Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

4 Eylül 2001

SALI

Sayı : 24513

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2001/2871 İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’na, Türk Kanunu Medenisi Hükümleri ve Vakıf Resmi Senedine Uygun Faaliyette Bulunduğu Dönemlere Münhasır Olmak Üzere Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Atanma ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Telekomünikasyon Kurumu İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— İşkolu Tespit Kararı (No : 2001/30)

— Karaman İli Sınırları Dahilindeki Orman Alanlarına Giriş ve Çıkışların Yasaklanması Hakkında Karar (No : 2001/2)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2001/2871

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’na, Türk Kanunu Medenisi hükümleri ve vakıf resmi senedine uygun faaliyette bulunduğu dönemlere münhasır olmak üzere vergi muafiyeti tanınması; Maliye Bakanlığı’nın 18/7/2001 tarihli ve 039378 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun ek 1 inci maddesi ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7 nci maddesinin (15) numaralı bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/7/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI   

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Dr. Y. KARAKOYUNLU

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

H. GEMİCİ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Prof. Dr. A. ÇAY

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

A. K. TANRIKULU

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

Devlet Bakanlığından :

 

Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 21/2/1999 tarihli ve 23618 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin değişik 7 nci maddesinin dipnot bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(*) Bu madde hükümleri sadece, Romanya, Estonya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya ve EFTA ülkeleri ile ticarette uygulanacak olup, diğer ülkeler için Ek VII’de yer alan madde hükümleri uygulanır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 37/A maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu madde hükümleri Romanya, Estonya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya ve EFTA ülkeleri ile ticarette uygulanır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II)’de AS pozisyonları 5309 ila 5311 için dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(*) Jüt ipliğinden imalat kuralı sadece Romanya, Estonya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya ve EFTA ülkeleri ile ticarette geçerlidir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK VII)’de başlık kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bulgaristan ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu ile Ticarette Uygulanacak Yetersiz İşçilik veya İşlem Listesi"

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik 1/1/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Atanma ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 3/5/2001 tarihli ve 24391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Atanma ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 11 inci maddesi (A) bendinin (c), (d), (e), (f), (k) altbentleri ile (B) bendinin (j) altbendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Uzman (İdari) kadrosu için; Şef (İdari) kadrosunda çalışmış olmak ya da Kurumda en az 12 yıl çalışmış olmak,"

"d) Teknik Uzman (Mühendis) kadrosu için; Başmühendis veya Teknik Şef kadrolarında çalışmış olmak ya da Uzman Mühendis Belgesine sahip olup Kurumda en az 10 yıl mühendis olarak çalışmış olmak,"

"e) Teknik Uzman (Tekniker) kadrosu için; Teknik şef (Tekniker) kadrosunda çalışmış olmak ya da Kurumda en az 15 yıl tekniker olarak çalışmış olmak,"

"f) Başuzman kadrosu için; İşletme Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, İşletme Müdürü ya da Müessese Müdür Yardımcısı görevlerinden en az birini yapmış olmak veya Kurumda en az 15 yıl çalışmış olmak koşulu ile Teknik Uzman (Mühendis) görevini ifa etmiş olmak,"

"k) Genel Müdür Müşaviri kadrosu için; Genel Müdür Yardımcılığı, Kurul Başkanlığı, Müessese Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, I. Hukuk Müşavirliği, Genel Sekreterlik, Başmüfettiş, ya da Müfettiş görevlerinden en az birini yapmış olmak."

"j) Şube Müdürü kadrosu için; Kurumda Başmühendis, Şef (Teknik-İdari) ya da Uzman (Teknik-İdari) kadrolarında toplam en az 2 yıl görev yapmış olmak,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 — Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, boş kadro ve pozisyon sayısının iki katından fazla olamaz. Başvuru sayısının atama yapılacak boş kadro ve pozisyon sayısının iki katından fazla olması durumunda, söz konusu görevler için gerekli olan öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil, disiplin ve görevin nitelikleri yönünden yapılacak değerlendirme sonucunda Genel Müdürlükçe uygun görülenler, görevde yükselme eğitimine alınırlar.

Başvuru sayısının, atama yapılacak boş kadro sayısının 2 katından fazla olması durumunda, Kurum tarafından gerek görülmesi halinde ön eleme sınavı yapılabilir.

Kurum, boş kadro ve pozisyon sayısını ve verilecek görevde yükselme eğitim konularını değerlendirerek, görevde yükselme eğitimine alacağı personelin kamu kurum ve kuruluşlarının açacağı görevde yükselme eğitimlerine de katılmalarını sağlayabilir."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

 

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 8/7/1970 tarihli ve 13542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 — Hesap Uzmanlarından;

a) En az 15 yıl Hesap Uzmanı olarak görev yapanlar,

b) Hesap Uzmanları Kurulundaki hizmet süreleri 15 yıldan az olmakla birlikte Hesap Uzmanlığından kamu kurum ve kuruluşlarına atananlardan bu görevlerde ve Hesap Uzmanlığında geçen görev süreleri toplamı en az 20 yıl olanlar veya süre kaydı aranmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında en az Genel Müdürlük düzeyinde bir görevde bulunanlar,

c) Anayasal kuruluşların başkan ve üyeliğinde, yasama organında veya Bakanlar Kurulu üyeliğinde bulunanlardan,

(a) bendinde belirtilenlere Hesap Uzmanları Kurulundan ayrıldıkları, diğerlerinde ise belirtilen koşulları kazandıkları takdirde, Kurul Başkanının önerisi üzerine müşterek kararla "Fahri Hesap Uzmanı" unvanı verilebilir. Hizmet sürelerine Hesap Uzman Yardımcılığı ve askerlikte geçen süreler dahildir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 27 — Giriş sınavına alınacak isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci ve Hesap Uzmanları Kurulu Kurulmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı nitelik ve şartlara sahip olmak,

b) ÖSYM’ce yapılacak olan Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavını kazanmış olmak,

c) Eğitim süresi en az dört yıl olan Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile aynı konularda eğitim veren ve bunlara eşitliği yetkili makamlarca kabul olunan benzeri yabancı fakülte veya yüksek okulların birinden mezun olmak,

d) Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğu tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu raporuyla tevsik olunmak,

e) Yapılacak soruşturma sonucunda Hesap Uzmanlığının gerektirdiği nitelikte bulunduğu anlaşılmış olmak,

f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen diğer belge ve bilgileri Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığına vermiş bulunmak."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 28 — Giriş sınavının tarihi, yeri ve şartları ile başvurunun yapılacağı yer ve son başvuru tarihi Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığınca belirlenir ve sınav konuları ile birlikte sınav tarihinden asgari bir ay önce Türkiye genelinde yayınlanan en az iki ayrı gündelik gazetede iki kez duyurulur."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 29 uncu maddesinin (d) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku)."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 30 — Giriş sınavı notları, yazılı ve sözlü sınavı notlarından meydana gelir. Tam not, yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı olmak üzere 10, sözlü sınavda tek olmak üzere 20 dir.

Giriş sınavını kazanmak için;

a) Yazılı sınav gruplarından alınan notların her birinin 5 den,

b) Sözlü sınavda alınan notun 10 dan,

c) Yazılı sınav gruplarından alınan notlar ortalamasının 6,5 dan,

d) Yazılı sınav notları ile sözlü sınav notu toplamının 7 ye bölünmesi suretiyle bulunan ortalama notun 6,5 dan,

aşağı olmaması gerekir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 5/8/1976 tarihli ve 15668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan 47 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Başkan Yardımcılarının ve Grup Başkanlarının Yurtdışına Gönderilmesi

Madde 47 — Yönetmeliğin 9 ve 71 inci maddeleri gereğince asgari bir yıl süreyle Kurul Başkan Yardımcılığı ile Grup Başkanlığı görevinde bulunanlar Kurul Başkanlığınca uygun görülen zamanda geçici görevle yurtdışına gönderilirler."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 50 — Yabancı memlekette kalma süreleri 46 ncı madde gereğince gönderilenler için asgari bir yıl, 47 nci madde gereğince gönderilenler için dört aydır. 49 uncu madde gereğince gönderilenlerin kalma süresi ise işin mahiyetine göre Kurul Başkanlığınca belirlenir.

Yurtdışında kalma sürelerine gidiş ve dönüş yolculuk günleri de dahildir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 53 — 46 ncı madde gereğince geçici görevle yurtdışına gönderilenler, gittikleri ülkelerde yabancı dil bilgilerini de geliştirmek amacıyla masrafları kendilerince karşılanmak suretiyle kurs, okul, enstitü gibi dil öğretimi yapan müesseselere asgari üç ay devam etmek zorundadırlar."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"46 ncı madde kapsamında geçici görevle yurtdışına gönderilen Hesap Uzmanları, gönderildikleri ülkelere varış tarihini takip eden ikinci ayın sonunda, izledikleri yabancı dil öğrenim programını, altıncı ayın sonunda ise inceleme ve araştırma konularına ilişkin yaptıkları görüşme ve çalışmaları bir raporla Kurul Başkanlığına bildirirler."

Yürürlük

MADDE 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

 

Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Ek ve

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 14/1/1990 tarihli ve 20402 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 90 ıncı maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" Bütçe ödeneklerinin dağıtımı ödeme emri ile yapılır. Ödeme emri, ilgili bakanlık ya da katma bütçeli idare bütçe dairesi başkanlığı tarafından dört nüsha olarak düzenlenir. Genel bütçeli dairelerde birinci derece ita amiri, katma bütçeli idarelerde en üst amir veya bunların tevkil edecekleri memurlar tarafından imzalanan, Sayıştayca vize edilen ve bütçe dairesi başkanlığınca da Bakanlık adına kayıt ve vize edilen ödeme emirlerinin bir ve ikinci nüshaları, saymanlık kayıtlarına esas olmak, üçüncü nüshası harcamayı yapacak tahakkuk dairesine zimmetle teslim edilmek üzere ilgili saymanlığa bir yazı ekinde gönderilir. Dördüncü nüshası bütçe dairesi başkanlığında saklanır."

"Ödeme emirlerinin, ödeneklerin kaydına mahsus kısmında program, alt program, ödenek türü, faaliyet/proje ve her bir tertipten gönderilecek ödeneğe ait harcama kalemi kodlarının yazılması ve toplamı için dikey sütunlar yer almıştır. Her ödeneğe ait bütçe tertibi kod numaraları bu sütunlara ayrı ayrı yazılır. Bu kayıtlar bitince bütün tertiplerin harcama kalemi bazında toplamı ve genel toplamı yapılır. Farklı program, alt program, ödenek türü, faaliyet/proje ve harcama kalemlerini ilgilendiren ödenekler aynı ödeme emri ile gönderilebilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Farklı program, alt program, ödenek türü, faaliyet/proje ve harcama kalemlerini ilgilendiren ödeneklerin tenkisi aynı tenkis belgesi ile yapılabilir."

MADDE 3 — Devlet Muhasebesi Yönetmeliği eklerinden 29 örnek numaralı "Ödeme Emri" (EK : 1)’de, 30 örnek numaralı "Tenkis Belgesi" ise (EK : 2)’de gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 — Sayıştayın görüşü alınan bu Yönetmelik, Maliye Bakanlığınca belirlenecek bir tarihte uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 —— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE1 — 7/11/1993 tarihli ve 21751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 21 inci maddesine aşağıdaki (f) bendi ilave edilmiştir.

“f) Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmeliğe göre yapılan eleme sınavı sonuç belgesi,”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınava girmek isteyenler Genel Müdürlüğe “Eleme Sınavı Sonuç Belgesi” ve bir dilekçe ile başvururlar. Dilekçeye isteklinin iş ve ikametgah adresleri yazılır ve aşağıdaki belgeler eklenir.”

Yürürlük

MADDE3 — Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

—— • ——

Orman Bakanlığından :

 

Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE1 — 24/12/1993 tarihli ve 21798 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 21 inci maddesine aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“e) 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavında (KMS) başarılı olmak,”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınava girmek isteyenler, Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığına 2 fotoğraf, aday formu, yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavında başarılı olduğunu gösterir sonuç belgesi ile müracaat ederler.”

Yürürlük

MADDE3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Telekomünikasyon Kurumundan: 

Telekomünikasyon Kurumu İhale Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

MADDE 1 — 22/11/2000 tarihli ve 24238 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Telekomünikasyon Kurumu İhale Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan "Hizmet" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hizmet: Gerçek ve tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, imalat, etüt, harita, plan, proje, kontrollük, pazarlama, teknik müşavirlik, yapı denetimi, sigorta, danışmanlık, yazılım, sağlık, hukuk, temizlik, personel taşıma, yemek ve benzeri her türlü hizmetleri,"

 MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (a), (b) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) İhaleler ülke genelinde yüksek tirajlı günlük gazetelerden birinde ihale gününden en az 15 gün önce olmak üzere asgari bir defa yayınlanır. Kurul kararıyla bir defadan fazla da yayınlatılabilir."

"b) Tahmin edilen bedeli, yılı bütçesinde belirtilen tutarı aşan ihale konusu işler ile ön seçim yapılacak işler ihale tarihinden en az 15 gün önce bir defa da Resmî Gazete’de ilan edilir."

"e) Yurt dışından yapılacak satın almalarda ihale gününden en az 30 gün önce yabancı ülkelerde uygun görülen yöntem ve araçlarla ilan yapılabilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin dört üncü fıkrasının (a), (b), (e), (f), (ı), (j), (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (l) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"a) Yer, özellik ve nitelikleri itibariyle her yıl Kurum bütçesinde gösterilecek belli tutarı aşmayan ve süreklilik göstermeyen, bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde gösterilen işler,"

"b) Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde sayılan işlerden ihale yetkilisince diğer ihale usullerinin uygulanmasında yarar görülmeyen işler,"

"e) Tek kişi veya kuruluşun elinde bulunan taşınır veya taşınmaz mal ile kamu kurumlarından alınacak olan taşınır veya taşınmaz mal, hak ve hizmetlerin alımı veya kiralanması,"

"f) Alanında yeterliliği kabul edilmiş sanatçı, uzman kişi veya kuruluşlara yaptırılan estetik veya teknik özelliklere sahip sanatsal eserler veya sanatlara ilişkin etüt, proje ve yapım işleri,"

"ı) Önceden düşünülmeyen ani ve olağanüstü bir durumun ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gerekip, kapalı zarfla fiyat ve teklif isteme veya açık eksiltme/açık arttırma usullerinin uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler; diğer ihale usulleriyle temin edilemeyeceği açıkça belli olan işler; bilgisayar alımı, kiralanması, bakım ve onarımı; her çeşit araç ve gerecin yetkili servislerine yaptırılacak periyodik bakım ve onarımları, yedek parça ve lastik alımları ile süre bakımından dayanıklılığı bulunmayan işler; gerektiğinde gümrükleme ve malzeme taşımaları ve kargo ile posta ve malzeme gönderme işleri,"

"j) Hizmet binası ve sosyal tesislerin alım, yapım, bakım, onarım ve kiralanması veya kiraya verilmesi,"

"k) Özellikleri dolayısıyla öteki ihale usulleriyle mümkün olmayan ve Kurulca yabancı ülkelerden temini gerekli görülen her türlü mal ve hizmet alımı."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 66 — Bu Yönetmelik kapsamında bulunan işlerin açıklık ve rekabet ilkesine ve Kurum yararına dayalı olan genel hükümlere göre ihale yoluyla yerine getirilmesi esastır. Ancak zorunlu hallerde ve Kurum yararı görüldüğü durumlarda kamu kurum ve kuruluşu sayılanlar veya kamu kurum ve kuruluşu sayılmamakla birlikte sermayesinin % 51’ i doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan ve Kamu Kuruluşu gibi hizmet gören kuruluşlara bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde gösterilen işler doğrudan doğruya yaptırılabilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda Kurul Kararlarına göre işlem yapılır."

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

İŞKOLU TESPİT KARARI

 

KARAR TARİHİ

: 20/8/2001

 

KARAR NO

: 2001/30

 

İŞYERİ

: SSK Tepecik Hastanesini Koruma Geliştirme ve Personel Yardımlaşma Derneği

 

 

Gaziler Cd. No: 468

 

 

Yenişehir/İZMİR

 

B.M. DOSYA NO

: 178234.35

 

TESPİTİ İSTEYEN

: Oleyis Sendikası

İNCELEME : SSK Tepecik Hastanesini Koruma Geliştirme ve Personel Yardımlaşma Derneği işyerinde, Bakanlığımızca yapılan incelemede; Dernek Ana Tüzüğü’nün 2. maddesinde amacının SSK Tepecik Hastanesine bağlı dispanserlerin hizmetlerini geliştirmek, hastanenin korunması, idamesi ve modern tıbbın getirdiği koşullara uydurularak her türlü malzeme, temizlik hizmeti, tadilat, sosyal, kültürel ve sanatsal, bilimsel faaliyetler için maddi yardımda bulunmak, tıbbi araştırmalar yapılmasını teşvik etmek ve bu konuda maddi destek sağlamak için eğitim ve bilimsel yayınlar konusunda yardımcı olmak, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek bilimsel konferans, seminer, kongre v.s. için personel giderlerini karşılamak olduğu; ayrıca derneğin 4. maddesinde de bu amaçları gerçekleştirmek için her türlü bağışı kabul ettiği, toplanan bağışlarla kendi faaliyeti için gerekli olan harcamaları yapacağı, ilgililerden izin almak koşulu ile kantin, çay ocağı, kafeterya, çiçek evi ve lokal gibi tesisler açarak çalıştırdığı veya kiraya verdiği, bu işyerlerinin asıl işyerine bağlı işyerleri olduğu ve asıl işin işkolunda faaliyet gösterdiği, yapılan işlerin 24 sıra numaralı "Sağlık" işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

KARAR : SSK Tepecik Hastanesini Koruma Geliştirme ve Personel Yardımlaşma Derneği işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 24 sıra numaralı "Sağlık" işkoluna ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Karaman Valiliğinden :

 

Orman Alanlarına Giriş ve Çıkışların Yasaklanması

Hakkında Karar

 

Karar No      : 2001/2

Karar Tarihi : 9/7/2001

Karaman İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu 13/4/2001 tarihinde almış olduğu kararların 8 inci maddesine istinaden anormal derecede kurak giden mevsim şartları ve artan orman yangınları sebebiyle Orman İdaresinin talebi üzerine vukuu muhtemel orman yangınlarının önlenmesi mal ve can güvenliği ile kamu esenliğinin sağlanması amacı ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 ncı maddelerinin, Orman Kanununun 107 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak 15/8/2001 ile 15/10/2001 tarihleri arasında aşağıda hudutları belirtilen ormanlara giriş-çıkışlar 6831 sayılı Orman Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca yasaklanmıştır.

A – Giriş ve Çıkışların Yasaklandığı Alanlar.

 

Ormanın adı

: Bucakkışla işletme şefliği ormanları

 

Ormanın ilçesi

: Karaman

 

Ormanın sınırları

:

 

Doğusu

: Göksu nehri

 

Batısı

: Eşekkertiği tepe, Ulutepe, İncekaya, Selaldım deresi gözü, Yıkkın tepe, Soytabaşı arasındaki hat.

 

Kuzeyi

: Göksu nehri

 

Güneyi

: Gilendi deresi, Göksu nehri, Yaylıca tepe, Davalıtaş tepe, Oyuklubağ, Kocapınar tepe, noktaları arasında uzanan hat.

 

İçindeki Köyler

: Bostanözü, Çukur, Bayır, Ada, Kalaba, Akçaalan, Aşağıakın, Yukarıakın, İhsaniye, Kurucabel

B – Giriş ve Çıkışların Yasaklandığı Alanlarda Alınacak Önlemler;

1 – Yukarıda sınırları belirtilen alanlara giriş-çıkış yapmak, kenarlarında mola vermek ve piknik yapılmasının yasaklanmasına,

2 – Yasaklanan sahalarda ve çevresinde av yapılmamasına,

3 – Orman köylülerinin bağ ve bahçelerine geliş ve gidişlerinin ilgili köy muhtarlıkları tarafından uygulanması ve kontrollü bir biçimde sağlanmasına,

4 – İşbu alanlar çevresinde bulunan köy yolları ve karayolları üzerinde seyreden araç sürücülerinin ilgililer tarafından ormanların hassasiyetleri hususunda uyarılmasına,

C – Yangına Hassas Bölgelerde Devriye ve Gözetleme Yapılacak Alanlar ve Güzergahlar:

1 – Bucakkışla, Bayır, Ada, Kalaba, Akçalan yolu

2 – Bayır-İhsaniye yolu,

3 – Bucakkışla – İhsaniye – Akın yolu

4 – Eski Ermenek – Karaman karayolu

5 – Döşeme yolu

6 – Çukur Köyü – Eski Ermenek yolu arasındaki orman yolu

Yukarda belirtilen alanlar ve güzergahlarda ilgili orman işletme müdürlüğü ve İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından yeterli sayıda elemanlarla devriye görevi yerine getirilir.

İş bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesi delaletiyle, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526, 2872 sayılı Çevre Kanununun ve 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılır.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı