T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

13 Mart 2001

SALI

 Sayı : 24341

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Atama Kararları

— 2001/2029 Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine 16 Kişinin Atanmasına Dair Karar

— İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

Yönetmelikler

— 2001/2031 Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik 

— İstanbul Üniversitesi Orman İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete


 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Atama Kararları

Karar Sayısı : 2001/2029

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine ekli listede adları ve görevleri yazılı (16) kişinin atanması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı’nın 31/1/2001 tarihli ve 31 sayılı yazısı üzerine, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanun’un değişik 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/2/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

F. ÜNLÜ

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

R. K. YÜCELEN

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

1/2/2001 Tarihli ve 2001/2029 Sayılı

Kararnamenin Eki

LİSTE

 

A. ADAY TESBİT KURULUNCA SEÇİLENLER ARASINDAN BELİRLENEN ONİKİ KİŞİ

Sıra No :

Adı ve Soyadı                      :

Görevi                                                              :

1

Şürkü ÖZBUĞDAY

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

2

Dr. Halil ALTUNTAŞ

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

3

Yusuf ALTAŞ

Çorum İl Müftüsü

4

Abdullah AYAN

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

5

Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ

DİB Teftiş Kurulu Müfettişi

6

M. Zeki KARAKAYA

Bursa İl Müftüsü

7

Dr. Muzaffer ŞAHİN

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

8

Ahmet ARPA

Emekli İl Müftüsü

9

Mehmet Kaya KURT

Personel Dairesi Başkanı

10

Dr. Sadık ERASLAN

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

11

Dr. İbrahim PAÇACI

DİB Teftiş Kurulu Müfettişi

12

Mehmet KESKİN

Bingöl İl Müftüsü

 

B. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM ÜYESİ OLANLAR ARASINDAN BELİRLENEN DÖRT KİŞİ

 

Sıra No :

Adı ve Soyadı                      :

Görevi                                                              :

1

Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR

Ankara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi

2

Prof. Dr. Mualla SELÇUK

Ankara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi

3

Doç. Dr. Şamil DAĞCI

Ankara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi

4

Doç. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL

Ankara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi

—— • ——

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1476

1 — İçel Emniyet Müdürü Haluk BAHÇEKAPILI’nın başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınması,

2 — İçel Emniyet Müdürlüğüne, Kars Emniyet Müdürü Turgay PAMUK’un,

Malatya Emniyet Müdürlüğüne, Ağrı Emniyet Müdürü Orhan SAVAŞ’ın atanmaları,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. maddesi ile 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 3870 sayılı Kanun ile değişik 13. ve 2451 sayılı Kanunun 2. maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

3— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

4 Mart 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

S. TANTAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

 

—— • ——

İstanbul Üniversitesinden :

İstanbul Üniversitesi Orman İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — İ.Ü.Orman Fakültesi Orman İşletmeciliği Meslek Yüksekokulunda ön lisans eğitim ve öğretimi bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Öğrencilerin, yüksekokuldan ön lisans diploması alabilmeleri için, bu Yönetmelikte öngörülen ilkelere uygun olarak öğrenimlerini ve işyeri uygulamalı eğitimlerini tamamlamaları ve sınavlarda başarılı olmaları gerekir.

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Yükseköğretim Üst Kuruluşlarınca yapılacak değişiklikler için ilgili maddelerde gerekli düzenlemeler yapılır ve uygulanır.

Tanım

Madde 2 — Ön Lisans eğitim-öğretimi; ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir.

Kayıtla İlgili Genel Esaslar

Madde 3 — Yüksekokula kayıt olabilmek için Merkezi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak şarttır.

Öğrenci Katkı Payı/Öğretim Ücreti

Madde 4 — Her eğitim-öğretim yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Bakanlar Kurulu Kararı ve İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğinde belirlenen miktar ve esaslar uyarınca öğrencilerden öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınır. Bu öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti dışında öğrencilerden başka harç talep edilmez. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma veya yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilenirken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi bir aydır. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim-öğretimi başladıktan sonra üniversiteden ayrılan, çıkarılan kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez. Öğrenci katkı payı taksitini yatırdıktan sonra, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilerin hakları saklıdır. Süresi içerisinde öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin Yüksekokulu ile ilişkisi kesilir. İkinci öğretimdeki öğrencilerden süreleri sonunda mezun olamayanların öğrenim ücretlerinde herhangi bir arttırma yapılmaz.

Kesin Kayıt

Madde 5 — Yüksekokula kesin kayıtlar ÖSYM'nin belirlediği tarihler arasında yapılır. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış adaylar, kayıt için gerekli belgeler ile birlikte ilan edilen süre içinde merkezi kayıt bürosuna bizzat başvurur. Öğrenci katkı payını bir aylık süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmaz ve yenilenmez. Belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez; eksik belge, posta ve vekaletname ile kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez. Kesin kayıt için gerekli belgeler ve uyulacak diğer ilkeler İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Kimlik Kartı

Madde 6 — Kesin kayıt yaptıran öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bir kimlik kartı verilir. Yüksekokuldan ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazete ile ilan edilmesi ve bu ilanla birlikte emniyet makamlarından alınacak yazının öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Yeniden alınan bu belgeye gerekli bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yazılır ve onaylanır.

Kayıt Yenileme

Madde 7 —Yüksekokulda öğrenci kayıt yenilemeleri her yarıyıl başından itibaren en çok bir ay içinde yapılır. Öğrenci katkı payını/öğretim ücretini bu süre içinde yatırdıklarını kanıtlayamayan örgün öğretim öğrencilerinin kayıtları yenilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Bu öğrencilerin kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz. Üst üste dört yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin okulla ilişiği kesilir.

Dikey Geçişler

Madde 8 — Yüksekokul mezunlarının lisans programlarına giriş ve devam koşulları "Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik"  hükümlerine göre yapılır.

Yatay Geçişler

Madde 9 — a) Yüksekokullardan yatay geçişler "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

b) Herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek, Orman Fakültesi Orman İşletmeciliği Meslek Yüksekokuluna kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur:

1) Yüksekokulun birinci sınıfına kaydolan öğrencinin herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-öğretim programına devam etmesi mümkündür.

2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; Yönetim Kurulu daha önce okuduğu dersleri değerlendirerek, hangi derslerden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda ortalama 17 kredilik ders geçileceği varsayılarak, geçilmiş derslerin tekabül ettiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan dersleri, kalan yarıyıl sayısı içerisinde başarı ile bitirilmelidir.

Yukarıda belirtilen durumdaki öğrenciler hakkında (1) ve (2) alt bentlerindeki esasların hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır.

İntibaklar

Madde 10 — Bir lisans programının en az ilk iki yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının en az yüzde altmışından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanların Yüksekokulun benzer ve uygun programlarına intibakı, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde müracaat etmek şartıyla 18/3/1989 tarih ve 20112 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Lisans Öğrenimlerini Tamamlayamayan ve Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksek Okullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

Özel Öğrenci Statüsü

Madde 11 — İstanbul Üniversitesinin Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirdiği ikili anlaşmalar kapsamındaki değişim programları çerçevesinde öğrenciler gittikleri eşdeğer öğrenim kurumlarında almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde Orman Fakültesi Orman İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu programlarında bulunan aynı içerikli derslerden Yönetim Kurulu Kararı ile başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlardan alınan notlar temel alınır. Değişim programından öğrenciler en çok iki yarıyıl yararlanabilir. Bu öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumunun programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerinde devam ve ara sınav zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir.

Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitenin eşdeğer kurumlarından gelen öğrencilere Orman Fakültesi Orman İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu tarafından seçtikleri dersler ve başarı durumlarına ilişkin bir özel öğrenci belgesi verilir. Değişim programı çerçevesinde kurumlar arasındaki katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalar kapsamında çözümlenir.

Eğitim Öğretim Yılı

Madde 12 — Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılları ve İşyeri Uygulamalı Eğitim Döneminden oluşur. Eğitim-öğretim yılının başlangıç, bitiş ve sınav tarihleri ile tatil dönemi İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen akademik takvime göre düzenlenir. Gerekli görüldüğü durumlarda Yüksekokul Yönetim Kurulunun teklifi ve İstanbul Üniversitesi Senatosunun kararıyla Yaz Öğretimi (Yaz Okulu) yapılabilir. Yaz öğretimi açılma ve uygulama ilgili Yönetmeliğe göre yapılır.

Yarıyıl Süresi

Madde 13 — Her yarıyıl ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil en az yetmiş eğitim öğretim günüdür. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri eğitim öğretim günü sayılmaz. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. Türk Dili, Yabancı Dil ve Güzel Sanatlar ve/veya Beden Eğitimi dersleri ve sınavları Cumartesi günleri de yapılabilir.

Öğretim Planları

Madde 14 — Yüksekokulda eğitim-öğretim; teorik dersler, uygulamalar, proje ve stüdyo laboratuvar ve atölye çalışmaları, seminerler ve işyeri uygulamalı eğitimi şeklinde yürütür. Öğretim Planı Yönetim Kurulunca düzenlenir. Yönetim Kurulu, ilgili program başkanlıklarının ve Akademik Kurulun görüş ve tekliflerini alarak öğretim programlarını belirler. Eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin öğretim elemanlarının gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır. Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır. Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Derslerin tümü bir yarıyıl sürelidir. Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı haftada on altı saatten az olamaz.

Madde 15 — Ders programlarının belirlenmesi ve duyurulmasında İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11'inci maddesi hükümleri uygulanır.

Zorunlu ve Seçmelik Dersler

Madde 16 — Dersler "zorunlu" ve "seçimlik" dersler olmak üzere iki şekilde yürütülür.

"Zorunlu dersler", öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Öğrenciler tekrara kaldıkları ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine kayıtlı oldukları program başkanlığınca uygun görülen ve kredi bakımından eş veya yakın değerde olan dersleri Yönetim Kurulu Kararıyla söz konusu dersin yer aldığı eğitim-öğretim yarıyılında alabilir.

"Seçimlik dersler;" öğrencinin formasyonunu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür veya değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabilir. Seçimlik dersler kendi programından seçilebileceği gibi diğer programlardan da seçilebilir. Öğretim planlarında seçimlik dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok yüzde otuzunu oluşturacak biçimde düzenlenir. Yabancı Dil dersini başarıyla geçen öğrenciler isteğe bağlı olarak üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda haftada altı saat kredisiz, sertifikalı Yabancı Dil dersini alabilir.

Ortak Zorunlu Dersler

Madde 17 — 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 5'inci maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden:

a) "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi", "Türk Dili" ve "Yabancı Dil" dersleri zorunlu ve kredili dersler olarak, haftada iki saat toplam 60 ders saati olmak üzere, ilk iki yarıyılda okutulur.

b) Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi derslerinden birisi, zorunlu olmamak kaydıyla ilk 2 yarıyılda 1'er saat okutulur. Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde, değerlendirme, aşağıda yazılı esaslarla, başarılı (G) veya başarısız (F) şeklinde yapılır. Değerlendirme;

1) Toplu ve bireysel çalışmalardaki başarısına,

2) Ara sınavlarda almış olduğu notlara,

3) Derse devamına,

4) Derse karşı gösterdiği ilgiye,

5) Yarıyıl içindeki ilerlemesine bakılarak ve takdir hakkı kullanılarak yapılır.

Bu değerlendirme, o öğrencinin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Başarılı olarak değerlendirilmiş olan öğrenciler, o dersi başarmış sayıldıklarından, ayrıca yarıyıl sonu sınavına girmezler.

Derse Devam Zorunluluğu

Madde 18 — Öğrenci ilk kez yazıldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için teorik derslerin en az yüzde yetmişine ve her türlü uygulama çalışmasının en az yüzde seksenine katılmak ve uygulamalarda başarılı olmak zorundadır. Öğretim elemanı derslere devamı yoklama yapmak suretiyle kontrol eder. İşyeri Uygulamalı Eğitimin devam açısından kontrolü, ilgili yönergede belirtildiği şekilde yapılır.

Raporların Mazeret Olarak Geçerliliği

Madde 19 — Devam ve sınav hakkı gibi konularda bütün öğrenciler için sadece Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının vereceği hastalık raporları ile Üniversite Hastanesinin vereceği hastalık raporları, Yüksekokul Yönetim Kurulunca mazeret olarak kabul edilir. Özel hekim, özel hastane ve özel kurum raporları geçerli rapor olarak kabul edilmez. Öğrenciler aldıkları hastalık raporlarını, verildiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde bir dilekçe ekinde öğrenci bürosuna teslim etmek zorundadır. İbraz edilecek tıbbi raporlarla ilgili olarak "İ.Ü.Öğrenci Sağlık İşleri ve Hastalık Raporları Yönetmeliği" hükümlerine göre işlem yapılır. Raporlar yalnız ara sınavlar için mazeret olarak geçerli olabilir.

Başarı Notu

Madde 20 — Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarı notu; o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı başarı birlikte değerlendirilerek ve sınıfının başarı düzeyi dikkate alınarak belirlenir. Yarıyıl içi çalışmaların (yarıyıl içi sınavları, derslere devam durumu, uygulama, ödev, proje, atölye, laboratuar vb.) Başarı notuna katkı oranı %40 tır. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı ise %60 dır.

Başarı Notunun Hesaplanması

Madde 21 — Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "Bağıl Değerlendirme Sistemi" uygulanır. Bağıl Değerlendirme Sisteminde o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının aritmetik ortalaması ve istatiksel dağılımı dikkate alınır ve her öğrenciye başarı derecesi bir harfle verilir. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ilgili tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleri ile çarpılarak elde edilen çarpımlar toplamının toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle bulunur.

Tablo:1 İNTİBAK TABLOSU

Başarı Derecesi

Başarı Notu

Ağırlık Katsayısı

Pekiyi

AA

4,00

-Pekiyi

BA

3,50

İyi

BB

3,00

-İyi

CB

2,50

Orta

CC

2,00

-Orta

DC

1,50

Başarısızlık Sınırında

DD

1,00

Başarısız

F

0,00

Geçer (Değerlendirme Dışı)

G

------

Muaf (Değerlendirme Dışı)

M

------

Herhangi bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

Bir dersten alınan DC ve DD notları, bu dersin "koşullu" olarak başarıldığını belirtir. F notu ise, başarısı DD veya G düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenciler, bu dersin sınavına girerek başarılı olmak zorundadır. Ancak Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile söz konusu dersin sonraki bir yarıyılda alınmasına izin verilebilir.

Başarılı ve Başarısız Öğrencilerin Tanımı: Başarı baraj notu en az 1.80 dir. Herhangi bir yarıyıl sonunda Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) "Başarı Baraj Notu" 1.80 in altında kalan öğrenciler "Sınamalı Öğrenci" sayılır. Bu öğrenciler Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci kulüp, dernek ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı İşyeri Uygulamalı Eğitim ve yarışmalara katılamaz ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması üst üste iki yarıyıl "Başarı Baraj Notu"nun altında olan öğrenciler "Başarısız Öğrenci" durumuna girer. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz ancak önceki yıllardan başarısız ya da koşullu olarak başarılı sayıldıkları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra (DD) ve (DC) aldıkları dersleri tekrarlar. Ders tekrarı ile (AGNO) larını "Başarı Baraj Notu"nun üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam eder. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

Sınavlar

Madde 22 — Bu yönetmelikte geçen sınav kelimesi aşağıda yazılı sınavların tümünü ifade eder.

Ara (Vize) Sınavı: İlgili eğitim-öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavlardır.

Mazeret Ara Sınavı: Ara sınavlara, Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple katılamayanlar için açılan sınavdır.

Yarıyıl Sonu Sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

Sınavlar, Yüksekokulun yönetmeliklerindeki hükümler uyarınca hazırlanacak programa göre yapılır. Öğrenciler sınavlara girmek için kimlik kartlarını ve/veya öğrenci karnelerini beraberinde getirmek zorundadır. Hangi sebep ve mazeret olursa olsun bu zorunluluklara uymayan öğrenciler o sınava alınmaz. Yüksekokul binaları dışında sınav yapılamaz. Ancak Yönetim Kurulunun kararıyla, okul dışında yapılan ders ve uygulamaların sınavları da okul dışında yapılabilir.

Yazılı sınav kağıtları iki yıl süre ile saklanır.

Ara Sınavlar

Madde 23 — Bir dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı, Müdürlük tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl içinde öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler bu mazeretlerini, sınavı izleyen yedi öğretim/öğrenim - iş günü içinde bildirdikleri ve bu mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edildiği taktirde mazeret sınavına alınır.

Mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu "sıfır" sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır. Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sınavlarına alınmayan veya ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilir. Bir dersin ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların toplamının, yapılmış olan sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir.

Yarıyıl Sonu Sınavları

Madde 24 — Her dersin yarıyıl sonu sınavına, o derse devam koşullarını 18 inci maddeye göre yerine getirmiş öğrenciler girebilir.

Sınav Düzeni

Madde 25 — Sınavlar yazılı olarak yapılır. Uygulamalı derslerde sınav sözlü olabilir. Sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı program başkanlıklarınca belirlenir, Yüksekokul Müdürü tarafından onaylanır ve öğrenci bürosunca ilan edilir. Bir günde ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok iki tanesinin sınavı yapılabilir. Sınava giren öğrenciler beraberinde çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, walkman gibi her türlü alıcı ve verici cihaz ile kayıt cihazlarını bulunduramazlar. Öğrenciler ancak dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği hesap makinası vb gibi yardımcı gereçleri beraberlerinde bulundurabilir.

Sınavlar, Yüksekokul Müdürlüğünce bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanacak programa göre yapılır. Öğrenciler sınavlara bu programa göre hazırlanan listedeki gün ve saatlerde girmek ve kimlik belgelerini beraberinde getirmek zorundadırlar. Sınav gününü ve saatini hangi sebeple olursa olsun geçiren veya kimlik belgesini beraberinde bulundurmayan öğrenci sınava alınmaz.

Sınavlar, dersi veren ve uygulamalı çalışmayı yapan öğretim elemanı veya elemanları tarafından yapılır. Zorunlu durumlarda Yüksekokul Müdürü ve Program Başkanı, bu görevi başka bir veya birden fazla öğretim elemanına verebilir.

Yazılı sınavlar, Yüksekokul Müdürlüğünce belirlenen yer, gün ve saatlerde Yüksekokul öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminde yapılır. Sınav sorularının cevapları Yüksekokul Müdürlüğünce mühürlenmiş cevap kağıtlarına yazılır. Sınav yoklama listesini imzalamayan öğrenci, hiçbir şekilde sınav salonunu terk edemez. Aksi takdirde sınava girmemiş kabul edilir.

Yazılı sınav sonuçları en çok 10 gün içinde program başkanlıklarına verilir ve öğrenci bürosu tarafından ilan edilir. Yazılı sınav kağıtları ilgili öğretim elemanı tarafından 2 yıl süreyle saklanır.

Sınavda kopya yapan ya da kopya girişiminde bulunan veya kopya yaptığı sonradan anlaşılan öğrencinin o sınavdaki başarı puanı "0" sıfır sayılır. Bu gibi öğrencilere ayrıca disiplin cezası verilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 26 — Öğrenciler, yazılı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurarak ilgili sınav kağıdının maddi hata yönünden yeniden incelenmesini isteyebilir. Yüksekokul Yönetim Kurulu ilgili öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon seçer ve bu komisyon, ilgili sınav kağıdını inceleyerek kesin kararını verir. Birimde tek öğretim üyesi varsa, bu komisyon ilgili sınavı yapan öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ve sınavına girilen dersin yakın olduğu derslerin öğretim üyeleri arasından Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından seçilen iki öğretim elemanı olmak üzere üç kişiden oluşur. İnceleme sonucu, başvuru tarihinden itibaren en çok 15 (on beş) gün içinde öğrenciye bildirilir.

İşyeri Uygulamalı Eğitimi

Madde 27 — Öğrenciler her ders yılı için bir, toplam olarak iki kere İşyeri Uygulamalı Eğitimi yapmak zorundadır. Bu eğitimin amacı öğrencilerin öğrenimleri süresince edindikleri teorik bilgilerini uygulamalarla pekiştirmeleri ve tecrübelerini arttırmalarıdır. İşyeri Uygulamalı Eğitiminin Esasları "Yönerge" ile düzenlenir. Yüksekokul Akademik Genel Kurulunun onayından geçer.

Öğrenim Süresi ve Ek Sınav Hakkı

Madde 28 — Yüksekokulda öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre 4 (dört) yıldır. Azami öğrenim süresini doldurduğu halde, Yüksekokuldan mezun olabilmek için, son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız sınav hakkı verilir. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam iki eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda Yüksek-okuldan ilişiği kesilir (kaydı silinir). Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik hakkından yararlanamaz.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav yükümlülüklerini bu Yönetmelikteki esas, usul ve süreler içinde yerine getirmedikleri için Yüksekokuldan ilişiği kesilenlerden/kaydı silinenlerden birinci sınıfta en fazla bir dersten, ikinci sınıfta ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, iki yıl içinde kullanacakları bir sınav hakkı verilir.

Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde, mezuniyet için tek dersten başarısız durumda olan öğrenciler, o yıla ait sınav haklarını daha önce açılacak tek ders sınavlarında kullanabilir.

Durumları yukarıdaki fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalaması dikkate alınmaksızın sadece yarıyıl sonu sınav notuna göre belirlenir.

Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi durumu 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. (Bu Yönetmeliğin kayıt dondurmaya ilişkin hükümleri saklıdır). Yüksek Öğretim Kurulunca esasları belirtilen, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yazılı haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, bu Yönetmelikte yazılı şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin kayıtlı oldukları Yüksek Öğretim Kurumundan kayıtları silinir.

Kayıt Dondurma

Madde 29 — Öğrencilerin kayıtları aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde öğrencilerin Yüksekokula girişte verdiği belgelerin geri verilmemesi kaydı ile öğretim süre ve ek süresi işlememek üzere, Yönetim Kurulu kararıyla belirtilecek süre kadar dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılır. Ancak, "basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar" gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle devamsızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurabilir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edemeyeceklerine Yönetim kurulunca karar verilenlerin kayıtları silinir.

Haklı ve Geçerli Nedenler :

a) Öğrencinin, Üniversite hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7 nci maddesinin d/2 fıkrasının 3 üncü bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

e) Bir ceza mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle, bir fiilden dolayı öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali,

f) Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi ve tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g) Öğrencinin tutukluluk hali,

Ancak bu süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuvar, uygulama, yarıyıl sonu için tekrarlama hakkı verilmez. (Yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulabilir). Öğrenci mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder.

Yüksekokuldan Ayrılma

Madde 30 — Yüksekokuldan ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçe ile öğrenci bürosuna başvurması gerekir. İsterse, kendisine son durumunu gösteren bir belge verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden sadece diploması geri verilir. Diplomasının bir fotokopisi dosyasında saklanır.

Bu şekilde Yüksekokuldan ayrılan öğrenci, ancak bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi uyarınca veya Büyük Millet Meclisince bu konuda çıkarılacak bir af kanunuyla Yüksekokula geri dönebilir (İlgili kanun hükümleri saklıdır).

Önlisans Diploması ve Mezuniyet Derecesi

Madde 31 — İlgili Yükseköğretim Kurumunun öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, (AGNO) sını en az 1.80 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine devam ettiği programı belirtilerek önlisans diploması ve "Tekniker" ünvanı verilir. Bu diploma sahipleri iki yıllık yüksek-öğrenim yapmış sayılırlar.

Önlisans diplomaları fotoğraflı olarak hazırlanır. Diploma fotoğrafının kılık kıyafet genelgelerine uygun, bayan için başı açık, erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravatlı, kolayca tanınmalarını sağlayacak şekilde ve son altı ay içinde çektirilmiş olması zorunludur.

Yüksekokulu bu şekilde bitirenlere ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, AGNO nı devam ettikleri program ve aldıkları dersleri başarı notlarıyla birlikte gösteren bir öğrenim belgesi verilir. Diploma hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus çıkış belgesi verilir.

Çeşitli Hükümler

Madde 32 — İstanbul Üniversitesi kız ve erkek öğrencileri üniversite kampüsü içinde, dershane, laboratuvar, klinik, poliklinik, kütüphane, sosyal tesisler, spor sahaları ve uygulama alanları ve koridorlarda başları açık, çağdaş giysiler içinde ve görünümde bulunmak zorundadırlar.

Madde 33 — Milli Takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Yüksekokul Yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, Yüksekokulca belirlenecek tarihlerde girerler.

Yürürlük

Madde 34 — Bu Yönetmelik 2001-2002 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35 — Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Fakültesi Orman İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.

Sayfa Başı