Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

11 Mayıs 2001

CUMA

Sayı : 24399

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’e Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

— Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı-Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesi Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Aydın İli Sınırları Dahilinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2001/1)

— Gaziantep Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2001/2)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

10 Mayıs 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-7455

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Atatürk, Gençlik ve Parlamenter Sistem Sempozyumu”na katılmak üzere, 11 Mayıs 2001 tarihinde Kırgızistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in dönüşüne Kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

10 Mayıs 2001

39-06-74-2001-330

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 10 Mayıs 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7455 sayılı yazınız.

“Atatürk, Gençlik ve Parlamenter Sistem Sempozyumu”na katılmak üzere, 11 Mayıs 2001 tarihinde Kırgızistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in dönüşüne Kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığınca yapılacak Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılığı Yarışma ve Sosyal Sigorta Uzmanlığı yeterlik sınavlarının yapılma esas ve usulleri ile bu kadrolara atama, görevde yükselme ve kıdem esaslarını ve çalışma kurallarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 616 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 48 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları ile Geçici Madde 5’e ve 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kurum : Sosyal Sigortalar Kurumunu,

Başkan : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanını,

Daire Başkanlığı : Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığını,

Daire Başkanı : Finansman ve Aktüerya Daire Başkanını,

Uzman : Sosyal Sigorta Uzmanını,

Uzman Yardımcısı : Sosyal Sigorta Uzman Yardımcısını,

Yarışma Sınavı : Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavını,

Eleme Sınavı : Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen meslekler için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılacak eleme sınavını,

KMS : ÖSYM tarafından yapılan Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavını,

Giriş Sınavı : Eleme sınavından sonra yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü sınavını,

Sınav Komisyonu : Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Komisyonunu,

Sınav Komitesi : Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Komitesini,

Yeterlik Sınavı : Sosyal Sigorta Uzmanlığı yeterlik sınavını,

Yeterlik Sınavı Kurulu : Sosyal Sigorta Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı

Yarışma Sınavı

Madde 4 — Kurumda görevlendirilecek Uzman Yardımcıları, Kurumca uygun görülecek tarihlerde ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere açılacak yarışma sınavı ile alınırlar.

Yarışma Sınavı Şartları

Madde 5 — Yarışma sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Askerlik hizmetini yapmış olan erkek adaylarda askerlikte geçen süre ayrıca ilave edilmek şartıyla, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,

c) Finansman ile ilgili olarak çalışacaklar için, en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler fakültesi, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile muhasebe, sigortacılık, bankacılık programları veya mesleğin konusu ile ilgili bir alanda en az dört yıl eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından, ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,

d) Aktüerya ile ilgili olarak çalışacaklar için, en az dört yıllık eğitim veren aktüerya, iktisat, işletme, istatistik, matematik, ekonometri programları ve mühendislik fakülteleri ya da mesleğin konusu ile ilgili bir alanda en az dört yıl eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,

e) İngilizce, Almanca, Fransızca yabancı dillerinden en az birini iyi derecede bilmek şarttır.

Bu maddenin (c) ve (d) bendinde belirtilen fakültelerin ve "mesleğin konusu ile ilgili alanda eğitim veren" yüksek öğretim kurumlarının bölümlerini ihtiyaca göre Kurum belirler ve sınavla ilgili başvuru ve ilanlarında açıklar.

Sınav Komisyonu

Madde 6 — Uzman yardımcılığı giriş sınav işlemleri, Finansman ve Aktüerya Daire Başkanının teklifi ve Başkanın Onayı ile seçilecek, Finansman ve Aktüerya Daire Başkanının başkanlığında, anılan Daire Başkanlığında görevli iki şube müdürü, personel servisi ve evrak servisinden sorumlu personelden oluşan beş kişilik bir Komisyon tarafından gerçekleştirilir.

Sınav komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar alır. Çekimser oy kullanılmaz.

Sınav Esasları

Madde 7 — Yarışma sınavı eleme sınavı ile yazılı ve/veya sözlü sınavlarından oluşan giriş sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Eleme sınavı, Kurumca yapılacak başvurular dikkate alınarak ÖSYM tarafından yapılacak "Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı" dır.

Eleme sınavı sonucu giriş sınavına çağrılan adaylar, Sınav Komisyonunca düzenlenen esaslar dahilinde Sınav Komitesi tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava çağrılır.

Giriş sınavına ilişkin diğer esaslara Sınav Komisyonu tarafından karar verilir.

Giriş sınavı Ankara'da yapılır.

Giriş sınav masrafları Kurumca karşılanır.

Giriş sınavında iki defa başarılı olamayanlar tekrar giriş sınavına giremezler.

Eleme Sınavı

Madde 8 — ÖSYM tarafından yapılacak eleme sınavı;

Genel yetenek,

Genel Kültür,

Alan bilgisi ve

Yabancı dil konularını içerir.

Genel Yetenek; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Türkiye ve Dünya ile ilgili genel ve güncel sosyoekonomik konular ile Türk Kültür ve Medeniyetleri,

Genel Kültür; Türkçe ve Matematik,

Alan Bilgisi; finansman alanında çalışacak uzman yardımcıları için İktisat, Maliye, İşletme-Finans, Muhasebe ve Hukuk, aktüerya alanında çalışacak uzman yardımcıları için Doğrusal Cebir, Olasılık Hesaplarını da içeren Genel İstatistik,

konularından oluşur.

Her iki alanda da çalışabilecek okullardan mezun adaylar, ilgili alanın sorularını cevaplandırdıkları ve Kurumca istenen geçerli puanı aldıkları takdirde giriş sınav başvurusunda istediği alanı tercih edebilirler.

Yabancı dil sınavı ise adaylar tarafından birisi cevaplandırılmak üzere İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden yapılır.

Bölümler itibariyle puan ağırlıklandırılması aşağıdaki şekilde yapılır.

Genel Yetenek 0.1

Genel Kültür 0.1

Alan Bilgisi 0.5

Yabancı Dil 0.3

Toplam 1.0

Eleme sınavındaki sorulara verilen cevaplar ÖSYM tarafından değerlendirilir. Belirlenen puanlar, yarışma sınavı puanının hesaplanmasında eleme sınav puanı olarak dikkate alınır.

Giriş Sınavı Duyurusu

Madde 9 — Eleme sınavı açıklandıktan sonra, giriş sınavına katılma şartları, sınav konuları, son başvuru tarihi ile başvuru yeri, sınav sonucu boş kadro durumuna göre finansman ve aktüerya alanlarında alınacak kişi sayısı sınavın başlama tarihinden en az 45 gün önce Resmî Gazete’de veya Türkiye genelinde yayınlanan trajı yüksek günlük gazetelerden birinde ve Kurum merkez ve taşra teşkilatında ilan edilir.

Adayların başvuru ve kayıt süreleri, sınavın başlama tarihinden en az 20 gün önce tamamlanacak şekilde tespit edilir ve bu husus duyuru içinde yer alır.

Giriş Sınavı İşlemleri

Madde 10 — Yazılı ve sözlü sınava çağırma işlemleri Sınav Komisyonu tarafından yürütülür.

Giriş sınavı için başvuruda bulunan adaylardan başarı sırası en yüksek olandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının üç katı sayıda aday giriş sınavı için davet edilir. Ancak sınava çağrılacak son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylar da giriş sınavına davet edilir. Eleme sınavı puanı 50’nin altında olan adaylar giriş sınavına çağrılmazlar.

Eleme sınavı sonucu çağrılabilecek adayların sayısı, finansman ve aktüerya alanlarında tespit edilen boş kadro sayısından en az 10’ar (dahil) fazla değilse, yazılı sınav yapılmadan sözlü sınav yapılır.

Giriş Sınavı Müracaat Belgeleri, Yazılı Sınav Yarışma Belgesi

Madde 11 — Yazılı sınava girmek isteyen adaylar;

a) Bu konuda görevlendirilen birimden temin edecekleri iş talep formu,

b) 4,5x6 ebadında iki adet fotoğraf,

c) Yüksek öğretim kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,

d) KMS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,

ile görevli birime başvururlar.

İş talep formunda adayın; adı soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yüksek öğretim kurumu, finansman ve aktüerya alanlarından hangisinde çalışmak istedikleri, hangi yabancı dilde sınava girecekleri ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

Yukarıda sayılan belgelerin giriş sınavı duyurusunda belirtilen en son başvuru tarihine kadar belirlenen yere teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce ayrıca aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus Cüzdanının aslı veya noterden onaylı sureti, (Fotokopisi Başkanlıkça da onaylanabilir.)

b) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporu, (Bu rapor atanma için gerekli olup sözlü sınav sonrası da verilebilir.)

c) Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya noterden onaylı sureti,

d) 4,5x6 ebadında 4 adet fotoğraf,

e) Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi,

f) Kendi el yazısı ile özgeçmişi. Bu öz geçmişte; baba ve ana adları ile meslek veya işleri, kendisinin ilk, orta ve yüksek öğrenimlerini yaptıkları okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı, soyadı ve adresi, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.

g) Yüksek öğretim kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti, (yazılı sınav yapılmamışsa)

h) KMS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği. (yazılı sınav yapılmamışsa)

Yazılı sınavına katılacak adaylara, adayın adı, soyadı, aday numarası, sınavın tarih ve yeri ile tercihlerine göre hangi alanda sınava gireceklerini gösteren bir "Yazılı Sınav Yarışma Belgesi" verilir.

Sınav Komitesi ve Yazılı Sınav

Madde 12 — Yarışma sınavının giriş sınavı bölümü Sınav Komitesi tarafından yapılır. Sınav Komitesi, Finansman ve Aktüerya Daire Başkanının başkanlığında, sınav konuları ile ilgili tespit edilen dört öğretim üyesinden ve yedeklerinden oluşur. Sınav Komisyonu Başkanı, Sınav Komitesinde görev yapacak üniversite öğretim üyelerinin kimler olduğunu tespit ederek Başkanının onayına sunar. Sınav Komitesine katılacak öğretim üyeleri Üniversite Rektörlüğü veya Fakülte Dekanlıklarının önereceği isimler arasından tespit edilir. Başkanının uygun görmesi halinde Kurum personeli arasından sınav konularında uzman bir kişi üye olarak belirlenir.

Giriş sınavının yazılı bölümü, eleme sınavı sonuçlarının açıklanmasından sonra 13 üncü maddede belirtilen konulardan yapılır. Sınav gruplarının her biri için Sınav Komitesince hazırlanan sorular ve soruların puan değerleri birer tutanakla belirlenir. Sınav soruları konulara, sınava girecek aday ve sınavın yapılacağı yer sayısına göre çoğaltılır ve ayrı zarflara konulur. Zarflar, kapatma yerlerinin üstleri mühürlendikten sonra Sınav Komisyonu Başkanlığınca saklanır.

Yazılı sınav, Başkan tarafından görevlendirilen elemanların gözetim ve denetimi altında yapılır. Sınav görevlilerince yazılı sınava girenlerin belgeleri incelenir.

Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar, sınava giren adaylar önünde açılır ve durum bir tutanakla tespit edildikten sonra sorular dağıtılarak sınava başlanır.

Adayların sınav cevap kağıtları, sınav sonunda veriliş sırasına göre numaralandırılarak soru kağıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Kapatılan zarf mühürlendikten sonra durum bir tutanakla tespit olunur ve mühürlü zarf Sınav Komisyonu Başkanlığına teslim edilir.

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirmesi de aynı şekilde soruları hazırlayan Sınav Komitesi tarafından yapılır ve sonuçlar bir tutanak ekinde Komisyon Başkanlığına iletilir.

Yazılı sınavda, her sınav grubunun tam notu 100 puandır. Sınavın kazanılabilmesi için sınav yapılan her gruptan en az 50 puan alınması ve grupların ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması şarttır. Bu ortalama, yarışma sınavı notunun hesaplanmasında yazılı sınav puanı olarak dikkate alınır.

Yazılı sınav sonuçları 15 gün içinde uygun şekilde duyurulur ve sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde sözlü tarihi ile birlikte kazanan adaylara bildirilir.

Sınav Konuları

Madde 13 — Uzman yardımcılığı yarışma sınavının yazılı bölümü aşağıdaki sınav konularından yapılır.

A - Finansman alanında uzman yardımcılığı için;

a) Hukuk,

1) Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku temel kavram ve ilkeleri,

2) Ticaret Hukuku; Başlangıç Bölümü, Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku,

b) İktisat,

c) İşletme-Finans,

d) Maliye,

e) Muhasebe,

B - Aktüerya alanında uzman yardımcılığı için;

a) Genel Matematik,

b) Doğrusal Cebir,

c) Finans Matematiği,

d) Olasılık Hesapları,

e) Genel İstatistik.

Sözlü Sınav

Madde 14 — Sözlü sınav, Sınav Komitesi tarafından yapılır. Bu sınavda adayların genel kültür bilgilerinin yoklanması yanında, ifade yeteneği, tavır, hareket ve temsil kabiliyeti gibi kişisel niteliklerine dikkat edilir. Yazılı sınav yapılmadığı hallerde 13 üncü maddedeki konulardan da sorular sorulur. Sözlü sınav puanı, 100 üzerinden Sınav Komitesinin her bir üyesinin verdiği puanın aritmetik ortalaması alınarak verilir ve en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Yarışma Sınav Notu, Derecelendirme ve Yarışma Sınav Sonrası İşlemler

Madde 15 — Yarışma sınavı notu; eleme, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Sınav Komitesi yarışma sınavı nihai başarı derecelerini tespit ederek, ilgili alanlara göre sıralamaya tabi tutar ve Uzman Yardımcısı adaylarının isim listesini, sözlü sınavın bittiği günü takip eden iki iş günü içinde Sınav Komisyonuna bir tutanakla teslim eder. Sınavda başarı gösterenlerin sayısının boş kadro sayısından fazla olması durumunda sıralama listesinde ilgili alanlara göre yarışma sınav notu en yüksekten başlayıp geriye doğru belirlenen boş kadro sayısı kadar aday sınavı başarmış sayılır ve her iki alanda da en fazla 3 aday başarı derecesine göre yedek listesine alınır. Sonuncu sırada olup yarışma sınav notu eşit olan adaylar arasında eleme sınavında yabancı dil puanı üstün olan aday, eşitlik bozulmaması durumunda sırasıyla yazılı sınav puanı ve yine eşitliğin bozulmaması durumunda sözlü sınav puanlarındaki puanlardan yüksek puanı alan tercih edilir. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınavı başaranların listesi uygun görülen yerlere asılır ve Sınav Komisyonu tarafından adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılır.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 16 — Yazılı sınav sonuçları ile yarışma sınav sonucuna, sonuçların ilan edildikleri tarihten itibaren 7 gün içinde Sınav Komisyonuna itiraz edilebilir. Sınav Komisyonu itirazı 7 gün içinde değerlendirerek sonuçlandırır.

Uzman Yardımcılığına Atanma

Madde 17 — Yarışma sınavını kazanan adayların uzman yardımcısı olarak atanmaları, başarı derecelerine göre yapılır. Kadro yetersizliği nedeniyle atanamayanlar, yeni bir sosyal sigorta uzman yardımcılığı sınavı açılana kadar uygun kadro olduğunda atanırlar.

Uzman Yardımcısının Staj Dönemi

Madde 18 — Kurumun uygun görülen Ana Hizmet Birimleri, uzman yardımcılarının kendi birimlerinde yapacakları stajda uygulanacak programları hazırlarlar ve Daire Başkanlığının talebi üzerine gönderirler. Uzman Yardımcıları, temel mesleki eğitimden sonra Kurumun uygun görülen Ana Hizmet Birimlerinde hazırlanan programa göre staj yaparlar. Uzman Yardımcısı, her birimdeki staj çalışmalarının sonunda bir rapor hazırlamak zorundadır. Daire Başkanlığınca uygun görülen raporlar Başkana sunularak önerilerin uygulanması yönünde Makam onayı alınır.

Uzman Yardımcısının çalışmaları, bilgisi ve genel davranışları, çalıştığı her birim tarafından ayrı ayrı değerlendirilerek, birim amirlerince olumsuz olarak görülen hususlar Daire Başkanlığına rapor edilir.

Bu raporlar da dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, başarılı görülen Uzman Yardımcısının asaleti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen süreler çerçevesinde tasdik edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Yeterlik Sınavı

Yeterlik Tezi

Madde 19 — Uzman Yardımcıları, Daire Başkanlığında kadrolu olarak iki yıllık fiili hizmet süresini, ücretsiz izin, fiilen görev yapılmayan lisansüstü eğitim süreleri ile askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, tamamladıktan sonra, her yıl olumlu sicil almış olmak kaydıyla ve ilgili Daire Başkanının uygun görüşüyle, Kurumun görev sahası ile ilgili bir tez konusu seçmek zorundadırlar. Daire Başkanlığı tarafından uygun görülen tez konusu, Başkanın onayına sunulur.

Tez konusu Başkanlığa bildirilmiş olup da, geçici görevle yurtdışında bulunması sebebi ile tezini süresi içinde teslim edememiş veya tezini teslim edip de sınava girememiş olan Uzman Yardımcıları müteakip yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Uzman Yardımcısı, Türkçe olarak hazırlayacağı tezde bilimsel araştırma esaslarına uygun olarak hareket etmek, ele aldığı konuyu özellik taşıyan yönlerini de ele alarak incelemek, gerektiğinde kendi görüş ve önerilerini de belirtmek zorundadır. Tezde, ayrıca İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinde hazırlanacak özet bölümünün de bulunması şarttır.

Uzman Yardımcısı, tezini, yeterlik sınavından en az iki ay önce Yeterlik Sınavı Kuruluna iletilmesini sağlamak üzere Daire Başkanlığına vermek zorundadır.

Yeterlik Sınavına Girmeye Hak Kazanma

Madde 20 — Uzman Yardımcısı, Daire Başkanlığında kadrolu olarak üç yıllık fiili hizmet süresini, ücretsiz izin, fiilen görev yapılmayan lisansüstü eğitim süreleri ile askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, tamamlamak, her yıl olumlu sicil almak ve usulüne uygun olarak hazırladığı tezi süresi içinde Daire Başkanlığına teslim etmek şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Daire Başkanlığı yeterlik sınavına girmeye hak kazanmış Uzman Yardımcısının tezini yeterlik sınavının yapıldığı tarihten en az 45 gün önce Yeterlik Sınavı Kuruluna teslim eder.

Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan uzman yardımcıları, yeterlik sınavında dikkate alınmak üzere yeterlik sınav tarihinden en geç bir gün önce Daire Başkanlığına İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az ( C ) düzeyinde başarılı olduklarına dair belgeyi eğer varsa ulaştırmaları gerekmektedir.

Yeterlik Sınavı Duyurusu

Madde 21 — Yeterlik sınavı, yılda en fazla iki defa ve Başkan tarafından uygun görülecek tarihlerde açılır. Sınav tarihleri en az üç ay önce ilgililere duyurulur.

Yeterlik Sınavı Kurulu

Madde 22 — Yeterlik Sınavı Kurulu, bir başkan ve dört üyeden oluşur.

Başkan; Finansman ve Aktüerya Daire Başkanının Başkanlığında, Ana Hizmet Birim Başkanları arasından veya gerekli görürse Üniversite Rektörlüğü veya fakülte dekanlıklarının önereceği isimler arasından tespit edilen öğretim üyeleri veya görevlileri arasından dört kişilik Yeterlik Sınavı Kurulu üyeleri ile yedeklerini seçer. Başkanın uygun görmesi halinde Kurum personeli arasından sınav konularında uzman bir kişi üye olarak belirlenir.

Kurulun sekreterya hizmetleri Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Yeterlik Sınavının Değerlendirilmesi

Madde 23 — Yeterlik sınavının değerlendirilmesi üç bölümde yapılır;

Birinci Bölüm : Uzman yardımcılarının hazırlamış oldukları tezler Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından değerlendirilir. Tezin kabul edilmesi halinde, tezin Türkçe veya geçerli bir yabancı dilde savunması sözlü olarak yapılır. Uzman yardımcısına, gerektiğinde tez konusu ile ilgili doğrudan veya dolaylı teorik sorular da sorulur. Tezleri Yeterlik Sınav Kurulu tarafından kabul edilmemiş uzman yardımcılarına bu bölümden puan verilmez.

İkinci Bölüm : Uzman yardımcılarının hazırlamış oldukları raporlar ile katıldıkları eğitim ve kurslarda aldıkları puanlar, çalışkanlıkları, beceri, tutum ve davranışları, haklarında düzenlenmiş diğer raporlar Yeterlik Sınav Kurulu tarafından değerlendirilir. Ayrıca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatı, sosyal güvenlik ve Kurum hakkında aktüel konularda sözlü olarak sorular sorulur.

Üçüncü Bölüm : Yabancı dil bilgisi düzeylerinin değerlendirilmesidir.

Bölümler itibariyle puanlar eşit ağırlıktadır. Değerlendirmede her üyenin 100 tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınır.Uzman yardımcısının başarılı sayılması için yeterlik sınav notunun en az 70 olması gerekir.

Yeterlik Sınavının Başarısız Görülmesi

Madde 24 — Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından yeterlik sınavı başarısız görülen Uzman Yardımcısı, açılacak ilk yeterlik sınavında aynı tez konusu ile ikinci defa yeterlik sınavına girer. Ancak tezin yazım ve savunulması ile ilgili birinci bölümden başarısız olanlar ise yeni bir tez hazırlamak zorundadırlar. İkinci yeterlik sınavında da başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın sınava girmeyen Uzman Yardımcısı, yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

Uzmanlığa Atanma

Madde 25 — Yeterlik sınavında başarılı olan ve İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavında en az (C) düzeyinde başarılı olduklarını belgeleyen Uzman Yardımcıları, boş kadro durumuna göre, Sosyal Sigorta Uzmanı olarak atanırlar.

Uzman Yardımcılığı Unvanını Kaybetme

Madde 26 — Olumlu sicil alamayanlar veya yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde mazereti olmaksızın sınava girmeyenler ve üst üste iki defa yeterlik sınavında başarılı olamayanlar Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Sigorta Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Sosyal Sigorta Uzman ve Yardımcılarının Görev ve Yetkileri

Madde 27 — Sosyal sigorta uzman ve yardımcılarının görev ve yetkileri;

a) Kendisine verilen görevleri mevzuat çerçevesinde ve Daire Başkanlığınca tespit edilen prensipler dahilinde yürütmek,

b) Finansal ve aktüeryal projeksiyonlar yapmak için gerekli olan bilgileri belirlemek, belirlenen bilgileri toplamak,

c) Dünyada özellikle Türkiye’de yatırım araçlarını araştırarak en az risk ile en fazla getiriyi elde etme yollarını Kurumun yapısını da düşünerek araştırmak ve Daire Başkanlığınca tekliflerde bulunmak,

d) Finansman ile ilgili birimde çalışıyorsa, 616 sayılı KHK’nin 51 inci maddesine göre çıkarılacak yönetmelik esaslarına göre Kurumun varlıklarının ve kaynaklarının değerlendirilmesi çalışmasını sağlamak, Kurumun gelir ve gider dengelerini gözeterek kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonlarını ayrı ayrı yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek,

e) Uluslararası ve ulusal aktüeryal çalışmaları ve esasları takip etmek, Türkiye’de ve Kurumda uygulanabilir metotlar üzerinde çalışmak,

f) Aktüerya ile ilgili birimde çalışıyorsa, Kurumun kısa, orta ve uzun vadede demografik ve finansman yönünden aktüeryal esaslara göre projeksiyonlarını yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek,

g) İstatistiki bilgiler ve Kurum kaynakları ile varlıklarının değerlendirilmesine esas bilgilerde tereddüt hasıl olursa, gerektiğinde ilgili belgeleri, kayıt ve defterleri yerinde incelemek,

h) Çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunlar ve gerekli görülen konular hakkında etüt ve incelemeler yapmak, mütalaa vermek ve tekliflerde bulunmak,

ı) Daire Başkanı veya birim amirlerinin gerekli görmesi ya da işin niteliği gereği ekip halinde çalışma yapıldığında, en kıdemli sosyal sigorta uzmanı başkanlığında çalışmalar yapmak,

i) Daire Başkanlığınca verilen diğer işleri yapmaktır.

Sorumlulukları

Madde 28 — Sosyal Sigorta Uzmanları, görevlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde zamanında ve düzenli olarak yapılmasından, kendisine verilen dosya ve evrakın gereği gibi muhafaza edilmesinden, yetkilerini gereği gibi kullanmasından amirlerine karşı sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kimlik Belgesi

Madde 29 — Uzman ve Uzman Yardımcılarına Daire Başkanı ve Başkan tarafından imzalanmış fotoğraflı kimlik belgesi verilir.

Dış Ülkelerde İnceleme veya Lisansüstü Eğitim

Madde 30 — Uzmanlar, 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 ve 55 inci maddelerinde belirtilen görevleri yerine getirmek, mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek, inceleme, araştırma ve lisansüstü eğitim yapmak, sertifika programlarına katılmak amacıyla yurtdışına gönderilirler. Yurtdışına gönderilme sırası kıdem, yabancı dil düzeyi ve çalışmalar dikkate alınarak yapılacak değerlendirmeye göre Daire Başkanlığınca belirlenir.

Eğitim

Madde 31 — Kurum, Uzman ve Uzman Yardımcıları için, uygun göreceği zamanlarda hizmet içi eğitim programları düzenler. Ayrıca Daire Başkanlığının teklifi ve Başkanın onayı üzerine yurt içinde sertifika, yüksek lisans programları dahil çeşitli eğitim programlarına katılır ve konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlarda incelemelerde bulunurlar.

Bu program, eğitim ve incelemelere katılmaları uygun görülen Uzman ve Uzman Yardımcılarının başarı ve başarısızlık halleri, yıl sonunda sicilleri doldurulurken göz önünde bulundurulur.

Uzmanlığa Yeniden Atanma

Madde 32 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre Uzman ünvanını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevlerinden ayrılmış olanlar arasından yeniden atanmak isteyenlerden, Kurumdan ayrıldıktan sonra 10 yıl içinde talepte bulunanlar, boş kadro bulunmak şartıyla Daire Başkanının uygun görüşü ve Başkanın onayı ile atanabilirler. Kurumdan ayrıldıktan sonra sigortacılık, finansman ve aktüerya alanlarında çalışanlar için 10 yıl içinde talepte bulunma şartı aranmaz.

Geçici Madde 1 — 24/8/2000 tarihli ve 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihte Kurumda en az üç yıl fiili hizmeti olan ve Kurumda geçen hizmet süresi içinde olumsuz sicil almamış ve eğitim durumları ile diğer koşulları taşıyan personel ilk sosyal sigorta uzman yardımcılığı yarışma sınavına yaş şartı aranmaksızın bu yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde girebilirler. Açılacak ilk sosyal sigorta uzman yardımcılığı giriş sınavına başvurmayanlar veya başvurup da bu sınava girmeyenler bu haklarını kaybeder ve daha sonraki sınavlara yaş şartı uymayanlar kabul edilmez. Sınavda başarılı olanlar sosyal sigorta uzman yardımcılığı kadrosuna atanırlar.

Bu Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde 33 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 616 sayılı "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname", 14/7/1965 tarihli 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu" ve 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik" ile anılan yönetmelik hükümleri uyarınca Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM Başkanlığı tarafından müştereken düzenlenen "Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı İle İlgili Usul ve Esaslar"ın hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 34 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından :

Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesi Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesinin amacı; Yükseköğretim Kurumlarında Türkiye’nin bölgesel, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerini kapsayan tarihi, kültürel, siyasi, iktisadi, hukuki, jeopolitik ve stratejik konularda bilimsel yöntemlerle araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler ve stratejik analizler yapmaktır.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin (b) ve (m) bendlerine dayanılarak düzenlenmiştir.

Kuruluş ve İşleyiş

Madde 3 — Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesi;

a) Yükseköğretim Kurulu Üyeleri arasından Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen 2 üye,

b) Üniversitelerde yakın çağ tarih ve stratejik araştırmalar alanında deneyimli bilim adamları arasından Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca belirlenen 5 üye,

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliği haiz kurumlarda yakın çağ tarih alanında bilgi ve birikimi olan ve araştırmalar yapan şahıslar arasından Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca seçilen 7 üye,

olmak üzere toplam 14 üyeden oluşur.

Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesinin Başkanı ve Başkan Yardımcısı, üyeler arasından Yükseköğretim Kurulu Başkanı’nca görevlendirilir. Milli Komite’nin sekreteryası Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili birimi tarafından yürütülür. Komite Sekreteri toplantılara oy hakkı olmaksızın raportör olarak katılır.

Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komite Başkan ve Üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyelikten ayrılan kişinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Başkan ve Yardımcısının görevi, üyelik süresi bitmeden de görevlendirildiği usulle sona erdirebilir. Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesi toplantılarına üst üste iki kez veya yılda üç kez katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

Komite, amaçlarını gerçekleştirmek ve çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun onayı ile alt komisyonlar kurabilir.

Komitenin Görevleri

Madde 4 — Komitenin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Yükseköğretim kurumlarında ve diğer kurum ve kuruluşlarda yakın çağ tarih alanında yürütülmekte olan faaliyetleri izlemek, değerlendirmek ve onlarla devamlı bir koordinasyon içinde bulunmak,

b) Yakın çağ tarih çalışmaları ile ilgili olarak yükseköğretim kurumlarına ve bu kurumların dışında kalan kuruluşlara önerilerde bulunmak,

c) Yakın çağ tarih alanında araştırma faaliyetinde bulunan kuruluş ve kişilere, çalışmalarında yardımcı olmak, Komite ve Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla onlara projeler vermek, projeleri izlemek, proje sonuçlarının yurt çapında etkili şekilde değerlendirilmesini sağlamak,

d) Yakın çağ tarih alanında araştırmalar yapan kişi ve kuruluşların, Milli Komite’ce ve Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış projeler kapsamında olmak kaydı ile yurtdışında yapacakları toplantı, temas ve kısa süreli çalışmalarına destek sağlamak,

e) Üniversitelerde yapılmakta olan yakın tarih alanındaki lisans ve lisansüstü eğitimin nitelik ve nicelik yönünden iyileştirilmesi bakımından yükseköğretim kurumlarına önerilerde bulunmak, bu alanda yurtdışı eğitimini almak isteyenlere eğitim kurumları ve olanakları konusunda bilgi sağlamak,

f) Yükseköğretim Kurulu tarafından yakın çağ tarih araştırmaları kapsamında verilecek diğer görevleri yapmak.

Komitenin Toplanma Usulü

Madde 5 — Komite, Başkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Toplantı yer ve zamanı Komite Başkanı’nca belirlenir.

Mali Hükümler

Madde 6 — Milli Komite, her yıl Yükseköğretim Kurulu Bütçesinden Milli Komiteler için tahsis edilen toplu ödeneklerden Yükseköğretim Kurulu Kararı ile ayrılan kısmını kullanır.

Yürütme

Madde 7 — Sayıştay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Aydın Valiliğinden :

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Tebliğ No      : 2001/1

Tebliğ Tarihi : 1/5/2001

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak koşuluyla; mevsim gereği olası orman yangınları ile insanların ihmal ve kusurlarından kaynaklanan orman yangınlarının önlenmesi, mal ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden, 1 Haziran - 31 Ekim 2001 tarihleri arasında;

1 — Orman ve ağaçlandıma sahalarına görevliler dışında her ne amaçla olursa olsun, hiç bir vasıta ve şahsın giriş-çıkış yapmaması,

2 — Dilek yarımadası Millî Parkında, piknik amaçlı da olsa her türlü ateş yakılmaması,

3 — Piknik yerleri, orman alanları ve bu yerler civarında bulunan alanlarda ne amaçla olursa olsun kesinlikle yabancı ot ve anız yakılmaması,

4 — Piknik yerleri; orman alanı veya bu yerler civarında bulunan karayollarındaki taşıtlardan sönmemiş sigara ve ateşli maddeler dökülmemesi veya atılmaması,

kararlaştırılmıştır.

İş bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükümleri gereğince işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Gaziantep Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No      : 2001/2

Karar Tarihi : 25/4/2001

İl Mahalli Çevre Kurulu 25/4/2001 tarihinde Vali Erhan TANJU başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

A — Katı Atık Depo Alanlarının Yer Seçimi

14/3/1991 tarih ve 20814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 24 ve 31 inci maddesinin (3) numaralı bendine istinaden;

1 — İlimiz Araban İlçesi, Elif Belediyesinin katı atıklarının bertaraf edileceği Tilki Deresi mevkiindeki 5000 m2’lik alana,

2 — İlimiz Nurdağı İlçesi, Şatırhöyük Belediyesinin katı atıklarının bertaraf edileceği Zahmetin Gediği mevkiindeki 5000 m2’lik alana,

3 — İlimiz İslahiye İlçesi, Altınüzüm Belediyesinin katı atıklarının bertaraf edileceği Karıkkaya mevkiindeki 10.000 m2’lik alana,

4 — İlimiz Şehitkamil İlçesi, Arıl Belediyesinin katı atıklarının bertaraf edileceği Kırım Tepesi mevkiindeki 5000 m2’lik alana,

5 — İlimiz Nizip İlçesi, Kocatepe Belediyesinin katı atıklarının bertaraf edileceği Sıkçalı Tepe mevkiindeki 33.750 m2’lik alana,

6 — İlimiz Nurdağı İlçe Belediyesinin katı atıklarının bertaraf edileceği Kocayurt mevkiindeki 10.000 m2’lik alana,

7 — İlimiz Şehitkamil İlçesi, Aktoprak Belediyesinin katı atıklarının bertaraf edileceği Köşker mevkiindeki 3.000 m2’lik alana,

8 — İlimiz Oğuzeli İlçe Belediyesinin katı atıklarının bertaraf edileceği Yoğurtçu Tepesi mevkiindeki 15.000 m2’lik alana,

9 —İlimiz Nizip İlçesi, Sekili Belediyesinin katı atıklarının bertaraf edileceği Taşaşmaz mevkiindeki 5.000 m2’lik alana,

10 — İlimiz Şahinbey İlçesi, Burç Belediyesinin katı atıklarının bertaraf edileceği Kalebağı Tepesi mevkiindeki 9.000 m2’lik alana,

11 —İlimiz Oğuzeli İlçesi, Yeşildere Belediyesinin katı atıklarının bertaraf edileceği İncirli mevkiindeki 10.000 m2’lik alana,

12 — İlimiz Nizip İlçesi, Uluyatır Belediyesinin katı atıklarının bertaraf edileceği Eşmeyol Sırtı mevkiindeki 2.000 m2 alana,

13 —İlimiz Şahinbey İlçesi, Cevizli Belediyesinin katı atıklarının bertaraf edileceği Ecele Tepesi mevkiindeki 3.000 m2 alana,

14 — İlimiz Nurdağı İlçesi, Sakçagözü Belediyesinin katı atıklarının bertaraf edileceği Kırım Tepesi mevkiindeki 5.000 m2 alana,

Valiliğimizin 14/11/2000 tarih ve 998 sayılı olurları ile oluşturulan komisyonun yapmış olduğu inceleme ve araştırma neticesinde hazırlamış olduğu raporlar doğrultusunda yer uygunluğu kararı verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı