T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

14 Nisan 2001

CUMARTESİ

Sayı : 24373

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

4633     Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Murşit ASLAN'ın Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (2001/18)

 

Yönetmelik

— Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Atama Esaslarına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-14)

— Araç Dış Lastiklerinin İthalatında Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon : 2001/11)

Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

 

Kanun No. 4633

Kabul Tarihi : 29.3.2001

MADDE 1. — 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Rektörlüğe bağlı Teknik Eğitim Fakültesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi ve Meslekî Eğitim Fakültesi ile Meslekî Yaygın Eğitim Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan Meslekî Eğitim Fakültesinden;

d) Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Çorum İlahiyat Fakültesi, Çorum Veteriner Fakültesi, Kastamonu Orman Fakültesi, Kırşehir Ziraat Fakültesi, Çorum İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, İnebolu Su Ürünleri Fakültesi, Çorum Mühendislik Fakültesi ile İletişim Fakültesinden;

MADDE 2. — 2809 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Rektörlüğe bağlı Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Tıp Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Hakkâri Eğitim Fakültesinden;

MADDE 3. — 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek Madde 30. — Bakanlar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu ve Millî Eğitim Bakanlığının önerisi ile üniversitelere bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurmaya; bu birimlerle ilgili olarak birleştirmeye, kapatmaya, bağlantı ve isim değişikliği yapmaya yetkilidir. Bağlantı değişikliği yapılan birimlere ait kadrolar, taşınmazlar ve demirbaşlar, bir başka işleme gerek kalmadan bağlanılan üniversiteye aktarılmış sayılır.

MADDE 4. — 2809 sayılı Kanunun ek 47 nci maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

f) Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden;

MADDE 5. — 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

Yaşar Üniversitesi

EK MADDE 52. — İzmir’de Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabî olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Yaşar Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

b) İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi,

c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

d) İletişim Fakültesi,

e) Hukuk Fakültesi,

f) Meslek Yüksekokulu,

g) Yabancı Diller Yüksekokulu,

h) Fen Bilimleri Enstitüsü,

i) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

Oluşur.

İstanbul Ticaret Üniversitesi

EK MADDE 53. — İstanbul’da İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabî olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Ticaret Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

b) Ticarî Bilimler Fakültesi,

c) Hukuk Fakültesi,

d) İletişim Fakültesi,

e) Mühendislik ve Tasarım Fakültesi,

f) Meslek Yüksekokulu,

g) Sosyal Bilimler Enstitüsü,

h) Fen Bilimleri Enstitüsü,

i) Dış Ticaret Enstitüsünden,

Oluşur.

İzmir Ekonomi Üniversitesi

EK MADDE 54. — İzmir’de İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabî olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İzmir Ekonomi Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

b) İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi,

c) İletişim Fakültesi,

d) Yabancı Diller Yüksekokulu,

e) Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu,

f) Banka ve Sigortacılık Yüksekokulu,

g) Moda ve Desinatörlük Yüksekokulu,

h) Meslek Yüksekokulu,

i) Sosyal Bilimler Enstitüsü,

j) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

Oluşur.

MADDE 6. — 12.9.2000 tarihli ve 612 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 4 ve 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7. — Bu Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 12.9.2000 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2001

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararı

Cumhurbaşkanlığından :

Karar No : 2001/18

Devletin hâkimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya matuf faaliyet ve eylemlerde bulunmak suçundan, Diyarbakır (1) No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 22/4/1992 günlü, Esas No: 1991/189, Karar No: 1992/140 sayılı ilâmı ile Türk Ceza Yasası’nın 125, 59, 40, 36. maddeleri gereğince, müebbet ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, Türk Ceza Yasası’nın 31. maddesi uyarınca müebbeden kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, aynı Yasa’nın 33. maddesine istinaden ceza müddeti süresince kanunî mahcuriyet altında bulundurulmasına karar verilen ve cezası kesinleşen Mardin İl’i, Kızıltepe İlçesi, Uluköy Köyü, Cilt No: 096-01, Birey Sıra No: 125, Sahife No: 15’de nüfusa kayıtlı Ahmet ve Sılti’den olma 5/5/1968 doğumlu Murşit ASLAN’ın, Adli Tıp Kurumunun 7/2/2001 gün ve A.T. No: 130-05022001-00747-1705-660 sayılı raporuna göre; saptanan sürekli sakatlığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kalan cezası kaldırılmıştır.

 

13 Nisan 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelik

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Atama Esaslarına Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatında çalışan 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname eki I, II ve III sayılı cetvele dahil personelin görevde yükselme, atanma ve cetveller arası geçişlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri hariç, Kurumda görev yapan personelin görevde yükselmeleri ile atanma ve görev grupları arasındaki geçişlerine ilişkin esasları kapsar.

Ancak, Kurum Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre atanan denetim elemanları bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kurum : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

b) Genel Müdürlük : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünü,

c) Görev grupları : Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

d) Görev unvanı : Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

e) Hizmet süresi : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi kapsamında; Kurumda çalışılan süreler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler, özel işyerlerinde meslekleriyle ilgili çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

f) Görevde yükselme : Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere yapılacak atamaları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

Öğrenim Düzeyi

Madde 5 – Kurumda;

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki I sayılı cetvele dahil kadrolarla II sayılı cetvele dahil Teknik Uzman, Uzman, Başmühendis, Mühendis, Uzman Tabip, Tabip, Uzman (Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre), Diş Tabibi, Biyolog, Çözümleyici, Avukat ve Mimar pozisyonlarına atanabilmek için en az dört yıllık yüksek öğrenim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olmak,

b) Programcı, Sistem Programcısı, Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi ve Tekniker pozisyonlarına atanabilmek için en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

c) Hemşire, Başveznedar, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Sağlık Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Daktilograf, Veznedar, Tahsildar, Teknisyen, Teknik Ressam, Topograf, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför ve Aşçı pozisyonlarına atanabilmek için en az lise mezunu olmak,

şarttır.

Görev Grupları

Madde 6 – Bu Yönetmeliğe tabi Kurum personeli; Yönetim, Hukuk, Araştırma ve Planlama, Denetim, Savunma ve Güvenlik, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Bilgi İşlem, İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler olmak üzere dokuz gruba ayrılmıştır.

A - Yönetim Grubu;

a) I. Hukuk Müşaviri, Kurul Başkanı, Daire Başkanı, Savunma Sekreteri, Bölge Müdürü, İşletme Müdürü,

b) Daire Başkan Yardımcısı, Fabrika Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı,

c) Müdür, Şube Müdürü,

d) Başmühendis,

e) Şef.

B - Hukuk, Araştırma ve Planlama Grubu;

a) Müşavir, Başuzman,

b) Hukuk Müşaviri,

c) Teknik Uzman, Uzman,

d) Avukat.

C - Denetim Grubu;

Başmüfettiş, Müfettiş.

D - Savunma ve Güvenlik Grubu;

a) Savunma Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı,

b) Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi,

c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

E- Teknik Hizmetler Grubu;

a) Mühendis, Mimar, Kimyager, Jeomorfolog,

b) Teknik Şef, Tekniker,

c) Teknisyen, Teknik Ressam, Topograf, Laborant.

F- Sağlık Hizmetleri Grubu;

a) Uzman Tabip, Tabip, Uzman (Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre), Diş Tabibi, Biyolog,

b) Sağlık Memuru, Hemşire, Sağlık Eğitimcisi.

G- Bilgi İşlem Grubu;

a) Çözümleyici,

b) Programcı, Sistem Programcısı,

c) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni.

H - İdari Hizmetler Grubu;

Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Daktilograf, Başveznedar, Veznedar, Muhasebeci Yardımcısı, Tahsildar, Şoför.

I - Yardımcı Hizmetler Grubu;

Aşçı, Hizmetli.

Görevde Yükselme

Madde 7 – Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlardan;

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki I sayılı cetvele dahil kadrolara atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve bu Yönetmelikte belirtilen hizmet şartını taşımak,

b) Diğer unvanlardaki görevlere atanabilmek için bu Yönetmelikte belirtilen hizmet şartını taşımak,

c) Atanılacak kadro ve pozisyon için gerekli sicil ve disiplin şartını taşımak,

d) Görevde yükselme eğitimini tamamladıktan sonra Kurumca yaptırılacak yazılı sınavda başarılı olmak,

gerekir.

Görevde Yükselme Eğitimi

Madde 8 – Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; 6 ncı maddenin (A) bendinin (a) ve (b) alt bentleri, (B) bendinin (a) alt bendi ve (C) bendinde sayılan unvanlar hariç, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için en az 75 saat olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitim programının tamamına katılmaları şarttır.

Boş Kadro ve Pozisyonların Duyurulması

Madde 9 – Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgiler, görevde yükselme eğitiminin tarihi ve diğer hususlar Genel Müdürlükçe duyurulur.

Görevde Yükselme Eğitimine Alınma

Madde 10 – Bu Yönetmelikte belirtilen görev unvanlarından daha alt bir görevden üst bir göreve atanabilmek için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyanlardan Genel Müdürlükçe uygun görülenler görevde yükselme eğitimine alınırlar. Başvuranların sayısı boş kadro ve pozisyon sayısının iki katından fazla olması halinde gerektiğinde Genel Müdürlükçe ön eleme sınavı yapılabilir. Bu eğitimi tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

Madde 11 – Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) İnsan hakları,

h) 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, Kurum Ana Statüsü, hangi kadro ve pozisyon için görevde yükselme sınavına katılma başvurusu yapılmış ise Kurumun o birimiyle ilgili mesleki ve idari konular.

Düzenlenecek görevde yükselme eğitiminde bu maddenin (h) bendinde belirtilen eğitimin ağırlığı yüzde altmıştır.

Görevde yükselme eğitimi ile ilgili işlemler Kurum Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Görevde Yükselme Sınavı

Madde 12 – Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmek için Kurumca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavda başarılı olmaları şarttır. Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sınav Kurulu

Madde 13 – Sınav kurulu, Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanının başkanlığında, Personel Müdürü, Eğitim Müdürü, I. Hukuk Müşavirinin görevlendireceği Hukuk Müşaviri ve İstihsal Müdüründen oluşur. Ayrıca her üye için bir yedek üye belirlenir. Kurul, başkan ve üyelerin tümünün katılımıyla toplanır. Asıl üyenin yokluğunda toplantıya yedeği katılır.

Sınav kurulunu teşkil eden asıl ve yedek üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamaz.

Sınav kurulu başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler kuruldan çıkartılır ve bunların yerine yedekleri görevlendirilir.

Sınav Kurulunun Görevleri

Madde 14 – Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Atama yapılacak kadro ve pozisyonun niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirlenen asgari süreyi dikkate alarak tespit etmek,

b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

c) Sınav yapacak kuruluşa bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

d) Sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde ilan ederek ilgililere duyurmak,

e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak ve bu konulara ilişkin diğer işleri yürütmek.

Atama

Madde 15 – Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından başarı sıralamasına göre boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Kurum aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev Gruplarına Göre Atanma Şartları

Görev Gruplarına Atanabilme Şartları

Madde 16 – Görev gruplarına atanabilme şartları, görev grupları itibariyle aşağıdaki şekildedir:

A -Yönetim Grubu

a) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları ve Kurum Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinde öngörülen şartları taşımak,

2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

b) Kurul Başkanı, Daire Başkanı, Savunma Sekreteri, Bölge Müdürü, İşletme Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

4) Teftiş Kurulu Başkanı kadrosuna Kurum Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde aranan diğer şartları, Daire Başkanı, Bölge Müdürü, İşletme Müdürü kadrolarına atanabilmek için atanacağı ünitenin Daire Başkan Yardımcısı, Bölge Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Müdür, Şube Müdürü ve Başuzman kadrolarında en az iki yıl çalışmış olma şartını taşımak,

5) Savunma Sekreteri kadrosuna atanabilmek için 24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanundaki şartları taşımak,

6) Bölge Müdür Yardımcısı ve İşletme Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için Müdür, Şube Müdürü ve Başuzman kadrolarında en az bir yıl çalışmış olma şartını taşımak,

c) Müdür ve Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin son dört yılını Kurumun atanacağı müdürlük ile ilgili birimlerinde veya kariyer itibariyle ilgili görevlerde Teknik Uzman, Başmühendis, Uzman, Çözümleyici, Programcı, Sistem Programcısı ve Şef pozisyonlarında geçirmiş olmak,

2) Son sicil ve başarı değerlemesi notunun asgari (C ) düzeyinde olması kaydıyla son üç yıllık sicil ve başarı değerlemesi notu ortalaması (B) düzeyinde olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

d) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Son altı yılı Kurumda Mühendis pozisyonunda geçmiş olmak kaydıyla en az on yıllık hizmeti bulunmak,

2) Son sicil ve başarı değerlemesi notunun asgari (C) düzeyinde olması kaydıyla son üç yıllık sicil ve başarı değerlemesi notu ortalaması (B) düzeyinde olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

e) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Son üç yılı Kurumun atanma yapılacak birimlerinde olmak kaydıyla memur veya aynı unvan grubunda en az sekiz yıllık hizmeti bulunmak,

2) Son sicil ve başarı değerlemesi notunun asgari (C) düzeyinde olması kaydıyla son üç yıllık sicil ve başarı değerlemesi notu ortalaması (B) düzeyinde olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

B - Hukuk, Planlama ve Araştırma Grubu

a) Müşavir kadrolarına atanabilmek için; Müdür, Şube Müdürü, Başuzman ve daha üst görev gruplarında en az beş yıl çalışmış olma şartını taşımak,

b) Başuzman kadrosuna atanabilmek için; Müdür, Şube Müdürü ve daha üst görevlerde çalışıyor olmak,

c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları ve Kurum Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinde öngörülen şartları taşımak,

2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

d) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Son altı yılı Kurumda teknik hizmetler grubunda olmak kaydıyla en az on yıl hizmeti olmak,

2) Son sicil ve başarı değerlemesi notunun asgari (C) düzeyinde olması kaydıyla son üç yıllık sicil ve başarı değerlemesi notu ortalaması (B) düzeyinde olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

e) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Son üç yılı Kurumda Şef pozisyonunda geçmiş olmak kaydıyla en az sekiz yıllık hizmeti bulunmak,

2) Son sicil ve başarı değerlemesi notunun asgari (C) düzeyinde olması kaydıyla son üç yıllık sicil ve başarı değerlemesi notu ortalaması (B) düzeyinde olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

f) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu ve avukatlık stajını yapmış olmak,

2) Son sicil ve başarı değerlemesi notunun asgari (C) düzeyinde olması kaydıyla son üç yıllık sicil ve başarı değerlemesi notu ortalaması (B) düzeyinde olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendi uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

4) Son üç yılı Kurumda olmak üzere beş yıl hizmeti bulunmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

C - Savunma ve Güvenlik Grubu

a) Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için; 24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanundaki şartları taşımak,

b) Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Kurumda en az beş yıl Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışmış olmak,

2) Son sicil ve başarı değerlemesi notunun asgari (C) düzeyinde olması kaydıyla son üç yıllık sicil ve başarı değerlemesi notu ortalaması (B) düzeyinde olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

4) 22/7/1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;

1) Kurumda en az üç yıl çalışmış olmak,

2) Son sicil ve başarı değerlemesi notunun asgari (C) düzeyinde olması kaydıyla son üç yıllık sicil ve başarı değerlemesi notu ortalaması (B) düzeyinde olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

4) 22/7/1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

D -Teknik Hizmetler Grubu

a) Mühendis ve Mimar pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Gerekli öğrenim kariyerini haiz olmak,

2) Son sicil ve başarı değerlemesi notunun asgari (C ) düzeyinde olması kaydıyla son üç yıllık sicil ve başarı değerlemesi notu ortalaması (B) düzeyinde olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendi uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

4) Son üç yılı Kurumda olmak üzere beş yıl hizmeti bulunmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

b) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

1) Öğrenim kariyeri olarak Tekniker unvanını haiz olmak,

2) Son sicil ve başarı değerlemesi notunun asgari (C ) düzeyinde olması kaydıyla son üç yıllık sicil ve başarı değerlemesi notu ortalaması (B) düzeyinde olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendi uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

4) Son üç yılı Kurumda olmak üzere beş yıl hizmeti bulunmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

c) Teknisyen, Teknik Ressam ve Topograf pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Gerekli öğrenim kariyerini haiz olmak,

2) Son sicil ve başarı değerlemesi notunun asgari (C ) düzeyinde olması kaydıyla son üç yıllık sicil ve başarı değerlemesi notu ortalaması (B) düzeyinde olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendi uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

4) Son üç yılı Kurumda olmak üzere beş yıl hizmeti bulunmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

E - Sağlık Hizmetleri Grubu

a) Uzman Tabip, Tabip, Uzman (Tababet Uzmanlık Tüzüğüne Göre), Diş Tabibi ve Biyolog pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Gerekli öğrenim kariyerini haiz olmak,

2) Son sicil ve başarı değerlemesi notunun asgari (C ) düzeyinde olması kaydıyla son üç yıllık sicil ve başarı değerlemesi notu ortalaması (B) düzeyinde olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendi uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

4) Son üç yılı Kurumda olmak üzere beş yıl hizmeti bulunmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

b) Sağlık Memuru ve Hemşire pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Gerekli öğrenim kariyerini haiz olmak,

2) Son sicil ve başarı değerlemesi notunun asgari (C ) düzeyinde olması kaydıyla son üç yıllık sicil ve başarı değerlemesi notu ortalaması (B) düzeyinde olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendi uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

4) Son üç yılı Kurumda olmak üzere beş yıl hizmeti bulunmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

F - Bilgi İşlem Grubu

a) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;

1) Sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,

2) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

3) Üç yılı Kurumda programcı unvanında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

4) Son sicil ve başarı değerlemesi notunun asgari (C ) düzeyinde olması kaydıyla son üç yıllık sicil ve başarı değerlemesi notu ortalaması (B) düzeyinde olmak,

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendi uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

b) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Bilgi İşlem programlamada deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,

2) Üç yılı Kurumda olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) En az iki programlama dilini bilmek,

4) Son sicil ve başarı değerlemesi notunun asgari (C ) düzeyinde olması kaydıyla son üç yıllık sicil ve başarı değerlemesi notu ortalaması (B) düzeyinde olmak,

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendi uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

c) Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

1) Son üç yılı Kurumda çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

2) Son sicil ve başarı değerlemesi notunun asgari (C ) düzeyinde olması kaydıyla son üç yıllık sicil ve başarı değerlemesi notu ortalaması (B) düzeyinde olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendi uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

4) Bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak veya Kurumca düzenlenecek bilgisayar kursunda başarılı olmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

G) İdari Hizmetler Grubu

Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Daktilograf, Başveznedar, Veznedar, Tahsildar ve Şoför pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Son üç yılı Kurumda çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

2) Son sicil ve başarı değerlemesi notunun asgari (C ) düzeyinde olması kaydıyla son üç yıllık sicil ve başarı değerlemesi notu ortalaması (B) düzeyinde olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendi uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Görev Grupları Arasında Geçişler

Madde 17 – Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro ve pozisyonunun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) Müşavir ve Başuzman kadrolarında çalışan personelin Müdür veya muadili görevlere atanabilmeleri için bu görevlere atanmada aranan sicil ve disiplin şartlarını taşımaları kaydıyla bulundukları görevde en az üç yıl çalışmış olmaları şarttır. Daha önce ihraz ettikleri görevlere atanmalarında ise bu görevlerin gerektirdiği sicil ve disiplin şartlarını taşımaları yeterlidir.

c) Özel Güvenlik Teşkilatında görevli personelden bu görevi yapamayacakları tam teşekküllü Devlet Hastanesinin sağlık kurulu raporu ile tespit edilenler ile bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (E) bendinin (c) alt bendinde sayılanlardan yüksek öğrenimi bitirenler talepleri halinde İdari Hizmetler Grubuna dahil görevlere bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme usul ve esaslarına bağlı kalınmaksızın atanabilirler.

Naklen Atamalar

Madde 18 – Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bu Yönetmelikte belirtilen unvanları ihraz etmiş olan personelden gerekli şartları taşıyanlar 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki I sayılı cetveldeki aynı unvanlara genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

Açıktan Atamalar

Madde 19 – Kurum, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (B) ve (D) bentlerinin (c) alt bentlerinde ve (E), (F), (G), (H), (I) bentlerinde sayılan pozisyonlara, bu Yönetmelikteki hizmet süresini, disiplin ve sicil şartlarını dikkate almaksızın diğer nitelikleri taşıyanları açıktan atayabilir. Bu tür atamalarda 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında adaylıkları onaylanmış bulunanlar sınava tabi tutulmaksızın Kurumdaki aynı veya muadili görevlere atanabilirler.

Özelleştirilen Kuruluşlardan Atama

Madde 20 – 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Kuruma yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

Madde 21 – Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

Madde 22 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Maddeler

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan unvanlardan Daire Başkan Yardımcısı ve Fabrika Müdürü kadrosu ile Kimyager, Jeomorfolog, Teknik Şef, Laborant, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Sağlık Eğitimcisi ve Muhasebeci Yardımcısı pozisyonlarına atama yapılmaz.

Yürürlük

Madde 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-14)

Madde 1 — 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı “Ham Petrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu’nun İşleyişi Hakkında Karar”ın 13 üncü maddesine istinaden, petrol ürünlerinin tüketiciye arzında fiyat istikrarını temin etmek amacıyla 13/4/2001 tarihinden itibaren;

 

Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payı alınır.

Madde 2 —1 inci maddede yer alan Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yayımlanacak müteakip tebliğe kadar yürürlükte kalır.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Araç Dış Lastiklerinin İthalatında Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon : 2001/11)

Madde 1 — 8/1/1996 tarihli ve 96/7794 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı" nın 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca;

a) Ekli listede (Ek I) Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonları belirtilen Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’ne tabi tutulan araç dış lastiklerinin; Tip Onayı numarası ve ülke kod numarası ile birlikte, 5/1/1997 tarihli ve 22868 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemizin taraf olduğu "Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatların Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma" çerçevesinde, Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu mevzuatı kapsamında "E" Tip Onayı İşaretini veya Avrupa Topluluğu mevzuatına göre belgelendirildiklerini gösteren "e" Tip Onayı İşaretini taşımaları zorunludur.

Bu husus, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak uygunluk yazısı ile belgelenir. Uygunluk yazısı almak için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na (Sanayi Genel Müdürlüğü) müracaat edilir.

b) Ekli listede (Ek II) Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonu belirtilen Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’ne tabi tutulan araç dış lastiklerinin üzerinde; üretildiği ülke adı, ticari marka, ebadı, konstrüksiyon tipi, yük indeksi (Z sınıfı lastikler hariç), hız sınıfı ve üretim haftasını belirtir seri plakasının yer alması zorunludur. Sözü geçen bilgiler, lastik kalıbında ve vulkanizasyon sırasında lastiğin en az bir yanak yüzeyinde yer almış olmalıdır. Dış lastiklerin üzerindeki üretim haftasını belirtir seri plakasında yer alan üretim haftası, gümrük beyannamesinin tescil tarihinde 26 haftadan eski olamaz. Bu hususlar proforma fatura üzerinde belirtilir.

Madde 2 — Ekli listelerde (Ek I ve Ek II) Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonları yer alan araç dış lastiklerini ithal edecekler, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak, 2/9/1995 tarih ve 22392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (TRKGM-95/105-106) sayılı "Garanti Belgesi ile Satılmak Zorunda Olan Sanayi Mallarının ve Bu Malların Arızalarının Tamiri İçin Gereken Azami Süreler Hakkında Tebliğ" ve 9/9/1995 tarih ve 22399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (TRKGM-95/116-117) sayılı "Garanti Belgesi ile Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunun Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ" hükümlerine uygun olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) Garanti Belgesi almak zorundadırlar.

Madde 3 — İlgili gümrük idarelerince, 1 inci ve 2 nci maddede belirtilen şartlara uymayan araç dış lastiklerinin ithalatına izin verilmez.

Madde 4 — Bu Tebliğ eki listede (Ek II) belirtilen araç dış lastiklerinin ithalatında, 1 inci maddenin (a) bendinde belirtilen uygunluk yazısının gümrük idarelerine ibrazı halinde, 1 inci maddenin (b) bendinde belirtilen şartlar aranmaz.

Madde 5 — Yarış otomobili dış lastikleri ithalatında 1 inci maddede belirtilen şartlar aranmaz. Ancak, gümrük beyannamesinin tescil tarihinde, üretim tarihi 26 haftadan eski olan yarış otomobili lastiklerinin ithaline izin verilmez. Söz konusu 26 haftalık sürenin belirlenmesinde 1 inci maddenin (b) bendinde belirtilen seri plakası yerine lastik üreticisi tarafından hazırlanmış, bağlı olduğu oda tarafından tasdik edilmiş ve lastiklerin üretim tarihlerini belirtir belgenin gümrüğe ibrazı gerekir. Yarış otomobili lastiklerinin eşyanın ilgilisine teslimi sırasında söz konusu lastiklerin yarış otomobillerinde kullanılacağının Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’ndan alınacak bir belge ile gümrüğe tevsiki gereklidir.

Madde 6 — Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Madde 7 — Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 8 — 6/12/1999 tarihli ve 23898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (99/24) sayılı Araç Dış Lastiklerinin İthalatında Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar başlamış bulunan ithal işlemleri ilgili bulunduğu Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

Madde 9 — Bu Tebliğ, 28/4/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sayfa Başı