmazlar ve bunlar hakkında disiplin soruşturması yapılır.

Yazılı sınavın başlamasından önce, sınav sırasında veya sınav bitiminde sınav düzenini bozucu davranışlarda bulunan, görevlilerin uyarı ve önerilerine uymayan öğrenciler salona alınmaz; sınav başlatılmışsa sınav salonundan çıkartılır ve hakkında disiplin kovuşturması açılır.

Ara Sınavlar

Madde 23 — Bir dersin, bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı, Yüksek Okul Müdürlüğü tarafından tespit ve ilan edilir.

Bir günde, Yüksek Okul eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir.

Ara sınavlara, haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar için, mazeretlerini, sınavı izleyen yedi eğitim-öğretim günü içinde bildirmek ve Yüksek Okul Yönetim Kurulunca kabul edilmek kaydıyla, mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının kaç defa ve hangi tarihte açılacağını, Yüksek Okul Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder.

Mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu "sıfır" sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır. Yüksek Okul Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sınavlarına alınmayan, ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilirler.

Bir dersin ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların toplamının, yapılmış olan sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

Yarıyıl Sonu Sınavları

Madde 24 — Her dersin yarıyıl sonu sınavı, okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için:

a) Teorik derslerin yüzde yetmişine katılmak,

b) Uygulamalı olan derslerde, uygulamaların yüzde seksenine katılmak,

c) Uygulamalarda başarılı olmak zorunludur.

Ders ve uygulamaları ayrı mütalaa edildiğinde, yukarıdaki başarı, uygulama için de aynen geçerlidir.Yarıyıl Sonu Sınavına mazeret kabul edilmez.

Sınavlara ve Başarı Notuna İtiraz

Madde 25 — Öğrenciler, ara sınav sonuçlarının ve başarı notunun ilan edilmesinden itibaren üç gün içinde Yüksek Okul öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurarak ilgili sınav kağıdının ve başarı notunun, maddi hata yönünden, yeniden incelenmesini isteyebilirler. Yüksek Okul Müdürü ilgili öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon kurar ve bu komisyon sınav kağıtlarını inceler, başarı notunun 16 ncı maddede belirtilen kriterlere uygun hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol eder ve kesin kararını verir. Sınavın ilgili olduğu Yüksek Okul Programlarında tek öğretim üyesi varsa, bu komisyon, ilgili sınavı yapan öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ve sınava girilen dersin yakın olduğu derslerin öğretim üyeleri arasından Yüksek Okul Müdürü tarafından seçilen iki öğretim üyesi veya görevlisi olmak üzere, üç kişiden oluşur. İnceleme sonucu, başvuru tarihinden itibaren en çok on beş gün içinde öğrenciye bildirilir.

Öğrenim Süresi ve Ek Sınav Hakkı

Madde 26 — İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda ön lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınacak azami süre dört yıldır. Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav yükümlülüklerini, İstanbul Üniversitesi yönetmeliği ve Meslek Yüksek Okulu yönetmeliklerindeki esas, usul ve süreler içinde yerine getirmedikleri için bu kurumlardan ilişiği kesilenlerden /kaydı silinenlerden, hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakları verilenler, yarıyıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın, başvurmaları halinde, Meslek Yüksek Okulunun her eğitim-öğretim yılı başında açacağı sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda, sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, yukarıda belirtilen azami öğrenim süresinden sayılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Azami öğrenim süresini doldurduğu halde, kayıtlı olduğu Yüksek Okuldan mezun olabilmek için, son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için, iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, (sınıf geçme esasına göre öğretim yapan kurumlarda iki eğitim-öğretim yılı); üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda Yüksek Okuldan kaydı silinir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Yüksek Okulun Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde, mezun olması için tek dersten başarısız durumda olan öğrenciler, o yıla ait olan sınav haklarını, daha önce açılacak tek ders sınavlarında kullanabilirler.

Durumları yukarıdaki fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalaması dikkate alınmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınavı notuna göre belirlenir.

Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi durumu, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. (Bu Yönetmeliğin kayıt dondurmaya ilişkin hükümleri saklıdır.) Yüksek Öğretim Kurulunca esasları belirtilen, bu Yönetmeliğin 25 inci Maddesinde yazılı haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, bu Yönetmelikte yazılı şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin Yüksek Okuldan kayıtları silinir.

Kayıt Dondurma

Madde 27 — Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, öğrencilerin Yüksek Okula girişte verdiği belgelerin geri verilmemesi kaydı ile öğretim süre ve ek süresi işlememek üzere, Yüksek Okul Yönetim Kurulu kararıyla belirtilecek süre kadar dondurulabilir: Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar; ancak, "basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar" gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle devamsızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edemeyeceklerine Yüksek Okul Yönetim Kurulunca karar verilenlerin, Yüksek Okuldan kayıtları silinir.

Haklı ve Geçerli Nedenler:

a) Öğrencinin, üniversite hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin 3 üncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yüksek Öğretim Yönetim Kurulu kararınca ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

e) Bir ceza mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle, bir fiilden dolayı öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali,

f) Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g) Öğrencinin tutukluluk hali.

Ancak bu süreler zarfında öğrenciye giremediği, uygulama, yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. (Yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulabilir.) Öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder.

Yüksek Okuldan Ayrılma

Madde 28 — Yüksek Okuldan ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçe ile, kayıtlı bulunduğu Yüksek Okul öğrenci bürosuna başvurması gerekir. İsterse, kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Yüksek Okula girişte alınan belgelerden sadece diploması geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

Bu şekilde Yüksek Okuldan ayrılan öğrenci, ancak bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisince bu konuda çıkarılacak bir af kanunuyla Yüksek Okula geri dönebilir. (İlgili kanun hükümleri saklıdır.)

Ön Lisans Diploması ve Mezuniyet Derecesi

Madde 29 — Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, her Programda belirlenen eğitim öğretim planını izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)’nı en az 1.80 düzeyine çıkarmış, bu Yönetmelikte belirtilen işyeri uygulamalı eğitimini başarıyla tamamlamış olan öğrenci öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine devam ettiği program adı belirtilerek "Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Diploması" ve "Meslek Elemanı" ünvanı verilir.

Önlisans diplomaları fotoğraflı olarak hazırlanır. Diploma fotoğrafının kılık kıyafet genelgelerine uygun, bayanlar için başı açık, erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravatlı, kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde ve 6x9 ebatlarında renkli olarak son altı ay içinde çektirilmiş olması zorunludur.

Yüksek Okulu bitirenlere ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, AGNO’sını, devam ettikleri program ile aldıkları dersi başarı notları ile gösteren bir transkript belgesi verilir.

Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus çıkış belgesi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 30 — Yüksek Okulun kız ve erkek öğrencileri Üniversite kampüsü içinde, dershane, anfi, laboratuvar, klinik, poliklinik, kütüphane, sosyal tesisler, spor sahaları ve uygulama alanları ve koridorlarda başları açık, çağdaş giysiler içinde ve görünümde bulunmak zorundadırlar.

Madde 31 — Milli Takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Yüksek Okul yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, Yüksek Okul tarafından belirlenecek tarihlerde girerler.

Madde 32 — Bu Yönetmelikle 9/9/1999 tarihli ve 23811 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 33 — 2001-2002 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren Avrupa Topluluğu ve Dış Ticaret Programları, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Programı adı altında birleştirilecektir.

2000-2001 Eğitim-Öğretim yılı ve daha önceki girişli öğrencilere eski program uygulanacaktır.

Madde 34 — Açıklanmayan hususlarda İstanbul Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünce çıkartılmış ve çıkartılacak olan ilgili yönetmelik maddeleri geçerlidir.

Madde 35 — Öğrencilerin bu Yönetmeliğe intibakları ve Yönetmelikte yer almayan sorunların çözümü Yüksek Okul Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Geçici Madde 1 — Yüksek Okula 1997 ve daha önce girişli öğrenciler de başarısız oldukları dersler ile yeni aldıkları dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre alırlar. Ancak;

a) Bu öğrencilerin üst yarıyıllardan ders alabilmeleri ve öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için gerekli olan 1.80 AGNO şartı aranmaz. Bu öğrenciler başarısız oldukları ve yeni aldıkları derslerden (DD) veya daha yüksek başarı notu aldıkları takdirde başarılı sayılırlar.

b) Başarı durumunun bağıl değerlendirmeye dayalı harfli sisteme göre belirlenmesi işlemleri, Yüksek Okul Yönetim Kurulunun aksine bir kararı olmadıkça 1998-1999 yılından başlamak üzere yeni kaydolan öğrencilere uygulanır.

c) Eski ve yeni öğrencilere bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılacak intibak sorunları, Yüksek Okul Yönetim Kurulu kararıyla giderilir.

Yürürlük

Madde 36 — Bu Yönetmelik 2001-2002 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 37 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü yürütür.

—— • ——

Mersin Üniversitesinden :

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi)‘nin çağdaş sağlık ve hastane yönetimi ilkeleri doğrultusunda, Tıp Fakültesinin tüm birimleri ile koordinasyon içinde hizmet üretmesini, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak, tıbbi uygulamaların en üst düzeyde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) ile ilgili organların tespiti, çalışmalarının düzenlenmesi ve hizmetlerin yürütülmesi bu Yönetmelikle sağlanır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Üniversite : Mersin Üniversitesini,

Rektör : Mersin Üniversitesi Rektörünü,

Dekan : Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

Tıp Fakültesi : Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesini,

Merkez : Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi)’ni,

Başhekim : Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) Başhekimini,

Yönetim Kurulu : Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) Yönetim Kurulunu,

Başmüdür : Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) Başmüdürünü,

Müdür : Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) Müdürünü,

ifade eder.

Organlar

Madde 4 — Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi)’nin organları şunlardır:

a) Başhekimlik

b) Hastane Genel Kurulu

c) Hastane Yönetim Kurulu

Başhekim ve Başhekimlik

Madde 5 — Başhekim, tam gün statüsünde çalışan Dekan Yardımcılarından, Dekanın önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl için atanır. Süresi biten Başhekim yeniden atanabilir.

Dekanını onayı ile, Başhekim, tam gün statüsünde çalışan öğretim üyeleri arasından en az iki yardımcı seçer. Yardımcıların görev süresi, Başhekimin görev süresi ile beraber sona erer. Başhekim yardımcıları, Başhekimin teklifi ile Dekan tarafından değiştirilebilir. Başhekim, görevde bulunmadığı zamanlarda Dekanında onayı ile yardımcılarından birini vekil bırakabilir. Ancak, bu vekalet altı aydan fazla süremez.

Başhekimlik idari teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur.

a) Başhekimlik

b) Başmüdürlük

c) Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

d) Hastane Teknik Koordinatörlüğü

e) Eczacılık Hizmetleri Müdürlüğü

f) Enfeksiyon Kontrol Komitesi

g) Kalite Kontrol Komitesi

h) Sağlık Kayıtları Komitesi

Başhekimin Görevleri

Madde 6 — Başhekim, hastane yönetim kurulu kararları doğrultusunda, mevcut kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak, hastane hizmetlerini yönetir.

a) Hastanenin gelişmesi için gerekli tedbirleri alır ve gerekli düzenlemeleri yapar. İlgili planları hazırlayarak veya hazırlatarak Hastane Kuruluna getirir.

b) Hastaneye bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm hastane personelinin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapar.

c) Acil hastalarda dahil olmak üzere, hastanede yatarak tedavi görecek hastaların kabul şekli ve çıkarılması, ölüm vukuunda yapılacak işlemlerle ilgili esasları tespit eder ve gereğini yapar.

d) Hizmet personelinin istihdamı, çalışma düzeni, nöbeti, kıyafeti, disiplini, başarılarının değerlendirilmesi ve terfi esaslarını mevzuat hükümleri içinde tespit eder ve uygular.

e) Hastanenin çeşitli sağlık alanlarındaki hizmetlerin koordinasyonunu sağlar. Klinik, poliklinik, acil servis ve laboratuvarlardan en iyi şekilde yararlanmak için gerekli tedbirleri alır.

f) Hastaların iaşe ve diyetleri ile ilgili esasları belirler ve uygulanması için gerekli tedbirleri alır.

g) Hastane hizmetleri ile ilgili nöbet ve çalışma düzeni hakkında, Anabilim Dalı Başkanlıklarının görüşlerini aldıktan sonra karar verir.

h) Hastanenin, temizlik, onarım, bakım, emniyet ve teknik hizmetleri ile ilgili esasları tespit eder.

ı) Hasta dosya arşivinin düzenli çalışması için gerekli kararları alır ve uygular.

j) Hastanenin ödenek, kadro ihtiyaçlarını ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte Hastane Yönetim Kuruluna sunar.

k) Hastane yönetim kurulunun vereceği diğer görevleri yerine getirir.

l) Yasal çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde, hastane hizmetlerini, Başhekim adına hastane nöbetçi amiri yürütür.

m) Hastane Başmüdürü hariç, diğer müdürler ve koordinatörlerin atanması için Dekana öneride bulunur.

Hastane Genel Kurulu

Madde 7 — Hastane Genel Kurulu, Rektör başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.

a) Rektör

b) Dekan

c) Başhekim

d) Tıp Fakültesi Bölüm Başkanları

e) Dahili Tıp Bilimleri Bölümünden; profesörlerin kendi aralarından seçeceği bir profesör, doçentlerin kendi aralarından seçeceği bir doçent ve yardımcı doçentlerin kendi aralarında seçeceği bir yardımcı doçent olmak üzere toplam üç kişi.

f) Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünden; profesörlerin kendi aralarından seçeceği bir profesör, doçentlerin kendi aralarından seçeceği bir doçent ve yardımcı doçentlerin kendi aralarında seçeceği bir yardımcı doçent olmak üzere toplam üç kişi.

g) Temel Tıp Bilimleri Bölümü Mikrobiyoloji ve Biyokimya Anabilim Dallarından; profesörlerin kendi aralarından seçeceği bir profesör, doçentlerin kendi aralarından seçeceği bir doçent ve yardımcı doçentlerin kendi aralarında seçeceği bir yardımcı doçent olmak üzere toplam üç kişi.

h) Dahili, Cerrahi ve Temel Tıp Bilimleri Bölümlerinden; araştırma görevlisi doktorların kendi aralarından seçeceği üç araştırma görevlisi doktor.

ı) Hastane Başmüdürü

j) Döner Sermaye İşletme Müdürü

k) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

l) Hastane çalışanlarının kendi aralarında seçeceği bir temsilci

Seçimle gelen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Üyelerden birinin görevden ayrılması halinde, bu üyenin yerine seçilen üye önceki üyenin süresini tamamlar.

Kurul yılda en az dört kere toplanır, her kesimden gelen önerileri değerlendirerek, bunlar arasında amaç maddesinde belirtilen ilkelere uygun olanlar ile hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan kararları alır. Bunun dışında Rektör, Dekan veya Başhekim lüzum gördükçe gündemli olarak Genel Kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. Genel Kurulun raportörlüğünü Başmüdür yapar.

Hastane Yönetim Kurulu

Madde 8 — Hastane hizmetlerinin yürütülebilmesi ile ilgili yetkili kuruldur. Kurul aşağıdaki üyelerden oluşur.

a) Başhekim

b) Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı Anabilim Dalı Başkanları arasından seçilecek bir öğretim üyesi

c) Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı Anabilim Dalı Başkanları arasından seçilecek bir öğretim üyesi

d) Temel Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı Mikrobiyoloji ve Biyokimya Anabilim Dalı Başkanları arasından seçilecek bir öğretim üyesi

e) Hastane Başmüdürü

f) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Yönetim Kurulu toplantısına Başhekim başkanlık yapar. Rektör veya Dekan isterse bu toplantıya oy hakkına sahip olarak katılabilirler. Rektör veya Dekanın toplantıya katılması durumunda ise, kurula Rektör veya Dekan başkanlık yapar. Kurul, ayda en az bir kere olmak üzere, gerekli görüldüğü hallerde Başhekimin talebi ile daha sık toplanabilir. Rektör veya Dekan da toplantı çağrısı yapabilir.

Kurulun raportörlüğünü Başmüdür yapar. Başhekim Yardımcıları, oy hakkı olmaksızın kurul toplantılarına katılırlar.

Hastane Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevleri

Madde 9 — Hastane Yönetim Kurulu, hastane ile ilgili kanun ve yönetmelikler ile Genel Kurulun tavsiyeleri ışığında, hastanenin yönetimi ve işletilmesi için gerekli bütün kararları alır. Hastane yönetiminde Başhekime yardım eder.

a) Hastanenin faaliyette bulunan klinik ve laboratuar birimleri ile idari ünitelerin ve yeni kurulan ünitelerin rasyonel çalışması için, ortak kullanım sahalarının yerleşim planlarını ve koordinasyonunu yapar.

b) Hastanenin kadro ve bütçe tasarısı hakkında görüş tasarısı hazırlar.

c) Yönetim Kurulu, Başmüdürce hazırlanan ve Başhekimce onaylanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri görüşerek denetler.

d) Yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Başhekime yardım eder.

Hastane Başmüdürü ve Görevleri

Madde 10 — Hastane Başmüdürü, temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakülte, yüksekokul veya Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunu ya da sağlık yönetimi konusunda lisansüstü eğitim yapmış adaylar arasından 2547 sayılı Yasanın 52 nci maddesi hükümlerine göre Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Rektör tarafından atanır. Başmüdür, görevde bulunmadığı zamanlarda Başhekimin onayı ile hastane müdürlerinden birini vekil bırakabilir.

a) Hastanenin idari, mali ve teknik konularında, planlama, örgütlenme, koordinasyon ve denetim gibi temel yönetim işlevlerini Başhekime karşı sorumlu olarak yürütür.

b) İlgili yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak, hastanenin ihtiyaçlarını tespit eder ve temin edilen malzemelerin, depolanmasını ve birimlere dağıtılmasını sağlar. Hastanenin, iaşe hizmetlerini yürütür ve güvenliği sağlayıcı önlemler alır.

c) Başmüdürlüğe bağlı; idari ve mali işler, personel, destek hizmetler, iç düzen ve çevre hizmetleri, tıbbi dokümantasyon ve arşiv işlerinden sorumlu hastane müdürlerinin çalışmasını sağlar. Hastane Yönetim Kurulu ve Başhekim tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapar.

d) Bu görevleri ile ilgili olarak Başhekime karşı sorumludur.

Hastane Müdürleri ve Görevleri

Madde 11 — Hastane müdürleri, Sağlık İdaresi Yüksekokulu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakülte veya lisans eğitimi veren yüksekokul mezunu adaylar arasından Dekanın önerisi ve Rektörün onayı ile atanırlar. Bu müdürlere, Dekanın önerisi ve Rektörün onayı ile ihtiyaca ve kadro durumuna göre yardımcı da atanabilir. Müdür yardımcıları görevlerinden dolayı müdüre karşı sorumludurlar. Hastane müdürleri, görevde bulunmadığı zamanlarda Başmüdürün onayı ile müdür yardımcılarından birini vekil bırakabilir.

a) Hastanenin, idari, mali ve teknik işlevlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütürler.

b) Her türlü makine, teçhizat, eşya ve bina onarımı gibi işlerin, zamanında yapılmasını sağlarlar.

c) Kurumun gerekli emniyet tedbirlerini alır ve uygulanmasını sağlarlar.

d) Hastanenin periyodik, istatistik, poliklinik ve laboratuar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek ilgili merciine gönderilmesini sağlarlar. Keza sıhhi, idari, mali ve her çeşit evrak ve cetvellerin, kurumca zamanında düzenlenip, ait olduğu makama iletilmesini sağlarlar. Bulaşıcı hastalık teşhislerini ve bunlardan ölenlerle ilgili bilgilerin sağlık amirine ve en seri şekilde Başhekimliğe ulaşmasını sağlarlar.

e) Tıbbi dokümantasyon ile arşiv işlerini düzenler ve yürütürler.

f) Yukarıdaki işlerle ilgili olarak Başmüdüre karşı sorumludurlar.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü ve Görevleri

Madde 12 — Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Hemşirelik Yüksekokulu mezunu ya da hemşirelik yönetimi konusunda lisansüstü eğitim yapmış adaylar arasından Dekanın önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir.

a) Başhekime bağlı olarak, hastanede her türlü hemşirelik ve ebelik hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlar.

b) Yardımcıları ve servis sorumlu hemşireleri aracılığıyla kliniklerdeki hemşirelik hizmetlerini denetler ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlar.

c) Hemşirelerin ve yardımcı sağlık personelinin dağıtım ve izinlerini, ilgili Anabilim Dalı Başkanlarının görüşünü alarak düzenler.

d) Hemşire ve yardımcı sağlık personelinin nöbet ve izin günlerini düzenler.

e) Hemşirelik hizmetlerine yönelik eğitim ve yönetim çalışmalarını yürütür.

f) Bu görevleri ile ilgili olarak Başhekime karşı sorumludur.

Eczacılık Hizmetleri Müdürlüğü ve Görevleri

Madde 13 — Eczacılık Hizmetleri Müdürü, Eczacılık Fakültesi mezunu adaylar arasından Dekanın önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir.

a) Hastanenin ihtiyacı olan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerini tespit eder.

b) İlaç ve tıbbi malzemelerin depolanmasını, dağıtılmasını ve bu işlerle ilgili kağıt ve envanter işlerinin yürütülmesi görevlerini gerçekleştirir.

c) Bu görevleri ile ilgili olarak Başhekime karşı sorumludur.

Hastane Teknik Koordinatörü ve Görevleri

Madde 14 — Hastane Teknik Koordinatörü, mühendislik fakültelerinden mezun adaylar arasından Dekanın önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

a) Hastane Başteknisyenliğini kurar.

b) Araç, gereç ve tıbbi aletlerin yıllık bakım ve onarımlarını sağlar.

c) Biyomedikal, Mühendislik ve Endüstri Mühendisliği birimlerini kurar ve çalışmalarını koordine eder.

d) Hastanenin elektrik, sıhhi tesisat, ısınma ve mutfak tesisatları dahil teknik hizmetleri ile boya, badana, onarım ve bakım işlerini yürütür.

e) Teknik atölyenin verimli çalışmasını sağlar.

f) Hastanenin terzihane, santral, çamaşırhane, asansör, merkezi sterilizasyon ve tıbbi gaz ünitelerinin bakım, onarım ve işletmesini sağlar.

g) Başmüdürün uygun göreceği diğer idari görevleri yapar.

h) Başmüdüre karşı sorumludur.

Enfeksiyon Komitesi

Madde 15 — Enfeksiyon Komitesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalına mensup bir öğretim üyesi başkanlığında, Başhekimin görevlendireceği bir Başhekim Yardımcısı, Hastane Başmüdürü, Halk Sağlığı Uzmanı, Dahili ve Cerrahi Bilimlerden birer öğretim üyesi, Biyokimya, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, Mikrobiyoloji, Hematoloji, Patoloji Laboratuarlarından birer temsilci, Eczacılık Müdürü ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinden oluşur.

Enfeksiyon Komitesinin işlevleri şunlardır.

a) Hastanede oluşan tüm enfeksiyonların epidemiyolojik araştırmalarını yapmak ve gerekli önlemlere ilişkin kararları almak.

b) Hastanede varolan tüm bulaşıcı hastalıkların saptanması, bildirilmesi, tanısı ve tedavisi ile korunma yollarına ilişkin görüşler bildirmek.

c) Ayda bir toplanarak güncel sorunları tartışmak ve önerilerde bulunmak.

Kalite Kontrol Komitesi

Madde 16 — Kalite Kontrol Komitesi, hastanede verilen, başta tedavi edici sağlık hizmetleri olmak üzere hizmeti kullananları direkt etkileyen hizmetlerin istenilen ve önceden tanımlanan standartlarda olup olmadığını denetlemekle görevlidir. Komite, Başhekimin uygun göreceği bir Başhekim Yardımcısı, Başmüdür, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünden bir uzman hekim ile Hemşirelik Hizmetleri Müdüründen oluşur. Komite, iki ayda bir toplanır. Komite başkanı Başhekim Yardımcısıdır.

Sağlık Kayıtları Komitesi

Madde 17 — Sağlık Kayıtları Komitesi, hastanenin rasyonel yönetimi için gerekli olan sağlık kayıtlarının saptanan sağlık kayıt politikası doğrultusunda düzenlenmesi için kararlar almak ve Hastane Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmakla görevlidir. Komite, Başhekimin uygun göreceği bir Başhekim Yardımcısının başkanlığında, Başmüdür ile Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerinden birer uzmandan oluşur. İki ayda bir toplanır.

Ameliyathane Yönetimi

Madde 18 — Ameliyathanelerin verimli çalışabilmesi için, ameliyathanelerin sevk ve yönetimi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığınca yürütülür.

Diğer Hükümler

Madde 19 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile, ilgili yönetmeliklere aykırı olmayan ve bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda 13/1/1983 tarihli ve 17927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 20 — 29/6/1998 tarihli ve 23387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Mersin Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Tıp Fakültesi Hastanesi) Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 21 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Trafiğe İlk Defa Çıkacak Motorlu Araçlar İçin Müsaade Edilebilir Azamî Dış Gürültü Seviyeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Tebliğ No: SGM-2001/11)

MADDE 1 — 12/12/2000 tarihli ve 24258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Trafiğe İlk Defa Çıkacak Motorlu Araçlar İçin Müsaade Edilebilir Azamî Dış Gürültü Seviyeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Sanayi Genel Müdürlüğü (Tebliğ No: SGM-2000/76)”in 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 — Bu Tebliğ yürürlüğe girdikten sonra Ulusal Tip Onayı Belgesi alacak araçlar 1/1/2001 tarihinden itibaren; bu Tebliğ yürürlüğe girmeden önce Ulusal Tip Onayı Belgesi almış olan araçlar ise 31/12/2002 tarihine kadar, bu Tebliğ hükümlerini sağlamak zorundadır.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Trafiğe İlk Defa Çıkacak Motorlu Araçlar İçin Havayı Kirletici Gazların Emisyon Değerleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Tebliğ No: SGM-2001/12)

MADDE 1 — 3/12/2000 tarihli ve 24249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Trafiğe İlk Defa Çıkacak Motorlu Araçlar İçin Havayı Kirletici Gazların Emisyon Değerleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/77)”in 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“91/441/AT sayılı Yönetmeliğin geçiş dönemlerine ilişkin hükümleri dikkate alınmaz.”

MADDE 2 — Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 — Bu Tebliğin 4 üncü maddesi kapsamında bulunan araçlardan, bu Tebliğ yürürlüğe girdikten sonra Ulusal Tip Onayı Belgesi alacak olan araçlara 1/1/2001 tarihinden itibaren; bu Tebliğ yürürlüğe girmeden önce Ulusal Tip Onayı Belgesi almış olan araçlara ise 31/12/2002 tarihinden itibaren, bu Tebliğ hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 — Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 — Bu Tebliğin 5 inci maddesi kapsamında bulunan araçlardan, bu Tebliğ yürürlüğe girdikten sonra Ulusal Tip Onayı Belgesi alacak olan araçlara 1/1/2001 tarihinden itibaren; bu Tebliğ yürürlüğe girmeden önce Ulusal Tip Onayı Belgesi almış olan araçlara ise 31/12/2002 tarihinden itibaren, bu Tebliğ hükümleri uygulanır.”

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa Başı