Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

26 Temmuz 2001

PERŞEMBE

Sayı : 24474

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik

— Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun Toplanma ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği

— Türk Standardları Enstitüsü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

— Mersin Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2001/1)

— Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2001/2)

— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-24)

— 2001 Yılı Haziran Ayında Verilen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2001 Yılı Haziran Ayında Verilen Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2001 Yılı Haziran Ayında Verilen Yurt İçi Satış Teslimleri ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

25 Temmuz 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-12015

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Temmuz 2001 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki ÇAKAN’ın dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

25 Temmuz 2001

B.01.0.KKB.01-06-136-2001-553

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 25 Temmuz 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-12015 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Temmuz 2001 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki ÇAKAN’ın dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, tarımsal amaçlı kooperatiflerin kalkınma planları ilkelerine ve politikalarına uygun olarak, tarımsal üretimi ve istihdamı artırıcı, tarımsal ürünleri pazarlayıcı ve değerlendirici, ortaklarına uygun şartlarla girdi sağlayıcı, ortakların tarımsal üretim faaliyetlerini artırıcı yatırım projelerini aynî veya nakdî kredilerle destekleyip kooperatif faaliyetlerini yönlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam ve Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 3476 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesi ve Bütçe Kanunlarının ilgili hükümleri gereğince tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının birinci maddede belirtilen nitelikteki projeli faaliyetlerine kullandırılacak kredilerin programlama, tahsis, geri ödeme, sarf esas ve usulleri ile ilgili hususları kapsar.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık; Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük; Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) İl Müdürlüğü; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,

d) Banka; T.C. Ziraat Bankasını,

e) Merkez Saymanlığı; Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğünü,

f) Kooperatif; Bakanlık görev alanına giren, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş, tarımsal amaçlı kooperatif ortaklarının en az %80’i kırsal alanda oturan, fiilen tarımsal üretimde bulunan ve yine ortaklarının en az %60’ının geçimini kısmen veya tamamen desteklenecek proje konusunda tarımsal üretimde bulunarak sağlayan kooperatifler ile onların üst kuruluşlarını,

g) Kırsal Alan; Kalkınma planı ile yıllık programlardaki esaslara göre Bakanlıkça tespit edilen tanımı,

h) Tarımsal Üretimde Bulunan Ortaklar; Bitkisel ve hayvansal üretimde bulunan veya istihdamı artırıcı el ve ev sanatları, küçük sanatlar ve ormancılıkla uğraşan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan Bakanlığımız görev alanına giren tarımsal amaçlı kooperatif ortaklarını,

i) Proje Tutarı; Proje sabit yatırım tutarı ile işletme sermayesi toplamını,

j) Kredi; Kooperatiflere verilen nakdî ve aynî kredileri,

k) Aynî Kredi; Projenin sabit yatırım bölümünün fiilen veya ihale yoluyla Bakanlıkça gerçekleştirilerek kooperatif ve ortağının borçlandırılmasını,

ifade eder.

Kredilendirmede Kullanılacak Kaynaklar

Madde 4 — Tarımsal Kooperatiflerin amaca uygun projeli yatırımlarının kredilendirilmesinde kullanılacak kaynaklar:

a) Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine tahsis edilen ödeneklerden,

b) Kredi geri dönüşlerinden,

teşekkül eder.

Kredi Kullanma Esasları

Madde 5 — Kredi kullanma esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) 4 üncü maddede belirtilen kaynaklar sabit yatırım ve işletme sermayesi ile kredinin aynî olarak kullandırılması halinde ortaya çıkan ihale, taşıma ve benzeri giderleri karşılamak için kullandırılır.

b) Kredi kooperatif tüzel kişiliği adına yapılır.

Ancak;

- Ortağın mülkiyetinde üretimi gerektiren projelerde yer alacak ferdi üretim üniteleri ile işletme binası ve ekipmanları dışındaki sosyal tesisler ile diğer menkul ve gayrimenkuller kooperatif tarafından yapılmak ve kooperatif tüzel kişiliği borçlandırılmak suretiyle,

- Projeyle ilgili ferdi üretim üniteleri ile işletme binaları ve ekipmanları ortaklar tarafından yapılmak ve her ünite için kooperatif ile ünite sahibi ortağın müteselsilen borçlandırılması suretiyle,

kredi kullandırılır.

c) Proje uygulaması, yıllara bölünmüş ise her yıla isabet eden sabit yatırım tutarı, proje tutarı olarak kabul edilir.

d) Uygulaması birden fazla yıllara bölünmüş projelerde, bir yılın dilimi, Genel Müdürlükçe onaylanmış projeye uygun şekilde gerçekleştirilmeden onu takip eden dilime kredi verilemez. Ancak, Genel Müdürlükçe bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan oranlardan daha az kredi verilmişse bu durum dikkate alınmaz. Uygulaması aksayan dilimler müteakip dilimlerle birleştirilerek kredilendirilebilir.

e) Kredilerde; kullandırılma yılının birim fiyatları esas alınır. Yapım ile ilgili olarak düzenlenecek keşiflerde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilen birim fiyatları, işin özelliğine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarının birim fiyatları, birim fiyatlarına göre yapılmış analizler, bu birim fiyatlarında yer almayan kalemler için ise, ilgili kuruluşlara (Ticaret, Sanayi Odaları v.b.) tasdik ettirilmiş rayiç bedelleri ile piyasa araştırılması neticesi tespit edilmiş değerler kullanılır.

İKİNCİ KISIM

Programa Alınma Esasları

Şartlar

Madde 6 — Kooperatiflerin kredilendirme programına alınabilmeleri için, kalkınma planlarında ve yıllık programlar ile icra planlarında yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla bölgeler arası dengeler de gözetilerek, aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kredi programına alınacak kooperatiflerin kanuni organlarının teşekkül etmiş olması ve faaliyette bulunması,

b) Projenin gerçekleştirilmesiyle ilgili her türlü tasarrufta bulunmak üzere genel kurulun yönetim kuruluna yetki vermiş olması, kredi için yönetim kurulu kararı ile müracaatta bulunulması,

c) Kredi verilecek kooperatif projesinin risturn ilkesine uygunluğunu sağlamak bakımından; ortakların ürünlerini değerlendiren ve pazarlayan projelerde ortakların en az %60’ının geçiminin tamamını veya bir kısmını desteklenecek proje konusunda tarımsal üretimde bulunarak sağlaması ortaklara üretim girdisi sağlayan projelerde ise sağlanacak girdilerin ortakların en az %60’ının ihtiyacını karşılayacak miktarda olması,

d) İl Müdürlüklerince düzenlenen sosyo-ekonomik etüdlerin değerlendirilmesi sonucunda, bu maddenin (c) bendi ile 1 inci madde ve 3 üncü maddenin (f) bendine uygun proje konusunun belirlenerek Genel Müdürlükçe hazırlanmış veya uygun görülmüş projesinin bulunması,

e) 10 uncu maddede yer alan projenin gerektirdiği arsa, nakdi bloke veya fiili gerçekleştirme şartlarının kooperatifçe yerine getirebilecek durumda olduğunun ve bu konuda gerekli öz kaynak iştiraki sağlanabileceğinin İl Müdürlüğünce tespit ve Genel Müdürlükçe kabul edilmesi,

f) Kredi verilecek projeye ilişkin ortakların ikamet ettiği çalışma bölgesinin anasözleşmede tespit edilip Genel Müdürlükçe uygun görülmesi,

g) Sabit yatırımı, kooperatifin kendi veya bir başka kamu kuruluşunun finans imkanlarıyla gerçekleştirilmiş veya satın alınmış tesislere işletme sermayesi sağlamakta veya onlara entegre olacak sabit yatırımların kredilendirilmesinde, tesisin ekonomik ve teknik geçerliliği ile bu Yönetmeliğin ve proje esaslarına uygunluğunun; bu maddenin (c) bendi ile 1 inci madde, 3 üncü maddenin (f) bendi etüdle tespit ve fizibilitesinin Genel Müdürlükçe kabul edilmesi ve programa alınmayla ilgili diğer şartların yerine getirilmiş olması,

h) Kooperatifin, proje kapasitesine göre belirlenecek asgari ortak sayısına ve öz varlığa sahip olması.

Öncelik Kriterleri

Madde 7 — 6 ncı maddedeki şartları yerine getiren kooperatifler arasından kredi programına alınacakların seçiminde sıralama yapılırken aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyanlara öncelik verilir.

a) Kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelik tanınmış konularda proje uygulayan,

b) Kalkınmada öncelikli yörelerde proje uygulayan,

c) İhracata yönelik proje uygulayan,

d) Rantabilitesi yüksek olan,

e) Herhangi bir kuruluştan yardım görmeyen,

f) Bir üst kuruluşa ortak olan,

g) Proje yatırım tutarına göre öz kaynak iştiraki ve ortak sayısı oranı fazla olanlar,

h) Kooperatif üst kuruluşlarınca uygulanacak bölgesel çapta projeler,

i) Bakanlığın hizmet politikasına, bakanlıklar arası ve bakanlık içi kuruluşlarla işbirliğine gidilen projeler.

Öncelik Sıralamasında İstisnai Haller

Madde 8 — Kredi verilecek proje; tabii afetler ve mücbir sebeplerin vuku bulması halinde, 6 ncı maddedeki şartları taşımak kaydıyla 7 nci maddedeki öncelik kriterleri aranmaksızın programa alınabilir.

Program Tespiti

Madde 9 — a) Yatırım programına alınabilme şartları ve kriterleri ile bütçe imkanları dikkate alınarak Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirmeden sonra, durumu uygun görülen kooperatifler kredilendirme için programa alınır. Yıl içinde ortaya çıkan ek kaynaklar ve geri dönüşler için ayrıca program yapılabilir.

b) İşletme sermayesi için yapılacak programlar Genel Müdürlükçe belirlenen kriterler dahilinde yılda iki defa yapılır. Geri dönüşlerden işletme sermayesi olarak kullandırılacak bölümler için aktarma dönemlerinde program yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Tahsis Şartları, Kullandırılması ve Geri Alınması

Tahsis Şartları

Madde 10 — Kooperatiflere kredi tahsisinin kesinleşebilmesi için:

a) Krediye esas olan konuda kesin projenin Genel Müdürlükçe onaylanmış olması,

b) Krediye esas olan konuda kesin projelerin onaylanmasından önce;

- Tüzel kişilikleri adına tapuda tescilli ve üzerinde projenin uygulanacağı bir arazi bulunması,

- Veya kadastro geçmemiş yerlerde, zilyetlik yoluyla arazi edinmek durumunda iseler, zilyetliğin mahkeme yoluyla tüzel kişilikleri adına tescil edilmiş olması,

- Proje için sağladıkları ve halihazır rayiç bedeli satış bedelinden farklı araziler ile tüzel kişiliklerine hibe edilen araziler için, İl Müdürünün başkanlığında ilgili kuruluşlardan (Maliye Bakanlığı, T.C. Ziraat Bankası) teşkil edilecek üç kişilik takdir komisyonunca rayiç bedelinin tespit edilmiş olması,

- Arazinin tespit edilen rayiç bedelinin veya gerçek satış bedelinin, toplam proje sabit yatırım tutarının %5’ini geçmeyecek şekilde, projenin onayı anında bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirmede dikkate alınması,

- Deniz ve göl balıkçılığı konusunda, herhangi bir taşınmaz mal ilavesini gerektirmeyen şekilde proje uygulayan kooperatiflerde, tapu temin edilemediğinden, Maliye Bakanlığı ile yapılan kira sözleşmesi dikkate alınarak değerlendirmenin yapılması,

- Tüzel kişilikleri adına kayıtlı taşınmaz mal bulunmadığı gibi kamu dışında temin etmenin de mümkün olmadığının Bakanlıkça belirlenmesi halinde kamu mülkiyetindeki arazi için kooperatif tüzel kişiliğine projenin hazırlanmasını sağlamak üzere Maliye Bakanlığınca izin verilir. Bu süre içerisinde proje Bakanlıkça onaylanır ise 10 yıl süreyle Maliye Bakanlığınca kiraya verilebilir. Yatırımın projeye uygun gerçekleştirildiği tesbit edildiği taktirde kira süresi 10’ar yıllık dilimler halinde projesinde belirtilen süre kadar uzatılabilir. Bu durumu belirleyen belgelerin dikkate alınarak değerlendirme yapılması,

- Tapulu arazi temin etmenin mümkün olmadığının belirlenmesi şartıyla Köy tüzel kişiliği veya Belediyelerin mülkiyetinde olan arazinin uygulanan projenin ekonomik ömründen az olmamak ve 49 yılı aşmamak kaydıyla kooperatif hükmi şahsiyetine irtifak hakkı tesis edildiğini belirleyen belgelerin (Bunların dışındaki kamu arazileri için Maliye Bakanlığı ile yapılan kira sözleşmelerinin) dikkate alınarak değerlendirme yapılması,

- Yukarıdaki esasların birine uygun olarak sağlanmış arazinin projedeki miktara ve teknik şartlara uygunluğunun İl Müdürlüğünce yapılacak kontrolle tespiti ve Genel Müdürlükçe kabulü.

c) Kooperatiflerin; hukuki, idari, mali ve teknik yönden ilgili kanun, tüzük, yönetmelikler ve anasözleşmelerinde belirtilen vecibeleri yerine getirmiş olmaları,

d) Ortağın mülkiyetinde ferdi üretimle ilgili kooperatif projelerinde, Genel Müdürlüğün tespit ettiği esaslar dahilinde krediden yararlanacak ortakların kooperatifçe tespiti ve İl Müdürlüğünce uygun görülmüş olması,

e) Nakdi kredilerde, projede herhangi bir sabit yatırım varsa, Genel Müdürlükçe onaylanmış kesin projedeki sabit yatırım tutarının kalkınmada öncelikli yörelerde kurulanların % 15, diğerlerinin %20 oranında ve projesine uygun olarak öz kaynağından fiilen gerçekleştirilmesi, (Yukarıda bildirilen esaslara göre tespit edilen ve kredilendirilen projeye ilişkin arsa veya arazi bedeli, deniz ve göl balıkçılığında ise arsa veya arazi kira bedeli fiili gerçekleşme içinde yer alır.)

f) Aynî kredilerde, Genel Müdürlükçe onaylanmış kesin projedeki sabit yatırım tutarının kalkınmada öncelikli yörelerde kurulanların %15’i, diğerlerinin %20’si oranında, öz kaynaklardan, İl Müdürlüğü adına bankada bloke edilmiş olması, (Yukarıda bildirilen esaslara göre tespit edilen ve desteklenecek projeye ilişkin arsa değeri veya deniz ve göl balıkçılığında projenin işletmeye geçmesine kadarki arsa kira bedeli nakdi bloke kapsamında yer alır.)

g) Çok yıllık projelerde projenin bütün dilimlerine ait özkaynak katılımları olan %15-20’sinin tamamını ilk yıllarda gerçekleştirerek kredilendirilen kooperatiflere daha sonra kredi verileceği zaman %15-20 özkaynak katılımı aranmaz ,

h) Krediden yararlanacak kooperatifin; kredilendirilecek projeyi kooperatifçilik ilkelerine sadık kalarak uygulayıp üçüncü şahıslara devretmeyeceğine, projenin gerçekleştirilmesinde Genel Müdürlükçe uygun görülecek usul ve yapılacak işlemleri kabul edeceğine; işletme dahil olmak üzere projedeki teknik şartlara ve yönetmelik hükümlerine aynen uyacağına, bloke hesabından çekilen öz kaynağını ve krediyi proje amaçlarına uygun olarak zamanında kullanacağına, verilen mal, malzeme ve tesisi başkasına satmayacağına, Genel Müdürlüğün izni olmadan devir ve kiraya vermeyeceğine, tesisi ve tesisle ilgili ekipmanları, taşıtları ve motorlu tarım araçlarını sigorta ettireceğine, Genel Müdürlüğün projenin özelliğine göre talimatla belirleyeceği idari ve teknik personeli çalıştıracağına, bunlara uymadığı takdirde 14 üncü madde hükmünü kabul ettiğine dair bir maddenin borçlanma sözleşmesinde bulunması, diğer taraftan ferdi üretimle ilgili kooperatif projelerinde kredilerden yararlanacak ortakların, kredi borcu tamamen bitmeden kooperatif ortaklığından ayrılmayacağına, projede yer alan şartları zamanında yerine getireceğine, üretimini kooperatifine teslim edeceğine, proje ile ilgili menkul ve gayrimenkulleri başkasına satmayacağına, devir ve kiraya vermeyeceğine, Ortakların Mülkiyetinde Süt veya Damızlık Sığır Yetiştiriciliği projesi uygulayan ortakların hayvanlarının iktisap tarihinden itibaren 1 yıl, Ortakların Mülkiyetinde Besi Sığırcılığında 6 ay müddetle sigorta ettirileceğine bunlara uyulmadığı taktirde 14 üncü madde hükmünü kabul ettiklerinin borçlanma sözleşmesi ile belirlenmesi.

Kredilerin Gönderilmesi

Madde 11 — Programa alınan ve gerekli şartları yerine getiren kooperatiflere verilecek krediler; Bakanlık Bütçe Dairesi Başkanlığı ve Merkez Saymanlığınca, tahakkuk müzekkeresi ve verile emri ekine kullandırılacak kredi tutarı, krediyi kullanacak kooperatif ve/veya kooperatif ortakları ve aktarmanın yapılacağı banka hesap numarasını belirtir Makam Onayı bağlanmak suretiyle, kooperatifin mahalli banka şubesindeki hesabına aktarılır.

Mahalli banka şubesine intikal ettirilen bu krediler Genel Müdürlük ile T.C. Ziraat Bankası arasında yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde İl Müdürlüğünce kontrollü olarak kullandırılır.

Programdan Çıkarılma

Madde 12 — Genel Müdürlükçe yapılacak program değerlendirilmesi sonucunda, bu Yönetmeliğin şartlarını yerine getirmeyen kooperatifler programdan çıkarılır. Programdan çıkarılan kooperatiflerin ödeneği yardım talebinde bulunan diğer kooperatiflere kullandırılabilir.

Kredinin Kullandırılması

Madde 13 — Kredilerin kooperatiflere nakdi mi yoksa aynî mi kullandırılacağı projenin kapasitesi, proje ve bölge özellikleri, kooperatiflerin durumları ve imkanları dikkate alınarak Genel Müdürlükçe tespit edilir.

Kredinin kullandırılabilmesi için:

a) Kredi alacak kooperatif ve ferdi üretim için krediden yararlanacak kooperatif ortağı Bakanlıkça hazırlanan örneğine uygun olarak düzenlenecek borçlanma sözleşmesinin aslını Bankaya, birer suretini İl Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğe verir.

b) Genel Müdürlük tarafından uygun görülen ve kooperatifçe uygulanması kabul edilen projede değişiklik yapılmaz. Ancak uygulamadan doğan zaruri değişiklikler Genel Müdürlüğün izni ile yapılabilir. Tip projelerde bölge şartlarının gerektirdiği değişiklikler, ilgili İl Müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde yapılır.

Kredi verilen projelerde konu değişikliği zaruri görülürse, İl Müdürlüğünce yapılacak etüdle uygun görülecek yeni konuyu Genel Müdürlüğün kabul etmesi gerekir. İlk projenin sabit yatırım bölümlerinin ikinci projede devamı söz konusu ise, bu bölümler için önceden kullandırılmış kredilerin muaccel olarak tahsili cihetine gidilmez. Konu değişikliği dolayısıyla ikinci projede kullanılmayan ve tasfiyesi söz konusu olan inşaat, alet-ekipmanlar için evvelce yapılmış krediler hazırlanacak yeni ödeme planında dikkate alınarak bu ödeme planına göre Bakanlık Merkez Saymanlığının T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki hesabına kredi geri dönüşü sağlanır. Proje konusu değişikliği halinde, bu Yönetmeliğe uygun olarak kooperatifçe verilmiş borçlanma sözleşmesinde gerekli değişiklik yapılır.

c) Genel Müdürlükçe gerekli görüldüğünde, sabit yatırımda yer alan inşai tesisler, makine, alet-ekipman, canlı demirbaş vesaire sağlanarak kooperatife aynî kredi verilir. İl Müdürlüklerince görevlendirilecek elemanlar, ihaleye verilen sabit yatırımların projesine göre uygulama durumunu kontrolle yetkilidirler.

Genel Müdürlükçe hazırlanacak şartnameler ve diğer hususlar yapılacak ihalelerde esas alınacaktır.

Tahsis edilen kredi, İl Müdürlüğünce uygun görülen proje bölümleri için "Durum Raporları" na istinaden kullandırılır. İl Müdürlüğünce ödenecek meblağ için mahalli bankaya talimat verilir.

d) Genel Müdürlükçe kredinin aynî olarak yapılmasının uygun görülmesi halinde; alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri aynî hak tesisi ve taşıma işleri, Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır.

e) Projenin sabit yatırım bölümünde yer alan inşaat malzemeleri, makine, alet-ekipman, canlı demirbaş vesaire alımı ile ilgili olarak, gerektiğinde; kooperatifin kamu kuruluşları veya firmalarla yaptığı ve Genel Müdürlükçe de uygun görülen anlaşmalar dahilinde Genel Müdürlüğün talimatı üzerine, kooperatife tahsis edilen krediden uygun görülen miktarlarda ödeme yapılabilir.

f) Nakdî ödemeler, yıllık iş programındaki uygulama kademelerinin projesine uygun gerçekleştirildiği ilgili İl Müdürlüğünce veya gerektiğinde Genel Müdürlükçe tasdik edildikten sonra, projenin uygun görülen bölümleri için bankaya talimat verilerek yapılır. Kooperatif yönetim kurulunca kendilerine imza yetkisi verilen en az iki kişinin müşterek imzaları ile para kooperatif adına çekilir.

g) İşletme sermayesi ile ilgili kredi, iş programının gerçekleşme durumuna göre, İl Müdürlüğünce bankaya talimat verilerek kullandırılır. İşletme sermayesi için kredi, kalkınmada öncelikli yörelerde %85’ine, diğer yörelerde %80’ine kadar verilebilir. Kısmi işletme sermayesi yönünden kredilendirmede de bu oranlar dikkate alınır.

h) İşletme sermayesi kredisi, proje sabit yatırım bölümünün en az %80 oranında ve teknik şartlarına uygun gerçekleştirilmesinden sonra kullandırılır. Ancak, kısmi işletmeye geçebilme özelliği gösteren projelerde, Genel Müdürlük uygun görürse, gerçekleşen bölümün ihtiyacı kadar kredi, 13 üncü maddenin (g) bendindeki oranları geçmemek şartıyla kullandırılabilir.

Kooperatifin vadesi gelmiş borçlarını zamanında ödemesi ve Genel Bütçeden Bakanlığımıza ayrılan ödeneklerin elverişli olması, projede yer alan işletme sermayesinin kalkınmada öncelikli yörelerde %85’ine, diğerlerinin %80’ine kadar kredi verilmesi şartıyla, işletme sermayesi en çok bir devre daha verilebilir.

i) Rehabilitasyon programına giren kooperatiflerin daha önce aldıkları işletme sermayeleri dikkate alınmadan en fazla iki dönem daha işletme sermayesi için % 80-85 oranına kadar kredi verilir.

Kredinin Durdurulması ve Geri Alınması

Madde 14 — Genel Müdürlükçe veya İl Müdürlüğünce yapılan kontrollerde, mahalline aktarılan kredi ve öz kaynak blokesinin maksada uygun ve zamanında kullanılmadığı, proje uygulamalarının ve kooperatif işlemlerinin bu Yönetmelikte yer alan esaslara, ilgili kanunlar ve anasözleşme hükümlerine ve mevzuata aykırı olduğu görülürse, kooperatife durumunun en çok 45 gün içinde düzeltilmesi için yazılı uyarı yapılır. Uyarının gereğini yerine getirmeyen kooperatife tanınan sürenin sonunda, yapılmakta olan krediler durdurulur ve uyarı tarihinden itibaren kooperatif veya ortaklara ait toplam borç (anapara + faiz ) o gün cari olan "3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun" hükmüne göre belirlenecek faizle tahsil edilerek Bakanlık Merkez Saymanlığının T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki hesabına aktarılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Kredinin Miktarı , Vadesi, Faiz Oranı ve Borcun Tahsili

Kredinin Miktarı

Madde 15 — Kredinin miktarı aşağıdaki esaslara göre tespit edilir:

a) Kredi, projenin sabit yatırım ve işletme sermayesi bölümlerinden birinin veya her ikisinin kalkınmada öncelikli yörelerde kurulanların % 85’ine, diğer yörelerde % 80’ine kadar verilebilir. Projenin yıllık uygulama dilimleri için de aynı oranlar geçerlidir.

Bir projeye yukarıdaki oranlardan daha düşük oranda kredi tahsis edildiğinde, bu kredinin kullanıldığı yıldaki projesine oranlanması sonucu bulunan miktar, yukarıdaki oranlardan düşülerek, o projeye ayrılabilecek kredi miktarı hesaplanır. İşletme sermayesi için yapılan kredilerde de bu esas geçerlidir.

b) Krediler bankaca teminata bağlandığından, bu kredilerde sorumluluk sınırı aranmaz.

c) Kooperatif kredi alarak projesini gerçekleştirip verimli bir şekilde işletmeye geçtikten sonra bu projenin büyütülmesi, entegrasyonu veya rehabilitasyonu Genel Müdürlükçe gerekli görülürse programa alınabilir.

d) Kooperatif, kredi ile uygulamış olduğu projelerini en az iki yıl üst üste başarılı bir şekilde çalıştırmış olması kaydıyla başka bir proje uygulamak isterse bu isteğin Genel Müdürlükçe de uygun görülmesi halinde tekrar programa alınabilir.

Vade

Madde 16 — Sabit yatırım ve işletme sermayesi için kullandırılan kredilerde vade, projenin özelliğine göre aşağıdaki gibidir.

a) Sabit yatırım için; borçlanma sözleşmesindeki vade tarihi itibariyle ilk yılı ödemesiz (ilk yıl için faiz tahakkuk ettirilmez), ikinci yılı faiz ödemeli, diğer yıllarda taksit ve faiz ödemeli olarak eşit taksitler halinde olmak üzere ve proje özelliğine göre en çok 12 yıldır. Ortakların mülkiyetindeki projelerde ise bu süre en çok 7 yıldır. Ancak çok yıllık projelerde geri ödeme işletmeye geçtikten sonra başlar.

Özel projelere kullandırılacak kredilerin vadeleri proje özelliği dikkate alınarak Genel Müdürlükçe tespit edilir.

b) İşletme sermayesi için; ilk yıl faiz ödemeli ikinci ve üçüncü yıllarda taksit ve faiz ödemeli olarak 3 yıldır. Taksitler eşit olarak alınır.

Tahsis edilen kredilerin mahalli Bankaya intikalini takip eden 1 ay içinde borçlanma sözleşmesinin yapılması ve bu sözleşme tarihinden itibaren 6 ay içinde de kullanılması zorunludur. Bu sürelerde faaliyet gösterilmemesi halinde verilen kredi tenkis edilerek Bakanlık Merkez Saymanlığının T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki hesabına aktarılır. (Tenkis edilen kredi için faiz alınmaz.) Ancak kredinin kullandırılmasında Genel Müdürlükçe uygun görülen mücbir sebeplerin bulunmasında 6 aylık süre bir defaya mahsus olmak üzere ikinci bir 6 ay daha uzatılabilir.

Faiz

Madde 17 — a) Kredi Faizi; Kooperatiflere verilecek krediler için uygulanacak faiz oranı; piyasa fiyat hareketleri, ekonomik durum ile mevduat ve kredi faizlerindeki gelişmeler dikkate alınarak, bankanın küçük ve orta ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere doğrudan açtığı kredilere uyguladığı faizin 1/2 - 1/4’ü arasında Bakanlıkça belirlenen faiz oranı uygulanır. Hesaplamada küsuratlar tama iblağ edilir. (Bakanlıkça belirlenen faiz oranı Maliye Bakanlığına bildirilir.) Bankanın yıl içerisinde faiz oranlarında yapacağı değişiklik, daha önce yapılmış borçlanma sözleşmelerinde dikkate alınmaz.

Ayrıca, kredi uygulama hizmetleri için tahakkuka esas kalan borç üzerinden bankayla yapılan protokolde belirlenen oranda masraf payı, masraf payı matrahı üzerinden de Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oranında vergi tahakkuku ve tahsili ilgili kooperatiften banka tarafından yapılır. Masraf payı bu işle ilgili olarak yapılacak bütün banka işlemlerinin (İpotek belgelerinin Tapu Dairesine verilmesi ve gerekli ipotek işlemlerinin sonuçlandırılması ile borcun muaccel hale gelmesi durumunda gayrimenkulun paraya çevrilmesi işlemleri dışında) gerektirdiği giderleri kapsar.

b) Temerrüt Faizi; 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun gereği o gün geçerli olan faiz oranıdır.

Borcun Tahsili

Madde 18 — a) Borcun tamamına borçlanma tarihinden vade tarihine kadar geçen günler için borçlanma sözleşmesindeki faiz oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilir. Taksit miktarıyla, tüm alacağa tahakkuk ettirilmiş olan faiz ve diğer masraflar toplamı, taksit vadesinde tahsil edilir.

b) Borcun vadesinde tahsil edilememesi durumu; Borcun vadesinde ödenmemesi halinde, yapılacak ödeme için 3 aylık bekleme süresi verilir. Bu süre içinde tahsil edilmesi halinde borç toplamına bu süre için ayrıca herhangi bir faiz tahakkuku yapılmaz.

c) Borcun 3 aylık bekleme süresi sonunda tahsil edilememesi durumu; Borcun vadesinden sonraki 3 aylık bekleme süresi sonunda da ödenmemesi halinde borç muaccel hale gelir ve bakiye borcun tamamı icraya intikal ettirilir.

Bu durumda ;

1) Krediye vade tarihine kadar sözleşme faizi oranında faiz tahakkuk ve kapitalizesi yapılır.

2) Birinci maddeye göre tespit edilen borca, 3 aylık bekleme süresi için sözleşme faizi üzerinden faiz tahakkuk ve kapitalizesi yapılır.

3) İkinci maddeye göre tespit edilen borç, 3 aylık bekleme süresi sonu ile kredinin tahsil edildiği tarihe kadar geçen günler için cari olan temerrüt faiziyle birlikte tahsil edilir.

d) Sadece faiz ödenmesi öngörülen (ödemesiz dönemli) vadelerde, ödemesiz dönem faizi taksit gibi kabul edilerek yukarıdaki açıklamalara göre işlem yapılır.

e) Ortaklar mülkiyetindeki projelerde muacceliyet hükümleri, borcunu yukarıda belirtilen esaslara göre ödemeyen ortaklar için uygulanır. Borcunu zamanında ödeyen ortaklar için muacceliyet hükümleri uygulanmaz.

f) Ortaklar mülkiyetindeki projelerde kooperatif tüzel kişiliğine açılan kredilerin yukarıda belirtilen esaslara göre ödenmemesi ve muaccel olması halinde yalnızca kooperatif tüzel kişiliğine açılan krediye muacceliyet hükümleri uygulanır.

g) Muacceliyetin Kaldırılması; Herhangi bir sebeple muaccel duruma gelmiş bir kooperatif veya ortağın, muacceliyet sebebinin giderilmiş olması, işletme faaliyetini sürdürmesi ve üç aylık bekleme süresinin sonundaki ödenmesi gereken borcun o tarihteki toplam borç miktarı üzerinden ödeme tarihine kadar geçen günler için tahakkuk ettirilen temerrüt faizi ile birlikte tahsil edilmesi kaydıyla borçların muacceliyet hesaplarından çıkarılarak tekrar vadesi gelmeyen hesaplara aktarılması, İl Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlığın onayı ile mümkün olabilir.

BEŞİNCİ KISIM

Borcun Tespiti, Teminatı, Ertelenmesi ve Tahsilat Havalesi

Borcun Tespiti

Madde 19 — Kredi alan kooperatiflerin borcu;

a) Tahsis edilen krediden, (Gerek kooperatif, gerekse kooperatif ortaklarına müteselsil kefaletle kullandırılan kredi)

b) Faiz ve masraf payı ve bunlarla ilgili gider vergisinden,

c) Yatırımın sigorta giderlerinden, (Sigorta Bankaca yapılmış ise)

d) İhale yoluyla Bakanlıkça gerçekleştirilmiş projenin bütün masraflarla birlikte maliyetinden,

e) Ayni krediyle sağlanan malzemenin bütün masraflarla birlikte maliyetinden,

f) Muacceliyet kesbeden borcun takibi ile malın paraya çevrilmesine ilişkin giderlerden,

oluşur.

Teminat

Madde 20 — Krediden yararlanacak kooperatif ve ferdi üretim için kooperatif kanalıyla kredi kullanacak ortaklardan aşağıdaki teminatlar alınır.

a) Yatırım yapılacak arsa ve tesis. (Genel Müdürlükçe onaylanmış projedeki yatırım bedelleri üzerinden)

b) Yatırım yapılacak tesisle ilgili diğer menkul ve gayrimenkuller. (Genel Müdürlükçe onaylanmış projedeki veya rayiç bedeller üzerinden)

(a) ve (b) bentlerindeki teminatlar yetmediği takdirde aşağıdaki teminatlardan biri alınır.

- (a) ve (b) bentlerinde sayılmayan diğer menkul ve gayrimenkuller.

- Kooperatifin elindeki veya üreteceği emtianın rayiç bedeli.

- Yönetim kurulu üyelerinin veya ortakların müteselsil kefaleti.

- Üst kuruluşlar için, ortak kooperatiflerin menkul ve gayrimenkulleri.

- Ortakların mülkiyetindeki projelerde ortağa kullandırılan krediler için en az iki ortak ve kooperatif tüzel kişiliğinin müşterek borçlu ve müteselsil kefaleti.

Yukarıda belirtilen karşılıkların ipotek veya rehini banka lehine yapılır. İpotekte birinci derece birinci sıra dikkate alınır. Gayrimenkuller başka bir kuruluşa ipotekli veya başka bir kuruluştan kredi almış ise birinci derece ikinci sırada ipotek tesis edilebilir.

Bankaca yapılacak ipotek işlemleriyle ilgili giderler kooperatifçe ödenir.

Borcun Ertelenmesi

Madde 21 — Deprem, toprak kayması, kuraklık, taşkın, dolu gibi tabii afet veya mücbir sebeplerle vade bitiminde borçlarını ödeyemeyen kooperatiflerin tahakkuk eden borçları (taksit ve faiz) ertelenebilir. Ertelenen borç nedeniyle sözleşmedeki taksit vadeleri birer yıl kaydırılır, o yıla tahakkuk eden faiz bir yıl sonraki vade borcuyla birlikte tahsil edilir. Bu erteleme sebebiyle borçlanma sözleşmesinde değişiklik yapılmaz.

Mücbir sebeplerle ödeme zorluğuna düşen kooperatiflerin borç ertelemeleri İl Müdürlüklerinin gerekçeli raporları Genel Müdürlükçe değerlendirildikten sonra yapılır. Erteleme işlemleri her program için ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulur, birden fazla ve muaccel hale gelen borçlara erteleme yapılamaz.

Deprem, toprak kayması, kuraklık, taşkın, dolu v.b. gibi tabii afetler sebebiyle sıkıntıya düşen kooperatiflerin borçları (2090 sayılı Afet Yasası çerçevesinde il ve ilçelerde kurulan hasar tesbit komisyonlarının kararları doğrultusunda) Bakanlar Kurulu kararıyla ertelenebilir.

Tahsilat Havalesi

Madde 22 — Tahsil edilen kredi taksit ve faizleri ile muacceliyet hükümlerine göre alınacak diğer paralar mahalli bankada kooperatif adına açılan hesapta toplanarak bekletilmeksizin Merkez Saymanlığının T.C. Ziraat Bankası nezdinde bu amaçla açtırılan hesabına aktarılır. Bu hesapta toplanan tutarlar her ayın sonunda Merkez Saymanlığının T.C. Merkez Bankasındaki hazine hesabına aktarılır ve Saymanlıkça T.C. Merkez Bankasından gelen ekstrelere dayanılarak bütçeye gelir kaydını müteakip ilgili tertiplere ödenek kaydı yapılmak üzere belgelerin birer nüshası Bütçe Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Tahsilatın takibi ve Merkezdeki hesaba intikalinden Banka sorumludur. Ayrıca bu konu İl Müdürlüğünce de takip edilir.

Bankayla yapılan protokolde belirlenen oranda masraf payı, Banka ve Sigorta Muameleri Vergisi ile muacceliyet kesbeden borcun takibine ilişkin giderler dışında, bu Yönetmeliğe göre yapılacak işlemler için Bakanlıktan ve borçludan hiçbir masraf alınmaz.

Ödenemeyen kredi borçları 13 üncü maddenin (b) bendinde belirtildiği şekilde proje konusu değişikliği sebebiyle ödenmesi gereken kredi borçları ve devamında Bakanlıkça yarar görülmediği için uygulanmasından vazgeçilen projelere evvelce kullandırılan kredilerin, Bakanlığın uygun görmesi halinde 5 yılı geçmemek şartıyla yeni bir ödeme planına bağlanarak tahsili cihetine gidilir.

ALTINCI KISIM

Son Hükümler

Madde 23 — Milli Güvenlik Kurulunca uygulanması öngörülen kooperatif yatırımlarına kullandırılacak kredilerin tahsis ve sarf işlemlerinde Bakanlık bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalıp kalmamakta serbest olup, uygulama esaslarını ihtiyaçlarına göre Maliye Bakanlığı ile birlikte tespite yetkilidir.

Madde 24 — 30/4/1990 tarihli ve 20504 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan " Tarımsal Kooperatiflerin Yatırım Faaliyetlerine Yapılacak Devlet Yardımı Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde — Bu Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden önce kredi tahsis işlemi yapılmış kooperatifler 24’üncü maddeyle kaldırılan Yönetmelik hükümlerine; daha önce yatırım bütçelerinde yer almış, fakat kredi tahsis işlemi yapılmamış kooperatifler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Yürürlük

Madde 25 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun Toplanma ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun toplanma ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik 617 sayılı Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen:

Bakan

: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

Bakanlık

: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Kurum

: Türkiye İş Kurumunu,

Genel Müdür

: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü,

Yönetim Kurulu

: Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunu,

Başkan

: Yönetim Kurulu Başkanını,

Genel Müdürlük

: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Kurulunun Oluşumu Çalışma Usul ve Esasları

Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 4 — Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Bakanın önerisi üzerine müşterek kararname ile atanan bir temsilci, en çok üyeye sahip İşçi Konfederasyonundan, İşveren Konfederasyonundan ve Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonundan seçilerek bildirilecek birer temsilci olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna Genel Müdür, Genel Müdürün bulunmadığı hallerde önceden belirleyeceği Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.

Üyelerin Görev Süresi, Seçilme ve Atanma Şartları ile İzinleri

Madde 5 — Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

Görev süresi biten üyeler en fazla bir dönem için bir daha atanabilirler veya seçilebilirler. Süreleri biten üyeler, yeni üyeler göreve başlayıncaya kadar görevlerine devam ederler. Görev süresi içinde herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu Üyeliği sona erenlerin yerlerine aynı usulle bir ay içinde yenileri atanır veya seçilir. Bu şekilde göreve gelenler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlarlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin Devlet memurluğuna atanabilme şartlarını taşımaları ve siyasi parti organlarında görevli bulunmamaları ayrıca atama ile gelecek üyelerin en az lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmaları zorunludur.

Bir takvim yılı içinde birbirini izleyen dört toplantı veya toplantı sayısının % 20 sinden fazla sayıda toplantıya mazeretsiz olarak katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulu üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı görev gezileri ile izinleri ve kullanma tarihleri, Yönetim Kurulu Kararı ile düzenlenir. Bu konunun gündeme alınması 8 inci madde hükümlerine tabi değildir.

Üyelerin Mali Hakları

Madde 6 — Toplantılara iştirak eden başkan ve üyelere bu görevleri nedeniyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine ödenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemeler yapılır. Yolluklarında ise 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin bütün toplantılarda bulunmaları esastır. Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini, mümkün ise toplantıdan evvel, olmadığı durumlarda ertesi toplantıya kadar yazılı veya şifahi olarak Başkanlığa bildirmeleri, hasta olanların hastalıklarını doktor raporu ile belgelemeleri zorunludur.

Mazeretlerini bildirmeksizin veya hastalıklarını belgelemeksizin toplantıya katılmayan üyelerin, net aylık ücret tutarlarından o toplantıya isabet eden miktarı Yönetim Kurulu Kararı ile kesilir.

Yönetim Kurulu Bürosu

Madde 7 — Yönetim Kurulunun her türlü yazı ve diğer işleri Başkanın direktif ve denetimi altında Yönetim Kurulu Bürosu tarafından yürütülür.

Gündem

Madde 8 — Gündem, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından hazırlanır. Toplantı tarihinden en az 48 saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemdeki sıra değiştirilebilir. Gündem dışı olarak önemli ve ivedi konularda verilecek önerilerin gündeme alınması Yönetim Kurul Kararı ile olur.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 9 —Yönetim Kurulu Başkanın daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan toplanır. Başkanın isteği veya en az 2 üyenin birlikte yazılı teklifi üzerine en geç 3 gün içinde Başkan, Kurulu olağan üstü toplantıya çağırır. Bu toplantının da üyelere 48 saat önce duyurulması şarttır. Toplantı yeri Kurumun merkezidir. Ancak, Yönetim Kurulu kararı ile merkez dışında da toplantı yapılabilir. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Toplantıya katılmayan üyeler vekalet vermek suretiyle oy kullanamazlar. Toplantılarda çekinser oy kullanılamaz.

Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde konu ile ilgili yetkililer toplantıya davet edilerek dinlenebilir.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden; bir önceki toplantıda alınan ve aynı gün imzalanamayan kararlar okutulur, tutanaklara uygun olduğu anlaşıldıktan sonra Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Başkan, gerekli gördüğü konularda Yönetim Kuruluna bilgi sunar, varsa gündem dışı konuşmalar yapılır. Gündem üzerinde bir değişiklik önergesi yoksa toplantıda gündemdeki maddeler sırası içinde görüşülür.

Her bir gündem maddesine ait görüşmelerin bitiminde oylamaya geçilir. Her üye oyunu açık olarak kullanır. Karara aykırı görüşü olanlar gerekçesini belirtmek zorundadırlar.

Toplantıda karara bağlanamayan konular, bir sonraki toplantıda karara bağlanır.

Yetki Devri

Madde 10 — Yönetim Kurulu, 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin (n) bendindeki devredilebilir nitelikteki yetkisini alacağı kararla Genel Müdüre devredebilir.

Kararların Yazılması ve İmzalanması

Madde 11 — Yönetim Kurulu Kararları, toplantı sonucunda yapılan tutanaklara göre karar kağıtlarına yazılır. Kararlarda silinti, kazıntı ve çıkıntı yapılamaz, karar metinlerinde geçen paraya ilişkin rakamlar ayrıca yazı ile de belirtilir. Kararlar 2 nüsha hazırlanarak aynı gün, mümkün olamaması halinde, bir sonraki toplantıda Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Kararlara her takvim yılı başından itibaren bir sıra numarası verilir.

Kararlar;

a) Toplantı tarih ve sayısını,

b) Katılanların adlarını ve soyadlarını,

c) Karar metnini,

d) Toplantıya katılanların imzalarını,

e) Varsa karşı oy gerekçelerini,

içerir.

Alınan karara aykırı görüşte olan üyeler karşı görüşlerini iki gün içinde yazılı olarak verirler. Karşı görüşler kararda aynen yer alır. Kararların bir nüshası yıllık olarak ciltlettirilir, bir nüshası da Yönetim Kurulu Bürosundaki dosyasında saklanır.

Kararların İlgili Mercilere Gönderilmesi

Madde 12 — Yönetim Kurulu Kararları, gereği için Genel Müdürlüğe verilir.

Üst mercilere gönderilmesi gereken onaylı karar örnekleri karşı oyları da içerir.

Uygulama birimlerine verilen onaylı karar örneklerinde karşı oy gerekçeleri bulunmaz.

Karar örnekleri Başkan ya da görevlendireceği Kurum personeli tarafından imzalanıp mühürlenmek suretiyle onaylanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, emanet suretiyle yapılacak işlerin uygulama esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik Türkiye İş Kurumu Merkez ve Taşra birimlerince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 81 inci maddesinde öngörülen ve keşif tutarı bu madde kapsamında kalan işlerin yaptırılması ve bu işler için gerekli her türlü madde, araç, gereçlerin sağlanması ve gerektiğinde geçici süreli işçi çalıştırılması konularını kapsar.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik 617 sayılı Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

b) Genel Müdürlük: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

c) İl Müdürlüğü: Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünü,

d) Emanet İş: Araya bir müteahhit girmeksizin Kurumun kendi imkanlarıyla veya nevi itibariyle kısımlara ayırarak taşeronlara verilmek suretiyle gerçekleştirilecek 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 81 inci maddesinde sayılan işleri,

e) Taşeron: Nevi itibariyle kısımlara ayrılan işin bir kısmını Kuruma, bedeli karşılığında gerçekleştirmeyi üstlenen gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

f) Genel Şartname: Bayındırlık işleri genel şartnamesini,

g) Şartname: Yapılacak işlerin özel, teknik, idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri,

h) Sözleşme: Emanet komisyonlarınca taşerona yaptırılacak işin şartlarını ve ödeme şeklini belirleyen, emanet komisyonu ile taşeron arasında imzalanan belgeyi (Noter tasdiki zorunlu değildir),

i) Emanet - Taşeron Birim Fiyatı: %25 kâr ve gider karşılığı alınmak suretiyle tespit edilen ihaleli işler birim fiyatının 1,15/1,25=0,92 katsayısı ile çarpılmasıyla bulunan birim fiyatı yeniden birim fiyat yapımlarında da fiyatlara %15 kâr ve genel masraf ilave edilmiş fiyatı,

j) Keşif Bedeli: İşin Emanet-Taşeron birim fiyatlarıyla hesaplanan tutarını,

k) Tahmini Bedel: Miktarı veya birim fiyatı belli olmayan işlerde iş cinslerine göre tahmin edilen miktarlara veya birim fiyatlara göre bulunan tutarı,

m) İkinci Keşif - Kesin Hesap: Emanet işlerinde fiilen yapılmış işin; sayım, tartı, ölçü, röleve ve ataşmanlara dayanılarak hesaplanan miktarların birim fiyatlarla çarpılması suretiyle bulunan tutarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Emanet Komisyonunun Kuruluşu, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Kuruluş

Madde 5 — Emanet komisyonu, inşaat şube müdürlüğünün bağlı bulunduğu daire başkanlığının teklifi, Genel Müdürün onayı ile öncelikle Kurum personelinden bir başkan, muhasebeden anlayan bir muhasip üye ve bir de teknik eleman olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Komisyonda görev alacak başkan ve muhasip üyenin Kurum personeli olması zorunludur. Komisyonun üç kişiden fazla olması halinde diğer üyeler teknik elemanlardan seçilir. Onayda, başkan ve üyelerin hastalık, izin, görev veya yer değişikliği sebebiyle ayrılmalarında yerlerine kimlerin görev yapacağı da belirtilir.

Görev ve Yetki

Madde 6 — Emanet komisyonu, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen iş ve hizmetleri, bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak gerçekleştirmekle görevli ve bu görevleri ifaya yetkilidir.

Sorumluluk

Madde 7 — Emanet komisyonu kendisine verilen işin teknik ve hukuki esaslara uygun olarak yürütülmesinden, işin proje ve şartnamelerine uygun olarak yapılmasından sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşin Yürütülmesi

Emanet İş Onayı

Madde 8 — İş ve hizmetlerin emanet usulüyle yaptırılması için Genel Müdürlük Makamından onay alınır.

Program, Proje, Keşif ve Şartnameler

Madde 9 — İş için idare tarafından daha evvel hazırlanan proje, keşif ve şartnameler emanet komisyonuna verilir. Emanet komisyonu buna göre işin ne şekilde yapılacağını planlar ve gerekirse iş ve çalışma programı hazırlar.

İşe başlamadan önce veya devamı sırasında proje değişikliği veya yeni proje yapılması, keşif veya şartname hazırlanması gerektiğinde; bunlar bizzat emanet komisyonu veya idare tarafından hazırlanır. Proje, keşif ve şartnameler idarenin yetkili birimlerince onaylanmadıkça uygulanamaz.

İşyeri Teslimi

Madde 10 — Taşeronun sözleşmede belirtilen müddetler içinde işe başlaması ve zamanında bitirilmesi için emanet komisyonu tarafından işyeri taşerona tutanakla teslim edilir.

İşçi Temini

Madde 11 —- Komisyon, iş için her türlü işçiyi Kurumdan, bu mümkün olmadığı takdirde dışarıdan geçici olarak temin eder.

Madde, Araç, Gereç ve Malzeme Temini

Madde 12 — Öncelikle emanet iş için gerekli olan ve Kurumda bulunan diğer demirbaş, her türlü makine, malzeme, araç, gereç, teçhizat, tesisat ve yedek parça Kurumca geçici olarak komisyon emrine tahsis edilir.

Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan işler için lüzumlu olup, Kurumda bulunmayan veya Kurum ambarından karşılanamayan işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak gerekli her türlü madde, araç ve gereçleri öncelikle bunları kendileri üreten veya yapan ve sermayesinin yarıdan fazlası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu İktisadi Teşekküllerine veya belediyelere ait olan kuruluşlardan doğrudan doğruya tarife, yoksa piyasa satış bedelleri üzerinden satın almak suretiyle ve bu suretle sağlanması mümkün olmayan madde, araç ve gereçler teklif alınmak ve piyasa satış değerlerine uygunluğu belgelenmek şartı ile, piyasadan satın alınmak veya kiralanmak suretiyle emanet komisyonunca temin edilir.

Malzeme Temini

Madde 13 — İş için gerekli taş, kum-çakıl, su ve bunun gibi malzeme satın alınabileceği gibi şahıslara ait arazilerden bedeli karşılığında temin edilebilir. Bu şekilde temin edilen malzemelerin bedelleri emanet iş tahsisatından da karşılanabilir.

Emanet İşin Süresi

Madde 14 — Emanet işin süresi genel olarak bir bütçe yılıdır. İş hacminin buna göre tespit edilmesi ve bir bütçe yılı içerisinde bitirilmesi gerekir. Bu gibi işlerde en geç bütçe yılı sonunda, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre taşeronun ilişiği kesilir.

Ancak, bir bütçe yılında bitirilmesi planlanan işlerden şartnamesinde belirlenmiş olan mücbir sebeplerle yılı içinde bitirilemeyenler, müteakip yıl çalışma programında yer alması ve Genel Müdürlük Makamından onay alınması şartıyla ertesi yıl da devam edebilir. Bu şekilde, süre uzatımı almak veya keşif artışı sebepleriyle müteakip yıla geçen taşeron işlerinde, sözleşmesinde aksine bir kayıt bulunmadıkça yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesi hükümleri, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi de dikkate alınarak uygulanır.

Ayrıca bir bütçe yılı içerisinde bitirilemeyecek olan ve özelliği nedeniyle kısımlara bölünemeyen işler için de emanet iş onayında belirtilmek ve kanuni dayanağı bulunmak şartıyla, gelecek yıllara geçici emanet işlere girişilebilir.

Emanet Komisyonu Kararları ve Yazışmalar

Madde 15 — Emanet iş, komisyon üyelerinin kararları ile yürütülür. Kararlarda başkan ve üyelerin isim ve imzaları ile karar tarihi bulunur. Komisyon eksik üye ile toplanamaz. Alınacak kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye muhalefet şerhini koyarak imzalamak zorundadır. Teknik üye yokluğunda inşaata devam edilemez.

Emanet komisyonunun taşeron seçme, işi taşerondan alma, keşif ilavesi ve süre uzatımı kararları Genel Müdür veya yetkili kılınan makamın onayından sonra yürürlüğe girer.

Taşeron seçme ve işi taşerondan alma kararlarından; her yıl genel bütçe kanununda emanet işler için gösterilen miktarın %5-%10’luk kısmına kadar olanları merkezde inşaat şube müdürlüğünün bağlı bulunduğu daire başkanlığı, taşrada ise İl müdürleri onaylar.

Genel bütçe kanununda gösterilen miktarın %5’lik kısmına kadar olanlar onay dışı tutulur.

Emanet komisyonu merkezde inşaat şube müdürlüğünün bağlı bulunduğu daire başkanlığı ile muhatap olur ve yazışmalar bu kanalla yapılır. Taşrada yazışmaları işin yapıldığı birim aracılığı ile yapar. Emanet komisyonu çalışmaları bu başkanlıkça kontrol edilir. Gerek görülen komisyon üyeleri sözü edilen başkanlığın teklifi, Genel Müdürün onayı ile değiştirilir.

İş Yapma Usulleri

Madde 16 — Emanet komisyonu işin ne şekilde yapılacağına dair aldığı karar uyarınca işi aşağıdaki usullere göre yapar ve yaptırır.

a) İşin doğrudan doğruya komisyonca yaptırılmasına karar verilmiş ise, bu takdirde komisyon, işin özelliğine göre lüzumlu her türlü geçici işçiyi temin eder ve gerekli formaliteleri yapar. Yardımcı vasıtaları, araç, makine ve her türlü malzemeyi temin ve tedarik eder.

b) İşin nevi itibariyle kısımlara ayrılarak taşeronlar eliyle yaptırılmasına karar verilmiş ise bu takdirde iş, malzemeli veya malzemesiz olarak taşeronlara verilebilir.

c) (a) ve (b) fıkralarındaki usuller gerektiğinde birlikte uygulanabilir.

Taşeron Seçilmesi

Madde 17 — Taşeron eliyle yaptırılması kararlaştırılan işler; cins, miktar, yer, teklif alma gün ve saati belirtilmek suretiyle şekil, muhteva ve adedi komisyonca tespit olunacak ilan yolu ile ilgililere duyurulur. İlan, taşeron seçilmesinden en az 7 gün önce yapılır.

Acil ve özellik arz eden işler ilan edilmeksizin komisyonca ehliyetli görülen, mümkün mertebe birden çok sayıdaki taşerondan yazılı teklif almak ve gerektiğinde bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yaptırılabilir.

Komisyon, gerekçesini belirlemek kaydıyla verilen teklifleri uygun görüp görmemekte serbesttir. Taşeron ile yapılan sözleşme Genel Müdür veya yetkili kılınan makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur.

Teminat

Madde 18 — Taşeron işlerinde, keşif veya tahmini bedeli her yıl genel bütçe kanununda emanet işler için gösterilen miktarı geçmeyen işlerde geçici teminat aranmayabilir.

Geçici teminat alınmış ise, geçici teminat kesin teminata çevrilerek bakiyesinin tamamı taşeron tarafından diğer teminat nevileri olarak verilebileceği gibi hak edişlerden %10 kesilmek suretiyle de teminat yasal kesin teminata tamamlanır.

Taşerondan geçici teminat alınmaması şekli seçilmiş ise iş için kanuni kesin teminat miktarının tamamı hak edişlerden %10 kesilmek suretiyle alınır veya taşeron tarafından kesin teminatın tamamı kanuni şekilde verilir.

Komisyon dilerse, taşerondan işçilik fiyatı teklifi isteme işlerinde de iş için teminat olarak takdiren bir miktar tespit edilerek, bu teminatın nakit olarak Kurum veznesine yatırılmasını taşerondan isteyebilir.

Kurumca taşerona verilen Kurum malı malzemeler için gerekirse yeterli miktarda teminat alınır veya taşeronun idarede mevcut alacağından teminat tutarı kadar karşılık tutulur.

Teminatlar ödeme yapılacak yerdeki birim veznesine yatırılır veya bu vezne tarafından hak edişlerden kesilir.

Her ne suretle olursa olsun Kurumca alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Taşeron Hakkında İlgililere Bilgi Verilmesi

Madde 19 — Kendisiyle sözleşme imza edilen taşeronun durumu, (işin yeri, 1 inci keşif bedeli, müddeti, taşeronun kanuni ikametgahı ve benzerleri) Kurum aracılığı ile mahalli Sosyal Sigortalar Kurumu ile alakalı Vergi dairesine bildirilir.

İşin Kontrolü

Madde 20 — Emanet iş, işveren vekili sıfatıyla emanet komisyonunca kontrol edilir. İşin her aşamasında, ilgili birimle her türlü iş birliği ve lüzumu halinde Kurumca her türlü yardım yapılır.

Ücretlerin Ödenmesi

Madde 21 — Bizzat komisyonca çalıştırılan geçici işçi ücretleri, komisyonun uygun göreceği ve sözleşmede belirtilen süre içerisinde olmak üzere, kanuni kesintiler gösterilmek suretiyle hazırlanan bordrolara istinaden, komisyonun muhasip üyesi tarafından ödenir. Uzun süreli işlerde ödemeler ayda bir defada yapılır.

Taşeron tarafından temin edilen ve çalıştırılan işçilerin ücretleri yukarıdaki fıkrada belirtildiği gibi hazırlanan bordrolara isnat etmek suretiyle taşeron tarafından ödenir. Komisyon, puantaj ve bordroları kontrol etmek ve istemek hakkına sahiptir. Eğer taşeron işçi ücretlerini zamanında veya herhangi bir şekilde ödemezse, taşeron hak edişinden gerekli kesinti yapılmak suretiyle komisyonca ödeme yapılır.

Taşeron Hak Edişleri

Madde 22 — Taşeron hak edişleri, yeşil defter, metraj, ataşman ve benzeri belgelere dayanılarak hazırlanan ve emanet komisyonu tarafından imzalanan hak ediş raporlarına göre ödenir. İş sari ise, her bütçe yılı sonunda taşeronun yaptığı bütün işlerin mutlaka tespiti yapılarak taşeronun hesabı çıkarılır ve hak edişi ödenir.

Taşeronun bütçe yılları içerisinde yaptığı işlerin bedelleri sözleşmesine göre ödenir.

Kesin hesap sonucunda Kurumca verilen malzemenin tamamının kullanılmamış olduğunun tespiti halinde ne gibi işlem yapılacağı sözleşmede belirtilir.

İş Miktarında Artma ve Eksilme Olması

Madde 23 — Taşeronla yapılan sözleşmeye esas olan keşif bedeline göre iş miktarında bir azalma meydana gelirse iş bu kadarla bitirilmiş olur ve taşeron iş miktarının azalmasından dolayı hiç bir istekte bulunamaz.

Ancak, taşeronla yapılan sözleşmeye esas olan keşif bedeline göre iş miktarında keşif bedelinin %30’una kadar bir artma meydana gelirse, bu iş emanet komisyonunca aynı taşerona aynı sözleşme şartlarıyla yaptırılabilir. Bu takdirde taşeron, süre uzatımı hariç hiç bir hak ve talepte bulunamaz.

İşin sözleşmeye esas keşif bedelinin %30 fazlasıyla da ikmal edilemeyeceğinin anlaşılması halinde komisyon işi bu haliyle bittiğini kabul ederek bu Yönetmeliğin madde 28 ve 29’a göre taşeronun ilişiği kesilebileceği gibi, %30 oranından fazla artış, tabii afetler gibi nedenlerden meydana gelmiş ise, taşeronun %30’dan fazla artış gösteren işleri de, süre uzatımı hariç aynı sözleşme şartlarıyla yapmayı kabul etmesi ve emanet komisyonunca da aynı taşerona yaptırılmasında fayda görülmesi halinde, komisyonca alınacak gerekçeli kararın Genel Müdürün onaylaması kaydıyla %30’undan fazla artış gösteren işler de aynı taşerona yaptırılabilir.

Ancak, işin keşif artışı nedeniyle müteakip yıla geçen kısımlarına bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Yeni Fiyat Tanzimi

Madde 24 — Birinci keşifte yer almayan herhangi bir işin yapılmasına lüzum ve zaruret hasıl olur veyahut taşeron birim fiyatı ile ödeme imkanı olmaz ise, genel şartname hükümlerine uyularak taşeronla birlikte bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtildiği şekilde yeni emanet taşeron birim fiyatı tanzim edilir. Yeni fiyatlar Genel Müdürün veya yetkili kılınan makamın onayından sonra geçerli olur.

Süre Uzatımı

Madde 25 — Şartnameler ve sözleşme hükümlerine göre, lüzum görülen hallerde iş bitirme tarihi emanet komisyonu tarafından gereği kadar uzatılabilir. Süre uzatımı Genel Müdür veya yetkili kılınan makamının onayından sonra uygulanabilir.

Cezalı Çalışmalar

Madde 26 — İşin tamamının veya bazı kısımlarının sözleşmeyle belirtilen zamanda bitirilmemesi halinde, komisyonca taşerona hiç bir ihtarda bulunmaya veya hüküm almaya gerek kalmaksızın, taşerondan, vaktinde bitmeyen işler için sözleşmede belirtilen gecikme cezası kesilir. Ancak bu gecikme 10 günü geçtiği takdirde komisyon sözleşmeyi bozmakta veya bu cezayı alarak işi devam ettirmekte veyahut müteakip cezalı gün adedini yazılı bir tebliğ ile sınırlandırarak uzatmakta ve işin bu süre içerisinde bitirilmemesi halinde, sözleşmeyi feshetmekte serbesttir.

Bu tür hallerde ita amirinin veya yetkili kılınan makamın onayının alınması şarttır.

Sözleşmenin Feshi

Madde 27 — Taşeron;

a) Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş olan yapılması zorunlu şartlardan herhangi birine uymazsa,

b) Sözleşmenin tanzim ve imza edilmesini takiben sözleşmede belirtilen süre içinde işe başlamazsa,

c) Kurum onayı olmadan işi başkasına devir ve temlik ederse,

d) Sözleşmede belirtilen ya da gereği kadar işçi, araç, gereç, makine ve teçhizatla işe devam etmezse,

e) Parti parti iş ve mal tesliminde, her partinin teslim tarihlerine uymazsa,

Komisyon, sözleşmeyi bozmaya yetkilidir. Fesih bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen şartları müteakip geçerli olur.

Sözleşme bozulduğunda taşeronun teminatı Kuruma gelir kaydolunur ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Gelir kaydedilen kesin teminat taşeronun borcuna mahsup edilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kabul, Kesin Hesap ve Emanet Komisyonunun İbrası

Kabul ve Kesin Hesap

Madde 28 — İş bitirilince veya satın alınan malzeme ve teçhizatın tamamı teslim alınınca komisyon, aşağıda belirtildiği şekilde işin kabulünü yaptırır ve taşeronun kesin hesabı çıkartılarak tahakkuka bağlanır.

İş sari ise her bütçe yılı sonunda taşeronun yaptığı işlerin tespiti yapılarak hak edişi düzenlenir ve tahakkuka bağlanır.

İşin sonunda emanet komisyonunun başvurusu üzerine merkezde inşaat şube müdürlüğünün bağlı bulunduğu daire başkanlığının teklifi, Genel Müdürlük Makamının onayıyla, taşrada İl Müdürlüğünün teklifi Genel Müdürlük Makamının onayıyla bir kabul heyeti kurulur. Gerek görüldüğünde Genel Müdürlük Makamınca taşrada kabul heyeti kurma yetkisi İl Müdürlüklerine devredilebilir.

Kabul heyeti, komisyonun ve varsa taşeronun huzuru ile işin tekniğine, gerek ve icaplarına, proje ve şartnamelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceler. Uygun bulduğu takdirde kabul tutanağını tanzim eder. İşin özelliğine göre geçici ve kesin kabuller bir arada yapılabileceği gibi ayrı ayrı da yapılabilir. Kesin kabul ayrı yapılacaksa ne zaman yapılacağı geçici kabul tutanağında belirtilir.

Emanet işin konusu malzeme alımı olduğunda kabul tutanağı yerine muayene raporu düzenlenir.

Düzenlenen kabul tutanakları Genel Müdürün veya yetkili kılınan makamın onayından sonra geçerli olur.

Kurum dilediği takdirde işin sonundaki muayene ve kabulü, Türkiye İş Kurumu Alım-Satım İhale ve Muayene-Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre de yapabilir. Bu takdirde kontrol görevlisinin vazifeleri emanet komisyonunun teknik üyesi tarafından yerine getirilir.

Muayenenin yapılış şekli, şartname veya sözleşmede belirtilir.

Kesin Teminatın İadesi

Madde 29 — Yüklenimini sözleşme ve şartname hükümlerine göre yerine getirdiği anlaşılan taşeronun işle ilgili olarak;

a) İşçilerin alacaklarının ödendiği,

b) Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan ilişiksiz belgesi getirildiği,

c) Ücret veya ücret sayılan ödemelerden dolayı ilgili vergi dairesine borcu olmadığı,

d) Taşeronun bu işten dolayı Kuruma herhangi bir borcunun bulunmadığı,

tespit edildikten sonra kesin teminatın tümü taşerona geri verilir.

Taşeronun bu işten dolayı Kuruma ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık tutulur. Varsa kalanı taşerona geri verilir.

Emanet Komisyonunun İbrası

Madde 30 — İşin sonunda yapılacak kabul ve kesin hesabın, Genel Müdür veya yetkili kılınan amirin onaylamasından sonra emanet komisyonu ibra edilmiş olur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Geçici Madde — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başlanmış işler, ilgili oldukları yönetmelik ve usullerle sonuçlandırılır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 31 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 2/2/1996 tarihli ve 22542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 32 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 33 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

—— • ——

Mersin Üniversitesinden :

Mersin Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi uyarınca Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 — Merkezin amacı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularında araştırma yapmak ve yaptığı araştırmaları yayınlamak, eğitim-öğretim faaliyetlerine yardımcı olmak, öğrencilerin, diğer üniversite personeli ile halkın bu konularda bilgisini artırmak için etkinlikler düzenlemek.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

b) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

c) Merkez: Mersin Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezini,

d) Yönetim Kurulu: Mersin Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu,

e) Müdür: Mersin Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü"nü,

ifade eder.

Merkezin Yapacağı Çalışmalar

Madde 4 — Merkez, yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları yapar:

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili araştırma ve çalışmaların yapılmasını sağlamak, ilgili yayınlar yapmak, iç ve dış yayınları derleyerek bir teknik dokümantasyon merkezi kurmak,

b) Öğretimde kullanılmak üzere uygulama alanlarında değiştirilen bilgi ve edinilen tecrübeleri toplamak ve ders aracı şekline sokmak,

c) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için; kurs seminer, konferans ve diğer bilimsel toplantılar ve kongreler düzenlemek,

d) Üniversite ile özel ve kamu kuruluşları arasında danışma, eğitim ve araştırma ilişkileri kurmak,

e) Yurt içindeki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler Üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

f) Merkezin amacına uygun olan ve bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer bütün çalışmaları yürütmektir.

Organlar

Madde 5 — Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür

b) Danışma Kurulları

c) Yönetim Kurulu

Müdürün Atanması

Madde 6 — Müdür, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilir.

Müdürün Görevleri

Madde 7 — Müdür aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin akademik ve idari işlerini yürütmek,

c) Gerektiğinde, Danışma Kurulları ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek,

d) Projelerin yürütülmesinde ve araştırmalarla ilgili olarak gereksinim duyduğunda danışma kurullarını oluşturmak,

e) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

f) Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını Yönetim Kuruluna sunmak, onay aldıktan sonra uygulamak.

Müdür Yardımcıları

Madde 8 — Müdür, Üniversitemiz aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için en fazla iki yardımcı atayabilir. Müdür gerekli gördüğü durumlarda yardımcılarını değiştirebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda ona yardımcılarından birisi vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür atanır. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

Danışma Kurulları

Madde 9 — Danışma Kurulları, Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak amacıyla oluşturulan kurullardır. Danışma Kurullarının üyeleri, Müdür tarafından gerektiği sayıda ve öngörülen süre için önerilen öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca seçilir. Gerektiğinde seçilen üyelerin görev süresi uzatılabilir. Danışma Kurulları Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantılara Müdür başkanlık eder.

Danışma Kurullarının Görevleri

Madde 10 — Danışma Kurullarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin projelerinde etkinlik ve verimliliğin artırılmasına yardımcı olmak,

b) Ortaya çıkan görüşlerin çalışmalara kazandırılmasını sağlamak amaçları ile Müdüre görüş ve önerilerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

Madde 11 — Yönetim Kurulu, Müdürden ve Rektör tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, salt çoğunlukla toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oy eşitliği halinde Müdürün oyu iki oy sayılır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 12 — Yönetim Kurulu idari ve bilimsel faaliyetlerde Müdüre yardımcı bir organ olup, aşağıdaki görevleri yapar:

a) Müdür tarafından sunulan, Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve karara bağlamak,

b) Danışma Kurullarının görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Müdüre yardımcı olmak,

c) Müdür tarafından sunulan Merkezin yıllık bütçe tasarısını incelemek ve karara bağlamak.

Merkezin Akademik ve İdari Personeli

Madde 13 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

İta Amiri

Madde 14 — Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde rektör yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Uygulama

Madde 15 — Bu Yönetmelikte belirtilmeyen konularda, Yüksek Öğretim Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi : 20/7/2001

Karar No      : 2001/1

1475 sayılı İş Kanunu’nun 33 üncü maddesi gereğince, hizmet akdi ile çalışan ve bu Kanun kapsamına giren her türlü işçi ile gemi adamı ve gazetecilerin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10/7/2001 tarihinde başladığı çalışmalarını 20/7/2001 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı 3 toplantı sonucunda;

1 - Milli seviyede tek asgari ücret tespitine oybirliğiyle,

2 - 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin 1/8/2001-31/12/2001 tarihleri arasında 5.598.000.-TL., aylık 167.940.000.- TL. olarak tespitine, işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık oyçokluğuyla,

3 - 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin 01/08/2001-31/12/2001 tarihleri arasında 4.758.300.-TL., aylık 142.749.000.-TL. olarak tespitine, işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık oyçokluğuyla,

4 - İşbu Kararın 1475 sayılı İş Kanunu’nun 33 üncü maddesi ve Asgari Ücret Yönetmeliği gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına, işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık oy çokluğuyla,

karar verilmiştir.

GEREKÇE

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk kez önceden belirlenmiş bulunan asgari ücreti süresinden önce değiştirmek üzere toplanmış ve önümüzdeki 5 ay için uygulanacak ücrette iyileştirme kararı almıştır.

Alınan karar uyarınca 1/8/2001-31/12/2001 tarihleri arasında 16 yaşını doldurmuş işçinin aylık asgari ücreti 167.940.000.-TL., 16 yaşını doldurmamış işçinin aylık asgari ücreti de 142.749.000.-TL. olarak belirlenmiştir.

Bu hesaplamalara göre; 16 yaşını doldurmuş işçinin asgari ücreti aylık 167.940.000.-TL., günlük 5.598.000.-TL., saat ücreti 746.400.-TL., 16 yaşını doldurmamış işçinin asgari ücreti aylık 142.749.000.-TL., günlük 4.758.300.-TL. ve saat ücreti de 634.440.-TL.’dır.

İŞÇİ KESİMİ KARŞI OY YAZISI

İşçi temsilcileri, asgari ücretin sağlıklı bir şekilde belirlenmesi için karşı oy yazısında görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir.

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bağımsız çalışması gerekirken dışardan yönlendirilmesi ve hesaplamalarda Devlet İstatistik Enstitüsü’nün rakamlarına uyulmaması karşısında, asgari ücretin belirlendiği üçüncü oturumdaki oylamaya işçi temsilcileri katılmamış, karar hükümet ve işveren kesimlerinin oylarıyla alınmıştır.

Aralık 2000 tarihinde karara bağlanan asgari ücrete yönelik işçi kesiminin karşı oy yazısındaki öneriler son tespitte de dikkate alınmaması sonucu, belirlenen asgari ücret yetersiz kalmıştır.

Asgari ücretin yeniden belirlenmesi yönündeki haklı taleplerimiz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarında değerlendirilmemiştir.

1 Ağustos 2001 itibariyle tespit edilen asgari ücret, besin içi ve besin dışı zorunlu harcamaları karşılamaktan uzak kalmıştır. Objektif ve güvenilir bir asgari ücretin belirlenmesi için işçi temsilcilerinin önerileri dikkate alınmamış, özellikle Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından Asgari Ücret Tespit Komisyonuna getirilen ve Haziran 2001 itibariyle hesaplanan 195.060.720.- TL. olarak sunulan hesaplamaya itibar edilmemiştir. Asgari ücret, dışardan yönlendirme sonucu belirlenmiş, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bağımsız çalışma ilkesi çiğnenmiştir.

Sonuçta, belirlenen asgari ücret günün ekonomik ve sosyal koşulları karşısında yetersiz kalmıştır.

Bu gerekçelerle, işçi temsilcileri oylamaya katılmamıştır."

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi : 20/7/2001

Karar No      : 2001/2

1475 sayılı İş Kanunu’nun 4 üncü maddesi gereğince, tarım ve orman işçilerinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10/07/2001 tarihinde başladığı çalışmalarını 20/7/2001 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı 3 toplantı sonucunda;

1 - Sanayi kesimi ile tarım ve orman kesimi için milli seviyede tek asgari ücret tespitine oybirliğiyle,

2 - 16 yaşını doldurmuş tarım ve orman işçilerinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin 1/8/2001-31/12/2001 tarihleri arasında 5.598.000.-TL., aylık 167.940.000.-TL., olarak tespitine, işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık oyçokluğuyla,

3 - 16 yaşını doldurmamış tarım ve orman işçilerinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin 1/8/2001-31/12/2001 tarihleri arasında 4.758.300.-TL., aylık 142.749.000.- TL., olarak tespitine, işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık oyçokluğuyla,

4 - İşbu Kararın 1475 sayılı İş Kanunu’nun 33 üncü maddesi ve Asgari Ücret Yönetmeliği gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına, işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık oyçokluğuyla,

karar verilmiştir.

GEREKÇE

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk kez önceden belirlenmiş bulunan asgari ücreti süresinden önce değiştirmek üzere toplanmış ve önümüzdeki 5 ay için uygulanacak ücrette iyileştirme kararı almıştır.

Alınan karar uyarınca 1/8/2001-31/12/2001 tarihleri arasında 16 yaşını doldurmuş işçinin aylık asgari ücreti 167.940.000.-TL., 16 yaşını doldurmamış işçinin aylık asgari ücreti de 142.749.000.-TL. olarak belirlenmiştir.

Bu hesaplamalara göre; 16 yaşını doldurmuş işçinin asgari ücreti aylık 167.940.000.-TL., günlük 5.598.000.-TL., saat ücreti 746.400.-TL., 16 yaşını doldurmamış işçinin asgari ücreti aylık 142.749.000.-TL., günlük 4.758.300.-TL. ve saat ücreti de 634.440.-TL.’dır.

İŞÇİ KESİMİ KARŞI OY YAZISI

İşçi temsilcileri, asgari ücretin sağlıklı bir şekilde belirlenmesi için karşı oy yazısında görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir.

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bağımsız çalışması gerekirken dışardan yönlendirilmesi ve hesaplamalarda Devlet İstatistik Enstitüsü’nün rakamlarına uyulmaması karşısında, asgari ücretin belirlendiği üçüncü oturumdaki oylamaya işçi temsilcileri katılmamış, karar hükümet ve işveren kesimlerinin oylarıyla alınmıştır.

Aralık 2000 tarihinde karara bağlanan asgari ücrete yönelik işçi kesiminin karşı oy yazısındaki öneriler son tespitte de dikkate alınmaması sonucu, belirlenen asgari ücret yetersiz kalmıştır.

Asgari ücretin yeniden belirlenmesi yönündeki haklı taleplerimiz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarında değerlendirilmemiştir.

1 Ağustos 2001 itibariyle tespit edilen asgari ücret, besin içi ve besin dışı zorunlu harcamaları karşılamaktan uzak kalmıştır. Objektif ve güvenilir bir asgari ücretin belirlenmesi için işçi temsilcilerinin önerileri dikkate alınmamış, özellikle Devlet istatistik Enstitüsü tarafından Asgari Ücret Tespit Komisyonuna getirilen ve Haziran 2001 itibariyle hesaplanan 195. 060.720.- TL. olarak sunulan hesaplamaya itibar edilmemiştir. Asgari ücret, dışardan yönlendirme sonucu belirlenmiş, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bağımsız çalışma ilkesi çiğnenmiştir.

Sonuçta, belirlenen asgari ücret günün ekonomik ve sosyal koşulları karşısında yetersiz kalmıştır.

Bu gerekçelerle, işçi temsilcileri oylamaya katılmamıştır."

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı