T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

31 Mart 2001

CUMARTESİ

 Sayı : 24359

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 
Milletlerarası Andlaşma
2001/2091  Türkiye – Federal Almanya Arasında Mevcut Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, Nota Teatisi Yolu ile Akdolunan “Almanca Dilinde Eğitim Veren Anadolu Teknik Liselerinde Otomatik Kumanda Bölümüyle İlgili Öğretimin Geliştirilmesi” Konulu Proje Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
    
Yönetmelikler
—  Diyanet İşleri Başkanlığınca İdare Olunan Cami ve Mescitlerdeki Teberrükât Eşyası Hakkında Yönetmeliğin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik
—  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
—  Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Çankaya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
 
Tebliğler
—  Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No : 30)
—  Tahsilat Genel Tebliği (Seri No : 415)
—  Tahsilat Genel Tebliği (Seri No : 416)
—  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Lisans Ücretleri ile Kablolu Yayın İzni Katsayıları Hakkında Tebliğ

Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

          Karar Sayısı : 2001/2091

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 16 Haziran 1970 tarihli Teknik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde iki ülke arasında nota teatisi yoluyla Ankara’da imzalanan “Almanca Dilinde Eğitim Veren Anadolu Teknik Liselerinde Otomatik Kumanda Bölümüyle İlgili Öğretimin Geliştirilmesi” konulu projeye dair ilişik Ek Anlaşmanın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 12/2/2001 tarihli ve EİGY-I-470 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre,Bakanlar Kurulu’nca 22/2/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Devlet BAHÇELİ

 

 

 

Başbakan V.

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet  Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Prof. Dr. T. TOSKAY

S. ORAL

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı V.

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

          Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından :

Diyanet İşleri Başkanlığınca İdare Olunan Cami ve Mescitlerdeki

Teberrükât Eşyası Hakkında Yönetmeliğin Bir Maddesinin

Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 6/11/1999 tarihli ve 23868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığınca İdare Olunan Cami ve Mescitlerdeki Teberrükât Eşyası Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Ziyaretlerin dışında teberrükât eşyası ile cami ve mescitlerde inceleme, araştırma veya haber yapmak isteyen, araştırmacı, televizyoncu veya sinemacıların fotoğraf veya film çekebilmeleri veya çalışma yapabilmeleri, illerde il müftüsünün teklifi ve valinin yazılı izni ile, ilçelerde ise ilçe müftüsünün teklifi ve kaymakamın yazılı izni ile mümkündür. Yabancılar, ayrıca Dışişleri Bakanlığından uygun görüş almak zorundadır.”

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığı ile VakıflarGenel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlar yürütür.


          Devlet Bakanlığından :                                                                                                                                 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel

Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

        Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin disiplin amirlerini tespit etmektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli memurları kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü Maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik"in değişik 16 ncı maddesi hükmüne göre hazırlanmıştır.

             Disiplin Amirlerinin Belirlenmesi

             Madde 4 — Kurumun bağlı bulunduğu ilgili Devlet Bakanı, Genel Müdür, ilde Vali, ilçede Kaymakam, görevli bütün memurların en üst disiplin amirleridir. En üst disiplin amirleri haiz oldukları yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilir.

             Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında  görevli personelin  disiplin amirlerinin kimler olacağı Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

             Başka Yerde Görevlendirilenlerin Disiplin Amirleri

             Madde 5 — Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birimde, onayla görevlendirilen personelin disiplin  amirleri, fiilen görev yaptığı birimdeki disiplin amirleridir.

             Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan  Haller

             Madde 6 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik”in  ilgili hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

             Madde 7 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 14/8/1998 tarihli ve 23433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             Madde 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

              Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.


          İçişleri Bakanlığından :

Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 13/7/1974 tarihli ve 14944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmeliğin 25/1/1998 tarihli ve 23241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Madde 12 — Yerleşmek amacı ile şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki konutlarda oturan aile reisleri, aralarında aile bağı olmaksızın birarada kalanlardan kendilerince seçilecek biri veya yalnız yaşayan kişiler tarafından, buralarda sürekli veya geçici olarak ve konutta kalarak çalışan hizmetçi, aşçı, mürebbiye, bekçi ve benzeri her türlü hizmetlerde çalıştırılanların kimlikleri, form 2’deki Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesine yazılır.İki nüsha ve fotoğraflı olarak düzenlenecek bu belgeler, mahalle veya köy muhtarına onaylatılarak, üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir.”

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 25/1/1998 tarihli ve 23241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Yerleşmek amacı ile şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki konutlarda oturmakta olan ailelerin reisleri, kendileri ile birlikte sürekli olarak oturan kişilerin tamamının toplu olarak, aralarında aile bağı olmaksızın kalan kişiler ile tek başlarına yaşayanlar, kendilerinin kimliklerini form 5’deki Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesine yazarlar, iki nüsha ve 18 yaşını bitirmiş olanlar için fotoğraflı olarak düzenleyecekleri bu belgeleri, mahalle veya köy muhtarlarına onaylatarak üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verirler.”

             Yürürlük

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet,İçişleri, Turizm Bakanları ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.


          Sağlık Bakanlığından :

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinin 5 inci

Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 21/8/1987 tarihli ve 19551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinin değişik 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (f) bentleri ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Tıp fakülteleri kadın hastalıkları ve doğum bölümü öğretim üyelerinden en az ikisi ÜYTE ünitesi sorumlusu olabilme niteliklerine sahip uzman hekim olmak üzere üç, tıbbi histoloji ve embriyoloji bölümü öğretim üyelerinden bir kişi olmak üzere toplam dört kişi,”

             “b) Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından en az birisi ÜYTE ünitesi sorumlusu olabilme niteliklerine sahip uzman hekim olmak üzere iki kişi,”

             “f) Kurulmuş ise Sosyal Sigortalar Kurumu Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinde çalışan kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından ÜYTE ünitesi sorumlusu olabilme niteliklerine sahip olan bir kişi,”

             “Bakan tarafından seçilen üyeler bir yıl süre ile görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.”

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

              MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.


          Çankaya Üniversitesinden :

Çankaya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

             Kuruluş

             Madde 1 — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin d bendinin 2 numaralı alt bendi uyarınca Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Çankaya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi” adı ile bir merkez kurulmuştur.

             Amaç ve Görevleri

             Madde 2 — Merkezin amacı Türk Gençliğini; millî, manevî ve kültürel değerlerin bilincinde, Türkiye Cumhuriyetinin birer ferdi olarak, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan, bundan haklı olarak gurur duyan, Atatürk’ün fikirlerini, Atatürk İlke ve İnkılâplarını anlayarak, içtenlikle benimseyen, bu inançlardan almış olduğu güçle Millet ve Devletine daha çok yararlı  olmaya çalışan fertler yetiştirmek üzere Türk İnkılâbı Tarihi, Atatürk İlkeleri, bunların anlam ve hedefleri ve Türk Milletinin geçmişte insanlığa yapmış olduğu hizmetler v.b. konularda çalışmalarda bulunmaktadır. Bu amaçla;

             a.Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi ile ilgili araştırma ve geliştirmelerin yapılmasını sağlamak,

             b. Atatürk ve Türk İnkılâbı ile ilgili bir arşiv oluşturmak,

             c. Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda konferanslar, seminerler, paneller ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

             d. Kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak,

             e. Bu konularda çeşitli kuruluşlarla bilimsel dayanışmayı sağlamak,

             f.Üniversitemizdeki Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini vermek ve yönetmek üzere koordinatörlük yapmak,

             g. Yıllık oryantasyon planlarını düzenlemek.

             Organlar

             Madde 3 —Çankaya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinin organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü

             b) Merkez Yönetim Kurulu

             Merkez Müdürü

             Madde 4 — Çankaya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (AAUM) Müdürü,Rektör tarafından 2 yıl için görevlendirilen bir öğretim üyesidir.Süresi biten Müdür yeniden seçilebilir.Müdür, öğretim üyeleri arasından bir yardımcı seçebilir. Müdürün görevi sona erince, yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdüre vekalet 6 aydan fazla olmaz.

             Merkez Müdürünün görevleri:

             a) Merkezi temsil etmek, idari işleri yürütmek, bütçe teklifi hazırlamak,

             b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,

             c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

             Madde 5 —Merkez Yönetim Kurulunun görevleri :

             a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi hakkında idari ve mali konularda karar almak,

             b) Faaliyet raporu ve programlarını inceleyip onaylamak,

             c)Bütçe tasarısını inceleyip karara bağlamak.

             Madde 6 — Çankaya Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezinin yeri,Rektörlükçe belirlenir.Yazı İşleri Rektörlükçe belirlenen bir sekreter tarafından yürütülür.

             Yürürlük

             Madde 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

              Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı

Sayfa Başı