Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

21 Mayıs 2001

PAZARTESİ

Sayı : 24408

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Yüksel YALOVA’ya, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Çevre Bakanlığına, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Alım, Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. (TÜGSAŞ) Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

— Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği

— Başkent Üniversitesi Ana Yönetmeliği


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

18 Mayıs 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-7969

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

“Türkiye ve Rusya’nın Ekonomik Politikalarında Güncel Sorunlar Semineri”ne katılmak üzere, 21 Mayıs 2001 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Devlet Bakanı Yüksel YALOVA’nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Bülent ECEVİT       

Başbakan          

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

18 Mayıs 2001

39-06-85-2001-360

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 18 Mayıs 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7969 sayılı yazınız.

“Türkiye ve Rusya’nın Ekonomik Politikalarında Güncel Sorunlar Semineri”ne katılmak üzere, 21 Mayıs 2001 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Devlet Bakanı Yüksel YALOVA’nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Ahmet Necdet SEZER    

CUMHURBAŞKANI    

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

18 Mayıs 2001

GenelMüdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-7970

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere 21 Mayıs 2001 tarihinde İsveç’e gidecek olan Çevre Bakanı Fevzi AYTEKİN’in dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Bülent ECEVİT      

Başbakan          

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

18 Mayıs 2001

39-06-86-2001-361

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 18 Mayıs 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7970 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Mayıs 2001 tarihinde İsveç’e gidecek olan Çevre Bakanı Fevzi AYTEKİN’in dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Ahmet Necdet SEZER      

CUMHURBAŞKANI       

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Alım, Satım ve İhale Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 26/12/1991 tarihli ve 21093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Alım Satım ve İhale Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin (d), (e), (f), (g) bentleri değiştirilmiş, aynı maddeye (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.

"d) Radyo, televizyon ve haber programlarının yapımı ile yapımı sürecindeki alımlar ile görsel ve/veya işitsel içerikli her türlü bant, plak, disk ve benzeri materyalin alım-satımı, kiralaması ve ülkelerarası değişimi,

e) Barter yoluyla yapılacak alım ve satımlar,

f) Yetki limitleri, uygulama esasları ve alıma konu olabilecek malzeme ve hizmet türleri Genel Müdürlük Genelgesi ile belirlenmek ve düzenlenmek kaydıyla ünitelerin iş avansları ile yapacakları alımlar,

g) Gerekçesi ve uygulanacak alım kuralları belirtilmek kaydıyla, niteliği gereği ihale edilmesinin mümkün olmayacağına veya ihaleye çıkılmasında yarar olmayacağına Yönetim Kurulunca karar verilen diğer işler,

h) Uygulaması Genel Müdürlük Genelgesi ile düzenlenmek üzere; deprem, sel gibi doğal afet hallerinde, yayının sürdürülebilmesi için yapılması zorunlu olan alımlar,

ı) Emanet usulü ile yaptırılacak işler."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden:

Alım: Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddelerinin, çeşitli unsurlardan oluşan sistemlerin, hizmet ve hakların alımını,

Satım: Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddelerinin, hizmet ve hakların satımını,

Hizmet: Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı dışında olmak üzere gerçek veya tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan, personel taşıma, temizlik, araştırma, sondaj, imalat, prototip imalat, keşif, etüd, harita, plan, proje, kontrollük, müşavirlik, bina ısıtma, soğutma, asansör, telefon, telefon santralı, taşıt, büro araç ve gereçlerinin bakım ve onarım işleri ve benzeri her türlü işleri,

Yapım: Her türlü inşaat, ihrazat, imalat, montaj, tesisat, onarım, yıkma, sökme, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve sondaj işlerini,

Kira: Taşınır ve taşınmaz malların, sınırlı ayni hakların kiralanmasını ve kiraya verilmesini,

Finansal Kiralama: 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve uygulamasına dair mevzuat uyarınca; bir yatırım malının, belirlenen kira karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirlenen değer üzerinden kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemini,

Taşıma : Yükleme, taşıma, boşaltma, depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlerini,

İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve esaslar çerçevesinde, işin istekliler arasından seçilecek biri üzerinde bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayıyla tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

Teminat : İşin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi halinde, Kuruma gelir kaydedebilecek değerleri,

Tahmini Bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini, yapım işlerinde keşif bedelini,

Uygun Bedel: Alımlarda, teklif edilen bedellerin değerlendirilmesi sonucu tahmin edilen bedeli geçmemek üzere, tercihe layık görülen bedeli; satımlarda ise tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini, bedel tahmini yapılamayan ihalelerde teklif edilen bedellerin uygun görülenini,

ifade eder."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a), (b) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"a) Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, belediyeler, özel idareler ile bunların veya Devletin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu kurum veya kuruluşlardan yapılacak alımlar ve kiralamalar, ilgili kurum veya kuruluşun tespit ettiği fiyat üzerinden yapılır.

Yukarıda belirtilen kurum veya kuruluşlardan yapılacak yapım ve hizmet alımları, yetki limitlerine göre ilgili birimlerce gerçekleştirilir.

“b) Genel Müdür Oluru ile tespit edilen ve abonelik gerektirmeyen gazete ve dergi gibi alımlar, satıcı kişi veya firmanın tespit veya teklif ettiği fiyat üzerinden yapılır."

"e) (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen alımlarda, yetki limitlerine göre onaylanan alım istemleri alım organlarına intikal ettirilir. Ancak bu şekilde yapılacak alımlarda teminat istenmez, alım kararı alınmaz, gerektiğinde sözleşme veya protokol yapılır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6- Alım yapmaya yetkili üniteler aşağıda gösterilmiştir:

a) Merkez Teşkilatında;

1) Alım İkmal Dairesi Başkanlığı,

2) Sosyal İşler ve İç Hizmetler Dairesi Başkanlığı (sadece bina, ısıtma, soğutma, asansör, telefon, telefon santrali ve taşıtların bakım ve onarım işleri, bahçe düzenlenmesi ve bakımı ile benzeri hizmet alımlarında),

3) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (sadece bilgisayar ve iletişim teknolojisi ile ilgili yazılım, bakım, onarım ve benzeri hizmet alımlarında),

4) Genel Sekreterlik (sadece matbaa makinelerinin ve teçhizatının bakım, onarımı ile Kurum içi ve dışı basım işleri ile ilgili hizmet alımlarında),

5) Araştırma İmalat Dairesi Başkanlığı.

b) Taşra Teşkilatında;

1) Bölge Müdürlükleri,

2) Ankara Televizyon Müdürlüğü,

3) Ankara Radyosu Müdürlüğü,

4) İstanbul Televizyon Müdürlüğü,

5) İzmir Televizyon Müdürlüğü,

6) Ankara Bölge Vericiler Müdürlüğü,

7) Bölge Vericiler Müdürlükleri,

8) Kıbrıs Haber Şubesi Müdürlüğü (Sadece pazarlık yoluyla yapılacak alımlarda).

c) Yurtdışı Teşkilatında;

Yurtdışı Büroları.

d) Aynı özellikte yeni kurulacak veya tahvil edilecek üniteler."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Demirbaş ve mefruşat alımları hariç olmak üzere:

a) Alım istemini onaylamaya;

1) Daire Başkanları,

2) Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı ünite amirleri.

b) Alım kararını onaylamaya;

1) Sosyal İşler ve İç Hizmetler Dairesi Başkanlığı (sadece bina, ısıtma, soğutma, asansör, telefon, telefon santrali ve taşıtların bakım ve onarım işleri, bahçe düzenlemesi ve bakımı ile benzeri hizmet alımlarında),

2) Genel Sekreterlik (sadece matbaa makinelerinin ve teçhizatının bakım, onarımı ile Kurum içi ve dışı basım işleriyle ilgili hizmet alımlarında),

3) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (sadece bilgisayar ve iletişim teknolojisi ile ilgili yazılım, bakım, onarım ve benzeri hizmet alımlarında).

c) Demirbaş ve mefruşat alımları dahil olmak üzere alım istemini ve kararını onaylamaya;

1) Alım İkmal Dairesi Başkanı,

2) Araştırma ve İmalat Dairesi Başkanı,

3) 6 ncı maddenin (b) bendinde sayılan ünite amirleri,

4) Genel Müdür Yardımcıları,

5) Genel Müdür,

6) Yönetim Kurulu,

yetkilidir.

5 inci maddenin (a) bendine göre yapılan alımlarda yetki, belirlenen limitlerin 10 katına kadar kullanılır.

Limitlerin kullanılmasında, her türlü vergi, resim, harç, fon ve benzeri giderler dikkate alınmaz."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — Yetki devri, yetkinin; konusu, süresi, limiti ve türü gösterilerek Genel Müdür Onayı ile yapılır. Genel Müdür, kendi yetki limiti içinde kalmak kaydıyla, Genel Müdür yardımcıları ile alım yapmaya yetkili ünitelerin yetki limitlerini azaltabilir veya artırabilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ile (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Aşağıdaki alımlar merkezden yürütülür:

a) Taşınmaz mal edinme,"

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 — Alım istemlerini ve alım kararlarını onaylama ve Satınalma Komisyonlarının yetki limitleri ile pazarlık ve teklif isteme usulleri ile gerçekleştirilecek alımların limitleri, Maliye Bakanlığının her yıl Yeniden Değerleme Katsayısını yayınlamasını takip eden aybaşından itibaren katsayı aşılmamak kaydı ile Genel Müdürün onayı ile belirlenir."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün başlığı ve 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Alım İstemleri, Tahmini Bedel, Şartname ve Ödenek"

"Madde 12 — Alım istemleri, bu Yönetmelikte gösterildiği şekilde, taşınır ve taşınmaz mallar ile çeşitli unsurlardan oluşan sistemlerin ve her türlü ihtiyaç maddelerinin ve hizmetlerin alımı veya kiralanmasını sağlamak için düzenlenir. Bu amaçla düzenlenecek alım istemleri, yatırım işleri, stok tesisi, hizmet ve diğer istemlerin sağlanması esasına yöneliktir."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası ile (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 13 — Alım istemlerinde belirtilmesi gereken hususlar şunlardır:

a) Program türü (alım, yatırım, bütçe gibi),"

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15 — Alım programına dahil olan alım istemleri onaylanmadan önce, stok kontrol ve ödenek gözetimine, yatırım programına dahil alım istemleri ise yalnız ödenek gözetimine tabidir.

Alım programına dahil alımların stok kontrol ve ödenek gözetimi alım ünitelerince, hizmet alımları ile ilgili ödenek gözetimi ise muhasebe ünitelerince yapılır.

Yatırımların ödenek kontrolü Teknik Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca yapılır.

Ambarda mevcudu olan veya ödeneği bulunmayan alım istemleri onaya sunulmaz ve alımı yapılmaz. Ancak istisnai hallerde, gerekçesi belirtilmek ve yetki limitlerine göre onay alınmak suretiyle alım yapılabilir.

Yatırım programında yeteri kadar ödeneği bulunmayan malzeme için ise Genel Müdür’ce onay verildiği taktirde alım işlemlerine başlanabilir.

Alım programında yer alan sabit kıymet niteliğindeki ödenekler, tüketime yönelik ödeneklere aktarılamaz ve eklenemez."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Tahmini Bedel

Madde 16 — Alım konusunun niteliğine göre, tahmin edilen bedel; piyasa rayiçleri, kamu kurum ve kuruluşları ve meslek kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatları veya listeleri, genel tarifeler veya uygun görülecek diğer yöntemlere göre belirlenir.

Yurtdışı alımlarda tahmini bedel döviz cinsinden belirlenir.

Ancak alımın niteliği gereği bedel tahmini yapılmasının mümkün olamadığı hallerde, Yönetim Kurulunun onayı ile bedel tahmini yapılmayabilir."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Şartnamelerin Hazırlanması

Madde 17 — Alımın özelliği göz önünde bulundurularak, gerektiğinde Kurum ile istekliler arasındaki hukuki, mali, ticari ve teknik ilişkileri düzenlemek üzere şartnameler hazırlanır. Bu şartnameler, işin özelliğine göre; fiyat ve teklif isteme şartnamesi, idari şartname ve teknik şartname olmak üzere ayrı ayrı hazırlanabileceği gibi birleştirilerek de hazırlanabilir.

Teknik şartnameyi ilgili üniteler, diğer şartnameleri ise alım üniteleri hazırlar."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğe 17 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Şartnamelerde Belirtilmesi Gereken Hususlar

Madde 17/A-zenlenecek şartnamelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi gerekir:

1) İstenen mal veya hizmetin açık tanımı, miktarı ve gerekiyorsa teknik özellikleri,

2) Tekliflerin verilme şekli, teslim yeri, geçerlik süresi, inceleme ve değerlendirme usul ve esasları,

3) Alınacaksa teminatın miktarı, süresi, şekli ve teminat olarak kabul edilebilecek değerler,

4) Teklif verme ile işin bitimine kadar geçen dönem içinde, isteklinin ve Kurumun ödeme şartları, sevkiyat, muayene (fabrika kabul, ekspertiz, geçici ve kesin kabulün olup olmayacağı), garanti (istenip istenmeyeceği), cezai hükümler gibi hak ve yükümlülükleri,

5) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

6) Bu Yönetmeliğin 48 inci maddesindeki yasakları,

7) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

8) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,

9) İsteklilerde aranılan şartlar ve gerekli bütün belgeler,

10) İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen veya dilediğine yapmakta ve uygun bedeli tespitte Kurumun serbest olduğu,

11) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 30 iş günü içinde veya tekliflerde belirtilen geçerlik süresi içerisinde onay makamınca onaylanacağı veya iptal edileceği,

12) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

13) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilemeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

14) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler sebebiyle, eğer ödenecekse, fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

15) Süre uzatımı verilebilecek, haller ve şartları,

16) İşin süresinden önce bitirmesinde fayda görülen hallerde, erken bitirme primi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli,

17) İhtilafların ne şekilde çözümleneceği,

18) İsteklinin teklifini verdikten sonra, geçerlik süresi içinde, hiç bir şekilde teklifinden geri dönemeyeceği,

19) Teslim edilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri istenemeyeceği ve iade edilmeyeceği,

20) Postadaki gecikmeler dahil, hangi sebeple olursa olsun, tekliflerin belirtilen sürede verilmemesi halinde incelemeye alınmayacağı,

21) Tekliflerin verilme tarih ve saatinden sonra tekliflerde herhangi bir değişiklik, birim ve toplam fiyatlarda dolaylı veya dolaysız herhangi bir artış veya indirim yapılamayacağı,

22) Firmaların verecekleri tekliflerin geçerlilik süresi ile geçici teminat süresi, alım kararı alınması ve sözleşme yapılması."

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün başlığı ve 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Alım Yöntemleri, Türleri ve İlan"

"Kurum, gerekçesi belirtilmek kaydıyla; alımı yapıp yapmamakta, kısmen, bölerek, miktar artırarak veya azaltarak yapmakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir."

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 25 — İlanlar, Resmî Gazete marifetiyle yapılır. Alımın niteliğine göre ilanlar, yurt içinde veya yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatılabilir.

Gerekli hallerde birden fazla ilan yapılabilir.

İlanda, aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İhale konusu olan mal veya hizmetin niteliği,

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,

c) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar, nereye verileceği."

MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (a) bendi, (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş (3) numaralı alt bendinden sonra (4) numaralı alt bent eklenmiş, sonraki alt bent numaraları teselsül ettirilmiş, (d) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Sözlü ve teklif isteme mektubu ile teklif istemede en az üç firmadan teklif istenir.

Ancak sözlü teklif istemede, değerlendirmeye tabi tutulacak teklif sayısı üçten az olamaz."

"b-2) Alınacak mal veya hizmetin üreticisinden yapılması zorunlu olan alımlarda,"

"4) Tahmini bedelin belirlenmesi, ancak yapılacak kontrol sonucunda mümkün olabilecek bakım ve onarım işlerine ilişkin alımlarda,"

"d) Alım kararının onayı tarihinden itibaren yurt dışından yapılacak alımlarda bir yıl, yurt içinden yapılacak alımlarda altı ay içerisinde aynı tür alıma ihtiyaç duyulduğunda, ihaleyi kazanmış olan firmanın aynı şartlarda vermeyi kabul etmesi halinde alım, verilen teklif için belirlenecek yetki limitine göre, yalnızca onay alınmak suretiyle gerçekleştirilir."

MADDE 19 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 27 — Alımlarda, istek sahibi ünite tarafından bir alımın sınırlı sayıda firmadan yapılmasının teklif edilmesi halinde, alım organlarının repertuarları da taranarak onaya gidilir."

MADDE 20 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (a), (b) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Satın alınacak mal veya hizmetin adı, miktarı, niteliği ve ölçüleri,

b) Satın alınacak mal veya hizmetin nitelikleri gerekiyorsa, teknik şartname, resim, kroki gibi açıklayıcı unsurların da mektuba eklenmesi,"

"e) FOB, CİF, FCA gibi fiyat esasları",

MADDE 21 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 30 — Firmalarca istenecek tamamlayıcı ek bilgileri, istemci ünite ile temas ederek, alım organları hazırlar ve firmaya gönderirler."

MADDE 22 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (h) bendi (g) bendi olarak yeniden düzenlenmiştir.

"Madde 31 — Tekliflerde, aşağıda belirtilen eksikliklerden birisinin bulunduğu tespit edilirse, bu teklif geçersiz olarak kabul edilir ve değerlendirmeye tabi tutulmaz."

"g) Bir firmanın aynı işe ait ihaleye birden fazla kapalı zarfla farklı fiyat teklifi vermesi."

MADDE 23 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci cümlesindeki "yahutta" ibaresi "ya da" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 35 — Genel Müdürlük Satınalma Komisyonu, Genel Müdür tarafından belirlenecek ilgili Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; Hukuk Müşavirliği, Alım İkmal Dairesi Başkanlığı, Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve istek sahibi üniteyi temsil eden üyelerden oluşur.

Üyelerin en az başkan yardımcısı, başkan yardımcısının olmadığı hallerde müdür, avukat ve hekim düzeyinde olması gerekir.

İzinli, geçici görevli ve raporlu olma dışında bir alım işlemi aynı üyelerce sonuçlandırılır."

MADDE 25 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Taşra Teşkilatı Satınalma Komisyonları

Madde 36 — Taşra teşkilatında yer alan ünitelerin satınalma komisyonları, ünite amirince tespit edilecek kişinin başkanlığında; alım ünitesi, muhasebe ünitesi ve istek sahibi üniteyi temsil eden üyelerden oluşur.

Avukatlık bürosu bulunan ünitelerde komisyona, varsa bir avukat üye olarak katılır."

MADDE 26 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin (a), (d), (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Tahmini bedele göre Merkez ve Taşra Teşkilatı satınalma komisyonlarının yetkisinde olan alımlara ilişkin teklifler bu komisyonlarca incelenir. Taşra Teşkilatı satınalma komisyonlarının yetki limitini aşan alımlara ilişkin teklifler, Genel Müdürlük Satınalma Komisyonunda değerlendirilir."

"d) Satınalma komisyonları, gerektiği takdirde ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında geçerli tekliflerin fiyat ve teknik yönlerinden en uygun olanının tespiti amacıyla, hazırlayıcı mahiyette çalışmalar yaptırmak üzere kendi üyeleri dışından seçeceği şahıslardan oluşacak ihtisas komisyonlarını görevlendirebilir. Kurum görevlileri arasında teklifleri inceleyebilecek yeterlikte eleman bulunmadığı takdirde Genel Müdür onayına bağlı olarak Kurum dışından incelenecek konuda uzman şahıslar da görevlendirebilir. En az üç üyeden oluşacak ihtisas komisyonu düzenleyeceği rapordan sorumludur.

Satınalma komisyonları, ihtisas komisyonu raporunun satınalma komisyonuna gelme süresini de belirler.

Hiçbir üniteye bağlı olmaksızın, bağımsız olarak çalışacak ihtisas komisyonlarına iletilmesi veya firmalardan istenmesi gereken ek bilgi ve belgeler Satınalma Komisyonu Başkanı marifetiyle sağlanır."

"f) Kararlarda, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri; ihaleye katılanların isimleri ve teklif ettikleri bedeller; ihalenin kime, hangi gerekçelerle ve hangi tarihte yapıldığı; ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

Kararlar bir nüsha şeklinde hazırlanarak imzalanır. Karşı görüşteki üyelerin yazılı görüşlerine, karardaki imzaların bittiği yerden hemen sonra yer verilir.

g) Genel Müdürlük Satınalma Komisyonu dışındaki satınalma komisyonlarında, oy eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır."

MADDE 27 — Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 39 — Alım kararının sonucu kazanan firmaya yazılı olarak bildirilir.

Dış alımlarda, sözleşme imzalama ve kesin teminat verme süresi en çok 30; iç alımlarda, sözleşme imzalama ve kesin teminat verme süresi en çok 10 gündür. Bu süre, haklı sebeplerle, Kurumca uzatılabilir. Şartnamede teslim süresi varsa buna, yoksa firmaca teklif edilen süreye itibar edilir, heriki halde de süre belirtilmemiş ise firmaya işe uygun olan süre tanınır."

MADDE 28 — Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 41 — İlan için gerekli limitin üzerinde olan veya idari şartnamesinde sözleşme yapılması şartı bulunan alımlarda, idari şartnamelere uygun olarak sözleşme yapılır.

Sözleşme imzalanmasına ilişkin verilen süre içerisinde malın veya hizmetin teslim edilmesi ve kurulca gerekli ekspertiz veya kabul işlemlerinin tamamlanması halinde sözleşme yapılmayabilir. Ancak şartnamede bulunması halinde garanti belgesi ve teminat alınır."

MADDE 29 — Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin (a) bendinin (3) numaralı alt bendindeki "kefaletine" ibaresi "kefaletini" olarak değiştirilmiş ve (b) bendine aşağıdaki dördüncü paragraf eklenmiştir.

"Geçici teminat yerine kesin teminat, kesin teminat yerine geçici teminat mektubu verilemez."

MADDE 30 — Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 43 — İlan için gerekli limitin üstündeki alımlar için teminat alınır.

Satınalma komisyonu yetkisine girmeyen alımlarda da, gerektiğinde, belirtilen oranlarda teminat alınabilir.

Geçici teminat tahmin edilen bedelin %3’ü, kesin teminat ise sipariş bedelinin %6'sı oranındadır.

Belirlenen yetki limitlerine göre onaya bağlanmak şartıyla teminat alınmayabilir.

Kısmi teklifler ile bedel tahmini yapılmayan alımlarda firmalar geçici teminatı, teklif ettikleri bedele ve yukarıda belirtilen orana göre verebilirler."

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen yetki limitleri bir kereye mahsus olmak üzere Yönetim Kurulunca belirlenir. Yetki limitlerinde bundan sonra yapılacak artışlar ise anılan maddede belirtilen usule göre yapılır.

Yürürlük

MADDE 31 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

 

Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. (Tügsaş) Disiplin Kurulları ve 

Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Bağlı Ortaklıkları ve Taşra Teşkilatının Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirlerinin teşkili ile tespitine dair esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri, Teşekkülde istihdam edilen personel hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Teşekkül

: Teşekkül Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları ile Taşra Teşkilatını,

 

b) Teşekkül Genel Müdürlüğü

: Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

 

c) Bağlı Ortaklıklar

: 1 - Kütahya Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

   

  2 - Samsun Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

   

  3 - Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

 

d) Taşra Teşkilatı

: Bölge Müdürlüklerini,

 

e) Personel

: Memur ve Sözleşmeli olarak çalışanları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Kurullarının Teşkili ve Disiplin Amirlerinin

Tespitine Dair Hükümler

 

Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının Teşkili

Madde 5 — Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının teşkili aşağıda belirtilmiştir.

a) Teşekkül Genel Müdürlüğü ve Taşra Teşkilatında;

1) Yüksek Disiplin Kurulu; Teşekkül Genel Müdürünün başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı ile ilgili personelin çalıştığı birimin üst amirinden oluşur.

2) Disiplin Kurulu; Teşekkül Genel Müdürünün uygun göreceği, bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanının disiplin işleri ile görevli Başkan Yardımcısı ve bir Başmüfettiş veya Müfettiş ile bir Hukuk Müşaviri veya Avukat ile ilgili personelin çalıştığı birimin en üst amirinden oluşur.

b) Bağlı Ortaklıklarda;

1) Yüksek Disiplin Kurulu; Teşekkül Yüksek Disiplin Kurulu, Bağlı Ortaklıkların da Yüksek Disiplin Kuruludur. Ancak, Yüksek Disiplin Kuruluna ilgili personelin çalıştığı birimin üst amiri olarak ilgili Bağlı Ortaklık Genel Müdürü katılır.

2) Disiplin Kurulu; Bağlı Ortaklık Genel Müdürünün uygun göreceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Müdürü, Hukuk Müşaviri veya Avukat ile ana görevlerle doğrudan ilişkili bir Şube Müdürü ve ilgili personelin çalıştığı birimin en üst amirinden oluşur.

Disiplin Amirleri

Madde 6 — Teşekkül Genel Müdürü; Bağlı Ortaklık Genel Müdürü ve Sivil Savunma Uzmanı hariç, Teşekkülde görevli tüm personelin en üst disiplin amiri olup, diğer disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

Madde 7 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan disiplin işlemleri hakkında genel hükümler uygulanır.

rürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 8 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1/7/1974 tarihli ve 14932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Azot Sanayii T.A.Ş. Personel Yönetmeliğinin disiplin hükümleri ile ilgili maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük Hükümleri

 

Yürürlük

Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

 

Organize Sanayi Bölgeleri

Yer Seçimi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)’nin yer seçimi aşamasını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, OSB’lerin Yer Seçimi Etüdü ve Yer Seçimi safhalarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2 nci maddesinin (d) bendi, 11 inci maddesinin (a) bendi ve 33 üncü maddesi ile, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 4 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nı,

Etüd : Yer seçimi öncesinde hazırlanan Yer Seçimi Etüdü Raporunu,

Komisyon : Ekli listede kapsamı açıklanan Yer Seçimi Komisyonunu,

OSB : Organize Sanayi Bölgesini,

İhtisas OSB : Aynı sanayi işkolunda ve bu işkoluna dahil alt sanayi gruplarında faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı OSB’yi,

Özel OSB : 4562 sayılı OSB Kanunu’nun 26 ncı maddesine göre özel hukuk tüzel kişilerince ve gerçek kişilerce kurulması talep edilen OSB’yi,

ifade eder.

Yer Seçimi Çalışmalarına Başlanılması

Madde 5 — OSB kurmak isteyen kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanacak ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen OSB gerekçe raporunun Bakanlık tarafından uygun görülmesinin ardından, yer seçimi çalışmalarına başlanır.

Kuruluşların Sorumluluğu

Madde 6 — Yönetmelikte belirtilen bilgi, belge ve haritaların temininde ilgili kuruluşlar Etüdü hazırlayanlara yardımcı olur.

Ek Bilgi Talebi

Madde 7 — Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, çalışmanın herhangi bir safhasında Yönetmelikte yer alan bilgilere ek bilgi, belge veya araştırma talep edebilir.

Sorumlu Kuruluş

Madde 8 — Etüd, Bakanlık tarafından yapılır veya yaptırılır.

Etüdün hazırlanması sırasında ihtiyaç duyulacak haritaların temini, harita çoğaltılması, fotoğraf çekimi ve çoğaltılması, araç-gereç temini vb. ile ilgili masraflar, OSB kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar, özel OSB’lerde ise özel hukuk tüzel kişileri veya gerçek kişiler tarafından karşılanır.

 

İKİNCİ KISIM

Etüd Safhası

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İlin/ İlçenin Genel Değerlendirmesi

 

Etüdün Bölümleri

Madde 9 — Etüd, aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur. Çalışmanın gerektirdiği diğer bölüm ve alt bölümler eklenebilir;

I. İlin/İlçenin Genel Değerlendirmesi

II. Eşik Analizleri

III. Alternatif Alanların Değerlendirilmesi

IV. Sonuç

Kaynaklar

Ekler

İlin/ İlçenin Genel Değerlendirmesi

Madde 10 — Etüdü hazırlanan il/ ilçe hakkında, aşağıda belirtilen bilgiler, ilgili valilik, kaymakamlık, il ve bölge müdürlükleri, belediyeler ve diğer yerel kurumlardan sağlanır ve Etüd’de belirtilir:

a) Coğrafi Konum, Doğal Yapı ve Arazi Kullanım Durumu

b) Jeolojik Yapı

c) Sosyal Yapı

d) Kültürel, Tarihsel ve Doğal Varlıklar

e) Kentleşme ve Planlama Kararları

f) Ekonomik Yapı

 

İKİNCİ BÖLÜM

1/100.000 Ölçekli Eşik Analizi

 

Eşik Analizi Tanımı

Madde 11 — Eşik Analizi, OSB kurulabilecek alternatif alanların belirlenmesi amacıyla, 1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar üzerinde çeşitli bilgilerin üst üste çakıştırılması sonucu elde edilen analizdir.

1/100.000 Ölçekli Topoğrafik Haritaların Temini

Madde 12 — 1/100.000 ölçekli eşik analizi için, 1/100.000 ölçekli topoğrafik haritalar kullanılır. Bu haritaların temini için ilgili Valilik, Kaymakamlık ya da diğer resmi kurumlar yardımcı olur.

1/100.000 Ölçekli Eşik Analizinin Hazırlanması

Madde 13 — Aşağıdaki kuruluşlarla temas kurularak, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler, il veya ilçe geneli için temin edilir:

a) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Yerel Teşkilatları: 1/100.000 ölçekli Toprak Kaynağı Envanter Haritasından, 1., 2., 3. sınıf tarım alanları, meralar; ayrıca gölet, sulama alanları ve drenaj tesislerini gösterir harita.

b) Orman Bakanlığı Merkez ve Yerel Teşkilatları: 1/100.000 ölçekli orman ve ağaçlandırılacak alanlar ile milli parkları gösterir harita.

c) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Yerel Teşkilatları: 1/100.000 ölçekli mevcut, inşaat halinde ve proje halindeki sulama alanlarını; göl, gölet, baraj, baraj rezervuarı, akarsuları, yeraltı su kaynaklarını ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan su kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarının sınırlarını gösterir harita.

d) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkez ve Yerel Teşkilatları: Su baskını, heyelan, deprem, kaya düşmesi alanlarıyla ilgili bilgi ve/veya harita; varsa Çevre Düzeni Planı, nazım imar planı.

e) Kültür Bakanlığı Merkez ve Yerel Teşkilatları: Mevcut doğal, kentsel, arkeolojik ve tarihi sit alanları.

f) Turizm Bakanlığı Merkez ve Yerel Teşkilatları: Turizm merkezleri ile, turizm potansiyeli taşıyan alanlar.

g) Karayolları Genel Müdürlüğü Merkez ve Yerel Teşkilatları: Mevcut, proje ya da inşaat halindeki yollar, çevre yolları.

h) Meteoroloji Genel Müdürlüğü Merkez ve Yerel Teşkilatları: Sözkonusu ile/ilçeye ait hakim rüzgar yönü ve diğer meteorolojik verileri gösterir tablo.

i) TEAŞ ve TEDAŞ Genel Müdürlükleri Merkez ve Yerel Teşkilatları ile bunların Bağlı Ortaklıkları veya Görev Şirketleri: Mevcut, inşaat ve proje halindeki enerji tesisleri.

j)Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez ve Yerel Teşkilatları: Su ürünleri üreme ve istihsal sahaları ile ilgili bilgiler.

k) Çevre Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı: Bölgede Çevre Bakanlığınca hazırlanan ve yürütülen projeler, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinde tanımlanan Hassas Kirlenme Bölgeleri ile tür ve alan koruması amacıyla, Çevre Kanunu, Kıyı Kanunu ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış tür ve alanlar.

l) Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı: Özel Çevre Koruma Bölgeleri ile bu bölgelerle ilgili çevre düzeni planları.

m) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Maden İşleri Genel Müdürlüğü): Maden Kanununa tabi ruhsatlı alanları gösterir harita.

n) BOTAŞ Genel Müdürlüğü: Mevcut, inşaat ve proje halindeki boru hatları.

o) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü: İlin/ilçenin jeolojik durumu hakkında bilgiler.

p) Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü: Mevcut, proje veya inşaat halindeki demiryolları, limanlar ile hava alanı mania planları, demiryollarının bulunduğu bölgelerde TCDD Genel Müdürlüğünün görüşü alınır.

Diğer Bilgiler

Madde 14 — 13 üncü maddede adı geçen bilgiler, 1/100.000 ölçekli il/ilçe haritasına işlenir. Bu haritaya ayrıca;

a) Karayolu,

b) Demiryolu,

c) Limanlar,

d) Hava alanı,

e) Yerleşim merkezleri,

f) Mevcut veya inşaat halindeki sanayi bölgeleri,

g) Askeri alanlar,

h) İl/ilçe sınırları,

i) Belediye ve mücavir alan sınırı,

j) Çevre düzeni planı, nazım imar planı, gibi bölgede yapılmış üst ölçekli plan sınırı,

k) Yukarıda belirtilmeyen diğer mevzuatla getirilen yasaklar ve kısıtlamalar nedeniyle hiçbir sanayi tesisinin kurulmasına izin verilmeyen alanlar,

l) Ruhsatlı olmayan maden yataklarının ve doğal rezerv alanlarının bulunduğu yerler ile taş ocakları nizamnamesi bulunan taş, kum ve bunun gibi yapı malzemesi alanları,

m) Katı atık depolama alanları,

işlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alternatif Alanların Belirlenmesi

 

Alternatif Alanların Belirlenmesi

Madde 15 — İKİNCİ BÖLÜM’de açıklanan şekilde hazırlanan 1/100.000 ölçekli Eşik Analizi Haritasında, hiçbir kurumun yatırım ve proje alanına girmeyen, eğimi ve zemini yapılaşmaya elverişli olan, yerleşim alanlarını, hava kalitesini, su kaynaklarını, tarım arazilerini, zeytinlik alanları, kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarını, sulak alanları, yaban hayatını olumsuz yönde etkilemesi mümkün olmayan, ulaşımı kolay olan ancak ikincil arter bağlantılı, enerji ve su temininin kolay olduğu, yerleşim merkezlerine, gidiş geliş zamanı da göz önüne alınarak yeterli bir uzaklıkta olan, varsa çevre düzeni planı, nazım imar planı kararlarına uygun olan, ana yol ile bölünmeyen, gelişme ve genişleme olanağı bulunan, yeterli büyüklüğe sahip ve çevresinde konut ve yan sanayi yerleşimine müsait yer bulunan alanlar, Bakanlık tarafından gerekli görülen tüm incelemeler sonucunda belirlenir.

Bu belirleme yapılırken, ilgili kuruluşlardan alınacak, yörenin jeolojik durumu, yeraltı suyu, termal ve jeotermal su kaynakları, içme suyu kaynakları, flora ve fauna, bunların yaşam ortamları, nesli tehlikede olan nadir ve endemik türler ile ilgili bilgiler göz önünde bulundurulur. Alternatif alanların büyüklükleri belirlenirken, olası sağlık koruma bandı da dikkate alınır.

Özel OSB Yerinin Uygunluğunun Belirlenmesi

Madde 16 — 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 26 ncı maddesine göre özel hukuk tüzel kişilerince ve gerçek kişilerce kurulması talep edilen ve mülkiyeti bu kişiler tarafından satın alınmış, yeterli büyüklüğe ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesindeki OSB tanımında belirtilen nitelikleri ve hedefleri sağlayabilecek özelliklere sahip, özel OSB öneri alanının uygunluğu, 15 inci maddedeki kriterler çerçevesinde değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1/25.000 Ölçekli Eşik Analizi

 

Belirlenen Alanların İncelenmesi

Madde 17 — 15 inci ve 16 ncı maddede açıklanan şekilde belirlenen alanlar yerinde incelenir. Kurulması planlanan OSB için alternatif olabilecek alanlar için 1/25.000 ölçekli Eşik Analizi yapılır.

1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Haritaların Temini

Madde 18 — 1/25.000 ölçekli eşik analizi için, 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar kullanılır. Bu haritaların temininde ilgili Valilik, Kaymakamlık ya da diğer resmi kurumlar yardımcı olur.

1/25.000 Ölçekli Eşik Analizi Haritalarının Hazırlanması

Madde 19 — 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalara, OSB yeri için alternatif olabilecek alanlar ve 13 üncü ve 14 üncü maddelerde adı geçen bilgilerden, bu paftalar içinde yer alanlar işlenir.

Alternatif Alanların Özellikleri

Madde 20 — 1/25.000 ölçekli eşik analizi ve yerinde yapılan inceleme sonucunda, OSB kurulabilecek nitelikte olan alanların fotoğrafları çekilir ve aşağıdaki başlıklar ışığında özellikleri belirlenir:

a) Mevkii

b) Şehir merkezine uzaklığı ve hangi yönde kaldığı

c) Çevresinde bulunan diğer yerleşim merkezlerinin (köy, kasaba vb.) neler olduğu, uzaklıkları ve hangi yönde kaldığı

ç) Büyüklüğü

d) Ana yol ile bağlantısı, uzaklığı

e) Mülkiyet durumu (Hazineye mi şahıslara mı ait olduğu)

f) Kadastro durumu

g) Belediye ya da mücavir alan sınırları içinde olup olmadığı

h) Varsa Çevre Düzeni Planına göre durumu

ı) Mevcut arazi kullanım durumu

i) Çevresindeki alanların mevcut ve planlama durumu

j) Arazi kullanma kabiliyet sınıfları

k) Eğimi ve yönü

l) Bulunduğu deprem kuşağı

m) Su ihtiyacının nereden sağlanabileceği

n) Enerji ihtiyacının nereden sağlanacağı

o) Atıksu ve yağmur suyu deşarj ortamı

ö) Hakim rüzgar yönü itibariyle, yakınındaki yerleşim merkezlerine, tarım sahalarına ve su kaynaklarına etkisi

p) Şehrin gelişme yönüne göre konumu

r) Gelişme ve genişleme olanağının bulunup bulunmadığı

s) Çevresinde konut ve yan sanayi yerleşimine uygun alan bulunup bulunmadığı

ş) Özel Çevre Koruma Bölgeleri, sit alanları, milli parklar, doğal anıtlar gibi koruma alanları ile uluslararası sözleşmeler gereği korunması gereken alanlara göre konumu

t) Drenaj durumu

u) Taşkına maruz kalma durumu

ü) Jeolojik probleminin olup olmadığı

v) Yeraltı ve yüzeysel içme ve kullanma suyu kaynaklarına göre konumu

y) Katı atık depolama alanlarına göre konumu

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Raporun Sonucu

 

Madde 21 — Alternatif alanların özelliklerine göre bir değerlendirme yapılarak içlerinden en uygun bir ya da birkaç alan, raporun sonucunda OSB yeri olarak önerilir. 15 inci maddede belirtilen kriterler çerçevesinde OSB kurulabilecek uygun alternatif alan bulunamaması halinde, bu durum gerekçeleriyle raporun sonucunda belirtilir.

Özel OSB’lerde, önerilen alanın OSB yeri olarak uygun olup olmadığı, raporun sonucunda belirtilir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yer Seçimi Safhası

 

Alternatif Alan Bulunamaması Durumu

Madde 22 — İKİNCİ KISIM’da açıklanan biçimde hazırlanan Etüd sonucunda alternatif alan bulunamamışsa, bu durum ilgili valiliğe yazı ile bildirilir ve yer seçimi komisyonu toplanmaz.

Özel OSB Yeri Olarak Önerilen Alanın Uygun Olmaması Durumu

Madde 23 — Özel OSB yeri olarak önerilen alan uygun bulunmamışsa, bu durum ilgili valiliğe yazı ile bildirilir ve yer seçimi komisyonu toplanmaz.

Komisyonun Oluşturulması

Madde 24 — Bakanlık tarafından tespit edilen yer seçimi tarihi ve belirlenen alternatif alanlara ait haritalar ve bilgiler, ekli listede belirtilen kuruluşlara, yeterli süre verilerek önceden gönderilir ve Komisyona temsilci göndermeleri istenir. Yerel teşkilatı olan ilgili kuruluşlar, yerel temsilcileri yanında mümkün olduğu takdirde merkez birimlerinden de eleman görevlendirirler.

Komisyonun Görevi ve Yapısı

Madde 25 — Komisyonun başkanlığını ve sekreterya işlerini Bakanlık üstlenir.

Ekli listede adı geçen kuruluşlar ve Bakanlık temsilcilerinden oluşan Komisyon, belirlenen tarihte yerinde toplanır. İlgili kuruluş temsilcileri Komisyon toplantısına, alternatif alanlarla ilgili araştırmaları yaptıktan sonra, gerekli tüm bilgi, belge ve dokümanla gelir ve toplantıda kurumu adına görüş belirtir.

Bakanlık ve ekli listede belirtilen kurumların temsilcileri dışında hiç kimse Komisyona katılamaz. Ancak, talep olması halinde, Bakanlık tarafından belirlenecek gönüllü kuruluş temsilcileri gözlemci olarak Komisyona katılabilir.

Gerekli görülmesi durumunda, Komisyona üye gönderecek kurumlar listesinin kapsamını genişletmeye Bakanlık yetkilidir.

Alternatif Alanların İncelenmesi

Madde 26 — 24 üncü ve 25 inci maddelerde açıklanan şekilde oluşturulan Komisyon, alternatif alanları yerinde inceler.

Yer Seçimi Raporu

Madde 27 — Komisyon, 26 ncı maddede açıklandığı şekilde incelediği alanlardan birini OSB yeri olarak belirler. Komisyon toplantısı sırasında, alternatif alanların özelliklerini, kuruluş görüşlerini ve sonuç bölümünü içeren Yer Seçimi Raporu yazılır. Rapora, OSB yeri olarak seçilen alanın 1/25.000 ölçekli haritası ve varsa kadastral paftası eklenir.

OSB alanı seçimi, Komisyona katılan üyelerin oy birliği ile karara bağlanır. Varsa Etütte belirtilmiş diğer alternatif alanların uygunluk değerlendirmesi yapılır.

Uygun Alan Bulunamaması Durumu

Madde 28 — Komisyon çalışmaları sırasında incelenen alanların hiçbiri, Komisyonca OSB yeri olarak uygun bulunmayabilir. Bu durum raporun sonucunda belirtilir ve Komisyon kararı ilgili valiliğe Bakanlık tarafından yazılı olarak bildirilir.

OSB Yerinin Kesinleşmesi

Madde 29 — 27 nci maddede açıklanan şekilde hazırlanan Yer Seçimi Raporu ve varsa Bakanlığa sonradan gönderilen kuruluş görüşleri, Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün ilgili genelgeleri doğrultusunda hazırlanacak imar planına esas gözlemsel jeolojik etüd raporu, ihtisas OSB söz konusu ise Komisyonca seçilen alan için Çevre Bakanlığından alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesi, seçilen arazinin mera vasfında olması durumunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın uygun görüşü (özel OSB’ler hariç), Bakanlık tarafından değerlendirilerek OSB yeri ve alan büyüklüğü kesinleştirilir ve yatırım programına teklif edilir.

Kesinleşen OSB yerinin uygun bulunduğu, Yer Seçimi Raporu ve varsa Bakanlığa sonradan gönderilen kuruluş görüşlerinde belirtilen şartlarla birlikte, ilgili valiliğe yazılacak talimat yazısıyla bildirilir.

OSB Yerinin Kesinleştirilememesi

Madde 30 — OSB yerinin kesinleştirilememesi durumunda, varsa, 27 nci maddede belirtilen diğer alternatif alanlar değerlendirmeye alınır.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Son Hükümler

 

Kaldırılan Yönetmelik

Madde 31 — 28/6/1997 tarihli ve 23033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak, bu Yönetmelikle kazanılmış bulunan hak ve vecibeler saklıdır.

Yürürlük

Madde 32 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 33 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK        

   

ÜYE GÖNDERECEK KURUMLAR LİSTESİ

 

-BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

(Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü)

-BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

(Afet İşleri Genel Müdürlüğü)

 

-SAĞLIK BAKANLIĞI

(Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

 

-ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

(Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü)

 

-TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI

(Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

-TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI

(Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) (Tarım reformu bölgelerinde)

-TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI

(Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü) (İncelenen OSB alternatif alanının mera vasfında olması durumunda)

 

-ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)

 

-KÜLTÜR BAKANLIĞI

(Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü)

 

-TURİZM BAKANLIĞI

(Yatırımlar Genel Müdürlüğü)

 

-ÇEVRE BAKANLIĞI

(Çevre Koruma Genel Müdürlüğü)

-ÇEVRE BAKANLIĞI

(ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü)

 

-KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

-TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

-DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

-GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (GAP Kapsamındaki illerde)

 

-KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

-TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Demiryolu bulunan yerlerde)

 

-DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

-MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

-TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

-ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI (Özel Çevre Koruma Bölgelerinde)

-ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(Kadastro ve Mülkiyet Daire Başkanlığı)

 

-İLGİLİ BELEDİYE (Büyükşehir, İlçe, Belde ya da Diğer Belediyeler)

—— • ——

Başkent Üniversitesinden :

 

Başkent Üniversitesi Ana Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı ile Haberal Eğitim Vakfı tarafından 13/1/1994 tarih ve 3961 sayılı Kanunla kurulan Başkent Üniversitesinin teşkilatlanması, işleyişi ve organların görevlerini kapsar.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3961 sayılı Başkent Üniversitesi Kuruluş Kanunu ile 2547 sayılı Kanuna dayanarak çıkarılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğine dayanmaktadır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte yer alan;

Kurucu Vakıflar    : Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı ile Haberal

Eğitim Vakfını,

Üniversite             : Başkent Üniversitesini,

Mütevelli Heyeti  : Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

Senato                   : Başkent Üniversitesi Senatosunu,

Yönetim Kurulu   : Başkent Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

Başkan                  : Mütevelli Heyet Başkanını,

Rektör                   : Başkent Üniversitesi Rektörünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet ve Görevleri

 

Mütevelli Heyet

Madde 4 — Mütevelli Heyet Üniversitenin en yüksek icra organı olup, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

Mütevelli Heyet üyeleri, Üniversiteyi kuran Vakıflar Yönetim Kurulları tarafından oy birliği ile alınacak kararlarla beş yıl için seçilir. Bu seçimde kanun ve yönetmeliklerde öngörülen koşullara ve niteliklere uyulur.

Mütevelli Heyet, kurucu vakıflarca eşit sayıda seçilen toplam en az sekiz üyeden oluşur. Rektör, Mütevelli Heyetin doğal üyesidir. Üye sayısının arttırılması Mütevelli Heyet kararı ile olur.

Mütevelli Heyetdeki bir üyenin süresinin bitmesi dışında başka nedenlerle ayrılması halinde yerine seçilecek üye, yerine seçildiği kişinin süresini doldurur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Mütevelli Heyet üyelerinden herhangi birisinin süresi bitmeden görevden alınabilmesi atandıkları yöntemle ve ancak oy birliği ile mümkündür.

Mütevelli Heyet üyelerine, görevleri ile ilgili fiili harcamalar dışında hiçbir şekilde ücret ödenmez.

Mütevelli Heyet yılda en az iki kez toplanır. Bunun dışında Başkan; gerek gördüğü hallerde Mütevelli Heyetini toplantıya davet eder. Toplantı yeter sayısı üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Aksine hüküm olmayan hallerde kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Rektör kendisi ile ilgili konuların görüşüldüğü toplantılara katılamaz.

Mütevelli Heyetin raportörlüğünü Üniversite Genel Sekreteri yapar.

Mütevelli Heyetin Görevleri

Madde 5 — Mütevelli Heyetin Görevleri Şunlardır :

a) Üniversitenin organ ve birimlerinin kuruluş ve işleyişini düzenleyen yönetmelikleri kabul ve yürürlüğe koymak,

b) Üniversitede teknoparkların, uygulama ve araştırma merkezlerinin veya benzer kuruluşların, hazırlık okullarının, meslek yüksekokullarının, fakülte, enstitü, yüksekokullar ve ilgili akademik birimlerin kurulmasına, kapatılmasına veya birleştirilmesine doğrudan karar verir. Fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi hususundaki önerisini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunar,

c) Mali ve idari yönden özel statülü hastaneler, uygulama ve araştırma merkezlerinin kurulmasına karar verir,

d) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve diğer araştırma – uygulama merkezleri, akademik birimlerinin yönetimi ile ilgili karar verir,

e) Rektörlükçe hazırlanan Üniversite bütçesini karara bağlar ve bütçe uygulamalarını izler,

f) Öğrencilerden alınacak ücretleri ve ücretlerin alınma zamanları ile burslu alınacak öğrenci sayısını ve verilecek burs miktarını tespit eder,

g) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler, öğretim elemanları ve diğer personelle ilgili statüleri saptar ve gerektiğinde sözleşmelerini yapar, tekliflerini, değerlendirir ve atamalarını onaylar,

h) Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşünü almak koşulu ile uygun gördüğü koşullar ve sürelerle Üniversite Rektörünü atar,

i) Rektörün önerisi ile Danışma ve Onur kurulları kurulur. Danışma ve Onur kurullarının Başkan ve üyeleri Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyeti tarafından 5 yıllık süre için seçilir. Danışma ve Onur Kurulunun üye sayısı, görev ve yetkileri Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından kararlaştırılır.

j) Akademik çalışmaların en üst düzeyde yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır. Akademik yönden en üst düzeyde öğretim elemanlarını, istenilen nitelikteki adayların atanmalarına ilişkin esasları tespit eder.

Mütevelli Heyet Başkanı

Madde 6 — Mütevelli Heyet, üyeler arasından bir Başkan seçer, Başkanda üyeler arasından kendi süresi ile sınırlı olmak üzere iki Başkan vekili seçer. Ancak, Mütevelli Heyet Başkanlığı ile Rektörlük sıfatları aynı kişide toplanamaz. Başkan, Üniversitenin Başkanı olarak Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Süreleri biten Başkan ve Başkan vekilleri yeniden seçilebilirler.

Yetki Devri

Madde 7 — Mütevelli Heyet, Üniversitenin temsil ve ilzamı dahil uygun gördüğü yetkilerini, yine uygun gördüğü ölçüde Rektöre devredebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üniversitenin Organları

 

Rektör

Madde 8 — Rektör, Üniversitenin başlıca yürütme organı olup, Mütevelli Heyet tarafından bütün üyelerin oy birliğiyle ve dört yıl süre için atanır. Aynı yöntemle görevden alınır. Rektör, Mütevelli Heyetin verdiği yetkileri kullanır. Rektörlük makamının boşalması veya Rektörün süresinin bitiminden önce, Mütevelli Heyet en az üç kişilik bir Rektör arama-inceleme komitesi oluşturur. Bu komite en az üç ay evvelden görev başında bulunan Rektöre aday olup olmadığını sorar, diğer adaylarla ilgili araştırmayı yaptıktan sonra Rektör adaylarını tercih sırasına göre Başkana bildirir. Mütevelli Heyet, Başkanının da açıklamalarını dinledikten sonra Rektörü atar.

Rektör, Üniversitenin akademik, idari, mali ve öğrenci ile ilgili işlerinin yoğunluğunu dikkate alarak belirli sayıda Rektör yardımcısı teklifini Başkanın onayına sunar. Mütevelli Heyetin onayı ile görev süreleri kendilerini öneren Rektörün görev süresi ile sınırlı Rektör yardımcılarının atamaları kesinleşir. Rektör, görevi başında bulunmadığı hallerde bir Rektör yardımcısını vekil bırakır.

Senato

Madde 9 — Üniversite Senatosu, Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, Dekanlar, Rektörlüğe bağlı Enstitü ve Yüksekokul müdürleri ve her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesinden oluşur. Senato, Üniversitenin akademik faaliyetleri ile ilgili konularda karar verir; Mütevelli Heyet tarafından iletilen konularda görüş bildirir. Fahri akademik unvanlarla ilgili önerilerini Mütevelli Heyete sunar ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bu Yönetmeliğin Senatoya verdiği diğer görevleri yapar. Senatonun raportörlüğünü Üniversite Genel Sekreteri yapar.

Üniversite Yönetim Kurulu

Madde 10 — Üniversite Yönetim Kurulu, Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, Dekanlar, Üniversitenin değişik birim ve alanlarını temsilen Senato tarafından dört yıl için seçilen profesörden oluşur. Rektör yardımcılarının oy hakkı yoktur. Üniversitenin yönetimi ile ilgili olarak Rektörün getireceği konularda karar alır, öneriler getirir, fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurullarının kararlarına yapılan itirazları inceler ve karara bağlar. Bu Yönetmelik gereği Üniversite Yönetim Kuruluna verilen diğer görevleri yapar. Yönetim Kurulunun raportörü Üniversite Genel Sekreteridir.

Üniversite Genel Sekreteri

Madde 11 — Genel Sekreter, Rektöre doğrudan bağlı olarak Üniversitenin idari işlerinden sorumlu yöneticidir.

Yetki ve görev alanına; Personel alımı ve çıkarılması işlemleri, yazışmaların düzenlenmesi, öğrenci kayıt işleri, bütçe hazırlanması ve diğer mali işler, tesislerin işletilmesi ve onarımı, bakımı, korunması, güvenlik ve her türlü malzeme alımı girer. Genel Sekreter, Mütevelli Heyetin, Senatonun ve Üniversite Yönetim Kurulunun sekreterlik hizmetlerini yürütür. Genel Sekreter Rektörün vereceği sair görevleri yapar.

Genel Sekreterin tayini ve görevden alınması Rektörlük makamının kararı ile olur.

Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulları

Madde 12 — Fakülte, enstitü ve yüksekokul kurul ve yönetim kurulları kanunda öngörülen üyelerden oluşur ve kanunda öngörülen görevleri yürütür.

Dekan, Enstitü Müdürü ve Yüksekokul Müdürleri

Madde 13 — Rektör, üniversite profesörleri arasından oluşturacağı bir komisyon aracılığı ile Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdür adaylarını tespit eder ve tercih sırasına göre Başkana sunar. Dekanın, Enstitü ve Yüksekokul Müdürünün atanması Mütevelli Heyetin onayı ile kesinleşir. Dekanın, Enstitü ve Yüksekokul Müdürünün görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren Dekan veya Müdürün her seferinde üç yıl için yeniden atanması mümkündür.

Dekan yardımcıları, Dekan tarafından fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok üç yıl için seçilir. Müdür yardımcıları, ilgili enstitü ve yüksekokul müdürleri tarafından, ilgili yüksekokul yada enstitünün aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atanır.

Bölüm Başkanlığı

Madde 14 — Bölüm Başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçentde bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine Rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir. Bölüm Başkanı görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır.

Öğretim Elemanları

Madde 15 — Tüm zamanını Üniversiteye veren profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin atanma süresi en çok iki yıldır. Atanma süresi dolan öğretim üyesine iki ay evvelinden duyuru yapılmaz ise görev süresi kadar uzar.

Üniversitede kısmi statüde öğretim elemanı çalıştırılması mümkündür. Kısmi statüde öğretim elemanı çalıştırılmasının esas ve şekilleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Öğretim görevlileri ve okutmanlar ile kısmi statülü öğretim elemanlarının görev süreleri bir veya iki sömestre ile sınırlıdır. Görevin sona ermesi halinde yeniden atanmaları mümkündür.

Öğretim elemanlarının seçiminde, Devlet Yükseköğretim Kurumlarındaki öğretim elemanlarında aranan niteliklere ilaveten, akademik ve bilimsel yönden en üst düzeyde ve üniversiteye en yararlı olacak öğretim elemanlarının sağlanması amacıyla Mütevelli Heyetçe kabul edilecek diğer şartlara da uyulması gerekir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Araştırma ve Geliştirme Projeleri ve Danışmanlık Hizmetleri

Madde 16 — Üniversiteye verilmesi planlanan araştırma ve geliştirme projeleri, Üniversitece tesis edilen Proje Değerlendirme Komitesince değerlendirilir ve Rektörün onayından sonra uygulamaya sunulur.

Tam zamanlı öğretim elemanlarının Üniversite içinde veya dışında danışmanlık yapmaları Proje Değerlendirme Komitesinin görüşü ve Rektörün onayına bağlıdır.

Üniversitede görevli tam zamanlı personelin projelerden veya danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden ne ölçüde yararlandırılacaklarına (telif hakları dahil) ilişkin esaslar, Rektörlük makamı tarafından tespit edilen ilkeler doğrultusunda karara bağlanır.

Mali Hükümler

Madde 17 — Üniversitenin ita amiri Başkandır. Başkan bu yetkiyi Mütevelli Heyet kararı ile Rektöre devredebilir.

Üniversitenin gelir kaynakları :

a) Kurucu Vakıflar ve Üniversitenin yatırımlarından elde edilecek gelirler,

b) Araştırma ve geliştirme projeleri ile ilgili danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler,

c) Eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler,

d) Devlet bütçesi ve kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar,

e) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirlerdir.

Yönetmelikte Yapılacak Değişiklikler

Madde 18 — Bu Yönetmelikte yapılacak değişiklikler kurucu Vakıfların Yönetim Kurullarının kararları ve Mütevelli Heyetin onayı ile olur.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 19 — Bu Ana Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 21/9/1997 tarih ve 23117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Başkent Üniversitesi Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 20 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.

Sayfa Başı