T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

3 Mart 2001

CUMARTESİ

 Sayı : 24335

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakan Atanmasına Dair İşlem
—  Devlet Bakanlığına, Kemal DERVİŞ’in Atanmasına Dair Tezkere
 
Bakanlar Kurulu Kararları
2000/2049 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Karar   
2000/2050  Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
 
Atama Kararları
 — Devlet, Maliye ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait 6 Adet Atama  Kararı
 
Sınır Tespit Kararı
 —  Bir Adet Sınır Tespit Kararı
 
Yönetmelikler
2001/2027 Devlet Lojmanları Yapım ve İşletme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—  Adli Sicil Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
Tebliğler
—  2001 Malî Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No : 6)
—  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No : 242)
—  Sürşarj Tebliği
—  Mecburi Standard Tebliği (No : ÖSG-2001/15-16)   
—  Mecburi Standard Tebliği (No : ÖSG-2001/16-17)
—  Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife  Kontenjanı Uygulanmasına  İlişkin Tebliğ
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-01 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
Yüksek Seçim Kurulu Kararları
 —  Yüksek Seçim Kurulu Kararı (No : 20)
 —  Yüksek Seçim Kurulu Kararı (No : 86)
 
DÜZELTME  (Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu  Kararı ile İlgili)

Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete

 


 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          Bakan Atanmasına Dair İşlem

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

2 Mart 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-300-02/3852

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Açık bulunan Devlet Bakanlığı’na Kemal DERVİŞ’in atanmasını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109 uncu maddesi gereğince takdir ve tensiplerinize saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

               —————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

2 Mart 2001

39-08/C-1-2001-150

 

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 2 Mart 2001 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-02/3852 sayılı yazınız.

             Açık bulunan Devlet Bakanlığı’na Kemal DERVİŞ, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109 uncu maddesi gereğince atanmıştır.

             Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 Bakanlar Kurulu Kararları

             Karar Sayısı : 2000/2049
             Ekli “Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu’nun 22/12/2000 tarihli ve 2000/144 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet  Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim, Harç İstisnası

Belgeleri Hakkında Karar

 

             Madde 1 — 1/1/2001 tarihi itibarıyla kapatılmayan, Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri (Y kodlu İhracatı Teşvik Belgeleri dahil)’nin ihracat taahhütleri; 31/12/2001 tarihine kadar toplam ihracat taahhüdünün % 50’sinin gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla, müeyyide uygulanmaksızın kapatılır.

             Ancak, serbest bölgelere yapılan ihracatın bu Karar kapsamında taahhüde sayılabilmesi için, ihraç eşyasının serbest bölgeden üçüncü ülkelere veya Avrupa Topluluğu’na üye ülkelere gönderildiğinin tevsiki aranır.

             Madde 2 — 1/1/2001 tarihi itibarıyla kapatılmayan, Belgesiz İhracat Kredisi ile Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri (Y kodlu İhracatı Teşvik Belgeleri dahil) kapsamında 31/12/2001 tarihine kadar toplam ihracat taahhüdünün % 50’sinin gerçekleştirildiğinin 31/3/2002 tarihine kadar tevsik edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, kullanılan krediye ilişkin ihracat taahhüdünün gerçekleştirilmeyen bölümüne tekabül eden istisnalar, 23/12/1999 tarihli ve 99/13812 sayılı Kararnamenin eki İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararın 15 inci maddesi hükümlerine göre tahsil edilir.

             Madde 3 — Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

             Madde 4 — Bu Karar 1/1/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 5 — Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.


      Karar Sayısı : 2000/2050

             Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu’nun 22/12/2000 tarihli 2000/145 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115 ve 121 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet  Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması

Hakkında Karar

 

             Madde 1 — 23/12/1999 tarihli ve 99/13819 sayılı Kararnamenin eki Dahilde İşleme Rejimi Kararının geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Geçici Madde 5 — İhracat taahhüt sürelerinin bitiminden itibaren;

             – 30/6/2001 tarihine kadar yapılan ihracat, 1/1/1999 ile 30/6/1999 tarihleri arasında düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhütleri kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgelerinin,

             – 31/12/2001 tarihine kadar yapılan ihracat ise, 1/7/1999 ile 4/2/2000 tarihleri arasında düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhütleri kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgelerinin,

             ihracat taahhüdüne sayılır.”

             Madde 2 — Bu Karar 1/1/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 — Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Atama Kararları

          Devlet Bakanlığından :

          Karar Sayısı : 2001/1452

             1 — Hazine Müsteşarlığı’nda açık bulunan,

             1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Daire Başkanı Nermin YURTSEVER’in, 657 sayılı Kanun’un değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanun’da değişiklik yapan 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde uyarınca atanması uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

         1 Mart 2001

 

 Ahmet Necdet SEZER

    CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

R. ÖNAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı


        Devlet Bakanlığından :

          Karar Sayısı : 2001/1453

             1 — Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Melih NEMLİ ’nin atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

1 Mart 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

R. ÖNAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı


          Devlet Bakanlığından :

          Karar Sayısı : 2001/1454

             1 — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Ankara 1 inci Bölge Müdürlüğüne, İstanbul 18 inci Bölge Müdürü Sait Beyhan CINGI’nın;

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli İstanbul 18 inci Bölge Müdürlüğüne Kastamonu 13 üncü Bölge Müdürü Muzaffer ERSOY’un atanmaları,

             657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

1 Mart 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. YILMAZ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı


          Maliye Bakanlığından :

          Karar Sayısı : 2001/1456

             1 — Yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Hesap Uzman Yardımcıları; Yakup ŞİMŞEK, Selman KOÇ, Soner ÜLGEN, Özcan AVCI, Fazlı ÇİLİNGİR, Dinçer AYDEMİR, Fahrettin ÖZDEMİRCİ, Gülali PALİ, Ali TUĞLU, Osman DERELİ, Mustafa YALÇIN’ın 7 nci derece, Devrim AKALIN’ın 6 ncı derece, Mustafa DAKIN’ın 7 nci derece, Mehmet Bülent MİSKİOĞLU’nun 6 ncı derece, Mükerrem YANAR’ın 5 inci derece, Mehmet CANPOLAT, Ali ÇİÇEN, Murat ÜRKMEZ ve Yusuf ÇİLKOPARAN’ın 7 nci derece kadrolu Hesap Uzmanlıklarına atanmaları 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 76 ve 161 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

1 Mart 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

S. ORAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Maliye Bakanı


        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

          Karar Sayısı : 2001/1458

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Daire Başkanı Mehmet Bedii ATEŞ’in atanması,

             657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

1 Mart 2001 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

  

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. C. ERSÜMER

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı


          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

          Karar Sayısı : 2001/1459

             1 — Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mehmet DEMİRTOLA’nın atanması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

1 Mart 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. C. ERSÜMER

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Sayfa Başı 


Sınır Tespit Kararı

          İçişleri Bakanlığından :

          Karar Sayısı : 2001/1474

             1 — Balıkesir İli Balya İlçesi Merkez Bucağına bağlı Evciler Köyünün, buradan ayrılarak aynı İlin İvrindi İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

1 Mart 2001 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

S. TANTAN

Başbakan

İçişleri Bakanı

Sayfa Başı 


Yönetmelikler

      Karar Sayısı : 2001/2027

             Ekli “Devlet Lojmanları Yapım ve İşletme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması;Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 23/10/2000 tarihli ve 10059 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 29/1/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet  Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

Devlet Lojmanları Yapım ve İşletme Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

             Madde 1 — 7/10/1983 tarihli ve 83/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Lojmanları Yapım ve İşletme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


          Adalet Bakanlığından :

Adlî Sicil Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 13/11/1991 tarihli ve 21050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Adlî Sicil Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             “Ayrıca, özel kanunlar gereğince Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelerce verilen erteleme kararlarına ilişkin tâli karar fişleri, üç gün içinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir.

             Yukarıdaki fıkrada yer alan erteleme kararlarına dair adlî sicil bilgileri, sadece soruşturma ve kovuşturma konusu olan işler nedeniyle Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelerce istenildiğinde verilir.”

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

              MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Sayfa Başı 
         Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

 

KARAR

 

             TARİH              : 28/2/2001

             KARAR NO     : ÖİB-K-01

             KONU               : Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.’nin

                                          Murgul İlçe merkezi ve çevresindeki taşınmazların satışı.

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

             4046 sayılı Kanun’un 4 üncü Maddesi’nin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. (Şirket) tarafından gerçekleştirilen ihalelerin sonuçları dikkate alınarak, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararı çerçevesinde;

             a) Şirket’in Murgul İşletmesi’ne ait; Murgul İlçe Merkezi ve çevresinde bulunan ve mevkii, parsel numarası, alanı ve peşin bedelle satılacağı değeri ekli tablolarda yer alan taşınmazların hizalarında adı belirtilen alıcılara nihai teklif değerlerinden satılmasına,

             b) Söz konusu taşınmazların devir ve tesciline ilişkin işlemlerin Şirket tarafından yürütülmesine,

             c) Anılan tablolarda adı geçen alıcıların ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten ve/veya sözleşme imzalamaktan imtina etmeleri halinde geçici teminatlarının nakte çevrilerek Şirket lehine irat kaydedilmesine,

karar verilmiştir.

 

             EKLER                  :

             1) 26/9/2000 tarihli ihalede teklif alınan 102 adet taşınmazın listesi (2 sayfa).

             2) 28/11/2000 tarihli ihalede teklif alınan 99 adet taşınmazın listesi (2 sayfa).

Sayfa Başı Sayfa Başı 


Sayfa Başı